Hotărârea nr. 70/2020

Hotărârea nr. 70/23.03.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței Domestice din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Victimele Violenței Domestice, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței Domestice, din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Victimele Violenței Domestice, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 25001/17.03.2020, al Primarului Sectorului 5;

 • - Raportul de specialitate nr. 5612/17.03.2020, întocmit de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5, prin care se propune aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare al Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței Domestice, din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Victimele Violenței Domestice;

Luând în considerare avizul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

Dată fiind H.C.L. Sector 5 nr. 70/08.04.2019 prin care se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul ”Venus - împreună pentru o viață în siguranță!”, în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4., prioritate investiții 9ii.;

Potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 2 și art. 3 din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anexa nr. 1 la nomenclator Regulament cadru de organizare si funcționare a serviciului social de cu cazare,

în baza art. 64, alin. 1 și 5 și art. 65, alin. 1 și alin. 5, precum și cu art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(7) lit. b), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1) art. 166 alin. (2) lit. (f) și (p), art. 196 alin. (1) lit. (a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței Domestice, din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Victimele Violenței Domestice, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistența Tehnică și Juridică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


TORULUI 5, RESCU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETAR GENE ELENA-LU


Nr. VO Z23.03.2020


PREȘE ALEXANEDINȚĂ,

LAZAROV


Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. Z23.03.2020

REGULAMENT-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL SERVICIULUI SOCIAL "LOCUINȚĂ PROTEJATĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE”

ART.l. Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social "Locuință protejată pentru Victimele Violenței Domestice”, cod serviciu social 8790 CRDV - III, aprobat prin același act administrativ prin care a fost înființat, respectiv, Hotărârea nr.a Consiliului Local Sector 5, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații serviciului social și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART. 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social - Locuință protejată pentru Victimele Violenței Domestice, cod serviciu social 8790CR-VD-III, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 5, acreditată conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 003267, data eliberării 06.11.2017, cu sediul în str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9 -11, sector 5, mun. București.

Serviciul social - Locuință protejată pentru Victimele Violenței Domestice este dezvoltat în cadrul Proiectului POCU/465/4/4/128038 - “Venus - împreună pentru o viața în siguranță!”

ART. 3 Scopul serviciului social

 • 1. Scopul serviciului social - Locuință protejată pentru Victimele Violenței Domestice, este să ofere servicii, pe durată determinată de 1 an, în care victimele violenței domestice pot beneficia de cazare, consiliere psihologică, orientare vocațională, reabilitare și reinserție socio-profesională pentru o viață independentă.

 • 2. Locuința protejată este destinată cu precădere victimelor violenței domestice care nu au o locuință proprie și care au nevoie să-și continue procesul de pregătire și adaptare la viață independentă, eventual începută într-un centru de recuperare, precum și reinserția socio-profesională până la identificarea unei soluții de locuire.

ART. 4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) Serviciul social - Locuință protejată pentru Victimele Violenței Domestice, cod serviciu social 8790CR-VD-III, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 217/2003, cu modificările aduse de Legea nr. 174/2018, H.G. nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state, Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional privind implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse între femei și barbati și prevenirea și combaterea violenței domestice 2018-2021, H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, precum și a altor acte normative secundare, aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil:

 • > Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice - Anexa III;

 • > Ordinul nr. 288/2006 - Standardele Minime Obligatorii privind Managementul de caz în domeniul protecției copilului.

 • (3) Serviciul social "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice”, cod serviciu social 8790CR-VD-III, este înființat prin:

 • (a) Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • (b) "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice”, cod serviciu social 8790CR-VD-III, funcționează în mun. București, sector 5, adresa locației fiind secretă publicului larg - în conformitate cu legislația în vigoare.

ART. 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice”, cod serviciu social 8790CR-VD-III, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza serviciilor sociale în cadrul "Locuinței protejate pentru victimele violenței domestice”, cod serviciu social 8790CR-VD-III, sunt următoarele:

respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

•S protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

■S asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

•S deschiderea către comunitate;

•S asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

S asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

■S ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu *);

S facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

•S promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

C asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

■S preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

■S asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

■S asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

C primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

J colaborarea adăpostului/unității cu serviciul public de asistență socială.

*} Cu respectarea prevederilor Legii sănătății mintale și a persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată.

ART. 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii locuinței protejate sunt victimele violenței domestice:

 • a) adulți victime ale violenței domestice;

 • b) cupluri părinte/reprezentant legal-copil.

Cuplul părinte/reprezentant legal-copil, denumit în continuare părinte-copil, se referă la părintele victimă împreună cu copilul sau copiii săi, care pot fi victime la rândul lor și/sau martori.

Locuința protejată promovează participarea beneficiarilor, inclusiv a copiilor, la luarea deciziilor care îi privesc și derularea activităților.

 • (2) Condițiile de admitere în serviciul social sunt determinate de evaluarea condițiilor de risc și de vulnerabilitate ale victimelor violenței domestice și de disponibilitatea locurilor în cadrul locuinței. Beneficiarele locuinței trebuie sa îndeplinească cel puțin o condiție de risc și una de vulnerabilitate după cum urmează:

a.) Condițiile de risc pentru victima violenței domestice sunt următoarele:

a. 1) a beneficiat în ultimii 5 ani, de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție provizoriu sau ordin de protecție;

a.2) se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice de asistență socială, uneia sau mai multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea acestora de acordarea unor servicii/ măsuri de sprijin;

a.3) i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal și/sau certificat medical care să ateste vătămările provenite din situațiile de violență domestică, și, după caz, orice alte documente doveditoare emise de către unitățile sanitare;

 • a. 4) victima face dovada înregistrării unei cereri de divorț sau a emiterii de către instanțele judecătorești a unei hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a unui certificat de divorț.

b.) Condiții de vulnerabilitate pentru victima violenței domestice sunt următoarele:

 • b. l) se află în situația de dependență economică față de agresor și nu are venituri proprii sau acestea sunt insuficiente;

b.2) nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării, cu excepția mamelor care s-au aflat sau se află în concediu de îngrijire a copilului;

b.3) nu deține un certificat de calificare profesională pentru o anumită ocupație;

b.4) face parte din categoria de șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri de lungă durată, tineri NEET sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale;

b.5) nu deține nici o diplomă de studii sau deține documente doveditoare privind absolvirea a cel puțin 4 clase;

 • c) Beneficiarul este admis în centru în baza cererii, avizată de coordonatorul serviciului social și aprobată de directorul general al DGASPC Sector 5;

CI). Beneficiarul este înregistrat în Registrul de evidență a beneficiarilor.

C2). După aprobarea cererii, în termen de maxim 7 zile de la înregistrarea în registrul de evidență privind admiterea beneficiarilor, se încheie cu beneficiarul un contract de furnizare servicii.

C3). Perioada de acordare a serviciilor locuinței protejate este de maximum 1 an, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia. Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare originale. La cererea beneficiarului și cu acordul conducerii, contractul poate fi reînnoit, după caz.

C4) Pentru cuplurile părinte-copil victime ale violenței, se încheie contractul de furnizare de servicii cu părintele/sau reprezentantul legal victimă a violenței. Contractul de furnizare servicii se încheie între DGASPC Sector 5 prin Locuința protejată și părintele victimă a violenței domestice, care este beneficiar al locuinței protejate, împreună cu copilul victimă sau martor al violenței.

C5). Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 dispune acordarea serviciilor în cadrul serviciului social "Locuința protejată”. Documentul prin care se realizează cele de mai sus este Dispoziția de admitere în cadrul "Locuinței protejate”.

C6) Pentru fiecare beneficiar/cuplu părinte-copil se întocmește dosarul personal care conține, cel puțin, următoarele documente:

 • - cererea de admitere, semnată de beneficiar, în original;

 • - dispoziția de admitere, avizată de coordonatorul locuinței protejate și aprobată de directorul general al DGASPC Sector 5, în original;

 • - actul de identitate a beneficiarului, precum și, atunci când este cazul, actele de identitate ale copiilor, minori aflați în grija sa în locuința protejată, în copie;

 • - contractul de furnizare servicii semnat de părți, în original;

 • - fișa de evaluare/reevaluare a beneficiarului;

 • - planul de intervenție;

 • - fișa de monitorizare a serviciilor;

 • - copii ale fișelor de evaluare multidisciplinară (medicală, psihologică, socială și juridică) și ale planurilor de reabilitare și reintegrare socială a copiilor găzduiți împreună cu părinții victime ale violenței domestice, precum și alte documente de monitorizare;

 • - acord de prelucrare a datelor beneficiarului.

* MODEL DE CONTRACT PENTRU ACORDAREA DE SERVICII SOCIALE


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5

Tel./Fax: 021-310.17.31


Cod fiscal: 17104480

Operator de date cu caracter personal


CONTRACT

de furnizare servicii

Art.l Părțile contractante:

 • 1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, acronim - DGASPC Sector 5, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în municipiul București, str Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sectorul 5, codul de înregistrare fiscală 17104480, contul nr. R017TREZ70524680220XXXXX, deschis la Trezoreria Sector 5, certificatul de acreditare seria AF nr. 003267, reprezentat de doamna Florentina Popescu, având funcția de Director General;

Și

2..................., domiciliat/ă în mun. București, str....., nr......, bl. .., sc..., ap. .., sector 5, CNP.....,

posesoar a ... seria .. nr... eliberată la data de......., ....;

având in vedere:

 • - Cererea nr......

 • - Fișă de evaluare nr......

convin asupra următoarelor:

Art. 2. Definiții:

 • 2.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

 • 2.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completările ulterioare,

 • 2.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție, în urma evaluării complexe;

 • 2.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale-activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumita perioadă;

 • 2.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de protecție - modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale;

 • 2.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale - cota-parte din costul total al serviciului/ serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani, în servicii sau în natura;

 • 2.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificandu-și maximal potențialul psiho-fizic;

 • 2.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii;

 • 2.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ;

 • 2.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinovăției acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia;

 • 2.12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a pronosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri;

 • 2.13. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și a pronosticului acestora, utilizandu-se instrumente și tehnici standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic.

Art.3. Obiectul contractului

 • 3.1. *) Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale în cadrul......:

 • a) primire, găzduire, protecție, hrană,

 • b) consiliere psihologică,

 • c) consiliere socială,

 • 3.2. *) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:

 • a) serviciile de primire și găzduire temporară, constau în asigurarea primirii, găzduirii, protecției și hranei pe perioada determinată, cuprinsă pentru o perioadă de 1 an de zile;

 • b)  serviciile de consilere psihologică au ca scop dezvoltarea unor abilități în vederea integrării/reintegrării sociale, a persoanelor victime ale violenței domestice. Locuința protejată asigură asistența familială, atât beneficiarului, cât și minorilor aflați în îngrijirea acestuia. Consilierea psihologică este oferită sub mai multe forme: consiliere individuală, consiliere de grup/grup de suport, consiliere cuplu mamă - copil;

 • c) consilierea vocațională este adaptată nevoilor specifice și particularităților fiecărui caz în parte. Ea poate include următoarele tipuri de demersuri: orientare profesională, reintegrare profesională, reintegrare scoalară;

 • d) consilierea socială, care de asemenea, este adaptată nevoilor beneficiarilor și are în vedere identificarea resurselor familiei extinse, punerea în legalitate a victimei (obținerea actelor de identitate), reintegrare locativă, orientare către alte servicii sociale și/sau medicale, după caz;

Art.4. Costurile serviciilor sociale acordate

 • 4.1. Costul total pe an, al serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, este de 16570 lei;

 • 4.2 Costul pentru hrană este conform prevederilor legale, respectiv alocația zilnică de hrană prevăzută pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice de asistență socială;

 • 4.3 Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este 0 (zero)lei. Toate serviciile sunt oferite cu titlu gratuit, conform prevederilor legale în vigoare.

