Hotărârea nr. 81/2020

Hotărârea nr. 81/15.04.2020 privind aprobarea Normei Interne nr.27380/31.03.2020, a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, privind procedura„ NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE “,pentru achiziția de materiale, echipamente și servicii necesare pentru protecția sănătății salariaților și a cetățenilor sectorului 5 în combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19 pe perioada epidemiei și a Stării de Urgență.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei Interne nr.27380/31.03.2020, a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, privind procedura

„ NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE “

pentru achiziția de materiale, echipamente și servicii necesare pentru protecția sănătății salariaților și a cetățenilor sectorului 5 în combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19 pe perioada epidemiei și a Stării de Urgență

Având în vedere:

Evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, precum și declararea "Pandemiei" de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020, conform O.U.G. nr. 11/2020;

Decretul din data de 16.03.2020, semnat de Președintele României, domnul Klaus lohannis, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și anume ,poluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru limitarea infectării cu coronavirusul SAR.S-CoV-2 în rândul populației ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor ”,

Totodată, neachiziționarea materialelor privind protecția sănătății cetățenilor necesare în combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID -19, ar putea fi asimilată cu ignorarea măsurilor și recomandărilor stabilite în perioada Stării de Urgență - caz care, la rândul său, poate conduce pentru părțile implicate și/sau reprezentanții acestora, la aplicarea prevederilor art. 352 alin. (1) și (2) Cod Penal:

„ Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amendă”. Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Luând în considerare:

-OUGnr. 11/2020;

 • - Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenta pe teritoriul Rumâniei;

 • - Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • - Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • - Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • - Ordonanța militară nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • - Directiva 2014/24/UE ;

Având în vedere:

Raportul de specialitate întocmit de Direcția de Dezvoltare - Serviciul Achiziții Publice nr.29733/09.04.2020;

Referatul de aprobare întocmit de Primarul Sectorului 5 nr.29734/09.04.2020;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice

Norma Internă privind procedura „ NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE “

nr. 27380/31.03.2020 pentru achiziția de materiale, echipamente și servicii necesare pentru protecția sănătății salariaților și a cetățenilor sectorului 5, în combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19, pe perioada epidemiei și a Stării de Urgență.

Ținând cont de prevederile:

Legii 98/2016 art. 104. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura dc negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț dc participare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor- cadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri:

c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. In situații în care se impune intervenția imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziția publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Directiva 2014/24/UE - art. 32 în mod concret, procedura de NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE permite achizitorilor publici să achiziționeze bunuri și servicii în cel mai scurt timp posibil. în conformitate cu această procedură, astfel cum se prevede la articolul 32 din Directiva 2014/24/UE (denumită în continuare” Directivă”), achizitorii publici pot negocia direct cu contractantul (contractanții ) potențial(i) și nu există cerințe de publicare, termene limită, numărul de candidați care trebuie să fie consultați sau alte cerințe procedurale. Nu există etape procedurale reglementate la nivelul UE. în practică, acest lucru înseamnă că autoritățile pot acționa cu cea mai mare rapiditate posibilă din punct de vedere tehnic/fizic, iar procedura poate constitui o atribuire directă de facto supusă doar constrângerilor fizice/tehnice legate de disponibilitatea efectivă și rapiditatea livrării.

Prevederile art.129 alin. (1) și alin.14, art. 139 alin. (1), art. 140, alin. (1) art. 166, alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Norma internă nr.27380/31.03.2020, a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, privind procedura „NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE “pentru achiziția de materiale, echipamente și servicii necesare pentru protecția sănătății salariaților și a cetățenilor Sectorului 5, în combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19, pe perioada epidemiei și a Stării de Urgență, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarul Sectorului 5, precum și instituțiile din subordinea Consiliului Local Sector 5, vor aduce la îndeplinire prin compartimentele de specialitate, prevederile prezentei hotărâri.

Nr. g I /15.04.2020

Anexă la H.C.L. Sector 5 Nr. 6/    715.04.2020

Norma Internă nr.27380/31.03.2020, a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, privind procedura „ NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE “pentru achiziția de materiale, echipamente și servicii necesare pentru protecția sănătății salariaților și a cetățenilor sectorului 5 în combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19 pe perioada epidemiei și a Stării de Urgență >4^ pagini.

TA?/:-;

<'• BII

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

COD:PO

Ediția: 1

Nr.de exemplare :1

PAGINA DE GARDĂ

Revizia:

Nr.de exemplare:

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Pagina 1 din.......

Exemplar nr.l

NR. ^7-3/c? / &.03.

DE ACCORD, VICEPRIMAR MARIANfflTlGĂNU;


DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

DD-SAP

NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNȚ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE MATERIALE, ECHIPAMENTE ȘI SERVICII NECESARE PENTRU PROTECȚIA SĂNĂTĂȚH SALARIAȚILOR ȘI A CETĂȚENILOR SECTORULUI 5 ÎN COMBATEREA RĂSPÂNDIRII INFECȚIILOR CU COVID-19 PE PERIOADA EPIDEMIEI ȘI A STĂRH DE URGENȚĂ

1, Lista responsabililor cu revizia în cadrul ediției procedurii operaționale „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare”:

ELEMENTE

PRIVIND RESPONSABILII

NUMELE ȘI PRENUMELE

FUNCȚIA

DATA

SEMNĂTUR Ă.

1

2

3

4

5

1.1

ELABORAT

ENACHE MARIANA

Consilier

Achiziții

1.2

VERIFICAT/

APROBAT

NEGRU AURELIA

Șef Serviciu

1.3

AVIZAT

ALINA CRISTINA

NEAGU

Director

Executiv

1.4

AVIZAT

FLORINA DRAGNEA

Director

Executiv

^\/

1.5

AVIZAT

RAREȘ HOPINCĂ

Administrator

Public

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale:

Ediția sau după caz, revizia în cadrul ediției

Componenta revizuită

Modalitatea reviziei

Data de Ia care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției

1

2

3

4

2.1

Ediția 1

2.2

Revizia

2.3

Revizia

. « «1

Revizia

Ediția II

2.n

Revizia 1

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul /~x ediției procedurii operaționale:

Scopul difuzării

Exemplar nr.

Compartiment

Funcția

Numele și prenumele

Data primirii

Semnătura

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.

Informare și aplicare

1- Copie

Structuri din cadrul Primăriei Sectorului 5

3.2.

Evidență/ arhivare

1- Original

Serviciul

Achiziții

Publice

4.Lista persoanelor la care se difuzează ediția/revizia din cadrul ediției p rocedurii

Nr. Crt.

Scopul difuzării

Compartiment

Modul distribuirii (pri n e-nnail, în format hârtie, postare intranet etc)

1

Informare

VICEPRIMAR - Țigănuș Marian

Format hârtie

2

Informare

SECRETAR-Petrescu Luminița Elena

Format hârtie

3

Informare

ADMINISTRATOR PUBLIC

Format hârtie

4

Aplicare

DIRECȚIA JURIDICĂ

e-mail juridic@sector5,ro

5

Aplicare

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE-Serviciul Proiecte

e-mail dezvoltare@sector5.ro

6

Aplicare

DIRECȚIA ECONOMICĂ

e-mail directiaeconomica@sector5.ro

 • 5. Scopul procedurii operaționale:

  • 5.1 Scopul prezentei proceduri este de a stabili un mod unitar privind organizarea și desfășurarea activității privind procedura de „negociere fără publicarea prealabilă a uni anunț de participare” pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii și execuție de lucrări.

5.2. Prezenta procedură operațională a fost elaborată în conformitate cu prevederile art. 104 alin.

(1) lit.(c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată și completată.

Art. 104. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de „negociere fără publicarea prealabilă a unul anunț de participare” pentru atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri:

c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. în situații în care se impune intervenția imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziția publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

 • 6, Domeniul de aplicare a procedurii operaționale:

  • 6.1 Procedura se aplică de către persoanele desemnate ca responsabile de achiziție din cadrul Serviciului Achiziții Publice, precum și de către persoanele din cadrul instituției, care participă la procesul de achiziție, indiferent de sursa de finanțare.

Procedura se aplică în cadrul:

Direcției de Dezvoltare (DD)

Serviciul Achiziții Publice (SAP)

Serviciul proiecte (SP)

Direcției Economice (DE)

Direcției Juridice (DJ)

Tuturor Direcțiilor generatoare de referate de necesitate în urma cărora se încheie contracte.

 • 6.2 Definiții, abrevieri și acronime

 • >  (DD) Direcția de Dezvoltare

 • > (SAP) Serviciul Achiziții Publice

 • > (DJ) Direcția Juridică

 • > (DE) Direcția Economică

 • > P.S.5 Primăria Sectorului 5

 • > C.F.P. Control Financiar Preventiv

 • > B.P. Bun de plata

 • 6.3 Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate -OUGnr. 11/2020;

 • - Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenta pe teritoriul României.

 • - Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • - Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • - Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • - Ordonanța militară nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • - Ordonanța de urgență nr. 36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • - Ordonanța de urgență nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.;

 • - Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

 • - Directiva 2014/24/UE;

 • 7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.

Termenul

Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

1.

„Negociere fără publicarea prealabilă a uni anunț de participare”

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a uni anunț de participare dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la art.104 din Legea nr.98/2016 , privind achizițiile publice.

2.

Autoritate contractantă

a)autoritățile și instituțiile publice centrale și locale,

precum și structurile din componența acestora ca_re an delegate calitatea de ordonator de credite și care au stabilite competențe în domeniul achizițiilor publice.

 • b) organismele de drept public

 • c) asocierile care cuprind cel puțin o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. a) și b)

3.

Acord - cadru

Acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorități contractante și unul ori mai mulți operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor și condițiilor care guvernează contractele de achizipie publică ce urmează a fi atribuite intr-o anumită perioadă, în special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere.

4.

Contract de aciziție publică

Contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizare de produse sau prestare de servicii.

5.

Documentația de atribuire

Documentul achiziției care cuprinde cerințele, criteriile regulile și alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă , corectă și explicită cu privire la cerințe sau elemente ale achiziției, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice ori documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidați/ ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile,

6.

Ofertă

Actul juridic prin care operatorul economic își manifestă -voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție publică. Oferta cuprinde propunerea financiară , propunerea tehnică, precum și alte documente stabilite prin documentația de atribuire.

7.

Sistemul electronic de achiziții publice SEAP.

Sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire și în scopul publicării anunțurilor la nivel național.

8.

Specificații tehnice

Cerințe prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității autorității contractante.

7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr.

crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

PAAP

Programul Anual de Achiziții Publice

2.

SEAP

Sistem Electronic de Achiziții Publice

3.

CPV

Vocabularul Comun al Achizițiilor Publice (nomenclator coduri)

4.

TFUE

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

5.

ANAP

Agenția Națională de Achiziții Publice

6.

DUAE

Documentul Unic European de Achiziții

7.

TVA

Taxa pe valoarea adaugată

8.

E

Elaborare

9.

Av

Avizare

10.

V

Verificare

11.

Ap

Aprobare

 • 8. Descrierea procedurii operaționale

  • 8.1. Generalități

PROCEDURA -NEGOCIERE FARA PUBLICARE PREALABILA, conform art. 93 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.

Art. 93. - înainte de inițierea procedurii de negociere fără publicare prealabilă, autoritatea contractantă are obligația de a verifica întrunirea condițiilor prevăzute la art. 104 din Lege și să justifice încadrarea într-una dintre situațiile respective.

Criteriul de atribuire „prețul cel mai scăzut”

Art. 104. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare” pentru atribuirea contractelor de achiziții publice/acorduriior-cadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri:

c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. In situații în care se impune intervenția imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziția publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Alegerea procedurii s-a făcut în considerarea:

Instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, precum și declararea "Pandemiei" de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020.

Decretului din data de 16.03.2020, semnat de Președintele României, domnul Klaus lohannis, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și anume „neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru limitarea infectării cu

coronavirusul SARS-Co V-2 în rândul populației ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor ”, subliniind necesitatea instituirii stării de urgență pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate la nivel național și internațional pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-Co V-2.

Obligația autorităților administrației publice centrale de a lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea, mijloacelor electronice de comunicare pe durata stării de urgență,.

Neachiziționarea materialelor, echipamentelor pentru protecția persoanelor ar putea fi asimilată cu ignorarea măsurilor și recomandărilor stabilite în perioada Stării de Urgență - caz care, la rândul său, poate conduce pentru părțile implicate și/sau reprezentanții acestora, la aplicarea prevederilor art. 352 alin. (1) și (2) Cod Penal:

„ Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amendă”.

» Obiectului procedurii de achiziție:

materiale „echipamente de protecție pentru personal”- (alcool sanitar, mănuși de unică folosință, măști de protecție, dezinfectanți, distribuitoare automate de săpun/dezinfectanți, covoare, dezinfectante, teste etc), servicii de dezinfectie pentru combaterea virusului.

CPV: 24322510-5 Alcool etilic;

CPV: 18424300-0 Mănuși de unică folosință;

CPV: 39831700-3 Distribuitoare automate de săpun/ dezinfectanți;

CPV: 33741300-9 Dezinfectant pentru mâini;

CPV: 39530000-6 Covoare, preșuri și carpete;

CPV: 90921000-9 Servicii de dezinfectie;

CPV: 33140000-3 Consumabile medicale(măști);

CPV: 33141625-7 Truse de diagnosticare;

Etc;

Pentru materialele achiziționate operatorii economici să prezinte :

Avizul sanitar eliberat în baza Ord. MS nr. 10/368/11-2010 cu modificările ulterioare sau o formă de autorizație de punere pe piață, eliberată conform HG nr. 617/2014 emisă de Comisia Națională pentru Biocide care să fie în termen de valabilitate.

Certificatul de calitate sau declarația de conformitate să ateste încadrarea produselor în normativele legale în vigoare și prin care furnizorul garantează produsul livrat.

în certificatul de calitate al produsului trebuie să fie incluse următoarele informații:

 • 1. - denumirea produsului;

 • 2. - numele și adresa producătorului, a importatorului sau a distribuitorului înregistrată în România;

 • 3. - data de expirare;

 • 4. - cantitatea netă;

 • 5. - compoziția

 • 6. - ambalare

 • 7. - condițiile de depozitare și de folosire (dacă este cazul);

 • 8. - locul de origine (dacă este cazul);

 • 9. - instrucțiuni de utilizare.

Daca produsele nu corespund din punct de vedere calitativ și nu sunt acceptate de Autoritatea Contractanta, aceasta iși rezervă dreptul de a rezilia contractul de achiziție publică.

Produsul să respecte prevederile H.G.R. 956/2005 si să se încadreze în grupa principală I, tip de produs 1 cf. Regulamentului (UE) nr.528/2012 privind punerea pe piață și utilizarea produselor biocide;

Sa fie însoțit de fișa tehnică a produsului originală și/sau tradusă autorizat în limba română, cu toate informațiile menționate în anexa 3, alin. 2, din Ord. MS nr. 1082/2016;

în fisa tehnică a produsului se va specifica în mod expres nr, CE și nr. CAS al substanțelor chimice active, în cazul în care aceste date nu sunt prevăzute în avizul sanitar;

Să prezinte certificate de calitate și conformitate a produsului, cu buletine de analiză fizico-chimice (aspect, miros, pH, densitate, solubilitate în apa, etc), cu informații despre produs conform anexei 3, alin. 3, din Ord. MS nr. 1082/2016;

Dovada inregistrării/notificării/autorizării ca produs biocid în țara de origine sau în alt stat membru al UE, acolo unde este cazul;

Produsul să fie însoțit de referat tehnic și buletine de analiză pentru spectrul de activitate conform EN 14885/2006 efectuate pentru activitatea bactericidă conform SR/EN 1500:2013 (2,2);

Produsul să fie pe baza de alcool și clorhexidina, în amestec;

Produsul să asigure dezinfecția rapidă a mâinilor prin frecare,

Să permită frecarea repetată a mâinilor și pielii fără a determina intoleranța (iritații);

Să poată fi utilizat și pentru restul tegumentelor;

Să nu necesite clatire cu apă sau ștergere după utilizare;

Să nu conțină săpunuri, alte substanțe alcaline și să aibe un pH cât mai aproape de neutru;

Eticheta produsului privind compoziția și instrucțiunile de utilizare să fie în limba româna;

Să poată fi manipulate cu ușurință prin ambalare ;

Termen de valabilitate: 1 an de la data livrării, în ambalaj original;

 • •  Rolului produselor achiziționate:

Strict necesare pentru combaterea epidemiei cu virusul COVID-19;

 • •  Faptului că motivele de extrema urgenta sunt determinate de evenimente imprevizibile care nu se datoreaza sub nicio forma unei acțiuni sau inacțiuni a autoritatii contractante; de altfel, insusi Guvernul României a incadrat epidemia in aceasta noțiune prin OUG nr. 11/2020, inca de la data de 11 februarie, când in Romania nu exista inca niciun caz confirmat de COVID-19;

 • •   faptului ca perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisa, licitație restrânsă, negociere competitiva sau procedura simplificata nu pot fi respectate din motivele de extrema urgenta mai sus aratate;

 • •  prevederilor art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016;

Cadrul legal de realizare și desfășurare a procedurii „ negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare ” pentru atribuirea contractelor de achiziție publică / acordurilor - cadru care privesc achiziții publice a căror valoare estimată (fără TVA ) este mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin.(l) este reglementat de art. 104 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată și completată. La nivel European procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare este reglementată prin Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014, privind achizițiile publice. Astfel ambele reglementări, atât europeană cât și națională stabilesc condițiile de aplicare, dar fără a detalia etapele privind satisfacerea necesității prin derularea unei astfel de proceduri.

Ținând cont de prevederile Ordonanței militare nr.4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID- 19 Art. 6. - (1) Autoritățile administrației publice locale vor asigura montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza unității administrativ-teritoriale și vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor și alte spații comune, (2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020,

Având în vedere prevederile art.32 din Directiva 2014/24/UE

Achizitorii publici pot lua în considerare mai multe opțiuni:

în primul rând în cazuri de urgență, ei pot recurge la posibilități de reducere substanțială a termenelor pentru a grăbii procedurile.

în cazul în care aceste mecanisme de flexibilitate nu sunt suficiente, se poate avea în vedere o procedură de negociere fără publicare. în cele din urmă, ar putea fi permisă chiar și atribuirea directă unui operator economic preselectat, cu condiția ca acesta din urmă să fie singurul capabil să asigure livrările necesare în limitele tehnice și temporale impuse de extrema urgență.

