Hotărârea nr. 69/2020

Hotărârea nr. 69/23.03.2020 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE D.G.A.S.P.C. SECTOR 5

Având în vedere referatul de aprobare nr. 24998/1 7.03.2020 al Primarului Sectorului 5 ;

Ținând seama de raportul de specialitate nr.5616/17.03.2020 al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 ;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice precum și al Comisiei pentru Protecție Socială, Sanatate si Societate Civila ;

Dată fiind H.C.L. Sector 5 nr. 248/31.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5;

în conformitate cu prevederile art. 391, art. 405, art. 407, art. 476 alin. (2) lit.„a„ și „b,„ art. 478 alin. (I) și alin. (2), art. 480 alin.(I)-(3), art. 539 lit.„b„ și art. 541 alin.(l) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările, coroborate cu cele ale art. 61 alin. (I) lit.„a„ din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale 31 alin.(l) din Legea nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 58 alin. (I) coroborate cu cele ale art. 64 alin. (I) din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(2), lit.a), art. 139 alin.(1), art. 140 alin. (I), art. 166 alin (2) lit. “f ” și ale art. 243 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

ART.L Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 potrivit anexelor nr. 1-3, parte integrantă ale prezentei hotărâri.

ART.2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziții contrare.

ART.3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Nr. gy /23.03.2020


PRESEI) alexandri/
PRIMAR


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5


ORGANIGRAMĂ


ANEXA NR. 1 la HCL Sector 5 Nr.


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


SECRETAR

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 DIRECTOR GENERAL


COMISIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUIDIRECTOR GENERAL ADJUNCT pentru

ASISTENȚA SOCIALA a PERSOANEI șl FAMILIEI

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT pentru ASISTENȚA SPECIALĂ a PERSOANELOR cu DIZABILITAȚI

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT (ECONOMIC)

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT pentru

PROTECȚIA SPECIALA A COPILULUI

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT pentru PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI de FAMILIE
ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL "SF. NICOLAE" (27)


BIROUL EVALUARE, CONSILIERE, MONITORIZARE, RELAȚII PERSONALE Șl SPRIJIN PENTRU COPII

Șl PĂRINȚI


COMPLEXUL DE SERVICII SOCIO-EDUCATIVE PENIRU COPII

_______________________________(77)______________________________


Nr. POSTURI: Total 1900, din care :


310 - Aparat propriu,


din care :
CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚA "CIREȘARII


(48)


ADĂPOST DE ZI Șl DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII (38)


LOCUINȚA PROTEJATA PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE (4)


funcții publice, total = funcții publice conducere = funcții publice execuție = funcții contractuale, total = funcții contractuale conducere = funcții contractuale execuție =


263

31

232

47


311- Centre , total din care :

27- ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL"SF. NICOLAE"

30- ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL "SF. MARIA"

16- CENTRUL DE ZI "SF. MARIA"

18- CENTRUL MATERNAL "SF. MARIA"

48- CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA "CIREȘARII II"

22- Centrul de zi "Sf. Ana"

6- Centrul de zi "George Călinescu"

6- Centrul de zi "Mihail Sadoveanu"

38- Adăpost de zi și de noapte pentru copii străzii

36- Centrul de Tip Rezidențial pt. copii cu dizabilitati

32- Centrul de zi pt. recuperarea copiilor cu dizabilitati

32- Complex de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial


27- Complexul de servicii sociale pentru protecția victimelor violenței domestice

77- Complexul de Servicii Socio-educative pentru copii

50- Centrul de Recreere si Dezvoltare Personala pentru Copii

50- Centrul Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice

15- Locuința Temporara pentru Persoane Adulte fara Adăpost

10- Compartimentul îngrijiri la Domiciliu

10- Asistenți personali profesioniști

605- Asistenți personali

137- Asistenți maternali profesioniști

17- Spalatoria Sociala

23- Baia Publica Sociala

40- Centrul Social Comunitar "Ferentari"

10- Clubul Bunicilor Sector 5 - Centrul Comunitar

21- Echipa Mobila de Intervenție pentru Persoane aflate in Situații de Risc

70- Creșa "Sf. Stelian"

52- Creșa "Sf. Andrei"

69- Creșa "Ariei si Aurora"


CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚA A VICTIMELOR VIOLENȚEI DOMESTICE (15)


CENTRUL DE RECUPERARE A VICTIMELOR VIOLENȚEI DOMESTICE (4)


CENTRUL DE ASISTENȚĂ DESTINAT AGRESORULUI (4)


CENTRUL DE TIP REZIDENȚIAL PENTRU COPII CU DIZABILITÂȚI (36)


COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE PENTRU PROTECȚIA VICTIMELOR VIOLENȚEI DOMESTICE (27)


SERVICIUL ASISTENȚA MATERNALA (8)


SERVICIUL PROTECȚIE TIP REZIDENȚIAL (8)


ASISTENȚI MATERNALI PROFESIONIST!

(137)


BIROUL DE PROTECȚIE A COPILULUI DELINCVENT Șl PREDELINCVENT (6)


SERVICIUL EVALUARE COMPLEXA A COPIILOR CU DIZABILITATI (11)


SERVICIUL DE INTERVENȚIE PENTRU COPII STRĂZII (8)


ECHIPA MOBILA DE INTERVENȚIE PENTRU PERSOANE AFLATE IN SITUAȚII DE RISC (21)


SERVICIUL PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚA A COPILULUI (8)


SERVICIUL ANCHETE PSIHO SOCIALE CONSILIERE SI EXPRIMARE LIBERA A OPINIEI COPILULUI

(8)
DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚA SOCIALA Șl

PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

ANEXA Nr. 2 la H.C.L.Sector 5 Nr.             o to

STAT DE FUNCȚII

AFERENT ORGANIGRAMEI DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

FUNCȚIA                Nivel

Studii

Clasa

Grad/                         Studii

Treapta                   licență/domeniu

1                                  2

3

4

5

LDIRECTOR GENERAL       S

I

11

Asistenta Sociala/Sociologie/Psihologie/

Stiinte ale educatiei/Drept/Stiinte Administrative/

Sanatate/Economie/Management/Finante/Contabilitate

2.DIRECTOR GENERAL ADJUNCT S pentru PROTECȚIA

SPECIALA A COPILULUI

I

II

Asistenta Sociala/Sociologie/Psihologie/

Stiinte ale educatiei/Drept/Stiinte Administrative/

Sanatate/Economie/Management/Finante/Contabilitate

3.DIRECTOR GENERAL ADJUNCT S pentru ASISTENTA

SOCIALA A PERSOANEI SI FAMILIEI

I

II

Asistenta Sociala/Sociologie/Psihologie/

Stiinte ale educatiei/Drept/Stiinte Administrative/

Sanatate/Economie/Management/Finante/Contabilitate

4.DIRECTOR GENERAL ADJUNCT S pentru ASISTENTA

SPECIALA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI

I

II

Asistenta Sociala/Sociologie/Psihologie/

Stiinte ale educatiei/Drept/Stiinte Administrative/

Sanatate/Economie/Management/Finante/Contabilitate/

Tehnice

5.DIRECTOR GENERAL ADJUNCT S pentru PREVENIREA

SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE

I

II

Asistenta Sociala/Sociologie/Psihologie/

Stiinte ale educatiei/Drept/Stiinte Administrative/ Sanatate/Economie/Management/Finante/Contabilitate

6.DIRECTOR GENERAL ADJUNCT S (ECONOMIC)

I

II

Economie/Management/Finante/Contabilitate

Serviciul de Evaluare si Monitorizare, Analiza si Statistici in Asistenta Sociala

7.Sef Serviciu

S

I

11

Stiinte Juridice/Sociologie/Psihologie/ Administrație Publica

8.1nspector

S

I

superior

Stiinte Juridice/

Științe Administrative Publica

9.Inspector

s

I

superior

Administrație Publica

10.Inspector

s

I

asistent

Psihologie

11.Referent

M

III

superior

12.Inspector

s

I

asistent

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

13.Expert

s

I

superior

Stiinte Juridice

14.Referent

M

III

superior

Compartimentul Strategii, Programe, Relație cu O.N.G.-uri,

Proiecte in domeniul Asistentei Sociale si

Protecției Copilului

15. Inspector

s

I

asistent

Stiinte Economice/Administratie Publica

lâ.Consilier juridic

s

I

asistent

Stiinte Juridice

17.Inspector

s

I

principal

Psihologie/Sociologie/ Asistenta Sociala/ Stiinte Economice

18.Referent

M

III

superior

Compartimentul Protecție Tip Familial

19.1nspector

S

I

asistent

Psihologie

20.1nspector

S

I

superior

Sociologie/Asistenta Sociala/Filosofie

21.1nspector

s

I

debutant

Teologie-Asistenta Sociala/Asistenta Sociala/Sociologie

22.1nspector

s

I

asistent

Teologie-Asistenta Sociala/Asistenta Sociala

Serviciul Adopții

23.Sef Serviciu

s

I

II

Asistenta Sociala

24.Inspector

s

I

principal

Teologie Asistenta Sociala/Asistenta Sociala

25.1nspector

s

I

superior

Asistenta Sociala

26.1nspector

s

I

superior

Psihologie

27.1nspector

s

I

debutant

Psihologie

28.Consilier juridic

s

I

principal

Stiinte Juridice

29.1nspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala

30.Inspector

s

I

superior

Asistenta Sociala

Serviciul Asistenta Maternala

3 l.Sef Serviciu

s

I

II

Asistenta Sociala

32.Inspector

s

I

asistent

Psihologie

33.Inspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala

34.Inspector

s

I

superior

Asistenta Sociala

35.1nspector

s

I

debutant

Psihologie/Pedagogie/

Psihopedagogie speciala

36.1nspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala

37.1nspector

s

1

superior

Asistenta Sociala

38.1nspector

s

I

principal

Administrație Publica

39.ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST

=     137 posturi

Serviciul Primire in Regim de Urgenta

a Copilului

4O.Sef Serviciu

s

I

II

Psihologie/Pedagogie

41.Inspector

s

I

asistent

Psihologie/Asistenta Sociala/Sociologie

42.Inspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala/Sociologie

43.1nspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala

44.1nspector

s

I

asistent

Psihologie

45.1nspector

s

I

principal

Asistenta Sociala/

Psihologie

46.Consilier

s

1

superior

Psihologie/Sociologie

47.Inspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala/Stiinte Sociale/

Stiinte Umaniste

Serviciul de Intervenție pentru Copiii Străzii

48.Sef Serviciu

S

I

II

Psihologie

49.Inspector

S

I

asistent

Psihologie

50.Inspector

s

I

superior

Sociologie/Psihologie/Asistenta Sociala

51.Inspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala/Stiinte Sociale/

Stiinte Umaniste

52.1nspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala/Stiinte Sociale/

Stiinte Umaniste

53.Inspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala/Stiinte Umaniste/ Stiinte Sociale

54.1nspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala/Stiinte Umaniste/ Stiinte Sociale

55.1nspector                S

Serviciul Protecție Tip Rezidențial

I

asistent

Administrație Publica/Sociologie/

Asistenta Sociala/Psihologie/ Pedagogie

56.Sef Serviciu

57.Referent

s

M

I

III

II

debutant

Asistenta Sociala/Psihologie/ Pedagogie/Sociologie

58.1nspector

s

I

superior

Psihologie

59.Inspector

s

I

asistent

Administrație Publica/Sociologie/

Asistenta Sociala

60.1nspector

s

I

principal

Asistenta Sociala

61.Inspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala/Teologie Asistenta Sociala/ Sociologie

62.Inspector

s

I

principal

Asistenta Sociala/Administratie Publica

63.Inspector                 S        I     asistent

Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului

Asistenta Sociala/Teologie Asistenta Sociala/ Sociologie

64.Sef Serviciu

s

I

II

Psihologie/Asistenta Sociala/ Teologie - Asistenta Sociala

65.1nspector

s

I

principal

Psihologie

66.Consilier

s

I

superior

Asistenta Sociala/Sociologie

67.1nspector

s

I

superior

Asistenta Sociala

68.Inspector

s

I

superior

Asistenta Sociala

69.1nspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala/Psihologie/ Stiinte Sociale/ Stiinte Umaniste

70.1nspector

s

I

superior

Asistenta Sociala

71.Consilier juridic

s

I

superior

Stiinte Juridice

72. Inspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala

Biroul Evaluare, Consiliere, Monitorizare, Relații Personale si Sprijin pentru Copii si Părinți

73.Sef Birou

S

I

II

Psihologie/Asistenta Sociala

74.Consilier

S

I

debutant

Psihologie

75.Consilier

s

I

debutant

Psihologie

76.Inspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala

77.Inspector

S

I debutant

Asistenta Sociala

78.1nspector

Serviciul Anchete Psil

S

lio-Sociale,

I

Consilier

debutant

e si Exprimare Lib

Psihologie/Asistenta Sociala

era a Opiniei Copilului

79.Sef serviciu

S

I

II

Psihologie/Sociologie/Pedagogie/

Asistenta Sociala

8O.Referent

M

III

superior

81.1nspector

S

I

superior

Psihologie

82.Inspector

S

I

asistent

Psihologie/Sociologie/Pedagogie/

Asistenta Sociala

83.Inspector

s

I

asistent

Sociologie/Psihologie/Asistenta Sociala/

Administrație Publica

84.1nspector

s

I

principal

Asistenta Sociala

85.Inspector

s

I

superior

Asistenta Sociala

86.Referent

M

III

debutant

Serviciul Evaluare Complexa a Copiilor cu Dizabilitati

87.Sef serviciu

S

I

II

Sociologie/Psihologie/Asistenta Sociala/ Medicina

88.Inspector

S

I

principal

Sociologie/Psihologie/Asistenta Sociala/

Administrație Publica

89.Medic

s

Primar

Neuropsihiatrie/ Neurologie/Psihiatrie

90.Consilier

s

I

principal

Psihologie

91.1nspector

s

I

principal

Asistenta Sociala

92.Inspector

s

I

principal

Administrație Publica

93.1nspector

s

I

superior

Asistenta Sociala

94.1nspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala

95.1nspector

s

I

superior

Psihologie/Psihopedagogie speciala

96.1nspector

s

I

asistent

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste/Medicina

97.Medic

s

Primar

Medicina

Biroul de Protecție a Copilului Delincvent si Prcdelincvent

98.Sef birou

S

I

II

Psihologie

99.1nspector

s

I

asistent

Psihologie/Psihopedagogie speciala

lOO.Inspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala/Stiinte Juridice

lOl.Inspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala

102.1nspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala/Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste Stiinte Politice

103.Referent

M

III

asistent

Serviciul de Securitate, Sanatate in Munca si Situații de Urgenta

104.Sef Serviciu

S

I

II

Stiinte Economice/Stiinte Juridice

Administrație Publica

105.1nspector

S

I

principal

Stiinte Juridice

106.1nspector

s

I

asistent

Stiinte Economice

107.Inspector specialitate

S

I

Stiinte Economice/Administratie Publica

Administrative

108.1nspector

S

I

asistent

Administrație Publica

109.Pompier

G/M

I

llO.Referent

M

III

superior

lll.Inspector

S

I

principal

Tehnice

112.Inspector

S

I

asistent

Tehnice/Stiinte Juridice

Serviciul Resurse Umane

113.Sef Serviciu

s

I

II

Stiinte Economice/

Stiinte Juridice

114.1nspector

s

I

superior

Stiinte Economice/ Administrație Publica

115.Referent

M

III

asistent

116. Inspector

s

I

asistent

Stiinte Juridice

117.1nspector

s

I

superior

Stiinte Juridice

118.1nspector

s

I

superior

Psihologie/Stiinte Juridice/

Administrație Publica/Stiinte Economice

119.Inspector

s

I

superior

Stiinte Economice/Tehnice

120.Inspector

s

I

superior

Administrație Publica

121.Referent

M

III

superior

122.1nspector

s

I

superior

Stiinte Economice/Psihologie/

Stiinte Juridice

123.Referent

M

III

principal

Serviciul Secretariat, Registratura si Relații cu Publicul

124.Sef Serviciu

S

II

Stiinte Exacte/

Administrație Publica/Stiintele Comunicării

125.Referent

M

IA

126.1nspector specialitate

S

IA

Administrație Publica

127. Inspector specialitate

S

IA

Administrație Publica /Stiinte Economice

128.Inspector specialitate

s

IA

Stiinte Economice

129.1nspector specialitate

s

II

Administrație Publica

13O.Referent

M

I

131.1nspector specialitate

s

I

Administrație Publica

132.Curier

G/M

Serviciul Informare Cetateni

133.Sef Serviciu

S

11

Administrație Publica/Stiinte Sociale/

Stiinte Umaniste/Educatie fizica/Stiinte Juridice

134.Referent

M

IA

135.Referent

M

I

136.Referent

M

I

137.Referent

M

IA

138.Referent

M

1

139.Referent

M

IA

140.Inspector specialitate

S

II

Educație fizica

Serviciul Juridic si Contencios

141.Sef Serviciu

S

I

II

Stiinte Juridice

142.Consilier juridic

s

I

principal

Stiinte Juridice

143.Consilier juridic

s

1

superior

Stiinte Juridice

144.Consilier juridic

s

I

superior

Stiinte Juridice

145.Consilier juridic

s

I

superior

Stiinte Juridice

146.Consilier juridic

s

I

principal

Stiinte Juridice

147.Consilier juridic

s

I

superior

Stiinte Juridice

148.Consilier juridic

s

I

principal

Stiinte Juridice

149.Referent

IVI

III

asistent

Compartiment Audit Intern

150. Auditor

s

I

superior

Stiinte Economice

151.Auditor

s

I

principal

Stiinte Economice

Serviciul Prelucrare Informatizata a Datelor

152.Sef Serviciu

s

I

II

Tehnice/Cibernetica/Informatica/

Stiinte Juridice/Stiinte Economice

Administrație Publica

153.Analist (programator)

M

U

k

ajutor

154.Analist (programator)

M

k

ajutor

155.1nspector specialitate

s

I

Filologie/Cibernetica/Informatica/

Stiinte Economice/Administratie Publica

156.0perator calculator

M

I

157.Referent

M

U

v

158.0perator calculator

M

I

159.Referent

M

I

Biroul Secretariat Comisia pentru Protecția Copilului si Comisia de Evaluare Persoanelor Adulte cu Handicap

16O.Sef birou

S

I

I

Psihologie/Sociologie/Asistenta Sociala Stiinte juridice/Administratie Publica

161.Inspector

S

I

principal

Asistenta Sociala/Administratie Publica

162. Inspector

s

I

principal

Administrație Publica/Sociologie

163.1nspector

s

I

superior

Stiinte Juridice

164.1nspector

s

I

superior

Psihologie/Sociologie/Asistenta Sociala

165.Inspector

s

I

debutant

Stiinte Juridice

166.Medic

s

primar

6

Medicina

Serviciul Asistenta Sociala a Persoanei Adulte

167.Sef serviciu

S

I

II

Stiinte Juridice/Asistenta Sociala/Sociologie

168.1nspector

S

I

superior

Istorie/Administrație Publica/Asistenta Sociala

169.Inspector

s

I

superior

Asistenta Sociala

170.1nspector

s

I

principal

Asistenta Sociala/Administratie Publica

171.1nspector

s

I

superior

Stiinte Economice

172.1nspector

s

I

superior

Psihologie/Asistenta Sociala

173.Consilier

s

I

superior

Asistenta Sociala/Tehnice

174.Consilier juridic

s

I

asistent

Stiinte Juridice

175.Consilier

s

I

asistent

Psihologie

Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor

176.1nspector

s

I

debutant

Asitenta Sociala

177.Consilier juridic

s

I

asistent

Stiinte Juridice

178.Inspector

s

I

principal

Psihologie

Compartimentul îngrijiri la Domiciliu

179. îngrijitori la domiciliu

= 10 posturi

Serviciul Susținerea Familiei si Copilului

18O.Sef serviciu

s

I

II

Asistenta Sociala/Stiinte Juridice

Administrație Publica/Psihologie

181.Referent

s

III

superior

182.1nspector

s

I

superior

Psihologie

183.Inspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala/Stiinte Economice/Psihologie

184.Referent

M

III

superior

185.Consilier juridic

s

I

asistent

Stiinte Juridice

186.1nspector

s

I

asistent

Stiinte Juridice

187.1nspector

s

I

superior

Psihologie

188.1nspector

s

1

asistent

Drept

Serviciul Acordare Beneficii Sociale

189.Sef serviciu

s

I

II

Stiinte Juridice/Administratie Publica/

Asistenta Sociala/Sociologie/Psihologie

190.Consilier juridic

s

I

asistent

Stiinte Juridice

191.Inspector

s

I

asistent

Administrație Publica

192.Referent

M

III

superior

193.1nspector

s

I

asistent

Stiinte Juridice

194.1nspector

s

I

asistent

Stiinte Juridice

195.1nspector

S

I

superior

Asistenta Sociala

196.Consilier

S

I

superior

Asistenta Sociala/Tehnice

197.Consilier juridic

s

I

asistent

Stiinte Juridice

198.Consilier

s

I

superior

Asistenta Sociala/Biologie

199.Referent

M

III

superior

2OO.Referent

M

III

superior

201.1nspector

S

I

asistent

Stiinte Juridice

2O2.Referent

M

III

superior

2O3.Referent

M

III

superior

204.Referent

M

III

superior

205.1nspector

S

1

superior

Psihologie

206.Inspector

S

I

asistent

Administrație Publica

207.Inspector

s

I

asistent

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste/

Stiinte Biologice si Biomedicale

208.1nspector

s

I

superior

Asistenta Sociala/Psihologie

Compartimentul Venit Minim Garantat

209.Consilier

s

I

superior

Sociologie/Psihologie/Asistenta Sociala

21O.Referent

M

III

superior

211.Referent

M

III

superior

212.Inspector

s

1

superior

Stiinte Economice

213.Referent

M

III

superior

Compartimentul Acordare Ajutor pentru Încălzirea Locuinței

214.1nspector

S

I

asistent

Stiinte Juridice

215.1nspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala/Sociologie/Stiinte Juridice

Compartimentul Alocație pentru Susținerea Familiei

216.Inspector

s

I

principal

Stiinte Economice

217.1nspector

s

I

principal

Stiinte Juridice

218.Inspector

s

I

principal

Psihologie/Sociologie

219.Inspector

s

I

superior

Psihologie/Stiinte Economice

Compartimentul Asistenta Comunitara

22O.Asistent medical

PL

principal

Medicale

comunitar

221.Asistent medical

PL

principal

Medicale

comunitar

222.Mediator sanitar

G/M

principal

Serviciul Anchete Psiho-Sociaie si Consiliere Persoane cu Dizabilitati

223.Sef Serviciu

S

I

II

Asistenta Social/Psihologie/Sociologie/

8

Stiinte Juridice

224.1nspector

S

I

asistent

Asistenta Sociala/Teologie-Asistenta Sociala/

Psihologie/Stiinte Juridice/Stiinte Economice

225.Inspector

S

I

principal

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

226.Inspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala/Pedagogie/

Psihologie/Sociologie

227.Consilier juridic

s

I

asistent

Stiinte Juridice

228.Consilier

s

I

principal

Asistenta Sociala

229.1nspector

s

I

principal

Asistenta Sociala

230.Inspector

s

I

superior

Asistenta Sociala/Teologie-Asistenta Sociala

Serviciul Evaluare Complexa a

Persoanelor Adulte cu Dizabilitati

231.Sef Serviciu

s

1

11

Asistenta Sociala/Psihologie/Medicina

232.1nspector

s

I

principal

Asistenta Sociala

233.Inspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala

234.Inspector

s

I

principal

Psihologie

235.1nspector

s

I

superior

Psihologie/Pshihopedagogie

236.Medic

s

primar

Medicina

237.1nspector

s

I

superior

Psihologie

238.Inspector

s

I

principal

Psihopedagogie speciala

239.Inspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala

240.Consilier

s

I

superior

Asistenta Sociala/Psihologie

241.Medic

s

I

primar

Medicina

242.Referent

M

III

superior

243.Inspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala

244.Inspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala

245.Referent

M

III

superior

Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali

246.Inspector

s

I

superior

Administrație Publica

247.Consilier

s

I

superior

Tehnice/Asistenta Sociala

248.Consilier

s

I

superior

Asistenta Sociala

249.1nspector

s

I

debutant

Asistenta Sociala

250. ASISTENT! PERSONALI

=

605 posturi

251. ASISTENT! PERSONALI PROFESIONIST! = 10 posturi

Serviciul Drepturi si Facilitați Persoane cu Dizabilitati

252.Sef Serviciu

s

I

II

Stiinte Juridice/Tehnice

253.Inspector

s

I

superior

Administrație Publica

254.Inspector

s

I

superior

Administrație Publica

255.1nspector

S

I

superior

Psihologie

256.1nspector

S

I

superior

Administrație Publica

257.1nspector

s

I

superior

Administrație Publica

258.Referent

M

III

principal

259.1nspector

s

I

asistent

Stiinte Economice

260.1nspector

s

I

principal

Asistenta Sociala/Stiinte Economice

261.1nspector

s

I

asistent

Asistenta Sociala/Administrație Publica

262.Consilier juridic

s

I

superior

Stiinte Juridice

263.Inspector

s

I

asistent

Stiinte Inginerești

264.Referent

M

III

principal

265.1nspector

s

I

debutant

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste/

Administrație Publica/Stiinte Economice

266.1nspector specialitate S

11

Stiinte Economice

Serviciul Buget, Execuție Bugetara si Evidenta Patrimoniu

267.Sef Serviciu

s

I

II

Stiinte Economice

268.Inspector

s

I

asistent

Stiinte Economice

269.1nspector

s

I

principal

Stiinte Economice

270.1nspector

s

I

superior

Stiinte Economice

271.Inspector

s

I

asistent

Stiinte Economice

272.1nspector

s

I

asistent

Stiinte Economice

273.Referent

M

III

principal

274.1nspector

s

I

asistent

Stiinte Economice

Serviciul Financiar, Salarizare

275.Sef Serviciu

s

I

II

Stiinte Economice

276.Referent

M

III

asistent

277.Referent

M

III

superior

278.Referent

M

III

superior

279.Referent

M

III

superior

280.Inspector

S

I

principal

Stiinte Economice

281.Referent

M

III

superior

282.Referent

M

III

superior

Serviciul Contabilitate

283.Sef Serviciu

S

I

II

Stiinte Economice

284.1nspector

S

I

principal

Stiinte Economice

285.Inspector

S

I

superior

Stiinte Eonomice

286.Referent

M

III

superior

287.1nspector

S

I

principal

Stiinte Economice

288.Referent

M

III

superior

289.1nspector

S

I

asistent

Stiinte Economice

29O.Referent

M

III

superior

291.Inspector

S

I

asistent

Stiinte Economice

292.1nspector

S

I

asistent

Stiinte Economice

293.Referent

M

III

asistent

294.Referent

M

III

asistent

Serviciul Achiziții Publice si Urmărire Contracte

295.Sef Serviciu

S

I

II

Stiinte Economice

296.Consilier achiziții publice

S

I

asistent

Stiinte Economice/Administratie Publica

297.Consilier achiziții publice

s

I

asistent

Stiinte Juridice/Administratie Publica/ Stiinte Economice

298.Consilier de achiziții Publice

s

I

asistent

Construcții Civile, Industriale si Agricole

299.Consilier achiziții publice

s

I

principal

Administrație Publica

300.Consilier achiziții Publice

s

I

principal

Administrație Publica/Stiinte Economice

301.Consilier achiziții Publice

s

1

superior

Stiinte Economice/Stiinte Juridice

302.Consilier achiziții Publice

s

I

asistent

Stiinte Economice

303. Referent

M

III

superior

304.1nspector de specialitate S

I

Stiinte Economice

305.Referent

M

IA

Compartimentul Administrativ, întreținere

3O6.Referent

M

IA

307.Magaziner

G/M

308.Magaziner

G/M

309.îngrijitor

G

310.1ngrijitor

G

311.1ngrijitor

G

312.1ngrijitor

313.1ngrijitor

314.Inspector specialitate


S IA


Stiinte Economice/Stiinte Inginerești


CENTRUL DE TIP REZIDENȚIAL PENTRU COPII CU DIZABIL11 ATI

Nr.      FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

Crt.

STUDII

POSTURI

TREAPTA

Domeniul de licenta/specializarea

315.SEF CENTRU

S

1

II     Administrație Publica/Medicina

Stiinte Socio-Umaniste

316.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

317.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

4

Principal

318.KINETOTERAPEUT

S

1

Principal

Kinetoterapie

319.KINETOTERAPEUT

s

1

Principal

Kinetoterapie

320.ADMINISTRATOR

M

1

I

321.MAGAZINER

G/M

1

322.MEDIC

S

1

Primar

Medicina

323.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

4

Principal

Medicale

GENERALIST

324.INFIRMIERA

G

5

325.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucatar)

326.MUNCITOR NECALIFICAT

G

2

I

(ajutor bucatar) 327.SPALATOREASA

G

1

328.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

1

(lenjereasa)

329.ÎNGRIJITOARE

G

3

330.SUPRAVEGHETOR NOAPTE

G

5

331.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(lacatus)

332.SOFER

G

1

TOTAL

=1+35

CENTRUL DE ZI PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU DIZABILITATI

Nr.

FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

Crt.

STUDII

POSTURI

TREAPTA

Domeniul de licenta/specializarea

333.SEF CENTRU

S

1

II

Administrație Publica/Medicina

Stiinte Socio-Umaniste

334.LOGOPED

S

2

Principal

Psihopedagogie speciala/ Psihologie

335.PSIHOLOG

S

2

Principal

Psihologie

336.PSIHOPEDAGOG

S

1

Principal

Psihopedagogie/Psihologie

337.EDUCATOR

S

5

Principal

Pedagogice/Stiinte Socio-

Umaniste

338.KINETOTERAPEUT

s

4

Principal

Kinetoterapie

339.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

1

Principal

340.MASEUR

M

1

Principal

341.REFERENT

M

1

IA

342.ADMINISTRATOR

M

1

I

343.MEDIC

S

1

Primar

Medicina

344.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

GENERALIST

345.INFIRMIERA

G

1

346.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(bucatar)

347.ÎNGRIJITOARE

G

2

348.MUNCITOR CALIFICAT

G

4

I

(fochist)

349.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(electrician)

350.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(instalator)

351.ȘOFER

G

1

TOTAL = 1 +31

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL "SF. NICOLAE"

Nr.      FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

Crt.

STUDII

POSTURI

TR./ CATEG.

Domeniul de licenta/specializarea

352.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/

Administrație Publica

353.EDUCATOR

s

2

Principal

Stiinte Socio-Umaniste/Pedagogice

354.EDUCATOR

PL

1

Principal

Pedagogice/Asistenta Sociala

355.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

8

Principal

356. PSIHOPEDAGOG

S

1

Principal

Psihopedagogie/Psihologie

357.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

358.ADMINISTRATOR

M

1

I

359.SUPRAVEGHETOR NOAPTE G

7

360.ÎNGRIJITOARE

G

1

361.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

GENERALIST

362.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucatar)

363.MUNCITOR NECALIFICAT (ajutor bucatar)

TOTAL =1+26

CENTRUL DE ZI “ SF. ANA”

Nr.       FUNCȚIA

Crt.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/speciaiizarea

364.SEF CENTRU

S

1

II

Administrație Publica/

Stiinte Socio-Umaniste

365.PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

366.EDUCATOR

s

2

Principal

Stiinte Socio-Umaniste/

Exacte/Pedagogice

367.PSIHOPEDAGOG

s

1

Principal

Psihopedagogie/Psihologie

368.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

3

Principal

369.MAGAZINER

G/M

1

370.ADMINISTRATOR

M

1

I

371.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

GENERALIST

372.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucatar)

373.MUNCITOR NECALIFICAT

G

1

I

(ajutor bucatar)

374.INGRIJITOARE

G

1

375. MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(fochist)

376. PAZNIC

G/M

4

TOTAL = 1+21

ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL "SF. MARIA"

Nr.      FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

Crt.

STUDII

POSTURI

TR./ CATEG.

Domeniul de licenta/speciaiizarea

377.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/ Administrație Publica

378.EDUCATOR

s

4

Principal

Pedagogice/

Stiinte Socio-Umaniste

379.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

9

Principal

380.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

381 .ADMINISTRATOR

M

1

I

382.SUPRAVEGHETOR NOAPTE G

10

383.ÎNGRIJITOARE

G

2

384.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

GENERALIST

385.MUNCITOR CALIFICAT     G/M       1           I

(bucatar)

TOTAL =1+29

CENTRUL MATERNAL "SI. MARIA”

NR.    FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

CRT.

STUDII

POSTURI

TREAPTA

Domeniul de licenta/specializarea

386.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste

387.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

388.EDUCATOR

s

1

389.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

2

Principal

390.ADMINISTRATOR

M

1

I

391.SUPRAVEGHETOR NOAPTE G

2

392.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

GENERALIST

393.INFIRMIERA

G

3

394.INGRIJITOARE

G

1

395.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(bucatar)

396.PAZNIC

G/M

4

TOTAL= 1 + 17

CENTRUL

DE ZI “SF. MARIA”

NR.    FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

CRT.

STUDII

POSTURI

TREAPTA

Domeniul de licenta/specializarea

397.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste

398.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

399.EDUCATOR

s

4

Principal

Stiinte Socio-Umaniste/

Pedagogice

400.INSTRUCTOR EDUCAȚIE/ M

EDUCATOR PUERICULTOR M/PL/SSD 1

Principal

Pedagogice

401.ADMINISTRATOR

M

1

I

402.ASISTENT MEDICAL

PL/S/SSD

1

Principal

Medicale

GENERALIST

403.ÎNGRIJITOARE

G

1

404.SPALATOREASA

G

1

405.INFIRMIERA

G

2

406.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucatar)

407.MUNCITOR CALIFICAT G       1

(electrician)

TOTAL= 1 + 15

CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA "CIRESARIIII"

NR.    FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

CRT.

STUDII

POSTURI

TREAPTA

Domeniul de licenta/specializarea

408.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/Asistenta

Sociala/Administratie Publica

409.EDUCATOR

s

7

Principal

Pedagogice/Teologie/

St. Socio-Umaniste/Ed.fîzica si sport

41 «.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

4

Principal

411.PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

412. ASISTENT SOCIAL

s

1

Principal

Asistenta Sociala/Teologie

Asistenta Sociala

413.LOGOPED

s

1

Principal

Psihopedagogie speciala/Psihologie

414.ADMINISTRATOR

M

1

I

415.SUPRAVEGHETOR NOAPTE G

6

416.MEDIC

s

1

Specialist

Medicina

417.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

3

Principal

Medicale

GENERALIST

418.MUNCITOR CALIFICAT

G

3

I

(bucatar)

419.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(lenjereasa)

420.SPALATOREASA

G

2

421.ÎNGRIJITOARE

G

4

422.PREOT

S

1

I

Teologie

423.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(lacatus mecanic)

424.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(electro-mecanic)

425.SOFER

G

3

426 .PAZNIC

G/M

4

TOT

A L = 1 + 47

ADĂPOSTUL DE ZI SI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII

NR.    FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

CRT.

