Hotărârea nr. 8/2020

Hotărârea nr. 8/23.01.2020 privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București

Având în vedere:

Referatul de aprobare a Primarului Sector 5 înregistrat sub nr. 4912/17.01.2020;

Raportul de specialitate nr. DT 82/17.01.2020, al Direcției Tehnice;

Avizul Comisiei Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor și al Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

în conformitate cu:

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deșeuri;

O.U.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

H.G. nr. 942/2017, privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;

ORDIN ANRSC nr. 82 din 9 martie 2015, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

ORDIN ANRSC nr. I 11 din 9 iulie 2007privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

ORDIN ANRSC nr. I 12 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților

H.C.G.M.B. nr. 121/2010, privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

H.C.L. Sector 5 nr. 120/27.06.2019 privind aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiul București”.

Hotărârea nr. 62/04.04.2019 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de salubrizare și a studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București- Activitățile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră și serviciul de iarnă.

în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, art. 139, alin 1, art 140, alin. I, art. 166, alin 2 Iii. o) și art. 243 alin. I lit. a),

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

H O TĂ R Ă Ș T E :

Art.l Se aprobă, începând cu data de 01.03.2020, prin încredințare directă a gestiunii serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București, constând în următoarele activităț i:

 • a)  colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, (ară a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) colectare și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c)  măturare, spălare, stropire și întreținere a căilor publice;

 • d) curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., cu sediul în municipiul București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-1 1, având ca acționari Sectorul 5 al Municipiului București cu 99 % și Administrația Domeniului Public Sector 5 cu 1%, CUI 42049930.

Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București, pentru următoarele activități : colectarea și transportul separat al deșeurilor municipale precum si a celor provenite din locuințe generate din activități de reamenajare si reabilitare interioara/exterioara a acestora, măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice si curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, conform anexei I, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 Se aprobă Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București, pentru serviciile precizate la Art.l, conform anexei 2, parte integrantă a prezentei hotarari.

Art. 4 Se aprobă tarifele serviciului public de salubrizare al Sectorului 5 al Municipiului București, pentru serviciile menționate la art.l, conform anexei 3 (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J) , parte integrantă a prezentei hotarari.

Art. 5 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate și S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr. 8    /23.01.2020

f\meM I & H.e.i-- Seobz5 ojh. &/Z3. Ol. ^o£c

CAIET DE SARCINI

Pentru delegarea gestiunii serviciului public având ca obiect:

” Colectarea și transportul separat al deșeurilor municipale precum si a celor provenite din locuințe generate din activitati de reamenajare si reabilitare interioara/exterioara a acestora, măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice si curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț”

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de, colectareși transportul separat al deșeurilor municipale, salubrizare stradală și întreținerea căilor publice si curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț precum si a colectarea cadavrelor animale de pe domeniul public din cadrul serviciului public de salubrizare al Sectorului 5 din Municipiul București, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activităților de:

 • a)  colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b)  colectare și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c)  măturare, spălare, stropire și întreținere a căilor publice;

 • d) curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • e)  colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității specifice serviciului de precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, salubrizare stradală și întreținerea căilor publice si curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț ce pot fi gestionate prin atribuire directă și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază, conform legislației în vigoare.

ART. 4

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la pre venirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activității de salubrizare menajeră, salubrizare stradală și deszăpezire.

ART. 5

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București adoptat prin Hotărârea nr. 120/27.06.2019 a Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București .

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

ART. 6

Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:

 • a)  respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b)  exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c)  respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • d)  furnizarea către Primăria Sectorului 5, București, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • e)  respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • f)  prestarea serviciului de salubrizare la toți utilizatorii din raza Primăriei Sectorului 5, București, pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;

 • g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h)  dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

 • i)  înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • j)  elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • k)  realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • l)  evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • n)  personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

 • o)  conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • p)  o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

 • q)  alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

ART. 7

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în art. 12 și urm. din Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 a Municipiului București adoptat prin Hotărârea nr. 120/27.06.2019 a Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București, anexă la prezentul caiet de sarcini si in alte acte normative incidente in materie in vigoare pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii..

ART. 8

Reparațiile, investițiile, precum și alte cheltuieli intră în sarcina exclusivă a societății comerciale S.C SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., operator exclusiv al serviciilor de utilitate publică, cu capital social integral public, având ca acționari Consiliul Local al Sectorului 5 și Administrarea Domeniului Public Sector 5, înființată prin Hotărârea nr. 273/26.11.2019 a Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București.

CAP. III

Serviciul de salubrizare

SECȚIUNEA

Colectarea și transportul separat al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special.

ART. 9

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 10

Numărul mediu anual de estimat de locuitori din aria de operare este de 294695 locuitori înregistrați, inclusiv flotanții, din care 24253 cu gospodării individuale și 1361 în asociații de locatari/proprietari.

ART. 11

Punctele de colectare și dotarea acestora sunt cele din anexa nr. 1 la caietul de sarcini, anexă redactată și actualizată anual, până la data de I octombrie de operatorul de salubrizare selectat, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 12

Lista agenților economici și a instituțiilor publice din aria de operare și cantitățile de deșeuri defalcate pe componente, conform datelor transmise de aceștia, sunt prezentate în anexa nr. 2 la caietul de sarcini, anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 13

Graficul de colectare a deșeurilor municipale nesortate sau a celor biodegradabile de la toți utilizatorii, inclusiv agenții economici și instituțiile publice este prezentat în anexa nr. 3 la caietul de sarcini, anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 14

Graficul de colectare a deșeurilor municipale preselectate de la toți utilizatorii, inclusiv agenții economici și instituțiile publice, este prezentat în anexa nr. 4 la prezentul caiet de sarcini anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 15

Numărul de recipiente necesare pentru colectarea deșeurilor municipale nesortate este prezentat în anexa nr. 5 la prezentul caiet de sarcini (determinate în funcție de tipul și capacitatea recipientelor și de numărul de persoane arondate unui punct de precolectare. Calculul se realizează conform Breviarului de calcul nr. 3, anexă la caietul de sarcini-cadru), anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 16

Cantitatea medie zilnică de deșeuri nesortate ce urmează a fi colectate și transportate este de 271.12 tone/zi, determinată conform Breviarului de calcul nr. 4 prezentat în anexa nr. 12 din Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 17

Traseele de transport al deșeurilor municipale sunt cele prezentate în anexa nr. 6 (care va cuprinde harta zonei de deservire, cu indicarea traseului de transport al deșeurilor municipale la stația de sortare, transfer sau depozit, după caz), anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare, selectat cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 18

 • (1) Deșeurile municipale, după colectare, se depozitează temporar la stația de transfer prezentată în anexa nr. 7 (se va specifica locația acesteia, în cazul că există stație de transfer, capacitatea de prelucrare și ritmicitatea de transfer, operatorii arondați stației de transfer, sediul acestora și cantitățile medii zilnice depozitate temporar), anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare, selectat cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 19

(1) Deșeurile municipale se sortează la stația de sortare prezentată în anexa nr. 8 (se trec operatorii arondați stației de sortare, sediul acestora și cantitățile medii zilnice aduse în vederea sortării), anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare, selectat cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 20

Depozitul/depozitele de deșeuri în care se va depozita fracția inutilizabilă prezentată în anexa nr. 9 (se va specifică depozitul/depozitele la care este arondată localitatea în care operatorul prestează serviciul, acesta fiind prevăzut în autorizația de mediu eliberată de autoritatea de mediu competentă), anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare, selectat cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 21 - Colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere

Prin deșeuri menajere se înțelege deșeurile generate de populație (utilizatorii casnici) în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii.

Cantitatea medie anuală estimată de deșeuri menajere care urmează a fi colectată de pe teritoriul Sectorului 5 a Municipiului București este de circa 84.821 tone/an (conform procentelor de colectare prezentate în Breviarului de calcul nr. 4 prezentat în anexa nr. 12 din Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București).

Din cantitatea media anuală estimată de deșeuri menajere, circa 31.844 tone/an reprezintă deșeuri reciclabile ce vor fi colectate separat (conform procentelor de colectare prezentate în Breviarului de calcul nr. 4 prezentat în anexa nr. 12 din Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București).

Modalitatea de colectarea a deșeurilor menajere trebuie sa fie următoarea:

(1) Colectarea și transportul deșeurilor menajere reziduale se va realiza din „usa în usa” atat în cazul locuințelor individuale cat si in cazul asociațiilor de proprietari, astfel:

 • a)  pentru zona de case: colectarea deșeurilor reziduale este propusa a se realiza individual de la fiecare casa, în europubele de 120 1. Numărul estimat de case este de 24.253, rezulta ca operatorul va furniza aproximativ 15000 europubele de 120 1 pentru gospodăriile mici, iar pentru gospodăriile multifamiliale se vor furniza circa 10000 de europubele de 240 1 pentru prestarea serviciului. Europubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

 • b) pentru zona de blocuri de 4 etaje sau inai puțin de 4 etaje: colectarea deșeurilor se va realiza din „usa în usa” in eurocontainere de 1100 I amplasate in spatii special realizate. Containerele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

 • c)  pentru zona de blocuri cu mai mult de 4 etaje - colectarea deșeurilor reziduale se va realiza din „usa în usa” - colectare în europubele de 240 I dotate cu CIP de identificare de la fiecare asociație, respectiv de la fiecare scara a blocurilor. Europubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

(2) Colectarea și transportul deșeurilor reciclabile, inclusiv deșeurile de ambalaje

 • a)  Zona case: deșeurile de plastic, metal, hârtie/carton vor fi colectate din poarta în poarta în europubele de 120 1. Toate cele 3 tipuri de deșeuri reciclabile vor fi colectate în aceeași pubela. Ținând cont ca fiecare casa va fi dotata cu o pubela individuala, riscul contaminării hârtiei/cartonului este scăzut. Operatorul va furniza aproximativ 24.253 europubele de 120 I sau 240 1. Colectarea prin puncte de colectare stradale în eurocontainere de 1,1 mc pentru deșeurile de sticlă.

 • b) Zona blocurilor: Pentru populația care locuiește la bloc colectarea se va realiza în sistemul numit “din usa în usa”. Deșeurile reciclabile vor fi colectate în europubele de 240 I special furnizate de către operatorul de salubrizare, pe o singura fracție - în același sac vor fi puse deșeuri de hârtie/carton, platsic și metal separat. Deșeurile de sticlă vor fi duse la punctele de colectare stradale. Corelat cu programul stabilit și comunicat de către operator, administrația blocurilor respective va asigura preluarea de către operator a europubelelor cu deșeuri.

Specificații tehnice inclusiv detalii privind poziția și coordonatele amplasamentelor punctelor de colectare îngropate vor fi alese de către Primăria Sectorului 5 in colaborare cu Asociațiile de Proprie tari din sector.

Toate europubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza infiarmatii privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

(3) Colectarea și transportul deșeurilor periculoase

Alternativa propusa pentru colectarea separată a deșeurilor periculoase este sistemul de colectare cu o mașina specializata și transportul acestora la baza de lucru a operatorului în vederea stocării temporare. De la baza de lucru deșeurile periculoase menajere vor fi transportate în vederea valorificării sau eliminării.

(4) Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase

Deșeurile voluminoase (mobila, saltele, canapele, covoare, în general obiecte mari de folosința îndelungata altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice) generate de populație vor fi colectate și transportate la baza de lucru a operatorului unde vor fi stocate temporar și tratate (dezmembrare și sortare) în vederea valorificării. Lunar, la o data anunțata în prealabil de operator, populația va depune deșeurile voluminoase în punctele de pre colectare existente pentru deșeurile menajere reziduale (in cazul populației care locuiește la bloc) sau în fata porții (in cazul populației care locuiește la casa), astfel incat sa nu fie împiedicata circulația auto și pietonala. Primăria Sectorului 5 are in vedere crearea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deșeurilor voluminoase de la populație, unde populația Sectorului 5 poate aduce in orice zi deșeuri voluminoase cu costuri de primire zero.

(5) Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice de la populație

Pe langa campaniile organizate trimestrial si de către Ministerul Mediului prin AFM, primăria Sectorului 5 are in vedere crearea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice, unde populația Sectorului 5 poate aduce in orice zi deșeuri de echipamente electrice și electronice cu costuri de primire zero.

(6) Colectarea deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora

Primăria Sectorului 5 are in vedere crearea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deșeurile din construcții si desființări din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora, unde populația Sectorului 5 poate aduce in orice zi deșeuri de construcții si desființări cu costuri de primire zero pentru 0,5 mc/locuitor/an.

(7) Colectare deșeurilor din piețe

Administrația piețelor va asigura precolectarea deșeurilor pe 5 fracții după cum urmeaza:

 • •   Deșeuri din plastic și metal

 • •   Deșeuri din hârtie și carton;

 • •   Deșeuri din sticlă;

 • •  Deșeuri biodegradabile

 • •   Deșeuri reziduale (în amestec).

Se vor folosi, de regula, recipientele pe care Operatorul le va pune la dispoziție conform prevederilor legale.

