Hotărârea nr. 84/2020

Hotărârea nr. 84/07.05.2020 privind derularea, de către Primăria Sectorului 5, a lucrărilor de investiții - consolidări, amenajări, modernizări, reparații capitale, extinderi, construcții noi (inclusiv dotări independente, proiectare și asistență tehnică), reparații curente, precum și a achiziției de mobilier, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind derularea, de către Primăria Sectorului 5, a lucrărilor de investiții - consolidări, amenajări, modernizări, reparații capitale, extinderi, construcții noi (inclusiv dotări independente, proiectare și asistență tehnică), reparații curente, precum și a achiziției de mobilier, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport, al Direcției Economice și al Direcției Tehnice, înregistrat sub nr. 33202/30.04.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 33203/30.04.2020;

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/201 I a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice; Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 140 alin.(I), art. 166 alin.

(2) lit. I), precum și ale art. 243 alin. (I) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă derularea, de către Primăria Sectorului 5, a lucrărilor de investiții - consolidări, amenajări, modernizări, reparații capitale, extinderi, construcții noi (inclusiv dotări independente, proiectare și asistență tehnică), reparații curente, precum și a achiziției de mobilier, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.

Art.2 - Se aprobă preluarea, de către Primăria Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate, a activității de organizare a procedurilor de achiziție publică și urmărirea derulării contractelor specifice investițiilor menționate la art. 1 pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.

Art. 3 - Unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5 vor pune la dispoziție logistica necesară îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri până la data de 01.06.2020.

Art. 4. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, și unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data aducerii la cunoștință publică a acesteia.


CONȚI L ALS


PREȘI ALEXANI)


CONȚI

SECRETAR GENERAL AL S ELENA-LUMIN/'EDtNȚĂ, CÎN LAZAROV


ISEMNEAZĂ

TORUMJI 5,


ISEMNEAZĂ TORULUI 5, l PETIMSCU


A PET


țJI 5, SCU