 • -   Prezentele orientări se axează în special pe achizițiile publice în cazuri de extremă urgență, prin care achizitorii publici pot cumpăra în termen de câteva zile sau chiar câteva ore, dacă este necesar.

 • -  Tocmai pentru situații precum actuala criză COVID-19, care prezintă o urgență extremă și imprevizibilă, directivele UE nu nu conțin constrângeri procedural.

în mod concret, procedura de NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE permite achizitorilor publici să achiziționeze bunuri și servicii în cel mai scurt timp posibil. în conformitate cu această procedură, astfel cum se prevede la articolul 32 din Directiva 2014/24/UE (denumită în continuare” Directivă”), achizitorii publici pot negocia direct cu contractantul ( contractanții) potențială) $i nu există cerințe de publicare, termene limită, numărul de candidați care trebuie să fie consultați sau alte cerințe procedurale. Nu există etape procedurale reglementate la nivelul UE, în practică, acest lucru înseamnă că autoritățile pot acționa cu cea mai mare rapiditate posibilă din punct de vedere tehnic/fizic, iar procedura poate constitui o atribuire directă de facto supusă doar constrângerilor fizice/tehnice legate de disponibilitatea efectivă și rapiditatea livrării.

 • 8.2. Documente utilizate:

Formularele descrise la punctul 11. - Anexe, înregistrări, Arhivări

 • 8.3. RESURSE NECESARE

  • 8.3.1. Resursa materială

Este dezvoltată pe elementele de logistică: Departamentul, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, rețea, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor etc., dar și pe elemente de altă natură.

 • 8.3.2. Resursa umană

Personalul din cadrul departamentului/serviciului/direcției beneficiar(e)/solicitant(ă) și/sau persoana/persoanele din cadrul Primăriei Setorului 5 care sunt implicate, prin atribuțiile/sarcinile de serviciu, în realizarea activității procedurate.

 • 8.3.3. Resursa financiară

Fonduri identificate în vederea demarării achiziției, respectiv fonduri disponibile din sursa de finanțare corespunzătoare în vederea încheierii achiziției prin angajamentul legal de plată.

8.4. Când poate fi aplicată negocierea fără publicare

Negocierea fara publicare poate fi aplicata de către orice autoritate contractanta pentru orice achiziții publice necesare pentru combaterea pandemiei, atat timp cat sunt indeplinite in mod cumulativ următoarele condiții:

 • •  ca o măsură strict necesara;

 • •  atunci când perioadele de aplicare a procedurilor clasice (e.g. licitație deschisa, licitație restrânsă, negociere competitiva sau procedura simplificata) nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta;

 • •  motivele de extrema urgenta sunt determinate de evenimente:

• imprevizibile; si

o care nu se datoreaza sub nicio forma unei acțiuni sau inacțiuni a autoritatii contractante.

Fata de declararea stării de urgenta la nivel național si ritmul accelerat de creștere a numărului de persoane infectate cu COVID-19, contextul actual poate fi apreciat drept unul de extrema urgenta pentru achizițiile de produse/servicii strict necesare pentru combaterea pandemiei.

Mai mult, declararea pandemiei de către Organizația Mondiala a Sanatatii, coroborata cu creșterea numărului de persoane infectate in Remania si Europa poate fi încadrata in noțiunea de “motiv de extrema urgenta”, chiar independent de declararea stării de urgenta. De altfel, chiar Guvernul a incadrat epidemia in aceasta noțiune, inca de la data de 11 februarie, prin OUG nr. 11/2020, când in Romania nu exista inca niciun caz confirmat de COVID-19. Este adevarat ca negocierea fara publicare nu e apreciata deloc de Comisia Europeana si Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care conferă o interpretare extrem de stricta noțiunii de „motiv de extrema urgenta”, insa o interpretare in sensul in care contextul actual nu ar fi un astfel de motiv ai- transforma prevederea intr-una aproape inaplicabila si complet redundanta. Intr-adevar, declararea stării de urgenta este un motiv in plus ce poate fi invocat pentru justificarea aplicării procedurii, insa nu este un motiv fara de care nu se poate aplica aceasta procedura, chiar si după ce va inceta starea de urgenta, in cazul in care epidemia va continua sa pună presiune asupra achiziilor de materiale, ( alcool sanitar, mănuși de unică folosință, măști de protecție, dezinfectanți, distribuitoare automate de săpun/dezinfectanți, covoare, preșuri 30 file / bucată de covorașe dezinfectante), Servicii de dezinfectie si de dezinsectie.

In ceea ce privește regulile aplicabile, chiar daca negocierea fara publicare este o procedura mai rapida si mai flexibila, aceasta impune respectarea unor minime exigente si proceduri, cele mai importante fiind:

« respectarea principiilor din materia achizițiilor publice, precum cel al tratamentului egal sau cel al transparentei;

 • •  inițierea procedurii prin transmiterea unei invitații de participare la negocieri, insotita de documentația de atribuire după caz , către unul sau, ori de cate ori este posibil, către mai multi operatori economici; in situații in care se impune intervenția imediata,

 • •  avand in vedere starea de urgență declarată , procedura de negociere poate fi derulata chiar si intr-o zi-doua);

 • •  obligația de a transmite spre publicare in SICAP un anunț de atribuire in termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de achiziție publica/acordului-cadru;

 • •  durata contractului nu va putea fi stabilita pe o perioada mai mare decât cea necesara pentru a face fata situației de urgenta care a determinat aplicarea procedurii.

Având în vedere situația de urgență creată ca urmare a contextului epidemiologie aflat în România, privind virusul COVID - 19, se impune achiziționarea în regim de urgență pentru desfășurarea în condiții optime și sigure a activității salariaților Primăriei Sectorului 5, a celor din sediile subordonate precum și a locatarilor din blocurile de locuințe de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5, a următoarelor produse și servicii:

Materiale necesare combaterii epidemiei exp; materiale „echipamente de protecție pentru personal"- (alcool sanitar, mănuși de unică folosință, măști de protecție, dezinfectanți, distribuitoare automate de săpun/dezinfectanți, covoare, dezinfectante, teste etc.), servicii de dezinfectie pentru combaterea virusului.

Servicii de montare, servicii de distribuire etc.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.4/2020 Art. 6. -   (1) Autoritățile

administrației publice locale vor asigura montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza unității administrativ-teritoriale și vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor și alte spații comune. (2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020. Având în vedere Atribuțiile Comitetului pentru Situații de Urgență, constituit la nivelul Consiliului Local.

Pe cale de consecința consideram justificata si întru totul aplicabile prevederile art. 104, alin I, Ut. c. si alin. 4, astfel încât autoritatea contractanta să poată asigura desfășurarea în condiții optime și sigure a activității salariaților Primăriei Sectorului 5, a celor din sediile subordonate precum și a locatarilor din blocurile de locuințe de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5.

 • 8.4.1. Etapele premergătoare achiziției prin negociere fără publicarea unui anunț de participare:

 • (1) . Structuri Ie beneficiare din cadrul Primăriei Sectorului 5, întocmeșc referatul de necesitate și nota justificativă cu privire la alegerea procedurii de atribuire ținând cont de îndeplinirea condițiilor prevăzute la aii. 104 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, specificațiile tehnice (caietul de sarcini), strategia de contractare, precum și draftul de contract, unde este cazul, incluzând clauze contractuale în care vor fi menționate informații cu privire la mecanismele de plată în cadrul contractului, garanția de bună execuție (dacă este cazul), stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale.

 • (2) Referatul de necesitate și nota justificativă sunt verificate și semnate de Șeful de serviciu, Directorul Direcției, Administratorul Public și sunt transmise către Ordonatorul principal de credite ( Viceprimar), referatul trebuie să conțină și încadrarea bugetară de la Direcția Economică. Nota justificativă trebuie să conțină aprobarea ordonatorului de credite și viza Direcției Juridice.

 • 8.4.2.Etapele achiziției prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare :

 • (1) Procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare se inițiază prin:

  • 1.1 Transmiterea unei invitații de participare la negocieri, însoțită de documentația de atribuire, către unul sau, ori de câte ori este posibil, către mai mulți operatori economici.

  • 1.2 Pentru procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare pe perioada PANDEMIEI, transmiterea invitației se inițiază - prin accesarea catalogului electronic SEAP, pentru identificarea potențialilor operatori economici, posibili furnizori de materiale, echipamente necesare în combaterea virusului.

  • 1.3 Prin transmiterea de cereri de oferte către potențialii operatori economici ca furnizori de material echipamente necesare în combaterea virusului identificați cu ajutorul motorului de căutare google , sau prin alte metode.

 • (2) Operatorii economici evidențiați la punctul (1.1-1.3), au obligația de a depune ofertele la adresa indicată și până la data și ora limită pentru depunere, stabilite in invitația de participare. Ofertele depuse după expirarea termenului / la altă adresă sunt respinse.

 • (3) Comisia de negociere are obligația de a deschide și negocia ofertele la data, ora și locul indicate în invitația de participare (cu excepția cazurilor în care intervin modificări ce au fost comunicate). Sedința/sedințele de negociere se desfășoară separat, cu fiecare operator economic.