 • 4.4. Contribuția beneficiarului de servicii sociale nu va influența acordarea serviciilor sociale și nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieși din starea de dificultate.

Art.5. Durata contractului

 • 5.1. Durata contractului este de la data întocmirii..........până la data de........ inclusiv.

 • 5.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuirea planului individualizat de ințervenție.

Art.6. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

 • 6.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție și în planul individualizat;

 • 6.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale;

 • 6.3. revizuirea planului individualizat de inetrvenție în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

Art.7. Drepturile furnizorului de servicii sociale:

 • 7.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;

 • 7.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate;

 • 7.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

Art. 8. Obligațiile furnizorului de servicii sociale:

 • 8.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului, în acordarea serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;

 • 8.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de intervenție, cu respectarea acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;

 • 8.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct.13.1 si 14.1 lit. a) si d); asigurarea continuității serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale;

 • 8.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere ca beneficiarul și-a indeplinit obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile;

 • 8.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:

 • - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora;

 • - oportunității acordării altor servicii sociale;

 • - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

 • - regulamentului de ordine internă;

 • - oricărei modificări de drept a contractului;

 • 8.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze și/sau să revizuiască planul individualizat de intervenție exclusiv în interesul acestuia;

 • 8.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale;

 • 8.8. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale;

 • 8.9. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale;

 • 8.10. de a informa serviciul public de asistență în a cărui raza teritorială locuiește beneficiarul asupra nevoilor identificate și serviciilor sociale propuse a fi acordate.

Art.9. Drepturile beneficiarului

 • 9.1. în procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 3, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.

 • 9.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:

 • a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de intervenție;

 • b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale;

 • d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 • - drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;

 • - modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;

 • - oportunității acordării altor servicii sociale;

 • - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

 • - regulamentului de ordine internă;

 • e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există;

 • f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;

 • g) de a-si exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

Art.10.*) Obligațiile beneficiarului:

 • 10.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea și revizuirea planului individualizat de intervenție;

 • 10.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

 • 10.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistență și îngrijire;

 • 10.4. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;

 • 10.5. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.).

Art.ll.*) Soluționarea reclamațiilor

 • 11.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor sociale.

 • 11.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.

 • 11.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației.

 • 11.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul sectorului, care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competente.

*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioară o procedura privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 11.1-11.3.

Art.12. Litigii

 • 12.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

 • 12.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergentelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

Art.13.*) Rezilierea contractului

*) In funcție de natura seriviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, părțile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părțile responsabile.

 • 13.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

 • a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant, formulând în acest sens o cerere scrisă cu 24 de ore înaintea momentului rezilierii;

 • b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale;

 • c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;

 • d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

 • e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsură în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

 • f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsură în care este afectata acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

Art.14. încetarea contractului

 • 14.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

 • a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • b) acordul părților privind încetarea contractului;

 • c) scopul contractului a fost atins;

 • d) forța majoră, dacă este invocată.

Art.15. Dispoziții finale

 • 15.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.

 • 15.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

 • 15.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

 • 15.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

 • 15.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate.

 • 15.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de intervenție se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția copilului și Serviciului public de Asistență Socială, conform legii.

 • 15.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de intervenție, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Serviciul Public de Asistență Socială vor monitoriza activitatea furnizorului de servicii sociale.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

FURNIZOR DE SERVICII SOCIALE

DIRECTOR GENERAL

Beneficiarul de servicii sociale,

întocmit și avizat pentru legalitate Consilier juridic

 • (3) Locuința protejată pentru victimele violenței domestice stabilește și aduce la cunoștința beneficiarilor condițiile de suspendare/încetare a serviciilor acordate. Principalele situații în care locuința protejată suspendă/încetează acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită perioadă de timp pot fi:

 • - încetarea frecventării locuinței protejate de către beneficiar, prin proprie voință (încetare);

 • - internarea în spital, în baza recomandărilor medicale;

 • -  transferul la o instituție specializată, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/dezalcoolizare, tratament drogo-dependență etc.;

 • - forța majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a locuinței protejate etc.);

 • - decesul beneficiarului;

 • - nerespectarea clauzelor contractuale de către beneficiar sau comportament inadecvat ce contravine Regulamentului de organizare și funcționare.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice” au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice” au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d) să păstreze confidențialitatea adresei și locației locuinței protejate față de agresor și/sau alte personae care pot periclita viața și siguranța atât personal cât și a celorlați beneficiari ai locuinței;

 • e) să aibă un comportament dezirabil social, bazat pe respectarea personalului și a normelor de conviețuire socială, astfel încât să nu afecteze activitatea locuinței și pe ceilalți beneficiari;

 • f) să respecte prevederile prezentului Regulament de organizare și funcționare.

ART. 7 Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice”, cod serviciu social 8790CR-VD-III, sunt următoarele:

 • a)  De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.  reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2.  găzduire pe o perioadă determinată, de maxim 1 an de zile;

 • 3.  consiliere psihologică și suport emoțional;

 • 4.  consiliere juridică;

 • 5.  reintegrare familială și comunitară;

 • 6.  hrană.

 • b) De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.  informarea continuă a beneficiarilor asupra serviciilor oferite în centru;

 • 2.  diseminarea informațiilor despre serviciile sociale oferite în cadrul evenimentelor desfășurate în sopul prevenirii/combaterii violenței domestice;

 • 3.  colaborarea cu mass-media în vederea mediatizării fenomenului violenței domestice și a serviciilor oferite;

 • 4.  efectuarea demersurilor către DGASPC Sector 5, în vederea dezvoltării unor parteneriate și colaborarea cu organizații nonguvernamentale, instituții și alți reprezentanți ai societății civile;

 • 5.  promovarea serviciului în comunitate prin distribuirea de pliante și flayere, în vederea informării despre serviciile oferite de centru;

 • 6.  implicarea voluntarilor în activitățile fiecărui beneficiar.

a) De promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acesteia:

 • 1.  elaborarea și aplicarea "Cartei drepturilor beneficiarilor”, în conformitate cu drepturile prevăzute în Convenția ONU;

 • 2.  informarea beneficiarilor asupra drepturilor lor;

 • 3.  măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la condițiile de furnizare a serviciilor sociale, facilitățile oferite de activitățile desfășurate;

 • 4.  dispunerea de proceduri, de un regulament intern, care respectă și sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șanse, precum și participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • 5.  asigurarea demnității beneficiarilor, autodeterminării și autonomiei acestora în gestionarea propriilor bunuri și respectarea dreptului la intimitate;

 • 6.  dispunerea de reglementări privind asigurarea confidențialității, cunoscute atât de către personal, cât și de către beneficiari;

 • 7.  asigurarea condițiilor necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite;

 • 8.  respectarea Codului etic al angajaților.

 • d) De asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1.  elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2.  realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3.  acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără discriminare, a unor servicii sociale centrate pe nevoile personale ale beneficiarului;

 • 4.  în relația dintre furnizori și beneficiari, se vor utiliza mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile, se va asigurarea confidențialitatea și securitatiea datelor și informațiilor personale, se vor utiliza mecanisme de prevenție și combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;

 • 5.  dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă: recrutarea de personal calificat și asigurarea formării continue, implicarea voluntarilor, asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă;

 • 6.  evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarului prin completarea de chestionare scrise la ieșirea din centru.

 • e) De administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului:

■S recrutarea si angajarea personalului se face de către DGASPC Sector 5, în conformitate cu legislația în vigoare;

J personalul este selectat cu atenție și responsabilitate prin intermediul unui proces de recrutare și angajare care se desfășoară în acord cu legislația în vigoare și răspunde nevoilor victimelor;

•S stabilirea structurii și a numărului de personal se realizează de către DGASPC Sector 5 cu aprobarea organigramei și Ștatele de funcții prin Hotărârea Consiliului local Sector 5, ținând cont de următoarele aspecte:

■S numărul total de beneficiari este de 6;

■S capacitatea centrului este de 6 locuri;

J evaluarea personalului se realizează de către șeful de centru și se supune spre aprobare conducerii DGASPC Sector 5;

■S optimizarea utilizării timpului de lucru de către salariații centrului prin organizarea timpului de lucru și monitorizarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;

•S bugetul este asigurat din fonduri europene, în parteneriat cu Consiliul Local Sector 5 și administrat de DGASPC Sector 5;

•J atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea procedurilor de lucru privind sponsorizările și donațiile.

■S personalul centrului este cuprins în programe de formare profesională continuă vizând cunoașterea deprinderilor de viață independentă, precum și a mijloacelor de intervenție și creearea deprinderilor de viață;

S evaluarea periodică a personalului care își desfășoară activitatea în cadrul centrului, cel puțin o dată pe an, în condițiile legii;

•S personalul angajat, precum și voluntarii centrului se obligă să păstreze confidențialitatea identității și dificultăților persoanelor asistate, în acord cu legislația în vigoare.

monitorizarea și evaluarea permanentă a obiectivelor propuse.

ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social "Locuința protejată pentru victimele violenței domestice” funcționează cu un număr de 4 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Sector 5 nr., din care:

 • a) personal de conducere: coordonarea locuinței este asigurată de către 1 șef centru;

 • b) personal de specialitate: 3 - 1 asistent social și 2 referenți;

 • (2) Atribuțiile de consiliere juridică, precum și alte atribuții specifice, identificate în funcție de nevoi, necesare desfășurării optime a activității serviciului social, după caz, vor fi asigurate de personalul din serviciile de specialitate ale DGASPC Sector 5, prin adăugarea de atribuții în fișa postului a unor specialiști desemnați în acest scop.

 • (3) Raportul angajat/beneficiar este de 1/10.

**Norme de conduită

întreg personalul din cadrul Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței Domestice are următoarele obligații:

 • V de a respecta Codul de Etică al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

 • V de a se prezenta la locul de muncă în ținută vestimentară decentă, curată, adecvată activității profesionale - în cazurile în care funcția nu impune uniformă;

J de a adopta un comportament corect, bazat pe respect, bună credință, loial față de instituție și demn de profesionalism;

S de a evita conflictele de orice natură atât în relația cu ceilalți colegi, cu șefii ierarhici, cât și cu beneficiarii centrului;

■S de a nu introduce și consuma, în incinta instituției, băuturi alcoolice.

Orice abatere de la normele de conduită va fi sancționată conform legislației în vigoare.

ART. 9 Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere :

• șef centru (111225);

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • •  asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • •  elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • •  propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • •  colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • •  întocmește raportul anual de activitate;

 • •  asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • •  propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • •  desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • •  ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • •  răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • •  organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • •  reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și injustiție;

 • •  asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • •  asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • •  asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • •  alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

în cadrul Proiectului POCU ”VENUS - împreună pentru o viață în siguranță !”: participă la buna implementare a activității A2 - Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă;

urmărește evoluția beneficiarelor și colaborează cu grupul de suport și cu cabinetul de consiliere vocațională pentru asigurarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor personalizate ale beneficiarilor;

asigură o abordare integrată a serviciilor pentru victimele violenței domestice, prin corelarea serviciilor furnizate la nivelul locuinței protejate cu furnizarea serviciilor complementare: grup de suport și cabinet consiliere vocațională;

participă la procesul de identificare și selecție a victimelor violenței domestice;

asigură coordonarea, îndrumarea și monitorizarea activităților desfășurate în cadrul Locuinței protejate;

sprijină victimele violenței domestice în ceea ce privește învățarea și asumarea deprinderilor de viață independentă;

pregătește și facilitează transferul victimei violenței domestice la o viață independentă;

răspunde de calitatea activităților desfășurate la nivelul Locuinței protejate și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

asigură distribuirea voucherelor de hrană și formulează recomandări pentru viață; monitorizează modul de utilizare a resurselor alocate locuințelor protejate, materialelor consumabile și modul de întreținere a bunurilor și mobilierului din locuința protejată;

 • (3) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie.

 • (4) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ART. 10

Consiliul consultativ

Serviciul social ”Locuința protejată pentru Victimele Violenței Domestice”, cod serviciu social 8790CR-VD-III, nu are personalitate juridică.

ART. 11 Personalul de specialitate:

 • (1) Personalul de specialitate:

 • a. asistent social (cod COR 263501)

 • b. referent (cod COR - 331309)

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

 • a)  asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f)  face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

RESPONSABILITĂȚI:

Asistent social:

 • •   Iși desfășoară activitatea de luni până vineri de Ia 08.00 la 16.00;

 • •  Colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în combaterea violenței domestice, precum îi cu organizații neguvemamentale care desfasoară activitati în domeniu;

 • •   Colaborează cu compartimentele admistrației publice centrale și locale și cu alte organisme implicate în campaniile de informare și educare a comunităților-țintă, precum și pentru elaborarea materialelor promoționale specifice;

 • •  Ține evidența scriptică a beneficiarilor serviciilor oferite de centru;

 • •  Elaborează lunar rapoarte statistice privind activitățile desfășurate și categoriile de beneficiari ai serviciilor oferite de Locuința protejată (număr de beneficiari, vârstă, sex, mediul din care provin, nivel de instruire, ocupație, venituri, stare civilă, număr de copii aflați în întreținerea lor);

 • •  Participă la întocmirea dosarului beneficiarului și îl sprijină pe aceasta din urma în vederea obținerii documentelor necesare completării dosarului;

 • •  Efectueză deplasări la sediul instiutiilor competente — politie, oficiu de stare civilă, unitate medicală, unitate de invatământ, judecătorie, Oficiul Forțelor de Muncă, Administrația Finanțelor Publice etc., în vederea soluționării situației socio-juridice;

 • •  întocmește rapoarte de evaluare inițială a situației victimei violenței domestice și a copiilor acesteia;

 • •  întocmește solicitări scrise către instituțiile competente, în vederea obținerii documentelor necesare, în vederea clarificării situației socio-juridice a victimei violenței domestice;

 • •  Efectueză rapoarte de anchete sociale, ca urmare a deplasării în teren ;

 • •  Urmărește comportamentul și evoluția victimei violenței domestice, în timpul activităților desfășurate în locuința protejată;

 • •  Nu furnizează informații despre activitatea Locuinței protejate pentru victimele violenței domestice, persoanelor din afara DGASPC Sector 5, decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general;

 • •  Păstrează confidențialitatea cu privire la datele/informațiile cu privire la victimele violenței domestice și a copiilor acesteia;

 • •  Participă la activități de perfecționare;

 • •  Dezvoltă relații de colaborare cu membrii echipei de implementare a Proiectului ”Venus -împreună pentru o viață în siguranță!”;

 • •  Prezintă informațiile și documentele legate de beneficiari/intervenții/rezultate, ori de câte ori sunt solicitate de către șeful de centru;

 • •  Respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • •  Respectă normele de funcționare si utilizare prevăzute pentru echipamentele folosite;

 • •  Se prezintă la efectuarea controlului medical periodic;

 • •  Cunoaște si respectă prevederile ROF și ROI;

 • •  Respectă prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii și a normelor de prevenirea și stingerea incendiilor;

 • •  îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la superiorul ierarhic direct în realizarea activităților pe termen scurt, în limitele respectării temeiului legal (în funcție de mărimea, specificul și organigrama instituției, sarcinile/atribuțiile/ activitățile pot diferi).

Referent - atribuții post:

 • •  însoțește copiii în drumul către sau de la școala/grădiniță/creșă, în situația în care părintele nu poate înfăptui acest lucru;

 • •  Asigură măsuri privind siguranța și securitatea copiilor din centru pentru perioada când părintele nu poate înfăptui acest lucru;

 • •  Răspunde de integritatea fizică și psihică a copiilor repartizați pe perioada programului de lucru;

 • •  Pune accent pe activitatea instructiv - educativă și urmărește în activitatea depusă progresul intelectual, creativ și socio-afectiv al copilului pe toată perioada șederii lui în centru;

 • •  Desfășoară activități educaționale cu copiii - controlează aspectul igienico-sanitar al acestora precum si vestimentația;

 • •  Urmărește ținuta vestimentară a copiilor, formându-le corect deprinderile de ordine și igiena personală, grija și respectul față de bunurile pe care le au în folosință, precum și față de bunurile mobile și imobile ale centrului;

 • •  Organizează și participă la programul de joc al copiilor conform unei tematici precum și alte jocuri la liberă alegere - în vederea însușirii diferitelor deprinderi (limbaj, motricitate, cunoaștere, manualitate) supraveghează și organizează jocuri în aer liber, când prezența părintelui este necesară într-o altă locație/instituție, unde minorii nu au access - ex. judecătorie pentru emiterea ordinului de protecție ;

 • •  Ține legătura cu părinții în ceea ce privește starea de sănătate a copiilor și a modului în care s-au comportat;

 • •  Informează părintele și șeful de centru asupra cazurilor de îmbolnăvire a copiilor ;

 • •  Semnalează șefului de centru orice suspiciune de abuz, exploatare sau neglijență asupra copilului:

 • •  Cooperează cu întreg personalul pentru buna desfășurare a activității, informând șeful de centru asupra oricărei probleme ce-i depășește competența;

 • •  Răspunde material de bunurile existente în dormitor, sufragerie și holuri, în funcție de locul unde este repartizat să desfășoare activități cu copiii;

 • •  Relațiile cu beneficiarii să aibă o bază sănătoasă ce răspunde normelor de conduită morală, profesională și socială;

 • •  Nu furnizează informații despre activitatea centrului, persoanelor din afara DGASPC Sector 5, decât cu acordul șefului de centru și/sau al directorului general;

 • •  Păstrează confidențialitatea cu privire la datele/informațiile cu privire la victima violenței domestice și copilul/copiii acesteia;

 • •  Participă la activități de perfecționare;

 • •  Prezintă informațiile și documentele legate de beneficiari/intervenții/rezultate, ori de câte ori sunt solicitate de către șeful de centru;

 • •  Respectă prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • •  Respectă normele de funcționare si utilizare prevăzute pentru echipamentele folosite;

 • •  Se prezintă la efectuarea controlului medical periodic;

 • •  Cunoaște si respectă prevederile ROF și ROI;

 • •  Respectă prevederile legale referitoare la normele de protecția muncii și a normelor de prevenirea și stingerea incendiilor;

 • •  își desfășoară activitatea de luni până vineri, alternativ, în schimbul I de la ora 07.00 la ora 15.00 și schimbul II de la ora 14.00 la ora 22.00

 • •  îndeplinește și alte sarcini de serviciu primite de la superiorul ierarhic direct în realizarea activităților pe termen scurt, în limitele respectării temeiului legal (în funcție de mărimea, specificul și organigrama instituției, sarcinile/atribuțiile/ activitățile pot diferi).

ART. 11 Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, Locuința protejată pentru victimele violenței domestice are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) fonduri externe rambursabile și nerambursabile - Proiectul “VENUS - împreună pentru o viață în siguranță”;

 • b) bugetul local;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • d) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Anexa 1 Regulament de organizare și funcționare Locuința Protejată pentru Victimele Violenței Domestice

Procedură operațională - Admiterea în cadrul Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței Domestice

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Admiterea

în cadrul Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței Domestice

P.O. LP 01

Ediția I

Revizia 0

Locuința Protejată pentru Victimele Violenței Domestice

Exemplar nr.l

APROB,

DIRECTOR GENERAL

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

ADMITEREA

ÎN CADRUL LOCUINȚEI PROTEJATE PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI

9                                                                                                                                                                                           9

DOMESTICE

Ediția I, Revizia 0, Data

Avizat,

Președinte Comisia de Monitorizate

Verificat,

Elaborat,


CUPRINS

 • 1. SCOPUL PROCEDURII

 • 2. DOMENIUL DE APLICARE

 • 3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

 • 4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

 • 5. DESCRIEREA PROCEDURII

 • 6. RESPONSABILITĂȚI

»

 • 7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI PROCEDURĂ

 • 8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ

 • 9. FORMULAR DISTRIBUIRE (DIFUZARE) PROCEDURĂ

 • 10. ANEXE

1 SCOPUL PROCEDURII

 • 1.1. Scopul prezentei proceduri este detalierea procesului de admitere a victimei violenței domestice și a copiilor acesteia, după caz, în cadrul Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței Domestice.

 • 1.2. Procedura stabilește modul de realizare a activității, condițiile de admitere ale beneficiarilor, persoanele implicate în luarea măsurilor și perioada de rezidență în locuință.

 • 1.3. Procedura stabilește documentația adecvată activității de admitere.

 • 1.4. Procedura prevede continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

 • 1.5. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate în luarea deciziilor privind admiterea/ respingerea în cadrul Locuinței Protejate.

 • 1.6. Sprijină auditul și/sau alte organisme ablilitate în acțiuni de auditare sau control.

 • 2. DOMENIUL DE APLICARE

  • 2.2. Prezenta procedură prezintă etapele ce trebuiesc urmate, pentru admiterea victimei violenței domestice și a copiilor acesteia, după caz, în cadrul Locuinței Protejate.

  • 2.3. Procedura se aplică de către personalul Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței Domestice, precum și personalul de specialitate, din cadrul DGASPC Sector 5, cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, nominalizați prin dispoziție de director.

  • 2.4. Principalele activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurală sunt:

 • -  Primirea și înregistrarea cererilor/sesizărilor privind situațiile de violență domestică; parcugerea etapelor de selecție a cererilor;

 • -  întocmirea evaluării inițiale a nevoilor victimei/situației de risc în care se află și prezentarea condițiilor de admitere;

Emiterea deciziei/dispoziției de admitere în cadrul centrului.

 • 2.5. Compartimentele furnizoare de date și/ sau beneficiare de rezultate ale activității procedurale sunt:

 • •  Locuința Protejată pentru Victimele Violenței Domestice;

 • •  Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului;

 • •  Specialiștii din cadrul DGASPC Sector 5, cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenșei domestice, nominalizați prin dispoziție de Director General;

 • •  Beneficiarii Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței Domestice.

