Hotărârea nr. 87/2020

Hotărârea nr. 87/07.05.2020 privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Idea Bank S.A.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Idea Bank SA.

Având în vedere:

 • - Raportul de specialitate nr. 290129/08.04.2020 al Direcției Impozite și Taxe Locale;

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 33468/30.04.202.

 • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice.

In conformitate cu prevederile art. 2043-2053 din Codul civil;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 228/28.09.2018 privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d), art. 139 alin (I), art. 140 alin (I), art. 166 alin (2) lit. I), art. 243 alin. (I) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea contractului de comision între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Idea Bank S.A., conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 București să efectueze toate demersurile necesare în vederea semnării Contractului de comision.

Art. 3 Primarul Sectorului 5 prin compartimentele de specialitate și Direcția Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr.      /07.05.2020

Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. /07.05.2020

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. în rog.........din data dc...........

încheiat între:

DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5, cu sediul în București, Str. Mihail Sebastian Nr.23, Bloc SI 3, Sector 5, cod fiscal 38320436, cont bancar IBAN R057TREZ24A510103201200X, deschis la Trezoreria sectorului 5, reprezentată de Salavastru Valerian, în calitate de Director Executiv, în calitate de Comitent, pe de o parte

Și

IDEA BANK SA (DENUMIT IN CONTINUARE „BANCA”) , cu sediul în București, B-dul Dimitrie Pompei nr. 5-7, etaj 6, sector 2, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/2416/1998, cod unic de Înregistrare 10318789, nr. de Înregistrare in Registrul Bancar BNR P.J.R. 40-043, capital social 237.210.685,90 lei, număr de evidenta in registrul de evidenta a prelucrării datelor cu caracter personal 769, Cont R018ROINOO10000000000000, deschis la Banca Naționala a României, reprezentata legal prin Maria Baiasu - Vice-Presedinte Executiv si Alin Fodoroiu - Vicepreședinte Executiv, în calitate de comisionar,

am convenit încheierea prezentului contract în următoarele condiții:

 • 1. Definiții

în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a)  contract - prezentul contract și anexele sale;

 • b) „Comisionar” și „Comitent” - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract.

 • c) „Comision” - prețul plătibil comisionarului de către comitent, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract, d. servicii - servicii de încasare a impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetului local;

 • d) Cod unic de identificare - elementul/elementele puse la dispoziție de către Comitent prin care contribuabilul se poate autentifica pentru a efectua plăti prin intermediul Canalelor de Colectare ale Comisionarului;

 • e) „Canale de colectare ale Comisionarului” - orice modalitate cunoscută sau care se va dezvolta în viitor, utilizată de Comisionar în mod direct sau prin asociere/parteneriat cu terti, care permite incasarea, preluarea, prelucrarea, stocarea sau transmiterea de informații sau de plăti, securizat și individualizat, privind o plată/încasare între Comitent și contribuabili, și care include, Iară a se limita la următoarele echipamente și dispozitive: casierii, terminale electronice de tip selfservice, echipamente și dispozitive electronice sau fizice dc procesare și prelucrare, platforme, e-mail, telefon, aplicații web sau mobile, cârduri etc.

 • f)  „Forța majoră” - prin caz de forță majoră se înțeleg împrejurările imprevizibile și invincibile, exterioare voinței Părților, intervenite ulterior încheierii Contractului, cum ar fi: războaie, inundații, cutremure, incendii, mobilizări, rechiziții, embargo, interdicția transferului de devize, acte de guvernare și alte asemenea împrejurări independente de voința Părților, care fac imposibilă îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin Părților.

 • g) „Zi” - zi calendaristică, an - 365 de zile. Părțile sunt de acord ca atunci când termenul obligatiior se implineste intr-o zi nelucratoare (sambata, duminica, sarbatoare legala, etc.) obligația va fi executata in prima zi lucratoare;

 • h) „Programe de aplicație”, - „Aplicații Informatice” sau „Sisteme Informatice” realizate special pentru rezolvarea unor probleme comerciale, tehnice sau informaționale,

 • i)  „Date” înseamnă informații furnizate în format electronic sau pe hârtie, transmise sau introduse direct în bazele de date sau fișierele care fac obiectul unui contract sau acord între părțile contractante și care sunt supuse clauzelor de confidențialitate, respectiv dreptului de proprietate.

 • j)  „Intervenție” reprezintă o prestație de restabilire a unui serviciu întrerupt sau de suport tehnic.

 • k) contribuabil - orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contribuții și alte sume bugetului general consolidat, în condițiile legii.

 • 2. Interpretare

  • 2.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 2.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod explicit ceva diferit acolo unde este utilizat.

 • 3. Obiectul contractului

 • 3.1 Obiectul prezentului contract constă în prestarea de servicii de colectare plăti de către Comisionar, prin intermediul Canalelor de colectare ale Comisionarului, in numele si pe seama Comitentului. Serviciile ce fac obiectul prezentului contract constau in încasarea amenzilor, taxelor si impozitelor datorate de contribuabili Comitentului.

 • 3.2 Comisionarul va transmite prin intermediul soluțiilor tehnice existente pe fiecare canal de colectare către Comitent, în fiecare zi lucrătoare pentru ziua precedentă, un fișier centralizator ce va cuprinde toate tranzacțiile de plăti colectate in numele Comitentului in ziua precedenta -raportul zilnic de plăti. Raportul de plăti care se transmite in prima zi lucratoare ce urmeaza unei/unor zi/zile nelucratoare (de ex luni) va cuprinde si toate tranzacțiile de plăti colectate in respectiva/respectivele zi/zile nelucratoare. In cazul în care Comisionarul nu primește de la Comitent sesizări scrise (prin fax sau e-mail) privind eventuale probleme aparute la receptionarea corecta a fișierului sau alte probleme tehnice, se consideră că Comisionarul a confirmat raportul respectiv.

 • 3.3 Comisionarul va transfera sumele de bani colectate in numele Comitentului in conturile acestuia deschise la Trezoreria, specificate in Anexa 2, in termen de 1 zi lucratoare de la data raportului zilnic de plăti.

 • 3.4 Reconcilierea evidentelelor Comisionarului cu cele ale Comitentului se va efectua in baza unui raport lunar, transmis in primele 5 zile lucratoare ale fiecărei luni pentru operațiunile din luna precedenta. Comitentul se obliga sa confirme raportul lunar de reconciliere in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data transmiterii acestuia, in caz contrar fiind considerat acceptat in mod tacit.

 • 4. Prețul contractului și modalități dc plată

  • 4.1. Pentru serviciile realizate conform prezentului contract, Comitentul va achita Comisionarului un comision in funcție de tipul tranzacțiilor, astfel:

a. Pentru plata amenzilor, impozitelor si taxelor comisionul perceput este de 1.7% din valoarea tranzacției, dar nu mai puțin de 1 leu/tranzactie. Valoarea fixa de 1 leu/tranzactic va fi aplicata pentru toate plățile cu excepția plăților cu valoare mai mica de 10 lei, in cazul carora va fi perceput doar comisionul de 1.7% din valoarea fiecărei plăti.

 • 4.2 La momentul acceptării raportului lunar de reconciliere inaintat de comisionar către comitent se va determina cu exactitate numărul si valoarea tranzacțiilor realizate, moment la care părțile vor cunoaște valoarea comisionului.

 • 4.3 In baza raportului lunar acceptat expres de către Comitent, Comisionarul va emite si comunica Comitentului factura reprezentând contravaloarea serviciilor din luna de referința, in 30 (treizeci) zile lucratoare de la momentul emiterii raportului lunar.

 • 4.4. Comitentul va achita contravaloarea facturilor prin transfer bancar, in contul Comisionarului R084TREZ7005069XXX004667, cont deschis la A.T.C.P. Mun.București, în termen de cel mult 30 (treizeci) zile lucratoare de la momentul emiterii facturii, însoțită de rapoartele de încasări.

 • 5. Ajustarea prețului contractului

  • 5.1. Comisioanele percepute de Bancă pot fi modificate prin act adițional.

 • 6. Durata contractului

  • 6.1. Contractul începe să producă efecte de la data semnării acestuia și este valabil pentru o perioada de 2 (doi) ani, prelungindu-se de drept cu perioade succesive de câte un an, dacă niciuna din părți nu notifică în scris, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de împlinirea termenului pentru care a fost încheiat contractul, celeilalte părți intenția de încetare a acestuia.

 • 7. Documentele contractului

  • 7.1. Documentele contractului sunt:

propunerea financiară;

Anexa nr. 1 - lista locațiilor terminalelor de plată;

Anexa nr. 2 - lista conturilor deschise la Trezoreria Sectorului 5;

Anexa nr. 3 - procedura de plata a amenzilor, taxelor si impozitelor;

Anexa nr. 4 - model de raport lunar privind încasarea contravalorii impozitelor, taxelor și altor venituri ale bugetului local de la contribuabili persoane fizice și persoane juridice, care va fi anexat facturii;

- Anexa nr. 5 - specificațiile tehnice și descrierea interfeței de conectare VPN.

 • 7.2. Anexele precum și documentele care vor fi anexate ulterior contractului constituie parte integrantă a prezentului contract și vor fi interpretate, vor avea aceeași forță obligatorie și vor produce aceleași efecte ca și conținutul acestuia.

 • 8. Obligațiile Idea Bank SA

  • 8.1. Să furnizeze serviciile ce fac obiectul prezentului contract, respectiv să încaseze impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local, amenzi înregistrate și taxe de timbru judiciar prin mijloace proprii sau prin intermediul canalelor de colectare, în numele și pe seama DITL Sector 5 București, conform procedurilor de lucru stabilite de comun acord.

  • 8.2. Banca poate modifica numărul de locații în care este furnizat serviciul fără a notifica în prealabil DITL Sector 5 București. La cerere se va putea transmite trimestrial/semestrial în format electronic Lista actualizată de locații.

  • 8.3. Să emită dovada de plată pentru plătitor după finalizarea cu succes a unei încasări.

  • 8.4. Să depună atașat la factură rapoartele lunare conform Anexei nr. 2.

  • 8.5. Având în vedere calitatea sa de împuternicit al DITL Sector 5 București, în înțelesul Regulamentului (UE) 2016/679 se obligă:

Z să acționeze numai pe baza instrucțiunilor și procedurilor de lucru primite de la DITL Sector 5 București, în ceea ce privește datele personale ale contribuabililor, de care a luat cunoștință la furnizarea serviciului, pe parcursul colaborării cu comitentul.

Z să aplice măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor personale ale contribuabililor împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei forme de procesare ilegală.

 • 8.6. Să presteze serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

 • 8.7. Să informeze clienții, în conformitate cu politica sa comercială, asupra disponibilității serviciului prin diverse modalități de semnalizare a serviciului în cadrul locațiilor. Cuprinsul oricărui material publicitar cu privire la serviciu, indiferent de suport, vor trebui aprobate în prealabil de către DITL Sector 5 București. In acest scop părțile vor stabili mijloacele/forma în care poate fi comunicată către contribuabili serviciul precum și o procedură pentru utilizarea mărcilor DITL Sector 5 București și alte referiri la acesta.

 • 8.8. Partea care a primit solicitarea de soluționare a unei reclamații de la un contribuabil va solicita celeilalte părți informațiile necesare în vederea soluționării acesteia. Răspunsul final către contribuabil va fi dat de către partea care a primit reclamația.

Eventualele reclamații ale contribuabililor vor fi soluționate numai dacă vor fi semnalate în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului care a generat formularea reclamației.

 • 8.9. Să furnizeze DITL Sector 5 București, în maxim 7 zile lucrătoare de la solicitare, toate informațiile cerute referitoare la încasările efectuate prin intermediul serviciului sau la operațiunile executate aferente și/sau ulterioare acestor încasări în situația în care această cerere este motivată de necesitatea aplicării prevederilor legislației privind prevenirea spălării banilor și a actelor de terorism sau rezultatul solicitării, legal justificate, a unor autorițăti ale statului.

 • 8.10 Să colecteze prin canale de colectare sumele depuse de contribuabili comitentului si sa le transfere in conturile bancare al acestuia.

 • 8.11 Să păstreze confidențialitatea datelor cu privire la comitent și activitatea acestuia, de care a luat cunoștință cu prilejul executării prezentului contract;

 • 8.12 Să comunice de îndată comitentului orice disfuncționalitate aparuta in sistemul de colectare a plăților;

 • 8.13 Să transmită informațiile complete despre tranzacțiile încheiate către o adresă de e-mail sau într-o aplicație pusă la dispoziție în acest scop de către comitent;

 • 9. Obligațiile DITL Sector 5

  • 9.1. Să pună la dispoziția Băncii procedurile de lucru necesare încasării impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetului local.

  • 9.2. Să acorde sprijin Băncii pe parcursul derulării contractului în ceea ce privește îndeplinirea obiectului contractului și să asigure funcționarea corespunzătoare a aplicațiilor informatice și a interfeței (VPN) puse la dispoziția Băncii.

  • 9.3. Să asigure Băncii documentele necesare îndeplinirii obiectului contractului.

  • 9.4. Să verifice, să urmărească, să controleze și să supravegheze modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența gestiunii serviciului.

  • 9.5. Să comunice pe e-mail și în scris Băncii, în timp util și în mod detaliat orice modificare a procedurilor de lucru ce pot afecta activitatea de încasare a Băncii.

  • 9.6. Să achite contravaloarea facturii.

  • 9.7. Să informeze contribuabilii asupra disponibilității serviciului, inclusiv prin comunicarea pe înștiințările de plată transmise către contribuabili. DITL Sector 5 București se obligă să nu utilizeze, fără aprobarea scrisă prealabilă a Băncii, niciuna din mărcile Băncii sau ale partenerilor.

  • 9.8. Partea care a primit solicitarea de soluționare a unei reclamații de la un contribuabil va solicita celeilalte părți informațiile necesare în vederea soluționării acesteia. Răspunsul final către contribuabil va fi dat de către partea care a primit reclamația.

Eventualele reclamații ale contribuabililor vor fi soluționate numai dacă vor fi semnalate în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului care a generat formularea reclamației.

 • 9.9. Să furnizeze Băncii, în maxim 7 zile lucrătoare de la solicitare, toate informațiile cerute referitoare la încasările efectuate prin intermediul serviciului sau la operațiunile executate aferente și/sau ulterioare acestor încasări în situația în care această cerere este motivată de necesitatea aplicării prevederilor legislației privind prevenirea spălării banilor și a actelor de terorism sau rezultatul solicitării, legal justificate, a unor autorițăti ale statului.

 • 9.10. Să comunice operativ (telefonic) și apoi în scris (pe e-mail) Băncii orice întrerupere a funcționării sistemului informatic mai mare de 1 (una) oră, precum și reluarea funcționării sistemului informatic respectând aceeași procedură.

9.11 Sa asigure în permanență conexiunea între server-ul său și serverclc la care sunt conectate Canalele de colectare ale Comisionarului, astfel încât contribuabilii, prin utilizarea acestora, să-si poată achita obligațiile fata de comitent;

 • 9.12 Sa pună la dispoziția comisionarului o adresă de e-mail valida, unde aceștia să-i poată furniza informațiile despre rapoartele de activitate si nu numai;

 • 9.13 Sa încheie decontarea si/sau reconcilierea conform cap. 3, cu privire la încasările înregistrate prin canalele de colectare, stabilind valoarea totală a încasărilor realizate și cuantumul comisionului datorat;

 • 9.14 Sa achite comisionul datorat conform contractului.

 • 9.15 Sa păstreze confidențialitatea datelor despre comisionar și activitatea acestora, de care a luat cunoștință în timpul și cu ocazia executării prezentului contract;

 • 9.16 Sa stabilească împreună cu comisionarul textul care se va imprima pe bonul (chitanța) care atestă efectuarea plății prin intermediul canalelor de colectare.

 • 9.17 Sa asigure si/sau permită instalarea de canale de colectare in locațiile sale sau ale eventualilor sai parteneri;

 • 9.18  Sa menționeze pe verso-ul informărilor privind obligațiile fiscale emise către contribuabili posibilitatea de plata prin canalele de colectare ale Comisionarului;

 • 10. Natura relațiilor dintre parti

 • 10.1 Prezentul contract exclude orice forma de asociere intre parti.

 • 10.2 Prezentul contract nu va fi in nici un caz interpretat nici drept o dovada de tratament preferențial intre parti, nici ca o dorința de impartire a rezultatelor obținute.

 • 10.3 Prezentul contract a fost negociat clauza cu clauza si reprezintă rezultatul negocierii directe intre Parti. Părțile au inteles pe deplin conținutul contractului in ansamblu si al fiecărei prevederi in parte si au apelat pentru aceasta la consultanți legali, contabili, fiscali, tehnici etc după cum au considerat de cuviința.

 • 10.4 Părțile au reprezentarea faptului ca pe durata Contractului pot interveni modificări excepționale ale conjucturii avute in vedere la incheierea Contractului, care pot modifica, la rândul lor, echilibrul contractual. Aceste împrejurări pot consta de exemplu, in: modificări legislative in Romania sau in Uniunea Europeana, referitoare la amenzile, taxele si impozitele aplicabile (de exemplu TVA, taxe vamale, etc.) sau care introduc aplicarea unor noi amenzi, taxe, impozite sau prime de asigurare, oscilații ale cursului valutar si/sau ale indicilor de referința, crize economico-financiare nationale/internationale, modificări ale ratei inflației, crize ale piețelor materiilor prime de baza (aur, petrol, grane, lemn, etc.), ale piețelor de capital, dezastre naturale, cataclisme, cutremure, inundații, secete, schimbări climaterice, epidemii, pandemii, război, atacuri teroriste, crize politice, greve, mișcări de strada, embargo, si oricare altele asemenea.

 • 10.5 Părțile declara ca isi asuma toate riscurile generate de intervenirea oricăreia sau mai multora dintre situațiile menționate la art. 10.4., in măsură in care acestea nu constituie împrejurări de forța majora, asa cum aceasta este definita la art. 14 din prezentul contract. Astfel, schimbările generate de apariția situațiilor mai sus menționate nu vor fi considerate situații excepționale neprevăzute de către parti (in accepțiunea pârtilor si a legii) si, prin urmare, nu vor afecta conținutul si întinderea obligațiilor de plata sau de alta natura, din prezentul Contract.

 • 11. Caracterul intuitu personae - cesiunea contractului

Ținând cont ca acest contract are caracter intuitu personae, fiind incheiat in considerarea calităților personale ale pârtilor, părțile nu au dreptul sa cedeze o parte sau toate drepturile si obligațiile sale aferente prezentului contract unui tert, fara acordul prealabil scris al celeilalte parti.

Prezentul articol nu se aplica in privința subcontractorilor, terților colaboratori si parteneri ai Comisionarului, cu care acesta are incheiate contracte subsecvente in vederea îndeplinirii întocmai si la timp a obligațiilor asumate prin prezentul contract, in acest caz acordul prealabil și scris al Comitentului fiind acordat prin prezentul contract. Comisionarul se va asigura insa ca toate contractele incheiate in acest sens vor respecta prevederile prezentului contract si nici nu vor afecta, nici nu vor aduce atingere clauzelor acestuia.

 • 12. Amendamente

  • 12.1. Părțile contractante au dreptul, de comun acord, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute în mod obiectiv la data încheierii contractului sau care lezează interesele comerciale legitime ale acestora.

  • 12.2. Pe toată durata derulării contractului părțile se vor supune legislației în vigoare din România.

 • 13. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

  • 13.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat, prin transmiterea în scris a unei notificări.

 • 14. Forța majoră

  • 14.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 14.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 14.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar Iară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 14.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 14.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 15. Soluționarea litigiilor

  • 15.1. Comitentul și Banca vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 15.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, comitentul și Banca nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze la instanțele judecătorești competente.

 • 16. încetarea contractului

  • 16.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • > părțile convin de comun acord încetarea contractului;

 • >  expirarea duratei contractului;

 • >  neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale de către una din părți;

 • > dizolvarea, lichidarea, falimentul, retragerea autorizației de funcționare, caz în care contractul va fi considerat reziliat, părțile fiind însă ținute de datoriile rezultate până la momentul apariției cauzei de încetare a contractului;

 • > denunțarea unilaterală de către oricare parte, cu preaviz de minim 30 de zile;

 • > denunțarea unilaterală de către Bancă, în cazul în care în cetarea contractului este solicitată de către Banca Națională a României, cu preaviz de minim 30 de zile

 • 16.2. Prin rezilierea de plin drept de către D1TL Sector 5 București, în situația în care Banca nu-și respectă, în mod culpabil, oricare dintre obligațiile prevăzute în acest contract, fără a fi nevoie de intervenția instanței de judecată și fără alte formalități, cu condiția unei notificări prealabile transmisă către Bancă cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care va interveni rezilierea și dacă Banca nu își execută obligațiile până la expirarea termenului de preaviz.

 • 16.3. Prin rezilierea de plin drept de către Banca, în situația în care comitentul nu-și respectă, în mod culpabil, oricare dintre obligațiile prevăzute în acest contract, fără a fi nevoie de intervenția instanței de judecată și fără alte formalități, cu condiția unei notificări prealabile transmisă D1TL Sector 5 București cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data la care va interveni rezilierea și dacă achizitorul nu își îndeplinește până la expirarea termenului de preaviz obligațiile prevăzute în acest contract.

 • 17. Invalidarea clauzelor

  • 17.1. în cazul în care o prevedere a prezentului contract se perimă, devine ilegală, nulă sau imposibil de executat ca urmare a incidenței unui act legislativ ulterior semnării prezentului contract, celelalte prevederi contractuale își mențin valabilitatea, în măsura în care este posibil și nu contravin noilor cerințe legale. în această situație, părțile convin renegocierea cu bună-credință a clauzelor respective.

 • 18. Clauze de confidențialitate

  • 18.1. Fiecare parte se obligă să asigure confidențialitatea informațiilor privind activitatea celeilalte părți, comunicate în scris sau oral, direct sau indirect, precum și orice informații legate de activitatea celeilalte părți la care partea respectivă a avut acces în cadrul derulării prezentului contract. Această clauză este valabilă pentru toți reprezentanții fiecărei părți care intră în contact cu informații legate de activitatea celeilalte părți.

  • 18.2. O parte contractantă nu are dreptul, tară acordul scris al celeilalte părți:

de a face cunoscut conținutul contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

 • 18.3. Folosirea în scop personal a informațiilor primite antrenează răspunderea penală a persoanei care a folosit tară drept informațiile puse la dispoziție de cealaltă parte contractantă.

 • 18.4. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

 • 18.5. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;

informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire;

partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

 • 18.6. Obligația de confidențialitate rămâne valabilă pentru o perioadă de 3 ani de la finalizarea contactului.

 • 19. Comunicări

  • 19.1. Orice notificare/corespondență între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract este valabil comunicată dacă este predată sau transmisă la adresele convenite de părți.

  • 19.2.  Notificarea/corespondența transmisă prin poștă cu scrisoare recomandată, cu confirmare poștală de primire, se consideră primită la data semnării de către registratura părții destinatare a corespondenței, iar în cazul transmiterilor prin fax se consideră primite în prima zi lucrătoare după cea în care au fost expediate.

  • 19.3. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris sau prin e-mail cu confirmare de primire la adresele de e-mail de contact convenite de părți și menționate în cuprinsul prezentului contract.

  • 19.4. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

  • 19.5. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării primirii comunicării.

  • 19.6. Schimbarea adreselor sau numărului de telefon/fax nu este opozabilă decât după trecerea a cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care s-a primit notificarea privind schimbarea adreselor sau a numărului de telefon/fax.

   19.7 Datele de contact ale persoanelor responsabile de comunicarea intre părțile contractante:

   Idea Bank: Andreea I linoveanu - operatiuni@idea-bank.ro

   DITL Sector 5 - tehnic: Pătrașcu Adrian - patrascu.adrian@ditl5.ro

   DITL Sector 5 - contabilitate venituri: Enache Ștefania - enache.stefania@ditl5.ro

   20. Dispoziții finale

   • 20.1. Orice modificare a prezentului contract se face numai prin act adițional, încheiat între părți.

   • 20.2. Prezentul contract împreună cu toate anexele sale, care fac parte integrantă din acesta, reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală sau scrisă dintre acestea, anterioară încheierii contractului, referitoare la același obiect.

   • 20.3. Părțile declară și garantează că ființează și funcționează în mod legal și că nu există niciun impediment de natură juridică sau de orice fel pentru încheierea și executarea prezentului contract.


   Prezentul contract s-a încheiat azi in două exemplare originale,


   Comitent

   DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE

   LOCALE SECTOR 5

   Director Executiv

   Valerian SALAVASTRU


   Comisionar

   IDEA BANK SA

   Vicepreședinte Executiv

   Maria BAIASU


   Director Executiv adjunct

   Mihaela LAZAR


   Vicepreședinte Executiv

   Alin FODOROIU


   Biroul Juridic

   Elena-Denisa Deca


   Avizat

   Direcția Financiar Contabilitate


   Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene

   Ema Viciu


   Avizat

   Direcția JuridicăANEXA NR. 1

LISTA LOCAȚIILOR TERMINALELOR DE PLATĂ DE TIP SELF-SERVICE

1. Listă locații Sector 5

Str. Elefterie, Nr. 47-49

Mega image

Cale 13 Septembrie Nr. 103 BL.99

Banca

Str.Nicolae Staicovici Nr.2 sect5

Banca

Calea Rahovei 321

Banca

Str. Dumbrava Noua nr.24D Sector 5 București

Mega image

Str. Apolodor, Nr 17 Sector 5

Business center

Aleea Circului 15, sector 2, București

Magazin specializat

Calea 13 Septembrie, nr. 162

Stradal

Sos. Salaj nr. 1-3, bl. 128 B, tronson I

Mega image

Str. Băltărețului, Nr. 17-21

Stradal

Sector 5, Strada Fabrica de chibrite, Nr 13-15

Mega image

Str. Drumul Taberei, nr. 80, bl. C-15

Mega image

Str. Calea 13 Septembrie, nr. 75-79

Mega image

BduL Ghoerghe Sincai , Nr. 15 D, Sector 4, București

Mega image

Str. Ileana Cosanzeana nr 25, București

Mega image

Str. Sebastian, Nr. 23E

Mega image

Sos. Alexandriei, nr. 102, Sector 5

Mega image

Strada Mărgeanului, NR 40, Sector 5

Mega image

Bd. Națiunile Unite,Nr.3-5, Sector 5

Mega image

Str. Petre Ispirescu, nr. 118

Mega image

Sos. Alexandriei, Nr. 251, Jud. București

Mega image

Str. Mărgeanului, Nr. 149, Sector 5

Mega image

Prelungirea Ferentari, nr. 115

Mega image

Sos. Giurgiului, nr. 1 15

Mega image

Str.Drumul Cooperativei nr.78-82,parter

Mega image

Sos. Crangasi, nr. 24B

Mega image

Cal. 13 Septembrie, Nr. 221-225

Mega image

Str. Prelungirea Ghencea, nr.89B

Mega image

Piața Mihail Kogalniceanu, nr. 1, parter

Stradal

Calea Rahovei, Nr. 305, Sector 5

Mega image

Bld. George Cosbuc, nr. 98, bl. 119, Sector 5

Mega image

Str. 13 Septembrie, nr. 107

Stradal

Str. Zidarului, Nr. 4, Jud. București

Mega image

Bd. Eroii Sanitari, nr 1-3 , parter

Mega image

Sos. Progresului, Nr. 151 - 171, Sector 5

Mega image

Calea Rahovei, nr. 321

Mega image

Str. Humulesti, nr. 9

Mega image

Calea Rahovei, nr. 297

Mega image

Cal. Rahovei, nr. 299

Mega image

Str. Barnova, nr. 54, Sector 5

Magazin proximitate

Calea Ferentari, Nr. 20, Sector 5

Magazin proximitate

Sos. Salaj, nr. 347, Sector 5

Mega image

Calea Ferentari, nr. 83

Mega image

Str. Mărgeanului, nr.25

Mega image

Str. Pucheni, nr.40

Mega image

Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 57, bl.T4

Mega image

Str. Mărgeanului, nr 14, bloc 50

Mega image

Str. Pucheni, Sector 5

Magazin proximitate

Bld. Pieptănari, nr.71, Sector 5, București

Magazin proximitate

Str. Dunovat, nr. 35, Sector 5, București

Magazin proximitate

Sos. Bucuresti-Magurele, nr. 12, Sector 5

Carrefour

Sos. Bucuresti-Margurele, nr. 51-53, Sector 5

Auchan

Sos. Alexandriei, nr. 152

Magazin proximitate

Sos. Alexandriei, nr. 152

Piața

Aleea Livezilor, nr. 27A

Magazin proximitate

Str. Tataru Petre, nr. 89

Profi

Str. Munții Carpati, nr. 62, sector 5

Magazin proximitate

Sos. Alexandriei, Nr. 219, Sector 5

Magazin proximitate

Str. Baciului, Nr. 4, BL 9

Magazin proximitate

Sos. Antiaeriana, nr. 40

Carrefour

Str. Piața Gării Filaret, nr. 1

Altele

Bd. Libertății, nr. 1 A

Profi

Str. Odihnei, Nr. 1, Sector 5

Altele

Calea Rahovei, nr. 302-305,

Magazin proximitate

Str. Mărgeanului, nr. 72

Magazin proximitate

Str. Amurgului, nr. 1

Profi

Str. Petre Ispirescu, nr.56

Magazin specializat

Bd. Sebastian, nr. 88

Altele

Sos. Alexandriei, nr. 138

Magazin proximitate

Calea Rahovei, nr. 355

Magazin proximitate

Str. Vladaia, nr. 8

Profi

Str. Mihail Sebastian, nr. 6 A

Magazin proximitate

Str. Mărgeanului, Nr. 12, Sector 5

Magazin specializat

Str. Mărgeanului, nr. 89

Magazin proximitate

Str. Prelungirea Ferentari, nr. 163-165, Sector 5

Magazin proximitate

Str. Toporasi, nr. 20

Magazin proximitate

Sos. Bucuresti-Magurele, nr. 12, Sector 5

Profi

Calea Crangasi, nr. 10

Kaufland

Str. Mărgeanului, nr. 44

Magazin proximitate

Str.Soseaua Salaj, nr. 223

Profi

Str. Mărgeanului, nr. 43

Magazin proximitate

Str. Valtoarei, nr. 19

Magazin proximitate

Sos. Sala,) nr. 133

Magazin proximitate

Str. Lt. Ilie N. Campeanu, nr. 22

Magazin proximitate

Str. Mitropolit Dosoftei, nr. 28A

Magazin proximitate

Str. Pucheni, nr. 139-149

Magazin proximitate

Str. Toporasi, nr. 29 C, Sector 5

Magazin proximitate

Str. Pieptănari, nr. 46

Magazin proximitate

Str. Humulesti, nr. 17

Magazin proximitate

Str. Aurel Florescu, nr. 26A

Magazin proximitate

Str. Cosmina, Nr. 54-62, Sector 5

Magazin proximitate

Strada Orastie, 22

Magazin proximitate

Str. Teius, Nr. 59,Sector 5

Stradal

Sos. Panduri, nr. 71, Sector 5

Carrefour

Str. Bachus, Nr. 31, Sector 5

Carrefour

Sos. Mihail Sebastian, Nr. 88, Sector 5

Magazin proximitate

Sos. Panduri, nr. 1, bl. 33, Sector 5

Magazin proximitate

Str. Dumbrava Noua, Nr. 31, Sector 5

Carrefour

Sos. Alexandriei, Nr. N/A, Sector 5

Magazin proximitate

Șoseaua Alexandriei 144, Sector 5

Campus universitar

Sos. Alexandriei nr. 11, bl. CI 1, BUCUREȘTI

Magazin proximitate

Șoseaua Berceni

Magazin proximitate

2. Numărul de locații în țară:

Alba 39; Arad 95; Argeș 47; Bacau 65; Bihor 76; Bistrita-Nasaud 41; Botoșani 96; Braila 34; Brașov 72; București 936; Buzău 20; Calarasi 92; Caras-Severin 18; Cluj 136; Constanta 91; Covasna 12; Dambovita 55; Dolj 79; Galați 41; Giurgiu 100; Gorj 134; Harghita 15; Hunedoara 61; Ialomița 59; Iași 64; Ilfov 258; Maramureș 50; Mehedinți 12; Mureș 60; Neamț 40; Olt 91; Prahova 110; Salaj 33; Satu Mare 33; Sibiu 90; Suceava 84; Teleorman 57; Timiș 202; Tulcea 10; Valcea 87; Vaslui 88; Vrancea 25.

Total: 3808

Comitent

DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE

LOCALE SECTOR 5

Director Executiv

Valerian SALAVASTRU


Comisionar

IDEA BANK SA

Vicepreședinte Executiv

Maria BAIASU

Vicepreședinte Executiv

Alin FODOROIU


Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene

Ema Viciu

Avizat

Direcția JuridicăANEXA NR. 2

LISTA CONTURILOR COLECTOARE DE IMPOZITE, TAXE ȘI ALTE VENITURI

ALE BUGETULUI LOCAL DESCHISE LA TREZORERIA SECTOR 5

Direcția Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5

Cod Fiscal: 38320436

Banca: Trezoreria Sector 5

CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL LOCAL AL SECTORULUI 5 - VENITURI PENTRU ANUL 2018

NR. CR T.

CON T IBA N

DENUMIRE CONT

CLASIFICATIE CONF. OMFP 1917/2005

1

IBA N

R018TREZ70521050250

XXXXX

21A.05.50.

00

Alte imp.pe venit,profit si câștiguri din capital

• taxa cadastru

• taxa debransare, cablare PJ

• taxa pt. ocupare domeniu public :

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. desf. unor activ, de comercializare cu caracter sezonier

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. desf. unor activ, de comercializare a prod. alim. si nealim.

- taxa pt. utiliz. locurilor publice cu unitati de alim. publica de alim. publica si terase de vara

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. prestări servicii

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. jocuri de noroc si schimb valutar

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. depozite si anexe la construcții

- taxa pt. utiliz. locurilor publice pt.activ, de comercializare exclusiva de presa si carte

• taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. organizare de șantier

• taxa pt. utiliz. locurilor publice cu parcari de reședința

• taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. filmare si fotografiere prof.

• taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. spectacole in aer liber, festivaluri si manifestări promotionale

• taxa pt. utiliz. locurilor publice cu mijloace publicitare

• taxa pt. terenuri apartinand locurilor publice folosite pt. culturile agricole

• taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. cale suplimentara de acces

Alte impozite pe venit, profit si castigiuri din capital

• taxa publicitate sediu, publicitate panou PF,PJ

2

IBA

N

R071TREZ70521070201

01XXX

21A.07.01.

01

Impozit pe clădiri de la pers.fizice

Diferența impozit clădiri de la pers, fizice

3

IBA

N

R021TREZ70521070201

02XXX

21A.07.01.

02

Impozit pe clădiri de la pers.juridice

• taxa clădiri PJ

4

IBA N

R018TREZ70521070202

01XXX

21A.07.02.

01

Impozit pe terenuri de la pers.fizice

• impozit pe teren in proprietate PF

• impozit pe teren in folosința PF

• impozit pe terenuri din intravilan - inclusiv restante an anteriori din imp. pe

terenul agricol

• impozit pe terenuri din extravilan

5

IBA

N

R065TREZ70521070202

02XXX

21A.07.02.

02

Impozit pe terenuri de la pers.juridice

• impozit teren in folosința PJ

6

IBA

N

R015TREZ70521070202

03XXX

21A.07.02.

03

Impozitul pe terenul din extravilan, restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

7

IBA N

R070TREZ70521070203

XXXXX

21A.07.03.

00

Taxe judiciare de timbru

8

IBA

N

R066TREZ70521070250

XXXXX

21A.07.50.

00

Alte impozite si taxe pe proprietate

• taxa pt. utiliz. locurilor publice pt. garaj

• taxa autorizație PF, vize certificat urbanism PF

• impozite si taxe pe proprietate locuințe sociale, cote si chirii

• taxa autorizație demolare PF si PJ

9

IBA

N

R039TREZ70521120207

XXXXX

21A.12.07.

00

Taxe hoteliere

10

IBA

N

R095TREZ70521150201

XXXXX

2 IA. 15.01.

00

Impozitul pe spectacole

11

IBA

N

R064TREZ70521150250

XXXXX

21A.15.50.

00

Alte taxe pe servicii specifice

12

IBA

N

R090TREZ70521160202 01XXX

21A.16.02.

01

Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice

• taxa mij. de transport deținute de PF romane

• diferența taxa mij. de transport deținute de PF romane

• taxa mij. de transport deținute de PF străine

• taxa asupra miji, de transport mărfuri si a utilajelor cu o masa totala max. autoriz. > 5T PF

• taxa mijloace de transport lente

13

IBA

N

R040TREZ70521160202

02XXX

21A.16.02.

02

Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice

• taxa mij. de transport deținute de PJ

• taxa asupra miji, de transport mărfuri si a utilajelor cu o masa totala max. autoriz > 5T PJ

• taxa mijloace de transport lente

14

IBA

N

R092TREZ70521160203

XXXXX

21A.16.03.

00

Taxe si tarife pt eliberarea de licențe si autorizații de funcționare :

• taxa autorizație comercializare PJ ( 69 lei)

• taxa urbanism PJ

• taxa autorizație de construire PJ

• alte taxe de la persoane juridice

15

IBA

N

R088TREZ70521160250

XXXXX

21A.16.50

.00

Alte taxe pt.utilizarea, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

• taxa reclama si publicitate, contract 3%

• taxa alimentație publica PJ (3.000 lei)

16

IBA

N

R039TREZ70521180250

XXXXX

21A.18.50.

00

Alte impozite si taxe

17

IBA

N

R013TREZ70521A30053

OXXXX

21A.30.05.

30

Venituri din concesiuni si inchirieri de către instituții publice

• Chirii si Cote locuințe sociale PF si Pj

18

IBA

N

R093TREZ70521330208

XXXXX

21A.33.08

.00

Venituri din prestări servicii

• taxa CI

• adeverința provizorie

19

IBA

N

R066TREZ70521330210

XXXXX

21A.33.10

.00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pt intretinerea copiilor in crese

20

IBA

N

RO39TREZ70521330212

XXXXX

21A.33.12.

00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

21

IBA

RO71TREZ70521330224

21A.33.24.

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

N

XXXXX

00

22

IBA

N

RO17TREZ70521330228

XXXXX

21A.33.28

.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

23

IBA

N

R011TREZ70521330250

XXXXX

21A.33.50.

00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

24

IBA N

R004TREZ70521340202

XXXXX

21A.34.02.

00

Taxe extrajudiciare de timbru

• taxa înmatriculare

• taxa examen auto

• taxa nr. provizoriu

• taxa permis port arma

• taxa timbru fiscal pt. certificat naștere, schimbare nume, taxa titlu proprietate, taxa timbru certificat fiscal,

taxa informare - taxe extrajudiciare de timbru

• taxa certificat producător

• alte taxe de timbru

25

IBA

N

R035TREZ70521340250

XXXXX

21A.34.50.

00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

• taxa pt. Îndeplinirea procedurii de divorț

26

IBA

N

R039TREZ70521A35010 2XXXX

21A.35.01.

02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de alte instituții de specialitate

• amenzi disciplina in construcții PF, amenzi Politia Locala PF ; amenzi Consiliu Local PF ; amenzi inspecție

si control PF

• amenzi contravenționale PJ

• amenzi Politie PJ

 • • amenzi CNADNR ( rovigneta);

 • • amenzi Jandarmerie PF ;

 • • amenzi pașapoarte PF ;

 • • amenzi Politie Locala PMB PF ;

 • • amenzi Secții Politie PF ;

 • • amenzi auto PF ;

 • • amenzi diverse PF (BRML, ISCTR, ANSVPSA);

 • • amenzi RATB PF

• taxa ADP

27

IBA

N

R055TREZ70521A47040

OXXXX

21A.47.04.

00

CONT UNIC AMENZI VALABIL DE LA 01.01.2019

28

IBA

N

R028TREZ70521350202

XXXXX

21A.35.02.

00

Penalitati pt. nedepunerea sau depunerea cu Întârziere a declarației de impozite si taxe

29

IBA

N

R059TREZ70521350250

XXXXX

21A.35.50.

00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

30

IBA

N

R060TREZ70521360205

XXXXX

21A.36.05

.00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

31

IBA

N

R095TREZ70521360206

XXXXX

21A.36.06.

00

Taxe speciale

32

IBA

N

RO76TREZ70521360211

XXXXX

21A.36.il.

00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

33

IBA

N

R083TREZ70521360250

XXXXX

21A.36.50.

00

Alte venituri

• ajutoare incalzire necuvenite

• taxa scuter

• taxa plăcute nr. înregistrare moped

• taxa certificat de înregistrare moped

• taxa ridicare mașini parcate neregulamentar

• alte venituri

• imputatii cheltuieli școlarizare

• cheltuieli e executare silita

34

IBA

R089TREZ70521390201

21A.39.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

N

XXXXX

.00

35

IBA

N

R008TREZ70521390207

XXXXX

21A.39.07.

00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului

36

IBA

N

R032TREZ70521400207

XXXXX

21A.40.07.

00

Incasari din rambursări microcredite de la pers, fizice si pers, juridice

37

IBA

N

RO62TREZ7055033XXX0

10627

5033

Taxa asupra mijloacelor de transport cu masa totala autorizata > 12Tone PF si PJ

38

IBA

N

R061TREZ7055012XXXO

10628

5012

Disponibil al instituțiilor publice din venituri incasate potrivit prevederilor HG nr.1235/2010

38

IBA

N

RO67TREZ7055006XXX0

10626

5006

Sume de mandat


Comitent

DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE

LOCALE SECTOR 5

Director Executiv

Valerian SALAVASTRU


Comisionar

IDEA BANK SA

Vicepreședinte Executiv

Maria BAIASU


Director Executiv adjunct Mihaela LAZAR


Vicepreședinte Executiv

Alin FODOROIU


Biroul Juridic

Elena-Denisa Deca


Avizat

Direcția Financiar Contabilitate


Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene

Ema Viciu


Avizat

Direcția JuridicăANEXA NR. 3

PROCEDURA DE PLATA A AMENZILOR, TAXELOR SI IMPOZITELOR

Procedura de plata se desfasoara astfel:

 • 1.  Contribuabilul va accesa din meniul terminalului plata serviciul de plata al D.I.T.L. Sector 5;

 • 2.   Contribuabilului ii vor fi solicitate datele de autentificare (CUI, CNP si/sau rol);

 • 3.  Contribuabilul va introduce codul unic de identificare (CUI, CNP si/sau rol);

 • 4.  Terminalul va face un apel către serverul Prestatorului prin conexiune securizata transmițând informațiile;

 • 5.   Serverul Prestatorului va face un apel către serverul D.I.T.L. Sector 5 prin intermediu unui Web Service (ce va trebui pus la dispoziție de către D.I.T.L. Sector 5).Urmare a acestui apel, datele vor fi procesate in serverul D.I.T.L. Sector 5, urmând sa intoarca un mesaj prin același WebService către serverul Prestatorului cu 2 situații:

 • a.   Datele de autentificare nu pot fi validate sau nu sunt in baza de date a D.I.T.L. Sector 5;

 • b.   Date de autentificare ok si contribuabil in baza de date - informații despre debite

 • 6.   Pentru situația in care serverul D.I.T.L. Sector 5 răspunde conform punctului 5a, Contribuabilul este instiintat cu un mesaj de eroare ca nu a fost idetintificat in baza de date sau Codul unic de identificare este invalid;

 • 7.  Pentru situația in care serverul Comitentului răspunde conform punctului 5b, mesajul este transmis către terminalul in cauza de către serverul Prestatorului;

 • 8.   Contribuabilului i se afiseaza pe ecranul Terminalului plata Selfpay informațiile de plata.

 • 9.   Contribuabilul selectează taxele pe care dorește sa le plateasca, afisandui-se in acest caz totalul ce urmeaza a fi achitat.

 • 10. După selecția sumelor de plata, Contribuabilul apasa butonul “inainte” afișat in interfața terminalului plata si este redirectionat in ecranul de plata (cel in care se accepta introducerea bancnotelor);

I 1. Contribuabilul introduce bancnotele efectuând plata sumelor selectate;

 • 12. Terminalul emite chitanța doveditoare a plătii efectuate cu toate datele necesare identificării acestei tranzacții;

 • 13. Terminalul transmite către serverul Prestatorului informațiile legate de plata (id tranzacție, data, ora, suma achitata, câmpurile selectate de client)

 • 14. Serverul Prestatorului trimite prin WebService către serverul D.I.T.L. Sector 5 datele referitoare la tranzacție confirmând astfel plata.

Comitent

Comisionar

IDEA BANK SA

Vicepreședinte Executiv

Maria BAIASU


Vicepreședinte Executiv

Alin FODOROIU


DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE

LOCALE SECTOR 5

Director Executiv

Valerian SALAVASTRU

Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene

Ema Viciu

Avizat

Direcția JuridicăANEXA NR. 4 - MODEL DE RAPORT LUNAR PRIVIND ÎNCASAREA ÎN NUMERAR A CONTRAVALORII IMPOZITELOR, TAXELOR ȘI ALTOR VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL DE LA CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE ȘI PERSOANE JURIDICE


Cont buget

Bucăți

Suma încasată

Valoare comision

1

Total

1


Comitent

DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE

LOCALE SECTOR 5

Director Executiv

Valerian SALAVASTRU


Comisionar IDEA BANK SA

Vicepreședinte Executiv Maria BAIASU


Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR


Vicepreședinte Executiv

Alin FODOROIU


Biroul Juridic

Elena-Denisa Deca


Avizat

Direcția Financiar Contabilitate


Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene

Ema Viciu


Avizat

Direcția JuridicăANEXA NR 5

Specificațiile tehnice și descrierea interfeței de conectare VPN


Comisionarul se va asigura ca in cazul tuturor canalelor de colectare proprii sau ale terților mandatați se vor utiliza:

 • •  Conexiuni prin rețea privata (tunel VPN)

 • •  Date criptate utilizând protocolul IPSec


Comitent

DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE

LOCALE SECTOR 5

Director Executiv

Valerian SALAVASTRU


Comisionar

IDEA BANK SA

Vicepreședinte Executiv

Maria BAIASU


Director Executiv adjunct

Mihaela LAZAR


Vicepreședinte Executiv

Alin FODOROIU


Biroul Juridic

Elena-Denisa Deca


Avizat

Direcția Financiar Contabilitate


Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene

Ema Viciu


Avizat

Direcția Juridică