Hotărârea nr. 72/2020

Hotărârea nr. 72/23.03.2020 pentru aprobarea Raportului privind negocierea purtată de membrii Comisiei constituite prin H.C.L.S. 5 nr. 347/17.12.2019 cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A și pentru aprobarea încheierii contractului de închiriere a unui spațiu situat în Calea Rahovei nr. 266 – 268, sector 5, București, corp C38 și 38A (parțial), în vederea extinderii în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Raportului privind negocierea purtată de membrii comisiei constituite prin H.C.L. Sector 5 nr. 347/17.12.2019 cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. și pentru aprobarea încheierii contractului de închiriere a unui spațiu situat în Calea Rahovei, nr. 266-268, sector 5, București, corp C38 și 38A (parțial), în vederea extinderii spațiului în care își

desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 23789/12.03.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 23792/12.03.2020;

Raportul privind negocierea purtată de membrii comisiei constituite prin H.C.L. Sector 5 nr. 347/17.12.2019 cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A., în vederea extinderii spațiului în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 16473/20.02.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și pe cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, precum și de cele ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139, alin. 1, art. 140, alin. (1), art. 166, alin. (2), lit. 1), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Raportul privind negocierea purtată de membrii comisiei constituite prin

 • H. C.L.Sector 5 nr. 347/17.12.2019 cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A., conform anexei

 • I, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Se aprobă încheierea contractului de închiriere a unui spațiu situat în Calea Rahovei, nr. 266-268, sector 5, București, corp C38 și 38A (parțial), între S.C. Electromagnetica S.A. și Grădinița Electromagnetica, în vederea extinderii spațiului în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica, conform anexei 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se mandatează doamna             - director al Grădiniței Electromagnetica, doamna

- administrator de patrimoniu și doamna                    - administrator-

financiar al Grădiniței Electromagnetica să semneze contractul menționat la art. 2.

Art. 4. - Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și conducerea Grădiniței Electromagnetica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Secreta

Elena/


FRASEMNEAZÂ, 'eneral ^Sector 5 tninițșdPetrescu,


Nr. /23.03.2020

Anexa 1 la H.C.L. Sector 5 nr. /23.03.2020

Raportul privind negocierea purtată de membrii comisiei constituite prin HCLS 5 nr.

347/17.12.2019 cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A., în vederea extinderii spațiului în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica

Raportul privind negocierea purtată de membrii comisiei constituite prin HCLS 5 nr. 347/17.12.2019 cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A., în vederea extinderii spațiului în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 16473/20.02.2020, este anexat prezentului raport comun de specialitate și conține:

nr. file raport: 4;

nr. file anexe raport: 27.

cont:

Secretar f

Elena E


.aSEMNEAZĂ, eneral Sector 5, /m in ița PemescuMUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Cod fiscal: 4433953


OREA


tinderii


Tel: 021.314.43.18, int. 1038

Tel/Fax: 021.314.70.53

Nr. 16473/20.02.2020


Raport privind negocierea purtată de membrii comisie HCLS 5 nr. 347/17.12.2019 cu reprezentanții S.C. Electromagnetici spațiului în care își desfășoară activitatea Grădinița Electr

Grădinița Electromagnetica, unitate de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, este situată pe Calea Rahovei, nr. 266, într-un spațiu închiriat de la S.C. Electromagnetica S.A., încă din anul 2001, cu fonduri asigurate din bugetul local al sectorului 5.

Aflată într-o zonă rezidențială aglomerată, la intersecția dintre Calea Rahovei și Șoseaua Progresul, instituția are înscriși, în anul școlar 2019-2020, 206 preșcolari, funcționând cu 8 grupe: 2 cu program normal și 6 cu program prelungit. Unitatea se confruntă cu fenomenul suprapopulării, înregistrând o medie de 29-31 de preșcolari/grupa de program prelungit. Spațiile în care se desfășoară procesul instructiv-educativ, precum și cele conexe (un cabinet medical, bucătărie, sală de mese, magazie de alimente, toalete) sunt insuficiente în raport cu numărul de beneficiari. De asemenea, sălile de grupă sunt reduse ca dimensiune și au dublă funcționalitate, fiind destinate atât activității didactice, cât și odihnei, necorespunzând astfel normelor în vigoare.

Extinderea grădiniței este absolut necesară, atât pentru a îmbunătăți mediul fizic în care se dezvoltă preșcolarii (prin organizarea spațiului astfel fel încât să fie evitate aglomerarea și restricțiile impuse ca urmare a suprapopulării), cât și pentru a putea asigura cuprinderea cât mai multor copii de vârstă preșcolară din sectorul 5 în sistem.

în acest context, prin Hotărârea nr. 347/17.12.2019, Consiliul Local al Sectorului 5 a aprobat constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. condițiile unei posibile extinderi a spațiului în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica, într-un imobil aflat în proprietatea S.C. Electromagnetica S.A.

Componența comisiei este următoarea:

o Dl Marian Țigănuș - Viceprimar al Sectorului 5;

o Dl Rareș Hopincă- Administrator Public al Sectorului 5;

o Dna                           - inspector în cadrul Direcției de învățământ, Tineret și

Sport și reprezentant al Primarului Sectorului 5 în Consiliul de administrație al Grădiniței Electromagnetica.

Direcția de învățământ, Tineret și Sport, din cadrul Primăriei Sectorului 5, a comunicat HCLS5 nr. 347/17.12.2019 membrilor comisiei de negociere, precum și Societății Comerciale Electromagnetica S.A. și Grădiniței Electromagnetica, prin adresele nr. 3927 și 3929/15.01.2020.

în data de 16.01.2020, S.C. Electromagnetica S.A. a transmis invitația înregistrată Ia Primăria Sectorului 5 sub nr. 4137, stabilind ședința de negociere pentru data de 17.01.2020, la sediul din strada Calea Rahovei nr. 266-268, corp C63, etaj 2.

în data de 17.01.2020, membrii comisiei constituite prin HCLS5 nr. 347/17.12.2019, precum și dna             . - inspector principal în cadrul Direcției de învățământ, Tineret și

Sport, care a asigurat secretariatul comisiei, s-au deplasat în Calea Rahovei nr. 266-268, pentru a participa la întâlnirea cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A, respectiv dl Director Comercial, dna                - Șef Departament Administrativ Exploatare și

Administrare Proprietăți, dna              - Șef Servicii Investiții, dna                  -

Compartiment Exploatare Patrimoniu și dl              - Tehnician Compartiment CEP.

în cadrul reuniunii, au fost discutate aspectele consemnate în procesul-verbal înregistrat la

S.C. Electromagnetica S.A. sub nr. 88/17.01.2020 și la Primăria Sectorului 5 sub nr. 4898/17.01.2020.

Astfel, reprezentanții Electromagnetica S.A. au expus date privind spațiul ce urmează a fi pus la dispoziție pentru extinderea grădiniței, cu mențiunea că amenajarea spațiilor educaționale și a zonei de tranzit către corpul care va fi închiriat va fi realizată de societatea comercială. Zona de tranzit, având aspectul unui culoar, va fi amenajată astfel încât să aibă inclusiv funcționalitatea unui spațiu dejoacă exterior (va fi montată o copertină și va fi dotată cu instalație de încălzire).

Oferta inițială formulată de dl Director              :

pentru închirierea corpului de clădire, în suprafață totală de 1.054 mp, aferent extinderii unității de învățământ: 13,9 euro/mp la care se adaugă TVA;

pentru închirierea terenului în suprafață totală de 520 mp: 1,5 euro/mp la care se adaugă

TVA.

Reprezentanții comisiei de negociere, stabilite prin HCLS5 nr. 347/17.12.2019, au evidențiat faptul că tariful practicat pentru închirierea spațiului în care își desfășoară în prezent activitatea Grădinița Electromagnetica este mai mic decât valoarea propusă pentru spațiul necesar extinderii instituției de învățământ în cauză.

Reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. au precizat că, pe de o parte, costurile lucrărilor de întreținere a noului spațiu vor fi suportate de S.C. Electromagnetica S.A., iar, pe de altă parte, prețul de închiriere practicat pentru operatorii economici este de 14 euro/lună/rnp, fără ca aceștia să beneficieze însă de lucrări de amenajare a spațiului.

S-a solicitat reprezentanților S.C. Electromagnetica S.A. să analizeze posibilitatea reducerii tarifului de închiriere a corpului de clădire de la 13,9 euro/mp la care se adaugă TVA la 12 euro/mp la care se adaugă TVA.

Reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. au propus un tarif final de închiriere pentru corpul de clădire aferent extinderii grădiniței de 12,5 euro/mp la care se adaugă TVA, iar pentru închirierea terenului, 1,5 euro/mp la care se adaugă TVA.

în ceea ce privește valabilitatea contractului de închiriere necesar extinderii grădiniței, membrii comisiei au propus ca acesta să fie de 5 ani, în condițiile în care Primăria Sectorului 5 intenționează să implementeze un proiect cu finanțare externă, iar asigurarea sustenabilității acestuia este o prioritate.

S-a admis că valabilitatea contractului pe o perioadă de 5 ani este oportună inclusiv pentru S.C Electromagnetica S.A.

în data de 22.01.2020, prin adresa înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 5889, S.C Electromagnetica S.A. a înaintat oferta finală în cadrul negocierii, precum și draftul contractului de închiriere, atașate prezentului raport.

Având în vedere cele mai sus-expuse, membrii comisiei de negociere constituite prin HCLS5 nr. 347/17.12.2019 prezintă rezultatul final al negocierii:

chiria lunară pentru corpul de clădire în suprafață totală de 1.054 mp, aferent extinderii unității de învățământ va fi de 12,5 euro/mp la care se adaugă TVA;

chiria lunară pentru terenul în suprafață de 520 mp va fi de 1,5 euro/mp la care se adaugă

TVA;

pentru corpul de clădire, propunerea inițială formulată de către conducerea S.C. Electromagnetica S.A. a fost de 13,9 mp la care se adaugă TVA, membrii comisiei obținând o diminuare cu 10,1% a prețului chiriei;

amenajarea și întreținerea spațiilor educaționale și a terenului vor fi realizate de S.C. Electromagnetica S.A.;

contractul va fi încheiat pentru o perioadă de 5 ani.

Anexele la prezentul raport sunt:

adresa nr. 442/20.11.2019 emisă de Grădinița Electromagnetica și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 49153/12.12.2019 (o filă);

adresa nr. R 49564/13.12.2019, emisă de Primăria Sectorului 5 (o filă);

adresa nr. 2816/13.12.2019 emisă de S.C. Electromagnetica S.A. și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 49603/13.12.2019 (o filă);

HCLS5 nr. 347/17.12.2019 privind constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. condițiile unei posibile extinderi a spațiului în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica (două file);

invitația adresată de reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A., înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 4137/16.01.2020 (o filă);

Procesul-verbal de negociere înregistrat sub nr. 4.898/17.01.2020, inclusiv planuri de amplasament (șapte file);

Adresa nr. 178/21.01.2020, emisă de S.C. Electromagnetica S.A., înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 5889/22.01.2020 (paisprezece file).

Prezentul raport va fi înaintat Consiliului Local al Sectorului 5 pentru a fi dezbătut și aprobat în plen.

Drept care am încheiat prezentul raport, conținând patru file și anexele menționate mai sus, în trei exemplare, dintre care unu la secretariatul comisiei și două la Direcția de Asistență


Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, astăzi, 20.02.2020.

Membrii Comisiei de negociere constituită prin UCIS

Dl Marian Țigănuș - Viceprimar al Sectorului 5;    '

Dl Rareș Hopincă - Administrator Public al ^e.(jtowlliix5

Dna                            inspector principal în

Tineret și Sport și reprezentant al Primarului Sectorului 5 în Consiliul de administrație al Grădiniței Electromagnetica.

GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA

Nr. 442/20.11.2019


STR. CALEA RAHOVEI, NR. 266,

SECTOR 5, BUCUREȘTI

CĂTRE,

PRIMĂRIA SECTORULUI 5, BUCUREȘTI,

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE,

Prin prezenta vă solicităm sprijinul pentru extinderea unității noastre cu 6 grupe de program prelungit, educație timpurie 0-3 ani, avănd în vedere dorințele părinților de a opta pentru această formă de învățământ. Unitatea funcționează acum cu 6 grupe program prelungit și 2 grupe program normal. -MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 5


Stradai Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București Tel.: 021.314.43.18 / int. 1038

Fax: 021.314.70.53_______

Cod fiscal: 4433953


Direcția de învățământ, Tineret și Sport

Serviciul Administrare Unități de învățământ

Către:       S.C. Electromagnetica S.A.

în atenția:    Domnului.            - Director Comercial

Ca urmare a solicitării Grădiniței Electromagnetica, prin prezenta, vă adresăm rugămintea de a ne comunica dacă dispuneți de un spațiu în vederea implementării, de către Primăria Sectorului 5, a proiectului de extindere a unității de învățământ menționate cu 6 grupe cu program prelungit și 2 grupe cu program normal.                - -       -


întocmit,Cod fiscal: 4433953;


Înregistrat de:


13-12-2019 14:45

Bon de înregistrare

Număr înregistrare:

R 49564___________

Data:

13.12.2019

Tip document:____

Descriere conținut:

ieșire - cerere______ __________________—---

ref. spațiu extindere Grădiniță Electromagnetica _-------

Proveniență / Destinatar:

Adresă:

Număr file:

SC ELECTROMAGNETICA Sfi

____---- ~~
o

©

©

©

©

©


ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE

MATRITE INJECȚIE MASE PLASTICE

PROIECTARE                                 .

PRODUCȚIE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE     I

REGENERABILE SI FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA’ SUBCONTRACTARE PRODUSE SI SUEANSAMBLE ELECTRONICE. MASE PLASTICE. METALICE

SOLUȚII DE ILUM.NAT CU LEDwww.electromagiietica.ro


S.C. ELECTROMAGNETldASA’


201$... Luna Zkia


Către:   MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 5

Direcția de Invatamant, Tineret si Sport Serviciul Administrare Unitati de Invatamant

în atenția: Doamnei Director Executiv -

Stimata Doamna,

Va mulțumim pentru solicitarea Dumneavostra, si va confirmam ca avem disponibil un spațiu specific solicitării Dumneavostra in vederea extinderii Grădiniței Electromagnetica.

Suntem interesați in extinderea colaborării existente inclusiv cu spatii noi specifice activitatii Dumneavostra.

în speranța unei cât mai bune colaborări,

Director ComercialCod fiscal: 4433953

înregistrat de: Balaet Denisa Georgiana

Bon de înregistrare

Număr Înregistrare:

Tip document________

Descriere conținut:

Proveniență I Destinatar:

Adresă:


R 49603


Data:| 13.12.2019


intrare - Răspuns_______________________

ret. extindere Grădiniță ElectromagneticaNumăr file:

Termen soluționare:

1

1.1.

miiCapital social subscris si varsat:67.602.870 LEI CUI: RO414118 Registrul comerțului: J/40/19/1991 Simbol BVB - ELMA


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții SC Electromagnetica SA condițiile unei posibile extinderi a spațiului în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. R 49.732/16.12.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. R 49.740/16.12.2019;

HCLS 5 nr.' 261/21.11.2019 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 24 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. si Primăria Sectorului 5;

Dispoziția Primarului nr. 7376/06.11.2018 privind desemnarea reprezentanților Primarului Sectorului 5 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 începând cu anul școlar 2018-2019, modificată prin Dispoziția nr. 915/29.03.2019;

Adresa nr. 442/20.11.2019, emisă de Grădinița Electromagnetica și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 49153/12.12.2019;

Adresa Primăriei Sector 5 nr. 49564/13.12.2019;

Adresa SC Electromagnetica SA nr. 2816/13.12.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 49603/13.12.2019;

Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile Legii 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. 2 lit. 1) și 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă constituirea comisiei care să negocieze cu reprezentanții SC Electromagnetica SA, condițiile unei posibile extinderi a spațiului în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica, în următoarea componență:

 • 1.  dl. Marian Țigănuș, Viceprimar,

 • 2.  dl. Rareș Hopincă, Administrator Public,

 • 3.  dna                           inspector în cadrul Direcției de învățământ, Tineret și Sport

și reprezentant al Primarului Sectorului 5 în Consiliul de administrație al Grădiniței Electromagnetica;

Art. 2 Comisia de negociere constituită potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, va înainta spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 5, raportul final cu privire la negocierile efectuate.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, precum și membrii Comisiei de negociere menționați la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr./17.12.2019


invatamant@sector5.ro


De la:

Trimis:

Către:

Cc:

Subiect:

Atașări:


Thursday, January 16, 2020 9:56 AM

invatamant@sector5.ro


ietica.ro>


Fwd: Fwd: comunicare ref comisie de negociere

adresa SC Electromagnetica SA.pdf; HCLS 5 comisie de negociere Electromagnetica.pdf


Buna ziua si La multi ani!

Va mulțumim pentru interesul dvs fata de locația Electromagnetica Business Park!

I raderea negocierii propuse , va invitam mâine la ora 10, la sediul nostru , Director Comercial              , corp C63,

etaj 2.

Va mulțumim anticipat, așteptam confirmarea dvs I

I

Cu stima,


0722 163 235


--------Forwarded Message


Subject:Fwd: comunicare ref comisie de negociere ®ate:Wed, 15 Jan 2020 13:50:02 +0200


From:


To:


Obțineți BlueMail pentru Android

Pe 15 ian. 2020, la 13:48, invatamant@sector5.ro a scris:


Bună ziua,


Vă transmitem anexat adresa Primăriei Sectorului 5 nr. 3.929/ Județul București Municipiul București, primăria sectorului 5 nr. 347/17.12.2019.

Vă rugăm să ne confirmați primirea acestora.


Cod fiscal: 443C


Vă mulțumim și vă dorim o zi cât mai bună.


Adresa: Strada FABRICA DE CHIBRITURI, Nr. 9-11 16-01-2020 10:18

înregistrat de: Florea C

Bon de înregistrare

Număr înregistrare:

Tip document:

4137____ |       Data: 116.01.2020

intrare - Invilatie                                                     7

Descriere conținut:

Invitație adresata comisiei de negociere privind posibila / extindere a spațiului in care isi desfasoara activitatea / Grădiniță Electromagnetica

Proveniență / Destinatar:

SC ELECTROMAGNETICA SA

Adresă:

Calea RAHOVEI, Nr. 266-268

Număr file:

Termen snlnfinham*

-----—-

m nn ononMUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTORUL 5


s.c. electromagnetTca sV •N^RARE/IESIRE Nr. ....S^L...

Iurta .      . Ziua

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

Cod fiscal: 4433953


Tel: 021.314.43.18, int. 1038

Tel/Fax: 021.314.70.53

Nr. 4.898/17.01.2020

Proces verbal

Încheiat în data de 17 ianuarie 2020, ora 11.00, la sedial SC Electromagnetica SA, din strada Calea Rahovei nr. 266-268 etaj 2, sector 5, București

Având în vedere:

Adresa nr. 442/20.11.2019, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 49.153/12.12.2019, emisă de conducerea Grădiniței Electromagnetica;

Adresa Primăriei Sectorului 5 nr. I< 4564/13.12.2019;

Adresa nr. R 49.603/13.12.2019, emisă de S.C. Electromagnetica S.A.;

Prevederile HCLS 5 nr. 347/17.12.2019, privind constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. condițiile unei posibile extinderi a spațiului în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica;

Invitația adresată de reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A., înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 4.137/16.01.2020.

Comisia de negociere constituită în baza prevederilor HCLS 5 nr. 347/17.12.2019, s-a deplasat astăzi, 17.01.2020, ora 11.00, la sediul S.C. Electromagnetica S.A., din strada Calea Rahovei nr. 266-268, pentru a participa la ședința de negociere a condițiilor comerciale și juridice de închiriere a spațiului necesar extinderii Grădiniței Electromagnetica, într un imobil aflat în proprietatea S.C. Electromagnetica S.A.

La ședință participă următoarele persoane:

- Din partea Consiliului Local al Sectorului 5:

o Dl Marian Țigănuș - Viceprimar al Sectorului 5;

o Dl Rareș Hopincă - Administrator Public al Sectorului 5;

o Dna                          - inspector în cadrul Direcției de învățământ, Tineret și

Sport și reprezentant al Primarului Sectorului 5 în Consiliul de administrație al Grădiniței Electromagnetica;

o Dna             - inspector principal în cadrul Direcției de învățământ, Tineret și Sport,

care asigură secretariatul comisiei.

Din partea S.C. Electromagnetica S.A.:

o                     - Director Comercial;

o                          - Șef Departament Administrativ Exploatare și Administrare

Proprietăți;

o                      - Șef Serdcii Investiții;

o                        - Compartiment Exploatare Patrimoniu;

o Dl              - Tehnician Compartiment CEP.

Dl               i prezintă prevederile HCLS5 nr. 347/17.12.2019, precum și scopul

ședinței. De asemenea, expune pe scurt etapele procedurale aferente închirierii spațiului necesar extinderii Grădiniței Electromagnetica. Reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. sunt informați cu privire la datele de susținere a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 5, din luna ianuarie 2020. Se preconizează că proiectul de hotățâre privind negocierea purtată de către membrii comisiei constituite prin HCLS 5 nr. 347/17.12.2019, cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A., în vederea extinderii Grădiniței Electromagnetica, va fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 5.

Dl Director                prezintă un istoric al colaborării dintre societatea pe care o

reprezintă și Primăria Sectorului 5, expunând argumentele de necesitate și oportunitate ale noii relații contractuale dintre cele două entități, în conformitate cu politica comercială, strategia de dezvoltare a instituției, precum și cu legislația în vigoare. Sunt prezentate date privind spațiul ce urmează a fi pus la dispoziție pentru extinderea grădiniței, cu mențiunea expresă că S.C. Electromagnetica S.A. va realiza amenajarea spațiilor educaționale și a spațiului comun reprezentat de un culoar special de tranzit al părinților către corpul care va fi închiriat în vederea extinderii grădiniței. Acest culoar va fi amenajat astfel încât să aibă inclusiv funcționalitatea unui spațiu dejoacă exterior (va fi montată o copertină și va fi dotat cu instalație de încălzire).

Dl Director                prezintă planurile de amplasament ale spațiilor care vor face

obiectului extinderii grădiniței, atașate prezentului proces-verbal, și menționează categoriile de tarife cu care S.C. Electromagnetica S.A. începe negocierea închirierii, respectiv:

 • 1.  valoare propusă pentru închirierea corpului de clădire aferent extinderii unității de învățământ, în suprafață totală de 1.054 mp: 13,9 euro/mp la care se adaugă TVA;

 • 2.  valoare propusă pentru închirierea spațiului de joacă, teren în suprafață totală de 520 mp: 1,5 euro/mp la care se adaugă TVA.

Dl Rareș Hopincă sesizează faptul că tariful practicat pentru închirierea spațiului în care își desfășoară în prezent activitatea Grădinița Electromagnetica este mai mic decât valoarea propusă pentru spațiul necesar extinderii instituției de învățământ în cauză.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș subliniază faptul că astfel există posibilitatea ca reprezentanții autorității deliberative a sectorului 5 să fie nemulțumiți de diferența dintre cele două tarife ale chiriilor practicate de S.C. Electromagnetica S.A.