(8) Colectarea deșeurilor similare

Instituțiile și agenții economici vor colecta deșeurile similare celor menajere pe 4 fracții după cum urmeaza:

 • •   Deșeuri din plastic și metal, deșeuri din hârtie și carton;

 • •   Deșeuri din sticlă;

 • •   Deșeuri reziduale (în amestec).

 • •  Deșeuri biodegradabile (in cazul HORECA)

Agenții economici, cu sediul/punctul de lucru în blocuri de locatari vor adera la sistemul de colectarea separată implementat pentru populație.

Instituțiile și agenții economici vor folosi, de regula, recipientele pe care Operatorul le va pune la dispoziție conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 22

Prestarea activităților de colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți utilizatorii din aria administrativ-teritorială încredințată;

 • i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

 • j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA a 2-a

Sortarea deșeurilor municipale

ART. 23

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de sortare a deșeurilor municipale, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Primăriei Sectorului 5.

ART. 24

Operatorul care desfășoară activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, va desfășura și activitatea de sortare a deșeurilor municipale și va fi sprijinit de Sectorul 5 al Municipiului București pentru a introduce colectarea selectivă a deșeurilor, prin dezvoltarea metodelor și sistemelor pentru sortarea la sursă și/sau înainte de depozitare.

ART. 25

In municipiul București există 3 stații de sortare a deșeurilor municipale, cu o capacitate totală autorizată de aproximativ 360.000 tone/an. De asemenea, sunt luate în considerare și stațiile de sortare amplasate în județul Ilfov, care colectează și deșeuri municipale din București, însumând o capacitate de cca 606.000 tone/an.

In prezent, spațiile amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere și dotările de care dispun acestea pentru Municipiului București și județul Ilfov sunt:

 • •      Stația de sortare S.C. URBAN S.A., situată pe platforma industrială Militari (Bulevardul Preciziei nr.40A sector 6 București), are o capacitate declarată de 150.000 tone/an. Inputul instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate separat de către operatorul din aria sectorului 6. Autorizația de mediu în vigoare nr. 601/16.10.2013, revizuită la data de 02.03.2017. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic), cât și manual (2 linii de sortare cu câte 16 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment (Câmpulung), iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de la Chiajna.

 • •      Stația de sortare S.C. SUPERCOM S.A., situată în municipiul București, strada Gherghiței nr. 29B, sector 2, are o capacitate declarată de 120.000 tone/an. Deșeurile municipale sunt colectate separat de către operatorul din aria sectorului 2. Autorizația de mediu în vigoare nr. 190/28.04.2011. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic), cât și manual (2 linii de sortare cu câte 24 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment, iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de la Glina.

 • •     Stația de sortare S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L., amplasată în municipiul București, sector 1, are o capacitate autorizată de 90.000 tone/an (autorizația de mediu în vigoare nr. 15 revizuită la data de 10.03.2017, care include și celelate instalații de pe amplasament). Inputul instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate în amestec, transportate la instalație de către operatorii de colectare. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare cu câte 12 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment, iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de pe amplasament.

 • •      Stația de sortare S.C. Compania Romprest Service S.A., la stadiul de proiect din anul 2014.

 • •      Stația de sortare S.C. ROSAL GRUP S.A., amplasată în județul Ilfov, comuna Pantelimon, Șoseaua de Centură nr. 32A., are o capacitate autorizată de 150.000 t/an. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment (Medgidia), iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitele conforme de la Vidra și Glina.

 • •     Stația de sortare S.C. ROM WASTE SOLUTIONS S.A., amplasată în județul Ilfov, comuna Dragomirești Vale, are o capacitate declarată de 230.000 tone/an. Capacitatea prevăzută in autorizația de mediu în vigoare (nr. 149 revizuită la data de 18.06.2014 revizuită la data de 10.03.2016) este de 600 t/zi. Deșeurile municipale sunt colectate în amestec, transportate la instalație de către operatorii de colectare. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare cu câte 18 posturi de lucru fiecare). Se lucrează în trei schimburi. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material in instalațiile de pe amplasament sau la unitățile de profil. Refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment (Medgidia, Hoghiz, Câmpulung, Fieni), iar refuzul de ciur este eliminat la depozitul conform de la Chiajna și la incinerare (instalație situată în județul Argeș operată de SC ENV1SAN NV BELGIA - SUCURSALA PITEȘTI SRL).

 • •      Stația de sortare S.C. ECOSUD S.A., amplasată în județul Ilfov, comuna Vidra, sat Sintești, are o capacitate autorizată de 100.000 tone/an (autorizația de mediu nr 25 din data de 11.12.2018, include și depozitul conform aflat pe același amplasament). Procesul de sortare se realizează manual (cu excepția deșeurilor metalice care sunt sortate magnetic), existând 32 de posturi de lucru, 2 benzi de sortare.

 • •      Stația de sortare S.C. ECOREC S.A., amplasată în județul Ilfov, localitatea Popești Leordeni, are o capacitate autorizată de 36.000 tone/an (autorizația de mediu a expirat la 1 iunie 2017, instalațiile de pe amplasament fiind în proces de reautorizare). Inputul instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate în amestec, transportate la instalație de către operatorii de colectare.

Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare cu câte 24 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de pe amplasament.

 • •      Stația de sortare S.C. 3R GREEN S.R.L., situată în județul Ilfov, orașul Chitila, cartier Rudeni, are o capacitate declarată de 90.000 tone/an. Inputul instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate în amestec, transportate la instalație de către operatorii de colectare. Autorizația de mediu în vigoare nr. 251/18.07.2013 revizuită la data de 23.02.2016. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare - una cu 10 posturi de lucru și una cu 6 posturi de lucru). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment, iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de la Chiajna.

ART. 26

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a)  să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu reciclabil;

 • b)  să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • c)  să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • d)  să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • e)  să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând localității;

 • f)  să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • g)  să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • h)  să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • i)  să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • j)  să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • k)  să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

ART. 27

Prestarea activității de sortare a deșeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) controlul calității serviciului prestat;

 • c) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate și predate agenților economici valorificatori;

 • e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea și transportul deșeurilor de ambalaje de la toate punctele amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

 • h) îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje prin preluarea responsabilității de la operatorii economici autorizați în acest scop de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor;

 • i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA a 3-a

Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

ART. 28

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică a deșeurilor, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Primăriei Sectorului 5, București.

ART. 29

Deșeurile municipale generate în aria administrativ-teritorială a Primăriei Sectorului 5 se vor transporta la următoarele instalații de eliminare a deșeurilor în vederea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a acestora:

1. Depozitul conform S.C. IRIDEX GRUP IMPORT EXPORT S.R.L.

Depozitul de deșeuri nepericuloase de la Chiajna, construit în asociere cu Primăria Municipiului București, se află pe același amplasament cu stația de sortare și cu instalația de tratare biologică, situat în București, sector I, strada Drumul Poiana Trestiei nr. 17-27.

Depozitul, în funcțiune din anul 1999, a fost proiectat cu o capacitate totală de 4,5 milioane mc, având în componență 7 celule care ocupă o suprafață totală de cca. 24 ha. In prezent, comportamintele 1-5 sunt inchise definitiv, în operare fiind celulele 6 - 7, cu o capacitate de 1.598.970 mc. (conform acordului de mediu nr.1/20.01.2010), pe care la data emiterii autorizației (nr. 15 din 14.02.2018) era depozitat un volum de cca. 678.680 mc.

In incinta CM1D Iridex se mai afla si următoarele instalații:

 • •   Instalația de epurare ape uzate - max. 14,58 mc/ora - 114 045 mc/an;

 • •   Instalația de producere energie electrica din gazul de depozit - 3,6 Mwel si 1,6 MWtermic, cantitatea de energie electrica produsa este de 900-3600KWh; Extracție gaz in volom de cca 10 600 000 Nmc/an

 • •   Instalația de producere energie termica -1 ,8 MW;

 • •   Instalația de procesare a deșeurilor din construcții si desființări - 9000 t/lună.

Depozitul, alături de celelalte instalații de pe amplasament, este operat în baza Autorizației de mediu nr. 15/2007 revizuită la 14.02.2018, valabilă 10 ani.

2. Depozit conform S.C. ECOSUD S.A.

Depozitul de deșeuri nepericuloase de la Vidra a fost construit in asociere cu Primăria Municipiului București in comuna Vidra, satul Sintești, județul Ilfov, fiind dat in exploatare in anul 2001, pe o perioadă 20 de ani, cu posibilitate de prelungire.

întregul depozit este imparitit in:

Zona de depozitare, destinata stocării deșeurilor, are o suprafață aproximativă de 38,7 hectare, compartimentată în celule de cca. 4,2 hectare fiecare

Zona sortare — instalație de sortare cu o capacitate de 100.000 tone/an/schimb

Zona de servicii - cabina cantar, birouri administrative, spatii servicii, drumuri acces, platforma transfer deșeuri. In cadrul depozitului este amenajata o “platforma de transfer deșeuri” proiectata sa susțină un flux mare de autovehicule, platforma care are o suprafața de 4500 mp si o capacitatea de stocare temporara a unei cantitati de 2000 de tone de deșeuri. Centrala pentru producerea energiei electrice din biogaz - capacitate de 3,40 8 MW (proiect in derulare).

Instalație de tratare mecano-biologica a deșeurilor - amplasata intr-o hala speciala cu o suprafața de 4500 mp si inaltime maxima de 26 m, capacitatea fiind de 1 OOOt/zi (proiect in derulare).

Instalație pentru tratarea prin uscare a nămolurilor provenite de la stațiile de epurare orășenești - amplasata in imediata apropiere a statie de tratare mecano-biologica a deșeurilor cu o capacitate de 150.000 tone/an (proiect in derulare)

Caracteristici tehnice:

Număr celule total depozit

Capacitatea totala de depozitare                      11.500.000 mc

înălțime maxima corp depozit                     40

Celule construite

Cantitatea deșeuri depozitata                       4.200.000 mc


3. Depozit conform S.C. ECOREC S.A.

Depozitul de deșeuri nepericuloase de la Glina a fost construit pe un amplasament pe care funcționa un depozit neconform de deșeuri, locul unde deșeurile din municipiul București erau depozitate încă dinainte de anul 1977. Pe acest amplasament, situat în Popești Leordeni, Sos de Centura nr.2, Jud Ilfov, depozitul a fost proiectat cu o capacitate totală de 64,6 milioane mc, având în componență 8 celule. în prezent, conform declarațiilor operatorului, din capacitatea totală construită de 2,9 milioane mc (2 celule) mai este disponibilă o capacitate de circa 1 milion mc.

Depozitul a funcționat în baza autorizației de mediu nr. 57 revizuită la 04.06.2008. în data de 01.06.2017 această autorizație a expirat, instalația fiind în curs de reautorizare, iar in prezent (martie 2019) depozitarea deșeurilor la Glina este suspendata.

ART. 30

Cantitatea medie estimată de deșeuri municipale ce urmează a fi prelucrate, neutralizate și valorificate material și energetic este de 271.12 tone/zi.

ART. 31

Indiferent de natura deșeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică.

Operatorul de salubritate trebuie să își organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deșeurilor.

Metodele și tehnologiile de valorificare a deșeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare și să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, regional, județean, după caz.

Operatorul de salubritate are obligația de a transport deșeurile municipale colectate de pe raza administrative teritoriala a Sectorului 5 la un depozit ecologic de eliminare a deșeurilor ce deține toate autorizațiile prevăzute de lege.

Deșeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din parcuri, grădini, curți și alte spații verzi sunt transportate la stația de compostare pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură.

Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

SECȚIUNEA a 4-a

Depozitarea controlată a deșeurilor municipale

ART. 32

Operatorul are permisiunea de a desfășură activitatea de depozitare controlată a deșeurilor municipale, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Primăriei Sectorului 5.

ART. 33

Operatorul de salubrizare va trebui sa asigure intreg echipamentul necesar pentru prestarea serviciilor de salubrizare. La nivelul Sectorului 5 nu exista investiții realizate de către autoritățile publice locale care sa poata fi utilizate pentru prestarea serviciului. Deșeurile municipale generate în aria administrativ-teritorială de operare care, în urma procesului de sortare, nu mai pot fi reciclate vor fi depozitate controlat în depozitele de deșeuri realizate și operate de către operatori economici cu capital privat..

ART. 34

In prezent, spațiile amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere și dotările de care dispun acestea pentru Municipiului București și județul Ilfov sunt:

 • •      Stația de sortare S.C. URBAN S.A., situată pe platforma industrială Militari (Bulevardul Preciziei nr.40A sector 6 București), are o capacitate declarată de 150.000 tone/an. Inputul instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate separat de către operatorul din aria sectorului 6. Autorizația de mediu în vigoare nr. 601/16.10.2013, revizuită la data de 02.03.2017. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic), cât și manual (2 linii de sortare cu câte 16 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment (Câmpulung), iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de la Chiajna.

 • •      Stația de sortare S.C. SUPERCOM S.A., situată în municipiul București, strada Gherghiței nr. 29B, sector 2, are o capacitate declarată de 120.000 tone/an. Deșeurile municipale sunt colectate separat de către operatorul din aria sectorului 2. Autorizația de mediu în vigoare nr. 190/28.04.2011. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic), cât și manual (2 linii de sortare cu câte 24 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment, iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de la Glina.

