Hotărârea nr. 75/2020

Hotărârea nr. 75/23.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Șos. SĂLAJ nr. 331-343 LOT 2- Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

Șos. SĂLAJ nr. 331-343 LOT 2 - SECTOR 5, BUCUREȘTI

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 25818/20.03.2020 al Primarului Sectorului 5;

 • - Raportul de specialitate nr. 25816/20.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

 • - Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. 25806/20.03.2020, redactat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

Văzând documentele:

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 29/25808/20.03.2020 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 24567/12.12.2019;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, cu H.C.G.M.B. nr. 241/2011, cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012, cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și cu O.U.G. nr. 51/25.06.2018;

 • - Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ - art.129 alin.(6) lit.c), art. 139 alin. (3) lit.e), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 243 alin (1) lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Șos. SĂLAJ nr. 331-343 LOT 2 -

SECTOR 5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 29/25808/20.03.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERA


AL SECTORULUI 5


ELENA LUMINIȚA


TRESCU


TRESCUN

DINTE DE ȘEDINȚĂ,

IU SEB ASȚI AN LAZAROV


| ^|y.îd municipiul bucurești PRIMĂRIA SECTORULUI 5 ARHITECT ȘEF


Ca urmare a cererii adresate de S.C. HOME STORE 1NVESTMENT S.R.L. prin Arapalea Alcxandru'^$fiț^cij Șos. Sălaj nr. 347, parter, spațiu comercial 1, sector 5, București, înregistrată sub nr. R 50144/16. 3056/13.01.2020, nr. 10191/04.02.2020, nr. 18801/27.02.2020, nr. 18983/27.02.2020 și nr. 23360/11.03.

edilii în âtă cu nr. nformitate cu


prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite


următorul:


AVIZ nr.

pentru

P.U.D. - SOS. SĂLAJ nr. 331-343 LOT 2

Construire imobil locuințe colective D+P+6E

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 2733,OOmp, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 237338, nr. cerere 9522, eliberat în 26.02.2020.

INIȚIATOR: S.C. HOME STORE 1NVESTMENT S.R.L.

PROIECTANT: S.C. Anima Design&Construct S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: arh. Tamara Dogai iu (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: NE - Șos. Sălaj nr. 325-329 - drum acces; SE - Șos. Sălaj nr. 331-343, SV - Șos. Sălaj nr. 345-355 - drum de acces; NV - Șos. Sălaj nr. 331 -343.

PREVEDERI R.L.U. - P.U.G. / P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

 • - U.T.R.: Conform RLU aferent PUG - MB, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins predominant (în perimetrul în care este propus edificatului) în subzona urbanistică ”M3” - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri - și parțial în subzonele ”V5” - culoare de protecție față de infrastructura tehnică și ”CB3” - subzona polilor urbani principali.

 • - Regim de construire - M3: continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

 • - Funcțiuni predominante - M3: instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general, mici activități productive manufacturiere și locuințe.

 • - Indicatori urbanistici reglementați - M3: P.O.T. max. 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc.; C.U.T. max. = 2.5 ; înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade; dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța între aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 5,0 metri și cu condiția să nu rămână vizibile calcanele clădirilor învecinate.

 • - Retragerea minimă față de aliniament - M3: în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale - M3: clădirile se vor alipi dc calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament; în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față dc limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare - M3: clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI P.U.D. PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: stânga 12,50 m; dreapta - 10,00 m.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: 12,00 m.

Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbate.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor se vor face cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pietonal și auto din drumul public (șos. Sălaj) se vor realiza prin lotul IE 237337, conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație P.M.B. nr. 24567/12.12.2019.

- Echipare tehnico-edilitară: se vor respecta cu strictețe condițiile impuse de deținătorii rețelelor de utilități.

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 12 / 19.02.2020, se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Documentația este însoțită dc studiu de însorire și de ilustrare volumetrică.

Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului d< anism nr. I974-S/I5.1 1.2019 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București.

întocmit: Irina Popescu


ARHITECT ȘEF, MARIAN IARHITECT ȘEF


225680


211966


LAN URBANISTIC DE DETALIU 331-343, lot 2, Sector 5 București


P+1E+2EM


REGLEMENTARI URBANISTICE


ucfte


DA


ZONIFICARE FUNCȚIONALA CAI DE COMUNICAȚII RESTRICȚII TEHNICE


Limita


PUD


420-424


IE237337


S{IE)=2733.37mp


IE 237338


.347


230391


IE 230391


Sos SALAJ Profil stradal existent


S+P+5E+M


J, Profil S1 stradal prop îs conform PUZlISector 5 in curs de aviza


Șoseaua SAL


Suprafața de teren Suprafața construita


46.0


/ 211961

P+1E+M


M3


Limita


Limita


de proprietate


UTR conf PUG MB


Terenuri cu incadrare funcționala in curs de reglementare, conform PUZ Sector 5 in etapa de avizare


Teren rezervat pentru supralargire Sos Salaj, conf PUZ Sector 5 ir

Circulație carosabila


curs de a\&g$eroRUL 5

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Circulație pietonala


Construcții existente


REGLEMENTARI


IE237335


INVENTAR COORDONATE

Parcela (IE 237338)

Nr. Pct.

Coordonote pct.de contur

Lungimi laturi

D(l,i+1)

N [m]

E [m]

13

321490.937

584760.853

66.84

12

321548.090

584795.519

40.93

11

321526.841

584830.496

66.84

14

321469.726

584795.776

40.86

S(L0T~2)=2733.3'

P~215-47m>

3.651


BILANȚ TERITORIAL

2733,37 mp

720,00 mp

5040,00 ~

550,00 mp


Suprafața construita desfasurata Suprafața spațiu verde plantat Regim de înălțime

H maxim

POT efectiv realizat

CUT efectiv realizat


D+P+6E 24,00m 26% 1,9


PLAN ANEXĂ aviz XfJHitect ȘEF


NR.


IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE

Limita maxima edificabil


Posibilitate balcoane / logii


Spațiu verde propus _ min 30% parcela


Acces pietonal


Acces auto


Calcul coeficienți urbanistici maximali, conf PUG


POT max

CUT

max

Teren aferent

SC

SCD

M3

60%

2,5

2035

1221

5087,5

CB3

70%

4,5

389

272,3

1750,5

V5

0%

0

309

0

0

Total

2733

1493,3

6838

POT max rezultat

55%

CUT max rezultat

2,50


POT max reglementat CUT max reglementat Rh max H max


D+P+6E +24,00m


MB


55%

2,5


Parcarea autovehiculelor se va asigura strict in \ incinta proprietății, cu respectarea HCGMB nr 66/200Î


îamara Eler a

PROIECTANT URBANISM


RIU


PROIECTAT arh. Tamara Dogariu


ANIMA DESIGN & CONSTRUCT


BENEFICIAR: SC HOME STORE SRL


Proiect nr.

146_U/dec 2019


J40 / 5657 / 1998; R0 10667797

C București Sos Ștefan cel Mare 18

Tel: 021.210.2510; 0722.431.432


PROIECT:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Sos Salaj nr 33.1-343, lot 2, sect.2 București

Număr Cadastral 237338, CF Sector 5

TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARI URBANISTICE


FAZA: PUD


Sc. 1:500

Data: dec 2019


Planșa nr.

U_05