 • (4) în cadrul ședinței de negociere se constată aspectele formale de depunere a ofertelor, se consemnează lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte, se citesc prețurile ofertate și se negociază preturile și clauzele contractuale cu fiecare candidat în parte.

 • (5) Comisia de negociere are obligația de a analiza și de a verifica fiecare ofertă atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cat si din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerințelor minime prevăzute in documentația descriptiva. Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publica respective.

 • (6) Pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanți, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceștia pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

 • (7) Ședința de negociere se finalizează printr-un proces-verbal și/sau raport de evaluare elaborat și semnat de membrii comisiei de negociere și de reprezentanții fiecărui operator economic participant la negocieri atunci când este cazul.

 • (8) în cazul în care negocierile nu se finalizează din prima ședință, aceasta poate fi urmata de alte ședințe de negociere până când membrii comisiei de negociere și reprezentanții candidatilor ajung la un acord comun cu privire la preț și la clauzele contractuale.

 • (9) Fiecare ședință de negociere se finalizează printr-un proces-verbal elaborat și semnat de membrii comisiei de negociere și de reprezentanții operatorilor economici prezenți la ședință.

 • (10) După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de negociere elaborează raportul procedurii de atribuire care se semnează de către toti membrii comisiei de negociere, inclusiv de către președintele acesteia. Raportul procedurii de atribuire se aprobă de către conducătorul autorității contractante.

 • (11) Activitatea comisiei de negociere încetează după ieșirea din Situația de Urgență. Comisia are obligația să negocieze prețurile la produsele/serviciile achiziționate pe situații de urgență

 • (12) După aprobarea raportului procedurii de atribuire, se întocmesc și se transmit comunicările (electronic), către candidații participanți la procedura de achiziție publică.

 • (13) Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare se finalizează prin încheierea unui contract de achiziție publică.

Conform DISPOZIȚIEI NR. 945/13.03.2020 emisă de Primarul Sectorului 5 privind stabilirea de măsuri în vederea limitării riscului de contaminare cu COVID -19 vor fi urmați următorii pași: Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

în incinta Primăriei Sectorului 5, nu au acces persoane din afară și se va proceda astfel: Invitațiile de participare la negocieri, vor fi transmise online.

Comisia de negociere va primi oferte Online.

Pentru achiziționare materialelor, echipamentelor necesare pentru combaterea virusului COVID-19, se va accesa catalogul electronic SEAP cu runde de negocieri ale preturilor.

Sedința/sedințele de negociere se vor desfășura online .

Comisia de negociere va întocmi raportul de evaluare a ofertelor semnat de conducătorul autorității contractante și va comunica rezultatul online.

Contractul va fi semnat Online și /sau curier.

 • 9.CARE SUNT PAȘII DE URMAT PENTRU REALIZAREA NEGOCIERII FĂRĂ PUBLICARE

Similar achiziției directe, in cazul negocierii fara publicare, etapele ar putea fi sintetizate după cum urmeaza:

 • (A)        identificarea si justificarea nevoii autoritatii contractante;

 • (B)        realizarea propriu zisa a procedurii de atribuire;

 • (C)        efectuarea informărilor necesare;

 • (D)       emiterea documentului constatator.

 • 9.1.1  Identificarea si justificarea nevoii Autoritatii Contractante

Autoritățile contractante au obligația de a verifica Întrunirea condițiilor pentru aplicarea procedurii de negociere fara publicare si să justifice incadrarea în situația de extremă urgență.

Următoarele documente trebuie redactate sau, după caz, actualizate in aceasta etapa;

 • •   referatul de necesitate;

 • •   programul anual al achizițiilor publice;

 • •  documentul justificativ.

 • 9.1.1.1     Referatul de necesitate

Referatul de necesitate reprezintă un document intern emis de fiecare compartiment din cadrul autoritatii contractante, care cuprinde necesitățile de produse identificate, precum si prețul unitar/total al necesităților. Referatul de necesitate să justifice necesitatea achiziției respectiv

- STAREA DE URGENȚĂ instituită pe teritoriul României conform Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenta .

 • 9.1.1.2    Actualizarea programului anual al achizițiilor publice

De asemenea, autoritatea contractantă are obligația întocmirii Programului anual al achizițiilor publice pe situații de urgență și revizuirea acestuia ori de câte ori apar necesități și reglementări legislative, cu privire la realizarea unei noi proceduri de achiziție efectuate, in conformitate cu obligațiile generale de actualizare a acestuia.

 • 9.1.1.3    Documentul justificativ - Nota justificativă

Autoritatea contractanta va justifica întrunirea condițiilor pentru realizarea unei proceduri de negociere fara publicare prealabila in cadrul unei note justificative.

 • 9.1.2 Realizarea propriu zisa a Negocierii Fără Publicare

> Invitațiile de participare la negocieri - Se va accesa catalogul electronic SEAP Pentru achiziționarea materialelor, echipamentelor necesare pentru combaterea virusului COVID-19, se

va accesa catalogul electronic SEAP cu runde de negocieri ale preturilor.

 • >  Se vor transmite invitații către mai mulți operatori economici ideintificați cu ajutorul motorului de căutare GOOGLE, cu descrierea și caracteristicile necesare inclusiv cantitățile de achiziționat;

 • >  Pentru operatorii economici identificați cu ajutorul motorului de căutare GOOGLE -invitațiile se vor transmite prin e-mail; Comunicarea cu operatorii economici se va face Online sau telefonic;

 • > Se vor menționa - Termenele de livrare;

 • > Se vor menționa - Termenele de plată;

 • >  Se vor transmite comunicările pe e-mail, privind rezultatul negocierii ;

 • >  După primirea ofertelor se va întocmi raportul de selecție oferte, semnat de conducătorul unității;

Se va întocmi contractul - Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decât cea necesara pentru a face fata situației de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fara publicare.

 • >  Contractul va fi semnat online și /sau curier.

9.1.2.1 Procedura de urmat

Inițierea procedurii de negociere fara publicare prealabila se realizează prin transmiterea unei invitații de participare Ia negocieri, către unul sau, ori de cate ori este posibil, către mai multi operatori.

Negocierea fara publicare nu implica așadar respectarea regulilor de publicitate si a termenelor minime pentru depunerea ofertelor, obligatoriu de urmat in cadrul procedurilor concurentiale, avand in vedere si faptul ca aceasta procedura nu se derulează prin intermediul SEAP.

In plus, autoritatile contractante nu au nici obligația informării ANAP cu privire la inițierea unei proceduri de negociere fara publicare generata de motive imprevizibile si de extrema urgenta, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 104 lit. c) din Legea nr. 98/2016.

Prin turnare, regulile si pașii de derulare a negocierii fara publicare se stabilesc de către autoritatea contractanta, aceasta fiind responsabila pentru modul de atribuire a contractului de achiziție publica cu respectarea tuturor dispozițiilor legale aplicabile in mod obligatoriu, precum si cu respectarea principiilor achizițiilor publice.

 • 9.1.2.2 Finalizarea procedurii

Procedura de negociere fara publicare se finalizează, similar oricărei alte proceduri de achiziție publica, odata cu încheierea contractului de achizitie/acordului-cadru.

Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decât cea necesara pentru a face fata situației de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fara publicare.

 • 9.1.3  Efectuarea informărilor necesare

Autoritatea contractanta are obligația de a transmite in SEAP anunțul de atribuire/ notificarea in termen de 30 de zile de la încheierea contractului de achiziție publica/acordului-cadru ș sau publicare pe SITE..

 • 9.1.4  Emiterea Documentului Constatator

Autoritatea contractanta va emite documentele constatatoare ca pentru orice alta procedura obișnuita.

Negocierile fara publicare prealabila a unui anunț generate de necesitați ivite in circumstanțe imprevizibile (art. 104 lit, c) din Legea nr. 98/2016) sunt expres exceptate de la realizarea unui control ex-ante de către ANAP.

 • 10.Responsabilități și răspunderi în derularea activității

  Nr. crt.

  Compartimentul (postul)/ acțiunea (operațiunea)

  1

  0

  1

  1.

  Departamentul, serviciul, direcția beneficiară a

  produselor/serviciilor/lucrărilor din cadrul Primăriei Sectorului 5

  Elaborat

  2,

  șefii serviciilor, precum și directorii departamentelor/direcțiilor din cadrul Primăriei Sectorului 5

  Avizat

  3.

  Direcția de Dezvoltare ,'Serviciul Achiziții Publice

  Verificare și aprobare

  4.

  DirectorExecutiv - Direcția de Dezvoltare

  Verificare și aprobare

  5.

  Direcția Juridică

  Avizare

  6.

  Viceprimar

  Aprobare

  7.

  Comisia de Evaluare

  Evaluarea ofertelor și stabilirea ofertei câștigătoare

 • 11.Anexe, înregistrări, arhivări

 • 1.1.  Formular F-01 -PO-05 - Referat de necesitate

 • 1.2.  Formular F-02-PO-05 - Nota justificativă cu privire la alegerea procedurii de atribuire

 • 1.3.  Formular F-03-PO-05 - Strategia de contractare

 • 1.4.  Formular F-04-PO-05 - Model contract

 • 1.5.   Formular F-05-PO-05 - Model Formulare

 • 1.6.   Formular F-06-PO-05 - Decalarație privind lista persoanelor cu funcție de decizie

 • 1.7.   Formular F-07-PO-05 - Dispoziție comisie de evaluare

 • 1.8.   Formular F-08-PO-05 - Proces-verbal de evaluare privind procedura de negocierea fără publicare pentru achiziția materiale „e chip ciment e de protecție pentru personal"- (alcool sanitar, mănuși de unică folosință, măști de protecție, dezinfectanți, distribuitoare automate de săpun/dezinfectanți, covoare, dezinfectante, teste etc), servicii de dezinfectie pentru combaterea virusului.