STUDII

POSTURI

TREAPTA

Domeniul de licenta/specializarea

427.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/

Asistenta Sociala/Administratie Publica

428.EDUCATOR

s

2

Principal

Stiinte Socio-Umaniste/

Pedagogice

429.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

4

Principal

430.PSIHOLOG

S

1

Principal

Psihologie

431.PSIHOPEDAGOG

s

1

Principal

Psihopedagogie/Psihologie

432.REFERENT

M

1

IA

433.ADMINISTRATOR

M

1

I

434.SUPRAVEGHETOR NOAPTE

G

4

435.MEDIC

S

1

Primar

Medicina

436.ASISTENT MEDICAL     PL/SSD/S

3

Principal

Medicale

GENERALIST

437.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucatar)

438.MUNCITOR NECALIFICAT

G

1

1

(ajutor bucatar)

439.SPALATOREASA

G

2

440.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(lenjereasa)

441.INGRIJITOARE

G

2

442.MUNCITOR CALIFICAT

G

4

I

(fochist)

443.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(instalator)

444.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(mecanic) 445.PAZNIC

G/M

4

446.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(zugrav)

TOTA L =1+37

COMPLEX DE SERVICII PENTRU PROTECȚIA COPILULUI -

APARTAMENTE SOCIALE DE TIP FAMILIAL

NR. FUNCȚIA         NIVEL NR. GRAD/          STUDII

CRT.                        STUDII POSTURI TREAPTA Domeniul de licenta/specializarea

447.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/ Administrație Publica

448.EDUCATOR

s

3

Principal

Pedagogice/Stiinte Socio-Umaniste

449.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

9

Principal

450.PSIHOLOG

S

1

Principal

Psihologie

451.PSIHOPEDAGOG

s

1

Principal

Psihopedagogie / Psihologie

452.MEDIC

s

1

Primar

Medicina

453.ASISTENT MEDICAL GENERALIST

PL

1

Principal

Medicale

454. ADMINISTRATOR

M

1

I

455.SUPRAVEGHETOR NOAPTE

G

10

 • 456. MUNCITOR CALIFICAT (bucatar)

  G/M

  G


 • 457. ÎNGRIJITOARE

TOT A L =1 +31

CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

TOT A L =50

COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PROTECȚIA VICTIMELOR

VIOLENTEI DOMESTICE

CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA A VICTIMELOR VIOLENTEI DOMESTICE

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

458.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/Asistenta Sociala

459.ASISTENT SOCIAL

s

1

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

460.PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

461.CONSILIER JURIDIC

s

1

II

Stiinte Juridice

462.REFERENT

M

1

IA

463.MAGAZINER

M

1

464.ÎNGRIJITOARE

G

1

465.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

11

(bucatar)

466.PAZNIC

G/M

4

467.SOFER

G

2

TOTAL = 1+ 14

CENTRUL DE RECUPERARE A VICTIMELOR VIOLENTEI DOMESTICE

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/ TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

468.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste

469.ASISTENT SOCIAL

s

1

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

470.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

471.CONSILIER JURIDIC

s

1

II

Stiinte Juridice

TOTAL = 1+3

CENTRUL DE ASISTENTA DESTINAT AGRESORULUI

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

472.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste

473.ASISTENT SOCIAL

s

1

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

474.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

475.CONSILIER JURIDIC

s

1

II

Stiinte Juridice

TOTAL = 1+3

LOCUINȚA PROTEJATĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENTEI DOMESTICE

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/ TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

476.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste

477.ASISTENT SOCIAL

s

1

Principal

Asistenta Sociala/

478.REFERENT

M

2

IA

Teologie Asistenta Sociala

TOTAL = 1+3

CENTRUL DE ZI “ GEORGE CALINESCU “

NR.    FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

CRT.

STUDII

POSTURI

TREAPTA

Domeniul de licenta/specializarea

479.MAGAZINER            G/M

480.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

1

2

Principal

481.EDUCATOR

S

1

Principal

Pedagogice/Exacte/

482.MUNCITOR NECALIFICAT G

1

I

Stiinte Socio-Umaniste

(ajutor bucatar)

483.ÎNGRIJITOARE

G         1

TOTAL = 6

CENTRUL DE ZI “ MIHAIL SADOVEANU “

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/ TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

484.MAGAZINER

G/M

1

485.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

2

Principal

486.EDUCATOR

S

1

Principal

Pedagogice/Exacte/

Stiinte Socio-Umaniste

487.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(bucatar)

488.ÎNGRIJITOARE

G

1

TOTAL=6

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIO-EDUCATIVE PENTRU COPII

CENTRUL DE ZI PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU DIZABILTATI

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/ TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

489.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste/

Medicina/Drept

490.ASISTENT SOCIAL

s

1

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

491.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

GENERALIST

492.PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

493.LOGOPED

s

2

Principal

Psihopedagogie speciala/Psihologie

494.PSIHOPEDAGOG

s

1

Principal

Psihopedagogie /Psihologie

495.EDUCATOR

s

2

Principal

Pedagogice/Exacte/

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

496.KINETOTERAPEUT

s

4

Principal

Kinetoterapie

497.MASEUR

M

1

Principal

498.MAGAZINER

M

1

499.ASISTENT MEDICAL

S/M/PL

1

Principal

Medicale

BALNEOFIZIOTERAPIE

500.ÎNGRIJITOARE

G

2

501.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(electrician/mecanic/mecanic intretinere/instalator)

502.PAZNIC

G

4

503.SOFER

G

1

TOTA L =1+24

CENTRUL DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI SI COPII CU DIZABILITATI

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/ TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

504.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste/ Medicina/Drept

505.PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

506.ASISTENT SOCIAL

s

2

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

507.PSIHOPEDAGOG

s

2

Principal

Psihopedagogie /Psihologie

508.LOGOPED

s

1

Principal

Psihopedagogie speciala/Psihologie

TOTA L =1+7

CENTRUL DE ZI PENTRU ADOLESCENȚI

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/ TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

509.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

510.ASISTENT SOCIAL

S

1

Principal

Asistenta Sociala/

511.PSIHOLOG

S

1

Principal

Teologie Asistenta Sociala Psihologie

512.PSIHOPEDAGOG

s

1

Principal

Psihopedagogie /Psihologie

513.ANIMATOR

M

4

Principal

SOCIO-EDUCATIV

514.EDUCATOR

s

2

Principal

Pedagogice/Exacte/

515.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

2

Principal

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste Medicale

GENERALIST

516.ADMINISTRATOR

M

1

I

517.MUNCITOR NECALIFICAT G

2

I

(ajutor bucatar)

518.INGRIJITOARE

519.MUNCITOR CALIFICAT

G

G

2

1

I

(electrician/mecanic/mecanic intretinere/instalator)

TOTA L =1 + 17

CENTRUL DE ZI PENTRU DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE VIATA INDEPENDENTA

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

520.SEF CENTRU

S

1

11

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

521.ASISTENT SOCIAL

s

1

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

522.INSPECTOR DE SPECIALITATE S

1

IA

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

(CONSILIER VOCATIONAL)

523.PSIHOLOG

S

1

Principal

Psihologie

524.PSIHOPEDAGOG

S

1

Principal

Psihopedagogie/Psihologie

525.EDUCATOR

S

2

Principal

Pedagogice/Exacte/

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

TOTA L =1 +6

CENTRUL DE ZI PENTRU CONSILIERE, SPRIJIN SI RESURSE PENTRU PĂRINȚI SI COPII

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/ TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

526.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

527.PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

528.PSIHOPEDAGOG

S

1

Principal

Psihopedagogie/Psihologie

529.ASISTENT SOCIAL

S

2

Principal

Asistenta Sociala/

Teologie Asistenta Sociala

530.INSTRUCTOR EDUCAȚIE

M

3

Principal

(PEDAGOG RECUPERARE)

531.EDUCATOR

S

3

Principal

Stiinte Sociale/Stiinte Umaniste

532.ADMINISTRATOR

M

1

533.ÎNGRIJITOARE

G

2

534.ASISTENT MEDICAL    PL/SSD/S

2

Principal

Medicale

GENERALIST

535.INFIRMIERA

G

2

TOT A

L = 1 + 18

CRESA SF. STELIAN

NR.    FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

CRT.

STUDII POSTURI

TREAPTA

Domeniul de licenta/specializarea

536.SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/Medicina

537.PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

538.EDUCATOR

s

4

Principal

Pedagogice/

Stiinte Socio-Umaniste

539.EDUCATOR

SSD

1

Principal

Pedagogice

540.EDUCATOR

PL

1

Principal

Pedagogice

541.EDUCATOR PUERICULTOR SSD/PL/M

1

Principal

Pedagogice

542.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

16

Principal

543.MAGAZINER

G/M

1

544.ADMINISTRATOR

M

1

I

545.MEDIC

S

1

Primar

Medicina

546.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

4

Principal

Medicale

GENERALIST/PEDIATRU

547.INFIRMIERA

G

19

548.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucatar)

549.MUNCITOR NECALIFICAT

G

3

I

(ajutor bucatar)

550.SPALATOREASA

G

3

551.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(lenjereasa)

552.ÎNGRIJITOARE

G

4

553.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(instalator)

554.PAZNIC

G/M

4

TOT A

L = 1 + 69

CRESA SF. ANDREI

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII P

NR.

OSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

555.SEF CENTRU

S

1

II       Stiinte Socio-Umaniste/Medicina

556.PSIHOLOG

s

1

Principal

Psihologie

557.EDUCATOR

s

4

Principal

Pedagogice/

Stiinte Socio-Umaniste

558.EDUCATOR

PL

1

Principal

Pedagogice

559.EDUCATOR PUERICULTOR SSD/PL/M

1

Principal

Pedagogice

560.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

6

Principal

561.MAGAZINER

G/M

1

562.ADMINISTRATOR

M

1

I

563.MEDIC

S

1

Primar

Medicina

564.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

3

Principal

Medicale

GENERALIST/PEDIATRU

565.INFIRMIERA

G

12

566.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(bucatar)

567.MUNCITOR NECALIFICAT   G

2

I

(ajutor bucatar)

568.SPALATOREASA

G

2

569.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(lenjereasa)

570.MUNCITOR CALIFICAT

G

4

I

(fochist)

571.MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(zugrav)

572.ÎNGRIJITOARE

G

4

573.PAZNIC

G/M

4

TOTA

L =1 + 51

CRESA „

ARIEL si AURORA”

NR. FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

CRT.

STUDII

POSTURI

TREAPTA Domeniul de licenta/specializarea

574.SEF CENTRU

S

1

II

Psihologie/Stiinte Socio-Umaniste/

Medicina

575.PSIHOLOG

s

2

Principal

Psihologie

576.EDUCATOR

s

5

Principal

Pedagogice/Stiinte Socio-Umaniste

577.EDUCATOR PUERICULTOR SSD/PL/M

1

Principal

Pedagogice

578.INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE M

16

Principal

579.MAGAZINER

G/M

1

580.ADMIN1S TRATOR

M

1

1

581.MEDIC

S

1

Primar             Medicina

582.ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

4

Principal             Medicale

GENERALIST/PEDIATRU

583.INFIRMIERA

G

16

584.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

1

(bucatar)

585.MUNCITOR NECALIFICAT

G

3

I

(ajutor bucatar)

586.SPALATOREASA

G

2

587.MUNCITOR CALIFICAT

G

2

I

(lenjereasa)

588.MUNCITOR CALIFICAT

G

4

I

(fochist)

589.INGRIJITOARE

G

4

590.PAZNIC

G/M

4

TOTAL

= 1+68

SPALATORIA SOCIALA

NR.    FUNCȚIA

NIVEL     NR.       GRAD/          STUDII

CRT.

STUDII POSTURI    TREAPTA Domeniul de licenta/specializarea

591. SEF CENTRU

S

1

II        Stiinte Socio-Umaniste/

Administrație Publica/Medicina

592. REFERENT

M

2

IA

593. ADMINISTRATOR

M

1

I

594. ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

1

Principal           Medicale

GENERALIST

595. ASISTENT MEDICAL

PL/S

1

Principal            Medicale

DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA

596. SPALATOREASA

G

7

597. ÎNGRIJITOARE

G

2

598. MUNCITOR CALIFICAT

G/M

1

I

(electrician)

599. MUNCITOR CALIFICAT

G/M

1

I

(instalator sanitar)

TOTAL

= 1+ 16

ECHIPA MOBILA DE INTERVENȚIE PENTRU PERSOANE AFLATE IN SITUAȚII DE RISC

NR.    FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

CRT.

STUDII

POSTURI

TREAPTA

Domeniul de licenta/specializarea

600. SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/

Administrație Publica

601. ADMINISTRATOR

M

1

I

602. ASISTENT SOCIAL

S

3

Principal

Asistenta Sociala

603. PSIHOLOG

s

3

Principal

Psihologie

604. MEDIC

s

3

Primar

Medicina

605. ASISTENT MEDICAL GENERALIST

PL/SSD/S

3

Principal

Medicale

606. ȘOFER

G

3

607. PAZNIC

G/M

4

TOTAL = 1+ 20

BAIA PUBLICA SOCIALA

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/ TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

608. SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/

Administrație Publica/Medicina

609. REFERENT

M

4

IA

610. ADMINISTRATOR

M

1

I

611. MAGAZINER

G/M

1

612. CASIER

G/M

1

613. BAIES

G/M

4

614. ÎNGRIJITOARE

G

5

615. MUNCITOR CALIFICAT

G/M

1

I

(electrician)

616. MUNCITOR CALIFICAT

G/M

1

1

(instalator sanitar)

617. PAZNIC

G/M

4

TOTAL =1+22

CENTRUL SOCIAL-COMUNITAR “FERENTARI”

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/ TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

618. SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/

Administrație Publica/Medicina

619. REFERENT

M

2

IA

620. INSPECTOR DE SPECIALITATE S

2

IA

Stiinte Socio-Umaniste

621. ASISTENT SOCIAL

S

2

Teologie Asistenta Sociala/

Asistenta Sociala

622. LOGOPED

S

1

Psihopedagogie Speciala/Psihologie

623. PSIHOLOG

S

2

Psihologie

624. INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

2

Principal

625. EDUCATOR

S

5

Principal

Stiinte Socio-Umaniste

626. ACTOR

s

1

627. COREGRAF

s

1

628. ADMINISTRATOR

M

1

I

629.MAGAZINER

G/M

1

630. ASISTENT MEDICAL

PL/SSD/S

1

Principal

Medicale

GENERALIST

631. ANIMATOR SOCIO-EDUCATIV M

4

632.MUNCITOR CALIFICAT

(bucatar)

G

3

I

633.MUNCITOR NECALIFICAT

(ajutor bucatar)

G

3

634. ÎNGRIJITOARE

G

4

635. PAZNIC

G/M

4

TOTAL = 1+ 39

CENTRUL DE RECREERE SI DEZVOLTARE PERSONALA PENTRU COPII

T O T A L =50

LOCUINȚA TEMPORARA PENTRU PERSOANELE ADULTE FARA ADAPOST

NR.    FUNCȚIA

NIVEL

NR.

GRAD/

STUDII

CRT.

STUDII

POSTURI

TREAPTA

Domeniul de licenta/specializarea

636. SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/

Administrație Publica/Medicina

637. INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE

M

3

Principal

638. ADMINISTRATOR

M

1

1

639. SUPRAVEGHETOR NOAPTE

G

3

640. ÎNGRIJITOARE

G

2

641. MUNCITOR CALIFICAT

G

1

I

(bucatar)

642. PAZNIC

G/M

4

TOTAL

= 1+ 14

CLUBUL BUNICILOR SECTOR 5 - CENTRUL COMUNITAR

NR.    FUNCȚIA

CRT.

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

GRAD/

TREAPTA

STUDII

Domeniul de licenta/specializarea

643. SEF CENTRU

S

1

II

Stiinte Socio-Umaniste/ Administrație Publica/Medicina

644. REFERENT

M

2

IA

645. INSPECTOR DE SPECIALITATE S

2

IA

Stiinte Socio-Umaniste

646.PSIHOLOG

S

1

Principal

Psihologie

647. ADMINISTRATOR

M

1

648. ÎNGRIJITOARE

G

3

TOTAL =1+9

Mențiune:

 • 1. ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL SF.NICOLAE este compus din:

> Apartamentul situat în Str.Baltagului, Nr.3, Baltagului, nr.3, bl.V77,sc.2,et. 1, ap.33, cu următoarea structură de funcții și număr de posturi:

-Educator (S) - 1 post

-Instructor de educație (M) -3 posturi

-Supraveghetor noapte (G/M) - 2 posturi

 • >  Apartamentul situat în Str.Moțoc, Nr.ll, B1.P53, parter, ap.2, cu următoarea structură de funcții și număr de posturi:

-Educator (S) - 1 post

-Instructor de educație (M) -3 posturi

-Supraveghetor noapte (G/M) - 2 posturi

 • >  Apartamentul situat în Str.Doina, Nr.14, b!.18,sc.2, parter, ap. 16, cu următoarea structură de funcții și număr de posturi:

-Educator (PL) - 1 post

-Instructor de educație (M) -2 posturi

-Supraveghetor noapte (G/M) - 3 posturi

Posturi comune care deservesc toate apartamentele: Șef Centru - 1 post, Psihopedagog -1 post, Psiholog -1 post, Administrator 1 post, Asistent medical generalist -1 post, Muncitor calificat (bucătar) -2 posturi, Muncitor necalificat (ajutor bucătar) -1 post, îngrijitoare -1 post.

 • 2. ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL SF.MARIA este compus din:

 • >  Apartamentul situat în Str. Str. Soldat Croitoru, nr.10, bl.9A, scara 1, ap.4, parter, sector 5, București, cu următoarea structură de funcții și număr de posturi:

-Educator (S) - 1 post

-Instructor de educație (M) -2 posturi

-Supraveghetor noapte (G/M) - 2 posturi

 • >  Apartamentul situat în Str. Str. Soldat Croitoru, nr.6, bl.8, scara A, ap.l, parter, sector 5, București, cu următoarea structură de funcții și număr de posturi:

-Educator (S) - 1 post

-Instructor de educație (M) -2 posturi

-Supraveghetor noapte (G/M) - 2 posturi

 • >  Apartamentul situat în Str. Str. Buzoieni nr.2, bloc M76, ap.2, parter, sector 5, București, cu următoarea structură de funcții și număr de posturi:

-Educator (S) - 1 post

-Instructor de educație (M) -3 posturi

-Supraveghetor noapte (G/M) - 3 posturi

> Apartamentul situat în Str. Str. Buzoieni nr.l, bloc M74,scara 1, ap.4, parter, sector 5, București cu următoarea structură de funcții și număr de posturi:

-Educator (S) - 1 post

-Instructor de educație (M) -2 posturi

-Supraveghetor noapte (G/M) - 3 posturi

Posturi comune care deservesc toate apartamentele: Șef Centru - 1 post, Psiholog -1 post, Administrator 1 post, Asistent medical generalist -1 post, Muncitor calificat (bucătar) -1 post, îngrijitoare -2 posturi.

 • 3. COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PROTECȚIA COPILULUI - APARTAMENTE SOCIALE DE TIP FAMILIAL este compus din:

 • >    Apartamentul situat în Str. Uie Mihail, nr. 11, bloc Ml32, scara 1, parter, ap. 4, sector 5, București, cu următoarea structură de funcții și număr de posturi:

 • - instructor de educație (M)   - 3 posturi;

 • - supraveghetor noapte (G/M) -3 posturi.

 • >    Apartamentul situat în Str. Barca, nr 18, Bloc M 108, scara 1, parter, ap. 2, sector 5, București, cu următoarea structură de funcții și număr de posturi:

 • - educator (S) - 1 post;

 • - instructor de educație (M) - 2 posturi;

 • - supraveghetor noapte (G/M) - 2 posturi.

 • >  Apartamentul situat în Str. Sold Vasile Croitoru, nr 7, bloc 4, parter, ap. 105, sector 5, București, cu următoarea structură de funcții și număr de posturi:

 • - educator (S) - 1 post;

 • - instructor de educație (M) - 2 posturi;

 • - supraveghetor noapte (G/M) - 3 posturi.

 • >  Apartamentul situat în Str. Glicinelor, nr. 9, bloc M56, parter, ap. 4, sector 5, București cu următoarea structură de funcții și număr de posturi:

 • - educator (S) -1 post;

 • - instructor de educație (M) -2 posturi;

 • - supraveghetor noapte (G/M) -2 posturi.

Posturi comune care deservesc toate apartamentele: Șef Centru -1 post, Psiholog -1 post, Psihopedagog -1 post, Medic -1 post, Asistent medical generalist -1 post, Administrator - 1 post, Muncitor calificat (bucătar) - 2 posturi, îngrijitoare - 2 posturi.

TOTAL POSTURI DGASPC Sector 5 = 1.904, din care :

 • - Aparat propriu

-Centre

 • - Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice - 50

 • - Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice - 27

 • - Complexul de Servicii Socio-Educative pentru Copii - 77

 • - Spălătoria Socială

 • - Baia Publică Socială

 • - Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane aflate în Situații de Risc - 21

 • - Centrul Social-Comunitar “FERENTARI” - 40

 • - Clubul Bunicilor Sector 5 - Centrul Comunitar -10

 • - Locuința temporară pentru persoane adulte fără adăpost - 15

 • - Centrul de recreere și dezvoltare personală pentru copii - 50

 • - Asistenți Maternali Profesioniști - 137

 • - Compartimentul îngrijiri la Domiciliu -10

 • - Asistenți Personali - 605

 • - Asistenți Personali Profesioniști -10

 • - Creșe program Zi și Săptămânal - 191


  ȚĂ AZAROV


ANEXA Nr.3 la H.C.L. Sector 5 nr.           Io

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A

DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIE A COPILULUI SECTOR 5

CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, denumită în continuare D.G.A.S.P.C. Sector 5, funcționează ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrararea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

D.G.A.S.P.C. Sector 5 are sediul în București - sector 5, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11.

CAP. II. ATRIBUȚIILE D.G.A.S.P.C. SECTOR 5

Art. 2 în vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege D.G.A.S.P.C. Sector 5 are în principal următoarele funcții:

 • a)       de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala si planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 5;

 • b)       de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protecție a familiei si a drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilitati, victimelor violentei in familie, persoanelor vârstnice etc., precum si a masurilor de prevenire si combatere a situațiilor de marginalizare si excludere sociala in care se pot afla anumite grupuri sau comunități la nivelul Sectorului 5;

 • c)       de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție;

 • d)      de comunicare si colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si instituțiilor care au responsabilități in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentanții societății civile care desfasoara activitati in domeniu, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum si persoanele beneficiare;

 • e)       de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru soluționarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul Sectorului 5 ;

 • f)       de reprezentare a Consiliului Local Sector 5 pe plan intern si extern in domeniul asistentei sociale si protecția copilului;

 • g)      de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.

Art. 3 D.G.A.S.P.C. Sector 5 îndeplinește următoarele atribuții:

 • (1) în domeniul beneficiilor de asistenta sociala:

 • a) asigura si organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenta sociala;

 • b)       pentru beneficiile de asistenta sociala acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunara a cererilor si transmiterea acestora către Agenția de Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București;

 • c)      verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a Consiliului Local sector 5 și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;

 • d) întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local al sectorului 5 și le prezintă primarului pentru aprobare;

 • e) comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii;

 • f)   urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele îndreptățite la beneficiile de asistență socială;

 • g)  efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității și propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

 • h)  realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate;

 • i)   elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială;

 • j)   îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 • (2) Atribuțiile D.G.A.S.P.C. sector 5 în domeniul beneficiilor de asistență socială din bugetul propriu sunt cele prevăzute la alin. (1) lit. a), f), h) și i) in HG 797/2017 și, după caz, cele prevăzute prin legile speciale

 • (3) Atribuțiile D.G.A.S.P.C. sector 5 în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale sunt următoarele:

 • a) elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și locale și cu nevoile identificate, strategia sectorului 5 București de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere și avizare Comisiei Municipiului București pentru incluziune sociala, o propune spre aprobare Consiliului Local sector 5 și răspunde de aplicarea acesteia;

 • b) elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al sectorului 5 și le propune spre aprobare Consiliului Local sector 5, care cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;

 • c) inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunități;

 • d) identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • e) identifică barierele și acționează în vederea realizării accesului deplin al persoanelor cu dizabilități în societate;

 • f) asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate;

 • g) realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

 • h) încheie, în condițiile legii, contracte de parteneriat public- public și public-privat pentru sprijinirea financiară și tehnică a structurilor din subordine pentru susținerea dezvoltării serviciilor sociale;

 • i) propune înființarea serviciilor sociale de interes local;

 • j) colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia;

 • k) realizează registre electronice pentru toți beneficiarii de servicii sociale prevăzuți de lege, care sunt transmise către Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia;

 • l) monitorizează și evaluează serviciile sociale aflate în administrare proprie;

 • m) elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul serviciilor sociale;

 • n) elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale în conformitate cu planul anual de acțiune și asigură finanțarea/cofmanțarea acestora;

 • o) asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;

 • p) furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

 • q) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

 • r) planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale aflate în administrare proprie;

 • s) colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

ș) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art. 4. - Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conține cel puțin următoarele informații: obiectivul general și obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilități și termene de realizare, sursele de finanțare și bugetul estimat.

Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe informații colectate de Direcția Generală în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. d), h) și i) din HG nr. 797/2017.

Documentul de fundamentare conține cel puțin următoarele informații:

 • a) caracteristici teritoriale ale unității administrativ-teritoriale;

 • b) nivelul de dezvoltare socioeconomică și culturală a zonei;

 • c) structura populației, luându-se în calcul categoriile de vârstă, sex, ocupație etc.;

 • d) tipurile de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc social, numărul potențialilor beneficiari;

 • e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificați și argumentația alegerii acestora.

Art. 5. Planul anual de acțiune se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale ale sectorului 5 și cuprinde date detaliate privind numărul estimat și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat și sursele de finanțare.

Planul anual de acțiune cuprinde planificarea activităților de informare a publicului, programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii care administrează și acordă servicii sociale.

Elaborarea planului anual de acțiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente și cele propuse spre a fi înființate, resursele materiale, financiare și umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei locale sector 5 de dezvoltare a serviciilor sociale, în funcție de resursele disponibile și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul sectorului 5 se au în vedere costurile de funcționare a serviciilor sociale aflate în administrarea DGASPC sector 5, inclusiv ale celor ce urmează a fi înființate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate și sumele acordate cu titlu de subvenție, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.

Anterior aprobării prin hotărâre a consiliului local sector 5 a planului anual de acțiune, DGASPC sector 5 îl transmite spre consultare Comisiei Municipiului București privind incluziunea sociala.

în situația în care planul anual de acțiune prevede și înființarea de servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea și a altor autorități ale administrației publice locale, planul anual de acțiune se transmite spre consultare și acestor autorități.

Art. 6. în vederea asigurării eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și acordarea serviciilor sociale, DGASPC sector 5 are următoarele obligații principale:

 • a) să asigure informarea comunității;

 • b) să transmită către Ministerul Muncii și Justiției Sociale strategia de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul sectorului 5, precum și planul anual de acțiune, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora;

 • c) să organizeze sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor beneficiarilor și ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune;

 • d) să comunice sau, după caz, să pună la dispoziția instituțiilor/structurilor cu atribuții în monitorizarea și controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire și combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale și, după caz, instituțiilor/structurilor cu atribuții privind prevenirea torturii informațiile solicitate, acordându-le sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condițiile legii;

 • e) să transmită către Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia, trimestrial, în format electronic, situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul sectorului 5, conform solicitărilor acestora;

 • f) să publice pe pagina de internet proprie, precum și să afișeze la sediul instituției informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat;

 • g) să transmită către Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării.

Obligația de informare a comunității se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul instituției a informațiilor privind:

 • a) activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate etc.;

 • b) informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul sectorului 5, acordate de furnizori publici ori privați;

 • c) informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul sectorului 5.

Art. 7. în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, DGASPC sector 5 realizează în principal următoarele:

 • a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale și acreditarea pentru serviciile sociale aflate în structura/subordinea sa;

 • b) primește și înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanții legali ai acestora, precum și sesizările altor persoane/instituții/furnizori privați de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

 • c) elaborează, în baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenție care cuprind măsuri de asistență socială, respectiv serviciile recomandate și beneficiile de asistență socială la care persoana are dreptul;

 • d) realizează diagnoza socială la nivelul grupului și comunității și elaborează planul de servicii comunitare;

 • e) realizează evaluarea complexă și facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

 • f) furnizează direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deține licența de funcționare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, a standardelor minime de calitate și a standardelor de cost.

Art. 8. Structura organizatorică și numărul de posturi aferente DGASPC sector 5 se aprobă de Consiliul Local al sectorului 5 cu avizul consultativ al Ministerului Muncii și Justiției Sociale și cu respectarea criteriilor orientative de personal prevăzute în anexa HG 797/2017, astfel încât funcționarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii.

Consiliul Local sector 5 București aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare și funcționare al DGASPC sector 5 și în conformitate cu nevoile locale.

Atribuțiile DGASPC sector 5 prevăzute în prezentul regulament-cadru se completează cu alte atribuții, în funcție de caracteristicile sociale ale sectorului 5.

Art. 9. Finanțarea DGASPC sector 5 se asigura din bugetul local al sectorului 5.

Finanțarea serviciilor sociale si beneficiilor de asistenta sociala se asigura din bugetul local sector 5, bugetul de stat, din donații, sponsorizări si alte forme private in contribuții bănești, potrivit legii.

Art. 10. - DGASPC sector 5 îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului:

 • 1. întocmește raportul de evaluare inițială a copilului și familiei acestuia și propune stabilirea unei măsuri de protecție specială;

 • 2. monitorizează trimestrial activitățile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecție specială a copilului;

 • 3. identifică și evaluează familiile sau persoanele care pot lua copii în plasament;

 • 4. monitorizează familiile și persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;

 • 5. identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți maternali profesioniști, în condițiile legii; încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți maternali profesioniști atestați; evaluează și monitorizează activitatea acestora;

 • 6. acordă asistență și sprijin părinților copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;

 • 7. reevaluează, cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială și propune, după caz, menținerea, modificarea sau încetarea acestora;

 • 8. îndeplinește demersurile vizând deschiderea procedurii adopției interne pentru copiii aflați în evidența sa;

 • 9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în sectorul 5 care doresc să adopte copii; evaluează condițiile materiale și garanțiile morale pc care acestea le prezintă și eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;

 • 10. monitorizează evoluția copiilor adoptați, precum și a relațiilor dintre aceștia și părinții lor adoptivi; sprijină părinții adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligației de a-1 informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de maturitate ale copilului o permit;

 • 11. îndeplinește și alte atribuții ce îi revin în domeniul adopției, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 12. realizează la nivelul sectorului 5 baza de date privind copiii aflați în sistemul de protecție specială, copiii și familiile aflate în situație de risc și raportează trimestrial aceste date Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;

 • 13. asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate prevenirii separării copilului de familie și a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de părinții săi, în condițiile legii;

 • b) în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice:

 • 1. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice și agresorilor familiali;

 • 2. monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice și agresorilor familiali;

 • 3. dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvemamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

 • 4. fundamentează și propune Consiliului Local sector 5 înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea instituțiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

 • 5. sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor victime ale violenței domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

 • 6. monitorizează cazurile de violență domestică din sectorul 5;

 • 7. identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență domestică și îndrumă părțile către servicii de specialitate/mediere;

 • 8. realizează la nivelul sectorului 5 baza de date privind cazurile de violență domestică și raportează trimestrial aceste date către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;

 • c) în domeniul persoanelor adulte cu dizabilități:

 • 1. promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;

 • 2. asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități, în condițiile legii, în baza strategiei locale sector 5, pe termen mediu și lung, de restructurare, organizare și dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru persoanele cu dizabilități;

 • 3. acționează pentru promovarea alternativelor la protecția instituționalizată a persoanelor cu dizabilități;

 • 4. asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilități, propune încadrarea în grad de handicap, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acesteia, avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, și monitorizează activitatea acestuia;

 • 5. asigură secretariatul și condițiile de funcționare ale comisiei de evaluare și încadrare în grad de handicap, prevăzute de lege;

 • 6. asigură monitorizarea realizării instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • 7. respectă opțiunea referitoare la asistent personal sau indemnizație, exprimată în scris, emite acordul în acest sens și îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege;

 • 8. ia măsurile necesare pentru planificarea și asigurarea continuității serviciilor acordate tânărului cu dizabilități la trecere din sistemul de protecție a copilului în sistemul de protecție a adultului cu dizabilități, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;

 • 9. asigură pregătirea tânărului pentru viața adultă și pentru viața independentă;

 • 10. asigură designul universal și adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile și programele pe care le desfășoară;

 • 11. asigură colectarea și transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitați de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și alte instituții cu activități în domeniu;

 • 12. identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți personali profesioniști, în condițiile legii; încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți personali profesioniști atestați; evaluează și monitorizează activitatea acestora;

 • d) în domeniul protecției persoanelor vârstnice și a altor persoane adulte aflate în situații de dificultate:

 • 1. completează evaluarea situației socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor și resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistență socială;

 • 2. acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

 • 3. depune diligențe pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nașterii acesteia;

 • 4. verifică și reevaluează trimestrial și ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistență socială într-o instituție, în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

 • 5. asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structura proprie a unor centre specializate;

 • 6. depune diligențele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistență socială;

 • 7. asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, precum și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în condițiile legii;

 • e) alte atribuții:

 • 1. coordonează si realizează activitatea de prevenire a separării copilului de părinții săi, precum și cea de admitere a adultului în instituții sau servicii, desfășurate la nivelul serviciilor publice de asistență socială;

 • 2. acordă asistența tehnică necesară pentru crearea și formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția copilului;

 • 3. colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, prevenirii și combaterii violenței domestice sau cu operatori economici prin încheierea de convenții de colaborare cu aceștia;

 • 4. dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale și a serviciilor destinate protecției familiei și a copilului, prevenirii și combaterii violenței domestice, în funcție de nevoile comunității locale sector 5;

 • 5. colaborează pe bază de protocoale sau convenții cu celelalte direcții generale, precum și cu alte instituții publice din sectorul 5 , în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, conform legii;

 • 6. asigură, la cerere, consultanță de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor sociale și a beneficiilor sociale în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului; colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

 • 7. fundamentează și propune Consiliului Local sector 5 înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea serviciilor sociale;

 • 8. prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Local sector 5 București rapoarte de evaluare a activităților desfășurate;

 • 9. asigură acordarea și plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

 • 10. sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenței domestice și oricăror persoane aflate în nevoie, precum și familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

 • 11. acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

 • 12. organizează activitatea de selectare și angajare a personalului din aparatul propriu și instituțiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică și de formare continuă a acestuia;

 • 13. asigură serviciile administrative și de secretariat ale comisiei pentru protecția copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • 14. realizează la nivelul sectorului 5 baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum sunt prevăzuți în Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia;

 • 15. sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

 • 16. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local sector 5.

