Hotărârea nr. 79/2020

Hotărârea nr. 79/15.04.2020 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 188 către Asociația de părinți și cadre didactice din Școala Gimnazială nr. 188.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 188 către Asociația de părinți și cadre didactice din Școala Gimnazială nr. 188

Având în vedere:

raportul Direcției de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. 28636/06.04.2020;

referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 28842/06.04.2020;

adresa nr. 3388/11.03.2020 emisă de către Școala Gimnazială nr. 188, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 23392/11.03.2020;

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public și Patrimoniului, Fond Funciar.

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățămînt preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Loca le ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/201 I a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil.

în temeiul art. 129 alin. (14), art. 139, alin. 3 Iii. g), art.140 alin.(l), art. 166, alin 2, lit. g) și al art. 243, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită a unui spațiu de 15 mp, având destinația cabine! metodic, situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 188 către Asociația de părinți și cadre didactice din Școala Gimnazială nr. 188, pe o perioadă de I an, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5.

ART. 2. Se mandatează Directorul Școlii nr. 188 să semneze contractul de comodat cu Asociația menționată la art. 1.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, precum și Directorul Școlii nr. 1 88 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează