Hotărârea nr. 74/2020

Hotărârea nr. 74/23.03.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 46/27.02.2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica dc Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.46/27.02.2020

Având în vedere:

Raportul de specialitate întocmit de Complexul Multifuncțional „Sfântul Andrei” Sector 5, înregistrat sub nr. 498/19.03.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 25814/20.03.2020;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Avizul Comisiei Protecție socială, Sănătate și Societate Civilă;

Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 46/27.02.2020 privind aprobarea PROGRAMULUI "PREVENȚIE ȘI IGIENĂ” derulat în unitățile de învățământ din Sectorul 5 de către Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”;

In conformitate cu:

-prevederile art.58, art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-în baza art. 139 alin.(l), art. 140 alin. (I), art. 166, alin. (2), lit.’T’ și art. 243 alin.(l) lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Programul "PREVENȚIE ȘI IGIENĂ în Sectorul 5” derulat de către Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Sumele necesare realizării Programului din anexă vor fi utilizate din bugetul propriu al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”.

Art.3 - Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Complexul Multifuncțional „Sfântul Andrei”, S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. și Centrul Cultural și de Tineret ”Șt. lordache” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

N r.          Z23.03.2020
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 - 1 I București, Sector 5

Anexă la H.C.L Sector 5 nr. /// /23.03.2020

PROGRAMUL "PREVENȚIE ȘI IGIENĂ” ÎN SECTORUL 5

Complexul Multifuncțional Sf. Andrei este o instituție publică de interes local cu personalitate juridică, înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 45/28.02.2018, care inițiază și dezvoltă proiecte și programe în sprijinul locuitorilor Sectorului 5.

Sezonul rece aduce în fiecare an noi provocări în ceea ce privește măsurile pentru prevenirea apariției și răspândirii virusurilor gripale. Prevenția și responsabilitatea sunt prioritare în aceste momente dificile la nivel național și internațional.

în această perioadă, Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”, în cadrul acțiunilor de prevenire și dezinfecție desfășurate pe raza Sectorului 5, intenționează să achiziționeze și să distribuie kit-uri sanitare de igienă primară de protecție, pentru locuitorii Sectorului 5, persoane defavorizate, cu risc de îmbolnăvire, persoane vârstnice.

în conformitate cu recomandările emise de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, Primăria Sectorului 5 a dispus aplicarea imediată a măsurilor necesare prevenirii extinderii cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 (coronavirus) în Sectorul 5, respectiv dezinfecție și furnizarea suplimentară de kit-uri de igienă primară și soluții dezinfectante pentru asigurarea igienei riguroase a mâinilor și a tuturor suprafețelor, pentru a stopa răspândirea acestui virus.

Scopul și obiectivele Programului "Prevenție și igienă” în Sectorul 5 sunt: adoptarea măsurilor urgente pentru prevenirea și combaterea epidemiei de coronavirus, prevenirea răspândirii infecțiilor, reducerea expunerii si transmiterea unor serii de boli, măsuri care includ igiena mâinilor și a căilor respiratorii si practicile de siguranță alimentară. Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni epidemiile.

Sumarul proiectului: proiectul presupune acordarea unor kit-uri de igienă primară, în cuantum de 60 lei/beneficiar.

Kit-urile de igienă primară vor conține: săpunuri, șervețele umede, dezinfectanți pentru mâini și alte produse antibacteriene.

Distribuirea kit-urilor cu produsele de igienă primară, antibacteriene și dezinfectanți se va efectua atât în cele 10 puncte fixe situate în zonele vulnerabile ale Sectorului 5, precum și direct la domiciliul locuitorilor. Aceste acțiuni vor fi realizate de către voluntari din cadrul Primăriei Sectorului 5, Asociației Grupul de Acțiune Locală - "împreună dezvoltăm sectorul 5” prin Centrul Curaj, Centrul Cultural Ștefan lordache, în condiții maxime de igienă și siguranță.

Beneficiarii direcți ai programului sunt: locuitori din Sectorul 5, persoane vulnerabile, defavorizate, pensionari, persoane cu risc de îmbolnăvire, persoane vârstnice, asociațiile de locatari de pe raza Sectorului 5.

Număr total beneficiari: 50.000

Estimare: valoarea maximă estimată este de 60 lei / kit.;

Sursă de finanțare: Sumele necesare vor fi alocate de la bugetul propriu al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”.