CAP. III STRUCTURA ORGANIZATORICA A DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTA

SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Art. 11 D.G.A.S.P.C. Sector 5 are următoarea structura organizatorica:

 • 1. DIRECTOR GENERAL

Structuri subordonate:

Serviciul Resurse Umane ;

Serviciul Juridic si Contencios ;

Serviciul de Securitate, Sanatate in Munca si Situații de Urgenta ;

Serviciul Secretariat, Registratura si Relații cu Publicul;

Serviciul Informare Cetateni;

Serviciul Prelucrare Informatizata a Datelor ;

Compartimentul Strategii, Programe, Relație cu O.N.G. - uri, Proiecte in Domeniul Asistentei Sociale si Protecției Copilului;

Serviciul de Evaluare si Monitorizare, Analiza si Statistici in Asistenta Sociala;

Biroul Secretariat Comisia pentru Protecția Copilului si Comisia de Evaluare pentru Persoanele Adulte cu Handicap Compartimentul Audit Intern ;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU PROTECȚIA SPECIALA A COPILULUII :

Structuri subordonate :

Serviciul Adopții - Compartimentul Protecție Tip Familial;

Serviciul Asistenta Maternala - Corpul Asistenților Maternali Profesionsti;

Serviciul Protecție Tip Rezidențial;

Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului;

Serviciul Anchete Psiho-Sociale, Consiliere si Exprimare Libera a Opiniei Copilului;

Serviciul Evaluare Complexa a Copiilor cu Dizabilitati;

Biroul de Protecție a Copilului Delincvent si Predelincvent - Echipa mobila de intervenție pentru persoane aflate in situații de risc ;

Serviciul de Intervenție pentru Copiii Străzii ;

Ansamblul Rezidențial de Tip Familial „Sf. Nicolae” - băieți ;

Centrul de Primire in Regim de Urgenta „Ciresarii II” - centru mixt;

Ansamblul Rezidențial de Tip Familial „Sf. Maria” - centru mixt;

Adăpostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Străzii;

Centrul de Tip Rezidențial pentru Copii cu Dizabilitati ;

Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial;

Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei Domestice :

 • a) Centrul de Primire in Regim de Urgenta a Victimelor Violentei Domestice ;

 • b) Central de Recuperare Victimelor Violentei Domestice;

 • c) Centrul de Asistenta destinat Agresorului.

 • d) Locuința Protejată pentru Victimele Violenței Domestice

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE :

Structuri subordonate :

Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului;

Biroul Evaluare, Consiliere, Monitorizare Relații Personale și Sprijin pentru Copii și Părinți;

Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati;

Centrul de Zi „Sf. Ana” ;

Centrul de Zi „George Calinescu” ;

Centrul de Zi „Mihail Sadoveanu” ;

Centrul de Zi „Sf. Maria” ;

Centrul Maternal „Sf. Maria” ;

Cresa „Sf. Stelian”;

Cresa „Sf. Andrei” ;

Cresa „Ariei si Aurora” ;

Complexul de Servicii Socio -Educative pentru Copii :

Centrul de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati

Centrul de zi pentru consiliere si sprijin pentru părinți si copii cu dizabilitati;

Centrul de zi pentru adolescenți;

Centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independent;

Centrul de zi pentru consiliere, sprijin si resurse pentru părinți si copii;

Centrul Social-Comunitar „Ferentari” ;

Centrul de Recreere si Dezvoltare Personala .

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU ASISTENTA SOCIALA A PERSOANEI SI FAMILIEI: Structuri subordonate :

Serviciul Asistenta Sociala a Persoanei Adulte: -Compartimentul îngrijiri la Domiciliu ;

-Centrul Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice ;

-Spalatoria Sociala ;

-Baia Publica Sociala;

-Locuința Temporara pentru Persoanele Adulte fara Adăpost

 • - Clubul Bunicilor Sector 5- Centrul Comunitar

 • - Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor Serviciul Acordare Beneficii Sociale: - Compartimentul Venit Minim Garantat;

 • - Compartimentul Acordare Ajutor pentru încălzirea Locuinței ;

 • - Compartimentul Alocație pentru Susținerea Familiei.

Serviciul Susținerea Familiei si Copilului;

Compartimentul Asistenta Comunitara .

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PENTRU ASISTENTA SPECIALA A PERSOANELOR CU

DIZABILITATI:

Structuri subordonate :

Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Dizabilitati;

Serviciul Anchete Psiho-Sociale si Consiliere Persoane cu Dizabilitati

-Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali;

-Corpul Asistenților Personali;

-Corpul Asistenților Personali Profesioniști;

Serviciul Drepturi si Facilitați Persoane cu Dizabilitati ;

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC

Structuri subordonate :

Serviciul Contabilitate;

Serviciul Buget- Execuție Bugetara si Evidenta Patrimoniu ;

Serviciul Financiar, Salarizare ;

Serviciul Achiziții Publice si Urmărire Contracte ;

Compartimentul Administrativ, întreținere .

CAP. IV CONDUCEREA DGASPC SECTOR 5

Art. 12. - Conducerea DGASPC sector 5 este asigurata de către Directorul General și de Colegiul Director.

Directorul General al DGASPC sector 5 este ajutat de 5 directori generali adjuncți, respectiv:

-un director general adjunct coordonează activitatea in domeniul protecției copilului;

-un director general adjunct coordonează activitatea in domeniul prevenirii separării copilului;

-un director general adjunct coordonează activitatea in domeniul asistentei sociale a persoanei adulte si familiei;

-un director general adjunct coordonează activitatea in domeniul asistentei speciale a persoanelor cu dizabilitati;

-un director general adjunct coordonează activitatea in domeniul economic .

Directorul General și Directorii Generali Adjuncți au calitatea de funcționar public.

Art. 13 DIRECTORUL GENERAL

Condițiile pentru ocuparea postului:

-Îndeplinirea condițiilor generale prevăzute de art. 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-absolvent de studii universitare de licența, absolvite cu diplomade licența sau echivalenta, in unul dintre următoarele domeniile, după caz :

 • a) asistenta sociala sau sociologie;

 • b) psihologie sau stiinte ale educației;

 • c) drept;

 • d) stiinte admnistrative;

 • e) sanatate;

 • f) economie sau management, finanțe, contabilitate;

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de cel puțin 3 ani.

Directorul General răspunde de buna funcționare a Direcției Generale in Îndeplinirea atribuțiilor ce ii revin.

Directorul general Îndeplinește, in condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • a)             exercita atribuțiile ce revin D.G.A.S.P.C. Sector 5 in calitate de persoana juridica ;

 • b)             exercita funcția de ordonator tertiar de credite ;

 • c)             întocmește proiectul bugetului propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 5 si contul de incheiere a exercițiului bugetar , pe care le supune avizării Colegiului Director si aprobării Consiliului Local Sector 5 ;

 • d)            elaborează si supune aprobării Consiliului Local Sector 5 proiectul strategiei anuale pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala si protecție a drepturilor copilului, avand avizul colegiului Director si al Comisiei pentru Protecția Copilului ;

 • e)             elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenta sociala si protecție a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. „d” si propunerile de masuri pentru imbunatatirea acestei activitati, pe care le prezintă spre avizare Colegiului Director si apoi Comisiei pentru Protecția Copilului;

 • f)             aproba statul de personal al D.G.A.S.P.C. Sector 5; numește si eliberează din funcție personalul din cadrul direcției, potrivit legii ;

 • g)            elaborează si propune spre aprobare Consiliului Local Sector 5 statul de funcții al D.G.A.S.P.C. Sector 5, avand avizul Colegiului Director ;

 • h)             controlează activitatea personalului din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5 si aplica sancțiuni disciplinare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • i)             este vicepreședintele comisiei pentru protecția copilului si reprezintă D.G.A.S.P.C. Sector 5 in relațiile cu aceasta ;

 • j)              asigura executarea hotărârilor comisiei pentru protecția copilului ;

Directorul General indeplineste si alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotarare a Consiliului Local sector 5 sau prin dispoziția Primarului Sectorului 5 .

In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, directorul general al D.G.A.S.P.C. sector 5 emite dispoziții.

Numirea, eliberarea din funcție si sancționarea disciplinara a Directorului General se fac la propunerea Primarului Sectorului 5 al Municipiului București, prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București.

In absenta Directorului General, atribuțiile acestuia se exercita de către Directorul General Adjunct pentru Protecția Speciala a Copilului, sau de către persoana desemnata in acest sens prin Dispoziție .

Art. 14 DIRECTORII GENERALI ADJUNCTI

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 are in structura 5 funcții publice de conducere de Director General Adjunct, astfel :

Art. 15 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PENTRU PROTECȚIA SPECIALA A COPILULULUI.

Condițiile pentru ocuparea postului:

-îndeplinirea condițiilor generale prevăzute de art. 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-absolvent de studii universitare de licența, absolvite cu diplomade licența sau echivalenta, in unul dintre următoarele domeniile, după caz :

 • a) asistenta sociala sau sociologie;

 • b) psihologie sau stiinte ale educației;

 • c) drept;

 • d) stiinte admnistrative;

 • e) sanatate;

 • f) economie sau management, finanțe, contabilitate;

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de cel puțin 3 ani.

Directorul General Adjunct pentru Protecția Speciala a Copilului indeplineste următoarele atribuții principale :

-coordonează si controlează activitatea din domeniul protecției drepturilor copilului, respectiv ale fiecărui serviciu/birou/compartiment/centre aflate in subordinea sa ;

-primește, verifica si repartizează corespondenta pentru compartimentele pe care le are in subordine si informează Directorul General al DGASPC Sector 5 asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate Direcției pe care o conduce;

-verifica respectarea si aplicarea corecta a legislației in cadrul serviciilor/birourilor/centrelor pe care le coordonează; -tine ședințe de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvării problemelor curente ;

-organizează datele si informațiile, asigurând un bun circuit al informațiilor si documentelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-analizeaza si aproba rapoartele de specialitate intocmite de șefii de compartimente din subordine, inainte de a fi supuse aprobării Directorului General al DGASPC Sector 5 ;

-intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare si Funcționare, fisele de post ale personalului din compartimentele aflate in subordinea sa ;

-participa la elaborarea Organigramei, Statului de Funcții, ROF, Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 5 ;

-intocmeste rapoarte de specialitate pentru inițierea unor masuri de asistenta sociala in cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 5 ;

-intocmeste rapoarte de specialitate necesare fundamentării proiectelor de hotarari ale Consiliului Local Sector 5, in domeniul sau de activitate ;

-numește managerii de caz in protecția copilului;

-elaboreza proiecte, precum si obiective ale strategiei locale in domeniul protecției copilului aflat in dificultate ;

-propune Directorului General al DGASPC Sector 5 participarea salariatilor din subordine la programele de perfecționare profesionala;

-indeplineste si alte atribuții prevăzute in actele normative in vigoare sau trasate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 .

Art. 16 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PENTRU PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE

Condițiile pentru ocuparea postului:

-indeplinirea condițiilor generale prevăzute de art. 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-absolvent de studii universitare de licența, absolvite cu diplomade licența sau echivalenta, in unul dintre următoarele domeniile, după caz :

 • a) asistenta sociala sau sociologie;

 • b) psihologie sau stiinte ale educației;

 • c) drept;

 • d) stiinte admnistrative;

 • e) sanatate;

 • f) economie sau management, finanțe, contabilitate;

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de cel puțin 3 ani.

Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie, Îndeplinește următoarele atribuții principale :

-coordonează si controlează activitatea din domeniul prevenirii abandonului copilului, respectiv ale fiecărui serviciu/birou/compartiment/centre/crese aflate in subordinea sa ;

-primește, verifica si repartizează corespondenta pentru compartimentele pe care le are in subordine si informează Directorul General al DGASPC Sector 5 asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate Direcției pe care o conduce ;

-verifica respectarea si aplicarea corecta a legislației in cadrul serviciilor/birourilor/centrelor pe care le coordonează; -tine ședințe de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvării problemelor curente ;

-organizează datele si informațiile, asigurând un bun circuit al informațiilor si documentelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-analizeaza si aproba rapoartele de specialitate intocmite de șefii de compartimente din subordine, inainte de a fi supuse aprobării Directorului General al DGASPC Sector 5 ;

-intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare si Funcționare, fisele de post ale personalului din compartimentele aflate in subordinea sa ;

-participa la elaborarea Organigramei, Statului de Funcții, ROF, Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 5 ;

-întocmește rapoarte de specialitate pentru inițierea unor masuri de asistenta sociala in cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 5 ;

-intocmeste rapoarte de specialitate necesare fundamentării proiectelor de hotarari ale Consiliului Local Sector 5, in domeniul sau de activitate ;

-elaboreza proiecte, precum si obiective ale strategiei locale in domeniul prevenirii abandonului copilului;

-propune Directorului General al DGASPC Sector 5 participarea salariatilor din subordine la programele de perfecționare profesionala;

-îndeplinește si alte atribuții prevăzute in actele normative in vigoare sau trasate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 .

Art. 17 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PENTRU ASISTENTA SOCIALA A PERSOANEI SI FAMILIEI

Condițiile pentru ocuparea postului:

-îndeplinirea condițiilor generale prevăzute de art. 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-absolvent de studii universitare de licența, absolvite cu diplomade licența sau echivalenta, in unul dintre următoarele domeniile, după caz :

 • a) asistenta sociala sau sociologie;

 • b) psihologie sau stiinte ale educației;

 • c) drept;

 • d) stiinte admnistrative;

 • e) sanatate;

 • f) economie sau management, finanțe, contabilitate;

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de cel puțin 3 ani.

Directorul General Adjunct pentru Asistenta Sociala a Persoanei si Familiei Îndeplinește următoarele atribuții principale :

-coordonează si controlează activitatea din domeniul asistentei sociale a familiei si persoanei adulte, precum si a fiecărui serviciu/birou/compartiment/centre aflate in subordinea sa ;

-primește, verifica si repartizează corespondenta pentru compartimentele pe care le are in subordine si informează Directorul General al DGASPC Sector 5 asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate Direcției pe care o conduce;

-verifica respectarea si aplicarea corecta a legislației in cadrul compartimentelor pe care le coordonează;

-tine ședința de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvărilor problemelor curente;

-propune Directorului General al DGASPC Sector 5 calendarul acțiunilor sociale derulate in compartimentele subordonate;

-analizeaza si aproba rapoartele de specialitate intocmite de șefii de compartimente din subordine, inainte de a fi supuse aprobării Directorul General al DGASPC Sector 5;

-stabilețte modalit\]ile de asigurare și valorificare a resurselor umane și materiale în cadrul servicilor/compartimentelor din subordine;

-stabilește atribuții și sarcini, scadente, subiective, raportate la timpul și resursele de care dispune;

-asigură soluționarea în termen a scrisorilor, cererilor, petițiilor și reclamațiilor persoanelor fizice și juridice adresate direct către DGASPC Sector 5 sau prin organele centrale ale Administrației Publice, presei, radio-televiziunii;

-colaborează cu Directorul General Adjunct Economic, precum și cu serviciile/ compartimentele din subordine acestuia în vederea verific\rii persoanelor care nu ridică la termen beneficiile sociale aprobate conform actelor normative în vigoare;

-urmărește modul de întocmire a situațiilor centralizatoare cu persoanele creditoare și le transmite serviciilor/compartimentelor aflate în subordinea Directorului General Adjunct Economic, în vederea soluționării conform prevederilor legale ’n vigoare;

-propune modalități de organizare și prelucrare eficientă a informațiilor cuprinse în baza de date a Direcției;

-organizează datele și informațiile, precum și circulația acestora în cadrul Direcției;

-face propuneri privitoare la m\surile socio-organizatorice ce se impun pentru eficientizarea activității servicilor/compartimentelor din subordine;

-intocmeste rapoarte de specialitate necesare fundamentării proiectelor de hotarari ale Consiliului Local Sector 5, in domeniul sau de activitate ;

-propune Directorului General al DGASPC Sector 5 participarea salariatilor din subordine la programele de perfecționare profesionala;

-indcplineste orice alte atribuții delegate de Directorul General, cu respectarea legislației in vigoare;

-intocmeste rapoarte de specialitate pentru inițierea unor masuri din domeniul asistentei sociale a persoanei adulte si familiei, in cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 5;

-organizează datele si informațiile, asigurând un bun circuit al informațiilor si documentelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-participa la elaborarea Organigramei, Statului de Funcții, ROF, Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 5;

-intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea prin HCL Sector 5 Regulamentul de Organizare si Funcționare, fisele de post ale personalului din compartimentele aflate in subordinea sa;

-indeplineste orice alte atribuții prevăzute in actele normative in vigoare sau trasate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Art. 18 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PENTRU ASISTENTA SPECIALA A PERSOANELOR CU DIZABILITATI

Condițiile pentru ocuparea postului :

-Îndeplinirea condițiilor generale prevăzute de art. 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-absolvent de studii universitare de licența, absolvite cu diplomade licența sau echivalenta, in unul dintre următoarele domeniile, după caz :

 • a) asistenta sociala sau sociologie;

 • b) psihologie sau stiinte ale educației;

 • c) drept;

 • d) stiinte admnistrative;

 • e) sanatate;

 • f) economie sau management, finanțe, contabilitate;

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de cel puțin 3 ani .

Directorul General Adjunct pentru Asistenta Speciala a Persoanelor cu Dizabilitati indeplineste următoarele atribuții principale :

-coordonează si controlează activitatea din domeniul asistentei speciale a persoanelor cu handicap, precum si a fiecărui serviciu/birou/compartiment aflate in subordinea sa ;

-primește, verifica si repartizează corespondenta pentru compartimentele pe care le are in subordine si informează Directorul General al DGASPC Sector 5 asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate Direcției pe care o conduce;

-verifica respectarea si aplicarea corecta a legislației in cadrul compartimentelor pe care le coordonează ;

-tine ședința de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvărilor problemelor curente ;

-propune Directorului General al DGASPC Sector 5 calendarul acțiunilor sociale derulate in compartimentele subordonate ;

-analizeaza si aproba rapoartele de specialitate intocmite de șefii de compartimente din subordine, inainte de a fi supuse aprobării Directorul General al DGASPC Sector 5;

-propune Directorului General al DGASPC Sector 5 participarea salariatilor din subordine la programele de perfecționare profesionala;

-indeplineste orice alte atribuții delegate de Directorul General al DGASPC Sector 5, cu respectarea legislației in vigoare ;

-întocmește rapoarte de specialitate pentru inițierea unor masuri din domeniul asistentei sociale a persoanei adulte si familiei, dar si din domeniul asistentei speciala a persoanelor cu handicap in cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General al DGASPC Sector 5;

-organizează datele si informațiile, asigurând un bun circuit al informațiilor si documentelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-participa la elaborarea Organigramei, Statului de Funcții, ROF, Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 5 ; -intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare si Funcționare, fisele de post ale personalului din compartimentele aflate in subordinea sa ;

-Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in actele normative in vigoare sau trasate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 .

Art. 19 DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT (ECONOMIC)

Condițiile pentru ocuparea postului :

-Îndeplinirea condițiilor generale prevăzute de art. 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-absolvent de studii universitare de licența, absolvite cu diplomade licența sau echivalenta, in unul dintre următoarele domeniile, după caz :

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de conducere de minim 3 ani.

Directorul General Adjunct (Economic) al Direcției Economice Îndeplinește următoarele atribuții: -coordonează si controlează activitatea din domeniul economic si administrativ, respectiv ale fiecărui serviciu/birou/compartiment aflate in subordinea sa ;

-primește, verifica si repartizează corespondenta pentru compartimentele pe care le are in subordine si informează Directorul General al DGASPC Sector 5 asupra modului de soluționare a lucrărilor repartizate Direcției pe care o conduce;

-verifica respectarea si aplicarea corecta a legislației in cadrul compartimentelor pc care le coordonează ;

-tine ședința de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvărilor problemelor curente ;

-analizeaza si aproba rapoartele de specialitate intocmite de șefii de compartimente din subordine, inainte de a fi supuse aprobării Directorului General al DGASPC Sector 5 ;

-propune Directorului General al DGASPC Sector 5 participarea salariatilor din subordine la programele de perfecționare profesionala;

-organizează datele si informațiile, asigurând un bun circuit al informațiilor si documentelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-participa la elaborarea Organigramei, Statului dc Funcții, ROF, Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 5 ; -intocmeste/reactualizeaza, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare si Funcționare, fisele de post ale personalului din compartimentele aflate in subordinea sa ;

-Îndeplinește si alte atribuții prevăzute in actele normative in vigoare sau trasate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 .

Art. 20 COLEGIUL DIRECTOR AL D.G.A.S.P.C. SECTOR 5

Componenta Colegiului Director al DGASPC sector 5 este stabilită prin hotărâre a Consiliului Local sector 5 și este constituită din secretarul sectorului 5, directorul general, directorii generali adjuncți, directorul executiv, personalul de conducere din cadrul Direcției generale, precum și 3 șefi ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului în domeniile educație, spațiu locativ, autoritate tutelară. Președintele colegiului director este secretarul sectorului 5. în situația în care președintele colegiului director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul general sau, după caz, dc către directorul general adjunct al DGASPC sector 5, numit prin dispoziție a directorului general.

Colegiul director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea directorului executiv/general, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului general, a președintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii generali adjuncți.

La ședințele colegiului director pot participa, fără drept de vot, președintele consiliului local, membrii comisiei pentru protecția copilului, ai comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, respectiv primarul sectorului 5 si alti consilieri locali, precum și alte persoane invitate de colegiul director.

Colegiul director îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) analizează activitatea DGASPC sector 5; propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătățirea activităților Direcției Generale;

 • b) avizează proiectul bugetului propriu al DGASPC sector 5 și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • c) avizează proiectul strategiei și rapoartelor elaborate de directorul general al DGASPC sector 5, potrivit art. 16 alin. (3) lit. d) și e) HG 797/2017; avizul este consultativ;

 • d) propune Consiliului Local al sectorului 5 modificarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției generale, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunătățirii activității acesteia;

 • e) propune Consiliului Local sector 5 înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul DGASPC sector 5, altele decât bunurile imobile, prin licitație publică organizată în condițiile legii;

 • f) propune Consiliului Local sector 5 concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către DGASPC sector 5, în condițiile legii;

 • g) propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcții, cu încadrarea în resursele financiare alocate de Consiliul Local sector 5, în condițiile legii.

 • (5) Colegiul director îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului Local sector 5.

 • (6) Ședințele colegiului director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și a președintelui. în exercitarea atribuțiilor ce îi revin colegiul director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

CAP.IV. PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Art, 21 Serviciul Resurse Umane Îndeplinește următoarele atribuții principale :

-asigură, la solicitarea conducerii instituției, întocmirea formalităților pentru adoptarea sau după caz modificarea/ actualizarea Organigramei, Statului de Funcții și R.O.F.-ului, pe baza analizei finale a Directorului General al DGASPC Sector 5 și a propunerilor înaintate de compartimentele instituției;

-propune modificarea Organigramei DGASPC Sector 5 ori de cate ori este nevoie, la solicitarea șefilor de compartimente;

-elaborează Organigrama, Statul de Funcții, R.O.F. -ul și Regulamentul Intern ale DGASPC Sector 5;

-analizeaza necesarul de personal pe baza propunerilor conducătorilor structurilor din cadrul DGASPC Sector 5, pe structură și specializări și face propuneri de măsuri pentru asigurarea acestuia în funcție de necesități;

-elaborează planul anual de formare și perfecționare profesională pentru salariații din cadrul instituției pe baza propunerilor șefilor de compartimente si asigură îndeplinirea formalităților administrative în legătură cu formarea și perfecționarea profesională;

-gestionează resursele umane de la recrutare și până la încetarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă;

-respectă legislația specifică domeniului de activitate și legislația conexă acestuia, cu sprijinul Serv. Juridic si Contencios din cadrul instituției;

-întocmește proiectele de dispoziții specifice domeniului de activitate;

-organizează și urmărește activitatea de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale a angajatilor ;

-stabilește salariul de bază și drepturile de natură salarială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-ține evidența concediilor de odihnă, concediilor fără salariu, concediilor pentru creșterea și îngrijirea copilului ale salariaților și a altor tipuri de concediu;

-întocmește legitimații de serviciu in baza dispozițiilor și urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților care au beneficiat de astfel de legitimații;

-asigură întocmirea fonnalitaților privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din cadrul instituției, conform prevederilor legale;

-controlează respectarea disciplinei muncii;

-răspunde de organizarea si funcționarea, potrivit legii, a Comisiei de angajare si promovarea a personalului;

-asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfășurate la nivelul instituției și întocmește lucrările privind încadrarea în muncă a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de examinare, încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea raportului de serviciu/contractului individual de muncă;

-asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfășurate la nivelul instituției precum și pentru asigurarea promovării personalului în funcții/grade/trepte profesionale;

-întocmește și gestionează dosarele de personal/dosarele profesionale ale angajaților cadrul DGASPC Sector 5, urmărind ca acestea să fie complete și să cuprindă toate documentele necesare derulării corespunzătoare a relațiilor de muncă;

-calculează vechimea în muncă la momentul angajării și stabilește sporul de vechime;

-eliberează, la cerere adeverințe privind calitatea de salariat, vechimea in munca, drepturile salariale (salarii de incadrare, sporuri de vechime etc);

-întocmește, actualizeaza si transmite Registrul General de Evidență a Salariaților si Registrul de Evidență a Funcțiilor si Funcționarilor Publici in format electronic ;

-întocmește raportări statistice privind activitatea de resurse umane;

-intocmeste fisa de monitorizare pentru domeniul sau de activitate;

-comunica la Serviciul Financiar, Salarizare date privind evidenta lunara a tuturor angajatilor, inclusiv a asistenților personali/asistentilor personali profesioniști ai persoanelor cu handicap, precum si a Îngrijitorilor persoanelor vârstnice, angajați ai D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

-colaborează cu Direcția Economică în vederea întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, furnizând datele necesare, precum și pentru elaborarea statelor de plată;

-intocmeste Registrul de dispoziții al instituției si inregistreaza toate dispozițiile emise de Directorul General si Directorul General Adjunct al Direcției pentru Protecția Copilului;

-fundamentează și întocmește proiectele de dispoziții ale Directorului General precum și proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 5 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 5, în domeniul sau de activitate.

Art. 22 Serviciul Juridic si Contencios Îndeplinește următoarele atribuții principale : -avizeaza pentru legalitate dispozițiile directorului general in domeniul protecției copilului, muncii, financiar -contabil, achiziții publice, funcției publice;

-acorda Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5, la cererea acesteia, asistenta juridica de specialitate pentru indeplinirea atribuțiilor ce ii revin, potrivit legii;

 • - acorda Comisiei pentru Evaluarea Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5 , la cererea acesteia, asistenta juridica de specialitate pentru indeplinirea atribuțiilor legale ce ii revin;

 • - redactează proiecte de convenții, statute, contracte, acte administrative in domeniul protecției copilului, muncii, financiar - contabil, achiziții publice, funcției publice;

-asigura reprezentarea pe baza de imputernicire din partea directorului general in fata instanțelor judecătorești, autorităților publice, notarilor publice etc.;

-formulează avize scrise si acorda consultanta juridica serviciilor direcției in domeniile protecției copilului, muncii, financiar, achiziții publice si funcția publica;

-tine evidenta Monitorului Oficial, asigura baza de documentare juridica si legislativa;

 • - asigura reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor legitime ale direcției in raporturile sale cu instituții de orice natura si cu orice persoana, precum si in cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, pe baza Împuternicirii date de conducerea insitutiei, in domeniile protecției copilului, muncii, financiar, achiziții publice si funcția publica;

 • - asigura reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor legitime ale Comisiei pentru Protecția Copilului sector 5 in raporturile sale cu instituții de orice natura si cu orice persoana, precum si in cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, pe baza împuternicirii date de președintele comisiei;

 • - asigura reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor legitime ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5 in raporturile sale cu instituții de orice natura si cu orice persoana, precum si in cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, pe baza imputcrnicirii date de președintele comisiei;

 • - comunica hotărârile judecătorești serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. sector 5;

-instrumentează dosarele, formulează aparari, cai de atac, note scrise;

-asigura timbrarea cererilor conform dispozițiilor legale;

-avizeaza pentru legalitate contracte, convenții, acte normative in domeniul protecției copilului, muncii, financiar -contabil, achiziții publice, funcției publice;

 • - redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea direcției in domeniile protecției copilului, muncii, financiar- contabil, achiziții publice si funcției publice;

-realizează cercetarea prealabila a abaterilor disciplinare savarsite de personalului contractual din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5;

-intocmeste si fundamentează proiectele de hotarari ale Consilului Local al sectorului 5 si proiectele de dispoziții ale directorului general in domeniul sau de activitate;

 • - nu se pronunța asupra aspectelor economice, tehnice sau de alta natura cuprinse in documentul avizat ori semnat de acesta;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor Serviciului;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului si pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum si in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie către Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie/ Politie si/sau Parchet, de la caz la caz.

Art. 23 Serviciul de Securitate, Sanatate in Munca si Situații de Urgenta, indeplineste următoarele atribuții principale :

 • -       organizează, indrumă și controlează activitatea pe linie de securitate, sanatate in munca si situații de urgență atat in cadrul aparatului propriu cat si la toate componentele funcționale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5;

studiază actele normative care reglementează activitatea de securitate, sanatate in munca si P.S.L.;

asigura aplicarea lor în practică și face propuneri pentru completarea, reactualizarea și îmbunătățirea instrucțiunilor proprii de securitate, sanatate la locul de munca si apărare împotriva incendiilor;

se ocupă de evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesionala la locurile de munca precum si reevaluarea riscurilor ori de cate ori sunt modificate condițiile de munca si propune masuri de prevenire corespunzătoare, ce vor alcatui programul anual de prevenire si protecție a muncii in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securității si sanatatii in munca;

întocmește un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să-l aplice corespunzător condițiilor de muncă specifice unității;

controlează pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, in scopul prevenirii accidentelor de munca si imbolnaviri profesionale;

să verifice periodic, încadrarea noxelor în limitele admise pentru mediul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organisme/laboratoare abilitate si sa propună masuri tehnice si organizatorice de reducere a acestora acolo unde este cazul;

 • -       elaborează Normativul de acordare a echipamentului individual de protecție necesar lucratorilor din

cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, intocmeste documentația necesara acordării EIP si participa la recepția acestuia in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentului individual de protectie(EIP) la locul de munca.

verifică modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare și normele referitoare la , protecția sănătății angajaților, ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare si a posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic si asigură organizarea activității de securitate si sanatate în muncă în colaborare cu medicul de medicina muncii in conformitate cu prevederile HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor cu modificările si completările ulterioare si a altor acte normative specifice, aplicabile in domeniu;

propune masuri pentru formarea personalului cu responsabilități in domeniul securității, sanatatii in munca si a situațiilor de urgenta in funcție de necesitățile concrete;

urmărește angajarea persoanelor care, in urma examenului medical, si după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si asigura controlul medical periodic si, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării

propune atribuții si răspunderi in domeniul securității si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se vor consemna in fisa postului.

asigură planificarea activităților de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

asigură organizarea activității de apărare împotriva incendiilor respectând prevederile Normelor generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin OMAI nr. 163/2007 cu modificările si completările ulterioare;

asigură activitatea de dotare cu mijloace de P.S.I. în conformitate cu prevederile OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor și cu celelalte acte cu caracter normativ în vigoare și să ia măsuri, în mod operativ, de înlăturare a deficiențelor constatate;

 • -       controlează modul de respectare a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;

acordă asistență tehnică de specialitate pe linie de securitate și sănătate în muncă si situații de urgență;

asigură instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă si a situațiilor de urgență prin intocmirea unui necesar de documente cu caracter tehnic de informare, instruire, si control in domeniul securității si sanatatii in munca, a apararii impotriva incendiilor si a situațiilor de urgenta, ținând seama de particularitățile activitatilor si a locurilor de muncațtematici pentru toate fazele de instruire, intructiuni proprii, metodologii, etc.) si le aduce la cunoștința lucratorilor.

elaborează instrucțiuni proprii de aplicare a normelor de Securitate si Sanatate in Munca in funcție de particularitățile proceselor de munca din cadrul DGASPC Sector 5 si de riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala respectând prevederile Legii nr. 319/2006 cu modificările si completările ulterioare si a altor acte normative aplicabile in domeniu

asigură avizarea documentațiilor privind securitatea și sănătatea în muncă si situațiile de urgență;

participă la instruirile pe linie de securitate și sănătate în muncă si situații de urgență(instruirea la locul de munca si instruirea periodica);

întocmește documentația necesară pentru obținerea autorizațiilor sanitare de funcționare, a autorizaților sanitar-veterinare ale unităților, conform actelor normative specifice, in vigoare;

asigura organizarea activitatilor de paza avand in vedere prevederile Legii nr 3O3/2OO3(R1) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor cu modificările si completările ulterioare si a altor acte normative specifice domeniului de paza.

 • —       asigura funcționarea in parametrii normali a centralelor termice si a cazanelor de apa calda din centrele din subordine, prin aplicarea normativelor si a prescripțiilor tehnice - colecția ISCIR;

 • -       ține evidența echipamentelor de muncă și urmărește ca verificările periodice și, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor HG nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

intocmeste documentația in vederea obținerii autorizației de funcționare din punct de vedere a securității si sanatatii in munca, pentru intitutie;

colaborează cu Inspectoratul pentru Situații de Urgenta „Dealul Spirii” București - Ilfov in privința protecției civile conform prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecția civila;

colaborează cu Inspecția de Stat pentru Controlul Recipientilor sub Presiune si Instalații de Ridicat pentru autorizarea fochistilor;

colaborează cu instituții ale statului in vederea îndepliniri corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu;

 • —       analizează și aplică modificările survenite în legislația în domeniu;

întocmește și fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local sector 5 și Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 în domeniul său de activitate;

colaborează cu celelalte servicii din cadrul aparatului propriu si structuri funcționale din subordinea

D.G.A.S.P.C. Sector 5 în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.

îndeplinește și alte atribuții stabilite de directorul general ce decurg din natura postului si sunt in acord cu studiile absolvite.

Art. 24 Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca Îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • - analizeaza si face propuneri privind politica de securitate si sanatate in munca si planul de prevenire si protecție, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare si funcționare;

 • - urmărește realizarea planului de prevenire si protecție, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al imbunatatirii condițiilor de munca;

 • - analizeaza introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând in considerare consecințele asupra securității si sanatatii, lucratorilor, si face propuneri in situația constatării anumitor deficiente;

 • - analizeaza alegerea, cumpărarea, întreținerea si utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protecție colectiva si individuala;

 • - analizeaza modul de îndeplinire a atribuțiilor ce revin serviciului extern de prevenire si protecție, precum si menținerea sau, daca este cazul, inlocuirea acestuia;

 • - propune masuri de amenajare a locurilor de munca, ținând seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice;

 • - analizeaza cererile formulate de lucratori privind condițiile de munca si modul in care isi indeplinesc atribuțiile persoanele desemnate si/sau serviciul extern;

 • - urmărește modul in care se aplica si se respecta reglementările legale privind securitatea si sanatatea in munca, masurile dispuse de inspectorul de munca si inspectorii sanitari;

 • - analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a Îmbolnăvirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea condițiilor de munca si propune introducerea acestora in planul de prevenire si protecție;

 • - analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca, Îmbolnăvirilor profesionale si evenimentelor produse si poate propune masuri tehnice in completarea masurilor dispuse in urma cercetării;

 • - efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucțiunilor proprii si a celor de lucru si face un raport scris privind constatările făcute;

 • - dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate si sanatate in munca de către conducătorul unitatii cel puțin o data pe an, cu privire la situația securității si sanatatii in munca, la acțiunile care au fost întreprinse si la eficienta acestora in anul încheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protecție ce se va realiza in anul următor.