 • 1.9.   Formular F-09-PO-05 - Raportul procedurii de atribuire

 • 1.10.  Formular F-10-PO-05 - Comunicare privind rezultatul procedurii

2.

Nr. anex ă

Denumirea anexei

Elaborator

Aprobă

Nr. ex mp

Difuz.

Arhivare

Alte ele men te

Loc

Peri oa dă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

F-Ol-PO-OS -Rferat de necesitate.

Departamente

Servicii, Direcții

Directorii departamentelor, șefii serviciilor, precum și Directorii direcțiilor

1

electron Ica

Depart amentul Achiziții

2.

F-02-PO-05 -Nota justificativa cu privire la alegerea procedurii de atribuire

Departamente

Servicii, Direcții

Director - DD și Șeful Serviciului Achiziții Publice

1

electron ică

Depart amentul Achiziții

3.

F-03-PO-05 -

Strategia de

contractare

Departamentul Achiziții

Director-DD și Șeful Serviciului Achiziții Publice

1

Depart amentul Achiziții

4.

F-04-PO-05 -

Model contract

Departamentul

Achiziții

Director - DD șl Șeful Serviciului Achiziții Publice

1

Depart amentul Achiziții

5.

F-05-PO-0S -

Model Formulare

Departamentul Achiziții

Director - DD șl Șeful Serviciului Achiziții Publice

1

Depart amentul Achiziții

6.

F-06-PO-05 -Declarație privind lista persoanelor cu funcție de decizie

Departamentul Achiziții

Director - DD șl Șeful Serviciului Achiziții Publice

1

Depart amentul Achiziții

7.

F-07-PO-05-

Dispoziție comisie de evaluare

Departamentul Achiziții

Directorii departamentelor, șefii serviciilor, precum șl Directorii direcțiilor

1

Depart amentul Achiziții

8.

F-09. -PO-05 -Formular F- Proces verbal de evaluare

Comisia de evaluare

Comisia de evaluare

1

Depart amentul Achiziții

9.

F-10-PO-05

- Raportul procedurii de atribuire

Comisia de evaluare

Comisia de evaluare

1

Depart amentul Achizl țll

10.

F-ll-PO-05

- Comunicare privind rezultatul procedurii

Comisia de evaluare

Depart amentul Achiziții

1

Depart amentul Achiziții

12. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaționale

Pagina

Coperta

1

1.

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

2

2.

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

2

3.

Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediția s.au, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

3

4.

Scopul procedurii operaționale

4

5.

Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

4

6.

Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurabile

5

7.

Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

6

8.

Descrierea procedurii operaționale

7-16

9.

Responsabilități și răspunderi în derularea activității

17-17

10.

Anexe, înregistrări, arhivări

17-19

11.

Cuprins

19

ANEXA - MODEL REFERAT PENTRU NEGOCIEREA FARA PUBLICARE

Nr. [Se va insera nr. de înregistrare al documentului}

[Se vor insera datele de identificare ale autoritatii contractante]

Aprobat,

[Se vor insera numele si semnătură conducătorului autoritatii contractante]

REFERAT

privind organizarea procedurii de negociere fara publicare prealabila pentru atribuirea contractului sau [sau, după caz] acordului-cadru avand ca obiect:

achiziția de materiale/servicii privind protecția sănătății salariaților și a cetățenilor sectorului 5, necesare în combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID -19.

 • 1. Caracteristici/ descriere/ dimensiuni/buc:

Termen de livrare, montaj inclus.

Specificații rehnice

 • 2. Justificarea și oportunitatea achiziției: Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, precum și declararea "Pandemiei" de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020.

Ținând cont de prevederile Ordonanței militare nr.4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID- 19 Art. 6. - (1) Autoritățile administrației publice locale vor asigura montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza unității administrativ-teritoriale și vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor și alte spații comune. (2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Având în vedere Decretul din data de 16.03.2020, semnat de Președintele României, domnul Klaus lohannis, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și anume „neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor", precum și faptul că zn data de 16.03.2020, în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 212/16.03.2020 a fost publicat Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

Totodată, neachiziționarea materialelor si {„echipamentelor de protecție pentru personal”}- (alcool sanitar, mănuși de unică folosință, măști de protecție, dezinfectanți, distribuitoare automate de săpun/dezinfectanți, covoare dezinfectante, teste etc), servicii de dezinfectie pentru combaterea

virusului ar putea fi asimilată cu ignorarea măsurilor și recomandărilor stabilite în perioada Stării de Urgență - caz care, la rândul său, poate conduce pentni părțile implicate și/sau reprezentanții acestora, la aplicarea prevederilor art. 352 alin, (1) și (2) Cod Penal:

„Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amendă ”,

 • 3, Coduri de clasificare CPV:

CPV:

 • 4. Valoarea estimată a achiziției:...............................lei fără TVA.

Valoarea estimată a fost obținută în urma prospectării pieței de profil, catalogul electronic SEAP, pe baza prețului mediu.

Modul de calcul pentru valoarea estimată:

Propunem spre aprobare procedura: „NEGOCIEREA FĂRĂ PUBLICARE ” - criteriul prețul cel mai scăzut

Negocierea fara publicare poate fi aplicata de către orice autoritate contractanta pentru orice achiziții publice necesare pentru combaterea pandemiei, atat timp cat sunt îndeplinite in mod cumulativ următoarele condiții:

 • •  ca o măsură strict necesara;

 • •   atunci când perioadele de aplicare a procedurilor clasice (e.g. licitație deschisa, licitație restrânsă, negociere competitiva sau procedura simplificata) nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta;

 • •  motivele de extrema urgenta sunt determinate de evenimente:

 • •   imprevizibile; si

 • •   care nu se datoreaza sub nicio forma unei acțiuni sau inacțiuni a autoritatii contractante.

Fata de declararea stării de urgenta la nivel național si ritmul accelerat de creștere a numărului de persoane infectate cu COVID-19, contextul actual poate fi apreciat drept unul de extrema urgenta pentru achizițiile de produse/servicii strict necesare pentru combaterea pandemiei.

Mai mult, declararea pandemiei de către Organizația Mondiala a Sanatatii, coroborata cu creșterea numărului de persoane infectate in Romania si Europa poate fi încadrata in noțiunea de “motiv de extrema urgenta”, chiar independent de declararea stării de urgenta. De altfel, chiar Guvernul a Încadrat epidemia in aceasta noțiune, inca de la data de 11 februarie, prin OUG nr. 11/2020, când in Remania nu exista inca niciun caz confirmat de COVID-19. Este adevarat ca negocierea fara publicare nu e apreciata deloc de Comisia Europeana si Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care conferă o interpretare extrem de stricta noțiunii de „motiv de extrema urgenta”, insa o interpretare in sensul in care contextul actual nu ar fi un astfel de motiv ar transforma prevederea intr-una aproape inaplicabila si complet redundanta. Intr-adevar, declararea stării de urgenta este un motiv in plus ce poate fi invocat pentru justificarea aplicării procedurii, insa nu este un motiv fara de care nu se poate aplica aceasta procedura, chiar si după ce va inceta starea de urgenta, in cazul in care epidemia va continua sa pună presiune asupra achiziilor de materiale de protecție .

In ceea ce privește regulile aplicabile, chiar daca negocierea fara publicare este o procedura mai rapida si mai flexibila, aceasta impune respectarea unor minime exigente si proceduri, cele mai importante fiind:

 • •  respectarea principiilor din materia achizițiilor publice, precum cel al tratamentului egal sau cel al transparentei;

 • •   inițierea procedurii prin transmiterea unei invitații de participare la negocieri, către unul sau, ori de cate ori este posibil, către mai multi operatori economici; in situații in care se impune intervenția imediata, legislația prevede chiar si posibilitatea de a realiza achiziția publica in paralel cu aplicarea procedurii de negociere fara publicare prealabila (nu este insa clara modalitatea practica de aplicare a acestei posibilități, avand in vedere ca procedura de negociere poate fi derulata chiar si intr-o zi-doua);

 • •  obligația de a transmite spre publicare in SICAP un anunț de atribuire in termen de 30 de zile de la data Încheierii contractului de achiziție publica/acordului-cadru;

 • •  durata contractului nu va putea fi stabilita pe o perioada mai mare decât cea necesara pentru a face fata situației de urgenta care a determinat aplicarea procedurii.

 • 5. Cheltuiala este prevăzută în Programul anual al achizițiilor publice / anul 2020 - Situații de Urgență

 • 6. Fundamentarea aplicării: Legea 98/2016 Art. 104, - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri:

c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile fi care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. în situații în care se impune intervenția imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziția publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

 • 7. Baza legală:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - H.G. nr, 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr, 98/2016 privind achizițiile publice, în baza celor prezentate mai sus, rugăm dispuneți.

 • - OUG nr. 11/2020;

 • - Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriuLRomâniei;

 • - Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • - Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • - Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • - Ordonanța militară nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

-Ordonanța de urgență nr. 36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • - Ordonanța de urgență nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență;

 • - Directiva 2014/24/UE;

întocmit,

Persoana responsabila cu realizarea achiziției

A vizat,

Conducătorul Compartimentului Intern specializat in

domeniul achizițiilor publice

Alte compartimente,

(potrivit propriului circuit de avizare implementat la

nivelul autoritatii contractante)

ANEXA 2 - MODEL NOTA JUSTIFICATIVA PENTRU NEGOCIEREA FARA PUBLICARE

Nr. [Se va insera nr. de înregistrare al documentului]

[Se vor insera datele de identificare ale autoritatii contractante]

Aprobat,

[Se vor insera numele si semnătură conducătorului autoritatii contractante]

NOTA JUSTIFICATIVA

privind organizarea procedurii de negociere fara publicare prealabila pentru atribuirea contractului sau [sau, după caz] acordului-cadru avand ca obiect:

achiziția de materiale/servicii privind protecția sănătății salariaților și a cetățenilor sectorului 5, necesare în combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID -19.

 • 1.   Obiectul achiziției

Achiziția de materiale, {„echipamente de protecție pentru personal"}- (alcool sanitar, mănuși de unică folosință, măști de protecție, dezinfectanți, distribuitoare automate de săpun/dezinfectanți, covoare dezinfectante, teste etc), servicii de dezinfectie pentru combaterea virusului COVID-19 .

 • 2.  Cod clasificare CPV:

CPV:

 • 3. Valoarea estimata a achiziției:......................................

 • 4. Justificarea achiziției

Avand in vedere:

 • •  declararea pandemiei de către Organizația Mondiala a Sanatatii, la data de 11.03.2020, din cauza infecțiilor cu noul Coronavirus aparute in Regiunea Wuhan din Republica Populara Chineza;

 • •  evoluția situației epidemiologice internaționale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, în care aproximativ 160,000 de persoane au fost infectate și peste 5.800 au decedat, precum și declararea "Pandemiei" de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020;

 • •  evoluția situației epidemiologice din Romania;

 • •   caracterul inalt contagios al virusului;

Conform Referatului de necesitate nr........./...........

contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19 si in vederea asigurării condițiilor necesare pentru protejarea personalului propriu care poate veni in contact cu persoane infectate este necesara achiziționarea următoarelor produse strict necesare pentru comabaterea pandemiei:

•     [Se vor completa produsele care vor fi achiziționate, precum si motivele care justifica

necesitatea acestora cum ar fi, de exemplu:

Materiale (.................................................)

»      este recomandata utilizarea de MASTI:

 • •      este recomandata utilizarea de mânuși de unica folosința;

 • •      este recomandata activitatea de dezinfectie a suprafețelor, birourilor la un interval de [2-3 ore],

 • 5. Cheltuiala este prevăzută în Programul anual al achizițiilor publice / anul 2020

- Situații de Urgență

â.Procedura de achiziție

NEGOCIERE FARA PUBLICARE PREALABILA, conform art. 93 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.

Alegerea procedurii s-a făcut in considerarea:

 • •   obiectului procedurii de achiziție, respectiv [Se va insera obiectul achiziției]',

» rolului produselor strict necesar a fi achiziționate pentru combaterea epidemiei cu virusul COVID-19 astfel cum acesta a fost aratat mai sus;

 • •  faptului ca motivele de extrema urgenta sunt determinate de evenimente imprevizibile care nu se datoreaza sub nicio forma unei acțiuni sau inacțiuni a autoritatii contractante; de altfel, insusi Guvernul României a incadrat epidemia in aceasta noțiune prin OUG nr. 11/2020, inca de la data de 11 februarie, când in Romania nu exista inca niciun caz confirmat de COVID-19;

 • •   faptului ca perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisa, licitație restrânsă, negociere competitiva sau procedura simplificata nu pot fi respectate din motivele de extrema urgenta mai sus aratate;

 • •   prevederilor art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. în baza celor prezentate mai sus, rugăm dispuneți.

-OUGnr. 11/2020;

 • - Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României ;

 • - Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • - Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • - Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • - Ordonanța militară nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

-Ordonanța de urgență nr. 36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul nr. 19-5/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • - Ordonanța de urgență nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul-stării de urgență;

-Directiva 2014/24/UE;

Data: [Se va insera data întocmirii documentului]

întocmit,

Persoana responsabila cu realizarea achiziției

A vizat,

Conducătorul Compartimentului intern specializat in domeniul achizițiilor publice

Alte compartimente,

(potrivit propriului circuit de avizare implementat la nivelul autoritarii contractante)

Operator Economic

Formularul nr. 1


(denumirea)

Formular neîncadrare in prevederilor art. 164 din Legea 98/2016

DECLARAȚIE

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului

economic') în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

 • a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:

Operator economic (semnătură autorizată)

Operator Economic

Formularul ar. 2


(denumirea)

Formular neîncadrare in prevederilor art. art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, la procedura de................. (se menționează procedura) pentru atribuirea

contractului de achiziție publică având ca obiect.......................(denumirea produsului, serviciului

sau lucrării), codul CPV .............. la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............

(denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării

Operator economic,................................

(semnătură autorizată)

Operator Economic (denumirea)

Formular neîncadrare în prevederilor art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, la procedura de.................(se menționează procedura) pentru atribuirea

contractului de achiziție publică având ca obiect.......................(denumirea produsului, serviciului

sau lucrării), codul CPV .............  la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............

(denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că, sub sancțiunea excluderii din procedura și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflăm în situația prevăzută la art. 165 din Legea 98/2016 , respectiv:

- n-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat.

înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării

Operator economic, (semnătură autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

DECLARAȚIE1

privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul,_________________________________(datele de indentificare), reprezentant împuternicit al

_______________________ (denumirea/numele si sediul/adresa si datele de identificare ale operatorului economic), în calitate de______________________(se precizează calitatea operatorului

economic care completează declarația în raport cu participarea la procedura de atribuire) la procedura de _______________________________________ (tipul procedurii) pentru achiziția de

_____________________________________(denumirea contractului), cu termen de depunere a ofertelor la data de ___________________________, organizată de ____________________________ ('denumirea

autorității contractante), declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice că nu avem drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere colectivă sau supervizare și/sau nu avem acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, sau care se află în relații comerciale astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 59 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, respectiv:...................................................................................................

Art. 59

în sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire. Art. 60

(1) Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificată/:

 • a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

 • b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

 • c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

 • d)  situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

 • e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

(2) în sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.”

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații

PERSOANELE CU FUNCȚII DE DECIZIE DIN CADRUL PRIMĂRIEI SECTORULUI 5:

FLOREA DANIEL, ȚIGĂNUȘ MARIAN, HOPINCA RARES, DRAGNEA FLORINA, DISĂGILĂ ISABELA NICOLETA, NEAGU ALINA CRISTINA , BURLACU VALENTIN, DENISA FRUNZA, NEGRU AURELIA.

Data completării

Operator economic (denumirea operatorului economic), (nume semnatar, semnătură autorizată)

RAPORT PROCEDURII

privind negocierea fără publicare conform art. 104 din legea 98/2016 pentru achiziția de materiale/servicii privind protecția sănătății salariaților și a cetățenilor sectorului 5, necesare în combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID -19.

 • 1. Referințe:

Procedura de atribuire: NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ.

Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut „

Cod unic de identificare a achiziției: 4433953 /2020

Contract de achiziție publică de:..........................................................................

Cod CPV:...................................................................................

Anunț de participare: FĂRĂ,

Valoarea estimată a achiziției......................................................lei fără tva.

 • 2.     Informații generale despre procedura de atribuire

  • 2.1.    Legislația aplicabilă

Procedura de atribuire s-a organizat în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice/sectoriale în Romania la momentul lansării procedurii de atribuire, după cum urmează:

 • (i)    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • (ii)   FI.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

(iii.) O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;

 • (iv)    Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, cu modificările și completările ulterioare ;

 • (v)    Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte;

 • (vi)    O.G. nr. 21/1992, republicată, privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • (vii)   Legea nr. 101/2016 privind privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

 • - OUG nr. 11/2020;

 • - Decretul nr, 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • - Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • - Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • - Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

 • - Ordonanța militară nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

-Ordonanța de urgență nr. 36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • - Ordonanța de urgență nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență;

 • - Directiva 2014/24/UE;

 • 2.2. Procedura de atribuire

Procedura de atribuire aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/încheierii acordului cadru este: NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ.

Procedura de atribuire a fost inițiată direct în catalogul electronic SEAP, cu operatorul economic a cănii ofertă postată în catalog are un preț mai scăzut, conform Art. 93 din H.G, nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Legea 98/2016 Art. 104. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri:

c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. în situații în care se impune intervenția imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziția publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Având în vedere:

Decretul din data de 16.03.2020, semnat de Președintele României, domnul Klaus lohannis, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și anume „neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor", precum și faptul că în data de 16.03.2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212/16.03.2020 a fost publicat Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul .României;

Totodată, neachiziționarea materialelor ar putea fi asimilată cu ignorarea măsurilor și recomandărilor stabilite în perioada Stării de Urgență - caz care, la rândul său, poate conduce pentru părțile implicate și/sau reprezentanții acestora, la aplicarea prevederilor art. 352 alia. (1) și (2) Cod Penal: „Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amendă".