Dna               face precizarea că, în virtutea respectului pentru comunitatea locală a

sectorului 5, tariful de închiriere a spațiului aferent Grădiniței Electromagnetica a rămas neschimbat de la începutul acordului de parteneriat dintre S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sectorului 5, respectiv din anul 2001.

De asemenea, dl Director               precizează că lucrările ulterioare de întreținere,

care se vor efectua în spațiile aferente grădiniței extinse, nu vor fi facturate Primăriei Sectorului 5, aceste costuri fiind suportate exclusiv de către S.C. Electromagnetica S.A. Se menționează totodată că S.C. Electromagnetica S.A. practică un tarif de închiriere pentru operatorii economici de 14 euro/lună/mp, fără ca aceștia să beneficieze însă de lucrările de amenajare aferente.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș realizează o analogie între procedura de negociere și cea specifică încheierii unui acord-cadru, având ca scop eficientizarea cheltuirii fondurilor publice.

Dl Rareș Hopincă propune astfel ca valabilitatea contractului de închiriere necesar extinderii grădiniței să fie de 5 ani, mai ales în condițiile în care Primăria Sectorului 5 intenționează să implementeze un proiect cu finanțare externă, asigurarea sustenabilității acestuia fiind astfel o prioritate. Dl Director                 admite că valabilitatea contractului pe o

perioadă de 5 ani este oportună inclusiv pentru SC Electromagnetica SA.

Dl Administrator Public Rareș Hopincă adresează reprezentanților S.C. Electromagnetica S.A. rugămintea de a analiza posibilitatea reducerii tarifului de închiriere a corpului de clădire de la 13,9 euro/mp la care se adaugă TVA la 12 euro/mp la care se adaugă TVA.

în răspuns, dl. Director                propune un tarif de închiriere pentru corpul de

clădire aferent extinderii grădiniței de 12,5 euro/mp la care se adaugă TVA, iar pentru închirierea spațiului dejoacă, 1,5 euro/mp la care se adaugă TVA.

Se solicită prezentarea, de către S.C. Electromagnetica S.A., a ofertei finale și a draftului de contract de închiriere.

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal, în două exemplare la sediul S.C. Electromagnetica S.A., în data de 17.01.2020.

S.C. Electromagnetica S.A.:

0

Dl

o

Dna

Proprietăți;

o

Dna

o

Dna

o

Dl


. - Director Comercial;

- Șef Departament Administrativ Exploatare și Administrare


- Șef Servijcii Investiții;


-Compartiment Exploatare Patrimoniu;

- Tehnician Compartiment CEP.


Comisia conf. HCLS 5 nr. 347/17.12.2019:

Dl Marian Țigănuș - Viceprimar al SectoiWhĂ2^

Dl Rareș Hopincă - Administrator Public al SectOrt

Dna                           , inspector principal în cadrul Direcției de învățământ,

Tineret și Sport și .reprezentant al Primarului Sectorului 5 în Consiliul, de administrație al Grădiniței Electromagnetica.              /C

Anexa nr.1.35 la regulament

Nr. cadastral

^Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

900

MUN. BUCUREȘTI, CALEA RAHOVEI, NR. 265-268, LOT 21/1

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500\A

^-7

X

CI

5\   '

. . /«'


Nr. parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

900

împrejmuit cu calcan pe laturile 7-25,17-18, 3-4-5, 19-20, fara împrejmuire, pe laturile 26-13-14-15-17, 1-2-3, 5-6, 19-26, 20-25, gard tabla, pe latura 6-1

Total

900

B. Date referitoare la construcții

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL IMOBILULUI

Scara 1 :E00                 ANEXA NR. 1.35 la reg ulament

Nr. cadastral

Suprafața măsurată                      Adresa imobilului

216352

866mp

Calea Rahovel, nr. 266-268, Lot 19, sector 5, București

Cartea Funciara nr.

216352

DAT                  Sector 5

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

Parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

866

Teren intravilan nelmprejmuit pe laturile 1-2-3-4-5, 6-7-8-9-10-11-12, cu calcan pe laturile 5-6

TOTAL

866

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinație construcție

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

QE

98

C37B, construcție Industriala cu destinația ateliere, depozitare, P, construcție cu fundații din ba,

plansee din lemn, pereți portantl din cărămidă , șarpanta din lemn sl laminate, acoperiș din tabla

TOTAL

98

an construire 1935, nu deține certificat de performanta energetica, nu este dotata cu lift

Suprafața totala măsurată a Imobilului = 866mp

Suprafața din act = 866mp______% ■ ■ 4 ''                              <

Executant,

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Data 25.04.2016

; J ■’ ” ’"                      Inspector,1.                   / q - / A

I      . ^pfiwniinltroducerea imobilului in baza de /     ' z5

•'‘date Integrata ,sl atribuirea nr. cadastral

ț _..........

Data

Cod-


Destinația


Total


Suprafața construită la sol (mp)

' ...........^ 3  .....

663


Mențiuni


i'er7pro3uctie7depoziîare^


an construireWS'


Executant:


Suprafața totală măsurată a imobilului = 900mp Suprafața idin act = 1029mp


idin act = 1029mp


Inspector


Confirm executarea măsurătorilor Ia teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren


imoMlul^wbazaAe^^i.țitegrață__ji_____

■e a nrnnartflui'Wd^striiP’uplicitatc Imobiliară AUCU&EȘ'H-

c Sh WA MÂDĂUNA do cadastm


Semnătura și ștampila Data: 11.11.2018


Ștampila BCPI


Data.PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE ( LOT 18 ) fe.          "

A CORPULUI DE PROPRIETATE                          ;

SCARA 1/500


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

TERITORIUL ADMINISTRATIV: SECTOR 5 Cod SIRUTA 179187

Adresa: Calea Rohovei Nr. 266-268 Sector 5 București NUMĂR CADASTRALNUMELE, PRENUMELE SI ADRESA PROPRIETARILOR S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.

’ Adresa: Calea Rahovei Nr. 266-268

Sector 5 București


imaaa


1554640Lot1 7


Ui o


j-

,n”3x C38-C38a

S=862.48mp


290


G----

____________155,4.8.40___________

isMST®

Calculul analitic al s


ei totale

Nr. Pct.

544

53 52

51

50

Coordonate

Lungimi laturi [»] 14.53 6 7.973 25.703 36.701 3.500

X[m]

Y[m]

554598.106

554607.354

554612.935

554630.456

554656.241

335701.338 33 5712.553 335706.859 335688.053 335661.936

277

289

554653.645

554643.560

335659.588

335650.464

13.600

2 .009

288

554642.026

335649.166

0.190

48

554641.881

335649.043

3 .713

286

554639.327

335651.738

0.194

287

554639.443

335651.893

2 .094

290

554641.006

335653.287

58.588

283

554601.700

335696.734

1.530

282

554600.757

335697.939

4.311D

S—1101.57mp

Sistem de proiecție Stereografic Local Mun. Buc urești


întocmit: CADA TOPO-PLAN S.R.L.

Numele si prenumele executantului:

Semnătură si stampila


OFICIUL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Recepționai‘ CERTIACAT DE autorizare Seria 8 Nr. 2232 Categoria A
O O a a

o a


SOLUȚII DE ILUMINAT CU LED
' S.C. ELECTROMAGNETICA SA


intXare/iesi.re Nr. ...7.7.9......

Luna ...?Z. Ziua ^..LCătre,

Primăria Sectorului 5

Direcția de învățământ Tineret si Sport

în atenția :

D-nei Director Executiv -

In vederea extinderii inchirierii Grădiniței de copii va inaintam spre aprobarea Consiliului Local următoarele documente din attach :

 • 1. Oferta de inchiriere cu nr. Ieșire 178/21.01.2020 - 1 exemplar original;

 • 2. Proiectul de contract inchiriere - 1 exemplar copie;

1 Va multurrtim anticipat-pentru colaborare,            ‘     * r

Cu stimă,

Director ComerciaJ

Județul București Municipiul București, Primăria Sectorului 5

Adresa: Strada FABRICA DE CHIBRITURI, Nr. 9-11

22-01-2020 09:24


Cod fiscal: 4433953


înregistrat de: Micliuc Nelu


Bon de înregistrare


Număr înregistrare:      E

889

Data:

22.01.2020

Tip document:

ntrare - Adresa

n      •           x- X           1

Descriere contmut:      r

Tansmite documente in vederea extinderii inchirierii

■                      c

^raainiiei ae copii.

Proveniență / Destinatar: S

C ELECTROMAGNETICA SA

Adresă:                  C

lalea RAHOVEI, Nr. 266-268

Număr file:.

termen soluționare:     2

1.02.2020

^od bare:

• • - ■

m____:
Electromagnetica Business Park

Locul unde înfloresc afacerileOFERTAELECTROMAGNETICA SA cu sediul in Calea Rahovei, nr. 266-268, sector 5, București oferă spre închiriere:

CORPUL de clădire C 38 si 38 A ( parțial) cu nr. Cadastral 216351 -CI avand o suprafața 1054 mp format din parter, subsol si etaj 1 si teren in suprafața de 520 mp, teren care leaga corpul de clădire existent al grădiniței, de noul corp oferit spre inchiriere.

Pentru supafata propusa Închirierii de 1054 mp chiria va fi de 12,5 euro/mp, la care se adauga TVA iar pentru teren chiria va fi de 1,5 euro/mp, la care se adauga TVA.

Menționam ca toate cheltuielile cu lucrările de amenajare specifice destinației finale a imobilului si intretinerea pe perioada derulării contractului conform solicitărilor beneficiarului, se vor realiza de către proprietar pe cheltuiala acestuia.

Deasemeni pentru utilitati, se va plăti următoarele sume la care se adaugă TVA : -energie termica : 8,25 lei/mp/luna in perioada de iama pentru anul 2020;

-tarif salubrizare, apa, canal si întreținere spații comune: 21,67 lei/salariat/lună calendaristica pentru anul 2020 ;

-energia electrica :va fi furnizata in condițiile de calitate asigurate de rețeaua de distribuție, administrata de ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA conform citire contor la preț de 0,519 lei/kwh (prețul include toate taxele si tarifele reglementate de către ANRE , respectiv tariful de transport, servicii sistem, distribuție, contribuție cogenerare, cota certificate verzi,preturi echilibrare, accize, (inclusiv tariful intern de distribuție joasa tensiune , in valoare de 70,47 lei / MWh) mai puțin TVA. Mai multe detalii despre taxele si tarifele reglementate le regăsiți pe adresa www.electromagnetica.ro , pentru anul 2020.

Aceste prețuri vor fi indexate ori de câte ori vor avea loc modificări de prețuri la gaz metan, combustibil lichid ușor, apă și a taxelor de salubrizare.

Contractul se încheie pe o perioada de 5 ani, timp în care chiria rămâne fixă pe toată durata contractuală


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR.

Intre:

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.. cu sediul principal în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, România, cu codul unic de înregistrare 414118 , nr.de ordine în Registrului Comerțului J 40/19/1991, având cont virament R019RNCB0068004521260001 deschis la BCR Sucursala Ghencea, reprezentată prin Director Comercial             , în calitate de

PROPRIETAR

Si

Grădinița Electromagnetica cu sediul in Calea Rahovei, nr. 266, sector 5, București, cu codul unic de înregistrare 33324720, reprezentată prin                - Director,

- Administrator financiar și              - Administrator de patrimoniu, în calitate

de CHIRIAȘ,

au convenit la încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze:

 • 1. OBIECTUL ÎNCHIRIERII

  • 1.1. Proprietarul închiriază chiriașului un spațiu situat în Calea Rahovei , nr. 266-268, sector 5, București, corp C38 și 38A (parțial), având suprafața de 1.054 mp și teren, cu destinația unitate de învățământ preuniversitar de stat, pentru desfășurarea activității Grădinița Electromagnetica, in incinta imobilului din București, Calea Rahovei nr. 266-268, Sector 5, format din:

 • - teren în suprafață de 520 mp;

 • - construcții in suprafața desfasurata totala de 1.054 mp;

(conform Anexei 1 la prezentul contract).