Art.25 Serviciul Secretariat, Registratura si Relații cu Publicul îndeplinește armatoarele atribuții principale :

-asigura informarea publica directa a persoanelor;

-asigura informarea interna a personalului;

-asigura informarea interinstitutionala;

-asigura accesul neingradit al populației la informațiile privind dreptul acesteia la protecție si asistenta sociala, precum si la formalitățile si documentația care sunt necesare pentru obținerea acestor drepturi in condițiile impuse de legislația in vigoare;

-permite cunoașterea rețelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate si diversificate in baza Legii nr. 705/2001 Lege-Cadru privind Sistemul National de Asistenta Sociala si a celorlalte legi speciale care actioneaza in domeniul protectiei/asistentei sociale persoanelor interesate;

-facilitează accesul categoriilor populationale supuse riscului marginalizarii sociale la prestațiile si serviciile sociale oferite de D.G.A.S.P.C. Sector 5 direct sau pe baza de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurandu-se informațiile necesare cu privire la legislația actuala din domeniul asistentei/protectiei sociale;

-permite cunoașterea rețelei de componente funcționale de tip rezidențial de protecție a copilului, de către toti cei interesați;

-acceseaza deindata baza de date a instituției pentru a verifica si eventual, lua in evidenta noul potențial de servicii de asistenta sociala;

-intocmeste anual un raport privind accesul la informațiile publice, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) din Normele Metodologice de aplicare a Legii 544/2001;

-tine evidenta solicitărilor de informații de interes public, altele decât cele prevăzute sa fie comunicate din oficiu, in condițiile prevăzute in art. 6 din Legea 544/2001;

-pentru facilitarea redactării solicitării si a reclamatiei administrative, pune la dispoziție, gratuit, persoanelor interesate formulare tip ale acestor acte;

-in cazul solicitării verbale a informației publice, informația este furnizata pe loc, daca este posibil, sau cu indrumarea solicitantului sa adreseze compartimentului competent cerere in scris;

-creeaza baza de date si o gestionează eficient;

-preia de la solicitând (persoane fizice sau juridice) cererile depuse de aceștia si le transmite serviciilor responsabile de rezolvarea lor;

-tine un registru general de intrare - ieșire pentru Înregistrarea cererilor solicitantilor si a răspunsurilor serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 privind modurile si termenele de rezolvare ale acestora;

-tine un registru privind actele întocmite in cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 in vederea soluționării problemelor interne care se pot ivi pe parcursul desfășurării activitatii sale;

-se ocupa de expedierea corespondentei către persoanelor fizice sau juridice care s-au adresat D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-asigura respectarea dispozițiilor O.G. nr. 27/2002, privind soluționarea petițiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002;

-asigura activitatea de secretariat a conducerii D.G.A.S.P.C Sector 5;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului si pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum si in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie către Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie/ Politie si/sau Parchet, de la caz la caz.

Art. 26 Serviciul Informare Cetateni indeplineste următoarele atribuții principale :

-asigura informarea publica directa a persoanelor ce locuiesc pe raza sectorului 5 cu privire la drepturile de asistenta sociala prevăzute de legislația in vigoare aplicabila in aceasta materie;

-asigura accesul neingradit al populației la informațiile privind dreptul acesteia la protecție si asistenta sociala, precum si la formalitățile si documentația care sunt necesare pentru obținerea acestor drepturi in condițiile impuse de legislația in vigoare;

-permite cunoașterea rețelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate si diversificate in baza Legii nr.292/2011, privind sistemul național de asistenta sociala si a celorlate legi speciale care actioneaza in domeniul protectiei/asistentei sociale persoanelor interesate;

-facilitează accesul categoriilor populationale supuse riscului marginalizarii sociale la prestațiile si serviciile sociale oferite de D.G.A.S.P.C. Sector 5 direct sau pe baza de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurandu-se informațiile necesare cu privire la legislația actuala din domeniul asistentei/protectiei sociale;

-permite cunoașterea rețelei de componente funcționale de tip rezidențial de protecție a copilului, dc către toti cei interesați;

-acceseaza deindata baza de date a instituției pentru a verifica si, eventual, lua in evidenta noul potențial de servicii de asistenta sociala;

-pentru facilitarea redactării solicitării si a reclamatiei administrative, pune la dispoziție, gratuit, persoanelor interesate formulare tip ale acestor acte ;

-in cazul solicitării verbale a informației publice, informația este furnizata pe loc, daca este posibil, sau cu indrumarea solicitantului sa adreseze compartimentului competent cu o cerere in scris;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru indeplinrea corespunzătoare a atribuțiilor

Art. 27 Serviciul Prelucrare Informatizata a Datelor îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • - propune modalitati de organizare si prelucrare eficienta a informațiilor cuprinse in baza de date a serviciilor;

 • - organizează datele si informațiile, cat si circulația acestora in cadrul direcției;

 • - centralizează si sintetizează toate datele si informațiile din teritoriu;

 • - asigura centralizarea si sintetizarea datelor si informațiilor;

 • - creeaza si intretine la zi baza de date a asistenților personali/asistentilor personali profesioniști ai persoanelor cu handicap, precum si ale ingrijitorilor persoanelor vârstnice, angajați ai Direcției Generale dc Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5;

 • - intocmeste, pe baza borderourilor realizate de către Serviciul Resurse Umane, respectiv Serviciul Financiar, Salarizare, borderourile privind evidenta lunara a asistenților personali/asistentilor personali profesioniști ai persoanelor cu handicap, precum si a ingrijitorilor persoanelor vârstnice, angajați ai Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5;

 • - transmite borderourile privind evidenta lunara a asistenților personali/asistentilor personali profesioniști ai persoanelor cu handicap, precum si a ingrijitorilor persoanelor vârstnice, angajați ai DGASPC Sector 5, Serviciul Resurse Umane, respectiv Serviciului Financiar, Salarizare in vederea verificării si confirmării exactitatii datelor;

 • - intocmeste lunar centralizatoare privind drepturile acordate persoanelor cu handicap;

 • - intocmeste statele de plata pentru acordarea ajutoarelor de urgenta;

 • - intocmeste lunar centralizatoare si borderouri cu beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

 • - intocmeste lunar borderouri cu beneficiarii Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările si completările ulterioare;

 • - întocmește lunar borderouri si state de plata cu beneficiarii Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - intocmeste situația statistica privind aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si a Legii nr.l 16/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale precum si orice alte rapoarte statistice;

 • - prelucrează, centralizează, intocmeste borderouri si rapoarte statistice solicitate de către Agenția pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București si furnizori, cu beneficiarii OUG nr. 70/2011 privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece cu modificările si completările ulterioare;

 • - intocmeste lunar, trimestrial, semestrial si anual statisticile cerute de către Autoritatea Naționala pentru Persoanele cu Dizabilitati;

 • - intocmeste tabele nominale cu persoanele care solicita diferite beneficii de asistenta sociala;

 • - verifica in sistemul informatic PATR1MVEN bunurile si veniturile persoanelor care solicita beneficii de asistenta sociala;

 • - răspunde in termenul legal solicitărilor primite de la diverse institutii/persoane;

 • - intocmeste si fundamentează proiecte de hotarari ale Consiliului Local Sector 5 si proiecte de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate;

 • - colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru Îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.

Art. 28 Compartimentul Strategii, Programe , Relații cu O.N.G.-uri Proiecte in Domeniul Asistentei Sociale si Protecția Copilului Îndeplinește următoarele atribuții:

-elaborează proiecte, programe, referitoare la restructurarea, organizarea si dezvoltarea sistemului de asistenta sociala (copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilitati, orice persoane aflate in nevoie);

 • - elaborează si participa la implementarea strategiei locale anuale in domeniul asistentei sociale;

 • - elaborează proiecte, programe pentru sprijinirea persoanelor aflate in dificultate ;

 • - elaborează proiecte in cadrul Programelor de Interes National in vederea imbunatatirii sistemului de protecție a copilului in Sectorul 5 București;

 • - coordonează implementarea la nivel de sector a Programelor de Interes National;

 • - elaborează proiecte pentru sprijinirea in regim de urgenta a familiilor aflate in situații de criza ;

 • - elaborează proiecte de finanțare in vederea înființării si dezvoltării serviciilor sociale din Sectorul 5 București;

 • - asigura implementarea strategiilor , intocmind proiecte detaliate pentru realizarea masurilor prevăzute de aceste strategii;

 • - colaborează cu alte instituții in vederea derulării in comun a unor proiecte in domeniul protecției sociale;

 • - monitorizează si evalueaza persoanele beneficiare ale programelor/ proiectelor ;

 • - implementează proiectele aprobate.

 • - urmărește dosarele si tine evidenta parteneriatelor cu organismele private in domeniul asistentei sociale ;

 • - colaborează cu O.N.G.-uri in vederea realizării programelor comune care au ca obiect protecția copilului aflat in dificultate;

 • - intocmeste proiectul de restructurare a așezămintelor, de transformare a lor in așezăminte de tip familial. Programele mai sus menționate pot avea următoarele posibile obiective :

 • a) sa reorganizeze si sa modernizeze serviciile si instituțiile care asigura protecția sociala a familiei/persoanei si copilului si promovarea drepturilor omului;

 • b) sa restructureze si sa modernizeze instituțiile pentru protecția persoanelor/ copiilor deja existente;

 • c) sa realizeze studii, cercetări si publicații in domeniul asistentei sociale;

 • d) sa formeze si sa specializeze personal in domeniul asistentei sociale;

 • e) sa dezvolte rețeaua serviciilor sociale de la nivelul Sectorului 5 București.

 • - intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de Dispoziții ale Directorului D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

 • - colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru Îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

Art. 29 Serviciul de Evaluare si Monitorizare, Analiză și Statistici în Asistenta Socială îndeplinește următoarele atribuții principale:

-centralizează și sintetizează toate informațiile specifice domeniului de activitate al DGASPC Sector 5 primite de la serviciile din subordine;

-întocmește rapoarte cu privire la activitatea de asistență socială desfășurată de către DGASPC sector 5;

-monitorizează aplicarea măsurilor de asistență socială de care beneficiază persoana, precum și respectarea drepturilor acesteia prin colectarea de date referitoare la beneficiile sociale acordate;

-realizează raportări lunare, trimestriale, semestriale etc. către Agenția de Plăti si Inspecție Sociala a Mun.

București, Agenția Naționaăa pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție, Parchetul General precum și alte instituții;

-solicită, centralizează de la serviciile din cadrul DGASPC Sector 5șsi ulterior transmite către instituțiile sau entitățile solicitante diverse informații legate dc măsurile de asistență socială realizate în comunitatea locală sector 5;

-ține evidența nominală a copiilor/tinerilor aflați cu măsură de protecție specială plasament în centre aflate în subordinea DGASPC sector 5 și a copiilor/tinerilor aflați cu măsură de protecție specială plasament în centre aflate în subordinea ONG - urilor care funcționează pe raza sectorului 5 ;

-realizează cartografierea instituțiilor și a serviciilor la nivel teritorial implicate în activitatea de protecție a copilului;

-eliberează adeverințe pentru părinții care notifică DGASPC Sector 5 cu privire la faptul că vor pleca la munc în străinătate în conformitate cu prevederile HG nr. 683/2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin HG nr. 384/2001 ;

 • - verifică documentația depusă dc către fundații/asociații acreditate și licențiate conform legii în vederea încheierii convențiilor de colaborare/parteneriatelor având ca obiect protecția și promovarea drepturilor copilului;

-solicită serviciilor din cadrul DGASPC sector 5 copii ale convențiilor încheiate cu alte instituții/fundații/asociații avaâd ca obiect acordarea serviciilor sociale persoanelor respectiv persoanelor adulte cu dizabilitati.

-realizează statistici și situații centralizatoare privind situația copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate; întocmește fișa de identificare a riscurilor și fișa de observație, conform HG 691/2015;

-întocmește rapoarte de monitorizare postreintegrare pentru copiii/tinerii reintegrați în comunitatea sector 5 la solicitarea instituîiilor din alte unități administrativ-teritoriale care au dispus reintegrarea acestora;

-primește notificarea prevăzută la art. 8. din HG nr. 75/2015 precum și documentele aferente aceștia, centralizează și transmite trimestrial situația copiilor care prestează activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;

-elaborează proiectele strategiilor anuale, pe termen lung și mediu, referitoare la restructurarea, organizarea și dezvoltarea sistemului de asistență socială ;

-întocmește și fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local Sector 5 în domeniul său de activitate;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului și pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum și în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie către Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței în Familie/ Poliție și/sau Parchet, de la caz la caz.

Art, 30 Biroul Secretariat Comisia pentru Protecția Copilului si Comisia de Evaluare pentru Persoane Adulte cu Handicap Îndeplinește următoarele atribuții principale :

-asigură convocarea Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

-întocmește proiectul Ordinii de zi pe baza propunerilor înaintate de serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 5 și îl inaintează președintelui comisiei;

-pregătește dosarele de ședință;

-convoacă persoanele chemate în fața Comisiei în forma și termenul prevăzut de lege și ține un registru special de evidență a convocărilor;

-asigură consemnarea în procesul-verbal de ședință a audierilor și dezbaterilor ce au loc în ședințele Comisiei, a hotărârilor adoptate, precum și a modului în care au fost adoptate;

-asigură redactarea hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 în termenul legal, potrivit procesului-verbal de ședință;

-asigură înregistrarea hotărârilor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap într-un registru de evidență separat;

-asigură înregistrarea actelor emise de către Comisie, care nu necesită adoptarea unei hotărâri, în registrul de intrări-ieșiri;

-înregistrează și numerotează dosarele ce urmează a fi înaintate Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

-înregistrează hotărârile în registrul special de evidență a hotărârilor;

-înregistrează în registrul general de intrări-ieșiri al Comisiei, altele decât hotărârile;

-redactează și completează certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecție specială;

-ține registrul special de procese-verbale ale ședințelor comisiei;

-comunică persoanelor interesate hotărârile Comisiei în termen de 5 zile de la data ședinței;

-urmărește modul în care sunt duse la îndeplinire măsurile prevăzute în cuprinsul hotărârilor Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

-organizează și ține la zi arhiva Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5;

-asigură corespondența cu alte Comisii și Servicii publice de asistență socială;

-comunică lunar Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București lista copiilor aflați în plasament și plasament în regim de urgență la familii sau persoane, la asistent maternal profesionist, precum și a celor ce beneficiază de măsura de protecție la O.N.G.-uri;

-asigură secretariatul Colegiului Director al D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-asigură convocarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5;

-întocmește proiectul Ordinii de zi pe baza propunerilor înaintate de către Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și îl inaintează președintelui comisiei;

-întocmește și înaintează dosarele comisiei de evaluare a personelor adulte cu handicap;

-redactează și completează certificatele de încadrare într-o categorie de persoane adulte cu handicap care necesită protecție specială;

-redactează deciziile emise de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5 cu privire la măsurile de protecție a adultului cu handicap;

-ține evidența cazurilor prin registrele speciale din cadrul biroului;

-comunică certificatele de încadrare în grad de handicap pentru persoanele adulte, precum și deciziile emise de către Comisie;

-întocmește și fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și Proiectele de Dispoziții ale Directorului D.G.A.S.P.C. Sector 5 în domeniul său de activitate ;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului și pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum și în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie către Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice/ Poliție și/sau Parchet, de la caz la caz.

Art. 31 Compartimentul Audit Intern Îndeplinește următoarele atribuții principale :

-asigura certificarea trimestriala si anuala, insotita de raport de audit, a bilanțului contabil si a contului de execuție bugetara, prin verificarea legalității, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune;

-asigura examinarea legalității, regularității si conformității operațiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor;

-asigura supravegherea regularității sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire si control al îndeplinirii deciziilor;

-realizează evaluarea economicității, eficacității si eficientei cu care sistemele de conducere si de execuție existente in cadrul instituției ori la nivelul unui program/proiect finanțat din fonduri publice utilizează resurse financiare, umane si materiale pentru Îndeplinirea obiectivelor si obținerea rezultatelor stabilite;

-asigura identificarea slăbiciunilor sistemelor de conducere si de control, precum si a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operațiuni si propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor, după caz;

-organizează si exercita controlul financiar de gestiune in conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991, Legea nr. 30/1991 privind organizarea si funcționarea controlului financiar si a Gărzii financiare, Normele Ministerului Finanțelor nr. 63943/1991 de organizare a controlului financiar aprobat prin HGR nr. 720/1991;

-asigura verificarea periodica a gestiunilor centrelor de plasament si a complexelor sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5;

-propune masuri si soluții pentru recuperarea pagubelor, după caz;

-examinează sistemul contabil si fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoaștere, gestiune si control patrimonial si a rezultatelor obținute;

-examinează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire si control a indeplinirii deciziilor;

-identifica slăbiciunile sistemelor dc conducere si de control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme, programe/proiecte sau unor operațiuni si propune masuri pentru corectarea acestora si pentru eliminarea riscurilor, după caz;

-efectuează inspecția de audit intern ori de cite ori apar riscuri interne de natura economica, financiara, structurale, funcționale si de sistem , propunând masuri pentru inlaturarea acestora ;

-intocmeste si fundamentează proiecte de hotarari ale Consiliului Local sector 5 si proiecte de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu .

Art. 32 Serviciul Adopții indeplineste următoarele atribuții principale :

 • - asigura luarea in evidenta a copiilor al căror plan individualizat de protecție stabilește ca finalitate adopția interna;

 • - asigura sprijinul necesar si informarea copiilor aflati in evidenta sa, opinia lor fiind consemnata si luata in considerare in raport cu varsta si capacitatea lor de intelegere;

 • - acceseaza lista pentru copiii care au deschisa procedura adopției, aflati in evidenta R.N.A, in vedrea identificării si selectării din cadrul acestui registru a tuturor persoanelor/familiilor atestate care răspund nevoilor fiecărui copil;

 • - asigura determinarea compatibilității copil-familia potențial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorințelor si opiniilor exprimate de acesta, in baza listei cu persoanele/familiile atestate, accesata in RNA, de la domiciliul copilului;

 • - realizează procesul de potrivire inițiala si practica a copiilor adoptabili aflati in evidenta R.N.A, cu persoanele/familiile adoptatoare cu reședința obișnuita in străinătate;

 • - asigura informarea prealabila a persoanei/familiei care isi exprima intenția de a adopta, prin furnizarea de informații referitoare la caracteristicile copiilor adoptabili din Romania, la documentația necesara, demersurile si durata procedurilor adopției interne, precum si la serviciile de sprijin existente;

 • - realizează evaluarea adoptatorului/familiei adoptatoare, prin identificarea abilităților parentale, Îndeplinirea garanțiilor morale si a condițiilor materiale, precum si pregătirea acestora pentru asumarea, in cunoștința de cauza, a rolului de părinte;

 • - analizeaza caracteristicile sociale si medicale ale celorlalți membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc impreuna cu persoana/familia care solicita obținerea atestatului in vederea adopției;

 • -  intocmeste raportul de ancheta sociala, iar la sfârșitul perioadei de evaluare raportul final privind acordarea/neacordarea atestatului de persoana/familie apta sa adopte;

 • - asigura pe parcursul procesului de evaluare consilierea persoanelor/familiilor potențial adoptatoare si organizează programe de pregătire pentru acestea;

 • - acorda sprijin persoanei/familiei adoptatoare in scopul indeplinirii obligației acestora de a informa gradual copilul ca este adoptat;

 • - asigura urmărirea si monitorizarea evoluției copilului si a relațiilor dintre acesta si părinții sai adoptivi pe intreaga perioada de încredințare in vederea adopției prevăzută de lege;

 • - intocmeste rapoartele de evaluare bilunare pentru copilul incredintat in vederea adopției la persoana/familia atestata ca apta sa adopte, formulând la sfârșitul perioadei de monitorizare propuneri privind revocarea măsurii de protecție sau după caz incuviintarea adopției;

 • - intocmeste rapoartele de evaluare bilunare pentru copilul incredintat in vederea adopției la persoana/familia atestata ca apta sa adopte pana la soluționarea cererii de incuviintarea a adopției adresata instanței judecătorești prin hotarare judecătoreasca definitiva;

 • - realizează activitati postadoptie prin acordarea de suport si asistenta de specialitate adoptatului si adoptatorilor care sa răspundă nevoilor identificate atat in timpul perioadei de monitorizare postadoptie cat si ulterior expirării acestei perioade;

 • - realizează activitatea de consiliere a adoptatului in vederea dezvăluirii identității părinților firesti/rudelor biologice, precum si consilierea si pregătirea adoptatului/parintilor firesti/rudelor biologice in vederea contactării;

 • - intocmeste raportul final privind incheierea perioadei de monitorizare post adopție si introduce in R.N.A copia electronica a acestuia;

 • - isi îndeplinește obligația de a introduce in R.N.A copia electronica a documentelor prevăzute de Legea nr.57/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum si a altor acte normative, in scopul organizării la nivel național a evidentei in materia adopției si a realizării etapei de potrivire;

 • - destașoară activități de informare și promovare a adopției naționale;

 • - colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului si pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum si in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie către Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie/ Politie si/sau Parchet, de la caz la caz;

 • - răspunde pentru respectarea termenului legal de soluționare a sarcinilor de serviciu care ii revin in cadrul Serviciului Adopții;

 • - indeplineste orice alte atribuții date de șeful serviciului, care decurg din natura funcției ocupate si sunt in concordanta cu studiile absolvite;

 • - răspunde pentru confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la problemele de serviciu;

 • - inainteaza Serviciului Juridic si Contencios dosarele copiilor/familiilor, in vederea avizarii/neavizarii dosarelor de atestare, sesizării instanței judecătorești cu privire la deschiderea procedurii adopției interne, încredințării in vederea adopției, incuviintarii in vederea adopției, precum si alte dosare ale căror cauze se soluționează de către instanța judecătoreasca;

 • - realizează evaluarea adoptatorului/familiei adoptatoare, prin identificarea abilităților parentale, Îndeplinirea garanțiilor morale, precum si pregătirea acestora pentru asumarea, in cunoștința de cauza, a rolului de părinte;

 • - analizeaza caracteristicile psihologice ale celorlalți membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc împreuna cu persoana/familia care solicita obținerea atestatului in vederea adopției;

 • - intocmeste fisa de evaluare psihologica la sfârșitul perioadei de evaluare psihologica a persoanei/familiei apte sa adopte. Aceasta trebuie sa conțină propunerea vizând soluționarea cererii de eliberare a atestatului;

 • - asigură servicii de sprijin, consiliere și asistență familiilor adoptatoare, copiilor adoptați/adoptatului și familiei biologice.

Art. 33 Compartimentul Protecție Tip Familial Îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • - evalueaza persoana sau familia care primește un copil in plasament/tutela cu privire la condițiile materiale pe care trebuie sa le indeplinesca pentru a primi un copil in plasament/tutela ;

 • - verifica trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii plasamentului/tutelei copilului la o familie/persoana ;

 • - întocmește trimestrial sau ori de cate ori apare o situație care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a coplului si a modului in care acesta este îngrijit;

 • - evalueaza persoana sau familia care urmeaza a fi tutore cu privire la garanțiile morale si condițiile materiale pe care trebuie sa le îndeplinească pentru a primi un copil in ingrijire, acordandu-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului si întocmește un raport de evaluare ;

 • - realizează activitatile de informare a părinților firești si rudelor copilului care au putut fi găsite asupra locului in care se afla efectiv copilul care beneficiază de măsură de protecție speciala plasament, precum si a modalităților concrete in care pot menține relații personale cu acesta, dar si asupra demersurilor necesare in vedrea reintegrării sau integrării copilului in familie;

 • - informează persoana/familia care s-a bucurat de viata de familie pentru o perioada de minim 6 luni, alturi de copilul al cărui plan individualizat de protecție are ca finalitate adopția, cu privire la demersurile pe care aceștia trebuie sa le întreprindă in situația in care intenționează sa adopte copilul;

 • - sesizează Comisia pentru Protecția Copilului sau, după caz, instanța judecătoreasca, in vederea instituirii, modificării sau, după caz, a incetarii măsurii de protecție speciala plasament.

 • - urmărește evoluția dezvoltării copilului, precum si modul in care părinții isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligațiile cu privire la copilul pentru care s-a incetat măsură de protecție speciala prin reintegrarea in familia sa, pe o perioada de minim 6 luni;

 • -  inainteaza dosarele copiilor al căror plan individualizat de protecție stabilește ca finalitate adopția interna, Serviciului Adopții;

 • - răspunde pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu incredintate de șeful direct;

 • - oferă informații si asigura sprijinul necesar pentru părinții copiilor pentru care soluția planului individualizat de protecție este reprezentata de adopție, precum si pentru familia extinsa ;

 • - evalueaza persoana sau familia care primește un copil in plasament/tutela cu privire la garanțiile morale pe care trebuie sa le îndeplinească pentru a primi un copil in plasament/tutela ;

 • - evalueaza persoana sau familia care urmeaza a fi tutore cu privire la garanțiile morale si condițiile materiale pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a primi un copil in ingrijire, acordandu-se prioritate membrilor familiei extinse a copilului si întocmește un raport de evaluare ;

 • - indeplineste orice alte atribuții date de șeful serviciului, care decurg din natura funcției ocupate si sunt in concordanta cu competentele profesionale;

 • - colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru Îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului si pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum si in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie către Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului/Complcx de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie/ Politie si/sau Parchet, de la caz la caz.

 • - răspunde pentru respectarea termenului legal de soluționare a sarcinilor de serviciu care ii revin in cadrul Serviciului Adopții - Compartiment Protecție de Tip Familial;

 • - răspunde pentru confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu privire la problemele de serviciu;

 • - toate activitatile prevăzute a se desfasura in cadrul compartimentului vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful compartimentului si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Art. 34 Serviciul Asistenta Maternala - Asistenți Maternali Profesioniști îndeplinește următoarele atribuții principale :

Respectă, promovează și garantează drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege;

Contribuie la întocmirea și instrumentarea planului individualizat de protecție în vederea stabilirii măsurilor de protecție specilă a copilului;

Promovează , identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți maternali profesioniști, în condițiile legii;

întocmește și instrumentează dosarele de atestare a asistenților maternali profesioniști;

întocmește și prezintă Comisiei pentru Protecția Copilului sector 5 raportul dc anchetă psiho-socială privind evaluarea capacității de a deveni asistent maternal profesionist;

Propune Comisiei pentru Protecția Copilului sector 5 admiterea sau respingerea cererii de atestare ca asistent maternal profesionist;

Organizează cursuri de formare inițială și continuă a asistenților maternali profesioniști și eliberează certificate de absolvire;

Supraveghează activitatea asistenților maternali profesioniști și întocmește rapoarte privind evoluția dezvoltării fizice , mentale , morale , sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit;

Acordă consiliere și sprijin asistenților maternali profesioniști în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin cu privire la copiii primiți în plasament;

Acordă asistență, consiliere și propune acordarea de sprijin material și financiar familiei naturale sau familiei extinse în vederea reintegrării copilului aflat în plasament la asistent maternal profesionist;

Facilitează procesul de menținere a relațiilor între copil și familia naturală sau alte persoane importante acestuia;

Instrumentează dosarele copiilor pentru care urmează să se instituie măsura de protecție specială , plasament la asistent maternal;

Instrumentează dosarele copiilor pentru care a fost stabilită măsura de protecție specială a plasamentului în regim de urgență la asistent maternal.

Verifică trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială, dispuse de CPC Sector 5 sau de Instanța Judecătorească;

în cazul în care împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială s-au modificat , sesizează de îndată CPC Sector 5 sau după caz , aduce la cunoștința Serviciului Juridic și Contencios în vederea sesizării Instanței Judecătorești, pentru a modifica sau după caz, a înceta măsura .

Comunică hotărârile judecătorești pronunțate în cauzele privind instituirea , reevaluarea și încetarea măsurilor de protecție specială a copiilor la asistent maternal , a serviciilor de specialitate ale DGASPC Sector 5 precum și instituțiilor cu atribuții în acest domeniu ;

Monitorizează evoluția copiilor / tinerilor care au fost reintegrați în familie/ reintegrați socio- profesional pe o periaodă de 6 luni de la data încetării măsurii de protecție specială;

înaintează dosarele copiilor al căror plan individualizat de protecție stabilește ca finalitate adopția internă , Serviciului Adopții DGASPC Sector 5.

Prevenirea oricăror posibile forme de abuz, neglijență sau exploatare a copilului și intervenția de urgență, conform legii, în situația identificării riscurilor sau cazurilor concrete.

Conform ordinului nr. 1733/ 2015 , art. 7, aii. 3 Serviciul Asistență Maternală transmite Agenției de Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, copii certificate pentru conformitate cu originalul ale rapoartelor trimestriale de monitorizare întocmite privind alocația de plasament;

întocmește și fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local Sector 5 și proiectele de dispoziții ale directorului general al DGASPC Sector 5 în domeniul său de activitate ;

întocmește rapoarte și statistici privind activitatea desfășurată în serviciu ;

întocmește dispoziții de primar sau de director în situația în care acestora le este delegate exercițiul drepturilor părintești, pentru copiii beneficiari de măsură de protecție specială, conform legislației în vigoare:

Asigură managementul de caz pentru beneficiarii de măsură de protecție specială din cadrul Serviciului Asistență Maternală;

Colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

Respectă normele de Securitate și sănătate în muncă și situații de urgență precum și cele pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Răspunde în termenul legal solicitărilor primite de la diverse instituții/ persoane / ONG-uri;

Respectă prevederile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27/ 04.2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

Toate activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul serviciului vor fi prezentate în Regulamentul de Organizare și Funcționare care este elaborate de către șeful serviciului și aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Art. 35 Serviciul Protecție Tip Rezidențial îndeplinește următoarele atribuții principale :

Respectă, promovează și garantează drepturile copilului conform Legii nr. 272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Legii nr. 18/ 1990 privind ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului și Constituției României;

Instrumentează dosarele sociale în vedere instituirii măsurii de protecție specială plasament în structurilor rezidențiale din subordinea instituției, cât și în cadrul organismelor private acreditate, conform Legii nr. 272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

Monitorizează și încetează măsurile de protecție specială pentru copii cărora li s-a instituit măsura de protecție specială plasament în cadrul unităților rezidențiale, cât și pentru cuplurile mamă-copil, în cadrul admisiei mamei minore în central maternal;

Monitorizează situația copiilor reintegrați în familia naturală pentru o perioadă dc minim 6 luni, întocmind rapoarte lunare de monitorizare (pentru copii reintegrați în sectorul 5, iar pentru cei reintegrați în alte sectoare/ județe solicită întocmirea acestora de către instituțiile competente), conform Legii nr. 272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și Ordinului nr. 288/ 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;

întocmește dispoziții de primar sau de director, în situația în care acestora le este delegat exercițiul drepturilor părintești, pentru copii beneficiari de măsură de protecție specială plasament, potrivit Legii nr. 272 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și Codului Civil;

Asigură managementul de caz pentru beneficiari de măsură de protecție specială din unitățile rezidențiale aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 (Ansamblul Rezidențial de Tip Familial "Sfânta Maria”, Ansamblul Rezidențial de Tip Familial "Sfântul Nicolae”, Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului- apartamente sociale de tip familial, Centrul de Tip Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități, Centrul Matemal "Sfânta Maria”) conform Ordinului nr. 288/ 20004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

Răspunde în termenul legal solicitărilor primite de la diverse instituții/ organizații non guvernamentale/ persoane;

întocmește rapoarte și statistici privind activitatea desfășurată în serviciu;

Promovează păstrarea confidențialității cazurilor aflate în evidența serviciului

Evaluează periodic nevoile copilului și revizuiește planul individualizat de protecție (PIP) în conformitate cu Ordinul nr. 288/ 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

Facilitează procesul de menținere a relațiilor dintre copil și familia naturală sau alte persoane importante din viața acestuia, potrivit Ordinului nr. 25/ 03.01.2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

Organizează, coordonează și monitorizează activitățile în care sunt implicați și alți specialiști, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenții, conform responsabilităților individuale ce revin profesioniștilor din cadrul serviciului;

Monitorizează modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecție specială, în urma dispunerii plasamentului în unitățile rezidențiale din subordinea DGASPC sector 5 și în cadrul ONG-urilor care își desfășoară activitatea pe raza sectorului 5, potrivit reglementărilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și Ordinului nr. 288/2006 ;

Reevaluează periodic progresele înregistrate, deciziile și intervențiile specializate în evoluția cazurilor aflate în evidența serviciului precum și a evoluțiilor înregistrate în implementarea planului individualizat de protecție :

furnizează informații membrilor familiei beneficiarilor, privind serviciile sociale de sprijin, disponibile in vederea menținerii copilului în familie ;

Informează familia copilului, urmărind ca aceasta să cunoască, să înțeleagă și să acționeze în conformitate cu prevederilor legale, în ceea ce privește exercitarea drepturilor și îndeplinarea obligațiilor cu privire la copil;

Monitorizează relațiile copilului cu familia sau cu alte persoane relevante/de atașament și evaluează potențialul de reintegrare pentru copiii aflați în evidența serviciului;

Pregătește reintegrarea copilului în familie sau, după caz, integrarea într-o familie substitutivă temporară sau o altă formă de protecție ;

Sesizează autotităților competente în domeniul protecției copilului, atunci când apare o situație care impune necesitatea modificării sau încetării măsurii de protecție specială pentru cazurile afalte în evidență ;

întocmește, păstrează actualizează și gestionează documentația referitoare la situația copiilor care beneficiază de măsura dc protecție specială plasament, aflați în evidența serviciului;

Primește și înregistrează sesizările de abuz; repartizează cererile/sesizările privind abuzul asupra copilului; efectuează evaluarea inițială și detaliată ; planifică serviciile/inetrvențiile sociale ; monitorizează si reevaluază progresele înregistrate; închide cazul, în conformitate cu Hotărîrea nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state;

Referă cazurile de abuz asupra copilului precum și în domeniul prevenii și combaterii violenței în familie către Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului/Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice/Poliție/Parchet etc..

Colaborează cu alte servicii/birouri/compartimente de specialitate din cadrul instituției, alte instituții publice sau organisme private autorizate care acționează în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, în vederea identificării de resurse pentru soluționarea cazurilor, conform Hotărârii nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

Art. 36 Serviciul Primire în Regim de Urgentă a Copilului îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • - asigură asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului;

 • - asigură instituirea măsurii de protecție specială a plasamentului în regim de urgenta în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu completările și modificările ulterioare;

 • - intervine în cazurile copiilor expuși riscului semnificativ de abuz și/sau neglijare în mediul familial, când situația impune separarea acestora de familie/reprezentant legal;

 • - realizează evaluarea inițială a situației copilului abuzat/neglijat și întocmește raportul de evaluare inițială a situației copilului abuzat/neglijat;

 • - înaintează Serviciului Juridic și Contencios documentele care argumentează instituirea măsurii de protecție specială — plasament în regim de urgență, împreună cu dispoziția de plasament în regim de urgență, care, în termen de 5 zile, sesizează instanța, în vederea menținerii/înlocuirii/încctării măsurii de protecție specială;

 • - întocmește rapoarte de specialitate în situațiile în care se impune separarea copilului de mediul familial și/sau în situații în care dezvoltarea și integritatea sa fizică și psihică sunt periclitate și aduce la cunoștință Serviciului Juridic și Contencios, în vederea sesizării instanței, pentru stabilirea măsurilor speciale de protecție pe calea ordonanței președințiale;

 • - depune diligențele necesare pentru clarificarea situației juridice a copilului plasat în regim de urgență în serviciile de tip rezidențial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5, respectiv familia extinsă/persoană ;

 • - asigură reevaluarea situației socio-juridice a copiilor aflați cu măsura de protecție specială în Centrul de Primire în Regim de Urgență “Cireșarii II”;

 • - urmărește modul în care sunt aduse la îndeplinire măsurile prevăzute în cuprinsul hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului/sentinței Tribunalului București;

 • - ține evidența beneficiarilor Centrului de Primire în Regim de Urgență "Cireșarii II”, precum și a copiilor pentru care s-a instituit măsura de protecție specială - plasament în regim de urgență la persoană/familia extinsă;

 • - realizează statistica privind internările și externările copiilor din Centrul de Primire în Regim de Urgență "Cireșarii II”, precum și a copiilor pentru care s-a instituit măsura de protecție specială - plasament în regim de urgență la persoană/familia extinsă;

 • - asigură asistarea si acompanierea prin consiliere psihologica a copilului abuzat, neglijat, în vederea audierii acestuia, la sediul instituției solicitante - secție de poliție, DIICOT, Poliția Capitalei, etc.; întocmește raportul privind audierea minorului, care cuprinde concluziile preliminarii ale audierii; asigură includerea acestuia într-un program de consiliere psihologică, dacă este cazul;

 • - instrumentează cazurile copiilor părăsiți în maternitatea Spitalului Universitar de Urgență București, când mama figurează cu domiciliul pe raza sectorului 5 sau când nu a putut fi identificată, în vederea instituirii măsurii de protecție specială - plasament în regim dc urgență la asistent maternal profesionist;

 • - efectuează demersuri în vederea clarificării situației copiilor părăsiți în maternitatea Spitalului Universitar de Urgență București, în situația în care mama figurează cu domiciliul pe raza altor autorități administrativ — teritoriale, conform H.G. nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situații de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare.

 • - colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, în vederea identificării situațiilor deosebite, care apar în activitatea de protecție a copilului aflat în dificultate;

 • - răspunde sesizărilor primite cu privire la cazurile de abuz/neglijență și întocmește răspuns scris, în termenul prevăzut de legislația în vigoare, persoanelor fizice, reprezentanților instituțiilor publice care au efectuat sesizarea;

 • - respectă Standardele Minime Obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului și violență domestică;

 • - comunica serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 5, precum și instituțiilor cu atribuții în domeniu, hotărârile judecătorești pronunțate în cauzele privind insitutirea, reevaluarea, încetarea măsurilor de protecție specială;

 • - participă la evaluarea inițială/comprehensivă a situației victimei violenței domestice și a copiilor acesteia, popunând admiterea/încetarea serviciilor, în cadrul componentelor rezidențiale ale Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice;

 • - efectuează demersuri, în vederea clarificării situației victimei violentei domestice și a copiilor acesteia, cu scopul reabilitării/reinserției sociale;

 • - participă la evaluarea inițială/comprehensivă a situației agresorului, care solicită, în mod voluntar, servicii sociale specializate sau după caz, potrivit măsurilor dispuse de către instanța judecătorească, popunând admiterea/încetarea serviciilor, în cadrul Centrului de Asistență destinat Agresorului;

 • - colaborează la implementarea sistemului de înregistrare, raportare și management al cazurilor de violență domestică;

 • - întocmește și fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 în domeniul său de activitate;

 • - colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

Art. 37 Serviciul Anchete Psiho-sociale, Consiliere si Exprimarea Libera a Opiniei Copilului Îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • - efectuare de anchete sociale la solicitarea Direcțiilor Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului din celelalte sectoare ale Municipiului București, județe sau alte instituții (Oficiul pentru Adopții, spitale, fundații, organizații nonguvernamentale, secții de politie, penitenciare, scoli, petenti etc, in vederea reevaluării cazurilor copiilor care au o măsură de protecție pe raza teritoriala a acestora sau care se afla intr-o situație de abuz, neglijenta, abandon școlar etc;

 • - consilierea copiilor, a părinților acestora sau a altor persoane din anturajul copiilor (rude, prieteni, vecini etc);

 • - determinarea poziției copilului capabil de discernământ cu privire la măsură propusa pentru el, cu asigurarea cunoașterii situației sale de drept si de fapt;

 • - instrumentarea solicitărilor pentru « delegare de drepturi părintești » in cazul in care părinții sunt plecați la munca in străinătate. Pentru intocmirea dosarelor sunt necesare următoarele documente :

- cererea părintelui care pleca din tara cu mențiunea adresei unde va locui in străinătate ;

- fotocopie contract de munca a părintelui care lucrează in străinătate;

fotocopie act de identitate copil;

fotocopie act de identitate părinți si persoana către care se deleaga drepturile părintești (bunici, unchi etc);

fotocopie sentința de divorț (daca este cazul);

adeverințe medicale copil si persoana in grija caruia ramane copilul in Romania ;

adeverința școlara copil;

adeverința de venit sau talon de pensie pentru persoana in grija caruia ramane copilul in Romania ; cazier judiciar pentru persoana in grija careia ramane copilul in Romania ;

fotocopie actul casei;

raport de evaluare psihologica a copilului si a persoanei in grija careia ramane copilul.

Colaborează cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități , Copii și Adopții în vederea activității de plasare a copiilor din statele membre UE, respectiv în derularea următoarelor etape:

 • a)  exprimarea acordului prealabil privind plasarea, pe baza rezultatelor evaluării familiei/persoanei de plasament, respectiv evaluarea condițiilor materiale și a garanțiilor morale, în condiții similare procedurii aplicabile persoanei sau familiei care primește un copil în plasament, în condițiile legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările și completările ulterioare. în cazul în care se propune plasamentul în cadrul unui organism privat acreditat, se verifică dacă serviciul social la care urmează să fie stabilit plasamentul internațional este licențiat.

 • b)  Transmiterea acordului prealabil către ANDPDCA, care ulterior va fi trimis către Ministerul Justiției, în calitatea sa de autoritate centrală, națională, desemnată cu ducerea la îndeplinire a prevederilor Regulamentului 2201/2003, pentru a fi pus la dispoziția autorităților străine competente.

 • c)  Inițierea urmăririi măsurii plasamentului dispus în baza Regulamentului 2201/2003, în cel mai scurt timp, de la sosirea copilului în România.

 • d)  Urmărirea modului în care este pusă în aplicare decizia privind plasamentul internațional, dezvoltarea și îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii.

 • e)  întocmirea de rapoarte în urma vizitelor.

 • f)  Informarea și sprijinirea, în măsura competențelor ce îi revin, a persoanei/familiei/OPA în grija cărora este plasat copilul cu privire la obligativitatea de a iniția pc lângă Inspectoratul General pentru Imigrări demersurile necesare pentru îndeplinirea formalităților administrative prevăzute de legislația privind regimul străinilor în România.

 • g)  Informarea persoanei/familiei/OPA, cu privire la obligația de comunica, în regim de urgență, orice schimbare a circumstanțelor inițiale care au stat la baza instituirii măsurii de protecție specială.

 • h)  Notificarea de îndată a ANDPDCA, care la rândul său va pune aceste informații la dispoziția Ministerului Justiției, în situația în care se constată necesitatea modificării, sau după caz, a încetării măsurii.

 • i) Notificarea de îndată a ANDPDCA, în situația în care se constată că persoana/familia de plasament stabilită de autoritatea străină a fost schimbată fără ca autoritățile străine să fi notificat în prealabil acest lucru

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului si pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum si in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie către Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie/ Politie si/sau Parchet, de la caz la caz.

Art.38 Serviciul de evaluare complexă a copiilor cu dizabilități îndeplinește în temeiul art. 19 din HG 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, următoarele atribuții:

 • a) identifică copiii cu dizabilități care necesită încadrare într-un grad de handicap ori pentru care se solicită acces la servicii de abilitare și reabilitare, în urma evaluării complexe; identificarea are loc în urma solicitărilor din partea părinților sau a reprezentanților legali, a referirilor din partea serviciului public de asistență socială și a specialiștilor care vin în contact cu copiii cu dizabilități, precum și a sesizărilor din oficiu;

 • b) verifică documentele anexate cererii-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap sau, după caz, cererea privind accesul la servicii, precum și îndeplinirea condițiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap sau accesul la servicii;

 • c) contribuie la întocmirea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă;

 • d) contribuie la întocmire, de către managerul de caz a proiectului planului de abilitare-reabilitare pentru copiii cu dizabilități din familie pentru care se solicită încadrare în grad de handicap sau, după caz, acces la servicii de abilitare și reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat dc protecție pentru copiii cu dizabilități din sistemul de protecție specială; în situația în care părintele sau reprezentantul legal nu dorește încadrare în grad de handicap, ci acces la servicii de abilitare și reabilitare, planul de abilitare-reabilitare este aprobat de directorul general/executiv al Direcției;

 • e) informează părinții sau reprezentantul legal cu privire la obligația respectării și implementării planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități;

 • f) coordoneazăactivitatea de monitorizare a implementării planului de abilitare-reabilitare;

 • g) comunică în scris, prin corespondență electronică sau telefonic, părinților sau reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare;

 • h) reevaluează condițiile privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată oricând, dacă s-au schimbat condițiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap;

 • i) eliberează o adeverință prin care se specifică gradul deficienței/afectării funcționale a copiilor pentru care se propune măsură de plasament într-un serviciu de tip rezidențial specializat, pentru situația prevăzută de art. 64 alin.

(2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea medicului din cadrul serviciului;

 • j) colaborează cu serviciul de evaluare și de orientare școlară și profesională din cadrul centrelor județene de resurse și asistență psihopedagogică, respectiv a municipiului București în vederea respectării interesului superior al copilului;

 • k) colaborează cu serviciul dc evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcției în vederea asigurării continuității serviciilor de abilitare și reabilitare și a tranziției copiilor cu dizabilități la viața de adult;

 • 1) întocmește anual propuneri documentate privindînființarea de servicii sociale de interes local, educaționale și de sănătate pentru copiii cu dizabilități, care vor fi cuprinse în raportul anual al Direcției și vor fi transmise Comisiei.

Art. 39 Biroul de Protecție a Copilului Delincvent si Predelincvent îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • - evalueaza situația copiilor care au savarsit fapte prevăzute de legea penala dar care nu răspund penal, in vederea stabilirii cauzelor care au condus la comportamentul antisocial, cat si a potențialului lor de recuperare, pentru determinarea tipului de măsură de protecție adecvata:

 • - asigura si urmărește aplicarea masurilor speciale stabilite de organele competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevăzută de legea penala dar care nu răspunde penal;

 • - propune Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 sau Instanței de judecata, instituirea măsurii de protecție speciala - supraveghere specializata pentru minorii care au savarsit fapte cu caracter penal dar nu răspund penal;

 • - consilierea si orientarea părinților si a copilului, in vederea sprijinirii integrării sociale a acestuia;

 • - popularizează in rândul minorilor consecințele penale ale activitatii infracționale desfășurate de aceștia;

 • - urmărește evoluția copilului delincvent după ce Comisia/instanta a dispus fata de acesta o măsură speciala de protecție;

 • - propune plasamentul copilului in familia extinsa ori in cea substitutiva sau plasamentul copilului intr-un serviciu de tip rezidențial specializat in cazul in care gradul de pericol social al faptei savarsite impune separarea copilului de mediul familial si/ sau daca dezvoltarea si integritatea lui morala sunt periclitate din motive independente de voința părinților;

 • - asista la audierea minorilor care sunt cercetați penal la solicitarea Secțiilor de Politie sau a Parchetului;

 • - intocmeste rapoarte de evaluare pentru minorii care au avarsit fapte cu caracter penal la solicitarea Parchetului;

 • - asigura confidențialitatea informațiilor cu privire la faptele savarsite de către copilul care răspunde penal, inclusiv date cu privire la persoana acestuia;

 • - asigura servicii specializate pentru a-i asista pe copii in procesul de integrare in societate;

 • - comunica hotărârile judecătorești pronunțate cu privire la copiii delincventi serviciilor de specialitate din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 5 , precum si instituțiilor cu atribuții in domeniu ;

 • - intocmeste si fundamentează proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de Dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate.

-colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului si pentru referirea cazurilor de abuz asupra copilului, precum si in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie către Serviciul Primire in Regim de Urgenta a Copilului/Complex de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei in Familie/ Politie si/sau Parchet, de la caz la caz.

 • - coordonează activitatea persoanelor pentru care Instanța de judecată a dispus efectuarea unei munci neremunerate in folosul comunității si comunica Serviciului de Probatiune situația acestora (luarea in evidenta, terminarea efectuării orelor de munca neremunerata in folosul comunității, tipurile de activitati prestate).

Art. 40 Echipa Mobila de Intervenție pentru Persoane Aflate in Situații de Risc :

Echipa mobila de intervenție pentru persoane aflate in situații de risc este un compartiment din cadrul DGASPC Sector 5 care oferă servicii sociale de tip outreach consumatorilor de droguri injectabile, substanțe necunoscute cu efect psihoactiv (SNP) injectabile sau alte tipuri de droguri. Activitățile desfășurate in cadrul compartimentului diferă, de la servicii de harm reduction (schimb de seringi), asistenta medicala primara, testare HIV sau alte infecții asociate consumului de droguri, la activitati de prevenție antidrug, consiliere, informare si referire către servicii sociale specializate.

Echipa mobila de intervenție pentru persoane aflate in situații de risc are următoarele atribuții principale:

identifica zonele cu consum ridicat de heroina injectabila, SNP sau alte tipuri de droguri de pe raza sectorului 5;

asigura servicii sociale de tip outreach pentru persoanele vulnerabile, aflate in situații de risc, consumatori de heroina injectabila sau SNP (substanțe necunoscute cu effect psihoactiv) injectabile;

se deplasează in zonele cu consum ridicat de heroina injectabila, SNP sau alte droguri in vederea oferirii de servicii tip harm reduction - distribuție de seringi sterile pentru a reduce riscul infectării cu HIV, HVB, HVC intre consumatorii de droguri injectabile si colectaza seringile folosite de către consumatori;

distribuie prezervative in zonele cu consum ridicat de droguri ca modalitate de prevenție a infectării cu HIV si alte infecții asociate consumului de droguri injectabile;

asigura servicii de consiliere psihologica conusmatorilor care doresc sa beneficieze de un program de consiliere in vederea susținerii persoanei in tratamentul antidrog;

asigura servicii de consiliere sociala consumatorilor de droguri injectabile in funcție de nevoile identificate ale acestora: referire către servicii de asistenta specializate (adăposturi de noapte, centre pentru femei abuzate, centre de zi pentru copii - postcura si reabilitare); oferă sprijin pentru persoanele fara documente de identitate in vederea obținerii acestora; referire către agenția pentru ocuparea forței de munca, programe de calificare, formare si perfecționare si pregătirea pentru interviu;

asigura servicii medicale primare, manevre de resuscitare in caz de nevoie etc.;

efectuează la cerere testare rapida HIV, HVB, HVC;

efectuează sesiuni de informare si educare cu privire la reducerea riscului de infectare cu virusul HIV, hepatite virale de tip B si C, semne, simptome, cai de transmitere, diagnostic, masuri de prevenire, autoevaluarea riscului asociat comportamentului de injectare cu substanțe psihoactive, supradoza etc.;

asigura confidențialitatea informațiilor cu privire la datele de identificare a consumatorilor de droguri;

colaborează cu Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog Sector 5 (C.P.E.C.A. Sector 5) si cu alte instituții si O.N.G.-uri cu atribuții in domeniul intervenției pentru consumatorii de droguri;

indruma consumatorii de droguri către servicii specialzate de tratament medical (spital, CPECA Sector 5) întocmește si fundamentează proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de Dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate.

colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru Îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

toate activitatile prevăzute a se desfasura in cadrul Echipei Mobile de Intervenție pentru Persoane aflate in Situații de Risc vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare, care va fi elaborat de către șeful de centru si aprobat de Consiliul Local Sector 5.

Art. 41 Serviciul de Intervenție pentru Copiii Străzii indeplineste următoarele atribuții principale :

 • •        Realizează informarea comunității cu privire la serviciile și/sau beneficiile sociale pe care le oferă D.G.A.S.P.C. Sector 5;

 • •        Identifică zonele care sunt frecventate de copiii care fac parte din categoria copiilor străzii;

 • •       Efectuează demersurile legale care se impun în vederea diminuării fenomenului copiii străzii și a fenomenului cerșetoriei;

 • •       în colaborare cu reprezentanții sețiilor de poliție din subordinea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Poliția Sectorului 5 sau cu reprezentanții Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, organizează acțiuni stradale periodice în baza unui plan de acțiune / intervenție, cu scopul depistării, identificării sau monitorizării în mediul stradal a copiilor aflați în dificultate;

 • •        Instrumentează dosarele copiilor străzii în vederea clarificării situației sociale, familiale sau juridice și efectuarea demersurilor de includere a acestora în circuitul de servicii și/sau beneficii sociale, conform legislației în vigoare (servicii de zi, medicale, educaționale ori acompanierea acestora la sediul Adăpostului de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii);

 • •       Instrumentează dosarele copiilor străzii în vederea instituirii măsurii de protecție specială a plasamentului în regim de urgență, conform legislației în vigoare;

 • •        Participă la acțiunile de evacuare a familiilor din apartamente, case, vile, clădiri aflate într-o stare de degradare sau adăposturi improvizate, ca urmare a unei hotărâri judecătorești, cu participarea executorului judecătoresc și/sau a reprezentanților secțiilor de poliție aferente sectorului 5, poliției locale sau jandarmeriei;

 • •        Evaluează relația copil-părinte și contribuie la responsabilizarea și conștientizarea de către aceștia a importanței mediului familial, a riscurilor la care este expus copilul în situația frecventării mediului stradal, identificând cauzele care au condus la apariția evenimentelor respective, precum și posibilitatea împiedicării producerii unor asemenea evenimente în viitor sau găsirea unor soluții alternative în vederea reintegrării sociale, familiale și școlare a copiilor.

 • •       Comunică Serviciului Juridic si Contencios dispozițiile directorului general privind instituirea măsurii de protecție specială a plasamentului în regim de urgență în vederea sesizării instanței judecătorești;

 • •       Colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

 • •        Colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și a celororlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale în vederea identificării situațiilor deosebite care apar în activitatea de protecție a copilului aflat în dificultate;

 • • Preia sesizările telefonice și/sau scrise despre copiii sau familii cu copii care apelează la mila publicului, spală parbrizele mașinilor, locuiesc în stradă, sunt exploatați prin muncă, sesizări primite din partea persoanelor fizice, organizațiilor nonguvemamentale și/sau din partea instituțiilor publice;

 • • Sesizează Direcțiile Generale de Asistență Sociala si Protecția Copilului de prezența în mediul stradal sau în Adăpostul de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii a copiilor străzii cu domiciliul în raza lor de competență și solicită actele necesare pentru clarificărea situației acestuia și/sau transferul în unitățile administrativ-teritoriale unde părinții își au domiciliul;

 • • Respecta S.M.O. privind managementul de caz, conform Ordinului nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;

 • • Participă la elaborarea măsurilor pe termen scurt și la întocmirea planului de servicii (P.S.) sau a planului de intervenție personalizat (P.I.P.) și contribuie la monitorizarea acestora;

 • • Respectă prevederile legale în vigoare;

 • • Respectă si promovează prevederile Cartei O.N.U. privind drepturile omului și ale copilului;

 • •       întocmește și fundamentează Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 și Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 în domeniul sau de activitate;

Beneficiari:

 • •        copii care fac parte din categoria copiilor străzii:

o copiii străzii (copii care trăiesc permanent în stradă și nu întrețin niciun fel de legături cu familia),

o copii în stradă (copii care se află circumstanțial în stradă și care păstrează legături ocazionale cu familia), o copii pe stradă (copii care se află permanent pe stradă trimiși de familie pentru a câștiga bani prin diverse munci, cerșit, mici furturi sau spala parbrizele autoturismelor oprite la semafor);

o familii cu copii în stradă:

care locuiesc in adăposturi improvizate;

care locuiesc abuziv în clădiri părăsite, dezafectate sau aflate într-o stare de degradare;

care apelează la mila publicului,

care sunt evacuate din locuință ca urmare a unei sentințe judecătorești.

 • •       copiii care beneficiază sau au beneficiat de serviciile Adăpostului de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii;

 • •       copii pentru care s-a instituit măsură de protecție specială plasament în regim de urgență în cadrul Adăpostului de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii;

 • •       copii care frecventează mediul stradal și sunt victime a violenței (abuz fizic, abuz emoțional, abuz sexual, neglijare, trafic de persoane, exploatare prin muncă, exploatare sexuală, exploatare prin comitere de infracțiuni);

 • •       persoane adulte fără adăpost.

Art. 42 Ansamblul Rezidențial de Tip Familial „ Sf. Nicolae ” Îndeplinește următoarele atribuții principale :

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sfântul Nicolae” sunt: copiii separați temporar sau definitiv de părinții lor că urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii plasamentului sau a plasamentului în regim de urgență sau tinerii, care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii, de protecție specială. Capacitatea ARTF „Sfântul Nicolae” este de 3 apartamente, 6 locuri/apartament.

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarele activități:

 • >       reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • >      găzduire pe perioada nedeterminată

 • >       îngrijire personală;

 • >       reintegrare familială și comunitară;

 • >      educație

 • >      asistență medicală

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • >      colaborarea cu celelalte servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 în vederea realizării de activități de informare la nivelul comunității cu privire la problematica copiilor aflați cu măsură de protecție specială plasament pentru integrarea /includerea socială deplină

 • >      realizarea și menținerea unei colaborări activă cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile rezidențiale ale centrului

 • >      elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • >       protecție și asistență în realizarea deplină și exercitarea efectivă a drepturilor

 • >       consiliere psihologică

 • >       asigurarea un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacității de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc

 • >       măsuri de prevenire a abuzului asupra copiilor și a oricăror forme de exploatare

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • >      elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • >       realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • >      formarea continuă a personalului

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • >      aprovizionarea centrului (alimente, produse de igienă, mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatură electrocasnică, încălțăminte și cele necesare activități de învățământ a copiilor ocrotiți- potrivit cerințelor unității), întocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5 ;

 • >       evaluarea anuală a personalului;

 • >       instruirea personalului în vederea aplicării procedurilor utilizate în centru;

 • >       facilitarea participării personalului și a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor;

 • >      planificarea și monitorizarea utilizării materialelor consumabile și a obiectelor;

Art. 43 Centrul de Primire in Regim de Urgenta “Ciresarii 11” îndeplinește următoarele atribuții principale :

Centrul de Primire în Regim de Urgență "Cireșarii II”, cu o capacitate de 30 de locuri, asigură protecția copilului abuzat, neglijat și expoatat sau aflat în risc iminent în propria familie, în familia extinsă sau în familia substitutivă.

Atribuții:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități: reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

găzduire pe perioadă determinată;

îngrijire personală prin asigurarea de materiale igenico-sanitare și de igienă personală, precum și asigurarea condițiilor de locuit apropiate mediului familial;

asigurarea hranei prin elaborarea unui meniu zilnic printr-o alimentație echilibrată în conformitate cu preferințele și nevoile biologice specifice fiecărei vârste, regimurilor recomandate de medic și normele în vigoare cu privire la necesarul de calorii și elemente nutritive;

asistență medicală;

orientare școlară și profesională; încadrare după caz într-un grad de handicap;

consiliere psihologică și de specialitate;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

informarea beneficiarilor prin aducerea la cunoștință a ghidului de prezentare a serviciilor oferite in cadrul CPRU Cireșarii II

activități de promovare a imaginii centrului în comunitate

activități de comunicare și colaborare permanență cu alte instituții publice locale, organizații ale societății civile active în comunitate în folosul beneficiarilor

elaborarea de rapoarte de activitate

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia prin asigurarea următoarelor activități:

activități de intervenție de specialitate și reabilitare;

stabilirea identității/înregistrarea tardiva a nașterii;

colaborarea permanentă cu Biroul de Evidență a Populației în vederea eliberării cărții de identitate/cărții provizorii de identitate;

vizite la domiciliul părinților sau după caz a familiei lărgite, în scopul reintegrării sau menținerea legăturii cu familia;

pentru combaterea marginalizării, discriminării copii sunt înscriși într-o forma de învățământ recunoscută de statțînvățământ de masa, programul a 2-a șansa și învățământul frecvență redusă);

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

formarea continua a personalului din cadrul centrului;

evaluarea anuala a calității serviciilor prestate de către personalul angajat;

evaluarea tuturor activităților întreprinse in interesul beneficiarilor;

elaborarea de măsuri care să conducă la îmbunătățirea calității activităților desfășurate de resursele umane alocate serviciului;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

activități de întreținere a patrimoniului instituției în vederea asigurării unor servicii sociale de înalta calitate;

se îngrijește cu aprovizionarea centrului (alimente, produse de igiena, mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatură electrocasnică, încălțăminte și cele necesare activități de învățământ a copiilor ocrotiți -potrivit cerințelor unității), întocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5;

elaborarea unor măsuri de gospodărire raționala a consumurilor de utilități (apă, gaze, curent electric);

elaborarea de măsuri care să conducă la îmbunătățirea calității activităților desfășurate de resursele umane alocate serviciului;

evaluarea anuală a personalului;

instruirea personalului în vederea aplicării procedurilor utilizate în centru;

facilitarea participării personalului și a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor.

Art. 44 Ansamblul Rezidențial de tip Familial „ Sf. Maria ” indeplineste următoarele atribuții principale :

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Ansamblul Rezidențial de Tip Familial “ Sfânta Maria” sunt: copiii separați temporar sau definitiv de părinții lor că urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii plasamentului sau a plasamentului în regim de urgență sau tinerii, care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii, de protecție specială. Capacitatea ARTF „Sfânta Maria” este de 4 apartamente, 6 locuri/apartament.

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarele activități:

 • >       reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • >      găzduire pe perioada nedeterminată

 • >       îngrijire personală;

 • >       reintegrare familială și comunitară;

 • >      educație

 • >      asistență medicală

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • >       colaborarea cu celelalte servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 în vederea realizării de activități de informare la nivelul comunității cu privire la problematica copiilor aflați cu măsură de protecție specială plasament pentru integrarea /includerea socială deplină

 • >       realizarea și menținerea unei colaborări activă cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile rezidențiale ale centrului

 • >       elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • >       protecție și asistență în realizarea deplină și exercitarea efectivă a drepturilor

 • >       consiliere psihologică

 • >       asigurarea un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacității de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc

 • >       măsuri de prevenire a abuzului asupra copiilor și a oricăror forme de exploatare

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • >       elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • >       realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • >      formarea continuă a personalului

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • >       aprovizionarea centrului (alimente, produse de igienă, mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatură electrocasnică, încălțăminte și cele necesare activități de învățământ a copiilor ocrotiți- potrivit cerințelor unității), întocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5 ;

 • >       evaluarea anuală a personalului;

 • >       instruirea personalului în vederea aplicării procedurilor utilizate în centru;

 • >       facilitarea participării personalului și a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor;

 • >       planificarea și monitorizarea utilizării materialelor consumabile și a obiectelor;

Art. 45 Adăpostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Străzii indeplineste următoarele atribuții principale :

 • •       Adăpostul de Zi si de Noapte pentru Copiii Străzii este un serviciu alternativ la institutionalizarea de tip clasic, avand ca beneficiari copiii care fac parte din categoria copiilor străzii, cu vârste intre 7-17 ani,

 • •       Programul este permanent si asigura rezidenta de zi si/sau de noapte, hrana, imbracaminte, activitati instructiv-educative, școlarizare sau rescolarizare, activitati de socializare si de petrecere a timpului liber, asistenta medicala, consiliere psihologica, psihopedagogica sau moral-religioasa;

 • •       Admiterea copilului in adăpostul de zi si de noapte se va face ca urmare a:

 • a)       solicitării voluntare a copiilor străzii,

 • b)       acompanierii copiilor străzii de către Serviciul de Intervenție pentru Copiii Străzii,

 • c)      acompanierii copiilor străzii de către organele de poliție(după caz),

 • d)      in baza deciziei directorului Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului privind măsura plasamentului în regim de urgență.

 • •       In perioada in care copiii străzii vor beneficia de serviciile adăpostului, se vor efectua demersuri pentru prevenirea institutionalizarii, pentru prevenirea reîntoarcerii in mediul stradal sau pentru clarificarea situației școlare, medicale, familiale, sociale si juridice, după cum urmeaza:

 • a)       informarea copiilor străzii asupra drepturilor lor si despre serviciile de care poate beneficia in adapost, prin distribuirea unor materiale informative si discuții pe marginea lor (broșuri ce conțin Convenția ONU privind drepturile copilului, pliante care prezintă D.G.A.S.P.C. Sector 5 etc.).

 • b)       evaluarea complexa a copilului străzii si a familiei acestuia (sociala, medicala, educaționala si psihologica);

 • c)      asigurarea unor servicii medicale, adecvate nevoilor, a hranei, imbracamintei, încălțămintei, rechizitelor etc.;

 • d)       participarea la activitati de petrecere a timpului liber (vizionare filme la cinematografe, vizitarea unor muzee, parcuri, stadioane sau in unitati de invatamant specifice vârstei);

 • e)      includerea copiilor străzii in programe de consiliere psihologica si pregătirea familiilor pentru reintegrarea copilului in familie;

 • f)       restabilirea si consolidarea legaturilor cu familia de origine a copiilor străzii;

 • g)                realizarea și menținerea unei colaborări active cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile sociale oferite de către adăpost;

 • h)               mediatizarea fenomenului copiilor străzii, avand ca obiectiv sensibilizarea opiniei publice si implicarea comunității locale in protecția si ingrijirea copiilor străzii;

 • i)                promovarea drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora;

 • j)                  prevenirea situațiilor de dificultate în care pot intra copiii străzii;

 • k)               colaborarea cu Serviciul de Intervenție pentru Copiii Străzii, care asigura managementul de caz

pentru copiii care benficiaza de serviciile adăpostului, dar si cu celelalte servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector

5 sau organizații nonguvernamentale acreditate conform legislației in vigoare, în vederea realizării de activități de informare la nivelul comunității cu privire la problematica copiilor străzii;

 • •                 Pentru asigurarea calității serviciilor sociale, realizarea următoarelor activități: elaborează instrumentele standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, realizează evaluări periodice a serviciilor prestate, efectuează demersuri pentru formarea continua a personalului, conform legislației in vigoare;

 • •                Administrează resursele financiare, materiale și umane ale centrului prin aprovizionarea cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatură electrocasnică, încălțăminte și cele necesare activității de învățământ si de petrecere a timpului liber a copiilor;

 • •                Completează periodic baza de date informatizata cu informații noi referitoare la datele de stare civila ale copilului, părinților sau membrilor familiei extinse;

 • •                In conformitate cu prevederile legale, efectuează demersuri pentru reactualizarea procedurilor de lucru, imbunatatirea activitatii si a servicilor oferite copiilor străzii, organizând sesiuni de instruire si/sau informare a angajatilor si beneficiarilor.

Art. 46 Centrul de Tip Rezidențial pentru Copii cu Dizabilitati îndeplinește următoarele atribuții principale :

Beneficiarii serviciilor sociale acordate sunt: copiii încadrați în grad de handicap, separați temporar sau definitiv de părinții lor că urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii plasamentului sau a plasamentului în regim de urgență sau tinerii, care au împlinit vârsta de 18 ani, încadrați în grad de handicap și care beneficiază, în condițiile legii, de protecție specială.

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarele activități:

 • >      reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • >      găzduire pe perioada nedeterminată

 • >       îngrijire personală;

 • >      reintegrare familială și comunitară;

 • >       educație;

 • >       asistență medicală;

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • >      colaborarea cu celelalte servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 în vederea realizării de activități de informare la nivelul comunității cu privire la problematica copiilor aflați cu măsură de protecție specială plasament pentru integrarea /includerea socială deplină;

 • >      colaborarea cu Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului;

 • >       realizarea și menținerea unei colaborări activă cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile rezidențiale ale centrului;

 • >       elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • >       protecție și asistență în realizarea deplină și exercitarea efectivă a drepturilor

 • >       consiliere psihologică

 • >       asigurarea un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacității de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc

 • >       măsuri de prevenire a abuzului asupra copiilor și a oricăror forme de exploatare

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • >       elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • >       realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • >      formarea continuă a personalului

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • >       aprovizionarea centrului (alimente, produse de igienă, mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatură electrocasnică, încălțăminte și cele necesare activități de învățământ a copiilor ocrotiți- potrivit cerințelor unității), întocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5 ;

 • >       evaluarea anuală a personalului;

 • >       instruirea personalului în vederea aplicării procedurilor utilizate în centru;

 • >       facilitarea participării personalului și a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor;

 • >      planificarea și monitorizarea utilizării materialelor consumabile și a obiectelor;

Art. 47 Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial îndeplinește următoarele atribuții principale :

Beneficiarii serviciilor sociale acordate sunt: copiii separați temporar sau definitiv de părinții lor că urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii plasamentului sau a plasamentului în regim de urgență sau tinerii, care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii, de protecție specială. Capacitatea Complexului de Servicii pentru Protecția Copilului - Apartamente Sociale de Tip Familial este de 4 apartamente, 6 locuri/ apartament.

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/ local, prin asigurarea următoarele activități:

 • >       reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • >      găzduire pe perioada nedeterminată

 • >       îngrijire personală;

 • >       reintegrare familială și comunitară;

 • >      educație

 • >      asistență medicală

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • >       colaborarea cu celelalte servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 în vederea realizării de activități de informare la nivelul comunității cu privire la problematica copiilor aflați cu măsură de protecție specială plasament pentru integrarea /includerea socială deplină

 • >       realizarea și menținerea unei colaborări activă cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile rezidențiale ale centrului

 • >       elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • >       protecție și asistență în realizarea deplină și exercitarea efectivă a drepturilor

 • >       consiliere psihologică

 • >       asigurarea un climat afectiv favorabil dezvoltării personalității complexe a copilului, stimularea capacității de comunicare a copiilor, prin crearea unui climat de încredere, de respect reciproc

 • >      măsuri de prevenire a abuzului asupra copiilor și a oricăror forme de exploatare

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • >       elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • >       realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • >      formarea continuă a personalului

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • >       aprovizionarea centrului (alimente, produse de igienă, mobilier, cazarmament, articole vestimentare, aparatură electrocasnică, încălțăminte și cele necesare activități de învățământ a copiilor ocrotiți- potrivit cerințelor unității), întocmind referate de necesitate pe care le supune aprobării serviciilor specializate din cadrul DGASPC sector 5 ;

 • >       evaluarea anuală a personalului;

 • >       instruirea personalului în vederea aplicării procedurilor utilizate în centru;

 • >       facilitarea participării personalului și a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor;

 • >       planificarea și monitorizarea utilizării materialelor consumabile și a obiectelor;

Art. 48. Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violentei Domestice

Complexul de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice se organizează și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Sector 5, aflat sub directa coordonare a Directorului General Adjunct pentru Protecția Specială a Copilului, ca măsură activă de prevenire conflictelor și violenței domestice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioate.