 • 3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

5

 • 3.1. Reglementări internaționale

Standarde internaționale de contol intern managerial

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

Convenția cu privire la Drepturile Copilului, adoptată, în 1989, de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite;

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, Istambul - 2011;

Convenția cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeii, CEDAW;

Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind Ordinul European de Protecție.

 • 3.2. Legislație primară

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare prevăzute în Legea nr. 174/2018;

HG. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal al României, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state;

Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice - Anexa 3;

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3.3. Legislație secundară

Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului intern managerial al entităților publice;

Ordinul nr. 304/385/1.018/2004 al ministrului administrației și internelor, al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a unităților pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012;

Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

HCL Sector 5 nr. 82/24.12.2004, privind înființarea și funcționarea D.G.A.S.P.C. Sector 5;

Dispoziția nr. 1272/11.03.2019 privind numirea coordonatorului Proiectului ”VENUS - împreună pentru o viață în siguranță !” ;

 • •  Dispoziția nr. 4537/26.08.2019 privind numirea responsabilului de servicii sociale în cadrul Proiectului ”VENUS - împreună pentru o viață în siguranță !” ;

 • •  Dispoziția nr. 6020/24.10.2019 privind numirea psihologului în cadrul Proiectului ”VENUS -împreună pentru o viață în siguranță !” ;

 • •  Dispoziția nr. 6021/24.10.2019 privind numirea consilierului vocațional în cadrul Proiectului ”VENUS - împreună pentru o viață în siguranță !”

 • •  Dispoziția nr. 1525/20.03.2019 privind numirea responsabilului financiar în cadrul Proiectului ”VENUS - împreună pentru o viață în siguranță !”;

 • •  Dispoziția nr. 4538 /26.08.2019 privind numirea responsabilului de achiziții publice în cadrul Proiectului ”VENUS - împreună pentru o viață în siguranță !”;

 • •  HCL Sector 5 nr. 70/08.04.2019, privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în proiectul ”Venus - împreună pentru o viață în siguranță!”, în cadrul POCU 2014 -2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4., prioritatea de investiții 9ii;

 • •  Programul național pentru protecția victimelor violenței domestice (PNPVVD);

 • •  Metodologia de recrutare și selecție a Grupului țintă;

 • •  Codul de Etică al personalului Direcției Gennerale de Asistență și Protecția Copilului Sector 5 București;

 • •  Dispoziția de înființare a Comisiei de Monitorizare.

 • 4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții ale termenilor:

Nr.crt

Termenul

Definiție și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

1.

Procedură operațională

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual.

2.

Ediție a unei proceduri operaționale

Forma inițială sau actualizată, după caz a unei proceduri operaționale aprobată și difuzată.

3.

Revizia în cadrul unei ediții

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alte asemenea, după caz a uneia sau mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate.

4.

Plan de intervenție

Documentul prin care se elaborează în baza evaluării inițiale ale beneficiarului și cuprinde :

-date și informații privind: concluziile evaluării beneficiarului și a situației de risc în care se află;

-activitățile/serviciile necesare pentru a răspunde nevoilor

identificate ale fiecărui beneficiar;

-programarea activităților desfașurate/serviciilor acordate:zilnică, săptămânală;

-termene de revizuire ale planului de intervenție;

-numele, vârsta și semnătura de luare la cunoștință a beneficiarului;

-numele și profesia/ocupația persoanei/persoanelor care a/au eleborat planul și semnătura acesteia/acestora;

5.

Beneficiarul

-reprezintă persoana care primește beneficii de asistență socială și/sau, după caz, servicii sociale;

6.

Comunitatea locală

-reprezintă membrii organizați ai colectivității locale, fiormele de asociere a acestora, instituțiile administrației publice locale, precum și alte instituții și servicii publice ori private de interes local;

7.

Domiciliul

-reprezintă adresa la care persoana declară că are locuința principală, trecută și în documentul de identitate al persoanei

8.

Eligibilitatea

-reprezintă setul de condiții obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către potențialul beneficiar pentru a putea fi selectat în vederea acordării beneficiilor de asistență socială și serviciilor sociale

9.

Găzduirea

-reprezintă asigurarea de către instituțiile furnizoare de servicii sociale a condițiilor de locuit și odihnă pe o perioadă mai mare de 24 de ore;

10.

Managementul serviciilor sociale

-reprezintă gestionarea de către conducerea desemnată legal a activităților și resurselor materiale, umane și financiare ale serviciului/instituției/unității de asistență socială;

11.

Managementul de caz

-reprezintă o metodă de coordonare și integrare a tuturor activităților destinate grupurilor vulnerabile, de organizare și gestionare a măsurilor de asistență socială specifice, realizate de către asistenții sociali și/sau diferiți specialiști, în acord cu obiectivele stabilite în planurile de intervenție;

12.

Violența domestică

- desemnează toate actele de violență fizică, psihică, sexuală, psihologică sau economică care apar în interiorul familiei sau a unei unități domestice, între foști sau actuali soți ori parteneri, chiar dacă aceștia împart sau nu aceeași rezidență cu victima;

13.

Violența fizică

-vatamarea corporala ori a sanatatii prin lovire, imbrancire, trantire, tragere de par, intepare, taiere, ardere, strangulare, muscare, in orice forma si de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum si alte acțiuni cu efect similar

14.

Violența sexuală

-agresiunea sexuala, impunere de acte degradante, hărțuire, intimidare, manipulare, brutalitate in vederea intretinerii unor relații sexuale fortate, viol conjugal;

15.

Violența verbală

-adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, amenințări, cuvinte si expresii degradante sau umilitoare

16.

Violența psihologică

reprezintă impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune si de suferința psihica in orice mod si prin orice mijloace, violenta demonstrativa asupra obiectelor si animalelor, prin amenințări verbale, afișare ostentativa a armelor, neglijare, controlul vieții personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, precum si alte acțiuni cu efect similar;

17.

Violența spirituală

-subestimarea sau diminuarea importantei satisfacerii necesităților moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspirațiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, impunerea aderării la credințe si practici spirituale si religioase inacceptabile, precum si alte acțiuni cu efect

similar sau cu repercusiuni similare.

18.

Violența socială

-impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate si de prieteni, interzicerea frecventării instituției de invatamant, impunerea izolării prin detenție, inclusiv in locuința familiala, privare intenționata de acces la informație, precum si alte acțiuni cu efect similar;

19.

Violența economică

interzicerea activitatii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenta primara, cum ar fi hrana, medicamente, obiecte de prima necesitate, acțiunea de sustragere intenționata a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi si dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor si resurselor comune, refuzul de a susține familia, impunerea de munci grele si nocive in detrimentul sanatatii, inclusiv unui membru de familie minor, precum si alte acțiuni cu efect similar;

20.

Abuzul asupra copilului

Abuzul asupra copiilor este reprezentat de orice formă de violență fizică sau emoțională la care sunt supuși sau expuși copiii.

21.

Locuință Protejată pentru Victimele Violenței Domestice

Tip de serviciu social cu cazare pe durată determinată de timp de până la 1 an, în care victimele pot beneficia de cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare vocațională, reabilitare și reinserție socio-profesională până la identificarea unei soluții de locuire.

22.

Membru de familie

 • a) ascendenții și descendența, frații și surorile, soții și copiii acestora, precum și persoanele devenite rude prin adopție, potrivit legii;

 • b) soțul/soția și/sau fostul soț/fosta soție; frații, părinții și copiii din alte relații ai soțului/soției sau ai fostului soț/fostei soții;

 • c) persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau dintre părinți și copii, actuali sau foști parteneri, indiferent dacă acestea au locuit sau nu cu agresorul, ascendenții și descendența partenerei/partenerului, precum și frații și surorile acestora;

 • d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile față de persoana copilului;

 • e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijește persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepția celor care îndeplinesc aceste atribuții în exercitarea sarcinilor profesionale.

 • 4.2. Abrevieri ale termenilor

  Nr. crt.

  Abrevierea

  Termenul abreviat

  1.

  D.G.A.S.P.C. S 5

  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

  2.

  S.P.R.U.C

  Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului

  3.

  L.P

  Locuință Protejată

  4.

  P.O.

  Procedură Operațională

  5.

  E

  Elaborare

  6.

  V

  Verificare

  7.

  A

  Aprobare

  8.

  Ap.

  Aplicare

  9.

  Ah.

  Arhivare

  10.

  H.C.L.

  Hotărâre Consiliu Local

  11.

  GT

  Grup Țintă

 • 5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.7. Generalități

Procedura descrie, cel puțin, condițiile de admitere ale beneficiarilor, inclusiv a cuplurilor părinte - copil victime ale violenței domestice, modalitatea de colaborare cu reprezentanții Serviciului Primire în Regim de Urgență a Copilului, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 pentru situațiile de urgență, cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii, perioada de rezidență în locuință, alte acte necesare admiterii.

Anual, personalul este instruit cu privire la respectarea Procedurii de admitere, iar sesiunea de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.

Serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca locuință protejată pentru protecția victimelor violenței domestice, denumite în continuare locuință, își desfășoară activitatea luând în considerare următoarele principii directoare pentru furnizarea de servicii:

 • • Promovarea bunăstării, siguranței fizice și securității economice a victimelor pentru depășirea situației de criză și reluarea unei vieți independente;

 • • Abordarea comprehensivă a violenței domestice și a violenței împotriva femeilor, inclusiv prin promovare a unei abordări sensibile la gen în serviciile sociale destinate victimelor violenței domestice;

 • • Creșterea gradului de dezvoltare personală (autodeterminare) și împuternicirea victimelor violenței;

 • • Acces nediscriminatoriu, gratuit și debirocratizat (facil) la servicii adecvate pentru toate categoriile de victime ale violenței domestice;

 • • Asigurarea și menținerea confidențialității asupra aspectelor ce țin de siguranța și viața privată a victimei, protejarea intimității beneficiarilor și respectul pentru demnitatea umană în toate activitățile locuinței;

 • •  Cooperarea multidisciplinară și sprijin individualizat pentru asigurarea unei intervenții personalizate și coerente.

Prezenta procedura de admitere precizează :

condițiile de admitere ale beneficiarilor, inclusiv a cuplurilor părinte-copil victime ale violenței domestice;

S modalitatea de colaborare cu Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului, pentru situațiile de urgență;

U cine ia decizia de admitere/respingere;

•U modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii;

S perioada de rezidență în locuință;

actele necesare etc.