 • •     Stația de sortare S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L., amplasată în municipiul București, sector 1, are o capacitate autorizată de 90.000 tone/an (autorizația de mediu în vigoare nr. 15 revizuită la data de 10.03.2017, care include și celelate instalații de pe amplasament). Inputul instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate în amestec, transportate la instalație de către operatorii de colectare. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare cu câte 12 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment, iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de pe amplasament.

 • •      Stația de sortare S.C. Compania Romprest Service S.A., la stadiul de proiect din anul 2014.

 • •      Stația de sortare S.C. ROSAL GRUP S.A., amplasată în județul Ilfov, comuna Pantelimon, Șoseaua de Centură nr. 32A., are o capacitate autorizată de 150.000 t/an. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment (Medgidia), iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitele conforme de la Vidra și Glina.

 • •     Stația de sortare S.C. ROM WASTE SOLUTIONS S.A., amplasată în județul Ilfov, comuna Dragomirești Vale, are o capacitate declarată de 230.000 tone/an. Capacitatea prevă_zută in autorizația de mediu în vigoare (nr. 149 revizuită la data de 18.06.2014 revizuită la data de 10.03.2016) este de 600 t/zi. Deșeurile municipale sunt colectate în amestec, transportate la instalație de către operatorii de colectare. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare cu câte 18 posturi de lucru fiecare). Se lucrează în trei schimburi. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material in instalațiile de pe amplasament sau la unitățile de profil. Refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment (Medgidia, Hoghiz, Câmpulung, Fieni), iar refuzul de ciur este eliminat la depozitul conform de la Chiajna și la incinerare (instalație situată în județul Argeș operată de SC ENVISAN NV BELGIA - SUCURSALA PITEȘTI SRL).

 • •      Stația de sortare S.C. ECOSUD S.A., amplasată în județul Ilfov, comuna Vidra, sat Sintești, are o capacitate autorizată de 100.000 tone/an (autorizația de mediu nr 25 din data de 11.12.2018, include și depozitul conform aflat pe același amplasament). Procesul de sortare se realizează manual (cu excepția deșeurilor metalice care sunt sortate magnetic), existând 32 de posturi de lucru, 2 benzi de sortare.

 • •      Stația de sortare S.C. ECOREC S.A., amplasată în județul Ilfov, localitatea Popești Leordeni, are o capacitate autorizată de 36.000 tone/an (autorizația de mediu a expirat la 1 iunie 2017, instalațiile de pe amplasament fiind în proces de reautorizare). Inputul instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate în amestec, transportate Ia instalație de către operatorii de colectare.

Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare cu câte 24 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de pe amplasament.

 • •       Stația de sortare S.C. 3R GREEN S.R.L., situată în județul Ilfov, orașul Chitila, cartier Rudeni, are o capacitate declarată de 90.000 tone/an. Inputul instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate în amestec, transportate la instalație de către operatorii de colectare. Autorizația de mediu în vigoare nr. 251/18.07.2013 revizuită la data de 23.02.2016. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare - una cu 10 posturi de lucru și una cu 6 posturi de lucru). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment, iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de la Chiajna.

ART. 35

Prestarea activității de depozitare controlată a deșeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) controlul calității serviciului prestat;

 • c) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • d) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • e) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • f) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea și transportul deșeurilor de la locul de producere la stațiile de transfer, stațiile de sortare sau depozitul de deșeuri;

 • g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient;

 • h) amenajarea stațiilor de transfer sau a stațiilor de sortare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA a 5-a

Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

ART. 36

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Primăriei Sectorului 5.

ART. 37

Căile de circulație pe care se execută operația de măturare manuală și mecanizată sunt prevăzute în Anexa 4, respectiv Anexa 5 ale Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 38

Condiție de eligibilitate: Se impune drept condiție de eligibilitate existența a minim 5 mijloace de colectare și transport, număr ce a rezultat din aplicarea formulei de calcul cuprinse în Breviarul de calcul nr. 5, prevăzut în anexa nr. 13 la Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 39

In cazul gestiunii directe se impune ca o condiție de eligibilitate existența a minim 3 automăturătoare mari și 6 automăturătoare medii care vor lucra 2 schimburi/zi fiecare schimb de 12h, 7 zile pe săptămână, 335 zile pe an, rezultat la care s-a ajuns utilizând Breviarul de calcul nr. 2, prevăzut în anexa nr. 3 la Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 40

Căile de circulație pe care se execută operațiile de spălare, stropire și răzuire a rigolei sunt cuprinse în Anexa 4, Anexa 5, respectiv Anexa 6 ale Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 41

Condiție de eligibilitate: Se impune drept condiție de eligibilitate existența a minim 13 autospeciale pentru stropit, pentru activitatea de stropit mecanic stradal, minim 5 autospeciale pentru spălat, pentru activitatea de spălat carosabil și minim 4 autospeciale pentru spălat, pentru activitatea de spălat trotuare mijloace mecanice de spălat/stropit, număr ce a rezultat din aplicarea formulei de calcul cuprinse în Breviarul de calcul nr. 3, prevăzut în anexa nr. 7 la Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 42

Străzile pe care se realizează întreținerea curățeniei sunt prevăzute în anexa nr. 8 și 9 la Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 43

Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuire a rigolelor, spălare, stropire și întreținere a cailor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, consiliul local vă aproba intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturate și spălare a cailor publice. Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, maturare și spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire și spălare nu se realizează în acele zile în care ploua pe toată perioada zilei.

Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri (minime) în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt:

Operația de măturat manual


Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi principale

1 trecere/zi

Străzi secundare

1 trecere/2-3 zile

Zone aglomerate

2 treceri/zi


* Se vor înlocui mături le/periile cu echipamente de aspirație

Operația de măturat mecanizat* *

Operația de întreținere curățenie străzi și trotuare


Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi principale

-

Străzi secundare

-

Zone aglomerate

3 treceri/zi


Operația de răzuit rigole:


Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 dată/luna

Străzi principale

1 dată/3 luni

Străzi secundare

1 dată/6 luni

Zone aglomerate

-


Operația de stropit


Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

6 treceri/24 ore

Străzi principale

4 treceri/24 ore

Străzi secundare

1 trecere/24 ore

Zone aglomerate

-


Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi principale

1 trecere/zi

Străzi secundare

1 trecere/2-3 zile *

Zone aglomerate

1 trecere/zi

* Pe străzile unde lățimea carosabilului permite accesul utilajului ** Se vor utiliza numai autospeciale cu sistem de absorție

Operația de spălat cu jet de apă

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

2 treceri/săptămână

Străzi principale

1 trecere/săptămână

Străzi secundare

1 trecere /2 săptămâni

Zone aglomerate

1 trecere/săptămână

Frecvențele minime pot fi suplimentate în funcție de caracteristicile zonei.

Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordura sau de la rigolă centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisa prin normele în vigoare.

Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apa, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

Administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

ART. 44

Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

întreținerea curățeniei străzilor și aleilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate. •

Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

Deșeuri le, reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, tară a fi necesară efectuarea operației de sortare.

Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioada ce poate fi modificată de Consiliul Local al Sectorului 5 sau Consiliul General al Municpiului București, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autoveh iculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

Spălatul se realizează cujet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7°C.

Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în de vara să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

Operatorul are obligația să anunțe Primăria Sectorului 5, după caz, despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau maturare.

Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează o dată pe lună.

Lățimea medie pe care se aplica curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii. Materialele rezultate se precolectează în saci sau europubele. Evacuarea lor se face în aceeași zi în care se efectuează operațiunea de răzuire, fiind interzisă depozitarea lor pe trotuare, carosabil sau spații verzi. Operațiunea se execută ori de câte ori este nevoie și este urmată de operațiuni de măturat mecanic sau manual.

Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apa industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

în cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apa prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

în toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să dețină toate avizele și autorizațiile astfel încât să nu aducă atingere factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației și să fie aprobate de Primăria Sectorului 5.

Condiții specifice de prestare a activității

în vederea diminuării cantităților de pulberi în suspensie din aer, la efectuarea operației de măturat manual pe arterele de circulație cu trafic STB sau pe arterele de penetrație și legătura, se vor înlocui măturile/periile cu echipamente de aspirație. în primii 3 ani se vor înlocui în procent de 50%, urmând ca în următorii 3 ani să fie înlocuite în procent de 100%. Se va accepta folosirea maturilor/periilor numai pentru acele trotuare unde folosirea echipamentelor de aspirație nu e posibilă. De asemenea se vor interzice utilizarea suflantelor de aer.

Calea de rulare a tramvaielor, cât și suprafața cuprinsă între liniile de tramvai aferente sensurilor de mers, pe aceste zone, va fi măturată manual sau mecanizat după cum urmează:

Calea de rulare care este la nivelul carosabilului va fi măturată manual sau mecanizat de către operatorii serviciului de salubrizare;

Calea de rulare care nu este la nivelul carosabilului și este supraînălțata va fi măturată manual sau mecanizat de STB (se exclude zona pasajelor și podurilor rutiere, acolo unde a fost desemnat un prestator de servicii pentru curățare și întreținere);

în zona pasajelor și podurilor rutiere, acolo unde a fost desemnat un prestator de servicii pentru curățarea și întreținerea podurilor și pasajelor rutiere, prestatorul va executa măturatul manual pe calea de rulare a tramvaielor, pe suprafața cuprinsă între liniile de tramvai aferente sensurilor de mers, pe suprafețele stațiilor de tramvai (se exclude carosabilul destinat traficului rutier, care intra în atribuțiile operatorului de salubrizate), pe trotuarele interioare, în parcări și scuaruri.

întreținerea curățeniei străzilor se efectuează pe toată durata zilei chiar și în zonele care au fost supuse anterior activității de măturat manual și mecanizat. Prestația de întreținere consta în colectarea, îndepărtarea și evacuarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale aflate pe arterele de circulație și pe spațiile verzi aferente aliniamentelor stradale, pe trotuare. De asemenea se evacuează coșurile de deșeuri stradale.

Operațiunea de întreținere se efectuează pe toată perioada anului cu excepția intervalelor când sunt fenomene extreme (furtuni, vijelii, viscole, etc).

Arterele de circulație principale sau secundare pe care se execută lucrări tehnico - edilitare sunt supuse operației de întreținere a curățeniei pe perioada când se desfășoară aceste lucrări. Deșeurile provenite din lucrările tehnico - edilitare intra strict în sarcina firmelor care execută aceste lucrări și care, în conformitate cu legislația în vigoare, au obligația de a menține curățenia pe zona de lucru, iar operația de întreținere pe întregul aliniament stradal va fi asigurată de operatorul de salubrizare, conform ariei de responsabilitate.

în vederea îndeplinirii atribuțiilor de coordonare, monitorizare și control ce revin Primăriei Municipiului București conform de Art. IV (1) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata, rapoartele privind volumele de lucrări, executate lunar de către operatorii de salubrizare vor fi înaintate spre înregistrare la Registratură Primăriei Municipiului București, pentru informarea Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului București. Operatorii de salubrizare cărora li s-a încredințat execuția serviciului vor înainta, lunar, aceste documente. Nu vor fi acceptate la decontare documentele care nu au la baza rapoartele privind volumele de lucrări înregistrată la Registratură Primăriei Municipiului București.

Cerințe minime privind dotarea cu utilaje și echipamente și coșuri pentru salubrizarea stradală. Operatorul va deține următoarele tipuri de utilaje :

 • •   Autoperie (automăturătoare) cu sistem de aspirație;

 • •   Autoperie (automăturătoare) cu sistem de aspirație pentru salubrizarea trotuarelor, a aleilor și a spațiilor înguste;

 • •   Cisterna de apă cu pompă de presiune;

 • •   Autogunoiera cu echipament de compactare cu sarcină utilă medie cuprinsă între 10-14 mc în scopul colectării deșeului rezultat în urma măturatului manual și vidanjării coșurilor;

 • •   încărcător frontal și autobasculante pentru colectarea, transportul deșeurilor, Această operațiune nu este permanenta, dar aceste utilaje sunt solicitate pentru eliberarea zonelor de deșeuri necontrolate, în cel mai scurt timp posibil;

 • •   Aspiratoare de deșeuri stradale (frunze) de pe trotuare și alei;

 • •   Autospeciale de dimensiuni reduse, destinate colectării cadavrelor de animale de pe domeniul public cât și de la populație;

 • •   Utilaje multifuncționale specializate cu sistem de aspirație pentru curățatul mobilierului stradal;

Toate utilajele care deservesc serviciul de salubrizare stradală se vor încadra în clasa de poluare, minim EURO 6 și trebuie să fie dotate cu sistem GPS. în cazul utilajelor care colectează deșeuri GPS- ul va fi conectat în plus la o rețea care furnizează informații privind cantitatea (volumul) de deșeuri colectate. Accesul la acest sistem trebuie să-1 aibă obligatoriu Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 5;

Operatorul va avea în dotare obligatoriu minim 2 autovidanje, 2 autoplatforme, 2 macarale, 4 drujbe, echipamente și utilaje specifice, destinate acționarii în caz de fenomene meteorologice extreme;

Toate utilajele și echipamentele utilizate la salubrizarea stradală, vor fi curățate, spălate și dezinfectate periodic, astfel încât acestea să nu polueze mediul înconjurător.

