Hotărârea nr. 7/2020

Hotărârea nr. 7/23.01.2020 privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul nr. 11718/02.10.2019 de prestare a serviciului de salubrizare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul nr.11718/02.10.2019 de prestare a serviciului de salubrizare

Având în vedere:

Referatul de aprobare a Primarului Sector 5 înregistrat sub nr. 491 1/1 7.01.2020;

Raportul de specialitate nr. DT8 l/l 7.01.2020, al Direcției Tehnice;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

In conformitate cu :

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deșeuri;

O.U.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

11.G. nr. 942/2017, privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor; H.C.G.M.B. nr. 121/2010, privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative - art. 50;

Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 120/27.06.2019 privind aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiul București”.

Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 121/27.06.2019 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către SC Amenajare Edilitara și Salubrizare S.A..

Ordinul ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Ordinul ANRSC nr. I I 1/2007 privind aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, art. 139, alin. 1, art. 140, alin. 1, art. 166, alin. 2 lit. o) și art. 243 alin. 1 lit. a)

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actul adițional nr. 2 la contractul nr. 11718/02.10.2019 având ca obiect încetarea contractului nr. 1171 8/02.10.2019 începând cu data de 01.03.2020, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 121/27.06.2019 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului de salubritate din sectorul 5 al Municipiului București către S.C. Amenajare Edilitara si Salubritate S.A., începând cu dala de 01.03.2020.

Art. 3. Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate și S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Act Adițional nr. 2/__.__.2020 la

Contractul nr. 11718/02.10.2019

între:

S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. cu sediul în București , Str. Fabrica de chibrituri nr. 9-11, Sector 5, înmatriculată la O.R.C. București sub nr. J409787/201 0 , având CUI 27515874, cont nr.RO41TREZ7005069XXX012037 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin dl.Lupascu Marian, având funcția de Director General si de dna.Geta Gheorghe, având funcția de Director Economic, in calitate de delegat, pe de o parte,

Și

Sectorul 5 al Municipiului București cu sediul în localitatea București, Str. Fabrica de chibrituri nr. 9-11, Sector 5, reprezentată prin dl. Daniel Florea, având funcția de Primar, având calitatea de delegatar, pe de alta parte,

având in vedere prevederile Contractului nr. 11718/02.10.2019, părțile convin prin prezentul Act Adițional următoarele:

Art. 1. Potrivit deciziei adoptate de comun acord de către Sectorul 5 al Municipiului București, in calitate de Delegatar si S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. , in calitate de Delegat al serviciilor de salubrizare , Contractul nr. 11718/02.10.2019 va inceta sa mai producă efecte incepand cu data de 01.03.2020 .

Art. 2. Părțile declara ca toate obligațiile născute anterior datei de 01.03.2020 si decurgând din desfasurarea Contractului nr. 11718/02.10.2019 vor fi duse la indeplinire de către acestea in cel mult 30 (treizeci) de zile de la data rezilierii.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Sectorul 5 al Municipiului București


S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A.

y/poll