Hotărârea nr. 88/2020

Hotărârea nr. 88/07.05.2020 privind aprobarea contractării de către Secturul5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în vcaloare de până la 130 de milioane de lei pentru asigurarea fondurilor necesare raelizării parțiale a obiectivului de investiții de interes public local ”lucrări de reparații a infrastructurii rutiere și a trotuarelor pietonale din Sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 130 milioane lei pentru asigu rarea fondurilor necesare realizării parțiale a obiectivului de investiții de interes public local “lucrări de reparații a infrastructurii rutiere și a trotuarelor pietonale din Sectorul 5”

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 33474/30.04.2020;

 • - Raportul comun de specialitate al Direcției Economice și al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 nr. 33472/30.04.2020;

 • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

 • - Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar.

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucurresti nr 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne si externe pentru investiții;

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 29 lit (f) din Legea achizițiilor publice nr 98/2016;

Ținând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2, litera e) din Ordonața de Urgență nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (4), lit. b), art. 139 alin. (3) lit. b), art. 140 alin. (I), art. 155 alin. (4) lit. d), art. 166 alin. (2) lit.d) și art. 243 alin. (I) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Adminsitrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare totală de maxim 130.000.000 lei (denumită în continuare “Finanțare”), avand o maturitate de 180 luni, din care perioada de tragere si gratie cumulate de maxim 24 luni si perioada de rambursare 156 luni. Contractarea finanțării se va face sub forma a doua loturi in suma de maxim 77.900.000 lei (“Lotul 1”) respectiv maxim 52.100.000 lei (“Lotul 2”)

Art. 2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. I se face pentru asigurarea resurselor financiare necesare realizării parțiale a obiectivului de investiții de interes public local “lucrări de reparații a infrastructurii rutiere și a trotuarelor pietonale din Sectorul 5”, ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați conform H.C.L. Sector 5 nr. 315/15.11.2018; Din creditul ce va fi contractat conform art. I, se vor finanța lucrările de reparații a infrastructurii rutiere și a trotuarelor pietonale din Regiunile L 2, și 3 (din Lotul I), respectiv 4 și 5 (din Lotul 2) de pe raza Sectorului 5, asa cum sunt detaliate în anexele H.C.L. Sector 5 nr. 315/15.1 1.2018.

Art. 3. Se mandatează domnul Daniel Florea, în calitate de Primar al Sectorului 5 al Municipiului București, să negocieze și semneze, în numele și pe seama Sectorului 5 al Municipiului București contractul de împrumut intern, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu încheierea și punerea în executare a contractului de împrumut intern.

Art. 4. Din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București se asigură plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. I.

Art. 5 - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București următoarele date:

 • a.  hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b.  valoarea finanțării rambursabile în valuta de contract;

 • c.  gradul de îndatorare al Sectorului 5 al Municipiului București;

 • d.  durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e.  dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f.  plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (I) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 5 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului

României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

(3) Se împuternicește Primarul Sectorului 5 al Municipiului București să semneze în

numele și pe seama Sectorului 5 al Municipiului București acordul de garantare a împrumutului și să semneze toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne.

Art. 7.Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.\A -

£ ȘEJMNȚA,

FI AN LAZAROV

\r /p^ir