Operatorul serviciului de salubrizare au obligativitatea să asigure coșuri pentru colectarea deșeurilor pe toate arterele, cu precădere în zonele unde se afla trecerile de pietoni, cât și în stațiile și refugiile S.T .B., de pe raza sectorului în care își desfășoară activitatea de salubrizare stradală. Coșurile care vor fi amplasate în stațiile S.T.B. trebuie să nu îngreuneze accesul călătorilor în mijloacele de transport S.T.B.. Operatorul serviciului de salubrizare au obligativitatea să asigure coșuri stradale speciale, dotate cu săculeți/pungi, care să fie destinate colectării de către cetățeni a deșeurilor și dejecțiilor provenite de la animalele de companie; Instalarea a minim 750 de coșuri pentru o suprafață de 70.000 mp, în cazul bulevardelor și arterelor cu trafic S.T.B (transport public), iar pentru restul arterelor minim 500 de coșuri pentru o suprafață de 70.000 mp aferenta trotuarelor. Numărul optim de coșuri de deșeuri stradale se va stabili, astfel încât, în zonele intens circulate să fie montate la o distanță de maxim 10 m;

Numărul coșurilor de deșeuri, al containerelor, al recipientelor amplasate pe domeniul public, cât locația acestora vor fi comunicate semestrial Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice. Coșurile vandalizate se vor înlocui în maxim 48 de ore de la constatare.

Modelul coșurilor destinate colectării deșeurilor stradale, care se vor amplasa pe arterele aflate în administrarea Administrației Străzilor în conformitate cu Anexele I și 2 ale HCGMB nr. 254 din 29.05.2008 cu modificările și completările ulterioare, va fi stabilit în mod unitar, ținându-se cont de specificul arterei. Alegerea va fi făcută după analizarea propunerilor înaintate de către Primăriile sectoarelor și a operatorilor de salubrizare. In cazul coșurilor de deșeuri stradale amplasate pe stâlpii de iluminat public, modelul acestora vă fi stabilit de către Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice în funcție de modelul stâlpului. Achiziția acestor coșuri va rămâne în sarcina operatorului de salubrizare, conform ariei de competentă.

Pentru parcuri se va stabili un model unitar de coșuri de deșeuri conform modelului stabilit de Primăria Municipiului București prin Direcția Utilități Publice Achiziția acestora revenind în sarcina proprietarilor/ administratorilor parcurilor, ca o cerință obligatorie.

Termenul de înlocuire a coșurilor de deșeuri este de 6 luni de la data stabilirii modelului.

Tipul coșurilor pentru deșeuri stradale amplasate pe arterele și în piețele publice care sunt în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 vor fi stabilite de către acesta, cu respectarea specificului zonei.

Se vor dezvolta sisteme îngropate sau semiîngropate privind colectarea separată a deșeurilor cu precădere în zone intens circulate pietonal, în jurul piețelor agroalimentare și de flori sau în apropierea marilor intersecții.

ART. 45

Prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în ixormele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

 • j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificăți în regulamentul servici ului de salubrizare;

 • k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr sufici ent.

SECȚIUNEA a 7-a

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

ART. 46

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Primăriei Sectorului 5, București.

ART. 47

Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 10 la Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 48

Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 9 la Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 49

Trecerile de pietoni și trotuarele adiacente acestora la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 10 (anexă la caietul de sarcini, cu trecerile de pietoni situate în vecinătatea stațiilor mijloacelor de transport în comun, inclusiv intrările în stațiile de metrou, la care se asigură activitatea de deszăpezire și transport al zăpezii), redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 50

Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenite din activitatea de deszăpezire, conform avizului operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a gurilor de scurgere sunt precizate în anexa nr. 11 (anexă la caietul de sarcini, cu localizarea capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere la rețeaua de canalizare)), redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 51

Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire sunt date în anexa nr. 12 (anexă la caietul de sarcini-cadru, cu localizarea spațiilor amenajate pentru descărcarea și depozitarea zăpezii)), redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București..

ART. 52

Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt cele din anexa nr. 10 la Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor oplime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 53

Lista substanțelor chimice și antiderapante admisibile în aria de operare:

 • 1.  Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața pârtii carosabile.

 • 2.  în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, tratamentele preventive cu substanțe chimice, se realizează în maximum 2 ore de la avertizare.

 • 3.  Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

 • 4.  Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

 • 5.  Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formarii poleiului vor fi aprobate de Primăria Sectorului 5.

ART. 54

Condiție de eligibilitate: Se impune drept condiție de eligibilitate existența a minim 31 de utilaje pentru activitatea de pluguit (curățare a zăpezii de pe căile publice), minim 18 utilaje pentru activitatea de menținere în funcțiune a căilor publice pe timp de polei sau îngheț și minim 13 utilaje pentru activitatea de transport al zăpezii, număr ce a rezultat din aplicarea formulei de calcul cuprinse în Breviarul de calcul nr. 4, prevăzut în anexa nr. 11 la Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 55

Schema sistemului de canalizare cu poziționarea căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere este prezentată se va întocmi anual la nivelul Primăriei Sectorului 5 împreună cu reprezentanții operatorului de salubrizare, pana la data de 1 octombrie, fiind parte din programul de pregătire și acțiune operativă.

ART. 56

Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până la data de 1 octombrie a anului în curs întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului.

ART. 57

Operatorul care prestează activitatea de curățare și de transport al zăpezii își va organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și al modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acțiune cu Primăria sectorului 5, până la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

 • a)  pregătitoare;

 • b)  de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • c)  de prevenire și combatere a poleiului.

Primăria Sectorului 5, împreuna cu operatorul de salubrizare, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a.  stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și «dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

 • b.  organizarea unităților operative de acțiune;

 • c.  întocmirea programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii.

La nivelul Primăriei Sectorului 5 se va întocmi anual, până la data de 1 octombrie, programul de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin:

 • a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b) centralizatorul utilajelor și a mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii

 • c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

 • d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e) lista străzilor pe care se afla obiective sociale ( creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);

 • f) lista mijloacelor de comunicare;

 • g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

 • i) lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;

 • j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii;

 • k) dispunerea spatiilor pentru adunarea și odihna personalului.

Primăria Sectorului 5 va înainta, în fiecare an, până la data de 01 octombrie la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice, Programul de măsuri și acțiuni privind deszăpezirea și combaterea poleiului pentru iarnă respectivă.

Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezire și combaterea poleiului în Municipiul București, se întocmește pe baza programelor realizate de operatorul de salubrizare și aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5 și va fi aprobat anual prin Dispoziția Primarului General. Punerea în aplicare a programului de măsuri și acțiuni se face în mod coordonat de la nivelul Primăriei Municipiului București, către Primăriile Sectoarelor 1-6. Se instituie anual prin Dispoziția Primarului General un Comandament constituit din Primarul General și Viceprimarii Municipiului București, Primarii și Viceprimarii Sectoarelor 1-6. De asemenea se instituie anual o Grupă Tehnica alcătuita din persoane cu putere de decizie și atribuții specifice pentru punerea în aplicare a Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezire și combaterea poleiului în Municipiul București. întrunirea Comandamentului se va face ori de câte ori este necesar.

La sfârșitul perioadei de deszăpezire, Primăria Sectorului 5 împreuna cu operatorul de salubrizare elaborează un program de măsuri și acțiuni detaliat pentru efectuarea curățeniei de primăvară (Luna Curățeniei). Acest program va fi prezentat anual spre avizare la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice, până pe data de 1 martie a fiecărui an. Luna curățeniei se desfășoară anual în perioada martie - aprilie.

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

Operatorul serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

în funcție de prognoza meteorologica primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

Programele de deszăpezire și combatere a poleiului vor fi executate de către operatorul de salubrizare pe absolut toate arterele de circulație din sector, inclusiv pasajele subteranei și supraterane. Programele se aplică imediat ce au început fenomenele meteorologice specifice și se finalizează în maxim 4 ore de la încetarea acestor fenomene. în cazul depunerii stratului de zăpadă și/sau a formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, stațiile de metrou și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

în cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue pană la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității,

Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă",

Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

în cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

 • a) numele și prenumele dispecerului;

 • b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipa în parte;

 • c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipa în parte;

 • d) străzile pe care s-a acționat;

 • e) activitatea prestată;

 • f) forța de munca utilizată;

 • g) utilajele/echipele care au acționat;

 • h) materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • i) temperatura exterioară;

 • j) condițiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

 • l) semnătura dispecerului;

 • m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

Evidentă se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și pentru acțiunea cu forțe umane.

Consiliul Local al Sectorului 5 trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

 • a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

 • b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferenta;

 • c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzuta pe suprafață pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpadă depozitată;

 • d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare.

Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane.

Operațiunile de încărcare, transport, descărcare și depozitare a zăpezii și a gheții se desiașoară concomitent cu activitatea de deszăpezire și combatere a poleiului și trebuie să se finalizeze în maximum 8 ore de la încetarea fenomenelor meteorologice.

Primăria Sectorului 5 poate stabili și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanta străzilor, abundenta cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

Primăria Sectorului 5 va lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor, pe toată perioada iernii, și de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheț.

Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața pârtii carosabile.

In cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, tratamentele preventive cu substanțe chimice, se realizează în maximum 2 ore de la avertizare.

Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub-10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formarii poleiului vor fi aprobate de Primăria Sectorului 5.

Condiții specifice de derulare a activității

Derularea activității se realizează conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciilor Publice de Salubrizare în Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 119/2010 și a Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București, aprobat anual prin Dispoziția Primarului General.

Primăria Sectorului 5 va înainta obligatoriu, în fiecare an, pană la data de 01 octombrie la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice, Programul de măsuri și acțiuni privind deszăpezirea și combaterea poleiului pentru iarnă respectivă.

Programele vor cuprinde în mod obligatoriu:

 • •   număr de utilaje pe tipuri folosite la deszăpezire și combatere polei;

 • •   număr de utilaje suplimentare folosite fă situații de excepție sau de urgență;

 • •    număr de utilaje de rezervă;

 • •   număr operatorilor și deservenților de utilaje, care acționează la deszăpezire;

 • •   cantitate de material antiderapant și combustibil estimată a se utiliza în iarna respectivă,

 • •    cantitatea existenta în stoc.

 • •    numărul (lungimea) arterelor din sector pe care urmează a se acționa;

 • •    instituțiile publice și sociale în perimetrul cărora se va acționa pe carosabil și trotuare;

 • •   stațiile și refugiile mijloacelor de transport în comun care vor fi curățate de zăpadă;

 • •    lista trotuarelor duble sau din perimetrul imobilelor părăsite sau în litigiu, unde nu se cunosc deținătorii legali;

 • •   datele de identificare a platformelor de depozitare a zăpezii.

Imediat după declanșarea fenomenelor meteorologice specifice, se vor lua măsuri de către operatorul care execută programe de deszăpezire și combatere polei în Municipiul București pentru, a asigura accesul în siguranță la/de la obiectivele ce deservesc servicii vitale pentru populație (sănătate, alimentație publică, învățământ, asigurare energie electrică, termica, transport în comun, etc.).

Primăria Sectorului 5 și operatorul care execută programe de deszăpezire și combatere polei vor comunica Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice, data și ora declanșării precum și data și ora finalizării intervențiilor, sau a reluării acțiunilor în cazul precipitațiilor abundente sau de durată.

Operatorul de salubrizare va deszăpezi refugiile pietonale, stațiile de transport în comun, gurile de canalizare și vor asigura menținerea în stare de practicabilitate a acestora. Curățarea și transportul zăpezii de pe carosabil se vor realiza de către operatorul de salubrizare.

De asemenea, operatorul de salubritate împreuna cu reprezentanții Primăria sectorului 5, vor identifica zonele de trotuar care nu sunt aferente imobilelor sau terenurilor persoanelor fizice și juridice (trotuarele aferente diverselor spații publice, trotuarele situate în apropierea carosabilului și care se constituie totodată în al doilea trotuar al aceluiași sens de mers etc.). Aceste zone vor fi cuprinse în programele pentru efectuarea serviciului de iarnă. în această situație, obligativitatea realizării deszăpezirii și combaterea poleiului revine în totalitate operatorilor serviciului de salubrizare.

Calea de rulare a tramvaielor va fi deszăpezită de S.T.B.;

în cazul avertizărilor meteo, privind apariția fenomenelor specifice: ninsori/polei, operatorul de salubrizare, vor poziționa utilajele specifice în locații ușor accesibile pe raza zonei de acțiune, iar în cazul rampelor și pantelor, podurilor și pasajelor auto în vecinătatea acestora, astfel încât să se permită intervenția rapidă pe programele de deszăpezire și combatere polei. Locațiile vor fi cuprinse în programele de deszăpezire și combatere polei efectuate de operatorul de salubrizare și vor fi transmise Primăriei Municipiului București.