 • 5.2. Lista și proveniența documentelor

 • 5.2.1. Documente utilizate:

 • > Cererea de admitere, semnată de beneficiar, în original;

 • >  Declarație pe proprie răspundere privind calitatea de victimă a violenței domestice ;

 • >  Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului;

 • > Angajament de disponibilitate ;

 • >  Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări ;

 • >  Declarație privind utilizarea și prelucrarea datelor personale;

 • > Acord de dubla confidențialitate ;

 • >  înscrisuri care să ateste îndeplinire condițiilor de risc și de vulnerabilitate ;

 • >  Orice alte înscrisuri care susțin necesitatea furnizării unor servicii adecvate pentru nevoile victimelor violenței domestice ;

 • > Formularul de înregistrare individual a participanților la operațiunile finanțate POCU 2014 -2020;

 • >  Fișă de evaluare inițială/reevaluare a situației beneficiarilor;

 • > Dispoziția de admitere;

 • > Ordin de protecție provizoriu, după caz;

 • > Documente medicale, după caz, (certificat IML);

 • >  Documente de identitate ale beneficiarului, precum și, atunci când este cazul, actele de identitate ale copiilor, minori aflați în griga sa, în locuința protejată, în copie;

 • >  Contract de furnizare servicii;

 • > Fișă de monitorizare a serviciilor;

 • >  Copii ale fișelor de evaluare multidisciplinară și a planurilor de reabilitare și reintegrare social a copiilor găzduiți împreună cu părinții victime ale violenței domestice, precum și alte documente de monitorizare, care sunt puse la dispoziție de către reprezentanții SPRUC;

 • > Registru special de evidență privind admiterea.

 • 5.2.1. Lista și proveniența documentelor susțin procesul de admitere a victimei violenței domestice și după caz, a copiilor acesteia, în cadrul Locuinței Protejate.

 • 5.2.2.  Conținutul documentelor este redactat de către personalul angajat al centrului și/sau reprezentanții Serviciului Primire în Regim de Urgență a Copilului, precum și către ceilalți specialiști din cadrul DGASPC Sector 5, nominalizați prin dispoziție de director, respective alte instituții, cu responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice; au rolul de a completa dosarul beneficiarului, victimă a violenței domestice, în vederea admiterii în cadrul Locuinței Protejate.

 • 5.2.3. Circuitul documentelor

 • 1. înregistrarea cererii nivelul DGASPC Sector 5, prin intermediul Serviciului Secretariat, Registratură, Relații cu Publicul;

 • 2. Parcurgerea etapei de selecție a dosarelor; analizarea dosarelor de către Comisia de identificare și selecție a persoanelor din grupul țintă;

 • 3. întocmirea Dispoziției de admitere - aceasta este întocmită de responsabilul de servicii sociale, contrasemnată de Directorul General Adjunct pentru Protecția Specială a Copilului și aprobată de Directorul General al DGASPC Sector 5. Dispoziția este înregistată, prin intermediul Serviciului Resurse Umane și, ulterior comunicată părților;

 • 4. întocmirea Contractului de furnizare servicii sociale și înregistrarea acestuia prin intermediul Serviciului Secretariat, Registratură, Relații cu Publicul;

 • 5. întocmirea planului de intervenție pentru victima violenței domestice și a planului de reabilitare și reintegrare social și înregistrarea acestuia prin intermediul Serviciului Secretariat, Registratură, Relații cu Publicul;

  • 5.3. Resurse necesare:

   • 5.3.1. Resurse materiale: rechizite, imprimantă, calculator, soft-uri specializate ș.a.

   • 5.3.2. Resurse umane: sunt reprezentate de angajații din cadrul Locuinței Protejate, Serviciului Primire în Regim de Urgență a Copilului, în calitate de compartiment de specialitate al DGASPC Sector 5, care sunt implicați în baza atribuțiilor/sarcinilor de serviciu, în realizarea activității procedurate, precum și de către specialiștii din cadrul DGASPC Sector 5, cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, nominalizați prin dispoziție de director.

   • 5.3.3. Resurse financiare:

Durata de implementare a Proiectului ”Venus - împreună pentru o viață în siguranță”, în cadrul POCU 2014-2020, este de 48 de luni.

Valoarea integrală a proiectului la nivel național este 51.080.375,72 lei după cum urmează :

 • - Valoarea eligibilă nerambursabilă 43.129.887,42 lei - Fondul Social European

 • - Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național - 6.478.664,64 lei

 • - Valoarea cofinanțării eligibile - 1.471.823,66 lei.

Prin HCL nr. 70/08.04.2019, Consilul Local al Sectorului 5 a aprobat participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în cadrul Proiectului ”Venus - împreună pentru o viață în siguranță !”, în cadrul POCU 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4., prioritatea de investiții 9 ii. Valoarea nominală a contribuției proprii, în calitate de partener în proiect, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 este de 22.743,50 lei, respectiv 2%, din valoarea cofinanțării eligibile. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 este de 1.137.174,76 lei.

 • 5.4. Modul de lucru

  • 5.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității:

Locuința protejată pentru victimele violenței domestice reprezintă un tip de serviciu social cu cazare pe durată determinată de timp de până la 1 an

Admiterea nu este condiționată de prezența unui act de identitate. în situațiile în care beneficiarul nu are asupra sa actul de identitate la admitere sau nu are act de identitate, personalul din cadrul locuinței va efectua demersurile necesare pentru obținerea acestuia.

 • 5.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

Identificarea victimelor violenței domestice care vor beneficia de furnizarea serviciilor sociale în cadrul proiectului. Identificarea se realizează prin intermediul serviciilor de specialitate ale DGASPC Sector 5 și/sau, după caz, cu sprijinul: serviciilor comunitare de asistență medicală, organizațiilor neguvernamentale, compartimentelor de asistență socială din cadrul unităților spitalicești, serviciilor sociale/de asistență socială aparținând cultelor religioase recunoscute în România, potrivit legii, organizațiilor sindicale și patronale, oricăror alte instituții cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice care intră în contact cu victimele acestui fenomen și care le pot referi către serviciile sociale specializate.

Selectarea victimelor violenței domestice în funcție de condițiile de risc și de vulnerabilitate prevăzute de lege, pentru includerea în locuințele protejate și Programul național pentru protecția victimelor violenței domestice (PNPVVD) și, în funcție de nevoile victimelor, pentru furnizarea serviciilor necesare, respectiv grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională.

Identificarea persoanelor din grupul țintă (GT) se poate realiza prin următoarele mijloace:

 • A. Direct: Prin contactarea de către posibilii beneficiari ca urmare a promovării, publicității și diseminării continue a activităților proiectului, acțiunilor și mijloacelor de informare și comunicare desfașurate/existente în plan local de către DGASPC Sector 5.

 • B. Indirect:

Din informațiile privind beneficiarii de servicii sociale existente la nivelul: Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, serviciilor comunitare de asistență medicală, organizațiilor neguvernamentale, compartimentelor de asistență socială din cadrul unităților spitalicești, serviciilor sociale/de asistență socială aparținând cultelor religioase recunoscute în România, potrivit legii, organizațiilor sindicale și patronale, oricăror alte instituții cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice care intră în contact cu victimele acestui fenomen și care le pot referi către serviciile sociale specializate.

Prin intermediul acțiunilor și mijloacelor de informare și comunicare desfașurate/existente în plan local de către DGASPC Sector 5, în legătură cu serviciile sociale care vor fi create în cadrul proiectului ( întâlniri cu beneficiarii, seminarii, comunicate, flyere, pliante, emisiuni radio-tv la posturi locale/naționale etc.), pagini web, pagina de Facebook , site-ul instituției).

La nivelul DGASPC Sector 5, există Comisia de identificare și selecție a persoanelor din grupul țintă formată, din coordonator local, responsabil servicii sociale, psiholog (grup suport) și secretar, cu următoarele atribuții:

■S verificarea conformității administrative a dosarelor de candidatură depuse de către persoanele interesate să participe la procesul de selecție,

•S încadrarea persoanelor în GT în baza Formularelor de înscriere în Grupul Țintă, anexă a prezentei proceduri,

selectarea persoanelor în GT prin aplicarea condițiilor/criteriilor de selecție, realizarea evidenței/registrului cu persoanele înscrise în GT.

Orice persoană care are calitatea de victimă a violenței domestice se poate adresa DGASPC Sector 5, dacă aceasta își are domiciliul pe raza sectorului 5, solicitând admiterea în Locuința protejată sau după caz, furnizarea de servicii complementare. De serviciile sociale ale Locuinței protejate, pe perioada de desfășurare a proiectului ”Venus - împreună pentru o viață în siguranță!”, pot beneficia victimele violenței domestice adulte, cu domiciliul pe raza unui alt sector/județ, în baza unor protocoale de colaborare.

Selectarea pentru participarea la activitățile proiectului, respectiv admiterea în cadrul Locuinței Protejate, se va realiza pe principiul "primul venit, primul servit".

în urma contactării, directe sau indirecte, se va crea o bază de date inițială, în care vor fi înscrise toate persoanele interesate cu condiția ca acestea să respecte minimum de cerințe privind criteriile de eligibilitate. Informațiile existente vor putea fi reținute și utilizate la selectarea beneficiarilor pentru anii 2 si 3 de funcționare a serviciilor sociale create în cadrul proiectului, cu informarea prealabilă a potențialilor beneficiari.

La includerea în GT se vor avea în vedere toate tipurile de relații familiale, sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte persoane raportat la prevederile art. 5 din Legea nr. 217/2003 și toate formele de violență domestică definite la art. 4 din aceeași lege. în acest sens, calitatea de victimă a violenței domestice nu se va raporta numai la relația soț-soție, partener-parteneră ci, va cuprinde o sferă foarte largă de relații sociale conform art. 5 din legea amintită (ex. soț-soție, concubină-

Selecția persoanelor din cadrul Grupului Țintă pentru includerea în locuințele protejate se va realiza cu respectarea următoarelor condiții de risc și de vulnerabilitate

Selecția și admiterea într-o locuință protejată se poate realiza numai în situația în care sunt întrunite cumulativ cel puțin una dintre condițiile de risc și cel puțin una dintre condițiile de vulnerabilitate.

 • I. Condițiile de risc pentru victima violenței domestice sunt următoarele:

 • a) a fost în mod repetat afectată de fapte de violență domestică ale căror efecte nu au fost eliminate;

 • b) a beneficiat în ultimii 5 ani, de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție provizoriu sau ordin de protecție;

 • c) se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice de asistență socială, uneia sau mai multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea acestora de acordarea unor servicii/ măsuri de sprijin;

 • d) i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal și/sau certificat medical care să ateste vătămările provenite din situațiile de violență domestică, și, după caz, orice alte documente doveditoare emise de către unitățile sanitare;

 • e) victima face dovada înregistrării unei cereri de divorț sau a emiterii de către instanțele judecătorești a unei hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a unui certificat de divorț.

 • II. Condiții de vulnerabilitate pentru victima violenței domestice sunt următoarele:

 • a) se află în situația de dependență economică față de agresor și/sau nu are venituri proprii sau acestea sunt insuficiente;

 • b) nu există alternative privind separarea de agresor din punct de vedere al spațiului locativ;

 • c) primește în mod repetat din partea agresorului insulte și cuvinte jignitoare, brutale, umilitoare și/sau amenințări la adresa vieții și integrității sale și/sau a copiilor săi/din anturajul său, sau a rudelor/prietenilor.

 • d) nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării,

 • e) s-a aflat sau se află în concediu de îngrijire a copilului;

 • f) nu deține un certificat de calificare profesională pentru o anumită ocupație;

 • g) face parte din categoria de șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri de lungă durată, tineri NEET sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale;

 • h) nu deține nicio diplomă de studii sau deține documente doveditoare privind absolvirea a cel puțin 4 clase;

 • i) este o persoană cu dizabilități.

încadrarea în condițiile de risc și în condițiile de vulnerabilitate prevăzute mai sus, se face prin prezentarea oricăror înscrisuri doveditoare sau pe baza anchetei sociale în care este menționată starea de vulnerabilitate a victimei.