 • 1.2. Spațiul este evidențiat în Anexa nr. 1 la prezentul contract și va fi amenajat conform Anexei nr. 8.

 • 1.3. Predarea - primirea spațiului închiriat se face pe bază de Proces verbal semnat de ambele părți - Anexa nr. 2.

 • 1.4. Traseul de acces pentru intrare/ieșire chiriaș este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul contract.

 • 1.5. Planul de evacuare în caz de calamități este prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul contract.

 • 1.6. Condițiile de mediu care trebuie respectate sunt prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul contract.

 • 1.7. Protocolul privind obligațiile și răspunderile reciproce asupra măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale - Anexa nr. 6.

 • 1.8. Sistemul de control acces pietonal și auto - Anexa nr. 7.

Anexele de la 1 la 8 fac parte integrantă din contract.

 • 2. PERIOADA ÎNCHIRIERII

  • 2.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de ___2020 și până la data de.2025.

 • 3. CHIRIA SI CHELTUIELILE SUPLIMENTARE

  • 3.1. Pentru spațiul închiriat, chiriașul va plăti proprietarului o chirie lunară de 12,5 Euro/mp/lună, la care se adaugă TVA, respectiv 1,5 Euro/mp/lună pentru teren, la care se adaugă TVA.

Chiria lunară va fi stabilita după cum urmează:

 • a) pentru suprafața construită desfășurata, respectiv 1.054 mp x 12,5 EUR/mp = 1 3.175 EUR;

 • b) pentru suprafața de teren aferent, respectiv 520 mp x 1,5 EUR /mp = 780 EUR

însumând o chirie lunara totală de 13.955 EUR, la care se adaugă TVA.

Chiria se va factura în primele 10 zile ale lunii pentru luna în curs, în lei, la cursul oficial al Băncii Naționale a României din data facturării.

Facturile emise chiriașului vor fi trimise si se considera primite prin fax conform art.13.2. Chiriașul poate proceda si la ridicarea facturilor fizice de la sediul proprietarului.

Factura va fi achitată în termen de 20 (douăzeci) zile calendaristice de la data emiterii ei prin ordin de plată. întârzierea la plata peste acest termen presupune plata unor penalizări în valoare de 0,1 % / pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, începând cu ziua următoare scadenței, din valoarea neachitată si dă dreptul proprietarului la sistarea furnizării energiei electrice, daca întârzierea este mai mare de 30 zile calendaristice, de la emiterea facturilor.

 • 3.2.  Cheltuielile cu utilitățile aferente spațiului închiriat, furnizate de S.C. Electromagnetica S.A. (energie electrică, încălzire centrală, apă , canalizare, salubritate, deratizare si dezinsectie, utilizare lift, etc) constituie cheltuieli suplimentare și vor fi achitate de chiriaș în baza facturii emisă de proprietar.

Facturile emise chiriașului vor fi trimise si se considera primite prin e-mail conform art.13.2. Chiriașul poate proceda si la ridicarea facturilor fizice de la sediul proprietarului.

Factura va fi achitată în termen de 20 (douăzeci) zile calendaristice de la data emiterii ei prin ordin de plată. întârzierea la plata peste acest termen presupune plata unor penalizări în valoare de 0,1 % / pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, începând cu ziua următoare scadenței, din valoarea neachitată si dă dreptul proprietarului la sistarea furnizării energiei electrice, daca întârzierea este mai mare de 30 zile calendaristice, de la emiterea facturilor.

Ca urmare, deplin drept, contractul se consideră reziliat fără nici o notificare prealabilă din partea proprietarului, fără a fi exonerat de plata datoriilor curente.

Pentru utilitati, chiriașul va plăti următoarele sume la care se adaugă TVA :

-energie termica : 8,25 lei/mp/luna in perioada de iarna începând cu 01.01.2020;

-tarif salubrizare, apa, canal si întreținere spații comune: 21,67 lei/salariat/lună calendaristica începând cu 01.01.2020 ;

-energia electrica :va fi furnizata in condițiile de calitate asigurate de rețeaua de distribuție, administrata de ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA conform citire contor la preț de 0,519 lei/kwh (prețul include toate taxele si tarifele reglementate de către ANRE , respectiv tariful de transport, servicii sistem, distribuție, contribuție cogenerare, cota certificate verzi,preturi echilibrare, accize, (inclusiv tariful intern de distribuție joasa tensiune , in valoare de 70,47 lei / MWh) mai puțin TVA. Mai multe detalii despre taxele si tarifele reglementate le regăsiți pe adresa www.electromagnetica.ro, începând cu 01.01.2020 pana la data de 31.12.2020.

Aceste prețuri vor fi indexate ori de câte ori vor avea loc modificări de prețuri la gaz metan, combustibil lichid ușor, apă și a taxelor de salubrizare.

 • 3.3. Plata chiriei si a cheltuielilor suplimentare se va efectua prin bancă în contul proprietarului nr R019RNCB0068004521260001 deschis la BCR sucursala Ghencea , nr. RQ04BREL0002001604650100 LIBRA INTERNET BANK S.A. , nr. RO31 BRDE 41 OS V197 2899 4100 deschis la BRD Rahova, nr. RO93BTRLRONCRT0317847001 deschis la BANCA TRANSILVANIA.

 • 3.4. Dacă chiriașul întârzie la plată mai mult de 90 de zile de la emiterea facturii, acesta se obligă să elibereze spațiul necondiționat fără nici-o somație din partea proprietarului în termen de 15 zile calendaristice.

 • 3.5. In cazul in care chiriașul nu evacueaza spațiul in termenul menționat la art.3.4.,

proprietarul are dreptul de a inventaria bunurile aflate in spațiul respectiv, de a întocmi in acest sens un Proces verbal de inventariere si de a depozita bunurile respective intr-un spațiu propriu, chiriașul urmând a plăti o taxa de depozitare, reprezentând 5% din chiria lunara, respectiv ..............EURO/luna plus TVA, calculata începând cu data depozitarii si pana la

data ridicării bunurilor de către chiriaș.

Totodată proprietarul are drept de retentie asupra bunurilor pana la plata integrala a debitului.

 • 4. SERVICII.

  • 4.1. Proprietarul va asigura pe cheltuiala sa instalația de iluminat în limita a 200 lucsi precum și 2 prize duble la fiecare 100 mp suprafață închiriată, în limita unei puteri instalate de max 7 KW. în situația în care chiriașul dorește o altă dotare a instalației electrice, aceasta poate fi realizată de proprietar pe cheltuiala chiriașului. Pentru stabilirea corectă a consumului real de energie electrică se va instala pe cheltuiala proprietarului contor de măsură.

  • 4.2. Toate avizele ( de mediu, PSI, sanitare, etc. ) cad în sarcina chiriașului. în cazul în care acestea nu vor fi obținute sau chiriașul își desfășoară activitatea fără aceste avize, responsabilitatea este exclusivă a chiriașului.

  • 4.3. Măsurile și planurile de evacuare în caz de calamitate sau incendiu se stabilesc împreună cu proprietarul.

  • 4.4. Instalarea de posturi telefonice se va face pe bază de cerere, direct către operatorii cu plata cheltuielilor aferente de către chiriaș ( instalare post, întreținere rețea , service , cost aparat, etc. ). Sunt prezenți cu rețele active în toate spațiile de închiriat următorii operatori : RDS-RCS, UPC, GTS Telecom , Romtelecom s.a.

Chiriașul poate apela la aceștia sau la alt operator cu precizarea că oricare va fi alegerea, pozarea cablelor se va face prin canalizația realizată de proprietar și pusă gratuit la dispoziția chiriașilor. Soluția de cablare va fi obligatoriu avizată de proprietar, respectiv la telefon 0755 706 362.

 • 5. FOLOSIREA SPAȚIULUI, REPARTIZARE SI SUBÎNCHIRIERE

  • 5.1. Chiriașul va folosi spațiul doar pentru scopuri care au legătură cu obiectul său de activitate si administrarea acestor activitati, respectiv pentru extinderea activității Grădiniței Electromagnetica, unitate de învățământ preșcolar, de stat, cu program prelungit.

  • 5.2. Chiriașul va desfasura în spațiul închiriat numai activitati care nu contravin legilor în vigoare din România.

  • 5.3. Chiriașul va asigura funcționarea în deplina siguranța a instalațiilor si va obține toate avizele prevăzute de lege si normativele în vigoare necesare normalei utilizări a spațiului închiriat conform obiectului din contractul de închiriere.

  • 5.4. Chiriașul va răspunde de paza contra incendiilor si va lua masuri de stingere a incendiilor. Chiriașul va fi tras la răspundere de toate consecințele rezultate din incapacitatea de a lua si pune în aplicare toate masurile adecvate de protecție contra incendiilor.

în condițiile respectării prevederilor legale, (Legea 307/2006 ) chiriașul are obligația sa asigure constituirea, conform art.12,alin.(2), art.19, punctul i), cu avizul cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgență privat, precum și funcționarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un alt serviciu de urgență voluntar sau privat, capabil să intervină operativ și eficace pentru stingerea incendiilor.

 • 5.5. în incinta Electromagnetica Business Park , este STRICT INTERZIS fumatul pe scări, cai acces, holuri, grupuri sociale. Fumatul este permis numai în locuri special amenajate de chiriaș, în spațiul închiriat sau în incinta societății numai în locul precizat de proprietar în Anexa nr. 4 la prezentul contract marcat cu inscripția " LOC PENTRU FUMAT "

 • 5.6. Chiriașul nu va încărca, împovăra spațiul închiriat peste limita de 500 Kg/mp și nu va repartiza sau subînchiria acest spațiu fără a avea în prealabil consimțământul proprietarului în orice împrejurare.

 • 5.7. Chiriașul va asigura paza si securitatea bunurilor din spațiile închiriate.

 • 5.8. Chiriașul are obligația să întrețină în deplină stare de funcționare toate instalațiile (electrică, apă, canalizare, scurgere pluvională, termică,etc.) de pe spațiul închiriat. în caz contrar va plăti daune pentru stricăciunile pricinuite.

 • 5.9. Deșeurile tehnologice se vor colecta în saci sau containere și se vor valorifica prin grija chiriașului, neputând fi depozitate decît în spațiul închiriat.

 • 5.10. Gunoiul menajer se va depune în containere puse la dispoziția chiriașului, prin grija proprietarului.

 • 5.11. Chiriașul va permite cu 60 zile înaintea încetării contractului, accesul neîngrădit al proprietarului de a vizita spațiul închiriat cu anexele sale, împreună cu reprezentanții potențialilor chiriași fără ca aceste vizite să conducă la întreruperea activității acestuia.

 • 5.12.  Chiriașului ii este interzisa intrarea cu animale de companie in incinta ELECTROMAGNETICABUSINESSPARK.

 • 6. ÎMBUNĂTĂȚIRI SI MODIFICĂRI ÎNTREPRINSE DE CHIRIAȘ

  • 6.1. Chiriașul va avea dreptul, cu aprobarea prealabilă a proprietarului, pe cheltuiala proprie, oricând în perioada de închiriere, sa faca îmbunătățiri si modificări în spațiu închiriat, pe care acesta le va considera necesare, sau de dorit, pentru a-l adapta la conveniențele lui, sau la cerințele afacerilor sale, fără a afecta structura clădirii de care aparține spațiul, pe baza schiței / proiectului avizat și de proprietar. Obținerea avizelor și autorizațiilor legale necesare cad în sarcina chiriașului.