De asemenea, operatorul de salubrizare vor prezenta odată cu programul de deszăpezire și combatere polei și un program suplimentar de acțiune întocmit în cazul situațiilor extreme, care să mențină în stare de practibilitate principalele artere din sector.

Locațiile unde se va depozita zăpadă și gheața evacuată vor fi betonate, obligatoriu cu acces la instalația de canalizare pentru a se preîntâmpina poluarea solului cu substanțe chimice sau săruri utilizate la combaterea poleiului. Aceste locații vor fi identificate de către Primăria Sector 5 împreună cu operatorul de salubrizare și vor fi solicitate municipiului București.

Municipiul București, în calitatea să de titular al dreptului de proprietate a domeniului public și privat, va transmite în administrare fiecărui sector al municipiului București, terenurile care vor fi utilizate pentru depozitarea zăpezii. După aprobarea solicitării, prin grijă a operatorilor de salubrizare, aceste platforme vor fi amenajate conform cerințelor legale. Aceste platforme vor fi obligatoriu supuse operațiunilor de curățare și spălare imediat după topirea zăpezii.

Prin grija operatorului serviciului de salubrizare, se va amenaja cel puțin o locație pe sector pentru depozitarea zăpezii. Aceste locații vor fi incluse în Programul de deszăpezire și combaterea poleiului.

Fiecare operator va avea în mod obligatoriu 2 baze de deszăpezire, una principală și una auxiliară, care vor fi în mod automat pregătite până la cel târziu 01 noiembrie al fiecărui an.

Operatorul de salubrizare care desfășoară programele de deszăpezire, are obligația de a asigura un număr minim de 10 utilaje specifice (inscripționate în mod distinct) pentru intervenții punctuale solicitate de echipajele de urgență (poliție, salvare, SMURD, pompieri, descarcerare, servicii de utilitate publica), Aceste utilaje nu vor fi incluse în execuția programelor.

Utilajele de deszăpezire și combaterea poleiului aparținând operatorilor care efectuează prestații pentru agenții economici vor fi inscripționate în mod corespunzător și nu vor fi incluse în programele pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe arterele publice.

Operatorul de salubrizare va încheia convenții cu Administrația Națională de Meteorologie pentru a dispune în orice moment de prognoza meteo.

Substanțele folosite pentru combaterea poleiului și a gheții vor fi stabilite astfel încât să respecte prevederile legale în vigoare și să îndeplinească cerințele privind protecția mediului înconjurător,

Persoanele fizice și juridice, au obligația cape timp de iarnă să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcției, să curețe, în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpadă depusă și gheața formată, de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, a sediilor de firme, curților și terenurilor deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale. La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligațiile menționate-revin acestor unități pe timpul funcționarii acestora.

Toți administratorii și prestatorii de servicii publice (R.A.T.B., A.L.P.A.B., A.C.C.U., SC Apa Nova București SĂ, RADET, Administrația Străzilor, etc.) vor întocmi și vor prezența până pe data de 15 octombrie a fiecărui an, propriile programe, spre aprobare, la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice în vederea includerii acestora în "Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București" care se aprobă prin Dispoziția Primarului General.

Persoanele juridice care administrează, piețe, târguri, oboare și bazare au obligația să îndepărteze zăpadă și gheața imediat după depunere (nu mai târziu de 24 de ore de la încetarea fenomenelor meteorologice specifice) în perimetrul în care își desfășoară activitatea și pe căile de acces, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale.

Pentru piețele, târgurile de pe raza sectoarelor se vor elabora programe de deszăpezire și combatere polei, care vor fi incluse în Programele întocmite de Primăria Sectorului 5 și apoi vor fi transmise până pe data de 15 octombrie a fiecărui an, Primăriei Municipiului București - Direcției Utilități Publice pentru includerea în "Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București".

în vederea îndeplinirii atribuțiilor de coordonare, monitorizare și control ce revin Primăriei Municipiului București conform de Art. IV alin.(l) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata, rapoartele privind volumele de lucrări, executate lunar de către operatorul de salubrizare vor fi înaintate spre înregistrare la Registratură Primăriei Municipiului București, pentru informarea Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului București. Operatorului de salubrizare căruia i s-a încredințat execuția serviciului va înainta, lunar, aceste documente. Nu vor fi acceptate la decontare documentele care nu au la baza rapoartele privind volumele de lucrări înregistrate la Registratură Primăriei Municipiului București.

Cerințele minime privind dotarea cu utilaje pentru efectuarea operațiilor de deszăpezire și combatere a poleiului

Pentru prestarea activității operatorul trebuie dețină minim :

 • •   autospeciale cu plug:

 • •   autospeciale cisterne echipate cu instalație pentru împrăștierea soluției antiderapante lichide

 • •   autospeciale pentru împrăștierea materialului antiderapant solid

 • •   freze pentru trotuare;

 • •   utilaje multifuncționale cu dimensiuni de gabarit reduse care să permită accesul pe străzi înguste (plug, material antiderapant);

 • •   încărcător frontal și basculante pentru transportul zăpezii;

 • •   Instalații speciale de topit/îndepărtat zăpadă.

Toate utilajele care deservesc serviciul de iarnă se vor încadra în clasa de poluare, minim EURO 5 și vor fi dotate cu sistem GPS. Primăria Municipiului București și cea a sectorului 5 vor avea acces ' în mod obligatoriu la sistemul GPS;

Toate utilajele și instalațiile utilizate în activitatea de deszăpezire și combatere polei, vor fi curățate și dezinfectate, astfel încât să se preîntâmpine poluarea mediului înconjurător.

Numărul de utilaje necesar desfășurării serviciului se va stabili conform ORDIN nr. 111 A.N.R.S.C din 9 iulie 2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților în funcție de suprafețele deservite și frecvențele operațiunilor desfășurate.

ART. 58

Prestarea activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu resp ectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • i) asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;

 • j) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;

 • k) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;

 • l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificăți în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA a 8-a

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj

ART. 59

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și de predare a acestora unităților de ecarisaj, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a a Primăriei Sectorului 5, București.

ART. 60

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate și transportate în mijloace auto special amenajate și vor fi predate la unitatea Protan S.A. pentru a se realizează operația de neutralizare.

ART. 61

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.

Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vina în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care șase confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidentă referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deș-euri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

în cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidentele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, sarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

ART. 62

Prestarea activităților de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și de predare a acestora unităților de ecarisaj se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj în termen de două ore de la anunțare;

 • c) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • d) controlul calității serviciului prestat;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate și dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificăți în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA a 9-a

Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.)

ART. 63

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor voluminoase (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.) provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 64

Punctele special amenajate pentru colectarea deșeurile voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici sunt specificate în anexa nr. 13 (anexă la caietul de sarcini, cu locația punctelor de colectare, capacitatea de depozitare, ziua de colectare și intervalul orar), redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 65

Deșeurile voluminoase (mobila, saltele, canapele, covoare, în general obiecte mari de folosința îndelungata altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice) generate de populație vor fi colectate și transportate la baza de lucru a operatorului unde vor fi stocate temporar și tratate (dezmembrare și sortare) în vederea valorificării. Lunar, la o data anunțata în prealabil de operator, populația va depune deșeurile voluminoase în punctele de pre colectare existente pentru deșeurile menajere reziduale (in cazul populației care locuiește la bloc) sau în fata porții (in cazul populației care locuiește la casa), astfel incat sa nu fie împiedicata circulația auto și pietonala. Primăria Sectorului 5 are in vedere crearea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deșeurilor voluminoase de la populație, unde populația Sectorului 5 poate aduce in orice zi deșeuri voluminoase cu costuri de primire zero.

ART. 66

Prestarea activităților de colectare, transport, depozitare și valorificare a deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.) se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) ridicarea deșeurilor voluminoase, neasimilate celor menajere, din punctele special amenajate la data și intervalul orar stabilit;

 • c) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • d) controlul calității serviciului prestat;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul întregii cantități de deșeuri din aria administrativ-teritorială încredințată;

 • i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA a 10-a

Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări ART. 67

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 68

Deșeurile din construcții provenite de la populație sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. în mod uzual, aceste deșeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea.

ART. 69

 • (1) Deșeurile rezultate din activități de construcții și demolări vor fi transportate la depozitul/depozitele specializate pentru primirea acestor tipuri de deșeuri, stabilit/e până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București, (se va specifica locația depozitului și materialele acceptate pentru depozitare precum și condiția de sortare înainte de depozitare).

 • (2) Se vor stabili condițiile de transport al deșeurilor din construcții în alte locații, în funcție de tipul deșeului (pământ, pietriș, nisip, beton etc.) și de necesitățile autorității administrației publice locale.

ART. 70

Deșeurile de construcții și desființări provenite de la populație din activitățile de reparații/modernizări/reamenajări interioare/exterioare ale locuințelor vor fi colectate de către operatorii de salubrizare prin modalitățile stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

Deșeurile din construcții provenite de la populație se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate.

Colectarea deșeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

în cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

Eliminarea deșeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deșeurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată.

Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public său privat al autorității administrației publice locale.

Deșeurile de construcții și demolări care se găsesc în apropierea punctelor gospodărești la blocuri, sau în alte locații, vor fi colectate de operatorul de salubrizare.

în cazul deșeurilor abandonate și în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale.

După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile prevăzute la alin. (3), efectuate de autoritatea administrației publice locale, cât și pe cele legate de acțiunile întreprinse pentru identificare. Pentru deșeurile depuse în limita de 10 m din jurul punctelor gospodărești de la blocuri, cheltuielile vor fi suportate de toți utilizatorii arondați punctului gospodăresc dacă nu se poate identifica producătorul deșeurilor.

ART. 71

Prestarea activităților de colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

 • f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea mijloacelor de încărcare și transport pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificăți în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

flmexa. <2 & W-C-L. Sectzn.5 g /

23 -Ol■ ZvZ

CONTRACT

de delegare a serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 5 a Municipiului București Nr.......din...................

CAP. I

Părțile contractante

ART. 1

S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., cu sediul în localitatea București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5, înmatriculată la registrul comerțului cu nr. J40/17523/2019, cod unic de înregistrare 42049930, cont nr......., deschis la......., titulară a Licenței nr........din........ emisă de........ reprezentată de

........ având funcția de.........și de......, având Funcția de........ în calitate de delegat, pe de o parte,

Și

Sectorul 5 al Municipiului București cu sediul în localitatea București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5, reprezentat dl. Daniel Florea, având calitatea de primar, în calitate de delegatar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de delegare a serviciului de salubrizare, cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. II

Obiectul contractului

ART. 2

Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea activităților specifice serviciului salubrizare de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții,specifice serviciului de colectare și transportul deșeurilor municipale, salubrizare stradală și întreținerea căilor publice si curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț precum si colectarea cadavrelor animale de pe raza sectorului 5 din Municipiul București în conformitate cu obiectivele delegatarului.

ART. 3

Serviciile publice de salubrizare din prezentul contract cuprind următoarele activități:

 • a)  colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b)  colectare și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c)  măturare, spălare, stropire și întreținere a căilor publice;

 • d)  curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • e)  colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

ART. 4

Obiectivele delegatarului sunt:

 • a)  proiecția sănătății populației;

 • b)  autonomia locală și descentralizarea serviciilor;

 • c)  responsabilitatea față de cetățeni;

 • d)  asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e)  tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f)  nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;

 • g)  transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

li) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și a banilor publici;

 • i)  securitatea serviciului;

 • j)  dezvoltarea durabilă.

ART. 5

Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr estimat de 294695 locuitori înregistrați, inclusiv llotanți, din care 24253 cu gospodării individuale și 1361 în asociații de locatari/proprietari.

ART. 6

 • (1) Contractul de delegare a activităților specifice serviciului de salubritate privind colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale, , maturatul, spălatul, stropitul și întreținerea, căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polci sau de îngheț,se încheie între delegat și delegatar pe o durată de 5 ani, începând cu data de 01.03.2020, cu posibilitatea de prelungire conform legii.

 • (2) Contractul de delegare poate fi prelungit, în condițiile legii, prin act adițional aprobat de Consiliul local al Sectorului 5 al Municipiului București și numai după realizarea unei analize privind eficiența economică a serviciului delegat.

 • (3) Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către delegatari, fără plata unei despăgubiri;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către una din părți, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă;

 • d) la dispariția, ditr-o cauză de Ibrță majoră, a bunurilor predate sau în cazul imposibilității obiective a delegatului de a-l exploata, prin renunțare, Iară plata unei despăgubiri;

 • e) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară și/sau faliment al operatorului.

 • f) alte clauze de încetare a contractului de delegare, fără a aduce atingere clauzelor și condițiilor reglementate de lege.

 • (4) Măsura rezilierii contractului se poate lua numai în urma unui preaviz adresat utilizatorului și se poate pune în aplicare după 1 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator.

ART. 7

în anexa la contract (Caietul de Sarcini) .sunt menționate standardele, normativele și gradul de continuitate a serviciului, valabile la data semnării contractului.

