Hotărârea nr. 86/2020

Hotărârea nr. 86/07.05.2020 privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Netopia Payments S.R.L.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului de comision încheiat între

Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Netopia Payments S.R.L

A vând în vedere:

 • - Raportul de specialitate nr. 293460/13.04.2020 al Direcției Impozite și Taxe Locale;

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului nr. 33467/30.04.2020;

 • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice în conformitate cu prevederile art. 2043-2053 din Codul civil;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 228/28.09.2018 privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. d), art. 139 alin (I), art. 140 alin (I), art. 166 alin (2) lit. I) și art. 243 alin. (I) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă contractul de comision între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Netopia Payments S.R.L, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Se împuternicește Directorul Executiv al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 București să efectueze toate demersurile necesare în vederea semnării Contractului de comision.

Art. 3 Primarul Sectorului 5 prin compartimentele de specialitate și Direcția Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


RASEMNEAZĂ ECTORJl 5, IȚA PETKESCU


Nr. /07.05.2020

Anexă la H. C. L. Sector 5 nr.      /07.05.2020

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. înreg.........din data de...........

PĂRȚILE

Prezentul contract se incheie in următorii termeni si condiții intre:

DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5, cu sediul în București, Str. Mihail Sebastian Nr.23, Bloc SI3, Sector 5, cod fiscal 38320436, cont bancar IBAN RO57TREZ24A510103201200X, deschis la Trezoreria sectorului 5, reprezentată de Salavastru Valerian, în calitate de Director Executiv, denumita in continuare “Comerciant”

si

NETOPIA Payments S.R.L. cu sediul in Bulevardul Dimitrie Pompei nr 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Clădirea nr. 24, camera 4C, et. 4, București, sector 2, nr. ordine in Registrul Comerțului J40/9170/2003, cod fiscal ROI 5565496, avand contul R092UGBI0000102009055RQN, deschis la Garanti Bank București, reprezentata prin Alexandra Negut in calitate de Director Comercial numita in continuare “Procesator”

Avand In Vedere Următoarele:

 • (A) Comerciantul dorește sa asigure comercializarea produselor sale sau prestarea de servicii in regim de comerț electronic prin intermediul Procesatorului care este in măsură sa furnizeze o platforma integrata de servicii de plata electronica.

 • (B) Comerciantul este de acord sa acorde Procesatorului toate împuternicirile si drepturile necesare in scopul asigurării facilitării accesului Comerciantului la comerțul electronic in condițiile acestui Contract, cu respectarea următoarelor:

Termeni si Definiții

Cu excepția situației in care contextul cere altfel sau se stipulează altfel, in prezentul Contract, armatoarele expresii vor avea înțelesul menționai mai jos:

“Autorizare” reprezintă procesul prin care Procesatorul solicita de la emitentul cârdului confirmarea validității si valabilitatii cârdului cu care se intenționează efectuarea unei tranzacții, precum si a faptului ca posesorul cârdului are disponibilitățile bănești necesare efectuării tranzacției;

“Banca” este emitenta instrumentelor de plata electronice cu ajutorul carora se efectuează tranzacțiile;

“Cârd” reprezintă un instrument de plata electronica, standardizat, securizat si individualizat care permite posesorului sa folosească disponibilitățile bănești proprii dintr-un cont deschis pe numele sau la emitentul cârdului (cârd de debit) si/sau sa utilizeze o linie de credit pusa la dispoziție de emitentul cârdului (cârd de credit), in vederea efectuării uneia sau mai multor operațiuni (retragere sau depunere de numerar, plata la Comercianti a bunurilor achiziționate si/sau serviciilor prestate, transferuri de fonduri, etc);

„Comerciant” va insemna o entitate comerciala (persoana juridica sau persoana fizica autorizata) care semnează prezentul contract cu Procesatorul, pentru a accepta cârdurile ca mijloc de plata pentru bunurile vândute sau serviciile prestate;

“Comerț Electronic” reprezintă efectuarea de tranzacții prin intermediul unui magazin online, privind vanzarea si compararea de bunuri si/sau servicii, folosind comunicația prin internet;

„Data Go-Live ” reprezintă data la care site-ul comerciantului este considerat apt din punct de vedere tehnic pentru a incepe execuția prezentului Contract;

“Magazin Online” reprezintă site-ul web, care respecta standardul de Conectivitate, prin care se realizează comerțul electronic cu bunuri si/sau servicii, si care accepta plata online cu cârdul prin intermediul unei pagini de plata securizata furnizata de Procesator, direct, sau in parteneriat cu integratorul soluției de acceptare la plata a cârdurilor;

“Pagina De Plata securizata” inseamna site-ul proprietatea Procesatorului pus la dispoziția Comerciantului la care Comerciantul va avea acces parțial in legătură cu serviciile menționate in prezentului Contract si prin intermediul caruia Utilizatorii Finali vor putea efectua tranzacții;

“Platforma Securizata De Plăti OnLine” reprezintă aplicația software prin care comerciantii au posibilitatea de a accepta si gestiona plățile cu cârduri;

„Posesor de cârd” inseamna persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta, care deține un instrument de plata electronica emis pe numele sau, conform unui contract incheiat cu emitentul respectivului instrument de plata electronica;

“Procesator” reprezintă integratorul soluției de acceptare plăti, o entitate definita de Organizațiile Internationale de Cârduri, ca internet Payment service Provider - iPsP sau Payment Facilitator - PF. Procesatorul este proprietarul Platformei de Plăti OnLine care asigura preluarea, prelucrarea, stocarea si transmiterea informațiilor privind tranzacțiile cu cârduri efectuate in magazinele online;

„Refuz de Plata/„Chargeback” inseamna acea operațiune generata de Banca / instituția emitenta a instrumentului de plata electronica si transmisa de aceasta Băncii acceptatoare, operațiune generata in momentul in care un posesor al unui instrument de plata electronica refuza plata unei tranzacții. întreaga procedura se supune regulilor Organizațiilor Internationale de Cârduri;

„Returnare/Refund” inseamna rambursarea sumei produselor sau serviciilor către Utilizatorul Final, ca urmare a denunțării unilaterale;

“Site Web/adresa Web/Url” sunt termeni generici care se refera la nume si adrese alocate magazinelor ordine, accesibile prin internet (World Wide Web), prin folosirea protocolului HTTP / HTTPS;

„Standardul de Conectivitate” inseamna totalitatea condițiilor tehnice stabilite de către Procesator pe care site-ul Comerciantului trebuie sa le indeplineasca pentru asigurarea serviciilor in baza prezentului Contract si conectivitatea cu Pagina De Plata securizata;

„Suma Rambursata” este orice suma plătită de Procesator Utilizatorului Final in conformitate cu secțiunile 5 si 6 din prezentul Contract;

“Tranzacție” reprezintă operațiunea de plata a bunurilor si/sau serviciilor, realizata prin intermediul Procesatorului;

„Utilizator Final” inseamna orice persoana fizica sau juridica care achiziționează produse si/sau servicii prin intermediul Paginii de plata securizata;

ART 1. Obiectul contractului

 • 1.1. In conformitate cu termenii prezentului Contract, Procesatorul consimte sa presteze pentru Comerciant serviciile prevăzute in secțiunea 1.2 de mai jos, in schimbul comisionului agreat de Comerciant conform anexelor din acest Contract. Comerciantul accepta si declara ca va acționa in conformitate cu prevederile acestui Contract, precum si cu regulile stabilite de Organizațiile Internationale de Cârduri.

 • 1.2.  Procesatorul oferă Comerciantului, in conformitate cu termenii si condițiile prezentului Contract si ale anexelor acestuia, următoarele tipuri de servicii:

 • a) servicii de plata - servicii de acces la sistemele de plăti si de facilitare a plăților ordonate de către Utilizatorul Final prin intermediul internetului, folosind diferite instrumente de plata, de tipul, dar nu limitat la, instrumente de plata electronica la distanta, cârduri de debit/credit.

 • b) servicii de administrare a plăților in numele si pe seama Comerciantului;

 • c) servicii de consultanta si asistenta tehnica in vederea implementării sistemului de acceptare a serviciilor de plata;

 • d) servicii de suport tehnic si de monitorizare („helpdesk”);

 • e) servicii de protecție antifrauda asociate asigurării calitatii serviciilor de plata;

 • 1.3. Procesatorul se va limita exclusiv la prestarea serviciilor in condițiile prezentului Contract, iar contractele cu Utilizatorii Finali se incheie exclusiv intre Comerciant si Utilizatorii Finali si nu creeaza nici o obligație in sarcina Procesatorului cu excepția celor expres prevăzute in prezentul Contract sau care se nasc in sarcina Procesatorului ca urmare a aplicării prevederilor legale in vigoare.

 • 1.4. Procesatorul va incasa pentru prestarea serviciilor comisioanele si taxele menționate in anexele contractului, “Comisioane aplicabile tranzacțiilor”, creditând contul Comerciantului cu valoarea neta a tranzacțiilor autorizate.

ART 2. Obligațiile Comerciantului

Comerciantul se obliga la următoarele:

 • a) Sa coopereze cu personalul Procesatorului si sa acorde acestuia toata asistenta si drepturile necesare in vederea implementării, menținerii si imbunatatirii Platformei securizate de plăti, pana la data când sistemul este declarat de Procesator operațional („Data Go-Live”), dar si ulterior acestei date.