  • 6.2. Toate mijloacele fixe, instalații, echipamente si alte utilaje aduse de chiriaș vor rămâne în proprietatea acestuia. îmbunătățirile pe care chiriașul nu le îndepărtează înainte de trecerea perioadei de închiriere, vor rămâne în proprietatea proprietarului, fără ca aceasta să plătească contravaloarea lor chiriașului.

 • 7. ACCESUL PROPRIETARULUI ÎN SPAȚIU

  • 7.1. Proprietarul si reprezentanții proprietarului au dreptul de a intra în spațiul închiriat oricând pentru a face inspecții. Proprietarul va anunța chiriașul înainte de intrarea în spațiu si se vor lua masuri rezonabile pentru a evita întreruperea activitatii chiriașului.

 • 8. CAZ DE FORȚA MAJORA

  • 8.1. O parte nu poate fi trasa la răspundere pentru daune cauzate de eșecul sau întârzierea în efectuarea obligațiilor reesite din acest contract, daca acest eșec sau întârziere se datoreaza evenimentelor si motivelor care împiedica sau întârzie îndeplinirea acestui contract.

Partea afectata va notifica celeilalte parti prin telefon sau fax, fara întârziere, trimițând apoi scrisoare în termen de 5 zile în care se vor specifica informații detaliate privind evenimentele si motivele care împiedica sau întârzie îndeplinirea acestui contract. Asemenea informații vor fi certificate de o organizație oficiala competenta sau Camera de Comerț si Industrie a României.

 • 8.2. Părțile vor decide, după o consultare reciproca, daca sa suspende sau sa anuleze anumite obligații din acest contract, funcție de seriozitatea evenimentelor.

Daca asemenea evenimente imprevizibile împiedica realizarea acestui contract pe o perioada mai lunga de sase luni, părțile vor decide de comun acord daca contractul va lua sfârsit înainte de termen.

 • 9. REGLEMENTAREA DISPUTELOR

  • 9.1. în cazul unor dispute de orice natura în legătură cu acest contract, ambele parti se vor angaja sa rezolve asemenea dispute sau diferente de opinii în mod amiabil prin dialog, încercarea de rezolvare amiabila va fi considerata eșuata de îndata ce oricare din parti va informa în scris partea cealalta despre acest fapt.

  • 9.2. în caz de eșuare de a ajunge la o înțelegere amiabila, orice disputa, controversa sau pretenție, în legătură cu acest contract sau cu derularea lui, va fi în cele din urma rezolvata prin judecătorie, în concordanta cu procedurile de judecata, conform legislației din România.

 • 10. DENUNȚAREA CONTRACTULUI.

  • 10.1. Contractul poate fi denunțat unilateral de proprietar în situația în care chiriașul nu respecta vreuna din clauzele contractuale. în acest caz chiriașul are obligația să evacueze spațiul care face obiectul închirierii în termen de 30 (treizeci) zile de la data primirii somației scrise a proprietarului, fără a se înlătura executarea obligațiilor contractuale scadente și angajarea contractuală.

  • 10.2. De drept, pentru neplata chiriei în termen de 30 zile calendaristice de la emiterea facturii de plată a chiriei.

  • 10.3. Contractul se poate denunța si de chiriaș în condițiile în care proprietarul nu îsi respecta obligațiile asumate prin prezentul contract, cu notificare făcută de acesta în termen de 30 de zile, înaintea rezilierii contractului.

  • 10.4. Chiriasul poate solicita încetarea contractului, cu condiția notificării scrise adresate Proprietarului cu cel puțin 60 zile inainte de producerea efectelor de incetare a contractului, în acest caz, chiriașul urmează să achite o penalitate pentru încetarea contractului înainte de termen, valoarea penalității reprezentând valoarea a 2 chirii lunare.

10.5 Proprietarul poate solicita încetarea contractului, cu o notificare prealabila de 60 zile, in cazul in care apar circumstanțe neprevăzute la momentul încheierii contractului

 • 11. LEGISLAȚIA

  • 11.1. Legislația din România se va aplica în formarea, validarea, interpretarea si executarea acestui contract, precum si anexelor sale, doar daca nu se va stabili altfel în acestea.

 • 12. AMENDAMENTE ALE CONTRACTULUI.

  • 12.1. Amendamentele sau modificările prezentului contract se pot face numai cu acordul scris al pârtilor.

 • 13. FORMA SCRISA.

  • 13.1. Orice declarație sau aducere la cunoștința de către o parte va fi valida si obligatorie numai daca a fost confirmata în scris de către funcționarii sau reprezentanții autorizați ai acelei părți, în scris, prin fax, scrisoare recomandată sau orice alt mijloc care oferă garanția receptionării si confirmării comunicării (e-mail s.a).

  • 13.2. Adresele pârtilor pentru primirea corespondentei sunt următoarele:

Proprietarul: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.

Adresa : București, str. Calea Rahovei, nr.266-268, sector 5

Telefon/Fax: 021 404 21 50 / 021 404 21 92

In atentia: Departamentului Administrativ Exploatare și Administrare Proprietăți

e-mail: maria.rogoz@electromagnetica.ro

Chiriașul: GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA

Adresa: București, str. Calea Rahovei, nr.266, sector 5

Telefon/Fax: 021.423.21.10

In atentia: Director

e-mail: gradielectromagnetica@yahoo.com

 • 13.3. Fiecare parte se obliga să comunice, în scris, în termen de cel mult 5(cinci) zile celeilalte părți orice modificare intervenită în adresa indicata mai sus sau comunicata ulterior.

 • 14. CONFIDENȚIALITATE.

  • 14.1.  Părțile convin asupra păstrării strictei confidențialități legate de conținutul prezentului contract. Chiriașul se obliga sa nu divulge nici o informație din prezentul contract, inclusiv a personalului acestuia, indiferent in ce modalitate pe parcursul derulării prezentului contract, sub sancțiunea rezilierii lui si a plătii de daune.

 • 15. ALTE CLAUZE

  • 15.1. Contractul de închiriere inceteza de drept când împotriva uneia dintre parti se deschide procedura de insolventa, prevăzută de Legea nr. 85/2014, de la data pronunțării sentinței , respectiv a încheierii de către judecătorul sindic, încetarea contractului nu exonerează părțile de plata obligațiilor contractuale asumate deja scadente.

 • 16. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1 Părțile se obliga sa respecte întocmai prevederile legale si cele ale REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date."

 • 17. INTRAREA ÎN VIGOARE.

  • 17.1. Prezentul contract a fost semnat astăzi ......................, încheiat în două

exemplare, unul pentru chiriaș si unul pentru proprietar și va intra în vigoare de la data semnării sale de către părți.

PROPRIETAR:

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Director Comercial,


CHIRIAȘ: GRĂDINIȚA ELECTROMAG NETICA Director,


D.A.E.A.P.


Oficiul Juridic


Administrator de patrimoniu,

Administrator financiar,

ELECTROMAGNETICA S.A.

Anexa nr. 5


CONDIȚII DE MEDIU

Grădinița Electromagnetica

Obiectul de activitate: unitate de învățământ preuniversitar de stat cu nivel preșcolar (PRE)

în spațiul închiriat se vor desfășura următoarele activități:.......................................................

(birou / depozit / prestări de servicii / producție etc)

 • 1. Chiriașul are obligația de a cunoaște și de a respecta prevederile legale specifice:

 • - OUG 195 /2005 privind protecția mediului

 • - Legea 265 /2006 de aprobare a OUG 195 /2005 privind protecția mediului

 • - Legea 211 /2011 privind regimul deșeurilor

 • - toate reglementările legale cu privire la: protecția apei, solului, aerului, regimul substanțelor și amestecurilor periculoase, regimul deșe

urilor șa.

 • 2. La începerea activității în spațiul închiriat și ori de câte ori intervin schimbări în activitatea desfășurată în spațiul închiriat, Chiriașul are

obligația de a identifica aspectele de mediu ale activității desfășurate și de a le pune la dispoziția responsabilului de mediu al Electromagnetica S.A.

 • 3. Chiriașul are obligația de a gestiona pe cont propriu deșeurile provenite din activitatea desfășurată în spațiul închiriat.

 • 4. Deșeurile reciclabile rezultate din activitatea desfășurată se vor valorifica prin unități specializate în acest sens, iar cele nereciclabile se

vor preda spre gestionare firmelor specializate.

Se interzice depozitarea la deșeuri menajere a altor tipuri de deșeuri (ambalaje de hârtie, carton, plastic, sticlă, metal, deșeuri electrice și electronice, deșeuri de tonere și cartușe de imprimantă, substanțe chimice, materiale textile îmbibate cu substanțe periculoase ș.a. Aceste deșeuri se colectează separat, conform prevederilor legale).

Deșeurile tehnologice se vor colecta în saci sau containere și se vor valorifica prin grija chiriașului.

Este interzisă arderea / neutralizarea și / sau abandonarea deșeurilor în incinta societății.

 • 5. Se interzice deversarea substanțelor chimice precum și a deșeurilor la canalizarea interioară a societății. Chiriașul va deține și va utiliza

rezervoare / recipienți etanși pentru depozitarea temporară a materialelor și amestecurilor periculoase.

Se interzice deversarea pe sol a substanțelor și amestecurilor periculoase (uleiuri, combustibil, vopsele, diluanți etc).

 • 6. Utilajele și mijloacele de transport folosite de chiriaș trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului

(zgomot, noxe rezultate din combustibil, mirosuri ș.a.).

 • 7. Situațiile speciale, incidentele tehnice și accidentele de mediu din spațiul închiriat, care pot determina un impact semnificativ asupra

mediului înconjurător periclitând calitatea acestuia, vor fi comunicate în timp util Responsabilului de mediu al proprietarului.

 • 8. în incinta Electromagnetica S.A., chiriașul nu va introduce mijloace de transport care prezintă scurgeri de combustibili sau lubrefianți și nici

nu va face reparații la mijloace de transport, în urna cărora pot rezulta scurgeri de combustibili sau lubrefianți, fără a lua măsurile necesare evitării poluării solului (folosirea de recipienți în care să se scurgă aceste substanțe și material absorbant corespunzător).

în cazul producerii accidentale de astfel de scurgeri, chiriașul va lua imediat măsurile necesare îndepărtării acestora și nu va lăsa în incinta Electromagnetica S.A. recipienți cu combustibili, lubrefianți sau deșeuri de materiale absorbante.

 • 9. Ca urmare a aplicării legislației și reglementărilor de mediu, Chiriașul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja

factorii de mediu din incinta societății și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor sau utilităților puse la dispoziție de proprietar, rezultat din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

 • 10. Chiriașul este obligat să soluționeze orice reclamație / sesizare rezultată din propria vină și din cauza nerespectării legislației / reglementărilor de mediu și care se dovedește a fi întemeiată.

  PROPRIETAR:

  S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.

  Director Comercial,


  CHIRIAȘ:

  GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA

  Director,


  D.A.E.A.P.


  Oficiul Juridic


Administrator de patrimoniu,

Administrator financiar,

PROTOCOL privind obligațiile și răspunderile reciproce

asupra măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, aparare impotriva incendiilor si protective civila

în conformitate cu prevederile Legii 319 /2006 a Securității și Sănătății în Muncă și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia art.82.alin.2 s-a încheiat prezentul protocol, anexă la Contractul de închiriere.............

 • 1. Obligațiile chiriașului:

  • 1.1. Să respecte în spațiile Electromagnetica S.A. prevederile legale cu privire la securitatea și sănătatea în muncă și situațiile de urgență. Potrivit Legii 319 /2006, chiriașul răspunde de desfășurarea activitățiilor în condiții care să asigure evitarea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.

