Hotărârea nr. 85/2020

Hotărârea nr. 85/07.05.2020 privind încheierea unui Act Adițional al Contractului de asociere în participațiune încheiat de Administrația Piețelor Sector 5 cu S.C. Economat Sector 5 S.R.L. pentru Piața George Coșbuc.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui Act Adițional la Contractul de asociere în participațiunc încheiat de Administrația Piețelor Sector 5 cu S.C. Economat Sector 5 S.R.L. pentru Piața George Coșbuc

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr.33220/30.04.2020;

-Raportul de specialitate întocmit de Administrația Piețelor Sector 5 nr.817/29.04.2020, înregistrat la Primăria Sectorului 5 cu nr.33218/30.04.2020;

-Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Luând în considerare H.C.G.M.B. nr.239/2001 privind unele masuri de îmbunătățire a activității in piețele agroalimentare din Municipiul București, H.C.G.M.B. nr. 238/2003 privind asocierea dintre Consiliul Local Sector 5 - Administrația Piețelor Sector 5 și SC ECONOMAT SECTOR 5, precum și Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul art. 129 alin.(14), art. 139 alin.(l), art.140 alin.(l), art.166 alin.(2) lit.q) și art. 243 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contractul de asociere în participațiune pentru Piața George Coșbuc, încheiat de Administrația Piețelor Sector 5 cu S.C. Economat Sector 5 S.R.L., în sensul realizării unor investiții de către S.C. Economat Sector 5 S.R.L. la Piața George Coșbuc (piața de flori), urmând a fi utilizată ulterior de către Administrația Piețelor Sector 5.

Art.2 - Administrația Piețelor Sector 5, S.C. Economat Sector 5 S.R.L. și Direcția Asistență Tehnică și Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL SECTOR 5 ELENA LUMINIȚA PETRESCU

PRE

ALEXĂ


WTipi;

nțdjfSElKÎST


INȚĂ, bXZAROV