 • b) Comerciantul accepta Cârdurile emise de instituții financiare drept instrumente de plata fara deosebire si indiferent de suma limita stabilita si de preferința pentru anumite bunuri si servicii pe care le va vinde. Comerciantul este obligat sa accepte un Cârd bancar valabil prezentat de un Utilizator Final.

 • c) Comerciantul nu poate stabili o suma minima de cumpărături pentru plata cu Cârd de către Utilizator final si are obligația de a aplica Deținătorului de Cârd același preț si aceleași condiții ca cele aplicate unui client care face plata folosind alte metode.

 • d) Comerciantul nu va percepe in niciun caz Deținătorului de Cârd taxe sau comisioane prevăzute a fi plătite Procesatorului de către Comerciant.

 • e) In cazul nerespectarii acestor reguli, Comerciantul va avea intreaga răspundere juridica, financiara si penala si accepta incetarea acestui Contract.

 • f) Comerciantul se obliga sa semnaleze vizitatorilor site-ului acceptarea cârdurilor prin afișarea de maniera vizibila in cadrul site-ului a siglelor “Verified by Visa” si “MasterCard secure Code” aferente standardului 3Dsecure, precum si orice alt articol promotional furnizat cu titlu gratuit de către Procesator.

 • g) Pe durata prezentului contract, Comerciantul va afișa pe site-ul Comerciantului marca/emblema Procesatorului si emblemele/marcile instrumentelor de plata acceptate ca modalitate de plata in forma in care ele au fost transmise de către Procesator, numai in scopuri legate de executarea acestui Contract si de tranzacții, fara a avea dreptul sa cesioneze sau sa licentieze aceste mărci si emblemele.

 • h) Comerciantul se angajeaza sa ia toate masurile in vederea livrării produselor si furnizării serviciilor, precum si in vederea existentei si comunicării documentelor justificative pentru aceste operațiuni in conformitate cu prevederile legale si si condițiile contractuale afișate pe site-ul Comerciantului (Termeni si Condiții), Procesatorul neavand nici o responsabilitate in acest sens.

 • i)  Comerciantul va informa in mod clar clientii cu privire la procedurile si condițiile conform carora pot utiliza instrumentele de Plata Electronica pentru plata bunurilor sau prestărilor de servicii, precum si a termenelor de incasare a sumelor datorate, livrare si garanție si sa respecte aceste proceduri, condiții si termene.

 • j)  Comerciantul va indica pe site-ul propriu termenii si condițiile ce se aplica tranzacțiilor efectuate de Utilizatorii Finali, iar acestea vor fi conforme cu dispozițiilor legale si angajamentele sale luate prin prezentul Contract si recunoaște expres ca Procesatorul nu arc nici un fel de răspundere in ceea ce privește conținutul site-ului Comerciantului.

 • k) Comerciantul va asigura livrarea bunurilor si serviciilor către cumpărător, in condițiile aduse la cunoștința Utilizatorului Final inainte de efectuarea plătii si respectând prevederile prezentului contract.

 • l)  Comerciantul se obliga sa vanda Produsele Utilizatorilor Finali prin folosirea instrumentelor de Plata Electronica la valoarea precizata pe site-ul Comerciantului si sa accepte plata prin folosirea instrumentelor de Plata Electronica si in cazul articolelor vândute cu titlu de promoții sau de solduri.

 • m) Comerciantul se obliga sa aplice clientilor care utilizează pentru plata instrumente de Plata electronica aceleași preturi si tarife cu cele aplicate intregii sale clientele.

 • n) Comerciantul va afișa pe site-ul propriu prețul Produselor sau serviciilor in principal in lei, dar va putea indica pe langa preturile in lei si echivalentul in EURO, USD sau alte valute. In ipoteza in care plata se va face cu instrumente de Plata Electronica denominate in alta moneda, suma respectiva va fi convertita in lei automat la cursul organizațiilor internaționale de cârduri, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 • o) Comerciantul nu va utiliza nici o informație privind Procesatorul sau Utilizatorii Finali, decât in scopurile prevăzute in acest Contract si/sau la cererea organelor abilitate in cazurile prevăzute de reglementările in vigoare si va lua toate masurile corespunzătoare pentru a se asigura ca angajatii si colaboratorii sai vor păstră confidențialitatea tranzacțiilor efectuate de Utilizatorii Finali.

 • p) Comerciantul acorda Procesatorului, in legătură cu serviciile, dreptul de a-i folosi mărcile si emblemele pe site-ul securizat in forma agreata de parti in prealabil si/sau in condițiile comunicate de Comerciant.

 • q) Comerciantul va notifica Procesatorului orice schimbare care ar putea afecta condițiile de executare ale contractului (denumire sociala, adresa, etc.). De asemenea, Comerciantul va informa Procesatorul cu privire la obiectul sau de activitate, valabil la data semnării contractului, ce se va desfasura pe site-ul Comerciantului si va informa Procesatorul cu privire la orice modificare a obiectului sau de activitate care afecteaza furnizarea serviciilor in baza prezentului Contract. Comerciantul nu va putea efectua tranzacții pentru un nou obiect de activitate sau un nou site fara acordul prealabil scris al Procesatorului.

 • r) Comerciantul are obligația sa nu efectueze tranzacții pentru activitati considerate prohibite pe internet sau pentru tranzacțiile cu cârduri incluzând, dar fara a se limita la: autentificări de documente si alte activitati specifice serviciilor notariale, reprezentare juridica in fata organelor judecătorești si de urmărire penala, pornografie cu minori, jocuri de noroc, loterii sau pariuri, comercializarea ilegala de retete de medicamente, comercializarea ilegala de produse de tutungerie, comercializarea de mărfuri contrafăcute, violarea drepturilor de proprietate intelectuala, reprezentări ale unor scene antisociale sau alte activitati interzise de prevederile legale in vigoare.

 • s) Comerciantul are obligația sa afișeze pe site-ul propriu in mod clar si neechivoc:

 • •  denumirea legala, adresa poștala a sediului social, adresa punctului de lucru (daca este cazul), datele legale de identificare si elementele de contact (telefon, fax, adresa de email);

 • •  tarifele, specificând daca acestea conțin sau nu TVA, includerea sau nu in tariful afișat a cheltuielilor de livrare si valoarea acestora;

 • •  termenii si condițiile aplicabile tranzacțiilor, politica de rezolvare a reclamatiilor si conditi ile/politica de returnare/refund.

 • •  comerciantul nu va utiliza ca adresa poștala o casuta poștala sau o adresa de e-mail.

 • t) Comerciantul va permite in orice moment Procesatorului sa investigheze/verifice in vederea furnizării serviciilor anumite tranzacții suspecte, fara obligația comunicării către Comerciant a deciziei a Procesatorului.

 • u) Atata vreme cat prezentul Contract este in vigoare, Comerciantul se angajeaza sa directioneze toate tranzacțiile de pe site-ul Comerciantului prin intermediul site-ului securizat al Procesatorului si se obliga sa nu desfasoare tranzacții prin intermediul unor puncte comerciale de lucru care nu sunt înregistrate in Romania si care nu se supun legislației romane.

 • v) Comerciantul se obliga sa confirme electronic livrarea Produselor sau furnizarea serviciilor aferente tranzacțiilor din site-ul Comerciantului prin intermediul site-ului securizat secțiunea “Control Panel” imediat după livrarea Produselor si/sau furnizarea serviciilor, dar nu mai târziu de 20 zile de la data comenzii Utilizatorului Final, in caz contrar tranzacția nu se considera acceptata de Comerciant si acesta nu va avea dreptul la contravaloarea tranzacției neconfirmate.

 • w) Comerciantul va răspunde personal fara implicarea Procesatorului pentru toate litigiile comerciale si consecințele lor financiare care ar putea interveni cu Utilizatorii Finali, si care privesc bunuri si servicii care au făcut obiectul unei plăti prin instrumente de Plata Electronica.

 • x) Comerciantul se obliga sa ia masuri pentru prevenirea activitatilor de spalare de bani si sa colaboreze cu Procesatorul pentru identificarea si combatarea activitatilor de spalare de bani.

 • y) Comerciantul se obliga sa respecte pe toata durata de valabilitate a prezentului contract toate instrucțiunile, procedurile de procesare si normele tehnice de securitate transmise de Procesator pe parcursul configurării site-ului sau ulterior.

 • z) Comerciantul se obliga sa nu utilizeze mijloace informatice pentru a intra in posesia datelor referitoare la cârd sau/si Deținătorului de cârd, sa nu stocheze astfel de date si sa nu comunice astfel de date unei terte parii.

aa) Comerciantul este de acord ca toate Drepturile de Proprietate intelectuala legate de servicii, de soluția propusa de Procesator, si de orice mijloace tehnice de implementare ale acestora (împreuna cu orice modificări si completări ale acestora) sunt si vor ramane proprietatea exclusiva a Procesatorului si/sau Procesatorului si se obliga sa nu incalce aceste drepturi pe durata prezentului Contract si după expirarea acestui Contract.

bb) Comerciantul se obliga sa nu folosească Platforma securizata de Plăti in scopuri ilicite sau neautorizate de către Procesator si sa nu faca nici o modificare de software fara acordul prealabil al Procesatorului si fara agrearea unei noi proceduri.

ART 3. Obligațiile Procesatorului

 • a) Procesatorul va colecta pe site-ul securizat, in numele si pe seama Comerciantului, informații privind Utilizatorul Final doar in măsură in care ele sunt necesare prestării serviciilor.

 • b) Procesatorul se obliga, prin intermediul Platformei securizate de Plăti, sa ofere Comerciantului accesul la sistemele internaționale de plăti Online cu cârduri, in vederea incasarii contravalorii produselor si serviciilor comercializate in magazinul Online al Comerciantului.

 • c) Procesatorul se angajeaza sa furnizeze Comerciantului prin e-mail toate datele necesare furnizării produselor/servicilor si facturării acestora imediat după aprobarea si acceptarea plătii Utilizatorului Final.

 • d) Procesatorul se angajeaza sa furnizeze Utilizatorului Final, cu acordul Comerciantului, un e-mail de confirmare a primirii comenzii in numele Comerciantului; acest e-mail va fi emis intotdeauna după primirea de la Procesator a confirmării existentei banilor in contul Utilizatorului Final si blocarea acestora in vederea debitării si va mai conține, după caz, următoarele informații puse la dispoziție de către Comerciant si trimise in numele acestuia:

 • •  condițiile si modalitățile de exercitare a dreptului de refund/returnare;

 • •  datele legale de identificare si contact ale Comerciantului, la care Utilizatorul Final poate sa-si prezinte reclamatiile si orice alta sesizare pivind produsele si/sau serviciile;

 • •  datele legale de identificare si contact ale Comerciantului, la care Utilizatorul Final poate sa-si prezinte reclamatiile si orice alta sesizare pivind produsele si/sau serviciile;

 • e) Procesatorul va transmite spre procesare si decontare numai acele tranzacții din sistemul de comerț electronic securizat inițiate de Utilizatorii Finali, autorizate de autoritatea emitenta a instrumentului de plata electronica si pentru care Comerciantul a transmis confirmarea privind livrarea/furnizarea bunurilor si/sau serviciilor comandate.

 • f)  Procesatorul se obliga sa asigure securitatea si confidențialitatea datelor primite in exercitarea serviciilor pe toata perioada contractului, cu excepția datelor solicitate de organele abilitate si/sau conform prevederilor legale.

 • g) Procesatorul se angajeaza sa respecte toate Drepturile de Proprietate intelectuala ale Comerciantului si sa nu le aduca atingere acestora in nici un fel pe toata durata Contractului.

 • h) Procesatorului se angajeaza sa ofere, inainte de începerea executării contractului si pe toata durata contractului ori de cate ori se solicita de Comerciant, suport tehnic si instruire pentru personalul Comerciantului privind serviciile.

ART 4. Tranzacții

 • a) Procesatorul este autorizat de către Comerciant prin prezentul Contract sa:

• încaseze si administreze in contul Comerciantului, in executarea serviciilor, orice plăti efectuate de Utilizatorii Finali in moneda naționala (RON) si valuta (EURO si USD), cu orice titlu, in legătură cu tranzacțiile, prin instrumentele de Plata menționate in prezentul contract si sa efectueze plăti ale acestor sume numai in condițiile acestui Contract;

• Sa il reprezinte pe Comerciant in ceea ce privește soluționarea reclamatiilor si contestațiilor făcute băncilor emitente de instrumente de Plata Electronica utilizate in tranzacții de către Utilizatorii Finali privind plățile legate de tranzacții sau de utilizarea frauduloasa a instrumentelor de Plata Electronica in tranzacții;

 • b) Plățile vor fi efectuate numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare, Procesatorul neasumandu-si nici o responsabilitate pentru nerespectarea acestora de către Comerciant si/sau pentru eventualele prejudicii aduse deținătorilor de cârduri din culpa Comerciantului. Comerciantul va despăgubi Procesatorul pentru orice dauna suferita/pretinsa Procesatorului.

ART 5. Denunțare unilaterala Utilizator final (Returnare/Refund)

 • a) Procesatorul nu va fi parte in niciun litigiu care poate aparea intre Utilizatorul Final si Comerciant ca rezultat al vânzărilor efectuate cu cârdul prin magazinul online si nu isi va asuma nicio responsabilitate si/sau răspundere in aceasta privința. Procesatorul nu cunoaște calitatea, cantitatea, mijlocul de transport, condițiile de livrare, tipul, prețul si Îndeplinirea de către Comerciant a obligațiilor referitoare la bunurile si serviciile oferite spre vanzare, care sunt obiect de disputa intre Utilizator final si Comerciant.

 • b) In situația in care vreunul dintre Utilizatorii Finali isi exercita dreptul ia denunțarea unilaterala a Contractului incheiat cu Comerciantul, acesta din urma va fi singurul răspunzător de verificarea temeiniciei denunțării si a indreptatirii Utilizatorului Final de a beneficia de dreptul la rambursare a prețului plătit. Conform dispozițiilor legale aferente contractelor la distanta termenul de denunțare unilaterala este de 10 zile de la data primirii produsului si serviciului, dar Comerciantul răspunde integral si poate seta in termenii si condițiile de pe site condiții specifice.

 • c) Procesatorul nu va avea nici o obligație de a suporta vreuna din cheltuielile legate de denunțarea unilaterala a contractului de către Utilizatorul Final si nu va răspunde in nici un fel fata de aceasta.

 • d) In cazul in care Comerciantul nu contesta temeinicia denunțării unilaterale de către Utilizatorul Final, Comerciantul va putea notifica Procesatorului detaliile plătii pentru ca acesta sa efectueze plata sumelor cuvenite Utilizatorului Final in numele Comerciantului.

 • e) In situația in care in urma denunțării unilaterale este debitat cu orice suma returnata Utilizatorilor Finali, iar contravaloarea tranzacției a fost deja transferata Comerciantului, Procesatorul va avea dreptul sa recupereze intreaga suma de la Comerciant prin reținere din contravaloarea tranzacțiilor lunare sau prin virament direct in maxim 5 zile de la data notificării Comerciantului.

 • f) Procesatorul va avea dreptul sa retina acea suma din creanțele Comerciantului ce decurg din sau in legătură cu acest Contract si/sau sa debiteze contul Comerciantului cu valoarea tranzacției.

ART 6. Soluționarea tranzacțiilor in disputa

 • a) In cazul in care Utilizatorul Final nu cumpără produse si/sau servicii de la Comerciant sau inainteaza Procesatorului o plângere in care declara ca produsele si/sau serviciile comandate nu au fost livrate, Procesatorul poate solicita Comerciantului sa-i furnizeze intr-un anumit termen toate informațiile si documentele referitoare la tranzacția in disputa. Comerciantul este obligat sa transmită informațiile si documentele solicitate in termenul solicitat in cererea transmisa de Procesator.

 • b) In cazul in care documentele solicitate nu sunt transmise in termenul prevăzut sau in cazul in care documentele prezentate de către Comerciant nu sunt acceptate de Banca emitenta a Utilizatorului Final, Procesatorul va avea dreptul sa deconteze suma in litigiu din creanțele Comerciantului ce decurg din sau in legătură cu acest Contract si/sau sa debiteze contul Comerciantului cu o suma egala cu valoarea tranzacției aliata in litigiu. Daca nu exista fonduri suficiente in contul Comerciantului, Procesatorul va avea dreptul sa recupereze intreaga suma de la Comerciant prin reținere din contravaloarea tranzacțiilor lunare. In acest caz, Procesatorul va furniza cat mai curând posibil Comerciantului, la cererea acestuia, toate informațiile si documentele necesare Comerciantului pentru a le folosi in toate procedurile judiciare si de executare silita care vor fi inițiate împotriva Utilizatorului Final.

 • c) Comerciantul isi asuma integral riscul de Refuz de Plata aferent tranzacțiilor.

 • d) Cazurile de Refuz de Plata si Returnare raportate de Organizațiile Internationale de Cârduri si/sau de Băncile emitente ale instrumentelor de plata („tranzacții in disputa”) se soluționează conform prevederilor prezentului Contract si se supun normelor si procedurilor internaționale stabilite de către Organizațiile Internationale de Cârduri si/sau Organizațiile emitente ale instrumentelor de plata.

 • e) In cazul in care se constata de organele/institutiile abilitate ca intervenirea cazului de Refuz de plata se datoreaza Comerciantului, Procesatorul va avea dreptul de a restitui imediat Utilizatorului Final contravaloarea cererii de restituire prezentata de Banca emitenta a instrumentului de plata, avizandu-l in mod corespunzător pe Comerciant. In acest caz Procesatorul va fi indreptatit la încasarea comisionului in legătură cu debitarea contului sau si a oricăror cheltuieli legate de aceasta suma rambursata pe care va fi indreptatit sa le recupereze de la Comerciant prin reținere din contravaloarea tranzacțiilor lunare sau prin virament direct de la Comerciant in maxim 5 zile de la data notificării Procesatorului.

 • f) Comerciantul va păstră cu titlu de documente justificative timp de minimum 18 luni de la data tranzacțiilor înregistrările informatice si datele relevante despre tranzacții. In aceasta perioada Comerciantul este obligat sa pună imediat la dispoziția Procesatorului, la cerere, o copie a acestora precum si a oricăror documente care pot susține legalitatea si corectitudinea tranzacției si expedierea/prestarea Produselor.

 • g) Procesatorul va urmări tranzacțiile acceptate de Comerciant, in vederea asigurării securității acestuia si a prevenirii utilizării frauduloase a cârdurilor.

 • h) Daca Procesatorul depistează operațiuni potențial frauduloase pentru care poate primi refuzuri de plata din partea Utilizatorilor Finali in sase luni de la data operațiunii, isi rezerva dreptul de a bloca integral suma respectiva in conturile Comerciantului, pana la sfârșitul perioadei.

 • i)  Procesatorul are dreptul de a bloca in contul Comerciantului valoarea tranzacțiilor in disputa pana la soluționarea cazului conform regulilor stabilite de Organizațiile Internationale de Cârduri.

 • j)  Cazurile de Refuz de Plata si Returnare raportate de Organizațiile Internationale de Cârduri si/sau de băncile emitente ale instrumentelor de plata („tranzacții in disputa”) se soluționează conform prevederilor prezentului Contract si se supun normelor si procedurilor internaționale stabilite de către Organizațiile Internationale de Cârduri si/sau Organizațiile emitente ale instrumentelor de plata. In situația in care o tranzacție in disputa ajunge in faza de arbitraj (numai la solicitarea scrisa a Comerciantului) costurile aferente acestei proceduri vor li suportate de Comerciant, prevăzute in anexa nr 1 a prezentului contract.

ART 7. Declarații si garanții

 • a) Comerciantul declara si garanteaza prin prezentul, la data semnării prezentului contract, in beneficiul Procesatorului ca:

 • •  este proprietarul Produselor/serviciilor sau are dreptul legal de a comercializa sau presta;

 • •  orice comercializare sau prestare facilitata de Procesator in temeiul prezentului Contract nu incalca nicio Lege sau nici un drept al unei terte parti;

 • b) Prin intermediul Procesatorului garanteaza legalitatea si veridicitatea operațiunilor intreprinse prin intermediul site-ului securizat.

ART 8. Plățile către comercianti si încasarea comisioanelor de către Procesator

 • a) Procesatorul va percepe un comision pentru prestarea serviciului către Comerciant pentru valoarea totala a tranzacțiilor, la tarifele convenite cu Comerciantul in scris in anexa 1. Procesatorul va putea schimba nivelul si schema de comisionare prevăzută in anexa 1, urmând a notifica Comerciantul asupra acestui fapt. Schimbarea nu se va putea efectua mai repede de 30 de zile de la data notificării Comerciantului, iar in cazul in care Comerciantul nu este de acord cu noile comisioane va putea inceta contractul conform articolului 11 din contract.

 • b) Procesatorul va iniția automat procesul de decontare pentru tranzacțiile efectuate. Procesatorul, la inițiativa sa si din oficiu, va retine comisioanele după cum este specificat in anexa 1.

 • c) Comerciantul este obligat sa păstreze toate documentele referitoare la tranzacțiile efectuate timp de cinci (5) ani de la data tranzacției si sa le furnizeze Procesatorului la cerere in termen de cinci (5) zile lucratoare. Procesatorul este autorizat sa solicite Comerciantului evidentele si documentele corespunzătoare aferente tranzacției, iar Comerciantul este de acord si se angajeaza prin prezentul Contract sa prezinte si sa transmită toate documentele solicitate de Procesator imediat după primirea solicitării privind plata care trebuie efectuata, si ca pana când aceste documente nu vor fi prezentate si transmise Procesatorului, acesta va fi autorizat sa suspende efectuarea plăților, iar daca plata a fost deja făcută, sa dispună rambursarea banilor.

 • d) In cazul in care Utilizatorul Final prezintă o obiecție scrisa referitoare la existenta unei comenzi pentru produse si/sau servicii in acest caz, Procesatorul va fi autorizat de Comerciant sa retina si sa deducă in mod automat aceasta suma din contul acestuia din urma.

ART 9. Încetarea contractului

 • a) Contractul intra in vigoare de la data semnării lui de către ambele Parti sau la o alta data convenita de către Parti si consemnata in prezentul contract sau prin act adițional. Contractul se incheie si este valabil pe o durata nelimitata.

 • b) Prezentul Contract poate inceta prin denunțare unilaterala de către parti, cu notificare prealabila de cel puțin 30 zile. Obligațiile asumate de parti inainte de denunțare raman valabile.

 • c) Părțile vor avea dreptul, in orice moment, de a rezilia imediat prezentul Contract prin simpla notificare scrisa, tara intervenția instanței si tara orice alta formalitate, in oricare din următoarele cazuri in care:

 • •  Una din parti incalca obligațiile prevăzute in sarcina sa prin prezentul Contract sau, in cazul in care remedierea incalcarii este posibila, nu remediază aceasta incalcare intr-un termen de 5 Zile Lucratoare de la data primirii notificării;

 • •  Una din parti intra in dizolvare;

 • •  Exista un eveniment de forța majora care dureaza mai mult de 30 de zile calendaristice;

 • •  Comerciantul nu primește aprobare de inroiare din partea Organizațiilor Internationale emitente ale instrumentelor de plata electronica.

Procesatorul poate sa suspende temporar Contractul si/sau sa înceteze sa presteze serviciul in cazul in care Comerciantul actioneaza prin incalcarea obligațiilor asumate in acest Contract, in orice moment, prin simpla notificare scrisa, fara intervenția instanței si fara orice alta formalitate, in oricare din următoarele cazuri in care:

 • •  Comerciantul comercializează produse/servicii in alte condiții decât cele permise de prevederile legale aplicabile in vigoare;

 • •  Comerciantul modifica produsele/serviciile comercializate prin intermediul site-ului, fara notificarea in prealabil a Procesatorului cu privire la modificare si/sau in cazul in care noile produse/servcii se incadreaza in categorii considerate cu risc ridicat, de către instituțiile internaționale de cârduri;

 • •  Daca pe numele comerciantului se înregistrează un procent de tranzacții in disputa mai mare de 5% din volumul procesat.

 • d) Daca o prevedere a prezentului Contract va fi considerata ca fiind ilegala, nula sau neexecutorie, in totalitate sau parțial, acea prevedere sau parte a acesteia va fi, in respectiva măsură, considerata ca nefacand parte din prezentul Contract, dar legalitatea, valabilitatea si caracterul executoriu ale tuturor celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu vor fi afectate. Intr-o astfel de situație, Părțile vor depune toate eforturile, intr-o perioada de timp rezonabila, pentru a inlocui prevederea considerata ilegala, nula sau ne-executorie cu o prevedere care sa servească aceluiași scop, care sa fie legala, valabila si executorie.

ART 10. Efectele incetarii contractului

 • a) Procesatorului va inceta sa furnizeze serviciile;

 • b) Comerciantul va plăti Procesatorului intr-un termen de 5 zile orice sume restante datorate in temeiul prezentului Contract;

 • c) Procesatorul va plăti Comercianului conform anexei 1 la contract, orice sume incasate in numele Comercianului, după deducerea sumelor datorate Procesatorului in temeiul prezentului Contract;

 • d) Obligațiile de confidențialitate si cea de respectare a drepturilor de proprietate intelectuala prevăzute in prezentul contract vor continua sa producă efecte intre Parti;

 • e) Raporturile comerciale dintre Comerciant si Utilizatorii Finali care au luat naștere prin tranzacții vor continua sa producă efecte.

ART 11. Dreptul la proprietate si promovare

 • a) Prin prezentul contract, Comerciantul ia la cunostina si declara ca toate drepturile referitoare la numele, marca si emblema “NETOPIA Payments”, precum si toate drepturile de proprietate intelectuala, industriala si comerciala sunt proprietatea exclusiva a NETOPIA Payments.

 • b) Dreptul Comerciantului de a utiliza materialele, echipamentele si dispozitivele respective este limitat de termenul de valabilitate al acestui contract.

 • c) Comerciantul ia la cunoștința si declara ca poate utiliza sigla si logo-ul Procesatorului numai cu consimțământul prealabil si in scris al Procesatorului, chiar si pe durata de valabilitate a acestui contract.

 • d) Comerciantul declara si garanteaza ca deține toate drepturile de proprietate cu privire la denumirea societății lui, denumirea comerciala, emblema, marca si logo si, in consecința, permite si acorda Procesatorului dreptul de a le utiliza fara a achita vreo taxa si fara a avea nevoie de nici o alta permisiune, aprobare sau licența si ca marca acestuia este Înregistrata pe numele sau. Ca urmare a celor de mai sus, Comerciantul convine si se obliga sa despăgubească Procesatorul, la prima solicitare a acestuia, pentru orice fel de pierderi pe care acesta le poate suferi ca urmare a neconcordantei sau incalcarii oricăreia dintre aceste declarații si garanții, fara a acționa in justiție si fara a fi nevoie de vreo hotarare judecătoreasca.

 • e) Toate tipurile de drepturi de autor asupra software-ului sunt deținute de Procesator si aceste drepturi sunt protejate prin prevederile legii referitoare la incalcarea dreptului de autor. Retipărirea sau copierea materialului tipărit care a fost furnizat odata cu software-ul sunt de asemenea interzise.

ART 12, Forța majora

 • a) Părțile nu sunt răspunzătoare pentru neindeplinirea sau Îndeplinirea necorespunzatoare a oricăreia dintre obligațiile care decurg din prezentul Contract daca aceasta neindeplinire a fost cauzata de forța majora, asa cum este ea definita de lege.

 • b) Partea care invoca forța majora trebuie sa instiinteze fara intarziere cealalla Parte despre evenimentul de forța majora si sa ia toate masurile necesare pentru limitarea consecințelor acestuia.

 • c) Daca activitatea normala stabilita prin acest Contract nu poate fi reluata in termen de 60 de zile de la producerea evenimentului de forța majora, Contractul poate inceta din inițiativa oricăreia dintre Parti. fara despăgubiri.

