Hotărârea nr. 80/2020

Hotărârea nr. 80/15.04.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre o educație digitalizată.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului

Start spre o educație digitalizată

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 29704/09.04.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 29708/09.04.202.0;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și pe cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, precum și de cele ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a), alin. 1, art. 139, alin. (1), art. 140 alin.(l), art. 166, alin. (2), lit. 1), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă derularea și finanțarea, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre o educație digitalizată.

Art. 2 - Sumele necesare realizării programului menționat la art. 1 vor fi utilizate din bugetul local al sectorului 5, capitolul Cultură.

Art. 3. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică, Direcția de Dezvoltare și conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /15.04.2020


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ĂZAROV


ALEXANDRU SEBASTIA
Cohtlrasemnează


Secretar Ge

Elena Lui/h/nita Petlpdscu