  • 1.2. Să asigure instruirea, însușirea și respectarea de către personalul propriu a indicatoarelor de securitate care reglementează circulația internă în spațiile Electromagnetica S.A.;

  • 1.3. Să nu creeze blocaje ale căilor de acces și să asigure permanent eliberarea căilor de circulație comune, ocupate cu materiale sau mijloace de transport proprii;

  • 1.4. Să interzică accesul salariaților săi în spațiille sau echipamentele tehnice ale proprietarului (tablouri electrice ș.a.) alte le decât cele menționate în contractul de închiriere. în cazul eventualelor accidente suferite de salariații chiriașului pe spațiile proprietarulu i, chiriașul va suporta în totalitate consecințele;

  • 1.5. în cazul producerii unui eveniment, în sensul prevederilor legislației în vigoare din domeniul securității și sănătății în muncă, în care sunt implicați reprezentanții săi, să își asume responsabilitățile ce decurg din prevederile legale în acest sens și să-l comunice instituțiilor abilitate;

 • 1.6 .în cazul producerii unui accident / incident în spațiile comune se va proceda astfel:

se va acorda primul ajutor și se va face transportul accidentatului la primul punct sanitar din partea ambelor societăți. Se va solicita ajutorul, dacă este necesar, la serviciul național de urgenta (112) sau la Cabinetul Medical al Electromagnetica S.A. (021.4042100 interior 213) între orele 8-16);

se îndepărtează și / sau se controlează pericolele în scopul prevenirii de noi accidente / incidente;

accidentele de muncă se comunică, se înregistrează și se raportează conform prevederilor legale în vigoare și cu respectarea prezentului protocol;

 • -  în cazul unui accident / incident grav nu se va modifica starea de fapt rezultată din producerea accidentului / incidentului, cu excepția cazurilor în care menținerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viața accidentului și /sau a altor persone participante la procesul de muncă;

accidentul de munca cu incapacitate temporară de muncă produs pe spațiile comune, în care sunt implicate ambele părți (chiriaș și proprietar) se va cerceta în comun de către o comisie formată din personal atât de la proprietar cât și de la chiriaș, în urma emiterii deciziilor de cercetare de către conducătorii părților. Comisia va întocmi un singur proces verbal de constatare. înregistrarea și raportarea accidentului / incidentului va fi făcuta de unitatea din a cărei cauză s-a produs evenimentul.

 • -  comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea oricărui eveniment de muncă se va face în deplină concordanță cu prevederile Legii 319/2006 și HG 1425 /2006 cu modificările și completările ulterioare. Acelorași prevederi se supun și accidentele de muncă colective, cu invalidități sau mortale.

accidentul de muncă produs pe spațiile comune în care sunt implicate persoane aflate în interes de serviciu / vizită la chiriaș se va raporta, cerceta și înregistra de către chiriaș, proprietarul fiind exonerat de orice răspundere.

 • 1.7 . Să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de proprietar prin semnalistica aferenta;

 • 1.8 .Să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziție de proprietar, după caz;

 • 1.9 .Să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară;

 • 1.10 .Să nu efectueze modificări neautorizate și fără acordul scris al proprietarului, asupra construcției, instalațiilor din spațiul inchiriat după caz;

 • 1.11 .Sa coopereze pentru îndeplinirea masurilor de protecție civila pentru intregul imobil sau ansamblu de immobile;

 • 1.12 .Să aducă la cunoștința proprietarului, după caz, orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu

1.13. Prezentul protocol va fi prelucrat și însușit atât de personalul chiriașului cât și de personalul proprietarului.

PROPRIETAR:

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.

Director Comercial,


CHIRIAȘ:

GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA Director,


D.A.E.A.P.


Administrator de patrimoniu,


Oficiul Juridic


Administrator financiar,


SISTEM DE CONTROL ACCES PIETONAL SI AUTO

REGULI DE CONDUITA OBLIGATORIE IN CADRUL ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK

CAP.L Dispoziții generale

Art.1. Chiriașul prin reprezentatntul sau legal are obligația de a aduce la cunoștința tuturor angajatilor, contractorilor, agentilor si vizitatorilor sai, precum si oricărei alte persoane ce are legătură cu acesta, conținutul prezentelor reguli de conduita. Aceste reguli sunt afișate in mod vizibil la porțile de acces.

Art.2. Accesul in incinta ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK se face individual, atat auto cat si pietonal.

Art.3. Nu se trece de bariera fara sa se citească Legitimația de acces ( cârdul).

Art.4. Legitimația de acces ( cârdul) se citește si la intrare si la ieșire.

Art.5. Tot personalul/vizitatorii care intra in incinta ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK sunt obligați sa respecte instrucțiunile agentilor de paza, semnele indicatoare afișate si INSTRUCȚIUNILE DE SECURITATE cuprinse in aceasta Anexa .

Art.6. Agentul de paza poate:

Interzice accesul pietonal sau/si accesul auto;

Sa asigure evacuarea din incinta a oricărei personae recalcitrante, ce manifesta un comportament indisciplinat la adresa conducerii ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK, a chiriașilor sau a vizitatorilor acestora, comportament de natura sa producă prejudicii de orice fel si care perturba activitatea locatarilor din land, putând, după caz, sa apeleze la organelle abilitate;

Sa acționeze pentru prevenirea infracțiunilor si contravențiilor;

Atrage atentia conducătorilor autovehiculelor care nu respecta regulile de circulație in incinta ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK;

Intervine in orice moment pentru aplanarea oricărui conflict;

sa supună la control conținutul bagajelor pe care le transporta ( auto sau de mana ).

Art.7. Este interzisa aruncarea țigărilor aprinse sau consumate in coșurile de gunoi sau pe carosabil. Pentru pastrarea unui ambient plăcut si evitarea pericolelor de incendiu este obligatorie folosirea scrumierelor si a locurilor de fumst special amenajate.

Art.8. Este interzisa pozarea de cabluri electrice si de telecomunicații, pe acoperișul sau/si pe fațada clădirilor, fara instiintare prealabila si asistenta reprezentanților desemnați ai ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK;

Art.9. Fotografiatul / filmatul in incinta ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK este strict interzis.

Cap.ll. Accesul pietonal

Art.1. Chiriașul va transmite proprietarului in termen de 2 ( doua ) zile de la semnarea Procesului verbal de preluare a spațiului, lista cu personalul propriu, pentru care, achita taxa pentru consum apa, salubrizare si intretinere spatii comune, asa cum este prevăzut la art.3.2. din contract.

Art.2. Pentru fiecare persoana nominalizata , conform Art1., proprietarul eliberează o Legitimație de acces, ce va da posibilitatea fiecăruia sa primească acces la trecerea prin turnichetii instalați la ambele porti (Poarta nr.1 si Poarta nr.2 ).

Art.3. Legitimația de acces ( cârdul) primita gratuit de la proprietar, este netransmisibila si este proprietatea S.C. Electromagnetica S.A; pierderea cârdului trebuie anunțata imediat la Departamentul Administrativ al S.C. Electromagnetica S.A. tel. 0755 706 362 Alexandru Macu.

Art.4. Colaboratorii externi ai chiriașului precum si partenerii de afaceri sau personalul aflat in probe pentru angajare vor fii tratati ca vizitatori. Aceștia se vor prezenta la Biroul de informații, existent la fiecare poarta unde vor primi, in schimbul Cârtii de identitate sau Pașaportului, următoarele :

 • •    Legitimație de acces , pe care are obligația sa o poarte la vedere pe toata durata șederii sale pe teritoriul S.C. Electromagnetica S.A., si s-o predea la plecare , urmând ai fi

restituit la Pașaportul sau Cartea de identitate.

 • •   Un flyerce conține INSTRUCȚIUNILE DE SECURITATE ce trebuiesc respectate in incinta S.C.Electromagnetica S.A.

Art. 5. Chiriașul va lua masuri asigurătorii de recuperare a legitimațiilor de acces de la salariatii cu care inceteaza contractele de munca si sa le restitue proprietarului sau sa le predea noilor angajați, cunoscând ca pierderea sau nerecuperarea unei legitimații costa 10 EURO / buc plus TVA.

Art. 6. Pentru situațiile nedorite dar posibile in care un salariat uita sau pierde Legitimația de acces , acesta va primi permisiunea de intrare , numai după legitimarea sa si identificarea acestuia pe listele puse la dispoziție de chiriaș. In aceeași zi chiriașul trebuie sa rezolve aceasta situație prin achiziția unei noi Legitimații de acces , la tariful prevăzut la Art.5 , deoarece in ziua următoare nu va mai primi acces.

Art.7. Cu Legitimația de acces ( cârdul) pietonal, nu se va putea accesa porțile prevăzute pentru acces auto.

Art.8. Ieșirea pietonala din incinta societății, se face obligatoriu pe la punctele de control de la Poarta nr. 1 sau Poarta nr. 2.

CAP.III. Accesul auto

Art.1. Circulația auto in incinta ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK este cu sens unic.

Art.2.Accesul este permis pe baza de Legitimație de acces auto, numai pe Poarta nr.1 (langa statia benzina OMV) iar ieșirea numai pe Poarta nr. 2.

Art.3. Se circula cu atentie si cu viteza maxima de 10 km / ora.

Art.4. Pentru posesorii de mijloace auto , cu spatii de parcare închiriate , accesul le este permis in baza Legitimației de acces auto cu respectarea locului / locurilor de parcare ale autovehiculului / autovehiculelor, prevăzut / prevăzute in contract si inscripționat / inscripționate pe carosabil, cu sigla chiriașului.

Art.5. Chiriașul va trebui sa-si respecte locurile de parcare obținute. Orice schimbare va conduce automat la blocarea ieșirii din incinta.

Daca aceasta abatere se repeta se va anula accesul in incinta ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK sau la locul de parcare.

Art.6. Pe timp de iarna conducătorii auto / proprietarii autovehiculelor vor colabora cu personalul desemnat de proprietar pentru creerea cu operativitate a condițiilor de dezapezire .

Art.7. Este interzisa si-n același timp periculoasa trecerea pe sub bariera cu autoturismul fara activarea ridicării acesteia cu Legitimația de acces auto. Eventualele pagube aduse semibarierei sau autoturismului, printr-o astfel de manevra, vor fi suportate de conducătorul auto sau chiriașul proprietar al autoturismului.

Art.8 Este interzis trecerea de bariera de acces auto , atat la intrare cat si la ieșire , fara sa se citească Legitimația de acces auto ( cârdul); riscati sa ramaneti blocati in incinta ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK; sau riscati sa nu mai puteti intra din nou in incinta ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK;

Art.9. In situația in care , in autoturismul ce are dreptul de acces , sunt mai multe persoane, este de inteles obligația acestora de a indeplini, individual, formalitățile de intrare , prevăzute la CAP. II., Art.2. si Art.4. In caz contrar, conducătorul auto si chiriașul vor fi răspunzători de eventualele accidente / incidente cauzate de aceștia , sau ale căror victime pot deveni.

Art.10. Posesorii de autoturisme ce au calitatea de vizitatori asa cum sunt descriși la CAP. II., Art.4. nu vor primi Legitimație de acces auto . Aceștia vor fi invitați sa parcheze autoturismul in Parcarea de Protocol a societății din fata intrării principale (langa Poarta nr. 1 ), in limita locurilor disponibile .

Art.11. Posesorii de mijloace auto care sunt in relații comerciale cu chiriașul vor primii acces de la personalul de paza al proprietarului in următoarele condiții:

a ) cei care doresc intrarea pe teritoriul societății pentru a descarcă marfa , sunt obligați sa prezinte la personalul de paza actele de insotire a acesteia;

b ) cei care doresc sa ridice marfa de la chiriaș pot primi acces de la personalul de paza al proprietarului numai după ce prezintă acestora actele de ridicare a mărfii: Aviz de expediție sau Factura cu data recenta de eliberare . Pana la obținerea acestor documente autovehiculele vor fi parcate fie in Parcarea de Protocol a societății din fata intrării principale (langa Poarta nr. 1 ), in limita locurilor disponibile sau in afara societății.

c ) toti conducătorii auto aflati in situația celor nominalizați la alineatele “a” si “b” după primirea accesului pe teritoriul proprietarului, sunt obligați sa parcheze autovehicolul numai in zona “ rampelor de incarcare / descărcare”, sa reducă perioada de staționare la minimum si sa colaboreze cu personalul de paza in efectuarea acelor manevre menite sa nu congestioneze circulația .

Art.12. Conducătorilor de mijloace auto le este interzisa ieșirea cu oricare alte bunuri, care nu sunt inscrise in documentele de insotire marfa si sunt obligați a nu da curs eventualelor cereri ale personalului ce-si desfasoara activitatea pe teritoriul ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK;. de a le scoate / transporta pe poarta , articole / produse fara acte legale de insotire a acetora. Nerespectarea prevederilor acestui articol atrage după sine răspunderea legala prevăzută de legislația in vigoare .

Art.13. Chiriașul se angajeaza, ca in situația finalizării contractului de inchiriere la termen / înaintea termenului contractual, sa nu ridice bunurile din spațiul închiriat pana nu a semnat si stampilat la D.A.E.D.I.- Serviciu Administrativ, „ Procesul verbal de predare primire spațiu”, avand in vedere ca, reprezentanții firmei de securitate sunt obligați sa verifice acest document, la ieșirea din societate cu mobilier. Art.14. Este interzisa parcarea autovehiculelor pe alte locuri decât cele repartizate prin prezentul contract.Nu se permite staționare mijloacelor de transport pe timpul nopții decât cu aprobarea conducerii ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK;

Art.15. Este interzisa staționarea pe timp îndelungat, abandonarea sau efectuarea de reparații la autovehicule pe locurile de parcare, alei, spatii verzi, ori in oricare alt loc din incinta ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK.

Art.16. Este interzisa depozitarea materialelor de orice fel pe spatiile destinate locurilor de parcare .

Art.17. Toti conducătorii auto / personalul sunt obligați sa respecte indicatoarele de circulație /avertizare, montate in locuri vizibile, indicațiile agentilor de paza si ale personalului cu funcții de conducere din ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK.

CAP.IV. DAUNE LA VEHICULE

Art.1. Pentru eventualele daune , furturi, incendii la vehiculele parcate/stationate in incinta ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK, conducerea ELECTROMAGNETICA nu este responsabila civil sau penal.

CAP.V. REGULILE PROPRIETĂȚII

Art.1. întrucât in interiorul ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK exista sistem de supraveghere video, orice persoana care pătrunde in incinta parcului este de acord cu privire la supravegherea video realizata de proprietar, precum si cu privire la prelevarea, stocarea si folosirea justificata a imaginilor rezultate in care apare respectiva persoana.

CAP.VI.SANCTIUNI

Art.1. Daca după atenționări din partea reprezentațiilor PROPRIETARULUI, personalul CHIRIAȘULUI continua sa ignore regulile stabilite prin acest regulament, autovehiculul sau persoana responsabila de incalcarea regulamentului se pot aplica sancțiuni: -blocarea autoturismului;

- nu vor mai avea acces in incinta ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK.

CAP.VIII. ALTE CAUZE

Art.1. PROPRIETARUL isi rezerva dreptul de a modifica , completa sau renunța la prezentele reguli precum si dreptul de a institui si alte reguli care, periodic, pot fi necesare pentru siguranța , grija si curățenia landului si a persoanelor care o utilizează, cu instiintarea prealabila a CHIRIAȘULUI in sensul modificărilor intervenite.

PROPRIETAR:

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.

Director Comercial,


CHIRIAȘ:

GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA Director,


D.A.E.A.P.


Administrator de patrimoniu,


Oficiul Juridic


Administrator financiar,


SC ELECTROMAGNETICA SA


Anexa nr.8


Lucrări ce urmează a fi executate la spațiul închiriat de

S.C...............................S.R.L.

Lucrări executate pe cheltuiala proprietarului pentru birou , corp..............................................................................

 • 1. Igienizare.........................

 • 2. Realizat instalație electrica

 • 3. Montat geamuri si usi termopan

 • 4. Montat aer condiționat

4. Montat mocheta/linoleum/parchet.

 • 5. Montat jaluzele verticale

s.a. de comun acord cu chiriașul

Termenul de predare al lucrărilor este...............................

PROPRIETAR:

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. Director Comercial,


CHIRIAȘ:

GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA


Director,Oficiul Juridic


Administrator de patrimoniu,

Administrator financiar,

Anexa 2 la H.C.L. Sector 5 nr. /23.03.2020

Contract de închiriere

între:

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul principal în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, România, cu codul unic de înregistrare 414118, nr. de ordine în Registrului Comerțului J 40/19/1991, având cont virament R019RNCB0068004521260001 deschis la BCR Sucursala Ghencea, reprezentată prin Director Comercial             , în calitate de PROPRIETAR

Și

Grădinița Electromagnetica cu sediul in Calea Rahovei, nr. 266, sector 5, București, cu codul unic de înregistrare 33324720, reprezentată prin '              . - Director,

Administrator financiar și             - Administrator de patrimoniu, în calitate de CHIRIAȘ,

au convenit la încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze:

1. OBIECTUL ÎNCHIRIERII

 • 1.1. Proprietarul închiriază chiriașului un spațiu situat în Calea Rahovei, nr. 266-268, sector 5, București, corp C38 și 38A (parțial), având suprafața de 1.054 mp și teren, cu destinația unitate de învățământ preuniversitar de stat, pentru desfășurarea activității Grădiniței Electromagnetica, în incinta imobilului din București, Calea Rahovei nr. 266-268, Sector 5, format din:

 • - teren în suprafață de 520 mp;

 • - construcții în suprafață desfășurată totală de 1.054 mp;

(conform Anexei 1 la prezentul contract).

 • 1.2. Spațiul este evidențiat în Anexa nr. 1 la prezentul contract și va fi amenajat conform Anexei nr. 8.

 • 1.3. Predarea - primirea spațiului închiriat se face pe bază de Proces verbal semnat de ambele părți - Anexa nr. 2.

 • 1.4. Traseul de acces pentru intrare/ieșire chiriaș este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul contract.

 • 1.5. Planul de evacuare în caz de calamități este prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul contract.

 • 1.6. Condițiile de mediu care trebuie respectate sunt prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul contract.

 • 1.7. Protocolul privind obligațiile și răspunderile reciproce asupra măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale - Anexa nr. 6.

 • 1.8. Sistemul de control acces pietonal și auto - Anexa nr. 7.

Anexele de la 1 la 8 fac parte integrantă din contract.

 • 2. PERIOADA ÎNCHIRIERII

  • 2.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de..2020 și până la data de..2025.

 • 3. CHIRIA SI CHELTUIELILE SUPLIMENTARE

  • 3.1. Pentru spațiul închiriat, chiriașul va plăti proprietarului o chirie lunară de 12,5 Euro/mp/lună, la care se adaugă TVA, respectiv 1,5 Euro/mp/lună pentru teren, la care se adaugă TVA.

Chiria lunară va fi stabilită după cum urmează:

 • a) pentru suprafața construită desfășurata, respectiv 1.054 mp x 12,5 EUR/mp = 13.175 EUR;

 • b) pentru suprafața de teren aferent, respectiv 520 mp x 1,5 EUR /mp = 780 EUR

însumând o chirie lunară totală de 13.955 EUR, la care se adaugă TVA.

Chiria se va factura în primele 10 zile ale lunii pentru luna în curs, în lei, la cursul oficial al Băncii Naționale a României din data facturării. Facturile emise chiriașului vor fi trimise și se consideră primite prin fax conform art.13.2. Chiriașul poate proceda și la ridicarea facturilor fizice de la sediul proprietarului.

Factura va fi achitată în termen de 20 (douăzeci) de zile calendaristice de la data emiterii ei prin ordin de plată. întârzierea la plată peste acest termen presupune plata unor penalizări în valoare de 0,1 % / pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, începând cu ziua următoare scadenței, din valoarea neachitată și dă dreptul proprietarului la sistarea furnizării energiei electrice, dacă întârzierea este mai mare de 30 zile calendaristice, de la emiterea facturilor.

 • 3.2.  Cheltuielile cu utilitățile aferente spațiului închiriat, furnizate de S.C. Electromagnetica S.A. (energie electrică, încălzire centrală, apă, canalizare, salubritate, deratizare și dezinsecție, utilizare lift etc) constituie cheltuieli suplimentare și vor fi achitate de chiriaș în baza facturii emise de proprietar.

Facturile emise chiriașului vor fi trimise și se consideră primite prin e-mail conform art.13.2. Chiriașul poate proceda și la ridicarea facturilor fizice de la sediul proprietarului.

Factura va fi achitată în termen de 20 (douăzeci) de zile calendaristice de la data emiterii ei prin ordin de plată. întârzierea la plata peste acest termen presupune plata unor penalizări în valoare de 0,1 % / pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, începând cu ziua următoare scadenței, din valoarea neachitată și dă dreptul proprietarului la sistarea furnizării energiei electrice, dacă întârzierea este mai mare de 30 zile calendaristice, de la emiterea facturilor.

Ca urmare, deplin drept, contractul se consideră reziliat fără nici o notificare prealabilă din partea proprietarului, fără a fi exonerat de plata datoriilor curente.

Pentru utilități, chiriașul va plăti următoarele sume la care se adaugă TVA:

-energie termică: 8,25 lei/mp/lună;

-tarif salubrizare, apa, canal și întreținere spații comune: 21,67 lei/salariat/lună calendaristică;

-energia electrică: va fi furnizată în condițiile de calitate asigurate de rețeaua de distribuție, administrată de ENEL DISTRIBUȚIE MUNTENIA, conform citire contor, la preț de 0,519 lei/kwh (prețul include toate taxele și tarifele reglementate de către ANRE, respectiv tariful de transport, servicii sistem, distribuție, contribuție, cogenerare, cota certificate verzi, prețuri echilibrare, accize, (inclusiv tariful intern de distribuție joasă tensiune, în valoare de 70,47 lei / MWh) mai puțin TVA. Mai multe detalii despre taxele și tarifele reglementate le regăsiți pe adresa mim1, electromagnetica, ro până la 31.12.2020.

Aceste prețuri vor fi indexate ori de câte ori vor avea loc modificări de prețuri la gaz metan, combustibil lichid ușor, apă și a taxelor de salubrizare.

 • 3.3. Plata chiriei și a cheltuielilor suplimentare se va efectua prin bancă, în contul proprietarului nr., deschis la.

 • 3.4. Dacă chiriașul întârzie la plată mai mult de 90 de zile de la emiterea facturii, acesta se obligă să elibereze spațiul necondiționat tară nicio somație din partea proprietarului, în termen de 15 zile calendaristice.

 • 3.5. în cazul în care chiriașul nu evacuează spațiul în termenul menționat la art.3.4.,

proprietarul are dreptul de a inventaria bunurile aflate în spațiul respectiv, de a întocmi în acest sens un Proces-verbal de inventariere și de a depozita bunurile respective într-un spațiu propriu, chiriașul urmând a plăti o taxă de depozitare, reprezentând 5% din chiria lunară, respectiv ..............EUR/lună plus TVA, calculată începând cu data depozitării și până la data

ridicării bunurilor de către chiriaș.

Totodată, proprietarul are drept de retenție asupra bunurilor până la plata integrală a debitului.

 • 4. SERVICII

  • 4.1. Proprietarul va asigura pe cheltuiala sa instalația de iluminat în limita a 200 lucsi, precum și 2 prize duble la fiecare 100 mp suprafață închiriată, în limita unei puteri instalate de max 7 KW. în situația în care chiriașul dorește o altă dotare a instalației electrice, aceasta poate fi realizată de proprietar pe cheltuiala chiriașului. Pentru stabilirea corectă a consumului real de energie electrică se va instala pe cheltuiala proprietarului contor de măsură.

  • 4.2. Toate avizele (de mediu, PSI, sanitare etc.) cad în sarcina chiriașului. în cazul în care acestea nu vor fi obținute sau chiriașul își desfășoară activitatea Iară aceste avize, responsabilitatea este exclusivă a chiriașului.

  • 4.3. Măsurile și planurile de evacuare în caz de calamitate sau incendiu se stabilesc împreună cu proprietarul.

  • 4.4. Instalarea de posturi telefonice se va face pe bază de cerere, direct către operatorii cu plata cheltuielilor aferente de către chiriaș (instalare post, întreținere rețea , service, cost aparat, etc.). Sunt prezenți cu rețele active în toate spațiile de închiriat următorii operatori: RDS-RCS, UPC, GTS Telecom, Romtelecom s.a. Chiriașul poate apela la aceștia sau la alt operator, cu precizarea că oricare va fi alegerea, pozarea cablelor se va face prin canalizația realizată de proprietar și pusă gratuit la dispoziția chiriașilor. Soluția de cablare va fi obligatoriu avizată de proprietar, respectiv la telefon 0755 706 362.

 • 5. FOLOSIREA SPAȚIULUI, REPARTIZARE SI SUBÎNCHIRIERE

  • 5.1. Chiriașul va folosi spațiul doar pentru scopuri care au legătură cu obiectul său de activitate și administrarea acestor activități, respectiv pentru extinderea activității Grădiniței Electromagnetica, unitate de învățământ preșcolar, de stat, cu program normal și prelungit.

  • 5.2. Chiriașul va desfășura în spațiul închiriat numai activități care nu contravin legilor în vigoare din România.

  • 5.3. Chiriașul va asigura funcționarea în deplina siguranță a instalațiilor și va obține toate avizele prevăzute de lege și normativele în vigoare necesare normalei utilizări a spațiului închiriat conform obiectului din contractul de închiriere.

  • 5.4. Chiriașul va răspunde de paza contra incendiilor și va lua masuri de stingere a incendiilor. Chiriașul va fi tras la răspundere de toate consecințele rezultate din incapacitatea de a lua și pune în aplicare toate masurile adecvate de protecție contra incendiilor.

în condițiile respectării prevederilor legale, (Legea 307/2006 ) chiriașul are obligația să asigure constituirea, conform art.l2,alin.(2), art.19, punctul i), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgență privat, precum și funcționarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un alt serviciu de urgență voluntar sau privat, capabil să intervină operativ și eficace pentru stingerea incendiilor.

 • 5.5. în incinta Electromagnetica Business Park, este STRICT INTERZIS fumatul pe scări, cai acces, holuri, grupuri sociale. Fumatul este permis numai în locuri special amenajate de chiriaș, în spațiul închiriat sau în incinta societății numai în locul precizat de proprietar în Anexa nr. 4 la prezentul contract marcat cu inscripția "LOC PENTRU FUMAT".

 • 5.6. Chiriașul nu va încărca, împovăra spațiul închiriat peste limita de 500 Kg/mp și nu va repartiza sau subînchiria acest spațiu fără a avea în prealabil consimțământul proprietarului în orice împrejurare.

 • 5.7. Chiriașul va asigura paza și securitatea bunurilor din spațiile închiriate.

 • 5.8. Chiriașul are obligația să întrețină în deplină stare de funcționare toate instalațiile (electrică, apă, canalizare, scurgere pluvială, termică etc.) de pe spațiul închiriat. în caz contrar, va plăti daune pentru stricăciunile pricinuite.

 • 5.9. Deșeurile tehnologice se vor colecta în saci sau containere și se vor valorifica prin grija chiriașului, neputând fi depozitate decât în spațiul închiriat.

 • 5.10. Gunoiul menajer se va depune în containere puse la dispoziția chiriașului, prin grija proprietarului.

 • 5.11. Chiriașul va permite cu 60 zile înaintea încetării contractului, accesul neîngrădit al proprietarului de a vizita spațiul închiriat cu anexele sale, împreună cu reprezentanții potențialilor chiriași tară ca aceste vizite să conducă la întreruperea activității acestuia.

 • 5.12.  Chiriașului îi este interzisă intrarea cu animale de companie în incinta Electromagnetica Business Park.

 • 6. ÎMBUNĂTĂȚIRI ȘI MODIFICĂRI ÎNTREPRINSE DE CHIRIAȘ

  • 6.1. Chiriașul va avea dreptul, cu aprobarea prealabilă a proprietarului, pe cheltuiala proprie, oricând în perioada de închiriere, să facă îmbunătățiri și modificări în spațiul închiriat, pe care acesta le va considera necesare sau de dorit, pentru a-1 adapta la conveniențele lui sau la cerințele sale, fără a afecta structura clădirii de care aparține spațiul, pe baza schiței / proiectului avizat și de proprietar. Obținerea avizelor și autorizațiilor legale necesare cad în sarcina chiriașului.

  • 6.2. Toate mijloacele fixe, instalații, echipamente și alte utilaje aduse de chiriaș vor rămâne în proprietatea acestuia. îmbunătățirile pe care chiriașul nu le îndepărtează înainte de trecerea perioadei de închiriere, vor rămâne în proprietatea proprietarului, fără ca aceasta să plătească contravaloarea lor chiriașului.

 • 7. ACCESUL PROPRIETARULUI ÎN SPAȚIU

  • 7.1. Proprietarul și reprezentanții proprietarului au dreptul de a intra în spațiul închiriat oricând pentru a face inspecții. Proprietarul va anunța chiriașul înainte de intrarea în spațiu și se vor lua masuri rezonabile pentru a evita întreruperea activității chiriașului.

 • 8. CAZ DE FORȚĂ MAJORĂ

  • 8.1. O parte nu poate fi trasă la răspundere pentru daune cauzate de eșecul sau întârzierea în efectuarea obligațiilor reieșite din acest contract, dacă acest eșec sau întârziere se datorează evenimentelor și motivelor care împiedică sau întârzie îndeplinirea acestui contract.

Partea afectată va notifica celeilalte părți prin telefon sau fax, fără întârziere, trimițând apoi scrisoare în termen de 5 zile în care se vor specifica informații detaliate privind evenimentele și motivele care împiedică sau întârzie îndeplinirea acestui contract. Asemenea informații vor fi certificate de o organizație oficiala competentă sau de Camera de Comerț și Industrie a României.

 • 8.2. Părțile vor decide, după o consultare reciprocă, dacă să suspende sau să anuleze anumite obligații din acest contract, în funcție de seriozitatea evenimentelor.

Daca asemenea evenimente imprevizibile împiedică realizarea acestui contract pe o perioada mai lunga de șase luni, părțile vor decide de comun acord daca contractul va lua sfârșit înainte de termen.

 • 9. REGLEMENTAREA DISPUTELOR

  • 9.1. în cazul unor dispute de orice natură în legătură cu acest contract, ambele părți se vor angaja să rezolve asemenea dispute sau diferențe de opinii în mod amiabil, prin dialog. încercarea de rezolvare amiabilă va fi considerată eșuată de îndată ce oricare din părți va informa în scris partea cealaltă despre acest fapt.

  • 9.2. în cazul eșecului de a ajunge la o înțelegere amiabilă, orice dispută, controversă sau pretenție, în legătură cu acest contract sau cu derularea lui, va fi în cele din urmă rezolvată prin judecătorie, în concordanță cu procedurile de judecată, conform legislației din România.

 • 10. DENUNȚAREA CONTRACTULUI.

  • 10.1. Contractul poate fi denunțat unilateral de proprietar în situația în care chiriașul nu respectă vreuna din clauzele contractuale. în acest caz, chiriașul are obligația să evacueze spațiul care face obiectul închirierii în termen de 30 (treizeci) zile de la data primirii somației scrise a proprietarului, fără a se înlătura executarea obligațiilor contractuale scadente și angajarea contractuală.

  • 10.2. De drept, pentru neplata chiriei în termen de 30 zile calendaristice de la emiterea facturii de plată a chiriei.

  • 10.3. Contractul se poate denunța și de chiriaș în condițiile în care proprietarul nu își respecta obligațiile asumate prin prezentul contract, cu notificare făcută de acesta în termen de 30 de zile, înaintea rezilierii contractului.

  • 10.4. Chiriașul poate solicita încetarea contractului, cu condiția notificării scrise adresate Proprietarului cu cel puțin 60 zile înainte de producerea efectelor de încetare a contractului. în acest caz, chiriașul urmează să achite o penalitate pentru încetarea contractului înainte de termen, valoarea penalității reprezentând valoarea a 2 chirii lunare.

10.5 Proprietarul poate solicita încetarea contractului, cu o notificare prealabilă de 60 zile, în cazul în care apar circumstanțe neprevăzute la momentul încheierii contractului

 • 11. LEGISLAȚIA

  • 11.1. Legislația din România se va aplica în formarea, validarea, interpretarea și executarea acestui contract, precum și anexelor sale, doar dacă nu se va stabili altfel în acestea.

 • 12. AMENDAMENTE ALE CONTRACTULUI.

  • 12.1. Amendamentele sau modificările prezentului contract se pot face numai cu acordul scris al părților.

 • 13. FORMA SCRISĂ

  • 13.1. Orice declarație sau aducere la cunoștință de către o parte va fi validă și obligatorie numai dacă a fost confirmată în scris de către funcționarii sau reprezentanții autorizați ai acelei părți, în scris, prin fax, scrisoare recomandată sau orice alt mijloc care oferă garanția recepționării și confirmării comunicării.

  • 13.2. Adresele părților pentru primirea corespondentei sunt următoarele: Proprietarul: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.

Adresa : București, str. Calea Rahovei, nr.266-268, sector 5

Telefon/Fax: 021 404 21 50 / 021 404 21 92, e-mail:

în atenția: Departamentului Administrativ Exploatare și Administrare Proprietăți Chiriașul: GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA

Adresa: București, str. Calea Rahovei, nr.266, sector 5

Telefon/Fax: 021.423.21.10, e-mail:

In atenția: Director 1

 • 13.3. Fiecare parte se obliga să comunice, în scris, în termen de cel mult 5 (cinci) zile celeilalte părți orice modificare intervenită în adresa indicata mai sus sau comunicată ulterior.

 • 14. ALTE CLAUZE

14.1 .Contractul de închiriere încetează de drept când împotriva uneia dintre părți se deschide procedura de insolvență, prevăzută de Legea nr. 85/2014, de la data pronunțării sentinței, respectiv a încheierii de către judecătorul sindic. încetarea contractului nu exonerează părțile de plata obligațiilor contractuale asumate, deja scadente.

 • 15. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

15.1 Părțile se obligă sa respecte întocmai prevederile legale și pe cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 • 16. INTRAREA ÎN VIGOARE

  • 16.1. Prezentul contract a fost semnat astăzi....................... încheiat în două exemplare,

unul pentru chiriaș și unul pentru proprietar, și va intra în vigoare de la data semnării sale de către părți.

PROPRIETAR:

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.

Director Comercial,

CHIRIAȘ:

GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA

Director,


D.A.E.A.P.,


Oficiul Juridic,


Administrator de patrimoniu,

Administrator financiar,