Pentru admiterea în cadrul serviciilor sociale persoana care îndeplinește condițiile susmenționate completează o declarație pe propria răspundere privind calitatea de victimă a violenței domestice, conform anexei la prezenta procedură.

După etapa de admitere în Grupul Țintă, dosarul beneficiarului se va completa cu următoarele documente:

 • - Fișa de evaluare inițială la admitere/reevaluare a beneficiarului, înregistrată la nivelul centrului și DGASPC Sector 5;

 • - Dispoziția de admitere - aceasta este întocmită de responsabilul de servicii sociale, contrasemnată de Directorul General Adjunct pentru Protecția Specială a Copilului și aprobată de Directorul General al DGASPC Sector 5. Dispoziția este înregistată, prin intermediul Serviciului Resurse Umane și, ulterior comunicată părților.

 • - contractul de furnizare de servicii semnat de părți, în original;

 • - planul de intervenție;

în termen de maxim 7 zile de la înregistrarea în registrul de evidență privind admiterea beneficiarilor, DGASPC Sector 5 încheie cu beneficiarul, un contract de furnizare servicii. Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare originale, unul pentru beneficiar, iar celălalt pentru furnizorul de servicii sociale.

Perioada de acordare a locuinței protejate este de maximum 1 an, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia. La cererea beneficiarului și cu acordul conducerii, contractul poate fi reînnoit, după caz.

Formatul și conținutul contractului de furnizare servicii este stabilit de Locuința protejată/furnizorul acestuia, în baza modelului aprobat prin Ordin al ministrului muncii și justiției sociale.

Modelul contractului de furnizare servicii cu beneficiarii adulți este disponibil la sediul locuinței protejate/furnizorului. Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul deține un exemplar al contractului de furnizare servicii.

Pentru cuplurile părinte-copil victime ale violenței, furnizorul serviciului de tip locuință protejată încheie contractul de furnizare de servicii cu părintele/sau reprezentantul legal victimă a violenței.

Contractul de furnizare servicii se încheie între locuința protejată/furnizorul acestuia și părintele victimă a violenței domestice care este beneficiar al locuinței protejate împreună cu copilul victimă sau martor al violenței.

Pe toată perioada aflării în evidență a situației victimei violenței domestice se realizează colaborarea cu organele de poliție și se acordă sprijin/consiliere/acompaniere în vederea efectuării expertizei medico-legale, după caz.

în situația cuplului mamă-copil, planul de reabilitare și reintegrare socială este întocmit de către reprezentanții Serviciului Primire în Regim de Urgență a Copilului, care vor desfășura activitățile specific managementului de caz.

Furnizorul serviciului de tip locuință protejată întocmește dosarul personal al beneficiarului /cuplului părinte-copil care conține, cel puțin, următoarele documente:

 • > Cererea de admitere, semnată de beneficiar, în original;

 • > Declarație pe proprie răspundere privind calitatea de victimă a violenței domestice ;

 • >  Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului;

 • > Angajament de disponibilitate ;

 • >  Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări;

 • >  Declarație privind utilizarea și prelucrarea datelor personale;

 • > Acord de dubla confidențialitate ;

 • >  înscrisuri care să ateste îndeplinire condițiilor de risc și de vulnerabilitate ;

 • >  Orice alte înscrisuri care susțin necesitatea furnizării unor servicii adecvate pentru nevoile victimelor violenței domestice ;

 • > Formularul de înregistrare individual a participanților la operațiunile finanțate POCU 2014 — 2020;

 • >  Fișă de evaluare inițială/reevaluare a situației beneficiarilor;

 • > Dispoziția de admitere;

 • > Ordin de protecție provizoriu, după caz;

 • > Documente medicale, după caz, (certificat IML);

 • >  Documente de identitate ale beneficiarului, precum și, atunci când este cazul, actele de identitate ale copiilor, minori aflați în griga sa, în locuința protejată, în copie;

 • >  Contract de furnizare servicii;

 • >  Fișă de monitorizare a serviciilor;

 • >  Copii ale fișelor de evaluare multidisciplinară și a planurilor de reabilitare și reintegrare social a copiilor găzduiți împreună cu părinții victime ale violenței domestice, precum și alte documente de monitorizare, care sunt puse la dispoziție de către reprezentanții SPRUC;

 • > Registru special de evidență privind admiterea.

în situația în care, în urma evaluării nevoilor individuale ale beneficiarului și a situației de risc în care aceasta se află, se identifică, împreună cu personalul specializat de la nivelul locuinței, o soluție alternativă la admiterea în Locuința Protejată, care să corespundă nevoilor victimei, aceasta poate părăsi locuința. Victima va întocmi o declarație pe propria răspundere, în care motivează decizia luată, precum și informații cu privire la adresa de domiciliu, unde urmează a locui, respectiv un contact telefonic, și după caz, va anunța organele de poliție competente, în evidența cărora se află, cu privire la schimbarea domiciliului. Reprezentații centrului asigură întocmirea dosarului beneficiarului, menținerea și arhivarea acestora la sediul locuinței, fiind păstrate atât pe suport de hârtie, cât și electronic.

Anual personalul este instruit cu privire la respectarea procedurii de admitere, iar sesiunile de instruire se consemnează în Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului.

în situațiile de urgență, privind victimele violenței domestice se urmează procedura privind admiterea în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență a Victimelor Violenței Domestice, ulterior, după caz, beneficiarii parcurgând etapele necesare admiterii în cadrul Locuinței Protejate.

 • 6. RESPONSABILITĂȚI

9

Posturi/responsabili

Nr.

Denumirea sarcinii/activității

SSRRP

Director

General

Director General Adjunct pentru Protecția Specială a Copilului

Coordonator local/ reprezentanți SPRUC

Reprezentanți

LP

1.

Primirea și înregistrarea sesizărilor

X

2

Repartizarea lucrărilor

X

3

Internarea în cadrul LP

X

X

4

Evaluarea inițială

X

X

5

Demersuri în vederea obținerii dispoziției de admitere în cadrul Locuinței

X

X

6

Comunicarea dispoziției părților implicate

X

7

Evidența lectrică și electronică a victimelor

X

8

Instruirea personalului cu privire la procedura de admitere

X

X

X

 • 7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ MODIFICĂRI PROCEDURĂ

  Nr. crt.

  Ediție

  Data ediției

  Revizie

  Data reviziei

  Nr. pagină modificată

  Descriere modificare

  Semnătură Coordonator

  1.

  1

  2,

 • 8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURA

  Nr.

  crt

  Serviciu

  Nume și prenume/ funcția

  înlocuitor de drept sau delegat

  Aviz favorabil

  Aviz nefavorabil

  Semnătură

  Data

  Observații

  Semnătură

  1.

  SPRUC

  2.

  LP

 • 9. FORMULAR DISTRIBUIRE (DIFUZARE) PROCEDURĂ

  Nr.

  exemplar

  Serviciu

  Nume și

  prenume

  Data primirii

  Semnătură

  Data retragerii procedurii înlocuite

  Semnătură

  Data intrării în vigoare

  1.

  SPRUC

  2.

  LP

 • 10. ANEXE
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS -ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂÎN SIGURANȚĂ!"

DISPOZIȚIE

privind admiterea în cadrul Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței Domestice, a.................

Având în vedere cererea nr....................., prin care.....................solicită includerea sa în Locuința Protejată

pentru Victimele Violenței Domestice; fișa de evaluare inițială nr............., prin care se propune admiterea

numitei/cuplului mamă-copil ..........................,  în cadrul Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței

Domestice;

In conformitate cu art. 15, al.(l) lit. a) coroborat cu art. 17 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile R.O.F. al Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Sector 5;

în temeiul art. 16, alin. (1), teza a-II-a din Regulamentul Cadru de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, aprobat prin H.G. nr. 797/2017, Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, numit prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 86/14.11.2007, și Dispoziția Primarului Sectorului 5 nr. 769/27.12.2004;

DISPUNE

Art.l - începând cu data prezentei dispoziții se admite includerea în cadrul Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței Domestice a numitei/cuplului mama-copil......................

Art. 2. Prezenta dispoziție se va comunica Serviciului Primire a Copilului în Regim de Urgență, Serviciului Resurse Umane, Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței Domestice, doamnei/domnului

Art. 3. Prezenta dispoziție va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului, Locuința Protejată pentru Victimele Violenței Domestice.

DIRECTOR GENERAL

Nr.
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS -ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!"

Aprob, Director General Florentina Popescu

Fișă de evaluare inițială la admiterea beneficiarilor

Beneficiar

 • 1. Nume.................................Prenume............................................................

 • 2.  Data nașterii:...........................C.N.P.................................................................

 • 3. Nume mamă/tată:..........................................................................................

 • 4.  Domiciliul legal:........................................................................și fără forme

legale............................................................................................................

Copiii victimei violenței domestice

 • 1. Nume:....................................Prenume........................................................

 • 2.  Data nașterii:...........................C.N.P..............................................................

 • 3. Nume mamă/tată:..........................................................................................

 • 4.  Domiciliul:..................................................................................................

Copiii victimei violenței domestice

 • 1. Nume:....................................Prenume........................................................

 • 2.  Data nașterii:...........................C.N.P..............................................................

 • 3. Nume mamă/tată:..........................................................................................

 • 4.  Domiciliul:...................................................................................................

Situația a intrat în atenția DGASPC Sector 5, ca urmare a...................................................

Demersuri efectuate

Ordin de protecție provizoriul | ; Ordin de protecției | ; Fără ordin de protecția |; ; Altă situație

Certificat INMLE^; Fără certificat □□ ; Altă situațieLZZ1;...............................................

Plângere penală | |; Fără plângere penală |   |; altă situație | | ;..................................................

Situația locativă: proprietar | |; coproprietar |   |; chirie | |; alte situații [ |;.........................

Starea civilă: divorțată | | ;căsătorită| |; văduvă | |; altă situație | |;................................

Documentele pe care victima le deține în momentul prezentării...........................................................

Istoricul actelor de violență...................................................................................................................

 • 1.  Starea de sănătate a victimei și a copiilor acesteia...................................................

 • 2.  Starea psihică...............................................................................................

 • 3.  Situația școlară a victimei și a copiilor acesteia......................................................

 • 4.  Activitatea profesională a victimei violenței domestice..............................................

 • 5.  Relaționarea intrafamilială ( relațiile părinte-copil, părinte/copil-rude)...........................

 • 6.  Relația/ contactul cu agresorul...............................................................................

 • 7.  Sentimente resimțite în prezent de victimă și copiii acesteia...........................................

 • 8.  Nevoile identificate ale victimei și ale copiilor.......................................................

 • 9.  Concluzii și propuneri

Având în vedere cele mai susmenționate, pentru beneficiar/cuplul mama-copil.............................

.............................................................................................se propune.................................................

Beneficiar: Psiholog Responsabil Servicii Sociale

Coordonator local

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS -ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!"