ART 13. Confidențialitate

 • a) Comerciantul este de acord si se angajeaza sa folosească toate informațiile referitoare la tranzacțiile prevăzute aici numai in scopurile acestui Contract. Comerciantul este de acord si se angajeaza ca toate informațiile care ii sunt furnizate de Procesator sau care sunt obținute de la Utilizatorii Finali in desfasurarea tranzacțiilor prevăzute aici sa fie confidențiale si păstrate in conformitate cu standardele de securitate ale sistemelor de Cârduri si cu alte standarde de securitate, si ca nu va folosi aceste informații in alte scopuri si ca nu le va transmite sau dezvălui unor terte parti, altele decât autoritatile oficiale autorizate prin lege, si ca nu va copia sau reproduce aceste informații.

 • b) Comerciantul este de acord, confirma si se angajeaza ca va dezvălui informațiile numai directorilor, administratorilor, agentilor si consultanților sai, angajatilor si/sau reprezentanților sau subcontractantilor sai pe baza unei necesitați specifice de a le cunoaște si informațiile vor fi solicitate pentru Îndeplinirea sarcinilor respective. In aceasta privința. Comerciantul garanteaza ca persoanele respective sunt obligate sa respecte confidențialitatea informațiilor in timpul si după expirarea termenului de valabilitate al contractului individual de munca sau de colaborare.

 • c) Comerciantul consimte la dezvăluirea de către Procesator a tuturor si a oricăror informații pe care le furnizează Procesatorului pe baza si conform acestui Contract sau a tuturor si a oricăror informații obținute de Procesator pe parcursul termenului de valabilitate al acestui Contract nu numai autoritarilor oficiale autorizate prin lege.

 • d) Comerciantul va despăgubi si va exonera de răspundere Procesatorul pentru toate daunele, costurile, taxele, cheltuielile si orice alte cheltuieli similare întâmpinate din sau in legătură cu acțiunile întreprinse ca rezultat al incalcarii responsabilităților stabilite aici, fara a fi necesara obținerea unei hotarari judecătorești, la data la care Procesatorul solicita in scris plata daunelor, a taxelor, a costurilor si a altor cheltuieli similare menționate mai sus.

 • e) Toate drepturile si obligațiile prevăzute aici vor fi valabile si după incetarea acestui Contract.

ART 14. Legea aplicabila

 • a) Acest Contract este guvernat de regulile si reglementările din Romania. Orice litigiu intre parti se va soluționa pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, cauza va fi dedusa spre judecata instanței competente in materie din București.

 • b) Completările si amendamentele aduse acestui Contract nu sunt valabile si nu pot fi aplicate de părțile contractante, decât daca se fac sub forma unui act adițional semnat de ambele parti.

 • c) Orice litigiu intre Parti se va soluționa pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, cauza va fi trimisa spre soluționare instanțelor judecătorești romane, competente material si teritorial.

ART 15. Transferul, notificările si alte prevederi

 • 15.1 Notificări

 • a) Orice notificare sau alta comunicare făcută in legătură cu prezentul Contract va fi in scris, prin e-mail, si va fi considerata transmisa sau emisa in mod corespunzător daca este trimisa sau predata conform datelor de contact menționate in prezentul contract sau la alte date de contact pe care Partea in cauza le va fi notificat celorlalte Parti in conformitate cu aceasta secțiune.

 • b) Comerciantul are obligația de a informa Procesatorul printr-o notificare care va fi transmisa in scris, prin e-mail, cu privire la modificarea adresei sale, la modificarea domeniului sau de activitate, la vanzarea, inchirierea, cesionarea sau transferarea in alt mod a sediului sau social si la modificarea informațiilor furnizate in formularul Cerere de implementare; de asemenea, Comerciantul accepta si declara ca toate notificările transmise la adresa sa anterioara vor fi considerate ca fiind făcute in cazul in care nu notifica Procesatorul cu privire la modificarea adresei sale. In caz contrar, intreaga responsabilitate ce decurge din sau in legătură cu aceasta modificare va fi in sarcina Comerciantului.

Orice modificare a coordonatelor sus menționate este opozabila Procesatorului numai de la data transmiterii notificării către Procesator.

 • c) In sensul prezentului Contract, orice notificare va fi considerata transmisa daca este inmanata personal, trimisa prin e-mail sau trimisa printr-un serviciu de curierat.

 • d) Orice notificare va fi considerata primita: in următoarea Zi Lucratoare, in locul in care aceasta este trimisa, daca este transmisa prin e-mail sau curier;

 • 15.2 Cesiune, succesori

 • a) Prezentul Contract se va aplica, va fi obligatoriu sub toate aspectele si va continua in beneficiul succesorilor legali ai Pârtilor.

 • b) Comerciantul nu isi poate transfera drepturile sau obligațiile ce decurg din sau in legătură cu acest Contract fara aprobarea sau consimțământul scris prealabil al Procesatorului.

 • 15.3 întreaga intelegere

Prezentul Contract conține intreaga intelegere intre Parti cu privire la obiectul prezentului Contract la data semnării sale si se substituie oricărei înțelegeri anterioare, scrise sau verbale, intre Parti cu privire la cele reglementate prin prezentul Contract.

Părțile declara ca au citit Contractul, au inteles, au negociat si au acceptat toate prevederile acestuia si ca accepta si isi asuma in mod expres prin semnarea prezentului Contract toate clauzele acestuia.

 • 15.4 Dezvăluiri publice

Nu se va face sau emite nici un comunicat de presa si nici o alta declarație publica in legătură cu obiectul prezentului Contract, cu excepția situației in care acestea sunt aprobate in scris in prealabil de ambele Parti.

Anexa 1

ART 1. Comisioane aplicabile tranzacțiilor cu cârdurile bancare

Procesatorul este indreptatit la următoarele Comisioane, cu titlu de preț pentru prestarea serviciilor de plata.

1.1. Pentru tranzacțiile de plata prin cârduri emise sub sigla MasterCard si Visa (incluzând Visa Electron si Maestro, Visa Business), inrolate sau nu in sistemul 3D secure:

Taxe si comisioane pentru acceptarea la plata a cârdurilor pe site-ul Comerciantului

Pentru procesarea cârdurilor Visa/Mastercard in aplicația mobilPay Wallet comisionul este 0.7 % per tranzacție TVA inclus.

ART 2. Decontare bancara

Comisioanele pe Tranzacție vor fi facturate lunar si facturile vor avea termen scadent si vor fi achitate de către Client in 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către Companie.

Procesatorul va vira suinele incasate către Instituția de Plata pe conturi de venituri , in termen de 2 zi lucratoare de la data incasari, deschise la Trezorerie Sector 5 si va emite un raport pe zi cu PAG.15

incasrile zilei precedente pe care il va trimite pe email la : enache.stefania@ditl5.ro;gheo rghiu.conna@ditl5.ro; patrascu.adrian@ditl4.ro

Decontarea către Client a sumelor colectate de la Consumatori va fi finalizata de către Instituția de Plată, pana la cea de a patra Zi Lucratoare de la data Tranzacției. Pentru evitarea oricăror neclarități, Compania va asigura plata către Instituția de Plată a sumelor totale colectate de către Agenti, indiferent daca Agenții si-au îndeplinit sau nu obligațiile de plata fata de Companie.

Toate sumele ce trebuie sa fie achitate potrivit prezentului Contract nu vor conține TVA care, daca este aplicabil, va fi plătit pe langa acestea,

In cazul in care una dintre Parti nu plătește vreo suma datorata celeilalte Parti la data scadenta a acesteia prevăzută in prezentul Contract, o penalitate va fi plătită începând cu ziua următoare datei scadente pana la data plătii efective. Penalitatea va fi egala cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor legale în vigoare, dobanda fiind considerata cumulata zilnic.

Compania isi rezerva dreptul de a adapta anual Comisionul pe Tranzacție, pe baza nivelului inflației comunicat de Institutul National de Statistica, calculat in raport cu nivelul acestuia din anul precedent. Comerciantul va notifica Procesatorul cu privire la Comisionul de Tranzacție aplicabil, iar Procesatorul accepta fara rezerve aplicarea acestuia. Comisionul se va aplica începând cu a doua zi de la data primirii notificării Comerciantului de către Procesator. Daca Procesatorul nu este de acord poate denunța contractul.

Compania va trimite facturile Clientului la următoarea adresa de e-mail:

[secretariat@ditl5.rol; enache.stefania@ditl.ro;gheorghiu.corina@ditl5.ro

ART 3. Prevederi ale Organizaților Internationale de Cârduri

Comerciantul a luat cunoștința de valorile comisioanelor interchange care intra in componenta fiecărui comision unic perceput de Procesator si intelege ca acestea pot fi consultate oricând pe site-urile organizațiilor internaționale Visa si MasterCard, la adresele web de mai jos:

 • -  pentru Visa, http://www.visaeurope.com/about-us/fees-and-interchange

 • -  pentru MasterCard, https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/interchange.html

dauga taxari suplimentare, taxari care nu vor fi impuse nici uneia din Parti.

ANEXA GDPR

AVAND IN VEDERE CA:

Comerciantul, in calitate de Operator si NETOPIA, in calitate de Împuternicit au încheiat anexa GDPR la acest contract in scopul Îndeplinirii obligațiilor sale in baza acestei anexe, NETOPIA poate prelucra Date cu Caracter Personal pentru sau in numele Comerciantului;

Comerciantul se angajeaza sa protejeze viata privata a persoanelor, incluzând, dar fara a se limita la acele persoane ale căror date cu caracter personal pot fi prelucrate de către NETOPIA pentru sau in numele Comerciantului si NETOPIA este de acord sa protejeze confidențialitatea unor asemenea date cu caracter personal in conformitate cu termenii si condițiile specificate in continuare.

Pe parcursul executării anexei, a fost adoptat Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date (“Regulamentul general privind protecția datelor”, “Regulamentul” sau „GDPR”);

Părțile doresc sa alinieze prevederile din anexa privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu prevederile Regulamentului,

PĂRȚILE CONVIN, PRIN PREZENTUL, SA COMPLETEZE ANEXA CU PREVEDERILE DE MAI JOS PENTRU A REFLECTA CERINȚELE REGULAMENTULUI:

 • 1) Definiții

 • a) Termenii folosiți cu majuscule in acest document au următorul inteles:

 • (1) „Date cu Caracter Personal“ inseamna orice informații privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 • (2) „Incalcarea Securității Datelor cu Caracter Personal” inseamna o incalcare a securității care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizata a Datelor cu Caracter Personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

 • (3) „Prelucrare" (si derivatele sale, incluzând fara limitare "Prelucra”) inseamna orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fara limitare colectarea, înregistrarea, pastrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

(4) „Canal nesecurizat” reprezintă orice modalitate de transmitere a informatici care nu respecta normele de securitate impuse de legislația in vigoare. De exemplu, e-mail, SMS, comunicare telefonica s.a.m.d.

 • 2) Cerințe generale

 • a)     Prevederile acestui anexa de Prelucrare Date se aplica in orice circumstanța in care NETOPIA furnizează servicii conform anexei care implica Prelucrarea de Date cu Caracter Personal de către NETOPIA pentru sau in numele Comerciantului.

 • b)    NETOPIA se va conforma tuturor legilor aplicabile referitoare referitoare la confidențialitatea si securitatea Datelor cu Caracter Personal Prelucrate de către Netopia pentru sau in numele Comerciantului.

 • c)     Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal va fi efectuata cu respectarea termenilor si condițiilor menționate in instrucțiunile Comerciantului, care vor include cel puțin următoarele informații:

 • (i)     obiectul prelucrării;

 • (ii)    durata prelucrării;

 • (iii)   natura si scopul prelucrării;

 • (iv)   tipul de date cu caracter personal;

 • (v)    categoriile de persoane vizate;

 • (vi)   obligațiile si drepturile Comerciantului.

 • d)    Comerciantul poate modifica instrucțiunile date conform clauzei 2.2 de mai sus cu condiția ca acestea sa fie in conformitate cu legislația aplicabila. NETOPIA va fi tinut sa se conformeze acestor cerințe in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea noilor instrucțiuni, cu excepția cazului in care Părțile au agreat in scris un alt termen.

 • e)     NETOPIA se obliga sa păstreze confidențialitatea oricăror date si informații, cel puțin in aceeași măsură ca si Comerciantul, indiferent de suportul pe care acestea sunt stocate si/sau transmise, precum si asupra documentelor de care a luat cunoștința ca urmare a executării anexei, atat pe perioada derulării prezentului anexa, cat si ulterior, respectând reglementările legale in vigoare.

 • f)     Reprezentanții, angajatii, resursele, colaboratorii NETOPIA, care au acces si trebuie sa cunoască astfel de date si informații in vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin anexa, vor fi instruiti asupra naturii confidențiale a termenilor si condițiilor anexei precum si a datelor si informațiilor transmise in temeiul acestuia. NETOPIA are obligația de a incheia acorduri de confidențialitate individuale cu reprezentanții, angajatii, resursele, colaboratorii sai.

 • g)    NETOPIA are obligația de a asigura separarea datelor Comerciantului de datele altor clienti cu care intretine relații de afaceri. La solicitarea Comerciantului, NETOPIA va menține o evidenta a operațiunilor de Prelucrare realizate pe seama Comerciantului, in formatul ce poate fi comunicat de partener periodic.

 • h)    NETOPIA are calitatea de persoana împuternicita a Comerciantului in privința Prelucrării Datelor cu Caracter Personal si are obligația de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmitere de date in cadrul unei rețele, precum si impotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegala.

 • i)     NETOPIA isi va desemna in scris persoanele care vor Prelucra Datele cu Caracter Personal ale persoanelor vizate de către Partener, precum si o persoana specializata in securitatea informației care sa vegheze la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, inclusiv la buna funcționare a sistemelor informatice utilizate. NETOPIA are obligația sa actualizeze lista respectivelor persoane ori de cate ori acestea se modifica.

 • j)     NETOPIA va furniza toate informațiile necesare si va asigura tot suportul necesar Comerciantului, la cererea expresa a acestuia, pentru realizarea, de către acesta din urma, a evaluării impactului asupra datelor, a evaluării riscurilor generate de incalcarile de securitate a datelor cu caracter personal si, daca este necesar, consultării prealabile cu autoritatea competenta cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal realizate in baza anexei si a instrucțiunilor primite de către NETOPIA din partea Comerciantului in acest sens.

 • 3) Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către NETOPIA in alte scopuri

 • a)    NETOPIA si angajatii sau partenerii sai nu vor Prelucra nicio Data cu Caracter Personal pentru sau in numelepe seama Comerciantului in scopuri personale sau alte scopuri nepermise prin prezentul anexa de Prelucrare Date.

 • b)    NETOPIA nu va crea sau păstră date derivate din Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pentru sau in numele Comerciantului, decât cu scopul furnizării serviciilor in conformitate cu anexa.

 • c)     Pe cale de excepție fata de clauzele de mai sus, Comerciantul permite prin prezenta clauza ca NETOPIA sa dea posibilitatea utilizatorilor serviciilor de plata puse la dispoziție de către NETOPIA sa beneficieze de serviciile NETOPIA si ale afiliatilor sai (de ex., prin indicarea posibilității de activare a mobilPay Wallet) si ca NETOPIA sa colecteze Date cu Caracter Personal pe pagina sa de plata: secure.mobilpay.ro. Netopia este unicul responsabil pentru modalitatea in care colectează aceste Date cu Caracter Personal de la Persoanele Vizate in scopurile ce exccd furnizarea serviciilor prestate Comerciantului conform anexei, informează Persoanele Vizate cu privire la aceasta prelucrare si asigura conformarea cu princiile generale ale prelucrării, precum si cu orice alte cerințe in domeniul protecției datelor cu caracter personal.

 • 4) Dezvăluirea Datelor cu Caracter Personal de către NETOPIA. Subcontractare

 • a)    NETOP1A nu va dezvălui Datele cu Caracter Personal Prelucrate pentru sau in numele Comerciantului niciunei persoane sau entitati, fara aprobarea scrisa prealabila din partea Comerciantului, cu excepția cazurilor in care:

 • i)        acest lucru este necesar pentru prestarea serviciilor in conformitate cu anexa; si

 • ii)       o asemenea dezvăluire este ceruta prin legile aplicabile sau proceduri legale obligatorii, caz in care NETOPIA va:

 • (1)    notifica imediat, in scris Comerciantul, inainte de a răspunde unei asemenea cereri de dezvăluire (cu excepția cazului in care o asemenea notificare ar constitui o incalcare a legii);

 • (2)    va face tot posibilul pentru a limita natura si scopul respectivei dezvăluiri;

 • (3)    va urma toate instrucțiunile rezonabile ale Comerciantului referitoare la asemenea dezvăluiri.

 • b)    Comerciantul acorda prin prezentul anexa de Prelucrare Date o autorizație generala pentru ca NETOPIA sa intre in acorduri scrise cu subcontractati care asista NETOPIA in furnizarea serviciilor ce fac obiectul anexei, cu condiția ca NETOPIA:

i) sa incheie, anterior dezvăluirii către subcontractant a oricărei Date cu Caracter Personal prelucrate de NETOPIA pentru sau in numele Comerciantului, o anexa scrisa cu subcontractorii respectivi, anexa ce include termeni care sunt in mod substanțial identici cu obligațiile aplicabile Datelor cu Caracter Personal, asa cum sunt prevăzute in aceasta anexa de Prelucrare Date;

 • ii) sa notifice Comerciantul cu privire orice modificare preconizata privind adaugarea sau inlocuirea subcontractilor cu minim 30 de zile calendaristice inainte de data preconizata pentru modificare. Notificarea va include propunerea de subcontract, persoana subcontractorului si obligațiile a căror sub-contractare o propune, in urma acestei notificări:

 • (1)    Comerciantul poate formula obiecții argumentate fata de aceste modificări in termen de 7 zile calendaristice de la primirea notificării privind schimbarea subcontractantului;

 • (2)    Părțile se vor intalni pentru a incerca sa clarifice, de buna credința, obiecțiile Comerciantului;

 • (3) Daca Părțile nu ajung la un consens in cadrul intalnirii, Comerciantul poate denunța unilateral anexa conform prevederilor stabilite in acesta.

 • c)    NETOPIA va fi responsabil pentru respectarea de către oricare subcontractor desemnat si aprobat către Partener a clauzelor anexei de Prelucrare Date. Utilizarea de către NETOPIA a oricărui subcontractor aprobat nu va limita sau reduce obligațiile sau răspunderea NETOPIA conform anexei de Prelucrare Date. NETOPIA se va asigura ca subcontractantii executa activitatile subcontractate intr-o maniera care permite NETOPIA sa-si respecte obligațiile din anexa si va răspunde de actele, erorile sau omisiunile subcontractantilor, ca si cum acestea ar fi actele, erorile sau omisiunile sale proprii.

 • d)    Comerciantul confirma, prin prezentul, ca a fost informat ca NETOPIA folosește serviciile entităților listate in anexa nr. 1 la prezentul anexa de Prelucrare Date, ce pot acționa ca subcontractori conform prezentei clauze.

 • e)     in cazul producerii unei incalcarile de securitate a datelor cu caracter personal si, daca este necesar, Netopia este de acord sa pună la dispoziția Comerciantului o copie a clauzelor de protecția datelor incheiate cu subcontractorii.

 • f)     Niciuna dintre Parti nu poate cesiona obligațiile stabilite prin anexa de Prelucrare Date si nici anexa cu Prelucrare Date in intregime, in absenta acordului prealabil scris al celeilalte Parti.

 • 5) Pastrarea si Returnarea Datelor cu Caracter Personal

 • a)    NETOPIA va păstră Datele cu Caracter Personal furnizate de partener sau colectate pentru sau in numele Comerciantului doar alai timp cat este necesar pentru a atinge scopul pentru care au fost furnizate Netopiei sau cat este cerut prin legile aplicabile.

 • b)    NETOPIA va returna, șterge sau distruge toate Datele cu Caracter Personal Prelucrate pentru sau in numele Comerciantului, incluzând fara a se limita la toate documentele in original, precum si copiile Datelor cu Caracter Personal pe orice suport de Înregistrare si orice materiale derivate din sau care includ astfel de Date cu Caracter Personal, in termen de maxim 30 zile de la cererea de returnare, ștergere sau distrugere pentru orice motiv, emisa de partener, sau de la incetarea anexei („Data de Returnare”).

 • c)    NETOPIA va confirma prin intermediul unei notificări scrise pe care o va transmite Comerciantului faptul ca au fost indeplinite operațiunile de returnare, ștergere sau distrugere conform celor menționate in prezenta clauza.

 • d)     In cazul in care NETOPIA considera, in limite rezonabile, ca returnarea, ștergerea sau distrugerea Datelor cu Caracter Personal Prelucrate pentru sau in numele Comerciantului nu sunt fezabile la Data de Returnare sau daca legile aplicabile impiedica sau exclud returnarea, ștergerea sau distrugerea Datelor cu Caracter Personal de către NETOPIA la Data de Returnare, NETOPIA va notifica Comerciantul in scris, detaliat, asupra motivului pentru care nu returneaza, șterge sau distruge astfel de Date cu Caracter Personal la Data de Returnare. In acest caz:

 • i)      NETOPIA va returna, șterge sau distruge Datele cu Caracter Personal Prelucrate pentru sau in numele Comerciantului cat de curând posibil după Data de Returnare;

 • ii)      NETOPIA va extinde obligația de proiecție prevăzută de acest anexa de Prelucrare Date asupra Datelor cu Caracter Personal care nu sunt returnate, sterse sau distruse la Data de Returnare pe perioada in care Datele cu Caracter Personal sunt reținute de către NETOPIA; si

 • iii) NETOPIA nu va mai Prelucra astfel de Date cu Caracter Personal după data prevăzută ca Data de Returnare decât cu consimțământul scris prealabil al Comerciantului obtinut cu 10 zile inainte de Data de Returnare, ori cel târziu la data prevăzută ca Data de Returnare.

 • 6)    Receptionarea solicitărilor de informații si a Reclamatiilor

 • a)     NETOPIA il va notifica in scris (inclusiv pe email) pe Partener imediat sau, in orice caz, nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la primirea unei solicitări de informații, comunicări sau reclamatii ("Comunicări”) primite de Netopia de la:

 • i)       orice persoana vizata ale cărei Date cu Caracter Personal au fost Prelucrate de către NETOPIA pentru sau in numele Comerciantului; sau

 • ii)       orice autoritate legala sau de reglementare care are legătură cu Prelucrarea de către NETOPIA a oricăror Date cu Caracter Personal pentru sau in numele Comerciantului.

 • b)    NETOPIA va asigura in continuare asistenta Comerciantului in răspunderea la toate Comunicările descrise in prezentul.

 • 7)    Securitatea Datelor cu Caracter Personal

 • a)    NETOPIA declara si garanteaza ca va implementa si menține garanții administrative, tehnice si fizice, precum si alte masuri de securitate corespunzătoare tipului de Date cu Caracter Personal Prelucrate de către acesta pentru sau in numele Comerciantului si riscul unei incalcari a securității Datelor cu Caracter Personal.

 • b)    NETOPIA va cripta sau va lua alte masuri similare cu privire la toate Datele cu Caracter Personal sensibile (asa cum acestea sunt definite de Regulament) pe care le primește sau le colectează in numele Comerciantului, pe durata stocării sau transmiterii lor

 • c)    NETOPIA va transmite Comerciantului o notificare scrisa privind orice incalcare a securității Datelor cu Caracter Personal Prelucrate de către NETOPIA, in maxim 24 de ore de la identificarea unei incalcari a securității Datelor cu Caracter Personal Prelucrate de NETOPIA. NETOPIA va asigura suportul necesar Comerciantului pentru evaluarea acestei incalcari.

 • d) NETOPIA va implementa masurile de securitate rezonabile rezultate in urma evaluării incidentului. La cererea Comerciantului, va raporta stadiul implementării masurilor de securitate recomandate in cadrul unor intalniri periodice de evaluare a incalcarilor securității Datelor cu Caracter Personal.

 • 8)    Drepturi de inspecție si de audit

 • a)    NETOPIA va furniza Comerciantului toate materialele, documentele sau alte informații necesare pentru a permite Comerciantului sa confirme ca NETOPIA a acționat in conformitate cu obligațiile sale prevăzute in acest anexa de Prelucrare Date.

 • b)     NETOPIA va pune la dispoziția Comerciantului, la cerere, raportul anual realizat de un auditor extern privind masurile de securitate implementate de NETOPIA.

 • c)    Daca Comerciantul considera in mod argumentat ca informațiile puse la dispoziție conform clauzelor 8.1 si 8.2 de mai sus nu sunt suficiente pentru demonstrarea de către NETOPIA a respectării obligațiilor din prezentul anexa de Prelucrare Date, Comerciantul va avea dreptul de a inspecta, in baza unei notificări rezonabile si in timpul programului normal de lucru, procesele si practicile de lucru ale NETOPIA care implica Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pentru asigurarea serviciilor furnizate pentru sau in numele Comerciantului.

 • d)    NETOPIA se obliga ca, la cererea Comerciantului, sa pună la dispoziția acestuia sau a unei firme specializate, mandatate de către acesta din urma, documente justificative aflate in stricta legătură cu executarea anexei de Prelucrare Date. Auditul poate avea loc numai cu Îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiții:

 • i)      Comerciantul va transmite NETOPIA o notificare scrisa cu cel puțin 10 zile lucratoare inainte de data inceperii auditului;

 • ii)      auditul se va desfasura in timpul programului normal de lucru al NETOPIA;

 • iii)       orice document solicitat in scopul auditului de către Partener sau mandatarul acestuia va 11 in legătură cu furnizarea serviciilor oferite prin anexa si cu respectarea clauzelor acestuia sau ale prezentului anexa de Prelucrare Date;

 • iv)       dreptul de audit nu se va extinde in niciun caz asupra personalului sau registrelor cu statele de plata ori asupra oricărui document nerelevant executării anexei de Prelucrare Date;

 • v)       orice cost pe care il necesita orice activitate legata de auditul realizat de către Partener va 11 suportat exclusiv dc către acesta.

 • 9)    Transferul de Date cu Caracter Personal in jurisdicții străine a) NETOPIA nu va divulga sau transfera nicio Data cu Caracter Personal Prelucrata de acesta pentru sau in numele Comerciantului oricărei persoane sau entitati aflate sub o jurisdicție străină din afara UE/SEE decât:

i) daca aceasta persoana sau entitate este un subcontractant in sensul clauzei 4 de mai sus; si

ii) NETOPIA a implementat, cu privire la respectivul transfer, cel puțin una dintre garanțiilor adecvate recunoscute de Regulament.

 • 10)   Răspunderea

a) Prevederile privind răspunderea din anexa se aplica si cu privire Ia eventuale incalcari ale prezentului anexa de Prelucrare Date.

 • 11)   Ordinea de prioritate

a) In cazul unor neconcordante intre prezentul anexa de Prelucrare Date si anexa, prevederile anexei de Prelucrare Date vor prevala in ceea ce privește modalitățile si condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 • 12)   Alte prevederi

 • a)     Părțile agreeaza ca prevederile din prezentul anexa de Prelucrare Date se aplica de la 25 mai 2018.

 • b)     In măsură in care o Parte dezvăluie datele cu caracter personal ale colaboratorilor, angajatilor si altor persoane fizice către cealalta Parte pentru sau in legătură cu anexa, Partea care dezvăluie datele are obligația sa informeze aceste persoane cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Partea care dezvăluie datele va lua masuri pentru ca aceasta dezvăluire sa se Iaca conform oricăror cerințe aplicabile, inclusiv cele privind informarea si obținerea consimțământului persoanelor vizate, daca e cazul, astfel incat Partea care primește datele sa poala prelucra datele cu caracter personal pentru scopurile prevăzute in anexa, tara sa mai indeplineasca vreo formalitate.

Lista subcontractorilor Netopia la data încheierii anexei de Prelucrare Date

Nr.

Subcontractor

Tip

Servicii prestate de subcontractor

Transfer in afara

UE/SEE?/

Locația serverelor

1.

Garanti Bank S.A.

(Roman ia)

Banca

Procesare cârduri bancare

Nu. Romania

2.