CAP. III

Drepții iile și obligațiile operatorului

ART. 8

Operatorul are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciilor de salubrizare prestate/contractate de la Sectorul 5 al Municipiului București, corespunzător taxei aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b)  să aplice penalități egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen;

 • c)  să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

 • d)  să solicite ajustarea taxei pentru persoane fizice și persoane juridice, în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • e)  să inițieze modificarea și completarea contractului de prestare a activității de colectare a deșeurilor municipale sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiționale;

I) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale;

 • g) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ART. 9

Operatorul are următoarele obligații:

 • a)  să obțină de la autoritățile competente:

 • i.  licența pentru prestarea serviciului de salubrizare, potrivit legii de la ANRSC în termenul stabilit de legislația în vigoare;

 • ii.  autorizația de operare eliberată de autoritatea administrației publice locale;

 • iii.  autorizația eliberată de autoritatea județeană pentru protecția mediului;

 • b) să asigure prestarea activității de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare a localității și prevederile caietului de sarcini, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare în condiții de calitate și eficiență;

 • c)  să respecte prevederile reglementărilor emise de autoritățile de reglementare și autoritățile administrației publice locale;

 • d) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • e)  să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor și să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termen de maximum 30 de zile;

 • f)  să actualizeze împreună cu autoritățile administrației publice locale evidența tuturor utilizatorilor cu și Iară contracte de prestări de servicii, în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

 • g)  să presteze activitatea de colectare a deșeurilor municipale la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare;

 • h)  să asigure continuitatea serviciului, cu excepția cazurilor de forță majoră, așa cum sunt acestea definite prin lege;

 • i)  să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

 • j)  să nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul delegării;

 • k)  să propună delegatarului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului predat în baza legislației în vigoare;

 • l)  să verifice integritatea recipientelor de colectare și să le înlocuiască în termen de maximum două zile de la constatare sau de la sesizarea primită în acest sens, dacă acestea nu mai asigură etanșeitatea;

 • m) să plătească penalizări în cuantum de 3% pe zi din valoarea facturii curente pentru:

 • 1.  întreruperea nejustificată a prestării serviciului;

 • 2.  prestarea serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contract;

 • 3.  neanunțarea întreruperii serviciului sau depășirea intervalului anunțat;

 • 4.  neridicarea deșeurilor la data și intervalul orar stabilite prin contract;

 • n)  să doteze punctele de colectare cu recipiente de colectare, prin amplasarea acestora în locurile special amenajate stabilite de autoritățile administrației publice locale, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le are în dotare, în cantități suficiente pentru a asigura capacitatea de înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive;

 • o)  să inscripționeze containerele și recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conținute în deșeurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, conform prevederilor legale în vigoare;

 • p)  să suplimenteze capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipie nte sau containere, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se depozitează deșeuri municipale în afara lor;

 • q) să inscripționeze recipientele de colectare a deșeurilor municipale, pentru a evita folosirea a.cestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poate fi șters Iară ca prin această operație să nu rămână urme vizibile;

 • r)  să colecteze deșeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deșeurilor menajere;

 • s)  să ridice deșeurile în zilele și în intervalul orar stabilite;

 • t)  să încarce întreaga cantitate de deșeuri, inclusiv deșeurile municipale, amplasate lângă containerele de colectare, și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării;

 • u)  în cazul în care în/lângă containerele de colectare sunt depozitare și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt și despre suma suplimentară ce va fi facturată pentru colectarea acelor deșeuri;

 • v) să așeze după golire recipientele în poziție normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operațiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului și a altor inconveniente pentru utilizator;

 • w) să spele și să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice în perioada 1 aprilie -

1 octombrie și la 30 de zile în restul perioadei din an;

 • x) să mențină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public și să asigure desfășurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • y)  să aducă la cunoștința utilizatorilor modificările de tarif și alte informații necesare, prin adresă atașată facturii și prin afișare la utilizatori.

 • z)  Să furnizeze comunității locale și ANRSC informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor publice de salubrizare în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;

aa) Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii; bb) Să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (protefarea secretului de stat și de serviciu, , materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.)

CAI’. IV

Drepturile și obligațiile delegatarului

ART. 10

Delegatarul are următoarele drepturi:

 • a)  De a inspecta bunurile predate cu titlu gratuit către operator, de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin rezilierea serviciului public de salubrizare, verificând respectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract;

 • b)  De a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de delegare din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • c)  De a stabili programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;

 • d)  De a coordona proiectarea și execuția lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora intr-o conxepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare econoniico-socială a localităților și de amenajare a teritoriului;

 • e)  De a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare;

 • f)  De a realiza investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aderente serviciilor publice de salubrizare;

 • g)  De a finanța realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de salubrizare;

 • h)  De a contracta și a garanta, în condițiile legii, împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciilor publice de salubrizare;

 • i)  De accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale, în condițiile contractului de prestare;

 • j)  să i se presteze activitatea de colectare a deșeurilor municipale în ritmul și la nivelurile stabilite în contract;

 • k)  să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe coinstatate în sfera activității de colectare a deșeurilor municipale și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului.

 • l)  să solicite, să primească și să utilizeze informații privind activitatea de colectare a deșcu rilor municipale, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către A.N.K.S.C. sau operator, după caz;

 • m) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • n) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • o)  să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate.

ART. 11

Delegatarul are următoarele obligații:

 • a)  să elaboreze și să aprobe normele locale și regulamentele de funcționare a operatorului care desfășoară activități de salubrizare pe baza normelor cadru prevăzute de lege;

 • b)  să stabilească și să aprobe taxa de salubritate pentru persoanele fizice / tarifele pentru persoanele juridice, să stabilească subvenția care se plătește de la bugetul local pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de operatorul de salubrizare și sumele efectiv încasate ca urmare a prestării serviciilor, având în vedere deșeurile abandonate colectate;

 • c)  să notifice părților interesate informații referitoare la încheierea prezentului contract de delegare;

 • d)  să faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • e)  să își asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea de proprietar, cu excepția celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin prezentul contract;

 • f)  să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în așa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public de salubrizare;

 • g)  să nu îl tulbure pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare

 • h)  să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • i)  să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sale;

J) să efectueze plata contravalorii prestației de salubrizare pe baza facturilor emise de delegat.

CAP. V - Dispoziții generale

Art. 12 - Contractul de delegare prin gestiune directă are ca anexă obligatorie caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public având ca obiect - ” Colectarea și transportul deșeurilor mum icipale precum si a celor provenite din locuințe generate din activitati de reainenajare si reabilitare i n te rioara/ex teri oara a acestora, maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice si curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț”.

CAP. VI - Sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la investițiile/programele de investiții inclusiv modul de finanțare a acestora

Art 13-(1) Autoritățile administrației publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea pol. ilicilor și a strategii lor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare, precum și dreptul dea urmări, de a controla și de a supraveghea îndeplinirea obl igaiilor privind realizarea serviciilor publice de salubrizare:

 • a)  respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatorul de salubrizare;

 • b)  calitatea serviciilor prestate/furnizate;

 • c)  parametrii serviciilor prestate/furnizate;

 • d)  respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;

 • (2) La încheierea contractului de delegare se vor menționa standardele, normativele, prețurile și tarifele în vigoare la data încheierii contractelor.

CAP. VII - Indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciilor și modul de monitorizare și evaluare a îndeplinirii acestora

Art 14-(1) Indicatorii de performanță, cantitatea și calitatea serviciilor sunt prevăzute în caietul de sarcini cuprins în anexa, care face parte integrantă din prezentul contract.

 • (2) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operator în asigurarea serviciilor publice de salubrizare.

 • (3) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile publice de salubrizare, având în vedere:

 • a)  continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) adaptarea permanentă la cerințele beneficiarilor;

 • c)  excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubrizare:

 • d)  respectarea reglementărilor specifice din domeniul salubrizării.

Art 15 - Indicatorii de performanță pentru serviciul public de salubrizare se referă la:

 • a)  situația îndeplinirii parametrilor din contractul de delegare ( orar de funcționare pe ore și zile, ritm i c i lalea servici u lui);

 • b)  relațiile generale operator-beneficiar;

 • c)  situația personalului: număr, structură, accidente de muncă, stare de sănătate;

 • d)  starea tehnică a infrastructurii și a vehiculelor;

 • e)  analiza comparativă a costurilor de exploatare

 • f)  stadiul dc realizare a programului de investiții;

 • g)  execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

li) accesul neîngrădit al autorităților administrației publice locale, în conformitate cu compele nțele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

 • i.  modului respectării și îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate;

 • ii.  calității și eficienței serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatori lor de performanță stabiliți în contractul de delegare;

 • iii.  modului dc administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura e<dilitar-urbană, încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • iv.  modului de formare și de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de salu lori zare

 • v.  stadiul de realizare a investițiilor;

 • vi.  modului de respectarea a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice;

i) menținerea unor relații echitabile între operator și beneficiar prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei părți;

Art 16 - Indicatorii de performanță minimali, generali și garantați pentru serviciile publice de salubrizare sunt stabiliți în anexa la Regulamentul serviciului public de salubrizare a localității.

CAP. VIII

Tarife, facturare și modalități de plată

ART. 17

 • (1) Operatorii vor practica tarifele aprobate de autoritatea administrației publice locale, potrivit anexelor A-J, care fac parte integrantă din prezentul contract.

 • (2) Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a prețurilor și tarifelor specifice serviciilor delegate și cu respectarea prevederilor legilor speciale

 • (3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoștință utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare.

ART. 18

 • (1) Facturarea se face lunar, în baza prețurilor și tarifelor aprobate și a cantităților efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

 • (2) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantitățile facturate, prețul/tariful aplicat, inclusiv baza legală.

ART. 19

(I) Factura pentru prestarea serviciului de salubrizare se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată. Delegatarul este obligat să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de salubrizare, în termenul de scadență de 15 zile de la data primirii facturii; data emiterii facturii, data predării facturii, în cazul în care este transmisă prin delegat, și data scadenței se înscriu pe factură.

(2) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere, după cum urmează:

 • a) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bu-getare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

 • b) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

 • c) valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie v'enit al operatorului.

ART. 20

Dclegatarul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalități:

 • a) cu ordin de plată în conturi deschise la Trezorerie;

 • e) alte instrumente de plată convenite de părți.

ART. 21

în cazul în care pe documentul de plată nu se menționează obiectul plății, se consideră achitate facturile în ordine cronologică. Facturile și documentele de plată se transmit de operator la adresa str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-1 1, sectorul 5, București.

ART. 22 Redevcnța și Garanția de bună execuție

(1) Delegatul datoreaza si va plăti delegatarului o redeventa, după cum urmeaza:

 • a) nivelul redeventei corespunzător serviciilor care fac obiectul prezentului contract este de 0,1 % din profitul anual inregistrat de către delegat in urma indeplinirii serviciilor anterior menționate;

 • b) Redeventa stabilita potrivit prevederilor lit. a) se plătește de către delegat anual, pana la data de 15

martie a fiecărui an, pentru anul financiar precedent, in contul delegatarului nr.___________

 • c) Plata redeventei se realizează de către delegat fara a fi necesara transmiterea unei notificări in acest sens de către delegatarsi se considera efectuata la data inregistrarii sumei in contul acestuia din urma;

 • d) Pentru neplata redeventei sau indeplinirea cu intarziere a acestei obligații, delegatul datoreaza delegatarului penalitati pentru fiecare zi de intarziere, in cuantumul rezultat din aplicarea cotei de 0,1 % asupra sumei datorate. Delegatul este considerat de drept in intarziere din ziua imediat următoare scadentei plătii redeventei.

 • e) Nivelul redeventei se poate modifica anual, cu acordul pârtilor, in aceleași condiții in care se modifica tarifele si preturile pentru serviciul delegat.

 • f) Delegatul va tine evident contabila distincta pentru serviciul care face obiectul prezentului contract.

(2) Garanția de buna execuție a contractului va fi constituția de către delegat după cum urmeaza:

 • a) Garanția de buna execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele facturate.

 • b) Operatorul va deschide un cont pe numele Beneficiarului, la Trezoreria Sector 5.

 • (c) Un procent de 5 % din fiecare plata efectuata va fi varsata in contul menționat la art. (b), purtător de dobanda in favoarea delegatului.

 • (d) In termen de maxim 90 de zile de la includerea anului financiar, după reglarea plăților si a penalităților, garanția constituita prin rețineri succesive se va restitui delegatului.

CAP. IX

Răspunderea contractuală

ART. 23

 • (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial și ale celorlalte acte normative în vigoare.

 • (2) Părțile contractante pot include și daune-interese pentru neexecutarea totală sau parțială a contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii.

 • (4) Refuzul total sau parțial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia în scris, în termen de 10 zile de la data primirii facturii.

CAP. X

Forța majoră

ART. 24

 • (1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată, să notifice în termen de 5 zile celeilalte părți producerea evenimentului și să ia toate măsurile în vederea limitării consecințelor acestuia.

 • (3) Dacă în termen de 60 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să pretindă daune-interese.

