Hotărârea nr. 78/2020

Hotărârea nr. 78/23.03.2020 – privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Hotărâre

privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. DATJ 23/20.03.2020 întocmit de Serviciul Evidență Acte Administrative-Direcția de Asistență Tehnică și Juridică precum și Referatul de aprobare al Primarului sectorului 5 înregistrat sub nr. 25866/20.03.2020;

Luând în considerare Avizul Comisiei de Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești;

Ținând cont de propunerea domnului consilier Matei George precum și rezultatul votului consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare din data de 23.03.2020;

în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) și (4), art.139 alin.(l), art. 140 alin.(l) și art. 243 alin.(l) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se alege domnul Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni, începând cu data de 27.03.2020.

Art.2. - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative și persoana nominalizată vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


ntrasemnează,

AL SE R5


SECRETAR GEN

ELENA LUMINIȚA PET

Nr. /-v’ /23.03.2020