Hotărârea nr. 82/2020

Hotărârea nr. 82/15.04.2020 privind aprobarea Contractului de comodat între Primăria Sectorului 5 București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului de comodat între Primăria Sectorului 5 București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

Având în vedere:

 • - Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Generală de Poliție Locală și Direcția de Dezvoltare nr. DGPL 317/14.04.2020020;

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 30630/14.04.2020

 • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

 • - Avizul Comisiei Ordine Publică, apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

Ținând cont de:

 • - Adresa Direcției Generale de Poliție a Municipiului București nr.2355981/30.03.2020;

 • - Flotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.22/12.03.2013;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.70/30.10.2015;

 • - prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit. g), art. 139 alin. (1), art. 166 alin.(2) lit. 1) și art.243 alin.(l) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă contractul de comodat prevăzut în anexa prezentei hotărâri.

Art.2 - Se împuternicește Viceprimarul Sectorului 5 să semneze Contractul de comodat menționat la art. 1 al prezentei hotărâri;

Art.3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice altă dispoziție contrară se abrogă.

Art.4 - Primarul Sectorului 5 și aparatul de specialitate al Primarului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENE ELENA-LUMINENTRU LEGALITATE TORULUI 5, RESCU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV

T 5 BX- ! JP

Nr. 82   /15.04.2020

Anexă la H.C.L. Sector 5 Nr. Z15.04.2020

CONTRA CT DE COMODA T

(auto)

încheiat astăzi...........................

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. PRIMĂRIA SECTORULUI 5 prin DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIE LOCALĂ Adresa: Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București, cod fiscal 4433953 Telefon/fax: 021.312.62.79,

Telefon: 021 314.43.18,

Cont Iban R094TREZ70524510220XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5.

legal reprezentată prin:

Domnul Țigănuș Marian - Viceprimar

Doamna Disăgilă Isabela Nicoleta - Director Executiv, Direcția Economică în calitate de conwdant, pe de o parte;

si

 • 1.2. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECȚIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Adresa: Calea Victoriei, nr. 17 - 19, sector 3, București, 7                                 7                          7                        5     ”

legal reprezentată prin:

D-nul Berechet Bogdan - Comisar Șef Politie - Director General in calitate de comodatar.

Au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosință, cu respectarea următoarelor clauze:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Comodantul dă spre folosință comodatarului, următoarele autoturisme marca Dacia Logan Berlină:

 • - B 500 WSB, serie șasiu UU14SDCL448502514, an fabricație 2013, capacitate cilindrica 1461 cm3, culoare alb, valoare de inventar 90.246,16 lei cu tva.

 • - B 500 WAS, serie șasiu UU14SDCL448502512, an fabricație 2013, capacitate cilindrică 1461 cm3, culoare alb, valoare de inventar 90.246,16 lei cu tva.

autoturism marca Dacia Logan B 545 WML, serie șasiu UU1HSD1DG53729195, an fabricație 2015, capacitate cilindrica 1461 cm3, culoare alb, valoare de inventar 62.194,68 lei cu tva.

autoturisme marca Dacia Dustar B 535 WML, serie șasiu UU14SD4H453588432, an fabricație 2015, capacitate cilindrică 1461 cm3, culoare negru, valoare de inventar 97.765,32 lei cu tva.

-autoturisme marca Dacia Logan B 500 WLC ,serie șasiu UU14SDCL449856674,an fabricație 2013,capacitate cilindrică 1461 cm,culoare alba valoare de inventar 83.204,001ei cu tva

Autoturisme aflate în bună stare de funcționare, care nu sunt sechestrate sau urmărite.

 • 2.2 Comodatarul are dreptul să folosească autoturismul pe drumurile publice din tară și din străinătate, fără acordul prealabil al comodantului.

 • III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1 Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 • a) să predea spre folosință coniodatorului autoturismul mai sus menționat;

 • b) să nu înstrăineze autoturismul pe toate durata prezentului contract;

 • c) să solicite comodatarului, pe toata durata contractului să se fol osească de autoturism ca un bun proprietar.

 • d) să suporte cheltuielile privind costul reparațiilor, reviziilor și inspecțiilor tehnice periodice.

 • 3.2 Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 • a) să ceara și să obțină spre folosință autoturismul care face obiectul prezentului contract;

 • b) să folosească autoturismul ca un bun proprietar și să nu transmită dreptul de folosință unei terțe persoane;

 • c) să suporte toate cheltuielile privind consumul de carburanți;

 • d) să facă toate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate al comodantului să fie respectat pe toata durata contractului;

 • e) restituirea bunurilor ce au făcut obiectul prezentului contract la expirarea duratei contractului ori la rezilierea acestuia.

 • IV. DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1 Părțile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de 5 ani, începând de astazi data autentificării contractului.

 • 4.2 La expirarea prezentului contract părțile vor putea, de comun acord, să prelungească perioada pentru care s-a încheiat prezentul contract.

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 5.1  Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui/unei Tribunal arbitral/Instante judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

- nu-și execută una dintre obligațiile esențiale enumerate la punctul III din prezentul contract;

 • 5.2 Partea care invocă o cauza de încetarea prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 30 zile înainte de data la care încetarea urmeaza să-și producă efectele.

 • 5.3 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect aupra obligațiilor

deja scadente între părțile contractante.

 • VI. LITIGII

 • 6.1 Părțile au convenit ca toate neânțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezulatate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

VIL ALTE CLAUZE

 • 7.1 Riscul deteriorării sau pierderea fortuită a bunurilor reprezentate se suportă potrivit prevederilor Codului Civil.

Comodatarul nu răspunde pentru pierderea ori deteriorarea bunurilor, rezultata numai din folosința în scopul careia bunurile i-au fost furate.

Comodatarul răspunde daca a încredințat bunurile împrumutate unei terțe persone, fără ca aceasta să fie parte în contract sau sa fie împuternicit în acest sens.

Comodantul urmează a-1 despăgubi pe comodatar pentru daunele provocate de viei, dacă avea cunoștință de ele si nu le-a adus la cunostiintă Comodatarului.

»                                  5                                                                                                       5

 • 7.2 Modificare prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 7.3  Prezentului contract îi sunt aplicabile procedurile Codului Civil Român, precum și celelalte reglementari în vigoare în materie.

 • 7.4 Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de 2 exemplare astazi ....................., data semnării lui, ambele cu aceeași valoare juridică și intră în vigoare la data semnării și înregistrării sale de către ambele părți.

  COMODANT

  PRIMĂRIA SECTORULUI 5

  VICEPRIMAR

  MARIAN ȚIGĂNUȘ


COMODATAR

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

COMISAR ȘEF BERECHET BOGDAN

ADMINISTRATOR PUBLIC

RARES HOPINCĂ

5

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

ISABELA NICOLETA DISAGILĂ

VIZAT PENTRU LEGALITATE

NICODESCU ELENA CORALIA

DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

FLORINA DRAGNEA

DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIE LOCALĂ

DIRECTOR GENERAL

VALENTIN BRLACU

DIRECȚIA DEZVOLTARE DIRECTOR EXECUTIV ALINA CRISTINA NEAGU

DIRECȚIA DEZVOLTARE

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

ȘEF SERVICIU

AURELIA NEGRU

DIRECȚIA DEZVOLTARE SERVICIUL ADMINISTRATIV TRANSPORT ÎNTREȚINERE

ȘEF SERVICIU LENUȚA IVĂNUȘ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,