CAP. XI

Litigii

ART. 25

Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

ART. 26

în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești române competente.

CAP. XII - Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între părți

ART. 27

Delegatul își asumă toate responsabilitățile referitoare la respectarea obligațiilor legate de protecția mediului, impuse de legislația în domeniu și de autoritățile de mediu competente.

CAP. XIII- Politica de menținere și recalificare a forței de muncă, precum și protecția acesteia pe durata valabilității contractului

ART. 28

Delegatul va asigura forța de muncă necesară pentru prestarea serviciului, precum și formarea profesională a salariaților.

CAP. XIV - Clauze speciale privind menținerea echilibrului contractul și de prevenire a corupției

ART. 29

 • (1) Părțile vor urmări permanent menținerea echilibrului contractual al delegării gestiunii serviciului.

 • (2) Raporturile contractuale dintre părți se bazează pe principiul echilibrului financiar ale delegării care îi sunt acordate delegatului și obligațiile care îi sut impuse.

CAP. XV

Dispoziții finale

ART. 30

în toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părțile se supun prevederilor legi slației specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial și ale altor acte normative incidente.

ART. 31

Prezentul contract se poate modifica cu acordul părților, prin acte adiționale.

ART. 32

Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract, cu notificarea prealabilă a delegatului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale.

Delegata r,

SECTORUL 5

al Municipiului București


Delegat,

S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A.,


ftmex&3 6a H.O.L. Secto 5

Anexa A

Tarif pentru colectarea deșeurilor menajere de la beneficiarii serviciului de salubrizare - persoane fizice - pe raza Sectorului 5

- detaliat -

Tip cheltuială / venit

U.M.

Valoare

1. CHELTUIELI MATERIALE din care:

lei

9.850.027,20

Investiții

lei

3.564.600,00

Combustibil

lei

5.723.827,20

Energie elecrtica

lei

Piese schimb utilaje

lei

244.000,00

Materii prime si materiale consumabile

lei

10.000,00

Echipamente de lucru si protecția muncii

lei

29.000,00

Reparații

lei

220.600,00

Amortizarea echipamentelor

lei

Redeventa

lei

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

Alte servicii executate de terti

lei

Alte cheltuieli ( RCA-impozite)

lei

58.000,00

2. CHELTUIELI CU MUNCA VIE, din care:

lei

7.056.000,00

Salarii

lei

5.110.812,00

CAS

lei

1.171.800,00

Șomaj

lei

CASS

lei

468.720,00

Fond de accidente si boli profesionale

lei

Cota de contribuții pt concedii si indemnizații

lei

Fond garantare creanțe salariale

lei

Alte cheltuieli cu munca vie

lei

304.668,00

3. TAXE LICENȚE

lei

100.000,00

4. CHELTUIELI CU ÎNCHIRIEREA UTILAJELOR

lei

5. CHELTUIELI CU DEPUNEREA IN RAMPA

lei

8.395.411,20

6. CHELTUIELI DE SORTARE A DEȘEURILOR RECICLABILE

lei

7. CHELTUIELI CU CONTIBUTIA LA ECONOMIA CIRCULARA

lei

6.360.160,00

8. ALTE CHELTUIELI

lei

800.000,00

A. CHELTUIELI DE EXPLOATARE

(1+2+3+4+5+6+7+8)

lei

32.561.598,40

B. CHELTUIELI FINANCIARE

lei

1. CHELTUIELI TOTALE (A+B)

lei

32.561.598,40

II. VENITURI DE LA POPULAȚIE

lei

III. PROFIT

lei

976.847,95

IV. COTA DE DEZVOLTARE

lei

6.700.000,00

V. VENITURI DIN ACTIVITATE

lei

40.238.446,35

VI. CANTITATE PROGRAMATA

tone

79.502,00

Tarife

U.M.

Valoare

VII. TARIF EXCLUSIV TVA

lei/pers

9,56

VIII. TVA

lei/pers

1,82

IX. TARIF INCLUSIV TVA

lei/pers

11,38

Informație suport

U.M.

Valoare

Populația urbana a ariei deservite

persoane

294.695,00

Cantitatea totala de deșeuri menajere generate

tone/an

79.502,00

Anexa B

Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile de la beneficiarii serviciului de salubrizare - persoane fizice - pe raza Sectorului 5

- detaliat -

Specificație

U.M.

Valoare

1. CHELTUIELI MATERIALE din care:

lei

3,871,670.40

Investiții

lei

1.776.528,00

Combustibil

lei

1.907.942,40

Energie electrica

lei

Piese schimb utilaje

lei

98.000,00

Materii prime si materiale consumabile

lei

36.700,00

Echipamente de lucru si protecția muncii

lei

12.000,00

Reparații

lei

25.500,00

Amortizarea echipamentelor

lei

Redeventa

lei

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

Alte servicii executate de terti

lei

Alte cheltuieli ( RCA-impozite)

lei

15.000,00

2. CHELTUIELI CU MUNCA VIE, din care:

lei

2.217.600,00

Salarii

lei

1.297.296,00

CAS

lei

554.400,00

Șomaj

lei

CASS

lei

221.760,00

Fond de accidente si boli profesionale

lei

Cota de contribuții pt concedii si indemnizații

lei

Fond garantare creanțe salariate

lei

Alte cheltuieli cu munca vie

lei

144.144,00

3. TAXE LICENȚE

lei

100.000,00

4. CHELTUIELI CU ÎNCHIRIEREA UTILAJELOR

lei

5. CHELTUIELI CU DEPUNEREA IN RAMPA

lei

69.256,00

6. CHELTUIELI DE SORTARE A DEȘEURILOR RECICLABILE

lei

503.680,00

7. CHELTUIELI CU CONTIBUTIA LA ECONOMIA CIRCULARA

lei

8. ALTE CHELTUIELI

lei

130.000,00

A. CHELTUIELI DE EXPLOATARE

(1+2+3+4+5+6+7+8)

lei

6.892.206,40

B. CHELTUIELI FINANCIARE

lei

1. CHELTUIELI TOTALE (A+B)

lei

6.892.206,40

II. VENITURI DIN MATERIALE RECICLABILE

DE LA POPULAȚIE

lei

2.901.196,80

III. PROFIT

lei

1.891.009,60

IV. COTA DE DEZVOLTARE

lei

2.100.000,00

V. VENITURI DIN ACTIVITATE

lei

2.901.196,80

VI. CANTITATE PROGRAMATA

tone

12.592,00

VII. TARIF EXCLUSIV TVA

lei/tona

781,93

VIII. TVA

lei/tona

148,57

IX. TARIF INCLUSIV TVA

lei/tona

930,49

Informație suport

U.M.

Valoare

Populația urbana a ariei deservite

persoane

294.695,00

Cantitatea totală de deșeuri reciclbile generate in mediul urban

tone/an

31.480,00

Anexa C

Tarif pentru colectarea deșeurilor similare de la beneficiarii serviciului de salubrizare

-persoanejuridice - pe raza Sectorului 5

- detaliat -

Specificație

U.M.

Valoare

1. CHELTUIELI MATERIALE din care:

lei

1.845.988,80

Investiții

lei

735.000,00

Combustibil

lei

880.588,80

Energie electrica

lei

Piese schimb utilaje

lei

60.000,00

Materii prime si materiale consumabile

lei

112.000,00

Echipamente de lucru si protecția muncii

lei

18.000,00

Reparații

lei

20.000,00

Amortizarea echipamentelor

lei

Redeventa

lei

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

Alte servicii executate de terti

lei

Alte cheltuieli ( RCA-impozite)

lei

20.400,00

2. CHELTUIELI CU MUNCA VIE, din care:

lei

756.000,00

Salarii

lei

442.260,00

CAS

lei

189.000,00

Șomaj

lei

CASS

lei

75.600,00

Fond de accidente si boli profesionale

lei

Cota de contribuții pt concedii si indemnizații

lei

Fond garantare creanțe salariale

lei

Alte cheltuieli cu munca vie

lei

49.140,00

3. TAXE LICENȚE

lei

100.000,00

4. CHELTUIELI CU ÎNCHIRIEREA UTILAJELOR

lei

5. CHELTUIELI CU DEPUNEREA IN RAMPA

lei

1.034.563,20

6. CHELTUIELI DE SORTARE A DEȘEURILOR RECICLABILE

lei

7. CHELTUIELI CU CONTRIBUȚIA LA ECONOMIA CIRCULARA

lei

783.760,00

8. ALTE CHELTUIELI

lei

130.000,00

A. CHELTUIELI DE EXPLOATARE

(1+2+3+4+5+6+7+8)

lei

4.650.312,00

B. CHELTUIELI FINANCIARE

lei

1. CHELTUIELI TOTALE (A+B)

lei

4.650.312,00

II. VENITURI DE LA AGENTI ECONOMICI

lei

III. PROFIT

lei

139.509,36

IV. COTA DE DEZVOLTARE

lei

V. VENITURI DIN ACTIVITATE

lei

4.789.821,36

VI. CANTITATE PROGRAMATA

mc

41.572,73

VII. TARIF EXCLUSIV TVA

lei/mc

115,22

VIII. TVA

lei/mc

21,89

IX. TARIF INCLUSIV TVA

lei/mc

137,11

Informație suport

U.M.

Valoare

Agenti Economici ai Sectorului 5

persoane

11.181,00

Cantitatea totală de deșeuri menajere generate

tone/an

9.797,00

Cantități cuprinse între 1MC și 2MCîn funcție de suprafață

Second Hand(haine,încălțăminte)

Farmacie

Florărie

Magazin MixtSalon(tatuaje,frizerie,bronzat, coafor)

îmbrăcăminte încălțăminte

Birouri

individuale(avocatură, notariat,consultanță...) Centre GSM,Electrice și Electrocasnice

Procent(%)

0,88

Vinărie,Sifonărie...

Chioșc Presă, Xerox, Papetărie, Librărie... Optica medicală, Stomatologie, Cabinete medicale individuale

Comerț hrană animale

Mag piese auto

Amanet

Teren sportffotbal,tenis...)

Cantități cuprinse între 2MC și 5MCîn funcție de suprafață

Fast Food

Supermarket

Loc joacă copii

Depozite

Pariuri Sportive, Baruri, Sală jocuri de noroc

Confecții Textile

Catering

Patiserie-Cofetărie

Carmangerie

Stații Peco

Procent (%)

0,05

Cantități cuprinse între 5MC și lOMCîn funcție de suprafață

Spălătorie Auto

Service Auto

Fabrica de pâine

Restaurant

Hotel

Policlinici

Șantier

Procent(%)

0,05

Cantități > 10MC

Școli

Grădinițe

Creșe

After School

Piețe Spitale Hypermarket

Procent(%)

0,02

Anexa D

Tarif pentru efectuarea operațiunii de măturat mecanizat pe raza Sectorului 5

- detaliat -

Specificație

U.M.

Valoare

1. CHELTUIELI MATERIALE din care:

lei

3.095.349,12

Investiții

lei

630.000,00

Combustibil

lei

2.296.869,12

Energie electrica

lei

Piese schimb utilaje

lei

35.000,00

Materii prime si materiale consumabile

lei

40.000,00

Echipamente de lucru si protecția muncii

lei

10.000,00

Reparații

lei

38.000,00

Amortizarea echipamentelor

lei

Redeventa

lei

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

Alte servicii executate de terti

lei

Alte cheltuieli ( RCA-impozite)

lei

45.480,00

2. CHELTUIELI CU MUNCA VIE, din care:

lei

870.912,00

Salarii

lei

354.586,00

CAS

lei

311.040,00

Șomaj

lei

CASS

lei

124.416,00

Fond de accidente si boli profesionale

lei

Cota de contribuții pt concedii si indemnizații

lei

Fond garantare creanțe salariale

lei

Alte cheltuieli cu munca vie

lei

80.870,00

3. TAXE LICENȚE

lei

50.000,00

4. CHELTUIELI CU ÎNCHIRIEREA UTILAJELOR

lei

5. CHELTUIELI CU DEPUNEREA IN RAMPA

lei

6. CHELTUIELI DE SORTARE A DEȘEURILOR RECICLABILE

lei

7. CHELTUIELI CU CONTRIBUȚIA LA ECONOMIA CIRCULARA

lei

8. ALTE CHELTUIELI

lei

130.000,00

A. CHELTUIELI DE EXPLOATARE

(1+2+3+4+5+6+7+8)

lei

4.146.261,12

B. CHELTUIELI FINANCIARE

lei

1. CHELTUIELI TOTALE (A+B)

lei

4.146.261,12

II. VENITURI DE LA AGENȚI ECONOMICI

lei

III. PROFIT

lei

124.387,83

IV. COTA DE DEZVOLTARE

lei

V. VENITURI DIN ACTIVITATE

lei

4.270.648,95

VI. CANTITATE PROGRAMATA

mp

166.380.844,80

VII. TARIF EXCLUSIV TVA

lei/mp

0,0257

VIII. TVA

lei/mp

0,0049

IX. TARIF INCLUSIV TVA

lei/mp

0,0305

Anexa E

Tarif pentru efectuarea operațiunii de măturat manual pe raza Sectorului 5

- detaliat -

Specificație

U.M.