Găzduire Web S.R.L. (Romania)

Servicii online

Găzduire web

Nu. Romania

3.

Comodo Ca Ltd

Servicii online

Scanare servere

Nu. Marea Britanic

(Marea Britanic)

4.

Garanti Technologies (Turcia)

Procesator de plăti

Procesare cârduri bancare

Nu. Turcia

5.

Banca Transilvania

S.A. (Romania)

Banca

Procesare cârduri bancare

Nu. Romania

6.

Credit Europe Bank Romania        S.A.

(Romania)

Banca

Procesare cârduri bancare

Nu. Romania

7.

Asseco Technology (Turcia)

Procesator de plăti

Procesare cârduri bancare

Nu. Turcia

8.

Romcard       S.A.

(Romania)

Procesator de plăti

Procesare cârduri bancare

Nu. Romania

9.

BRD Finance S.A. (Romania)

iFN

Emitere cârduri de credit

Nu. Romania

10

Google inc

servicii online

Gazduire/storage

Nu. Belgia

11

Orange Romania S.A. (Romania)

Operator telefonie mobila

Procesare SMS-uri

Nu. Romania

12

Vodafone Romania

S.A. (Romania)

Operator telefonie mobila

Procesare SMS-uri

Nu. Romania

13

Telekom Romania

Mobile

Communications S.A.

(Romania)

Operator telefonie mobila

Procesare SMS-uri

Nu. Romania

14

RDS&RCS

S.A.(Romania)

Operator telefonie mobila

Procesare SMS-uri

Nu. Romania

Instrucțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru Împuterniciți, inclusiv cerințe minime de securitate

 • 1. Descrierea procesării

1.1NETOPIA este autorizata sa proceseze pentru sau in numele Comerciantului Datele cu Caracter Personal necesare pentru a furniza următoarele servicii: servicii de mesagerie mobila de tip SMS (Short Message text), prin intermediul platformei proprietare web2SMS.ro.

 • 1.2.   Natura operațiunilor de prelucrare efectuate asupra datelor este: colectarea si înregistrarea

 • 1.3.   scopul prelucrării este asigurarea utilizării de către Partener a unui număr sau un set de numere speciale, necesar/e pentru transmiterea de către Partener sau de către partenerii contractuali ai acestuia de mesaje de tip SMS către clientii/potenlial ii clienti ai acestora.

 • 1.4.   Datele personale prelucrate sunt: numele si prenumele destinatarului mesajelor de tip SMS, numărul de telefon al destinatarului mesajelor de tip SMS.

 • 1.5. Categoriile de persoane vizate sunt destinatarii mesajelor de tip SMS. 2. Netopia se obliga ca, in executarea obligațiilor ce ii revin in baza anexei, sa respecte următoarele instrucțiuni:

 • 1.     va prelucra Datele Cu Caracter Personal doar in baza prezentelor instrucțiuni, astfel cum acestea pot fi modificate de Partener conform prevederilor anexei de Prelucrare Date;

 • 2.     va prelucra datele cu caracter personal cu buna-credinta, in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare si in mod transparent;

 • 3.     va colecta datele cu caracter personal in scopuri determinate, explicite si legitime;

 • 4.     va prelucra datele cu caracter personal in mod adecvat, relevant, pertinent si neexcesiv prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior Prelucrate;

 • 5.     va prelucra datele cu caracter personal respectând exactitatea acestora si, daca este cazul, in forma lor actualizata;

 • 6.     NETOPIA a schimbat modalitatea de transmitere a rapoartelor cu acordul Comerciantului; trimiterea datelor cu caracter personal nu se mai poate face utilizând “canale nesecurizate” (conform definiției din prezentul document), incepand cu data de 25.05.2018 rapoartele vor fi disponibile in platforma, iar pe email informațiile care conțin date personale vor fi anonimizate.

 • 7.     va lua masurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si pentru care vor fi ulterior prelucrate, sa fie sterse sau rectificate;

 • 8.     va stoca datele cu caracter personal intr-o forma care sa permită identificarea persoanelor contactate strict pe durata necesara realizării scopurilor in care datele sunt colectate si in care vor fi ulterior prelucrate; trimiterea datelor pe email

 • 9.     este obligat sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum si împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegala;

 • 10.    va restricționa accesul personalului in sediu sau cel puțin in spatiile in care se vor Prelucra Date cu Caracter Personal prin masurile de securitate corespunzătoare, inclusiv dar fara limitarea la, cartele de acces;

 • 11.    va aplica masurile necesare pentru asigurarea securității prelucrării si protecției datelor cu caracter personal, după cum urmeaza:

 • (vii) Controlul accesului fizic

Trebuie asigurate masuri tehnice si organizatorice pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate la sistemele de prelucrare a datelor disponibile (inclusiv baze de date, servere de aplicații si componente hardware) in care sunt prelucrate datele cu caracter personal apartinand societății, aceste masuri trebuie sa includă:

 • a.  stabilirea zonelor de securitate, restrictionarea cailor dc acces;

 • b.  stabilirea autorizațiilor de acces pentru angajați si terii;

 • c. sistem de control al accesului (cititor de iD-uri, cartele magnetice, cartele cu cip,

etc.);

 • d. blocarea ușilor (deschizători electrice pentru usi, etc.);

 • e. personalul de securitate, portari;

 • f.  facilitați de supraveghere (de ex., supraveghere video a cailor de acces, sistem de

alarma, etc.);

 • g. asigurarea echipamentelor descentralizate de prelucrare a datelor si a

calculatoarelor personale;

 • (viii) Controlul accesului virtual

Masurile tehnice si organizatorice de prevenire a utilizării de către persoanele neautorizate a sistemelor de prelucrare a datelor cu caracter personal ce trebuie implementate de NETOPIA includ:

 • a.  procedurile de identificare si autentificare a utilizatorilor;

 • b. proceduri de securitate ID / parola (caractere speciale, lungimea minima,

schimbarea parolei);

 • c. blocarea automata (de ex., parola sau interval de timp);

 • d. monitorizarea incercarilor de intrerupere si dezactivarea automata a ID-ului de

utilizator la mai multe tentative de parole eronate;

 • (ix) Controlul accesului la datele cu caracter personal

Masurile tehnice si organizatorice pentru a se asigura ca persoanele indreptatite sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor cu caracter personal obțin acces doar la astfel de date cu caracter personal in conformitate cu drepturile lor de acces si ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau sterse fara autorizație:

 • a.  politici si proceduri interne;

 • b. drepturi de acces diferențiate (profiluri, roluri, tranzacții si obiecte);

 • c.  monitorizarea si logarea accesului;

 • d. rapoarte de acces;

 • e. procedura de acces, modificare, ștergere;

Dezvăluirea controlului

Masurile tehnice si organizatorice pentru a se asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau sterse tara autorizație in timpul transmiterii electronice, transportului sau stocării pe suporturi de stocare (manuala sau electronica) si ca pot fi verificate de către companii sau alte entitati juridice. Datele sunt dezvăluite, incluzând:

 • a.  tunelare;

 • b.  logare;

 • c.  securitatea transportului;

 • (x) Controlul intrării

Masurile tehnice si organizatorice pentru a monitoriza daca datele cu caracter personal au fost introduse, modificate sau eliminate (sterse) si de către cine, din sistemele de prelucrare a datelor cu caracter personal, includ:

 • a.  sisteme de logare si raportare;

 • b. audit si documentație;

 • (xi)   Controlul instrucțiunilor

Masurile tehnice si organizatorice pentru a se asigura ca datele cu caracter personal sunt prelucrate numai in conformitate cu instrucțiunile Comerciantului includ:

 • a.  formularea clara a anexei;

 • b. criterii pentru selectarea împuternicitului

 • (xii)  Disponibilitatea controlului

Masurile tehnice si organizatorice pentru a se asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate împotriva distrugerii sau pierderii accidentale (fizice / logice) includ:

 • a. proceduri de back-up;

 • b. oglindirea hard disk-urilor;

 • c.  sursa de alimentare neintreruptibila;

 • d.  stocare la distanta;

 • e.  sisteme anti-virus/ firewall;

 • f.  plan de redresare in caz de dezastru / plan de continuitate a afacerii;

 • (xiii) Controlul separării

Masurile tehnice si organizatorice pentru a se asigura ca datele cu caracter personal colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat includ:

 • a. separarea bazelor de date;

 • b. conceptul de “client intern" / limitarea utilizării;

 • c.  separarea funcțiilor (producție / testare);

 • d. separarea atribuțiilor;

 • e.  proceduri de stocare, modificare, ștergere, transmitere de date in scopuri diferite;

 • (xiv) Instructarea personalului

Masurile tehnice si organizatorice pentru a se asigura ca datele cu caracter personal colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat includ:

 • a.  instructarea personalului care prelucrează date cu caracter personal cu privire la cerințele in domeniul protecției datelor;

 • b. asumarea expresa a obligației de protecție a datelor cu caracter personal (de ex., prin semnarea de angajamente individuale, clauze de confidențialitate in anexele de munca, etc.).

Prezentul contract s-a încheiat azi in două exemplare originale,

Comerciant                                                    Procesator,

DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE                           NETOPIA PAYMENTS SRL

LOCALE SECTOR 5

Director Executiv adjunct

Mihaela LAZ AR

Biroul Juridic

Elena-Denisa Deca

Compartimentul Achiziții Publice si Fonduri Europene

Ema Viciu/*/ PREȘEDI ALEXANDRU

NLAZAROV