Ținând cont de prevederile Ordonanței militare nr.4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID- 19 Art. 6. - (1) Autoritățile administrației publice locale vor asigura montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza unității administrativ-teritoriale și vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor și alte spații comune, (2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Având în vedere faptul că pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

Având în vedere comunicarea Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de Criza COVID - 19, Achizitorii publici pot lua în considerare mai multe opțiuni:

 • -  în primul rând în cazuri de urgență, ei pot recurge la posibilități de reducere substanțială a termenelor pentru a grăbii procedurile.

 • -  în cazul în care aceste mecanisme de flexibilitate nu sunt suficiente, se poate avea în vedere o procedură de negociere fără publicare . în cele din urmă, ar putea fi permisă chiar și atribuirea directă unui operator economic preselectat, cu condiția ca acesta din urmă să fie singurul capabil să asigure livrările necesare în limitele tehnice și temporale impuse de extrema urgență.

 • -   Prezentele orientări se axează în special pe achizițiile publice în cazuri de extremă urgență, prin care achizitorii publici pot cumpăra în termen de câteva zile sau chiar câteva ore, dacă este necesar.

 • -  Tocmai pentru situații precum actuala criză COVID-19, care prezintă o urgență extremă și imprevizibilă, directivele UE nu nu conțin constrângeri procedural.

în mod concret, procedura de NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE permite achizitorilor publici să achiziționeze bunuri și servicii în cel mai scurt timp posibil. în conformitate cu această procedură, astfel cum se prevede Ia articolul 32 din Directiva 2014/24/UE (denumită în continuare” Directivă”), achizitorii publici pot negocia direct cu contractantul ( contractantii) potențiali) și nu există cerințe de publicare, termene limită, numărul de candidați care trebuie să fie consultați sau alte cerințe procedurale. Nu există etape procedurale reglementate la nivelul UE. în practică, acest lucru înseamnă că autoritățile pot acționa cu cea mai mare rapiditate posibilă din punct de vedere tehnic/fizic, iar procedura poate constitui o atribuire directă de facto supusă doar constrângerilor fizice/tehnice legate de disponibilitatea efectivă și rapiditatea livrării.

 • 3. Modul de desfășurare a procedurii de atribuire

Comisia de negociere responsabilă cu negocierea prețului ofertelor din catalogul electronic SEAP/primite și aplicarea criteriului de atribuire stabilit în documentația de atribuire a fost numită prin Dispoziția Primarului Sectorului 5, Municipiul București, nr. .............../...............

 • 3.1. Accesarea ofertelor

Accesarea ofertelor a avut loc în catalogul electronic SEAP în data de..................... ora

............ în prezența membrilor comisiei de negociere.

Așa cum rezultă au fost accesate în catalogul electronic SEAP ofertele următorilor operatori economici:

OFERTANȚI SEAP

Nr. crt.

Ofertanți SEAP

Preț catalog SEAP (Iei fără TVA)/buc.

1

2

3

4

5

6

7

8

 • 3.2. Procesul de evaluare și negociere a ofertelor

Comisia de negociere a verificat informațiile preliminare prezentate de Ofertanți în SEAP, cu condiția să fie îndeplinite următoarele cerințe minime în vederea achiziționării de produse/servicii:

« prețul cel mai scăzut;

 • •  timpul de livrare cât mai scurt;

 • •  montaj inclus;

Comisia de negociere numită prin Dispoziția Primarului nr............./.......a negociat

prețul direct în catalogul Electronic SEAP .

OFERTANȚISEAP

Nr.

crt.

Ofertanți SEAP

Preț (lei ,fără TVA)/buc.

1

2

3

4

5

6

7

8

 • 3.2.1. Negocierea

în urma aplicării criteriului de atribuire „PREȚUL CEL MAI SCĂZUT”, așa cum a fost stabilit în documentația de atribuire, clasamentul final rezultat în urma negocierii este identificat mai jos.

Comisia de negociere numită prin Dispoziția Primarului nr............./........a negociat prețul

direct în catalogul Electronic SEAP .

 • 3.2.2. Calificarea ofertanților - Rezultatul evaluării ofertelor

în urma desfășurării procesului de negociere, a prețului în catalogul electronic SEAP, cu Operatorul Economic............................................., acesta a acceptat prețul solicitat de

comisia de negociere respectiv.....................lei fără tva .

Astfel oferta Operatorului Economic.................................................., a fost declarată

admisibilă și câștigătoare în urma aplicării procedurii de negociere fără publicare și a criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”, conform prevederilor Art. 137 alin.5) din H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu prețul de.................lei fără tva.

Nr. crt.

Ofertanți SEAP

Preț ofertat catalog SEAP

Preț negociat

1

în urma verificării îndeplinirii condițiilor și a cerințelor minime, celelalte oferte evidențiate în tabelul de mai jos, au fost declarate admisibile, conform prevederilor art. 137 alin. 4) din H.G nr.395/2016 cu modificările și completările ulterioare și în urma aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”, au fost clasate pe locurile: II, III, IV, V,VI,VII,VIII etc

Nr. crt.

Ofertanți SEAP

Preț (lei ,fără TVA)/buc.

Clasament

1

2

n J

4

5

6

3.2.2.Evaluarea specificațiilor tehnice

Comisia de negociere a negociat propunerile financiare din catalogul electronic SEAP, sub aspectul prețului și........................

COMISIA DE NEGOCIERE

HOTĂRĂȘTE

Membrii comisiei de negociere desemnează oferta prezentată în catalogul electronic al achizițiilor publice SEAP, de ofertantul.................................................. ca  ofertă

câștigătoare pentru această procedură de atribuire, ofertă care a fost clasată pe primul loc în clasamentul rezultat după aplicarea criteriului de atribuire și a cerințelor minime solicitate cu o valoare de .....................lei fără tva.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul raport al procedurii azi.....................într-un singur

exemplar original la sediul Autorității Contractante, din Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București, și a fost transmis spre aprobare, pentru a fi inclus în dosarul achiziției.

COMISIA DE NEGOCIERE

Președinte:

Membri:

Contract de produse / servicii

Nr..................................Data..........................................

 • 1. Preambul

Prezentul Contract de achiziție publică de servicii, (denumit în continuare „Contract”), s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (denumită în continuare „Lege”), precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia,

SECTOR 5 (Primăria Sectorului 5), MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Atribut fiscal (CIF); 4433953

Adresa: Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București

Telefon: 021.314.43.18; Fax: 021.312.62,79; E-mail: achizitii@sector5.ro

Cont IBAN R094 TREZ 7052 4510 220X XXXX deschis la Trezoreria Sector 5

Legal reprezentată prin:

 • - Dl. MARIAN ȚIGĂNUȘ - Viceprimar,

 • - Dna. ISABELA NICOLETA DISĂGILĂ - Director Executiv, Direcția Economică, în calitate de Autoritate contractantă (Achizitor), pe de o parte

Și

Atribut fiscal (CIF):; Registrul Comerțului:// Adresa:_________________________________________________________________________

Telefon:; Fax:; E-mail:

Cont IBAN:deschis la Trezoreria Legal reprezentată prin:

- Dna./Dl.(nume și prenume)(funcție) în calitate de Contractant (Furnizor / Prestator), pe de altă parte, denumite, în continuare, împreună, "Părțile" și care,

având în vedere că:

 • •     Autoritatea contractantă a derulat procedura de atribuire ”NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ” având ca obiect achiziția de

.                                                                                                                   5

 • •      prin Raportul procedurii de atribuire nr. (nr. Raportului procedurii) din data de

(zz/ll/an), Autoritatea contractantă a declarat câștigătoare Oferta Contractantului__

______' (se va completa cu denumirea Contractantului)____________, au convenit încheierea prezentului Contract.

 • 2. Definiții

  • 2.1 - In prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;

 • b. Achizitor și Prestator/Furnizor - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

 • c. prețul contractului - prețul plătibil Prestatorului/Fumizorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • d. servicii - activități a căror prestare fac obiect al contractului;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care Prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

 • f. cazul fortuit - Eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

 • g. forța majoră - eveniment independent de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către una dintre Părți și include calamități, greve, sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligență;

 • h. Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea, stocarea, păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

 • i. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

 • 3. Interpretare

  • 3.1 In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  • 3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile _reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică in mod diferit.

Clauze obligatorii

 • 4. Obiectul principal al contractului

  • 4.1 - Prestatorul/Fumizorul se obligă să presteze/livreze în beneficiul Achizitorului:

a), denumite în continuare Produse / Servicii, pe care Contractantul se obligă să le furnizeze / presteze în conformitate cu prevederile din prezentul contract, Oferta sa, dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare

Cod de clasificare CPV:________________________________________________________

Cantitate:................

Caracteristici:.................................

 • 5. Prețul Contractului

  • 5.1 - Autoritatea contractantă se obligă să plătească Contractantului Prețul total convenit prin prezentul contract pentru achiziție publică a Produselor, în sumă de(în cifre și litere) lei, la care se adaugă TVA 19% în valoare de(în cifre și litere) lei, conform prevederilor legale.

  • 5.2 - Prețul Contractului este ferm și nu se ajustează.

 • 6. Durata Contractului

  • 6.1 - Durata prezentului contract începe de la data intrării în vigoare și se finalizează la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina Părților.

  • 6.2 - Contractul intră în vigoare la data semnării sale de ambele Părți.

Z Executarea contractului

 • 7.1 - Livrarea Produselor / prestarea Serviciilor aferente Contractului se va face în termen de ................zile de la intrarea în vigoare a acestuia..

 • 8. Documentele contractului

  • 8.1 - Documentele contractului sunt:

 • (i)     Oferta - Propunere financiară;

 • (ii)     Oferta - Specificații tehnice;

 • (iii)    Acordul de asociere - dacă este cazul - Anexa nr....;

 • (iv)    Contractul de subcontractare - dacă este cazul - Anexa nr.......;

 • (v)    Proces/e-verbal/e de recepție;

 • (vi)    alte anexe și acte adiționale - dacă este cazul,

 • 9. Obligațiile principale ale Prestatorului

  • 9.1 - Prestatorul/Fumizorul se obligă să presteze Serviciile / furnizeze Produsele menționate la Punctul 4 în perioada convenită și la prețul stabilit.

  • 9.2 - Prestatorul/Fumizorul va asigura resursele umane și materiale necesare pentru realizarea obiectului prezentului contract și va desemna o persoană de contact care să faciliteze comunicarea între părți.

  • 9.3 - Prestatorul/Fumizorul va stabili, de comun acord cu Achizitorul și în funcție de necesitățile obiective, termenele de execuție a Serviciilor / graficul de livrare a Produselor și are obligativitatea respectării acestor termene.

  • 9.4 - Prestatorul/Fumizorul se obligă să presteze Serviciile conform standardelor în vigoare.

  • 9.5 - Calitatea Produselor va fi în conformitate cu standardele și normele în vigoare aplicabile și va respecta întocmai cerințele Autorității contractante

  • 9.6 - Prestatorul/Fumizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

 • i) reclamați! și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate; și

 • ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente prezentului contract.

 • 10. Obligațiile principale ale Achizitorului

  • 10.1 - Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului / Furnizorului prețul convenit pentru executarea prezentului contract de servicii după emiterea facturilor pentru serviciile prestate, în termen de 30 de zile.

  • 10.2 - Achizitorul se obligă să recepționeze Serviciile efectiv prestate / Produsele efectiv livrate în termenul convenit.

  • 10.3 - In cazul in care plățile nu pot fi efectuate din cauza unei situații neprevăzute în legătură cu situația bancară sau alocarea bugetară, Achizitorul nu datorează majorări, penalități sau daune-interese Prestatorului.

 • 11. Sancțiuni pentru neîncleplinirea culpabilă a obligațiilor

  • 11.1 - In cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul/Fumizorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,01% din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

  • 11.2 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către Prestator/Fumizor, în mod culpabil și repetat, dă dreptul Achizitorului de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese.

11.3- Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Prestatorul/Fumizorul, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire

pentru Prestator/Fumizor. In acest caz, Prestatorul/Fumizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

 • 12. Alte resposabilități ale Prestatorul/Fumizorul

  • 12.1 - (1) Prestatorul/Fumizorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalism și promtitudine, în termenul convenit.

(2) Prestatorul/Fumizorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • 12.2 - Prestatorul/Fumizorul este pe deplin responsabil pentru execuția Contractului în perioada convenită. Totodată, este răspunzător, atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor utilizate, cât și de calificarea personalului folosit, pe toată durata Contractului.

 • 12.3 - Prestatorul/Fumizorul declară pe propria răspundere că este de acord cu prevederile prezentului contract, cu prețul și termenele de plată, în funcție de disponibilitatea fondurile alocate.

 • 13. Alte responsabilități ale Achizitorului

  • 13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului/Fumizorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le cere și pe care le consideră necesare îndeplinirii Contractului.

  • 13.2 - Certificarea de către Achizitor a faptului că Serviciile au fost executate total / Produsele au fost livrate integral se face pe baza unui grafic de prestare/furnizare, în prezența unui delegat al Prestatorului/Fumizorului.

 • 14. Recepție fi verificări

  • 14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciilor / livrare a Produselor pentru a stabili conformitatea acestora.

  • 14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu condițiile convenite de părți. Achizitorul are obligația de a notifica în scris Prestatorului/Fumizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

 • 15. începere, finalizare, întârzieri, sistare

  • 15.1 - (1) Prestatorul/Fumizorul are obligația de a începe prestarea Serviciilor / livrarea Produselor la temenul stabilit.

(2) In cazul în care Prestatorul/Fumizorul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare datorate în exclusivitate Achizitorului, părțile vor stabili de comun acord:

 • a) prelungirea duratei Contractului,

 • b) totalul cheltuielilor aferente, fără a modifica prețul Contractului.

 • 16. Asigurări

  • 16.1 - Prestatorul/Fumizorul are obligația de a asigura complet Serviciile /Produsele aferente Contractului, în funcție de termenul comercial de prestare convenit.

 • 17. Servicii

  • 17.1 - Pe lângă prestarea efectivă a serviciilor, Prestatorul/Fumizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii, fără a modifica prețul Contractului.

  • 17.2 - Prestatorul/Fumizorul are obligația de a presta serviciile / livra produsele, pentru perioada de timp convenită, cu condiția ca acestea să nu-1 elibereze de nici o obligație de garanție legală sau asumată prin Contract.

 • 18. Caracterul confidențial al contractului:

  • 18.1 - O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

 • a. de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului.

 • b. de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

 • 18.2 - Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare pentru îndeplinirea Contractului.

 • 18.3 - Prestatorul/Furnizorul se obligă ca în executarea prezentului contract să respecte obligațiile de confidențialitate asumate prin prezentul contract semnat cu Achizitorul.

 • 18.4 - Prestatorul/Furnizorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor și a informațiilor cu care intră în contact, în caz contrar urmând a suporta daune-interese pentru eventualele pagube suferite de Achizitor din nerespectarea acestei obligații;

 • 19. Ajustarea prețului contractului

  • 19.1 - Pentru execuția Contractului, plățile datorate de Achizitor Prestatorul/Furnizorul sunt cele prevăzute la Punctul 5.

19.2. Prețul contractului este ferm; ajustarea prețului contractului nu este posibilă.

 • 20. Amendamente

 • 20.1- Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

 • 21. Cesiunea

 • 21.1- Prestatorul/Furnizorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului.

 • 21.2 - Cesiunea nu va exonera Prestatorul/Furnizorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

 • 22. Forța majoră

  • 22.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 22.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 22.3 - îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

  • 22.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 22.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • 23. Protecția datelor cu caracter personal

  • 23.1 - Contractantul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale.

  • 23.2 - Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice conform prevederilor legale aplicabile.

  • 23.3 - Părțile se obligă să prelucreze datele cu caracter personal obținute în virtutea executării prezentului contract cu respectarea principiilor prevăzute de legislația în materie de protecția datelor (principiul legalității, echității, transparenței, exactității, responsabilității, limitării legate de scop și de stocare). în sensul dispozițiilor prezentului contract, datele care fac obiectul prelucrării

se pot referi la: nume, prenume, funcție, adresă de e-mail, număr de telefon, date necesare emiterii facturii fiscale conform legislației în vigoare.

 • 23.4 - Scopul prelucrării datelor este reprezentat de executarea dispozițiilor prezentului contract. Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care părțile convin în mod expres sau există o obligație legală care dă dreptul părții să prelucreze datele.

 • 23.5 - Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre acestea garantează că accesul la datele care fac obiectul prelucrării va fi permis doar angajaților responsabili de respectiva relație contractuală.

 • 23.6 - Fiecare dintre părți se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, tehnică și administrativă astfel încât să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvată, accesul neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. în eventualitatea unui incident privind protecția datelor, fiecare dintre părți trebuie să notifice celeilalte acest lucru în termen de 24 de ore.

 • 23.7 - Oricare dintre părți se obligă să nu comunice datele personale transmise de cealaltă parte către orice terț cu următoarele excepții:

 • (i)     există temei legal, sau

 • (ii)     există temei contractual și partea și-a exprimat acordul.

 • 23.8 - La încetarea relației contractuale, părțile se obligă să înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care:

 • (i)     obligație legală impune prelucrarea în continuare, sau

 • (ii)     exercitarea unor drepturi.în instanță și/sau în față autorităților statului cu atribuții de control, situații în care părțile vor fi ținute în continuare la respectarea confidențialității.

 • 24. Soluționarea litigiilor

  • 24.1 - Achizitorul și Prestatorul/Fumizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

  • 24.2  - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul și Prestatorul/Fumizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, de instanțele judecătorești competente.

 • 25. Limba care guvernează contractul

 • 25.1- Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 26. Comunicări

  • 26.1 - (1) Orice comunicare între Părți, referitoare la Îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) - Orice document scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 26.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • 27. Legea aplicabilă contractului

  • 27.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Drept pentru care, Părțile, SECTOR 5, MUNICIPIUL BUCUREȘTI și (se va completa cu denumirea Contractantului'), au încheiat prezentul contract de achiziție publică a unei.................................... azi, .............................................. , în București, în 3 (trei)

exemplare originale, două pentru Autoritate contractantă (1 exemplar la Direcția de Dezvoltare, Serviciul Achiziții Publice; 1 exemplar la Direcția Economică) și unul pentru Contractant.

Autoritate contractantă                          Contractant