Valoare

1. CHELTUIELI MATERIALE din care:

lei

1.164.000,00

Investiții

lei

Combustibil

lei

Energie elecrtica

lei

Piese schimb utilaje

lei

Materii prime si materiale consumabile

lei

900.000,00

Echipamente de lucru si protecția muncii

lei

264.000,00

Reparații

lei

Amortizarea echipamentelor

lei

Redeventa

lei

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

Alte servicii executate de terti

lei

Alte cheltuieli ( RCA-impozite)

lei

2. CHELTUIELI CU MUNCA VIE, din care:

lei

15.206.400,00

Salarii

lei

9.559.440,00

CAS

lei

3.960.000,00

Șomaj

lei

CASS

lei

1.584.000,00

Fond de accidente si boli profesionale

lei

Cota de contribuții pt concedii si indemnizații

lei

Fond garantare creanțe salariale

lei

Alte cheltuieli cu munca vie

lei

102.960,00

3. TAXE LICENȚE

lei

4. CHELTUIELI CU ÎNCHIRIEREA UTILAJELOR

lei

5. CHELTUIELI CU DEPUNEREA IN RAMPA

lei

6. CHELTUIELI DE SORTARE A DEȘEURILOR RECICLABILE

lei

7. CHELTUIELI CU CONTRIBUȚIA LA ECONOMIA CIRCULARA

lei

8. ALTE CHELTUIELI

lei

130.000,00

A. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (1+2+3+4+5+6+7+8)

lei

16.500.400,00

B. CHELTUIELI FINANCIARE

lei

1. CHELTUIELI TOTALE (A+B)

lei

16.500.400,00

II. VENITURI DE LA AGENȚI ECONOMICI

lei

III. PROFIT

lei

495.012,00

IV. COTA DE DEZVOLTARE

lei

V. VENITURI DIN ACTIVITATE

lei

16.995.412,00

VI. CANTITATE PROGRAMATA

mp

115.297.045,40

VII. TARIF EXCLUSIV TVA

lei/mp

0,147

VIII. TVA

lei/mp

0,028

IX. TARIF INCLUSIV TVA

lei/mp

0,175

Anexa F

Tarif pentru efectuarea operațiunii de stropit pe raza Sectorului 5

- detaliat -

Specificație

U.M.

Valoare

1. CHELTUIELI MATERIALE din care:

lei

3.264.069,12

Investiții

lei

780.000,00

Combustibil

lei

2.296.869,12

Energie elecrtica

lei

Piese schimb utilaje

lei

33.900,00

Materii prime si materiale consumabile

lei

70.790,00

Echipamente de lucru si protecția muncii

lei

8.400,00

Reparații

lei

45.660,00

Amortizarea echipamentelor

lei

Redeventa

lei

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

Alte servicii executate de terti

iei

Alte cheltuieli ( RCA-impozite)

lei

28.450,00

2. CHELTUIELI CU MUNCA VIE, din care:

lei

1.036.800,00

Salarii

lei

606.528,00

CAS

lei

259.200,00

Șomaj

lei

CASS

lei

103.680,00

Fond de accidente si boli profesionale

lei

Cota de contribuții pt concedii si indemnizații

lei

Fond garantare creanțe salariale

lei

Alte cheltuieli cu munca vie

lei

67.392,00

3. TAXE LICENȚE

lei

4. CHELTUIELI CU ÎNCHIRIEREA UTILAJELOR

lei

5. CHELTUIELI CU DEPUNEREA IN RAMPA

lei

6. CHELTUIELI DE SORTARE A DEȘEURILOR RECICLABILE

lei

7. CHELTUIELI CU CONTRIBUȚIA LA ECONOMIA CIRCULARA

lei

8. ALTE CHELTUIELI

lei

130.000,00

A. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (1+2+3+4+5+6+7+8)

lei

4.430.869,12

B. CHELTUIELI FINANCIARE

lei

1. CHELTUIELI TOTALE (A+B)

lei

II. VENITURI DE LA AGENȚI ECONOMICI

lei

III. PROFIT

lei

132.926,07

IV. COTA DE DEZVOLTARE

lei

V. VENITURI DIN ACTIVITATE

lei

4.563.795,19

VI. CANTITATE PROGRAMATA

mp

145.759.022,40

VII. TARIF EXCLUSIV TVA

lei/mp

0,031

VIII. TVA

lei/mp

0,006

IX. TARIF INCLUSIV TVA

lei/mp

0,037

Anexa G

Tarif pentru efectuarea operațiunii de spălat pe raza Sectorului 5

- detaliat -

Specificație

U.M.

Valoare

1. CHELTUIELI MATERIALE din care:

lei

4.093.480,32

Investiții

lei

654.000,00

Combustibil

lei

3.180.280,32

Energie elecrtica

lei

Piese schimb utilaje

lei

95.000,00

Materii prime si materiale consumabile

lei

34.000,00

Echipamente de lucru si protecția muncii

lei

11.200,00

Reparații

lei

52.000,00

Amortizarea echipamentelor

lei

Redeventa

lei

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

Alte servicii executate de terti

lei

Alte cheltuieli ( RCA-impozite)

lei

67.000,00

2. CHELTUIELI CU MUNCA VIE, din care:

lei

1.064.448,00

Salarii

lei

433.382,00

CAS

lei

380.160,00

Șomaj

lei

CASS

lei

152.064,00

Fond de accidente si boli profesionale

lei

Cota de contribuții pt concedii si indemnizații

lei

Fond garantare creanțe salariale

lei

Alte cheltuieli cu munca vie

lei

98.842,00

3. TAXE LICENȚE

lei

50.000,00

4. CHELTUIELI CU ÎNCHIRIEREA UTILAJELOR

lei

5. CHELTUIELI CU DEPUNEREA IN RAMPA

lei

6. CHELTUIELI DE SORTARE A DEȘEURILOR RECICLABILE

lei

7. CHELTUIELI CU CONTRIBUȚIA LA ECONOMIA CIRCULARA

lei

8. ALTE CHELTUIELI

lei

130.000,00

A. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (1+2+3+4+5+6+7+8)

lei

5.337.928,32

B. CHELTUIELI FINANCIARE

lei

1. CHELTUIELI TOTALE (A+B)

lei

5.337.928,32

II. VENITURI DE LA AGENȚI ECONOMICI

lei

III. PROFIT

lei

160.137,85

IV. COTA DE DEZVOLTARE

lei

V. VENITURI DIN ACTIVITATE

lei

5.498.066,17

VI. CANTITATE PROGRAMATA

mp

49.377.836,00

VII. TARIF EXCLUSIV TVA

lei/mp

0,111

VIII. TVA

lei/mp

0,021

IX. TARIF INCLUSIV TVA

lei/mp

0,133

Anexa H

Tarif pentru efectuarea operațiunii de răzuit rigole pe raza Sectorului 5

- detaliat -

Specificație

U.M.

Valoare

1. CHELTUIELI MATERIALE din care:

lei

240.800,00

Investiții

lei

Combustibil

lei

Energie elecrtica

lei

Piese schimb utilaje

lei

Materii prime si materiale consumabile

lei

96.800,00

Echipamente de lucru si protecția muncii

lei

144.000,00

Reparații

lei

Amortizarea echipamentelor

lei

Redeventa

lei

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

Alte servicii executate de terti

lei

Alte cheltuieli ( RCA-impozite)

lei

2. CHELTUIELI CU MUNCA VIE, din care:

lei

633.600,00

Salarii

lei

370.656,00

CAS

lei

158.400,00

Șomaj

lei

CASS

lei

63.360,00

Fond de accidente si boli profesionale

lei

Cota de contribuții pt concedii si indemnizații

lei

Fond garantare creanțe salariale

lei

Alte cheltuieli cu munca vie

lei

41.184,00

3. TAXE LICENȚE

lei

4. CHELTUIELI CU ÎNCHIRIEREA UTILAJELOR

lei

5. CHELTUIELI CU DEPUNEREA IN RAMPA

lei

6. CHELTUIELI DE SORTARE A DEȘEURILOR RECICLABILE

lei

7. CHELTUIELI CU CONTRIBUȚIA LA ECONOMIA CIRCULARA

lei

8. ALTE CHELTUIELI

lei

130.000,00

A. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (1+2+3+4+5+6+7+8)

lei

1.004.400,00

B. CHELTUIELI FINANCIARE

lei

1. CHELTUIELI TOTALE (A+B)

lei

1.004.400,00

II. VENITURI DE LA AGENȚI ECONOMICI

lei

III. PROFIT

lei

30.132,00

IV. COTA DE DEZVOLTARE

lei

V. VENITURI DIN ACTIVITATE

lei

1.034.532,00

VI. CANTITATE PROGRAMATA

mp

2.184.969,20

VII. TARIF EXCLUSIV TVA

lei/mp

0,473

VIII. TVA

lei/mp

0,090

IX. TARIF INCLUSIV TVA

lei/mp

0,563

Anexa I

Tarif pentru efectuarea operațiunii de întreținere a căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp «le polei sau de îngheț pe raza Sectorului 5

Deszăpezire 4 luni / an (32 de zile interventie/92 de zile așteptare)

Pluguit + Combatere polei - sararite cu plug 21

Specificație

U.M.

Valoare lei (fara TVA)

Amortizare

lei / ora

701,61

Combustibil

lei / ora

1.260,00

Salarii

lei / ora

735,00

Sare

lei / ora

12.600,00

Mentenanta

lei / ora

117,84

Indirecte

lei/ora

4.624,34

Total

lei / ora

20.038,79

Utilaje

nr.

21

TARIF EXCLUSIV TVA / ora /utilaj (lei)

954,23

TVA / ora /utilaj (lei)

181,30

TARIF INCLUSIV TVA / ora /utilaj (lei)

1.135,53

Pluguit - 32 utilaje

Specificație

U.M.

Amortizare

lei / ora

200,00

Combustibil

lei / ora

2.560,00

Salarii

lei / ora

1.120,00

Sare

lei / ora

0,00

Mentenanta

lei / ora

117,84

Indirecte

lei/ora

1.199,35

Total

lei / ora

5.197,19

Utilaje

nr.

32

TARIF EXCLUSIV TVA / ora /utilaj (lei)

162,41

TVA / ora /utilaj (lei)

30,86

TARIF INCLUSIV TVA / ora /utilaj (lei)

193,27

Combatere polei - 21 sararite

Specificație

U.M.

Amortizare

lei / ora

501,00

Combustibil

lei / ora

1.260,00

Salarii

lei / ora

735,00

Sare

lei / ora

12.600,00

Mentenanta

lei / ora

117,84

Indirecte

lei/ora

4.564,15

Total

lei / ora

19.777,99

Utilaje

nr.

21

TARIF EXCLUSIV TVA / ora /utilaj (lei)

941,81

TVA/ ora /utilaj (lei)

178,94

TARIF INCLUSIV TVA / ora /utilaj (lei)

1.120,75

Staționare - 32 utilaje

Specificație

U.M.

Amortizare

lei / ora

701,61

Combustibil

lei / ora

0,00

Salarii

lei / ora

1.120,00

Sare

lei / ora

0,00

Mentenanta

lei / ora

117,84

Indirecte

lei/ora

581,84

Total

lei / ora

2.521,29

Utilaje

nr.

32

TARIF EXCLUSIV TVA / ora /utilaj (lei)

78,79

TVA / ora /utilaj (lei)

14,97

TARIF INCLUSIV TVA / ora /utilaj (lei)

93,76

Costuri Maxime ( 768 ore intervenție si 2208 ore staționare) / iarna

Calcul estimativ maximal -

Costuri Staționare

lei

5.566.997,28

Costuri Pluguit

lei

1.372.058,69

Costuri Pluguit + Combatere polei

lei

15.389.786,88

TOTAL EXCLUSIV TVA (lei)

22.328.842,85

TVA (lei)

4.242.480,14

TOTAL INCLUSIV TVA (lei)


26.571.322,99


Simulare costuri real (192 ore sare, 480 pluguit, 2496 ore staționare)

Calcul

estimativ -

Costuri Pluguit + Combatere polei (21 utilaje)

3.847.446,72

Costuri Pluguit (11 utilaje)

343.014,67

Costuri pluguit (32)

1.496.791,30

costuri staționare sararite + plug

6.293.127,36

TOTAL EXCLUSIV TVA (lei)

11.980.380,05

TVA (lei)

2.276.272,21

TOTAL INCLUSIV TVA (lei)

14.256.652,26

Utilaje:

Deszăpezire

Cantitate (buc)

Lama deszăpezire

32

Combatere polei (sararite)

21

Anexa J

Tarif pentru efectuarea operațiunilor de incarcarea, transportarea

si evacuarea zăpezii pe raza Sectorului 5

Specificație

U.M.

Amortizare utilaj

lei

2,95

Combustibil

lei

1,70

Transport 20 km

lei

21,24

Salarii

lei

29,50

Mentenanta

lei

1,99

Costuri Indirecte

lei

5,74

TARIF EXCLUSIV TVA / mc (lei)

63,12

TVA / mc (lei)

11,99

TARIF INCLUSIV TVA /mc (lei)

75,11