CONTRACT de furnizare de servicii sociale

Art.l. Părțile contractante:

 • 1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, acronim - DGASPC Sector 5, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în municipiul București, str Fabrica de Chibrituri, nr. 9 -11, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 17104480, cont nr. R017TREZ70524680220XXXXX, deschis la Trezoreria Sector 5, Certificat de Acreditare seria AF, nr. 003267, reprezentat de către doamna Florentina Popescu, având funcția de Director General;

Și

Doamna/domnul, C.N.P., domiciliată în ,împreună cu minorul,C.N.P.

având în vedere:

 • - Cererea nr.______________________________

 • - Fișa de evaluare inițială nr.

convin asupra următoarelor:

Art. 2. Definiții:

 • 2.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

 • 2.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completările ulterioare;

 • 2.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție, în urma evaluării complexe;

 • 2.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumita perioadă;

 • 2.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de protecție - modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale;

 • 2.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale - cota-parte din costul total al serviciului/ serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani, în servicii sau în natură;

2.8.obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic;

 • 2.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii;

 • 2.10. modificări de drept ale contractului de furnizare de servicii sociale - modificările aduse contractelor de furnizare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul prevederilor unui act normativ;

 • 2.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinovăției acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia;

 • 2.12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri;

 • 2.13. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizandu-se instrumente și tehnici standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic.

Art.3. Obiectul contractului

 • 3.1.*) Obiectul contractului îl constituie furnizarea următoarelor servicii sociale în cadrul Locuinței Protejate:

 • a) primire, găzduire, hrană;

 • b) consiliere psihologică;

 • c) consiliere vocațională;

 • 3.2.*) Descrierea serviciilor sociale acordate de furnizorul de servicii sociale:

 • a) serviciile de primire și găzduire temporară, constau în asigurarea primirii, găzduirii, protecției și hranei pe perioada determinată, cuprinsă pentru o perioadă de 1 an de zile;

 • b)  serviciile de consilere psihologică au ca scop dezvoltarea unor abilități în vederea integrării/reintegrării sociale, a persoanelor victime ale violenței domestice. Locuința protejată asigură asistența familială, atât beneficiarului, cât și minorilor aflați în îngrijirea acestuia. Consilierea psihologică este oferită sub mai multe forme: consiliere individuală, consiliere de grup/grup de suport, consiliere cuplu mamă - copil;

 • c) consilierea vocațională este adaptată nevoilor specifice și particularităților fiecărui caz în parte. Ea poate include următoarele tipuri de demersuri: orientare profesională, reintegrare profesională, reintegrare scoalară;

 • d) consilierea socială, care de asemenea, este adaptată nevoilor beneficiarilor și are în vedere identificarea resurselor familiei extinse, punerea în legalitate a victimei (obținerea actelor de identitate), reintegrare locativă, orientare către alte servicii sociale și/sau medicale, după caz;

Art.4. Costurile serviciilor sociale acordate

 • 4.1. Costul total pe an al serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice, este de 16570 lei;

4.2 Costul pentru hrană este de 16,60 lei/zi/beneficiar, peste 3 ani și 12,00 lei/zi cu vârsta până în 3 ani inclusiv, conform prevederilor legale, respectiv alocația zilnică de hrană prevăzută penru consumurile colective din instituțiile și unităile publice de asistență socială;

Art.5. Durata contractului

 • 5.1. Durata contractului este de la data întocmirii/ până la data de/ inclusiv.

 • 5.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuirea planului individualizat de ințervenție.

Art.6. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

 • 6.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție și în planul individualizat;

 • 6.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale;

 • 6.3. revizuirea planului individualizat de inetrvenție în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

Art.7. Drepturile furnizorului de servicii sociale:

 • 7.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;

 • 7.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate;

 • 7.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

Art.8. Obligațiile furnizorului de servicii sociale:

 • 8.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului, în furnizarea serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;

 • 8.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de intervenție, cu respectarea acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;

 • 8.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct.13.1 si 14.1 lit. a) si d); asigurarea continuității serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale;

 • 8.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere ca beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile;

 • 8.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:

 • - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de furnizare a acestora;

 • - oportunității furnizării altor servicii sociale;

 • - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

 • - regulamentului de ordine internă;

 • - oricărei modificări de drept a contractului;

 • 8.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze și/sau să revizuiască planul individualizat de intervenție exclusiv în interesul acestuia;

 • 8.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale;

 • 8.8. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la furnizarea serviciilor sociale;

 • 8.9. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de furnizarea serviciilor sociale;

 • 8.10. de a informa serviciul public de asistență în a cărui raza teritorială locuiește beneficiarul asupra nevoilor identificate și serviciilor sociale propuse a fi acordate.

Art.9. Drepturile beneficiarului

 • 9.1. în procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 3, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.

 • 9.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:

 • a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de intervenție;

 • b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale;

 • d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 • - drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;

 • - modificărilor intervenite în furnizarea serviciilor sociale;

 • - oportunității furnizării altor servicii sociale;

 • - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

 • - regulamentului de ordine internă;

 • e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există;

 • f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;

 • g) de a-si exprima nemulțumirea cu privire la furnizarea serviciilor sociale.

Art.10.1) Obligațiile beneficiarului:

 • 10.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea și revizuirea planului individualizat de intervenție;

 • 10.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

 • 10.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistență și îngrijire;

 • 10.4. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul furnizării serviciilor sociale;

 • 10.5. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.).

Art.ll.1) Soluționarea reclamațiilor

 • 11.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la furnizarea serviciilor sociale.

 • 11.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.

 • 11.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației.

 • 11.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul sectorului, care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competente.

 • 12.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reusesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergentelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

Artl3.*) Rezilierea contractului

*) în funcție de natura seriviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, părțile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părțile responsabile.

 • 13.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

 • a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant, formulând în acest sens o cerere scrisă cu 24 de ore înaintea momentului rezilierii;

 • b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale;

 • c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;

 • d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

 • e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată furnizarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

 • f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată furnizarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

Art.14. încetarea contractului

 • 14.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

 • a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • b) acordul părților privind încetarea contractului;

 • c) scopul contractului a fost atins;

 • d) forța majoră, dacă este invocată.

Art.15. Dispoziții finale

 • 15.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.

 • 15.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

 • 15.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

 • 15.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

 • 15.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale furnizate.

 • 15.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de intervenție se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, conform legii.

 • 15.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de intervenție, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 va monitoriza activitatea furnizorului de servicii sociale.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

DIRECTOR GENERAL                  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU

PROTECȚIA SPECIALĂ A COPILULUI

întocmit și avizat pentru legalitate,                              Beneficiarul de servicii sociale,
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS -ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!"

ACORD DE DUBLĂ CONFIDENȚIALITATE

Părțile:

l.DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5, denumit, în continuare, furnizor de servicii sociale, cu sediul în mun. București, str. Fabrica de chibrituri, nr. 9-11, sector 5, reprezentat de doamna Florentina Popescu, având funcția de Director General, în calitate de reprezentant, 5/

2.................................................(numele beneficiarului locuinței protejate), denumit în continuare

beneficiar, cu domiciliul în localitatea................................. str........................... nr...........

judetul/sectorul........................ posesor al B.I./C.I. seria.........nr.................... eliberat/eliberata

la data de................de Secția de politie..................................................

convin asupra următoarelor:

 • I.    Drepturile și obligațiile Furnizorului de servicii sociale

Art.l Furnizorul de servicii sociale are dreptul de a utiliza datele personale ale victimei violenței domestice admise în cadrul locuinței protejate, strict în scopul de a fi prelucrate în aplicațiile electronice aferente proiectului “VENUS - împreună pentru o viață în siguranță!” - POCU: 465/4/4/128038, cu respectarea legislației specifice în vigoare.

Art.2 Furnizorul de servicii sociale are obligația de a asigura menținerea caracterului confidențial față de terți în legătură cu toate măsurile de protecție și de sprijin de care victima violenței domestice beneficiază în cadrul locuinței protejate.

Art.3 Furnizorul de servicii sociale are obligația de a asigura menținerea caracterului confidențial față de terți privind adresa locuinței protejate și a celorlalte măsuri și servicii sociale de care victima violenței domestice beneficiază, precum și a aspectelor referitoare la modul de organizare și funcționare a acestora.

Art.4 Furnizorul de servicii sociale are obligația să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor personale ale beneficiarului împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală

 • II.   Drepturile și obligațiile Beneficiarului

Art.5 Beneficiarul are dreptul la o informare corectă, obiectivă în ceea privește serviciile sociale de care beneficiază prin includerea în locuința protejată, conformă cu realitatea și centrată pe problema și situația de viață a acestuia. Informațiile vor fi transmise într-un limbaj clar, concis, adaptat la capacitate de înțelegere, inclusiv în formate accesibile, în cazul în care victima este persoană cu dizabilități, dându-le posibilitatea de a opta în cunoștință de cauză pentru o formă sau alta de sprijin.

Art.6 Beneficiarul are dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor referitoare la viața privată și situația de risc și vulnerabilitate în care se află.

Art.7 în scopul respectării vieții private și a securității personale, beneficiarul are obligația de a asigura menținerea caracterului confidențial și a nedivulgării, sub nicio formă și față de nicio terță persoană, a numelui localității și adresei locuinței protejate sau a adreselor la care sunt organizate și funcționează celelalte serviciilor sociale complementare de care acesta sau celelalte victime ale violenței domestice beneficiază.

Art.8 Beneficiarul are obligația de a prezenta tuturor specialiștilor cu care intră în contact în cursul furnizării serviciilor sociale, date și informații actuale, reale și complete și de a furniza acestora informații corecte cu privire la istoricul faptelor de violență domestică trecute și prezente, identitate, situație familială, socială, medicală și economică etc.

Art.9 Beneficiarul are obligația să comunice serviciului social orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală, pe tot parcursul admiterii în locuința protejată.

 • III.  încetarea acordului

Art.10 încetarea acordului se realizează în condițiile prevăzute în prezenta hotărâre la art.10 din Anexa

 • 2.

 • IV.  Durata acordului

Art.ll Perioada de aplicare a prezentului acord este limitată la durata de furnizare a tuturor măsurilor de protecție și de sprijin de care victima violenței domestice beneficiază în cadrul PNPVVD.

Prezentul Acord a fost semnat astăzi,.............................., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru

fiecare Parte, fiecare având aceeași valoare juridică.

Furnizor de servicii sociale

Beneficiar

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

Nume și prenume:

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 5, BUCUREȘTI - DIRECTOR

GENERAL, FLORENTINA POPESCU

Semnătură

Dată
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS -ÎMPREUNĂ PENTRU 0 VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂI"

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/a............................................., CNP...................................... domiciliat/ă

în...................str............................nr......ap.......tel.                       fix..................tel.

mobil.............e-mail..................... având în vederea solicitarea mea cu privire furnizarea

serviciilor sociale: locuință protejată destinată victimelor violenței domestice/ grup de suport/ cabinet consiliere vocațională*,

Cunoscând dispozițiile articolului 326 din Noul Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că am calitatea de victimă a violenței domestice generată2 3 de:

 • violența verbală Da □            Nu □

‘adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, amenințări, cuvinte și expresii degradante sau umilitoare;

 • violența psihologică Da □            Nun

‘impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune și de suferință psihică în orice mod și prin orice mijloace, prin amenințare verbală sau în orice altă modalitate, șantaj, violență demonstrativă asupra obiectelor și animalelor, afișare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieții personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, urmărirea fără drept, supravegherea locuinței, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, care prin frecvență, conținut sau momentul în care sunt emise creează temere, precum și alte acțiuni cu efect similar;

 • violența fizică          Da □             Nu □

‘vătămarea corporală ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă și de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum și alte acțiuni cu efect similar, supunerea la eforturi fizice epuizante sau la activități cu grad mare de risc pentru viață sau sănătate și integritate corporală, altele decât cele de la lit. e);

 • violența sexuală Da □            Nu □

‘agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărțuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreținerii unor relații sexuale forțate, viol conjugal;

violența economică Da □            Nu □

‘interzicerea activității profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existență primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, acțiunea de sustragere intenționată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi și dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor și resurselor comune, refuzul de a susține familia, impunerea de munci grele și nocive în detrimentul sănătății, inclusiv unui membru de familie minor, precum și alte acțiuni cu efect similar.

violența socială          Da □            Nu □

‘impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate și de prieteni, interzicerea frecventării instituției de învățământ sau a locului de muncă, interzicerea/limitarea realizării profesionale, impunerea izolării, inclusiv în locuința comună, privarea de acces în spațiul de locuit, deposedarea de acte de identitate, privare intenționată de acces la informație, precum și alte acțiuni cu efect similar;

violența spirituală Dan            Nun

‘subestimarea sau diminuarea importanței satisfacerii necesităților moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspirațiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, interzicerea dreptului de a vorbi în limba maternă și de a învăța copiii să vorbească în limba maternă, impunerea aderării la credințe și practici spirituale și religioase inacceptabile, precum și alte acțiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare.

Data


Semnătura
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS -ÎMPREUNĂ PENTRU 0 VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!"

DECLARAȚIE PRIVIND UTILIZAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Subsemnatul/a...............................................,CNP....................................domicili

at/ă în...................str............................nr......ap.......tel. fix..................tel.

mobil............. e-mail..................... în calitate de beneficiar al activităților din cadrul

proiectului “VENUS - împreună pentru o viață în siguranță!” - POCU: 465/4/4/128038 *:

 • □ locuință protejată destinată victimelor violenței domestice,

 • □ grup de suport

 • □ cabinet consiliere vocațională

 • □ campania privind prevenirea și combaterea violentei în familie

declar că am fost informat cu privire la prelucrarea datelor personale în aplicațiile electronice aferente derulării proiectului “VENUS - împreună pentru o viață în siguranță!” - POCU: 465/4/4/128038, cofmanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor furnizate, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete și mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale să anunț, în cel mai scurt timp, Direcția de asistență socială/ Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Sector 5 și să aduc o copie a actelor doveditoare.

De asemenea, declar că am primit următoarele informații*** referitoare la:

 • a) denumirea și datele de contact ale operatorului, respectiv DGASPC Sector 5;

 • b) date de contact ale responsabilului cu protecția datelor personale din cadrul DGASPC Sector 5;

 • c) scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, respectiv: asigurarea serviciilor sociale specializate în cadrul locuințelor protejate și serviciilor complementare în funcție de nevoile beneficiarului, conform prevederilor Contractului de finanțare din cadrul proiectului POCU și Ghidului solicitantului versiunea septembrie 2018;

 • d) interesul legitim urmărit de către operator, respectiv acela de a realiza protecția efectivă a vieții, integrității și securității beneficiarilor/informarea și sensibilizarea beneficiarilor;

 • e) destinatarii datelor cu caracter personal: ANES în calitate de Lider de parteneriat în cadrul proiectului POCU VENUS - împreună pentru o viața în siguranță!', OIR-POSDRU București/Ilfov în calitate de autoritate care asigură monitorizarea implementării proiectului; AM-POCU ca autoritate de management care asigură finanțarea proiectului; furnizorii de servicii sociale de care beneficiază persoana vizată; autorități de audit naționale și europene, ca organe de control conform legii;

 • f)  perioada de stocare a datelor personale este egală cu durata de furnizare a serviciilor sociale în cadrul locuințelor protejate și serviciilor complementare, pe parcursul desfășurării contractului de finanțare, precum și după încetarea acestuia în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale, a legislației naționale și comunitare;

 • g) existența dreptului de a solicita operatorului accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;

 • h) existența dreptului de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

 • i)  existența dreptului de a depune o plângere;

 • j)  furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație necesară încheierii unui contract de furnizare a serviciilor sociale în cadrul locuințelor protejate și a serviciilor complementare, nerespectarea acestei obligații generând neacordarea serviciilor sociale necesare;

 • k) pentru oricare intenție ulterioară a operatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul va furniza persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante, în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (2) din RGPD.

Data.................... Semnătura
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS -ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂI"

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI

Subsemnatul/a (numele, inițiala tatălui și prenumele) .......................................................

................................................ cu  domiciliul stabil în localitatea ..........................., strada ........................., nr........., bl........, ap........, sc............, județul ....................., telefon .........................., email ......................................................., posesor/posesoare a BI/CI seria....., nr............, eliberat/ă de........................., CNP..................................., în calitate de

beneficiar/ă al proiectului “VENUS - împreună pentru o viață în siguranță!” - POCU: 465/4/4/128038, cofmanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, implementat implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Benefîciar/Lider de parteneriat, în parteneriat cu ........................(DGASPC/DAS)

cunoscând dispozițiile articolului 326 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că, la momentul semnării acestei declarații, nu beneficiez măsuri similare finanțate prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, sau din alte surse.

Prin măsuri similare se înțelege:

servicii sociale destinate victimelor violenței domestice, acordate printr-un proiect cu finanțare nerambursabilă.

 • - cursuri sau programe de formare profesională inițială sau continuă, reconversie profesională, etc.

 • - instrumente de sprijin (ex. subvenții sau alte măsuri finaciare de sprijin ) acordate printr-un proiect cu finanțare nerambursabilă.

Am luat la cunoștință că declarația în fals a subsemnatului(ei) atrage după sine excluderea din activitățile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la momentul descoperirii falsului.
Instrurnante Structurale 2OI4-2O2C

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS -ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂI"

ANGAJAMENT

de disponibilitate față de activitățile proiectului

Subsemnatul/a.............................(numele,               inițiala              tatălui

prenumele)...................................................................................................cu domiciliul stabil în

localitatea...............................,strada..........................., nr.................., bl........, ap

sc. ..........., județul ....................., telefon .........................., email

.......................................................,  posesor/posesoare a BI/CI seria ....., nr.............., eliberat/ă de.........................., CNP

 • □ declar pe propria răspundere că am luat notă de prevederile metodologiei de selecție a grupului țintă din cadrul proiectului “VENUS - împreună pentru o viață în siguranță!” - POCU: 465/4/4/128038, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 și sunt de acord cu acestea;

 • □ declar pe propria răspundere că mă angajez să respect cerințele proiectului, să particip la toate activitățile pentru care mi-am exprimat opțiunea și să întocmesc toate documentele solicitate de către echipa locală de implementare a proiectului;

 • □ declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință că nerespectarea acestui angajament poate conduce la eliminarea mea din grupul țintă al proiectului și voi putea fi obligat la plata cheltuielilor aferente furnizării serviciilor sociale, cu excepția situației în care motivele de renunțare sunt temeinic justificate sau nu îmi sunt imputabile.
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS -ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!"

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL TINTĂ

în cadrul proiectului „VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” - POCU:

465/4/4/128038

Subsemnatul/a

(numele,

inițiala

tatălui

Și

prenumele)

..cu

domiciliul

stabil

în

localitatea

strada ................

.........

......., nr.

.., bl........,

ap........,   sc.

...........,   județul

telefon

....., email

.......................................................,  posesor/posesoare a BI/CI seria .....,  nr............, eliberat/ă de ........................., CNP ..................................., solicit înscrierea în grupul țintă în

categoria* :

 • □  victime ale violenței domestice

 • □  specialiști angajați în cadrul autorităților publice centrale sau locale pentru a participa la activitățile prevăzute în cadrul proiectului „VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” -POCU: 465/4/4/128038, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

  Data


Semnătura
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS-ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!"

Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020

Cod SMIS proiect: 128038

Axă prioritară:            4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Titlu proiect:     „VENUS - ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

OIR/OI responsabil: București - Ilfov

Secțiunea A. La intrarea în operațiune

Date                                      de

contact:


[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail]

Data intrării în operațiune: .....................................................

CNP:                 ................................................

Zonă:

Urban

Rural

Localizare geografică:

Regiune:     ...............................................

Județ:         ................................................

Unitate teritorial administrativă:...................

Gen:

Masculin

Feminin

Vârsta:

Persoană cu vârsta sub 25 ani

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani

Persoană cu vârsta peste 54 de ani

Categoria de Grup Țintă din care face parte:         ......................

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată

Angajat

Angajat pe cont propriu

Șomer

Șomer de lungă durată

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi

etc.)


Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare

Nivel de educație:

Studii Educație timpurie (ISCED 0)

Studii primare (ISCED 1)

Studii gimnaziale (ISCED 2)

Studii liceale (ISCED 3)

Studii postliceale (ISCED 4)

Studii superioare (ISCED 5)

Studii superioare (ISCED 6)

Studii superioare (ISCED 7)

Studii superioare (ISCED 8) fără ISCED

Persoană

dezavantajată:


DA

NU

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere

Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere

Migranți

Participanți de origine străină

Minorități

Etnie romă

Alta minoritate decât cea de etnie romă

Comunități marginal izate

Participanți cu dizabilități

Alte categorii defavorizate

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă

Niciuna din opțiunile de mai sus

Semnătura participant participanților


Semnătura responsabil cu înregistrarea

Data:

Data:


Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale.

Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistrare individuală și nu sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare.

Secțiunea B. La ieșirea din operațiune

Dată ieșire din operațiune: ..........................

Situația pe piața forței de muncă:

Angajat

Angajat pe cont propriu

Șomer - Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant

- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant

 • - persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant

 • - Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant

 • - Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant

 • - Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant

 • - Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de participant

 • - Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de participant

 • - Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant

 • - Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant

Nivel de educație:

Studii Educație timpurie (ISCED 0)

Studii primare (ISCED 1)

Studii gimnaziale (ISCED 2)

Studii liceale (ISCED 3)

Studii postliceale (ISCED 4)

Studii superioare (ISCED 5)

Studii superioare (ISCED 6)

Studii superioare (ISCED 7)

Studii superioare (ISCED 8)

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

Data:............

Anexa 11

Registrul de evidență privind admiterea beneficiarilor

Nr. crt.

Data și ora primirii

Nume și prenume beneficiar

Data nașterii/Vârsta

Organizația/instituția care l-a referit LP, dacă este cazul

Anexa 12

Registru de evidență privind instruirea și formarea continuă a personalului

Nr. crt.

Tema sesiunii de instruire și formare

Data

Persoana instruită

Persoana care instruiește

Numele și prenumele

Funcția

Semnătura

Numele și prenumele

Funcția

Semnătura

TABEL NOMINAL DE SEMNĂTURI AL PERSONALULUI INFORMAT DESPRE PREVEDERILE PROCEDURII

Nr. Crt.

Nume prenume

Semnătura

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1

Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioară o procedura privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 11.1 -11.3.

Art.12. Litigii

 • 12.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

2

*Se vor sublinia tipurile de servicii furnizate.

3

Se completează, după caz, prin bifarea unei sau mai multor forme de violență cuprinse în declarație și prevăzute de art. 4 din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată