Hotărârea nr. 76/2020

Hotărârea nr. 76/23.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Intr. VLADIMIRI nr. 11-17 Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

Intr. VLADIMIRT nr. 11-17 - SECTOR 5, BUCUREȘTI

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 25496/19.03.2020 al Primarului Sectorului 5;

 • - Raportul de specialitate nr. 25494/19.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

 • - Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. 25471/19.03.2020, redactat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

Văzând documentele:

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 28/25476/19.03.2020 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 20821/24438/16.12.2019;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând scama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu FI.C.G.M.B. nr. 324/2010, cu H.C.G.M.B. nr. 241/2011, cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012, cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și cu O.U.G. nr. 51/25.06.2018;

 • - Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ - art.129 alin.(6) lit.c), art. 139 alin. (3) lit.e), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 243 alin (1) lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - intr. VLADIMIRI nr. 11-17 - SECTOR

5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 28/25475/19.03.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art, 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


INIȚA RETRESCU


A N I

'TE DE ȘEDINȚĂ,

AROV


pREȘ$gfiș:

alexan:


Nr. ''/G /23.03.2020


.tei /


MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ARHITECT ȘEF

Ca urmare a cererii adresate de


, cu domiciliiil/sedkil în București,


înregistrată sub nr. R 52687/23.12.2019 și completată cu nr. 4869/17.01.2020, nr. 8531Z30.01.2020, nr.


13523/13.02.2020 și nr. 24218/13.03.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ nr.

pentru

P.U.D.- INTR. VLADIMIRI nr. 11-17

Construire 3 (trei) locuințe înșiruite P+1E+M

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 550,00 mp, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 204406, nr. cerere 62603, eliberat în 19.12.2019, din care 32,00 mp sunt propuși pentru transfer în domeniul public, în vederea supralărgirii profilului stradal, iar 518,00 mp reprezintă teren construibil, conform Procesului verbal de pichetare topografică.

INIȚIATOR:

PROIECTANT: S.C. URBANART S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: tub. Florin V. Ciobanii (I), E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: NV - Intr. Vladimiri nr. 15; NE - Str. Cosmina nr. 19-20; SE-- Intr. Vladimiri nr. 17-27, SV - Intrarea Vladimiri.

PREVEDERI R.L.U, - P.U.G. / P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

 • - U.T.R.: Conform RLU aferent PUG - MB, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în zona subzona urbanistică ”LIe” - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/lără rețele edilitare.

 • - Regim <ic construire: continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

 • - Funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici, echipamente publice specifice zonei rezidențiale.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=60%, CTJTmax (pt. P+l)= 1.2; Umax = P+I(7m); se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită; sc admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea arici desfășurate cu maxim 0.6 din aria construită.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: clădirile vor respecta retragerea de la aliniament caracteristică străzii respective.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3m; clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3m;

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.Om.

PREVEDERI P.U.D. PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: stânga 3m; dreapta -3m.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: 4m.

Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbate.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararca autovehiculelor sc vor face cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pietonal și auto sc vor realiza din Intr. Vladimiri, conf. avizului Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 20821/24438/16.12.2019.

 • - Echipare tehnico-edilitară: sc vor respecta cu strictețe condițiile impuse de deținătorii rețelelor de utilități.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire.

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 12 / 19.02.2020, se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbate.

Prezentul Aviz este un aviz, tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) sc poale întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1706-V/27.09.2019 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București.

ARHITECT ȘEF,

/ t MARIAN ION

întocmit: Irintt PopescuTEREN

550,00 mp

100% j

S. TEREN AFECTAT CIRCULAȚII

32,36 mp

6% |

S. construit PARTER

193.00 mp

35% j

S. construit ETAJ 1

208,00 mp

POT = 38 %

S. construit MANSARDA

64.00 mp

■.....                       I

S. construit DESFASURAT P*1E+M

Cea. 465,00 mp

CUT =0,85

]

S. Spațiu plantat pe teren natura!                   ----

S. Alei Betonate / Parcari


TEREN

Nr.

Pct

Coordonate pct de contur

Lungimi laturi

D0.+1)

N [m]

E(m]

1

323449.388

581191.437

32.356

2

323433.085

581219.386

17.000

3

323418.403

581210 817

32.357

4

323434.707

581182,868

16.999

STEREN=550 mp


PICHETARE TEREN / D Suprafața teren pichetate

5?

Coordonate pct de contur

Lungimi laturi O(i.i*1)

N(mj

HM

5

323410 264

581211 319

0 997

3

323418.403

581210817

32 357

323434 707

581182 868

1 0G5

6

323435 575

581183.374

32 357


COORDONATE PUNCTE DE iNTERSECTE ZPS IN SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Nr. Crt.

X

y

A

581184.031

323436.700

B

581186.215

323435.390

C

581212.016

323420.457


INVENTAR DE COODONATE AMPLASAMENT IN SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970

Nr. Ort.

X

y

1

581191.437

323449.388

2

581219.386

323433.085

3

581210.817

323418.403

4

581182.868

323434.^


urbana;-:

urben Duirmtnț evolvtioc

PROIECTANT GENERAL               •

SC URBANART SRL cur. ROI'43037',' 200S J4S&7MHK. 1

PROIECTAT:

Urb. C.Arti Florin Ciobanu

DESENAT

Urb. C.Arh. Florin Ciobanu


Certifica» de Orbarasm nr. 1706-V din 27.092019

CONSTRUIRE 3 (trei)

LOCUINȚE ÎNȘIRUITE P+1E+M

Beneficiar:

Proiect nr: 0355A15-19

Faza: P.U.D.

PL. Nr.

REGLEMENTARI

05