Hotărârea nr. 71/2020

Hotărârea nr. 71/23.03.2020 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul persoanelor prevăzute la art. 23 și art. 24 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, precum și cuantumul acesteia.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul persoanelor prevăzute Ia art. 23 și art.24 din Legea nr, 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cuantumului acesteia

Având în vedere:

 • - Raportul de specialitate întocmit de către directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, înregistrat sub nr. 5579/16,03.2020;

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub numărul 25004/17.03.2020 referitor la aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun dc suprafață și cu metroul persoanelor prevăzute la art. 23 și art. 24 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cuantumului acesteia;

 • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, 'laxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

 • - Avizul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

în conformitate cu prevederile art. 23 și art. 24 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare,

în concordanță cu prevederile art.64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.139 alin.(l), art.140 alin.(l), art.166 alin.(2) lit. p) și art.196 alin. (!) lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 H O T Ă R Ă Ș T E

ART.L Se aprobă modalitatea dc acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul persoanelor prevăzute la art. 23 și art. 24 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2. Persoanele prevăzute de art. 23 și art. 24 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, vor beneficia de gratuitate la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul în limita unei sume care va fi egală cu valoarea lunară a abonamentului STB pe toate liniile și a abonamentului METROREX cu număr nelimitat de călătorii,

ART.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.44/25.08.2016, privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul persoanelor prevăzute la art. 23 alin. (1) și (2) din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cuantumului acesteia.

ARTA Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică — Serviciul Evidență Acte Administrative și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE SECRETAR GENERAL AL LECTORULUI 5, ELENA-LU


IȚA PI4TRESCU


Nr.       /23.03.2020

CATEGORII DE BENEFICIARI:

Având in vedere prevederile art.23 și art.24 din Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de gratuitate privind transportul urban/interurban, următoarele categorii de persoane cu domiciliul pe raza sectorului 5, aflați în evidența DGASPC Sector 5 și anume :

 • a) persoanele cu handicap grav adulți și copii;

 • b) persoanele cu handicap accentuat, adulți și copii;

 • c)  însoțitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;

 • d) însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;

 • e)  însoțitorii adu Itilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora;

 • f)  asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • g) asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

CONDIȚII DE ACORDARE :

Gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafața sau cu metroul, pentru categoriile de persoane menționate mai sus , se acordă cu respectarea următoarelor condiții

Pentru STB/Metrou

la cererea titularului dreptului pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap , pentru mijloacele de transport urban de suprafața și subteran (STB /METROREX), care se va depune personal odată cu evaluarea persoanei ce solicita incadrarea în grad de handicap, ori prin poștă sau email la adresa daspd s5@yahoo.com. însoțită de consimțământul de prelucrare a datelor cu charactcr personal.

 • -   în cazul in care titularul dreptului nu are capacitate de exercițiu / are capacitate de exercițiu restrânsă, cererea de acordare a dreptului va fi întocmită de reprezentantul legal al titularului / de titular cu încuviințarea reprezentantului sau legal;

pentru minorii încadrați în grad de handicap cererea se completează de către unul dintre reprezentanții legali ai copilului;

Pentru CFR/Autointcrurban

 • -  conform Hotărârea Guvernului nr. 1017/2018 din 20 decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, la cererea persoanei îndreptățită însoțită de consimțământul de prelucrare a datelor. Cererea se va depune personal odată cu evaluarea persoanei ce solicita incadrarea în grad de handicap, ori prin poștă sau email la adresa daspd s5@yalioo.com. însoțită de consimțământul de prelucrare a datelor cu character personal.

PROCEDURA DE ACORDARE :

Persoanele cu handicap aflate in evidența D.G.A.S.P.C. Sector 5 pot solicita acordarea gratuităților de transport prin completarea unei cereri tip în timpul procesului de evaluare .

Cererea completată este valabilă pe întreaga perioada de valabilitate a certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap și are ca specificație “gratuitate persoana cu handicap grav/accentuat”, respectiv “gratuitate asistent personal" cu menționarea mijloacelor de transport solicitate (STB, METROU,CFR/Autointcrurban).

Pentru eliberarea cartelelor ce asigură gratuitatea călătoriei cu metroul se procedează astfel încât la începutul fiecărei luni calendaristice, se centralizează și se prelucrează solicitările din luna anterioară, primite de către serviciul public de specialitate prin mijloacele de corn unicarc puse la dispoziția beneficiarilor, realizandu-se o estimare cu privire la numărul de beneficiari pentru luna următoare. Documentele sunt astfel înaintate Direcției Economice a D.G.A..S.P.C. Sector 5 împreună cu solicitarea de achiziționare a numărului corespunzător de cartele METROREX.

Cartelele METROREX sunt achiziționate de către serviciile de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Valabilitatea cartelei de metrou este de 30 zile de la data primei activări, are un număr nelimitat de călătorii de efectuat în decurs de o lună, fără depășirea termenului de valabilitate înscris pe respectiva cartelă și este în cuantum de 70 lei.

Plata acestor cartele se face prin factură, iar achiziționarea lor se realizează de la S.C.T.M.B. Metrorex S.A., după achitarea contravalorii acestora.

în ceea ce privește legitimațiile gratuite de călătorie ce asigură transportul cu S.T.B., acestea se eliberează pe baza contractelor încheiat de către D.G.A.S.P.C. Sector 5 cu Asociația de Dezvoltare întercomunitară pentru Transport Public București -Ilfov .

Valoarea lunară a unui abonament STB este de 50 lei , iar plata gratuității la transport urban de suprafață se realizează prin achitarea lunară a contravalorii facturii emise de instituția parteneră în realizarea transportului.

în ceea ce privește acordarea biletelor ce asigură gratuitatea transportului interurban (CER), acestea se eliberează în funcție de gradul de handicap în care este încadrată persoana beneficiară și anume :

 • - 12 bilete dus-întors pentru persoana cu gradul grav si pentru asistentul personal al acesteia, respectiv însoțitorul acesteia numai în prezența persoanei cu handicap

 • -  6 bilete dus-întors pentru persoana cu gradul accentuat.

în condițiile prevăzute de H.G. nr. 1017/2018 ,pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap,D.G.A.S.PC. Sector 5 are ca sarcină tipărirea pe hârtie filigran a biletelor de călătorie pentru transportul interurban și transmiterea acestora către beneficiari, pe baza convențiilor încheiate cu furnizorii de servicii de transport, licențiați în condițiile legii.

Persoanele încadrate în grad de handicap care au optat pentru transportul gratuit cu metroul/STB/CFR/Autointerurban și au indicat telefonic,respectiv prin email perioada pentru care solicită aceste drepturi, vor primi prin poștă, respectiv prin curier, facilitățile solicitate la adresa de domiciliu, .

Persoanele încadrate în grad de handicap care nu au posibilitatea să primească prin poștă/curier aceste drepturi vor putea ridica facilitățile de transport în timpul programului de lucru cu publicul al D.G.A.S.P.C. Sector 5, la sediul instituției.

In cazul furtului / pierderii cartelei de metrou sau a abonamentului STB,a biletelor CFR este necesar ca beneficiarul să anunțe pierderea într-un cotidian de presă , depanând ulterior dovada anunțului la serviciul de specilitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5.