Structura Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice este următoarea:

 • 1.      Centrul de Primire în Regim de Urgență a Victimelor Violenței Domestice

 • 2.      Centrul de Recuperare a Victimelor Violenței Domestice

 • 3.       Centrul de Asistență destinat Agresorului

 • 4.      Locuința Protejată pentru Victimele Violenței Domestice

 • 1. Centrul de Primire în Regim de Urgentă a Victimelor Violenței Domestice

Centrul de Primire în Regim de Urgență a Victimelor Violenței Domestice, cu o capacitate de 12 locuri, are următoarele atribuții:

 • a)      De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.       reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2.       găzduire pe o perioadă determinată, între 5 și 60 de zile; hrană ( 3 mese/zi); supraveghere; pază;

 • 3.       consiliere psihologică și suport emoțional; consiliere juridică;

 • 4.       reintegrare familială și comunitară;

 • b)      De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.       informarea continuă a beneficiarilor asupra serviciilor oferite în centru;

 • 2.       diseminarea informațiilor despre serviciile sociale oferite în cadrul evenimentelor desfășurate în sopul prevenirii/combaterii violenței domestice;

 • 3.       colaborarea cu mass-media în vederea mediatizării fenomenului violenței domestice și a serviciilor oferite;

 • 4.       efectuarea demersurilor către DGASPC Sector 5, în vederea dezvoltării unor parteneriate și colaborarea cu organizații nonguvernamentale, instituții și alți reprezentanți ai societății civile;

 • 5.       promovarea serviciului în comunitate prin distribuirea de pliante și flayere, în vederea informării despre serviciile oferite de centru;

 • 6.       implicarea voluntarilor în activitățile fiecărui beneficiar.

 • c)      De promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acesteia:

 • 1.       elaborarea și aplicarea "Cartei drepturilor beneficiarilor”, în conformitate cu drepturile prevăzute în Convenția ONU;

 • 2.       informarea beneficiarilor asupra drepturilor lor;

 • 3.       măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la condițiile de furnizare a serviciilor sociale, facilitățile oferite de activitățile desfășurate;

 • 4.       dispunerea dc proceduri, de un regulament intern, care respectă și sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șanse, precum și participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • 5.       asigurarea demnității beneficiarilor, autodeterminării și autonomiei acestora în gestionarea propriilor bunuri și respectarea dreptului la intimitate;

 • 6.       dispunerea de reglementări privind asigurarea confidențialității, cunoscute atât de către personal, cât și de către beneficiari;

 • 7.       asigurarea condițiilor necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite;

 • 8.       respectarea Codului etic al angajaților.

 • d) De asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1.       elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2.       realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3.       acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără discriminare, a unor servicii sociale centrate pe nevoile personale ale beneficiarului;

 • 4.       în relația dintre furnizori și beneficiari, se vor utiliza mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile, se va asigurarea confidențialitatea și securitatiea datelor și informațiilor personale, se vor utiliza mecanisme de prevenție și combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;

 • 5.       dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă: recrutarea de personal calificat și asigurarea formării continue, implicarea voluntarilor, asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă;

 • 6.       evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarului prin completarea de chestionare scrise la ieșirea din centru.

 • e) De administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului:

 • 1.       recrutarea si angajarea personalului se face de către DGASPC Sector 5, în conformitate cu legislația în vigoare, ca urmare a unui referat întocmit de către șeful de centru;

 • 2.       stabilirea structurii și a numărului de personal se realizează de către DGASPC Sector 5 cu aprobarea organigramei și Ștatele de funcții prin Hotărârea Consiliului local Sector 5;

 • 3.       bugetul este asigurat de către Consiliul Local Sector 5 și administrat de DGASPC Sector 5;

 • 4.       nevoile materiale ale beneficiarilor și ale centrului sunt aduse în atenția DGASPC Sector 5, prin referate de necesitate întocmite de către șeful de centru. Se urmărește respectarea alocărilor bugetare anuale, alocate centrului și beneficiarilor;

 • 5.       se întocmesc situații estimative privind consumul de alimente și alte produse /materiale, obiecte de inventar, la solicitarea DGASPC Sector 5;

 • 6.       atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea procedurilor de lucru privind sponsorizările și donațiile.

 • 7.       monitorizarea și evaluarea permanentă a obiectivelor propuse.

 • 2. Centrul de Recuperare a Victimelor Violentei Domestice

Centrul de Recuperare a Victimelor Violenței Domestice, cu o capacitate de 7 locuri, are următoarele atribuții:

 • a)      De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.       reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2.       găzduire pe o perioadă determinate, până la maxim 180 de zile, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia; hrană (3 mese/zi); supraveghere; pază;

 • 3.       consiliere psihologică și suport emoțional; consiliere juridică;

 • 4.       reintegrare familială și comunitară;

 • b)      De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domniul de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.       informarea continuă a beneficiarilor asupra serviciilor oferite în centru;

 • 2.       diseminarea informațiilor despre serviciile sociale oferite în cadrul evenimentelor desfășurate în sopul prevenirii/combaterii violenței domestice;

 • 3.       colaborarea cu mass-media în vederea mediatizării fenomenului violenței domestice și a serviciilor oferite;

 • 4.       efectuarea demersurilor către DGASPC Sector 5, în vederea dezvoltării unor parteneriate și colaborarea cu organizații nonguvernamentale, instituții și alți reprezentanți ai societății civile;

 • 5.       promovarea serviciului în comunitate prin distribuirea de pliante și flayere, în vederea informării despre serviciile oferite de centru;

 • 6.       implicarea voluntarilor în activitățile fiecărui beneficiar.

 • c) De promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acesteia:

 • 1.       elaborarea și aplicarea ”Cartei drepturilor beneficiarilor”, în conformitate cu drepturile prevăzute în Convenția ONU;

 • 2.        informarea beneficiarilor asupra drepturilor lor;

 • 3.       măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la condițiile de furnizare a serviciilor sociale, facilitățile oferite de activitățile desfășurate;

 • 4.       dispunerea de proceduri, de un regulament intern, care respectă și sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șanse, precum și participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • 5.       asigurarea demnității beneficiarilor, autodeterminării și autonomiei acestora în gestionarea propriilor bunuri și respectarea dreptului la intimitate;

 • 6.       dispunerea de reglementări privind asigurarea confidențialității, cunoscute atât de către personal, cât și de către beneficiari;

 • 7.       asigurarea condițiilor necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite;

 • 8.       elaborarea și aplicarea Codului etic al angajaților.

 • d) De asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1.       elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2.        realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3.       acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără discriminare, a unor servicii sociale centrate pe nevoile personale ale beneficiarului;

 • 4.       în relația dintre furnizori și beneficiari, se vor utiliza mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile, se va asigurarea confidențialitatea și securitatiea datelor și informațiilor personale, se vor utiliza mecanisme de prevenție și combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;

 • 5.       dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă: recrutarea de personal calificat și asigurarea formării continue, implicarea voluntarilor, asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității Ia locul de muncă;

 • 6.        evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarului prin completarea de chestionare scrise, la ieșirea din centru.

 • e) De administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului:

 • 1.       recrutarea si angajarea personalului se face de către DGASPC Sector 5, în conformitate cu legislația în vigoare, ca urmare a unui referat întocmit de către șeful de centru;

 • 2.       stabilirea structurii și a numărului de personal se realizează de către DGASPC Sector 5 cu aprobarea organigramei și Ștatele de funcții prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5;

 • 3.       bugetul este asigurat de către Consiliul Local Sector 5 și administrat de DGASPC Sector 5;

 • 4.       nevoile materiale ale beneficiarilor și ale centrului sunt aduse în atenția DGASPC Sector 5, prin referate de necesitate întocmite de către șeful de centru. Se urmărește respectarea alocărilor bugetare anuale, alocate centrului și beneficiarilor;

 • 5.       se întocmesc situații estimative privind consumul de alimente și alte produse /materiale, obiecte de inventar, la solicitarea DGASPC Sector 5;

 • 6.       atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea procedurilor de lucru privind sponsorizările și donațiile.

 • 7.       monitorizarea și evaluarea permanentă a obiectivelor propuse.

 • 3. Centrul de Asistentă destinat Agresorului

Centrul de Asistență destinat Agresorului funcționează ca centru de zi, cu o capacitate de 7 beneficiari/zi și are următoarele atribuții:

 • a)      de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.       reprezentare a furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2.       consiliere psihologică și suport emoțional;

 • 3.        consiliere juridică;

 • 4.       asigurarea relațiilor de colaborare cu actorii sociali cu competențe în domeniu și încheie parteneriate în condițiile legii;

 • b)      de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.      promovarea prin afișarea serviciului pe site-ul DGASPC Sector 5, conform ROF;

 • 2.       distribuire de pliante-flayere.

 • c)      de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.       elaborarea și aplicarea "Cartei drepturilor beneficiarilor”, în conformitate cu drepturile prevăzute în Convenția ONU;

 • 2.        informarea beneficiarilor asupra drepturilor lor;

 • 3.       măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la condițiile de furnizare a serviciilor sociale, facilitățile oferite de activitățile desfășurate;

 • 4.       dispunerea de proceduri, de un regulament intern, care respectă și sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șanse, precum și participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • 5.       asigurarea demnității beneficiarilor, autodeterminării și autonomiei acestora în gestionarea propriilor bunuri și respectarea dreptului la intimitate;

 • 6.       dispunerea de reglementări privind asigurarea confidențialității, cunoscute atât de către personal, cât și de către beneficiari;

 • 7.       asigurarea condițiilor necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite;

 • 8.       elaborarea și aplicarea Codului etic al angajaților.

 • d)      de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1.       elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2.        realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3.       acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără discriminare, a unor servicii sociale centrate pe nevoile personale ale beneficiarului;

 • 4.       în relația dintre furnizori și beneficiari, se vor utiliza mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile, se va asigurarea confidențialitatea și securitatiea datelor și informațiilor personale, se vor utiliza mecanisme de prevenție și combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;

 • 5.       dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă: recrutarea de personal calificat și asigurarea formării continue, implicarea voluntarilor, asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă;

 • 6.        evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarului prin completarea de chestionare scrise, la ieșirea din centru.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • a)      recrutarea si angajarea personalului se face de către DGASPC Sector 5, în conformitate cu legislația în vigoare, ca urmare a unui referat întocmit de către șeful de centru;

 • b)      stabilirea structurii și a numărului de personal se realizează de către DGASPC Sector 5 cu aprobarea organigramei și Ștatele de funcții prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5;

 • c)      bugetul este asigurat de către Consiliul Local Sector 5 și administrat de DGASPC Sector 5;

 • d)      nevoile materiale ale beneficiarilor și ale centrului sunt aduse în atenția DGASPC Sector 5, prin referate de necesitate întocmite de către șeful de centru. Se urmărește respectarea alocărilor bugetare anuale, alocate centrului și beneficiarilor;

 • e)       se întocmesc situații estimative privind consumul de produse/materiale, obiecte de inventar, la solicitarea DGASPC Sector 5;

 • f)       atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea procedurilor de lucru privind sponsorizările și donațiile.

 • g)      monitorizarea și evaluarea permanentă a obiectivelor propuse.

 • 4. Locuința Protejată pentru Victimele Violentei Domestice:

Locuința Protejată pentru Victimele Violenței Domestice, cu o capacitate de 6 locuri, are următoarele atribuții:

 • a)       De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.       reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2.      găzduire pe o perioadă determinată, de maxim 1 an de zile;

 • 3.       consiliere psihologică și suport emoțional;

 • 4.       reintegrare familială și comunitară;

 • 5.       hrană.

 • b)       De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.       informarea continuă a beneficiarilor asupra serviciilor oferite în centru;

 • 2.       diseminarea informațiilor despre serviciile sociale oferite în cadrul evenimentelor desfășurate în sopul prevenirii/combaterii violenței domestice;

 • 3.       colaborarea cu mass-media în vederea mediatizării fenomenului violenței domestice și a serviciilor oferite;

 • 4.      efectuarea demersurilor către DGASPC Sector 5, în vederea dezvoltării unor parteneriate și colaborarea cu organizații nonguvernamentale, instituții și alți reprezentanți ai societății civile;

 • 5.       promovarea serviciului în comunitate prin distribuirea de pliante și flayere, în vederea informării despre serviciile oferite de centru;

 • 6.       implicarea voluntarilor în activitățile fiecărui beneficiar.

 • c) De promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului, în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acesteia:

 • 1.       elaborarea și aplicarea ”Cartci drepturilor beneficiarilor”, în conformitate cu drepturile prevăzute în Convenția ONU;

 • 2.       informarea beneficiarilor asupra drepturilor lor;

 • 3.       măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor cu privire la condițiile de furnizare a serviciilor sociale, facilitățile oferite de activitățile desfășurate;

 • 4.       dispunerea de proceduri, de un regulament intern, care respectă și sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șanse, precum și participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • 5.       asigurarea demnității beneficiarilor, autodeterminării și autonomiei acestora în gestionarea propriilor bunuri și respectarea dreptului la intimitate;

 • 6.       dispunerea de reglementări privind asigurarea confidențialității, cunoscute atât de către personal, cât și de către beneficiari;

 • 7.       asigurarea condițiilor necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite;

 • 8.       respectarea Codului etic al angajaților.

 • d) De asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1.       elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • 2.       realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • 3.       acordarea serviciilor sociale: asigurarea, fără discriminare, a unor servicii sociale centrate pe nevoile personale ale beneficiarului;

 • 4.       în relația dintre furnizori și beneficiari, se vor utiliza mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile, se va asigurarea confidențialitatea și securitatea datelor și informațiilor personale, se vor utiliza mecanisme de prevenție și combatere a riscului de abuz fizic, psihologic sau financiar asupra beneficiarului;

 • 5.       dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă: recrutarea de personal calificat și asigurarea formării continue, implicarea voluntarilor, asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă;

 • 6.       evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarului prin completarea de chestionare scrise la ieșirea din centru.

 • e) De administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului:

 • 1.       recrutarea si angajarea personalului se face de către DGASPC Sector 5, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 2.       stabilirea structurii și a numărului de personal se realizează de către DGASPC Sector 5 cu aprobarea organigramei și Ștatele de funcții prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5;

 • 3.       bugetul este asigurat din fonduri europene, în parteneriat cu Consiliul Local Sector 5 și administrat de DGASPC Sector 5;

 • 4.       atragerea de fonduri suplimentare cu respectarea procedurilor de lucru privind sponsorizările și donațiile.

 • 5.       evaluarea anuală a personalului;

 • 6.       personalul angajat, precum și voluntarii centrului se obligă să păstreze confidențialitatea identității și dificultăților persoanelor asistate, în acord cu legislația în vigoare.

 • 7.       facilitarea participării personalului și a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor.

49. Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului indeplineste următoarele atribuții principale :

realizează evaluarea psihosocială și instrumentarea dosarelor beneficiarilor care se confrunta temporar cu o situație excepționala si care pune in pericol dezvoltarea armonioasa a copilului,in vederea acordării de prestații financiare excepționale;

verifică îndeplinirea condițiilor legale in vederea acordării de prestații financiare exceptionale/stimulent educațional, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, si pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistentă socială;

întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistentă socială (prestații financiare exceptionale/stimulent educațional, crese sociale) acordate din bugetul local.

comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile si facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii si urmărește si răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii si persoanele îndreptățite la beneficiile de asistentă socială;

realizează evaluarea psihosocială si instrumentarea dosarelor beneficiarilor (evaluare inițiala,evaluarea detaliata, intocmirea planului de servicii, monitorizarea, contractul cu familia,procedura de admitere, incetarea/revocare a dispoziției, etc) in vederea acordării serviciilor sociale furnizate de Centrul Maternal Sf. Maria, Complexul de servicii socio-cducative pentru copii si centrele de zi ;

realizează evaluarea psihosocială si instrumentarea dosarelor beneficiarilor care solicita suportarea de la bugetul local a contribuției aferente frecventării creselor din subordinea instituției.

acorda servicii de specialitate si sprijină demersul de repatriere a copiilor aflati in situație de risc;

orientarea și acompanierea beneficiarilor pentru consiliere juridica si medicala in vederea obținerii drepturilor legale ;

realizează informarea părinților cu privire la drepturile si obligațiile pe care le au fata de proprii copii;

realizează informarea si consilierea beneficiarilor cu privire la beneficii si servicii sociale ce pot fi accesate in conformitate cu prevederile legale.

mediază între femeia gravida aflată în situație de criză, cu risc de părăsire a copilului și serviciile medicale de specialitate/ asigurarea accesului la consultațiile pre-/post- natale;

distribuie lunar, în mod gratuit, lapte praf formulă pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, suplinind sau înlocuind necesarul de lapte matern.

are responsabilitatea de a identifica / interveni în obținerea actelor de identitate ale beneficiarilor inclusiv pentru înregistrarea tardiva a nașterii acestora sau obținerea actelor de stare civila ;

colaborează cu centrele maternale din alte unitati administrativ teritoriale pentru prevenirea separării noului născut de mama;

initiaza si derulează parteneriate cu cabinetele de planning familial pentru educație sexuala si contraceptiva ;

are responsabilitatea de a dezvolta programe de prevenire abandonului intraspitalicesc al nou-nascutului si de a oferi informare si consiliere mamelor cu risc de abandon ;

inițiază și implementează programe de prevenire abandonului familial;

previne abandonul familial/școlar prin facilitarea accesului copiilor la grădinițele din comunitate (prin plata alocației de hrană) și în centrele de zi proprii DGASPC Sector 5 ;

derulează in grădinițe, școli și licee programe de educație pentru sanatate, educație sexuală si educație comunitara ;

dezvolta programe de susținere si informare a părinților în legătură cu drepturile pe care le au, precum și asupra modalității de acordare a drepturilor de asistență socială și de asigurări sociale ;

tine evidenta cazurilor pentru care se solicita inscrierea intr-o unitatea de educație timpurie/cresa si instrumentează dosarul copiilor in vederea admiterii in cresele din subordinea instituției.

respecta si promovează SMO omologate privind serviciile sociale pentru părinți si copii, serviciile de zi si centrele maternale;

respecta SMO privind managementul de caz ;

respecta si promovează prevederile Cartei ONU privind drepturile omului si drepturile copilului;

intocmeste rapoarte si statistici privind activitatea desfasurata in serviciu ;

promovează pastrarea confidențialității cazurilor sociale aflate in atentia serviciului;

monitorizează cazurile aflate in evidentele serviciului;

initiaza programe, proiecte si planuri antisaracie care au ca scop combaterea marginalizarii sociale in rândul copiilor cu risc crescut de abandon școlar si instituțional;

identificarea și inițierea de parteneriate cu societatea civila (ONG-uri,sponsori) pentru obținerea de finanțări cu scopul atingerii obiectivelor/atributelor serviciului;

realizează, in limita competentelor, consilierea psihosociala a copiilor si familiilor acestora in vederea prevenirii separării copilului de familie ;

colaborează cu serviciile proprii DGASPC Sector 5 în rezolvarea cazurilor sociale semnalate promovând oferirea de servicii unitare si integrate ;

sa dezvolte programe de susținere si informare a părinților în legătură cu drepturile pe care le au, precum și asupra modalității de acordare a drepturilor de asistență socială și de asigurări sociale ;

fundamentează proiectele de dispoziții ale Directorului General precum si proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 5 si le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 5, in domeniul sau de activitate ;

intocmeste proiectele de dispoziții ale Directorului General si proiectele de Hotarari promovate de DGASPC Sector 5 in Consiliul Local, in domeniul sau de activitate .

are in subordine Compartimentul evaluare, consiliere, monitorizare relații personale si sprijin pentru părinți si copii.

Art. 50 . Biroul Evaluare, Consiliere, Monitorizare Relații Personale si Sprijin pentru Copii și Părinți Îndeplinește următoarele atribuții principale :

Monitorizarea relațiilor personale părinte-copil

• sprijină menținerea relațiilor personale părinte-copil pentru familii aflate într-una dintre următoarele situații: proces de separare, divorț cu minori, stabilire domiciliu minor, dificultăți în desfășurare programului de legături personale;

 • •        acordă prin personalul de specialitate, pentru restabilirea și menținerea relațiilor, consilierea copilului și a părinților săi, la solicitarea acestora;

 • •        monitorizează relațiile personale părinte-copil pentru o durată de până la 6 luni în cazul în care părintele la care copilul locuiește împiedică sau afectează în mod negativ legăturile personale ale copilului cu celălalt părinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanță sau convenit de către aceștia, la cererea părintele la care nu locuiește în mod statornic copilul;

 • •       întocmește rapoarte de specialitate pe toată perioada de monitorizare a programului de legături personale;

 • •       asigură garantarea și respectarea dreptului minorului pe parcursul procedurii de executare silită a hotărârilor judecătorești referitoare la minor;

 • •       întocmește toată documentația necesară pentru stabilirea unui program de consiliere psihologică, în vederea sesizării instanței de judecată în caz de refuz al minorului în cadrul executării silite;

 • •       asigură garantarea și respectarea drepturilor minorului pe parcursul procedurii de executare silită a hotărârilor judecătorești.

Evaluarea psihologică a minorilor

• realizează evaluarea psihologică a minorilor în context familial, la solicitarea instanțelor de judecată și a altor instituții abilitate (poliție, parchet, etc.) și în acord cu competențele profesionale ale specialiștilor, în spețe referitoare la: stabilire domiciliu minor, program de legături personale, exrecitarea autorității părintești;

 • •        realizează la solicitarea instanțelor de judecată și în acord cu competențele profesionale ale specialiștilor, evaluarea psihologică a părinților din perspectiva abilităților parentale;

 • •       realizează consilierea psihologică a minorilor în scopul reducerii consecințelor negative și aspectelor disfuncționale ale divorțului și separării părinților;

Consilierea psihologică

 • •        realizează consilierea psihologică a minorilor în scopul identificării stărilor psihologice și/sau boală și a mecanismelor psihologice de etiopatogenoză și/sau de sanogeneză la solicitarea instanțelor de judecată și a altor instituții abilitate (poliție, parchet, etc) și în acord cu competențele profesionale ale specialiștilor în speță referitoare la: stabilire domiciliu minor, program de vizitare minor, stabilire custodie minor evaluarea psihologică a copilului în context familial;

 • •        realizează la solicitarea instanțelor de judecată și în acord cu competențele profesionale ale specialiștilor, consilierea psihologică a părinților în vederea îmbunătățirii abilităților parentale;

Asistare la desfășurarea programului de legături personale dispus de către instanță la sediul Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 5

 • •        Respectarea dispozițiilor instanței prin asigurarea unui spațiu corespunzător desfășurării programului de legături personale;

 • •        Asigurarea prin personalul de specialitate, a îndeplinirii obligațiilor aflate în sarcina instituției, conform dispozitivului sentinței;

 • •        Realizarea intervenției de specialitate în interesul superior al copilului, și în acord cu dispozitivul sentinței;

Asistare la audierea minorilor în cauze cu minori si de familie

Oferirea prin personalul de specialitate, a suportului în crearea unui cadru securizant, care să permită autodezvăluirea minorului

întocmirea de rapoarte la solicitarea organului judiciar și trasmiterea informațiilor rezultate din analiza asupra comportamentului și mărturiei minorilor, din perspectivă psihologică.

Informare si consiliere socială

 • •        informarea părinților cu privire la drepurile și obligațiile pe care le au față de proprii copii;

 • •       informarea și consilierea de specialitate atunci când programul de legături personale dintre copil-părinte nu este clar definit în convenția notarială/hotărârea judecătorească sau între părinți;

 • •       respectă SMO privind managementul de caz ;

 • •        respectă și promovează prevederile Cartei ONU privind drepturile omului și drepturile copilului;

 • •        întocmește rapoarte și statistici privind activitatea desfășurată în cadrul biroului;

 • •        promovează păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția biroului;

 • •         monitorizează cazurile aflate în evidențele biroului ;

 • •       identificarea și inițierea de parteneriate cu societatea civilă (ONG-uri, sponsori) pentru obținerea de finanțări cu scopul atingerii obiectivelor/atributelor biroului;

 • •       colaborează cu serviciile proprii DGASPC Sector 5 în rezolvarea cazurilor sociale semnalate promovând oferirea de servicii unitare și integrate ;

 • •        dezvoltă programe de susținere și informare a părinților în legătură cu drepturile pe care le au, precum și asupra modalității de acordare a drepturilor de asistență socială și de asigurări sociale.

Art. 51 Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati Îndeplinește următoarele atribuții principale :

Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilitati este o unitate funcțională a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului al cărui scop este prevenirea abandonului și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară pentru copii, cât și a unor activități de sprijin, consiliere, educare pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilități dispune de 70 de locuri , oferind servicii de îngrijire , hrană și recuperare și servicii educaționale,de abilitare -reabilitare în funcție de nevoile specifice ale fiecărui beneficiar, prevăzute în planul de servicii și planul de recuperare.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilități sunt:

a) Beneficiari directi:

 • •        copii cu dizabilități încadrați în grad de handicap care trăiesc în familie în sectorul 5,București după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale conform legislației în vigoare și a misiunii centrului

 • •        copii cu dizabilități și părinții cărora li se acordă prestații și servicii destinate prevenirii separării lor;

b) Beneficiari indirecți:

—, Părinți și membrii ai familiei lărgite sau reprezentantul legal și/sau persoana

• Părinți și membrii ai familiei lărgite sau reprezentantul legal și/sau persoana care au în îngrijire copil cu dizabilități

Contractul pentru acordarea de servicii sociale este întocmit de către persoana desemnată prin fișa postului și este aprobat de către șeful de centru.

Principalele atribuții ale Centrului Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilități sunt următoarele:

 • l)de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • a. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • b. îngrijire

 • c. Educare și dezvoltare timpurie

 • d. Supraveghere

 • e. Consiliere psihosocială și suport emoțional

 • f. Asistență și recuperare medicală,după caz

 • g. Abilitare -reabilitare -Intervenție psihologică, kinetoterapeutică,logopedica, educaționala

 • h. Suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață independentă

 • i. Activități instructiv-educative de dezvoltare a abilităților și a disponibilităților cognitive, psihomotorii, afectiv-relaționale și social-adaptative, prin elaborarea unor programe individualizate

 • j. Program de servicii educaționale pentru copiii înscriși în centru la componenta abilitare -reabilitare ,ce include masa odihna , sprijin la efectuarea temelor precum si program de recreere si socializare , în intervalul orar 10.00.-18.00

 • k. Socializare și petrecere a timpului liber

 • l. Reintegrare familială și comunitară

 • m. Conștientizare și sensibilizare a populației

 • n. Alte activități: masă și preparare hrană caldă, menaj-gospodărie, alte activități administrative

 • 2) facilitarea accesării serviciilor/terapiilor de recuperare/reabilitare funcțională de către copiii cu dizabilități pe baza recomandărilor specialiștilor

 • 3) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea unor activități de :

 • a. Colaborare cu alte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5,în vederea realizării de activități de informare la nivelul comunității, cu privire la problematica copiilor cu dizabilități,în vederea integrării/includerii sociale depline și active

 • b. Distribuire de pliante/broșuri etc;

 • c. Colaborare cu instituțiile care au responsabilități în promovarea și respectarea drepturilor copilului, precum și responsabilități în recuperarea și reabilitarea copilului cu dizabilități;

 • d. Colaborare activă cu familiile copiilor care beneficiază de serviciile componentei de zi

 • e. De informare la nivelul comunității și de promovare a serviciilor sociale oferite de centru cu privire la necesitatea accesării serviciilor dc recuperare/reabilitare funcțională în vederea ameliorării dificultăților copiilor cu dizabilități.

 • f. Facilitare a accesului în incinta proprie a potențialilor beneficiari pentru a cunoaște serviciile acordate, prin organizarea lunară a „Zilei porților deschise”

 • 4) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea de activități:

 • a. De prevenire a abuzului asupra copiilor și a oricăror forme de exploatare

 • b. De optimizare a activității de integrare și incluziune în viața socială,prin colaborarea cu profesioniști și instituții din domeniu

 • c. De consiliere a părinților și familiei lărgite a beneficiarilor cu dizabilități

 • d. De organizare a unor campanii de promovare a dreptului la educație/școală gratuită pentru fiecare copil

 • e. De inițiere a unor campanii de sensibilizare privind problemele și nevoile copiilor cu dizabilități.

 • 5) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • a. Elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • b. Asigurarea evaluării inițiale complexă și multidisciplinară a copilului cu dizabilități

și stabilirea obiectivelor în funcție de rezultatele evaluării prin întocmirea planului personalizat de intervenție;

 • c. Realizarea de intervenții terapeutice recuperatorii în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse;

 • d. întâlniri de lucru interdisciplinare în vederea analzării evoluției copilului;

 • e. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • f. Formarea și informarea personalului

 • g. îndeplinirea standardelor de calitate a serviciilor oferite și standardelor ocupaționale specifice personalului încadrat

 • 6) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • a. Recrutarea și angajarea personalului calificat, cu abilități empatice și de comunicare cu copiii, în conformitate cu legislația in vigoare, ca urmare a nevoilor identificate și posturilor vacante, pentru îndeplinirea misiuni și obiectivelor centrului în condiții optime (recrutarea și angajarea este realizată de către furnizorul public de servicii sociale - DGASPC Sector 5);

 • b. Respectarea și îndeplinirea de către personalul Centrului a atribuțiilor si responsabilităților din fișele de post și a sarcinilor trasate de către conducere;

 • c. Revizuirea fișelor de post în funcție de dinamica cerințelor posturilor respective;

 • d. Asigurarea numărului și structurii de personal adecvate nevoilor și asigurării continuității activităților de îngrijire și educație timpurie pentru copii, consiliere și sprijin pentru părinți, beneficiari ai centrului;

 • e. Realizarea evaluării anuale a performanțelor profesionale;

 • f. Dezvoltarea resurselor umane implicate în acordarea serviciilor sociale și îmbunătățirea condițiilor de muncă: asigurarea formării continue a acestuia, implicarea voluntarilor, asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor specifice activităților derulate, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă.

Toate activitățile, prevăzute a se desfășura în Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilități ,vor fi prezentate în regilamcntul de Organizare și Funcționare ,care va fi elaborate de către șeful de centru și aprobat de Consiliul Local Sector 5.

Art. 52 Centrul de Zi „ Sf. Ana” îndeplinește următoarele atribuții principale :

Centrul de Zi „Sf.Ana” face parte integranta din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, funcționând ca serviciu al acesteia si de el beneficiază copiii cu vârste cuprinse intre 3 si 18 ani;

Centrul de zi are ca obiectiv inlocuirea treptata a centrelor de plasament de tip clasic, asigurând îngrijirea si securitatea copiilor pe timpul zilei, fiind un serviciu alternativ la institutionalizare;

Centrul de zi urmărește scăderea ratei abandonului copiilor de către părinți, scăderea numărului de copii institutionalizati, scăderea duratei de ședere a copiilor din instituțiile rezidențiale;

Centrul de zi este coordonat din punct de vedere metodologic de către Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie ;

In activitatea sa coordonatorul centrului de zi se bazeaza pe dispozițiile Directorului General al D.G.A.S.P.C.

Sector 5 si normelor legale in vigoare elaborate de către autoritatile abilitate;

Accesul copiilor in centrul de zi se face in baza planului de servicii prin dispoziția Primarului Sector 5 , respectiv in baza planului individualizat de protecție prin dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5

Atribuțiile centrului de zi sunt următoarele :

asigura îngrijire si securitate copiilor pe timpul zilei, prevenind institutionalizarea acestora ;

desfasoara activitati de educație sanitara, de insusire si consolidare a deprinderilor de igiena corporala ;

desfasoara acțiuni in vederea prevenirii bolilor contagioase, dermato-venerice, precum si a informării copiilor despre metodele de protecție;

facilitarea/medierea inscrierii copiilor proveniti din familiile cu risc la medicul de familie;

întocmește pentru fiecare copil inscris un program educativ-recreativ personalizat;

previne abandonul școlar ;

informează părinții cu privire la problematica școlara a copiilor lor, a abilităților de care dau dovada, a punctelor slabe in procesul de invatare ;

desfasoara acțiuni menite sa intareasca relația școala -familie - comunitate;

asigura consiliere si orientare școlara pentru copiii cuprinși in programele centrului, conform particularităților psiho-afective si opțiunilor individuale ale lor;

desfasoara activitati menite sa conducă la creșterea responsabilității părinților pentru educarea propriilor copii, cum sunt activitatile administrativ- gospodărești, pregătirea de serbări, festivități, s.a.;

desfasoara activitati in vederea diminuării ratei vagabondajului si a delincventei juvenile prin reintegrare familiala, școlara ori socio-profesionala, planificarea timpului liber, precum si prin colaborarea cu alte servicii si instituții in vederea rezolvării problemelor copilului;

identifica familii aflate in dificultate;

intocmeste rapoarte statistice, si in baza acestora programe specifice de natura a veni in sprijinul copiilor familiilor aflate in dificultate.

asigura o parte din hrana, rechizite, obiecte de îmbrăcăminte, in condițiile legii, beneficiarilor Centrului de Zi.

Dosarul copilului care are acces la acest tip de serviciu alternativ trebuie sa cuprindă obligatoriu următoarele acte:

planul de servicii sau, după caz, planul de protecție individualizat a copilului intocmite de SMO de echipa multidisciplinara;

dispoziția Primarului sectorului 5 sau, după caz, dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 de admitere in centru;

certificat de naștere al copilului (copie);

buletin de identitate pentru copiii care depasesc varsta de 14 ani;

acte de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali;

certificate de naștere ale fraților minori;

copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de Încredințare- daca este cazul;

certificat de căsătorie;

sentința de divort-daca este cazul;

dovada spațiului de locuit;

fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare;

ancheta sociala privind situația familiei, a copilului;

adeverința de venit a părinților copilului;

adeverința privind situația școlara la zi a copilului;

contractul de servicii sociale incheiat intre furnizorul de servicii sociale (DGASPC S5) si beneficiar;

toate activitatile prevăzute a se desfasura in cadrul Centrului de Zi “Sf.Ana” vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare, care va fi elaborat de către șeful centrului si aprobat de Consiliul Local Sector 5.

- șeful Centrului de Zi intocmeste Regulamentul de Ordine Interioara care se aproba de conducerea D.G.A.S.P.C. sector 5 in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului Regulament.

Art. 53 Centrul de Zi „ George Calinescu „Îndeplinește următoarele atribuții principale :

Centrul de Zi „GEORGE CALINESCU ” face parte integranta din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, funcționând ca serviciu al acesteia si de el beneficiază copiii cu vârste cuprinse intre 6 si 16 ani;

Beneficiarii Centrului de Zi „ George Calinescu „ sunt copiii si părinții carora li se acorda servicii si prestații destinate prevenirii separării lor , precum si copiii care au beneficiat de o măsură de protecție speciala si care au fost reintegrați in familie , si care urmeaza cursurile Scolii Gimnaziale „ George Calinescu „ ;

Accesul copiilor in centrul de zi se face in baza planului de servicii prin dispoziția Primarului Sector 5 , respectiv in baza planului individualizat de protecție prin dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

Centrul de zi urmărește scăderea ratei abandonului copiilor de către părinți, scăderea numărului de copii institutionalizati, scăderea duratei de ședere a copiilor din instituțiile rezidențiale ;

Centrul de zi este coordonat din punct de vedere metodologic de către Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie ;

In activitatea sa coordonatorul centrului de zi se bazeaza pe dispozițiile directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 si normelor legale in vigoare elaborate de către autoritatile abilitate ;

Atribuțiile centrului de zi sunt următoarele :

asigura îngrijire si securitate copiilor pe timpul zilei, prevenind institutionalizarea acestora ;

desfasoara activitati de educație sanitara, de insusire si consolidare a deprinderilor de igiena corporala ;

desfasoara acțiuni in vederea prevenirii bolilor contagioase, dermato-venerice, precum si a informării copiilor despre metodele de protecție;

facilitarea/medierea inscrierii copiilor proveniti din familiile cu risc la medicul de familie;

intocmeste pentru fiecare copil inscris un program educativ-recreativ personalizat;

previne abandonul școlar si asigura creșterea interesului pentu noi cunoștințe;

informează părinții cu privire la problematica școlara a copiilor lor, a abilităților de care dau dovada, a punctelor slabe in procesul de invatare ;

desfasoara acțiuni menite sa intareasca relația școala -familie - comunitate ;

asigura consiliere si orientare școlara pentru copiii cuprinși in programele centrului, conform particularităților psiho-afective si opțiunilor individuale ale lor ;

asigura consilierea familiei copilului aflat in dificultate,;

acorda sprijin copilului in luarea deciziilor privind alegerea scolii, profesiei, locului de munca ;

acorda sprijin părinților in schimbarea locului de munca, in gasirea altor surse de sprijin, in orientarea către alte instituții care ii pot ajuta in soluționarea problemelor cu care se confrunta ;

desfasoara activitati menite sa conducă la creșterea responsabilității părinților pentru educarea propriilor copii, cum sunt activitatile administrativ- gospodărești, pregătirea de serbări, festivități, s.a.;

desfasoara activitati in vederea diminuării ratei vagabondajului si a delincventei juvenile prin reintegrare familiala, școlara ori socio-profesionala, planificarea timpului liber, precum si prin colaborarea cu alte servicii si instituții in vederea rezolvării problemelor copilului;

identifica familiile aflate in dificultate ;

intocmeste rapoarte statistice, si in baza acestora programe specifice de natura a veni in sprijinul copiilor familiilor aflate in dificultate ;

asigura o parte din hrana, rechizite, obiecte de îmbrăcăminte, in condițiile legii, beneficiarilor Centrului de Zi.

Dosarul copilului care are acces la acest tip de serviciu alternativ trebuie sa cuprindă obligatoriu următoarele acte:

planul de servicii sau , după caz, planul de protecție individualizat a copilului intocmite de SMO de echipa multidisciplinara;

dispoziția Primarului Sectorului 5 sau , după caz, dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 de admitere in centru;

certificat de naștere al copilului (copie);

buletin de identitate pentru copiii care depasesc varsta de 14 ani;

acte de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali;

certificate de naștere ale fraților minori

copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de încredințare- daca este cazul

certificat de căsătorie

sentința de divort-daca este cazul

dovada spațiului de locuit

fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare ;

ancheta sociala privind situația familiei, a copilului;

adeverința de venit a părinților copilului;

adeverința privind situația școlara la zi a copilului;

contractul de servicii sociale încheiat intre furnizorul de servicii sociale (DGASPC S5) si beneficiar .

toate activitatile prevăzute a se desfasura in cadrul Centrului de Zi “Sf.G.Calinescu” vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare, care va fi elaborat de către șeful centrului si aprobat de Consiliul Local Sector 5.

Art. 54 Centrul de Zi „ Mihail Sadoveanu „ Îndeplinește următoarele atribuții principale :

Centrul de Zi „ Mihail Sadoveanu ” face parte integranta din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, funcționând ca serviciu al acesteia si de el beneficiază copiii cu vârste cuprinse intre 6 si 16 ani;

Beneficiarii Centrului de Zi „Mihail Sadoveanu „ sunt copiii si părinții carora li se acorda servicii si prestații destinate prevenirii separării lor , precum si copiii care au beneficiat de o măsură de protecție speciala si care au fost reintegrați in familie , si care urmeaza cursurile Scolii Gimnaziala nr. 134 ;

Centrul de zi este coordonat din punct de vedere metodologic de către Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie ;

Accesul copiilor in centrul de zi se face in baza planului de servicii prin dispoziția Primarului Sector 5 , respectiv in baza planului individualizat de protecție prin dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

Centrul de zi urmărește scăderea ratei abandonului copiilor de către părinți, scăderea numărului de copii institutionalizati, scăderea duratei de ședere a copiilor din instituțiile rezidențiale ;

In activitatea sa coordonatorul centrului de zi se bazeaza pe dispozițiile directorului general al D.G.A.S.P.C.

Sector 5 si normelor legale in vigoare elaborate de către autoritatile abilitate ;

Atribuțiile centrului de zi sunt următoarele :

asigura îngrijire si securitate copiilor pe timpul zilei, prevenind institutionalizarea acestora ;

desfasoara activitati de educație sanitara, de insusire si consolidare a deprinderilor de igiena corporala ;

desfasoara acțiuni in vederea prevenirii bolilor contagioase, dermato-venerice, precum si a informării copiilor despre metodele de protecție;

asigura înscrierea copiilor proveniti din familiile cu risc la medicul de familie;

întocmește pentru fiecare copil inscris un program educativ-recreativ personalizat;

previne abandonul școlar si asigura creșterea interesului pentu noi cunoștințe ;

informează părinții cu privire la problematica școlara a copiilor lor, a abilităților de care dau dovada, a punctelor slabe in procesul de invatare ;

desfasoara acțiuni menite sa intareasca relația școala -familie - comunitate ;

asigura consiliere si orientare școlara pentru copiii cuprinși in programele centrului, conform particularităților psiho-afective si opțiunilor individuale ale lor;

asigura consilierea familiei copilului aflat in dificultate,;

acorda sprijin copilului in luarea deciziilor privind alegerea scolii, profesiei, locului de munca ;

acorda sprijin părinților in schimbarea locului de munca, in gasirea altor surse de sprijin, in orientarea către alte instituții care ii pot ajuta in soluționarea problemelor cu care se confrunta ;

desfasoara activitati menite sa conducă la creșterea responsabilității părinților pentru educarea propriilor copii, cum sunt activitatile administrativ- gospodărești, pregătirea de serbări, festivități, s.a. ;

desfasoara activitati in vederea diminuării ratei vagabondajului si a delincventei juvenile prin reintegrare familiala, școlara ori socio-profesionala, planificarea timpului liber, precum si prin colaborarea cu alte servicii si instituții in vederea rezolvării problemelor copilului;

identifica familiile aflate in dificultate ;

intocmeste rapoarte statistice, si in baza acestora programe specifice de natura a veni in sprijinul copiilor familiilor aflate in dificultate.

asigura o parte din hrana, rechizite, obiecte de imbracaminte, in condițiile legii, beneficiarilor Centrului dc Zi.

Dosarul copilului care are acces la acest tip de serviciu alternativ trebuie sa cuprindă obligatoriu următoarele acte: planul de servicii sau , după caz, planul de protecție individualizat a copilului intocmite de SMO de echipa multidisciplinara;

dispoziția Primarului Sectorului 5 sau , după caz, dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 de admitere in centru ;

certificat de naștere al copilului (copie);

carte de identitate pentru copiii care depasesc varsta de 14 ani;

acte de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali;

certificate de naștere ale fraților minori

copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței dc incrcdintare- daca este cazul

certificat de căsătorie

sentința de divort-daca este cazul

dovada spațiului de locuit

fisa medicala a copilului si analizele medicale stabilite de normele medicale in vigoare ;

ancheta sociala privind situația familiei, a copilului;

adeverința de venit a părinților copilului;

adeverința privind situația școlara la zi a copilului;

contractul de servicii sociale incheiat intre furnizorul de servicii sociale (DGASPC S5) si beneficiar .

toate activitatile prevăzute a se desfasura in cadrul Centrului de Zi “Sf.M.Sadoveanu” vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare, care va fi elaborat de către șeful centrului si aprobat de Consiliul Local Sector 5.

Art. 55 Centrul de Zi „ Sf. Marja,, Îndeplinește următoarele atribuții principale :

Centrul de Zi „ Sf.Maria ” face parte integranta din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5, funcționând ca serviciu al acesteia si de el beneficiază copiii (băieți si fete ) cu vârste cuprinse intre 6 luni si 5 ani;

Beneficiarii Centrului de Zi „Sf. Maria „ sunt copiii si părinții carora li se acorda servicii si prestații destinate prevenirii separării lor , precum si copiii care au beneficiat de o măsură de protecție speciala si care au fost reintegrați in familie ;

Centrul de zi este coordonat din punct de vedere metodologic de către Directorul General Adjunct pentru Prevenirea Separării Copilului de Familie ;

Accesul copiilor in centrul de zi se face in baza planului de servicii prin dispoziția Primarului Sector 5, respectiv in baza planului individualizat de protecție prin dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

Centrul de zi urmărește scăderea ratei abandonului copiilor de către părinți, scăderea numărului de copii institutionalizati, scăderea duratei de ședere a copiilor din instituțiile rezidențiale;

In activitatea sa coordonatorul centrului de zi se bazeaza pe dispozițiile directorului general al D.G.A.S.P.C.Sector 5 si normelor legale in vigoare elaborate de către autoritatile abilitate ;

Toate activitățile prevăzute a se desfasura in centru de zi vor fi prezentate detaliat in M.O.F. si R.O.I. care sunt elaborate de șeful centrului si aprobate de Directorul General al DGASPC Sector 5

Atribuțiile centrului de zi sunt următoarele :

asigura ingrijire si securitate copiilor pe timpul zilei, prevenind institutionalizarea acestora ;

desfasoara activitati de educație sanitara, de insusire si consolidare a deprinderilor de igiena corporala ;

facilitează inscrierea copiilor proveniti din familiile cu risc la medicul de familie;

intocmeste pentru fiecare copil inscris un program educativ-recreativ personalizat;

previne abandonul școlar si asigura creșterea interesului pentu noi cunoștințe ;

informează părinții cu privire la problematica copiilor lor, a abilităților si deprinderilor ce trebuie consolidate ;

desfasoara acțiuni menite sa intareasca relația copil -familie - comunitate ;

asigura consiliere pentru copiii cuprinși in programele centrului, conform particularităților psiho-afective si opțiunilor individuale ale lor ;

asigura consilierea familiei copilului aflat in dificultate,;

acorda sprijin părinților in schimbarea locului de munca, in gasirea altor surse de sprijin, in orientarea către alte instituții care ii pot ajuta in soluționarea problemelor cu care se confrunta ;

desfasoara activitati menite sa conducă la creșterea responsabilității părinților pentru educarea propriilor copii, cum sunt activitățile administrativ- gospodărești, pregătirea de serbări, festivități, s.a. ;

identifica familiile aflate in dificultate ;

intocmeste rapoarte statistice, si in baza acestora programe specifice de natura a veni in sprijinul copiilor familiilor aflate in dificultate.

asigura o parte din hrana, rechizite, obiecte de imbracaminte, in condițiile legii, beneficiarilor Centrului de Zi.

realizează un registru electronic cu toti beneficiarii serviciului social Centrul de Zi;

asigură informarea și consilierea beneficiarilor ( părinți si apartinatorii legali) , precum și informarea populației privind serviciul social Centrul de Zi;

facilitează inscrierea copiilor proveniti din familiile cu risc, inainite de ieșirea din centrul de zi, intr-o forma de invatamant preșcolar - gradinta

planifică și realizează activitățile de formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care oferă servicii sociale in cadrul Centrului de Zi;

colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

elaborează planul anual de acțiune al Centrului de Zi;

aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunități;

asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire, identificare, evaluare si soluționare a a acuzațiilor de abuz asupra copiilor, precum si de prevenire și combatere a violenței domestice.

dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor destinate prevenirii separării copilului de familie.

identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență domestică și îndrumă părțile către servicii de specialitate/mediere.

realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale din Centrul de Zi;

toate activitatile prevăzute a se desfasura in cadrul Centrului de zi vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful Centrului de zi si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Art. 56 Centrul Maternal „ Sf. Maria,, Îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local prin asigurarea următoarelor activități:

 • •        reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • •       asigură cazarea, hrană, cazarmamentul, echipamentul și condițiile igienico-sanitare necesare protecției cuplurilor mama-copil care beneficiază de acest tip de serviciu;

 • •       asigură supravegherea stării de sănătate, asistență medicală, recuperare, îngrijire și supraveghere permanentă a beneficiarilor;

 • •        asigură paza și securitatea beneficiarilor;

 • b) de informare a beneficiarilor/potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • •       campanii de informare prin postere, afișe, pliante;

 • •        activități de promovare a serviciilor centrului în mass media (televiziuni, radio-uri locale, publicații);

 • •        întâlniri cu specialiști, cu alți membrii ai comunității locale, cu scopul informării și sensibilizării acestora în ceea ce privește respectarea drepturilor copilului;

 • •        elaborarea de rapoarte de activitate;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • •        întâlnire cu liderii de opinie din comunitate;

 • •       atragerea și implicarea voluntarilor, de către coordonator, în activități de promovare și informare a publicului sau grupurilor țintă;

 • •        întâlniri cu grupuri pentru informarea drepturilor lor;

 • •        încheierea de parteneriate și colaborări cu diverse instituții locale în vederea asigurării bunăstării copilului și familiei;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • •        elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • •        realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • •       evaluarea anuală a personalului;

 • •        instruirea personalului în vederea aplicării procedurilor utilizate în centru;

 • •        facilitarea participării personalului și a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor;

 • •        planificarea și monitorizarea utilizării materialelor consumabile și a obiectelor;

Art. 57 Cresa ,,Sf. Stelian” Îndeplinește următoarele atribuții principale :

CRESA SF. STELIAN este componenta funcționala a D.G.A.S.P.C. Sector 5, avand drept scop asigurarea creșterii, educării si supravegherii medicale a copiilor in varsta de pana la 4 ani ai căror părinți sau susținători legali sunt incadrati in munca, se afla in perioada de efectuare a studiilor sau in alte situații care determina imposibilitatea supravegherii permanente a acestora. Cresa Sf. Stelian asigura creșterea, educarea si supravegherea medicala a copiilor cu vârste cuprinse intre 3 luni si 3 ani, iar in situația in care copilul anteprescolar implineste varsta de 3 ani in timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul cresei pina la finalizarea anului școlar, fara a depăși varsta de 4 ani atat in regim saptamanal, cat in regim de zi.

Cresa Sf. Stelian este condusa de un sef de cresa. Acesta este numit in funcție de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 prin dispoziție in urma unui concurs organizat pe baza legislației si a normelor in vigoare. Candidatii pentru ocuparea postului de sef trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata , in domeniul științelor socio-umane sau medicale .

Serviciile oferite copiilor au la baza contractul de furnizare a serviciilor sociale speciale, incheiat intre parinti/reprezentantii legali ai copilului si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 . înscrierea copiilor la cresa este realizata in temeiul unei solicitări scrise din partea parintilor/reprez. legali ai copiilor, in ordinea datei de depunere a cererilor si in conformitate cu numărul de locuri aprobate, cu excepția cazurilor sociale care vor fi supuse spre aprobare prin HCL Sector 5 in limita locurilor disponibile .

Actele necesare înscrierii copiilor la cresa sunt următoarele :

 • a)            cerere de inscriere;

 • b)            copie a certificatului de naștere al copilului;

 • c)            copii ale actelor de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali, certificatele de naștere ale fraților minori, si, după caz, copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de incredintare in vederea adopției;

 • d)           adeverința de venituri pentru fiecare dintre parinti/reprezentanti legali;

 • e)           adeverința de la medicul de familie, in care sa se menționeze ca respectivul copil este sănătos clinic;

 • f)           fisa imunizării, intocmita conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii cu privire la intrarea copilului in colectivitate;

 • g)           analize medicale: testare la tuberculina si examen coproparazitologic pentru copil.

Documentele prevăzute la punctele f) si g) împreuna cu avizul epidemiologie se prezintă in momentul in care copilul este admis in programul cresei.

Cresa Sf. Stelian are următoarele atribuții :

 • - efectuarea triajului epidemiologie zilnic si examinarea generala a copiilor la primirea in cresa cel puțin o data pe saptamana,de regula la revenirea copiilor din familie;

 • - monitorizarea consemnărilor oricăror rezultate in fisele copiilor;

 • - stabilirea periodica a controalelor si a masurilor curative-profilactice si de educație;

 • - efectuarea de sondaje la primirea copiilor in cresa,precum si a triajului epidemiologie al copiilor;

 • - examinarea copiilor reținuți la izolator si luarea masurilor care se impun avand in vedere starea de sanatate a acestora;

 • - urmărirea înregistrărilor rezultate examenelor medicale si a controalelor periodice privind dezvoltarea fizica si psihomotorie a copiilor cu deosebire a celor din evidenta speciala;

 • - colaborarea cu medicul de famile si cu ceilalți specialisit din policlinica,precum si cu familia;

 • - organizarea si controlarea permanenta a activitatii personalului medico-sanitar;

 • - întocmirea de propuneri privind realizarea planului de perfecționare profesionala a personalului medico-sanitar;

 • - controlarea inopinanta a stării igienico-sanitara a tuturor incaperilor;

 • - controlarea zilnica a modului de păstrare,depozitare,manipulare si pregătire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor;

 • - controlarea zilnica a întocmirii si diferențierii meniurilor pe grupe de vârste,modul cum s-a efectuat calculul caloriilor si a principiilor alimentare pentru fiecare meniu in parte;

 • - instruirea personalului in vederea respectării normelor de protecția muncii si asigurarea securității copiilor ,pentru prevenirea accidentelor;

-organizarea si realizarea activitatilor privind programul de viata al copiilor (toaleta, imbracarea, dezbrăcarea, curățenia) in vederea formarii bunelor deprinderi ale copiilor;

 • - asigurarea activitatii de curățenie,aerisire si igienizare a tuturor spatiilor in care se desfasoara activitatile cresei;

 • - asigurarea utilizării corespunzătoare in condiții de igiena optima a lenjeriei,accesoriilor de pat,precum si a echipamentului copiilor existente in dotarea patrimoniala a creselor;

 • - controlarea activitatii de spalare si calcare a lenjeriei copiilor cu respectarea normelor igienico-sanitare;

 • - luarea masurilor necesare creșterii rezistentei specifice si nespecifice a organismului copiilor;

 • - asigurarea unui program complex,adaptat fiecărei grupe de varsta in vederea stimulării dezvoltării fizice si psihice a copiilor;

 • - luarea de masuri pentru prevenirea si combaterea bolilor transmisibile;

 • - acordarea primului ajutor si a ingrijirilor medicale necesare in caz de îmbolnăvire,pana la internarea copilului intr-o unitate spitaliceasca sau izolare la domiciliu.

 • - toate activitatile prevăzute a se desfasura in cadrul cresei vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful de cresa si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Art. 58 Cresa ,,Sf. Andrei” îndeplinește următoarele atribuții principale :

CRESA SF. ANDREI este componenta funcționala a D.G.A.S.P.C. Sector 5 , avand drept scop asigurarea creșterii , educării si supravegherii medicale a copiilor in varsta de pana la 4 ani ai căror părinți sau susținători legali sunt încadrați in munca, se afla in perioada de efectuare a studiilor sau in alte situații care determina imposibilitatea supravegherii permanente a acestora . Cresa Sf. Andrei asigura creșterea , educarea si supravegherea medicala a copiilor cu vârste cuprinse intre 3 luni si 3 ani, iar in situația in care copilul anteprescolar împlinește varsta de 3 ani in timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul cresei pina la finalizarea anului școlar, fara a depăși varsta de 4 ani atat in regim saptamanal, cat in regim de zi.

Cresa Sf. Andrei este condusa de un sef de cresa. Acesta este numit in funcție de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 prin dispoziție in urma unui concurs organizat pe baza legislației si a normelor in vigoare. Candidatii pentru ocuparea postului de sef trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata in domeniul științelor socio-umane sau medicale .

Serviciile oferite copiilor au la baza contractul de furnizare a serviciilor sociale speciale, incheiat intre parinti/reprezentantii legali ai copilului si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 . înscrierea copiilor la cresa este realizata in temeiul unei solicitări scrise din partea parintilor/reprez. legali ai copiilor, in ordinea datei de depunere a cererilor si in conformitate cu numărul de locuri aprobate, cu excepția cazurilor sociale care vor fi supuse spre aprobare prin HCL Sector in limita locurilor disponibile .

Actele necesare înscrierii copiilor la cresa sunt următoarele :

 • a) cerere de inscriere;

 • b) copie a certificatului de naștere al copilului;

 • c) copii ale actelor de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali, certificatele de naștere ale fraților minori, si, după caz, copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de incredintare in vederea adopției;

 • d) adeverința de venituri pentru fiecare dintre parinti/reprezentanti legali;

 • e) adeverința de la medicul de familie, in care sa se menționeze ca respectivul copil este sănătos clinic;

 • f) fisa imunizării, intocmita conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii cu privire la intrarea copilului in colectivitate

 • g) analize medicale: testare la tuberculina si examen coproparazitologic pentru copil.

Documentele prevăzute la punctele f) si g) impreuna cu avizul epidemiologie se prezintă in momentul in care copilul este admis in programul cresei.

Parintii/reprezentantii legali ai copiilor care frecventează cresa se pot constitui in Comitet de Părinți la nivel de grupa sau/si cresacu scopul de a asigura o creștere continua a calitatii serviciilor oferite acestora .

Cresa Sf. Andrei are următoarele atribuții:

 • - examinarea generala a copiilor la primirea in cresa cel puțin o data pe saptamana,de regula la revenirea copiilor din familie;

-monitorizarea consemnărilor oricăror rezultate in fisele copiilor;

stabilirea periodica a controalelor si a masurilor curativ-profilactice si de educație;

 • - efectuarea de sondaje la primirea copiilor in cresa,precum si a triajului epidemiologie zilnic al copiilor;

 • - examinarea copiilor reținuți la izolator si luarea masurilor care se impun avand in vedere starea de sanatate a acestora;

 • - urmărirea Înregistrărilor, rezultatele examenelor medicale si a controalelor periodice privind dezvoltarea fizica si

psihomotorie a copiilor cu deosebire a celor          din evidenta speciala;

 • -  colaborarea  cu  medicul de familie si cu ceilalți specialiști din policlinica, precum  si  cu familia;

organizarea si controlarea permanenta a activitatii personalului medico-sanitar;

 • -  întocmirea  de  propuneri privind realizarea planului de perfecționare profesionala  a  personalului

controlarea inopinata a stării igenico-sanitara a tuturor incaperilor cresei;

 • - controlarea zilnica a modului de păstrare,depozitare,manipulare,tratare si pregătire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor;

 • - controlarea zilnica a întocmirii si diferențierii meniurilor pe grupe de vârste,modul cum s-a efectuat calculul caloriilor si a principiilor alimentare pentru fiecare meniu in parte;

 • - instruirea personalului in vederea respectării normelor de protecția muncii si asigurarea securității copiilor pentru

prevenirea                                                                                           accidentelor;

organizarea si realizarea activitatilor privind programul de viata al copiilor (toaleta,imbracarea,dezbrăcarea,curățenia) in vederea formarii bunelor deprinderi ale copiilor;

 • - asigurarea activitatii de curățenie ,aerisire si igienizare a tuturor spatiilor in care se desfasoara activitatile cresei;

 • - asigurarea utilizării corespunzătoare in condiții de igiena optima a lenjeriei,accesoriilor de pat,precum si a

echipamentului copiilor       ,existente       in dotarea patrimoniala a creselor;

 • - controlarea activitatii de spalare si calcare a lenjeriei copiilor cu respectarea normelor igenico-sanitare;

 • -  luarea masurilor necesare creșterii rezistentei specifice si nespecifice a organismului copiilor;

 • - asigurarea unui program complex,adaptat fiecărei grupe de varsta in vederea stimulării dezvoltării fizice si psihice a copiilor;

-luarea de masuri pentru prevenirea si combaterea bolilor transmisibile;

 • - acordarea primului ajutor si a îngrijirilor medicale necesare in caz de îmbolnăvire ,accidentare pana la anunțarea parintelui/reprezentantului legal al copilului si/sau amplasare in izolator .

 • - toate activitatile prevăzute a se desfasura in cadrul cresei vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful de cresa si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Art. 59 Cresa “Ariei si Aurora” Îndeplinește următoarele atribuții principale :

CRESA ARIEL si AURORA este componenta funcționala a D.G.A.S.P.C. Sector 5, avand drept scop asigurarea creșterii, educării si supravegherii medicale a copiilor in varsta de pana la 4 ani ai căror părinți sau susținători legali sunt încadrați in munca, se afla in perioada de efectuare a studiilor sau in alte situații care determina imposibilitatea supravegherii permanente a acestora. Cresa Ariei si Aurora asigura creșterea, educarea si supravegherea medicala a copiilor cu vârste cuprinse intre 3 luni si 3 ani, iar in situația in care copilul anteprescolar împlinește varsta de 3 ani in timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul cresei pina la finalizarea anului școlar, fara a depăși varsta de 4 ani.

Cresa Ariei si Aurora este condusa de un sef de cresa. Acesta este numit in funcție de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 prin dispoziție in urma unui concurs organizat pe baza legislației si a normelor in vigoare. Candidatii pentru ocuparea postului de sef trebuie sa fie absolvenți cu diploma de licența ai invatamantului universitar de lunga durata in domeniul științelor socio-umane sau medicale .

Serviciile oferite copiilor au la baza contractul de furnizare a serviciilor sociale speciale, încheiat intre parinti/reprezentantii legali ai copilului si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 . înscrierea copiilor la cresa este realizata in temeiul unei solicitări scrise din partea parintilor/reprez. legali ai copiilor, in ordinea datei de depunere a cererilor si in conformitate cu numărul de locuri aprobate, cu excepția cazurilor sociale care vor fi supuse spre aprobare prin HCL Sector 5 in limita locurilor disponibile .

Actele necesare înscrierii copiilor la cresa sunt următoarele :

 • a) cerere de înscriere;

 • b) copie a certificatului de naștere al copilului;

 • c) copii ale actelor de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali, certificatele de naștere ale fraților minori, si, după caz, copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de încredințare in vederea adopției;

 • d) adeverința de venituri pentru fiecare dintre parinti/reprezentanti legali;

 • e) adeverința de la medicul de familie, in care sa se menționeze ca respectivul copil este sănătos clinic;

 • f) fisa imunizării, intocmita conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii cu privire la intrarea copilului in colectivitate

 • g) analize medicale: testare la tuberculina si examen coproparazitologic pentru copil.

Documentele prevăzute la punctele f) si g) impreuna cu avizul epidemiologie se prezintă in momentul in care copilul este admis in programul cresei.

Parintii/reprezentantii legali ai copiilor care frecventează cresa se pot constitui in Comitet de Părinți la nivel de grupa sau/si cresacu scopul de a asigura o creștere continua a calitatii serviciilor oferite acestora .

Cresa Ariei si Aurora are următoarele atribuții:

examinarea generala a copiilor la primirea in cresa cel puțin o data pe sapatamana, de regula la revenirea copiilor din familie ;

monitorizarea consemnărilor oricăror rezultate in fisele copiilor ;

stabilirea periodica a controalelor si a masurilor curativo-profilactice si de educație;

efectuarea de sondaje la primirea copiilor in cresa , precum si a triajului epidemiologie al copiilor ; examinarea copiilor reținuți la izolator si luarea masurilor care se impun avand in vederea starea de sanatatate a acestora;

urmărirea înregistrărilor rezultate examenelor medicale si a controalelor periodice privind dezvoltarea fizica

si psihomotorie a copiilor cu deosebire a celor din evidenta speciala ;

colaborarea cu medicul de familie si cu ceilalți specialiști din policlinica , precum si cu familia ;

organizarea si controlarea permanenta a activitatii personalului medico-sanitar;

întocmirea de propuneri privind realizarea planului de perfecționare profesionala a personalului medico-sanitar ;

controlarea inopinata a stării igienico-sanitara a tuturor încăperilor cresei;

controlarea zilnica a modului de păstrare, depozitare, manipulare, tratare si pregătire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor;

controlarea zilnica a intocmirii si diferențierii meniurilor pe grupe de vârste , modul cum s-a efectuat calculul caloriilor si a principiilor alimentare pentru fiecare meniu in parte ;

instruirea personalului in vederea respectării normelor de protecția muncii si asigurarea securității copiilor pentru prevenirea accidentelor;

organizarea si realizarea activitatilor privind programul de viata al copiilor (toaleta , imbracarea , dezbrăcare , curățenia in vederea formarii bunelor deprinderi ale copiilor ;

asigurarea activitatii de curățenie , aerisire si igienizare a tutror spatiilor in care se desfasoara activitatile cresei ;

asigurarea utilizării corespunzătoare in condiții de igiena optima a lenjeriei, accesoriilor de pat, precum si a echipamentului copiilor exiustente in dotarea patrimoniala a creselor;

controlarea activitatii de spalare si calcare a lenjeriei copiilor cu respectarea normelor igienico- sanitare ;

controlarea zilnica a modului de păstrare , depozitare , amnipulare si pregătire a alimentelor si ingredientelor pentru masa copiilor ;

luarea masurilor necesare creșterii rezistentei specifice si nespecifice a organismului copiilor ;

asigurarea unui program complex , adaptat fiecărei grupe de varsta in vederea stimulării dezvoltării fizice si psihice a copiilor;

luarea de masuri pentru prevenirea si combaterea bolilor tansmisibile ;

acordarea primului ajutor si a Îngrijirilor medicale necesare in caz de îmbolnăvire , pana la internare a copilului intr-o unitate spitaliceasca sau izolare la domiciliu .

toate activitatile prevăzute a se desfasura in cadrul cresei vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful de cresa si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Art. 60 Complexul de Servicii Socio-Educative pentru Copii are următoarele atribuții principale :

Complexul de servicii socio-educative pentru copii este destinat cu titlu gratuit copiilor care domiciliază in sectorul 5, ce provin din familii defavorizate sau vulnerabile, copii cu risc de abandon școlar, copiilor cu intarzieri in dezvoltare, copiilor cu dizabilitati si părinților acestora.

Complexul dc servicii socio-educative pentru copii este o componenta funcționala a Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, fiind structurat ca un sistem integrat de servicii oferit atat copiilor cu handicap cat si celor aflati in situații de risc de abandon școlar si instituțional, dar si tinerelor mame.

Astfel acesta reprezintă un continuum de servicii socio-educative strucutrat astfel: Centrul de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati; Centrul de Zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți si copii cu dizabilitati; Centrul de zi pentru adolescenți; Centrul de Zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă; Centrul de zi pentru consiliere, sprijin si resurse pentru părinți si copii.

A .Centrul de zi pentru recuperare a copiilor cu dizabilitati - are următoarele atribuții principale :

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitati funcționează in baza Ordinului nr.27/2019, cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare si funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr.292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004, cu modificările ulterioare , precum si ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr.272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare, serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigura menținerea, refacerea si dezvoltarea capacitatilor copilului si ale părinților săi pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

Serviciile oferite in cadrul Centrului sunt complementare demersurilor si eforturilor propriilor familii, asa cum decurg din obligațiile si responsabilitățile părintești, precum si serviciilor oferite de unitățile de invatamant si de alti furnizori, corespunzător nevoilor individuale ale copilului, in contextul sau socio-familial.

Principalele atribuții ale CZRCD din cadrul CSSE. :

Identificarea beneficiarilor se realizează de către Serviciul pentru Prevenirea Abandonului Copilului in colaborare cu Servicul de Evaluare Complexa a Copiilor cu Dizabilități, avind ca bază evaluarea inițială a nevoilor individuale ce sunt ulterior evidențiate și in planul de abilitare - reabilitare a copilului cu dizabilități, incluși in cadrul centrului de zi, după cum urmează:

 • •        dc furnizare a serviciilor sociale de interes public local (ingrijire, educare si dezvoltare timpurie, supraveghere, consiliere psihosocială si suport emoțional, intervenție psihologica, kinetoterapeutica, logopedica, suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață autonomă, activități educative de dezvoltare a abilităților si a disponibilităților cognitive, psihomotorii, afectiv-relationale si social-adaptative, programe de servicii educaționale, programe de socializare;

 • •        facilitează accesul copiilor cu dizabilități, din familie, cu domiciliul pe raza sectorului 5 din București care necesită tratamente recuperatorii și programe educaționale adecvate care să le permită o cât mai bună recuperare și integrare socială în vederea reducerii riscului izolării acestora în familie,

 • •        facilitează accesul copiilor cu dizabilități, beneficiari ai unei măsuri de protecție specială care necesită tratamente recuperatorii și programe educaționale adecvate care să le permită o cât mai bună recuperare și integrare socială.

 • •       facilitează accesul copiilor cu încadrare CES;

 • •       facilitează accesul copiilor care prezintă evaluare medicala de specialitate cu recomandare de servicii de recuperare/reabilitare si pentru care nu a fost emis un certificat de încadrare in grad de handicap;

 • •        de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice si publicului larg despre domeniul sau de activitate;

 • •       de promovare a drepturilor beneficiarilor si a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului in general, precum si de prevenire a situațiilor de dificultate in care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia;

 • •        de asigurare a calității serviciilor sociale.

 • •       toate activitățile prevăzute a se desfașurain centrul de zi vor fi prevăzute detaliat in Regulamentul de Organizare și Funcționare, care este elaborate de șeful centrului și aprobat de către Consiliul Local Sector 5 București.

 • B. Centrul de Zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți si copii cu nevoi speciale are următoarele atribuții principale:

 • - consiliază, informează și îndrumă familia/reprezentanții legali ai copilului elaborând recomandări privind modalitățile de:integrare socială și combaterea discriminării;acces la cele mai utile forme de terapie și recuperare;

 • - includere în sistemul de învățământ special ( grădinițe și școli speciale pentru hipoacuziei, nevăzători ,etc).

 • -  promovează și facilitează integrarea/reintegrarea socială acopiilor, aceștia urmează programe de integrare/reintegrare socială în vederea prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială si segregare școlara.

 • - elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare copil care cuprind activități, servicii, terapii specifice.

-colaborează și stabilește legături cu diferiteunități școlare, centre de recuperare, clinici medicale, ONG-uri care activează în domeniul protecției persoanelor cu dizabilitati;

-facilitează participarea copiilor si părinților la cursuri de perfecționare, simpozioane, grupuri de lucru, manifestări culturale, competiții sportive organizate pentru copiii/persoanele cu dizabilități;

-propune proiecte si programe cu reprezentanții ONG-urilor acreditate, a instituțiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului, pentru rezolvarea problemelor curente cu care se confruntă copii cu nevoi speciale ;

 • - toate activitatile prevăzute a se desfasura in centru de zi vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful centrului si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

 • C. Centrul de zi pentru adolescenți are următoarele atribuții principale :

 • -  asigura îngrijire si securitate copiilor pe timpul zilei, prevenind institutionalizarea acestora ;

 • -  desfasoara activitati de educație sanitara, de insusire si consolidare a deprinderilor de igiena corporala;

desfasoara acțiuni in vederea prevenirii bolilor contagioase, dermato-venerice, precum si a informării copiilor despre metodele de protecție;

 • - facilitarea/medierea înscrierii copiilor proveniti din familiile cu risc la medicul de familie;

-intocmeste pentru fiecare copil inscris un program educativ-recreativ personalizat;

-asigura asistenta educaționala prin desfasurarea de activitati instructiv-educative, rezolvarea de probleme aplicative pentru noțiunile teoretice care trebuiesc cunoscute prevenindu-se astfel abandonul școlar ;

-asigura educație infromala si nonformala: activitati pentru dezvoltarea creativitatii si a resurselor personale, de antrenare a spiritului de cooperare/competitie si a unor abilitați de comunicare, motrice si cognitive

-informează părinții cu privire la problematica școlara a copiilor lor, a abilităților de care dau dovada, a punctelor slabe in procesul de invatare;

-desfasoara acțiuni menite sa intareasca relația școala -familie — comunitate;

-asigura consiliere si orientare școlara pentru copiii cuprinși in programele centrului, conform particularităților psiho-afective si opțiunilor individuale ale lor;

-desfasoara activitati menite sa conducă la creșterea responsabilității părinților pentru educarea propriilor copii, cum sunt activitatile administrativ- gospodărești, pregătirea de serbări, festivități, s.a. ;

-desfasoara activitati in vederea diminuării ratei vagabondajului si a delincventei juvenile prin reintegrare familiala, școlara ori socio-profesionala, planificarea timpului liber, precum si prin colaborarea cu alte servicii si instituții in vederea rezolvării problemelor copilului;

-intocmeste rapoarte statistice, si in baza acestora programe specifice de natura a veni in sprijinul copiilor familiilor aflate in dificultate.

-asigura o parte din hrana, rechizite, obiecte de imbracaminte, in condițiile legii, beneficiarilor Centrului de Zi.

-propune proiecte si programe specifice cu reprezentanții ONG-urilor acreditate, a instituțiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului cu atribuții in protecția drepturilor copilului;

 • - toate activitatile prevăzute a se desfasura in centru de zi vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare, care este elaborat de șeful centrului si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

 • D. Centrul de Zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă are următoarele atribuții principale:

Centrul de Zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta este responsabil de asigurarea tuturor condițiilor de dezvoltare armonioasa a personalității copiilor sau tinerilor aflati în evidenta sa, în sfera deprinderilor de viata independenta.

Centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta asigura premisele si condițiile pentru implementarea programelor de intervenție specifica pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta potrivite cu vârsta, personalitatea si aspirațiile fiecărui copil/tânar.

 • - pentru fiecare copil si fiecare tânăr aflat în evidenta sistemului de protecție a drepturilor copilului se asigura elaborarea si implementarea unui PIS pentru dezvoltarea DVI, care este parte integranta fie a planului individualizat de protecție atunci când se decide o măsură de protecție, fie a planului de servicii atunci când se urmărește prevenirea abandonului si institutionalizarii sau menținerea lui în familie după încetarea măsurii de protecție.

 • - calitatea activitatilor de dezvoltare a DVI se asigura prin intervenția) unor echipe interdisciplinare, respectarea demnității si integrității persoanei, exprimarea opiniei, consultarea si solicitarea acordului copilului/tânarului, participarea activa a familiei / reprezentantului legal si a altor persoane importante pentru copil/tânar sau pentru implementarea PIS.

 • - centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta asigura, pentru fiecare copil/tânar aflat în evidenta sa, evaluarea competentelor, deprinderilor, aptitudinilor, potențialului si a carențelor în dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, în context sociofamilial, utilizând instrumente adecvate si luând în considerare opinia si aspirațiile personale ale copilului/tânarului.

 • - fiecare copil/tânar aflat în evidenta sistemului de protecție beneficiază de un program de intervenție specifica pentru dezvoltareadeprinderilor de viata independenta în funcție de nevoile sale individuale si de contextul socio familial în care trăiește si se dezvolta. Programul asigura individualizarea procesului de educație, socializare la care are dreptul fiecare copil/tânar, coerenta si continuitatea intervenției, respectarea drepturilor copilului, în special cele legate de exprimarea libera a opiniei, antrenarea si responsabilizarea copilului/tânarului fata de propriul proces de educare si integrare sociala, mobilizarea resurselor familiale.

 • - centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta desfasoara activitati structurate sau semistructurate de pregătire si stimulare a autonomizării copiilor si tinerilor, de stimulare a individualității si dezvoltare a resurselor personale ale acestora pentru trecerea de la dependenta la independenta personala.

-centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta asigura desfasurarea activitatilor de pregătire a fiecărui copil/tânar, în raport cu vârsta, studiile si legislația în vigoare, în vederea integrării active a acestuia pe piața muncii la parasirea sistemului de protecție.

-propune proiecte si programe specifice cu reprezentanții ONG-urilor acreditate, a instituțiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului cu atribuții in protecția drepturilor copilului;

 • - toate activitatile prevăzute a se desfasura in centru de zi vor fi prezentate detaliat Regulamentul de Organizare si Funcționare, care este elaborat de șeful centrului si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

 • E.Centrul de zi pentru consiliere, sprijin si resurse pentru părinți si copii are următoarele atribuții principale

Centrul de consiliere si sprijin pentru părinți si copii, este un serviciu de zi care sprijină si asista parintii/potentialii părinți pentru a face fata dificultăților psiho-sociale care afecteaza relațiile familiale, pentru dezvoltarea competentelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa, si sprijină copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.Totodata acesta asigura copiilor servicii destinate prevenirii abandonului școlar si instituțional prin oferirea unor mese calde si respectiv odihna, de la caz la caz.

 • - desfasoara activitati de informare si sensibilizare privind problematica copilului si a familiei, de promovare a serviciilor oferite si stabilește relații de colaborare cu instituții, organizații si/sau alte grupuri de suport comunitar;

 • - realizează evaluarea inițiala a clientilor în maxim 3 zile de la primirea solicitării.

 • - echipa centrului dc consiliere si sprijin pentru părinți si copii elaborează planul personalizat de consiliere în maxim 5 zile de la realizarea evaluării detaliate ;

 • - susținerea masurilor, acțiunilor si activitatilor necesare realizării in condiții optime a educației timpurii in rândul copiilor;

 • - acorda servicii de hrana si odihna temporara pentru beneficiarii directi, de la caz la caz ;

 • - Responsabilul planului personalizat de consiliere asigura desfasurarea activitatilor de monitorizare a cazului si propune închiderea cazului.

 • - asigura condiții optime si oferă servicii de consiliere si informare beneficiarilor sai.

 • - oferă părinților programe de sprijin si educație parentala pentru formarea si dezvoltarea competentelor si abilităților parentale.

-propune proiecte si programe specifice cu reprezentanții ONG-urilor acreditate, a instituțiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului cu atribuții in protecția drepturilor copiilor;

 • - identifica potențiale beneficiare, mame si mame minore aflate in situație de risc la nivelul comunității locale sector 5;

 • - evaluează nevoile individuale, familiale și sociale ale fiecărei persoane din categoriile de beneficiari;

 • - asigura servicii de consiliere psihologica și sociala in funcție de nevoile identificate ale beneficiarele si familiilor acestora;

 • - derulează activitati de educație sexuala precum si privind metodele contraceptive;

 • - asigurarea accesului la activitatile de planning familial;

 • - suport și orientare pentru mamele aflate in situație de risc si familiile acestora.

 • - derularea de programe specifice pentru depășirea situației de dificultate în care se găsesc beneficiarele.

 • - propune proiecte si programe specifice cu reprezentanții ONG-urilor acreditate, a instituțiilor de cult recunoscute în România, cu persoane fizice și juridice române și străine, cu alte instituții publice specializate, cu organizații și organisme ale statului cu atribuții in protecția drepturilor copiilor ;

 • - toate activitatile prevăzute a se desfasura in centru de zi vor fi prezentate detaliat in proceduri si in ROI care sunt elaborate de șeful centrului si aprobate de către Directorul General al DGASPC sector 5.

Art. 61 Centrul Social-Comunitar „ Ferentari” are următoarele atribuții principale :

Centrul Social-Comunitar „Ferentari” este un serviciu de asistenta sociala fara personalitate juridica organizat in subordinea DGASPC sector 5 si care are drept obiect de activitate imbunatatirea accesului persoanelor aflate in situații de risc, in special a celor de etnie roma, la servicii sociale integrate de: informare, consiliere sociala si vocationala, activitati educative si culturale, sprijin in gasirea unui loc de munca, depășirea unor situații de criza, activitati de socializare si petrecere a timpului liber, facilitarea accesului la servicii de locuire, ocupare, activitati de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate, acces la o Banca de produse.

Centrul Social-Comunitar „Ferentari” - atribuții principale:

realizează informarea comunității cu privire la serviciile pe care le oferă Centrul Social-Comunitar „Ferentari”: banca de produse; sala de lectura; spațiu de recuperare-socializare; punct de inchiriat jucării; orientare vocationala si profesionala;

desfasoara activitati pentru promovarea imaginii centrului in comunitate;

asigura accesul beneficiarilor la serviciile oferite in cadrul centrului: banca de produse alimentare si nealimentare, biblioteca si sala de lectura, spațiu de recuperare si socializare, punct de inchiriat jucării;

desfasoara activitati cu beneficiarii centrului in vederea susținerii acestora sau a familiilor lor aflate in risc de excluziune sociala;

colaborează cu alte servicii din cadrul DGASPC Sector 5, cu alti furnizori de servicii sociale,

organisme private autorizate sau structuri ale societății civile in vederea imbunatatirii serviciilor oferite si a accesării acestor servicii de către grupurile vulnerabile, aflate in risc de excluziune sociala;

asigura activitati de socializare in vederea prevenirii riscului de excludere sociala a unor categorii precare, aflate in risc de excluziune;

asigura activitati pentru formarea deprinderilor de viata independenta si creșterea stimei de sine a beneficiarilor centrului in funcție de varsta, nevoile identificate ale acestora si gradul de maturizare;

se preocupa de formarea unui optim motivational in scopul determinării unui comportament pro-integrator socio-profesional pentru beneficiarii centrului;

sprijină beneficiarii centrului si identifica masuri alternative de integrare socio-profesionala a acestora;

asigurarea prepararea si servirea unei mese calde pe zi copiilor care beneficiază de serviciile oferite prin intermediul Centrului Comunitar Ferentari

urmărește imbunatatirea abilităților parentale, sprijinirea familiilor monoparentale si facilitarea accesului, prin informare si referire, la servicii de creștere si îngrijire a copiilor;

initiaza activitati specifice in vederea integrării pe piața muncii, calificare/recalificare a beneficiarilor centrului.

Art. 62 Centrul de Recreere si Dezvoltare Personala are următoarele atribuții principale:

Activitățile derulate in cadrul Centrului de Recreere si Dezvoltare Personala contribuie la prevenirea marginalizarii sociale, susțin procesul de școlarizare a copiilor si vor reduce riscul de abandon școlar in rândul copiilor care provin din familii defavorizate.

Activitățile din acest centru au caracter multifuncțional si transdisciplinar fiind grupate pe grupe de varsta si pe domenii de interes, cum ar fi:

-dezvoltarea personala a copilului (educația timpurie prin joc un factor fundamental in dezvoltarea abilităților de motricitate, orientare in spațiu si recunoașterea obiectelor si persoanelor, dezvoltare personala, curaj si inițiativa, cursuri de atitudine, comportament si limbaj pentru copii, cursuri pentru dezvoltarea atenției, a puterii de concentrare si a gândirii strategice a copiilor);

 • - dezvoltarea cunoștințelor si aptitudinilor in domeniul științelor umaniste (cursuri limbi străine, lecturi, concursuri de literatura si cultura generala);

 • - dezvoltarea cunoștințelor si aptitudinilor in domeniul științelor reale (cursuri fizica aplicata, informatica, jocuri logice);

 • - arta (arta decorativa, pictura, canto,modelaj, actorie/cinematograf, teatru);

 • - educație fizica (piscina/cursuri de inot, karate, sah);

 • - educație sanitara;

 • - educație rutiera;

 • - activitati specifice unui centru de zi pentru copii din grupa de varsta 5 ani - 14 ani (găzduire temporara inclusiv cu o camera de odihna, sprijin in efectuarea temelor, activitati de consiliere a copiiilor si părinților,oferirea de hrana).

Art, 63 Serviciul Asistenta Sociala a Persoanei Adulte Îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • - Duce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local sector 5 privind măsurile de asistență și protecție socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme și pentru prevenirea excluziunii sociale;

 • - Desfășoară activitati de identificare în teren a nevoii sociale individuale, familiale și de grup pentru prevenirea marginalizării persoanelor adulte și vârstnicilor;

 • - Identifică persoanele adulte/vârstnice aflate în situații de risc, în vederea realizării de acțiuni și măsuri cu caracter preventiv;

 • - Răspunde solicitărilor primite de la orice persoană vârstnică ori persoana adultă domiciliată pe raza Sectorului 5 în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

-SASPA intervine în situații de urgență cu sprijinul reprezentanților altor instituții abilitate în acest sens (Poliție, Poliție Locală, Pompieri, Ambulanță), însoțește persoanele aflate în situații de urgență la camera de gardă pentru evaluare medical și internare;

 • - Avizează pentru legalitate dosarele privind intemarea/externarea beneficiari în cămine destinate persoanelor vârstnice;

 • - întocmește contractele și convențiile care se impun în vederea acordării drepturilor de asistență socială pentru persoane adulte;

 • - Depune diligențele pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte;

 • - Asigură reprezentarea instituției, pe bază de împuternicire din partea directorului general, în fața instanțelor judecătorești, autorităților publice, notarilor publici, etc. în cauzele referitoare la acordarea drepturilor persoanelor adulte;

 • - Acordă servicii de asistență socială a persoanei adulte și a persoanei vârstnice aflate în dificultate constând în îngrijire la domiciliu sau instituționalizarea în centre rezidențiale;

 • - întocmește contracte, convenții, acte adiționale, precum și orice alte documente prin care se asigură acordarea drepturilor de asistență socială pentru persoane adulte conform legii 292/2011;

 • - întreprinde activități în vederea soluționării cazurilor sociale, precum facilitarea emiterii actului de identitate, certificatului de naștere, certificatului de căsătorie, demersuri în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau pensie de invaliditate, certificat de handicap, evaluări medicale și referate de stare prezentă, sprijin în vederea obținerii ajutorului de urgență, demersuri în vederea obținerii ajutorului social;

 • - Participă la procedura de evacuare/executare silită imobiliară;

 • - Oferă consiliere psihologică, socială, administrativă și juridică;

 • - Efectuază anchete sociale solicitate de către instanțele de judecată în vederea soluționării cererilor de acordare a ajutorului public judiciar;

 • - Soluționează reclamațiile formulate de către beneficiari;

 • - Soluționează alte cazuri semnalate de către persoane fizice ori juridice - înregistrare tardivă a nașterilor, înhumări cazuri sociale etc.;

-Gestionează și asigură respectarea procedurilor privind înhumarea gratuită a persoanelor decedate neidentificate/nedeclarate de familie sau fără aparținători legali aflate pe raza administrativ-teritorială a sectorului 5;

 • - în vederea soluționării cazurilor de deces neidentificate, nedeclarate de familie sau fara aparținători legali personalul SASPA colaborează cu: Direcția Generală a Poliției Municipiului București, Serviciul Omoruri-Dcpartamentul Morți Suspecte, Secțiile de Poliție de pe raza administrativ-teritorială a sectorului 5, Poliția Locală sector 5, Institutul Național de Medicină Legală “Mina Minovici”, Unități spitalicești, DGASMB, Direcția de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a Municipiului București, Operatorul economic care prestează servicii de înhumare prevăzute în anexa HCGMB nr. 125/2011 cu care DGASMB are convenții de colaborare, Cabinete Medicale, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, Starea Civilă sector 5, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5, Administrația Cimitirelor și Crematoriile Umane, Serviciul Administrativ Cimitir Străulești II;

 • - Solicită echipei operative de la Direcția Generală a Poliției Municipiului București, Serviciul Omoruri -Departamentul Morți Suspecte pentru eliberarea negației care atestă că nu sunt constatate suspiciunui asupra decesului și aprobarea eliberării certificatului constatator al decesului de la un medic de familie sau o unitate sanitară autorizată;

 • - Obține certificatul constatator al decesului de la un medic de familie, Serviciul Ambulanță București-Ilfov sau de la un cabinet medical după constatarea decesului de către aceștia, în cazul persoanelor decedate tară aparținători;

 • - întocmește documentația necesară obținerii de aprobări în vederea înhumării persoanei decedate;

 • - Identifică ONG-uri care au ca activitate ocrotirea și socializarea persoanelor vârstnice;

 • - Promovează parteneriate cu ONG-uri pentru a lărgi sfera serviciilor existente și inițiază noi servicii în domeniul protecției persoanelor adulte;

 • - Desfășoară activități de informare cu privire la drepturile și obligațiile persoanelor adulte aflate în dificultate;

 • - Identifică resursele comunitare care pot fi utilizate în vederea soluționării cazurilor sociale;

 • - Asigură intervenția rapidă în cazul persoanelor adulte aflate în dificultate, care necesită un ajutor imediat în vederea rezolvării unor situații excepționale și neprevăzute (violență în familie, abuzul, exploatarea, tratamente inumane sau degradante, lipsa unei locuințe);

 • - Colaborează cu “Centrul pentru Adăpostirea Victimelor Violenței în Familie”;

 • - Identifică persoane fără adăpost și le însoțește la centrele destinate acestora.

Art. 64 Compartimentul îngrijiri La Domiciliu îndeplinește următoarele atribuții:

Compartimentul îngrijiri la Domiciliu (acronim CID), cod serviciu social 8810 ID-1, este o unitate de asistență socială, fără personalitate juridică, în structura Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, coordonată metodologic de către Serviciul de Asistență Socială a Persoanei Adulte din cadrul DGASPC Sector 5, prin intermediul căreia se oferă servicii de îngrijiri la domiciliu persoanelor vârstnice.

Scopul principal al CID este de a oferi sprijin și suport persoanelor vârstnice în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prezervarea autonomiei persoanei, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, promovarea incluziunii sociale și creterea calității vieții.

CID se adresează asistenței persoanelor vârstnice aflate în diverse grade de dependență, ca urmare a degradării/pierderii autonomiei personale, asigurându-le acestora un set de servicii de îngrijire și de asistare în îndeplinirea activităților de bază ale vieții zilnice, cu rolul de a limita degradarea autonomiei funcționale, de a păstra și a îmbunătăți starea de sănătate și de a preveni institu]ionalizarea persoanelor vârstnice în centre rezidențiale de îngrijire și asistență/cămine pentru persoane vârstnice.

Prin raportare la situația socio-economică și la cea de sănătate, nevoile individuale ale persoanelor vârstnice, corelate cu gradul de dependență obținut în urma evaluării socio-medicale (geriatrice), conform Grilei Naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin HGR nr.886/2000, sunt satisfăcute prin oferirea de asistență și suport pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, după cum urmează:

 • • igienă corporală;

 • • îmbrăcare și dezbrăcare;

 • • igiena eliminărilor;

 • • hrănire și hidratare;

 • • mobilizare și transfer;

 • • deplasare în interior;

 • • comunicare.

Art. 65. Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor

Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor are următoarele atribuții:

 • ♦ asigură, printr-o intervenție multidisciplinară și, dacă este cazul, interinstituțională informarea, sprijinirea și protecția pentru orice persoană care a fost identificată ca fiind victima unei infracțiuni, precum și pentru membrii familiei acesteia;

Procesul de informare, sprijinire și protecție a victimelor infracțiunilor cuprinde următoarele etape:

 • - identificarea: constatarea calității de victimă a infracțiunilor, în sensul prezentei legi;

 • - referirea - îndrumarea victimei către furnizorii de servicii sociale;

 • - informarea inițială - aducerea la cunoștința victimei a informațiilor generale privind drepturile pe care le are și serviciile de care poate beneficia;

 • - evaluarea situației victimei pentru a se determina care sunt măsurile de sprijin și protecție de care aceasta poate beneficia;

 • - acordarea serviciilor de sprijin și protecție;

 • - monitorizarea și evaluarea serviciilor de sprijin și protecție.

 • ♦ asigură accesul victimelor cât mai rapid la suport psihologic, medical, de asistență socială, consiliere juridică, în funcție de nevoile individuale ale victimei;

 • ♦ realizează o evaluare inițială a oricărei persoane care a fost identificată ca victimă a unei infracțiuni, în sensul identificării nevoilor de asistență și protecție, precum și a serviciilor de sprijin și protecție adecvate;

 • ♦ întocmește un referat de evaluare, care va conține:

 • - datele de identificare a victimei;

 • - tipul vătămării suferite de victimă prin comiterea faptei;

 • - starea fizică și psihică a acesteia;

 • - nevoile de protecție specifice ale victimei;

 • - tipurile de servicii de sprijin și protecție de care victima poate beneficia și durata acestora;

 • - decizia de referire a victimei către alte servicii specializate, atunci când este cazul.

Evaluarea se face pe baza următoarelor criterii:

 • - tipul infracțiunii și circumstanțele comiterii acesteia în măsura în care acestea sunt disponibile sau pot fi oferite de către organele abilitate;

 • - impactul fizic și psihic pe care comiterea infracțiunii l-a avut asupra victimei;

 • - caracteristicile personale ale victimei;

 • - datele privind autorul infracțiunii, în măsura în care acestea sunt disponibile;

 • - tipul de relație sau starea de dependență față de autorul infracțiunii;

 • - eventualele dificultăți de comunicare ale victimei;

 • - istoricul infracțional și, după caz, informații privind apartenența victimei la grupări infracționale;

 • - orice alte aspecte relevante.

 • ♦ întocmește un Registru special privind victimele infracțiunilor, în care se vor consemna date privind victimele ce au beneficiat de măsurile de sprijin și protecție furnizate de DGASPC Sector 5;

Registrul special privind victimele infracțiunilor cuprinde, cel puțin, date privind:

 • - identitatea victimei;

 • - cel mai recent domiciliu;

 • - codul numeric personal;

 • - date de contact ale victimei;

 • - data nașterii;

 • - cetățenia;

 • - genul;

 • - tipul infracțiunii;

 • - serviciile către care a fost referită, data referirii și modalitatea de referire;

 • - necesitatea instituirii unor măsuri de protecție specială.

 • ♦ comunică victimei, dacă aceasta nu a sesizat organele de urmărire penală, drepturile pe care le are în conformitate cu prevederile Legii nr.211/2004;

 • ♦ organizează/participă la derularea unor campanii publice de informare în domeniul protecției victimelor infracțiunilor;

Art. 66 Centrul Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice are următoarele atribuții principale :

 • - promovarea ansamblului de masuri si programe de protecție sociala a persoanelor vârstnice: consiliere, activitati de grup/socializare, informare prin personal de specialitate din diferite domenii de interes cu scopul combaterii marginalizarii sociale.

 • - promovarea si dezvoltarea unei serii de masuri care sa permită persoanelor vârstnice sa-si aleaga liber modul de viata pentru a avea o existenta independenta in mediul lor obișnuit.

Art. 67 Spalatoria Sociala are următoarele atribuții principale :

Spalatoria Sociala este un serviciu de asistenta sociala fara personalitate juridica si oferit gratuit, organizat si administrat de către Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5, al cărui scop este realizarea masurilor de asistenta sociala la nivel local, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale și de grup, in vederea păstrării unei stări de curățenie optime in rândul beneficiarilor eligibili care sunt persoane fara adapost, persoane asistate social, persoane cu venituri mici/ fara venituri, șomeri, persoanele vârstnice neajutorate, familii/ persoane nevoiașe care nu au apa curenta, familii sarace care nu au mașini de spalat, familii/ persoane care locuiesc in zonele unde nu exista racordare la sistemul de termoficare sau sunt debranșate de la rețeaua de distribuire a apei, si au domiciliul sau reședința pe raza sectorului 5.

In consecința obiectivele spălătoriei sociale vizeaza cu precădere următoarele :

imbunatatirea condiitilor de igiena in comunitățile sarace; scăderea riscului de imbolnavire cauzat de lipsa igienei hainelor;

acordarea de sprijin pentru integrarea copiilor și prevenirea discriminării copiilor in școli și grădinițe, pe motiv de igiena precara, precum si sprijinirea femeilor din comunitățile sarace carora, cel mai adesea, le revine rolul de a spala hainele membrilor familiei;

realizarea unor programe de informare si asigurarea unei minime igiene personale;

scăderea riscului de excluziune sociala, cauzata de lipsa igienei și a prezentei bolilor derivate din aceasta; dezvoltarea comunitara, pe fondul imbunatatirii respectului de sine;

creșterea calitatii vieții prin acordarea serviciilor de igiena personala - curatarea si spalarea rufelor.

Beneficiarii vor face dovada lipsei veniturilor ori a veniturilor mici printr -o adeverința, precum si a unui document care atesta faptul ca aceștia se afla in evidentele serviciilor sociale de pe raza sectorului 5. Serviciile spălătoriei sociale se acorda familiilor, respectiv persoanelor singure, in baza cererilor Înregistrate, a documentelor doveditoare si in urma anexării la dosar a raportului de ancheta sociala. Beneficiază de serviciile sociale prestate de spalatoria sociala familiile și persoanele singure care locuiesc pe raza sectorului 5 din municipiului București, cu cetățenie româna, ale căror venituri pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 500 lei.

Art. 68 Baia Publica Sociala are următoarele atribuții principale :

Baia Publica Sociala este un serviciu de asistenta sociala fara personalitate juridica, organizat si administrat de Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 5, al cărui scop este realizarea masurilor de asistenta sociala la nivel local, pentru a răspunde nevoilor individuale, familiale și de grup, in vederea păstrării unei stări de curățenie optime in rândul populației defavorizate (adulti si copii) care au domiciliul pe raza sectorului 5, conștientizarea de către beneficiari a necesității menținerii unei igiene adecvate si prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, stimularea interesului pentru propria persoana si o viata curata, avand ca scop final creșterea stimei si increderii in sine, crerea unor deprinderi de igiena personala si a unor standarde de viata mai ridicate, promovarea incluziunii sociale in scopul creșterii calitatii vieții.

Baia publica sociala va avea următoarele atribuții principale:

asigurarea accesului la dusuri cu apa calda si rece in vederea realizării igienei personale pentru familiile, copii si persoanele aflate in nevoie din sectorul 5;

imbunatatirea condiitilor de igiena in comunitățile sarace, scăderea riscului de imbolnavire datorat lipsei de igiena corporala, acordarea de sprijin pentru integrarea copiilor și prevenirea discriminării copiilor in școli și grădinițe pe motiv de igiena precara;

programe de informare si asigurarea unei minime igiene personale prin intermediul unei bai publice comunitare;

scăderea riscului de excluziune sociala datorata lipsei igienei corporale și a prezentei bolilor derivate din aceasta;

desfășurarea unor campanii de informare-conștientizare pe probleme de sanatate individuala și publica, dezvoltare comunitara;

creșterea calitatii vieții prin acordarea serviciilor de igiena personala - curatarea si reimprospatarea corpului si creșterea respectului de sine;

promovarea serviciului in rândul comunității.

Art. 69 Locuința temporara pentru persoanele adulte fara adapost

Locuința temporara pentru persoanele adulte fara adapost are drept scop asigurarea unor servicii de evaluare si integrare/reintegrare sociala, inclusiv de găzduire pe o perioada determinata, pentru persoanele tară adăpost depistate si identificate pe raza administrativ-teritoriala a sectorului 5, din Municipiul București.

In perioada in care persoanele adulte fara adapost vor fi găzduite, se vor identifica cele mai bune soluții pentru reintegrarea acestora in societate, in familie si/sau pe piața muncii, efectuarea demersurilor pentru prevenirea reintoarcerii in mediul stradal si rezolvarea problemelor specifice care au un caracter urgent (igienizare, deparazitare, echipare, asistenta medicala primara, hrana sau intocmirea unor documente de identitate valabile). Beneficiarii sunt acele persoane care nu dispun de mijloacele necesare asigurării înnoptării în condiții de siguranță. Aceste persoane sunt:

persoanele adulte fara adapost, care au domiciliul stabil/resedința pe raza sectorului 5;

persoane adulte fără adăpost identificate pe raza sectorului 5 în vederea repartizării lor către sectorele/orașele de reședință;

persoanele adulte ajunse în stradă, după evacuarea din locuințe, cu domiciliul stabil/resedința pe raza sectorului 5, în situația în care nu au putut fi identificate alte soluții;

agresorii victimelor violentei in familie, cu domiciliul stabil/resedința pe raza sectorului 5, evacuați din locuința ca urmare a aplicării prevederilor legale in vigoare si la cererea acestora;

Art. 70 Serviciul Acordare Beneficii Sociale îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • - oferă consiliere in vederea accesării diverselor tipuri de beneficii sociale prevăzute de legislația in vigoare (ajutor de urgenta, ajutor de urgenta pentru plata chiriei, premiu pentru cuplurile rezidente pe raza sectorului 5 al Municipiului București care au implinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntrerupta, tichete sociale acordate pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenti pe raza sectorului 5);

 • - desfasoara activitati de identificare in teren a nevoii sociale individuale, familiale si de grup pentru prevenirea marginalizării persoanelor adulte;

 • - identifică persoanele adulte aflate în situații de risc, în vederea realizării de acțiuni și măsuri cu caracter preventiv;

 • - verifica îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pe baza documentelor doveditoare ce insotesc cererile depuse la registratura DGASPC sector 5 in vederea obținerii diverselor tipuri de beneficii sociale, a informațiilor ce se regăsesc in sistemul informatic PATRIMVEN, precum si pe baza anchetei sociale efectuata la adresa indicata de titularul cererii;

 • - efectuează anchete sociale pentru verificarea situației solicitantilor de beneficii sociale;

 • - reevaluează periodic, in condițiile legii, situația persoanelor/familiilor carora le-a fost stabilit dreptul la diverse beneficii sociale;

 • - intocmeste fisa de calcul a punctajului realizat si a sprijinului financiar acordat ca ajutor de urgenta pentru plata chiriei, in baza Legii nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si a Hotărârilor aprobate la nivelul Consiliului Local sector 5;

 • - prezintă situația socio-financiara a solicitantului in cadrul comisiei de analiza a cererilor depuse in vederea acordării ajutorului de urgenta;

 • - intocmeste referatul de propunere si dispoziția de acordare/respingere/suspendare/repunere in plata/recuperare a diverselor beneficii sociale;

 • - intocmeste repartițiile pentru efectuarea orelor de munca in folosul comunității locale, comunica persoanei menționata in Dispoziția Primarului obligația de a efectua ore de munca in folosul comunității locale si ia angajamentul acestei persoane pentru efectuarea orelor;

 • - intocmeste si actualizeaza registrul de consiliere in vederea accesării diverselor tipuri de beneficii sociale in cazul persoanelor care locuiesc pe raza sectorului 5;

 • - intocmeste si actualizeaza baza de date, in format electronic, a beneficiarilor de ajutor de urgenta, ajutor de urgenta pentru plata chiriei, tichete sociale, premiu pentru cuplurile rezidente pe raza sectorului 5 al Municipiului București care au implinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntrerupta;

 • - soluționează cererile persoanelor care locuiesc pc raza sectorului 5 al Municipiului București privind:

 • - acordarea de ajutoare de urgenta in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat si a Hofirârilor aprobate la nivelul Consiliului Local Sector 5;

 • - acordarea de ajutoare de urgenta pentru plata chiriei in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si a Hotărârilor aprobate la nivelul Consiliului Local Sector 5;

 • - acordarea unor beneficii sociale cuplurilor rezidente pe raza sectorului 5 al Municipiului București care au implinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntrerupta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârilor aprobate la nivelul Consiliului Local Sector 5;

 • - acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, care sunt rezidenti pe raza sectorului 5, in conformitate cu prevederile Legii asistentei sociale nr. 292/2011 si a Hotărârilor aprobate la nivelul Consiliului Local Sector 5;

 • - avizeaza pentru legalitate dosarele întocmite in vederea acordării diverselor beneficii sociale, precum si dispozițiile Primarului sectorului 5 de acordare/respingere/suspendare/repunere in plata/recuperare a drepturilor acordate in mod necuvenit;

 • - asigura reprezentarea instituției, pe baza de împuternicire din partea directorului general, in fata instanțelor judecătorești, autoritatilor publice, notarilor publici, etc. in cauzele referitoare la acordarea beneficiilor sociale;

 • - face propuneri pentru acordarea beneficiilor sociale in bani, in natura sau prin plata unor cheltuieli de intretinere și încălzire a locuinței, la preturile și tarifele stabilite prin lege, pe care le prezintă spre avizare Directorului General;

 • - face propuneri pentru acordarea ajutorului de urgenta pentru plata chiriei in bani, conform criteriilor pentru evaluarea situației socio-economice si punctajului acordat conform a Hot\rârilor aprobate la nivelul Consiliului Local Sector 5 si a acordului de principiu încheiat intre solicitant si proprietarul locuinței, referitor la perioada de închiriere si cuantumul lunar solicitat drept chirie care insoteste cererea de acordare a ajutorului de urgenta pentru plata chiriei, pe care le prezintă spre avizare Directorului General;

 • - aduce la cunoștința solicitantilor sau, după caz, beneficiarilor dispozițiile Primarului Sectorului 5 privind stabilirea/respingerea/suspendarea/repunerea in plata/recuperarea diverselor beneficii sociale;

 • - participa la acțiunile de evacuare a persoanelor/familiilor din adăposturi improvizate, locuințe retrocedate, locuințe pierdute ca urmare a neplății utilităților, la solicitarea executorilor judecătorești, a reprezentanților jandarmeriei, a Politiei Locala sector 5 sau la solicitarea reprezentanților secțiilor de politie de pe raza sectorului 5;

 • - identifica, monitorizează si întreprinde demersurile necesare pentru relocarea sau institutionalizarea persoanelor adulte fara adapost;

 • - sesizează serviciului de specialitate din cadrul DGASPC sector 5 orice caz de violenta domestica si propune luarea masurilor legale, ce intra in competenta serviciilor din cadrul Direcției Persoanei Adulte si Familiei;

 • - aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 5 privind masurile de asistenta și protecție sociala stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme și pentru prevenirea excluziunii sociale;

 • - are in subordine Compartimentul Venit Minim Garantat, Compartimentul pentru Alocație Susținerea Familiei si Compartimentul Acordare Ajutor pentru încălzirea Locuinței;

 • - întocmește si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al DGASPC sector 5 in domeniul sau de activitate;

 • - primește corespondenta, răspunde reclamatiilor si sesizărilor adresate si care au ca obiect activitatea serviciului;

 • - intocmeste statistici, rapoarte, estimări solicitate de către autoritati superioare;

 • - realizează activitati de corespondenta privitoare la problematica serviciului;

 • - colaborează cu alte servicii din cadrul DGASPC Sectorul 5 în rezolvarea cazurilor semnalate, promovând echipa pluridisciplinară și implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile partenere ale DGASPC Sectorul 5 privind oferirea de servicii alternative.

Art. 71. Clubul Bunicilor Sector 5 - Centrul Comunitar

Clubul Bunicilor Sector 5 - Centru Comunitar , cod Serviciu Social 8810 CZ-V-II, este un centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) ce are drept scop îmbunătățirea calității vieții vârstnicilor singuri și/sau marginalizați din comunitatea locală sector 5 București. Aceștia pot beneficia de servicii sociale psiho-medicale, psihologice, de acompaniere și informare etc. menite să răspundă nevoilor individuale și de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate/vulnerabilitate.

Principalele activități de care pot beneficia persoanele vârstnice în cadrul acestui centru de zi sunt :

Suport pentru realizarea activităților administrative și gestiunea bunurilor

Linie telefonică de urgență

Consiliere, orientare, mediere

Acțiuni caritabile, acordare de alimente, ajutoare financiare și materiale

Activități de socializare, reintegrare socială, cultural-educative și de animație (prezentarea în incinta centrului de expoziții, concerte, programe de divertisment, aniversarea unui pensionar, activități cu caracter științific, cultural, spirtual, informativ etc.

Activități dinamice, bogate din punct de vedere senzorial ( jocuri de societate, gimnastică, vacanțe, activități creative etc.)

Activități participative pentru persoane care se implică și pot participa efectiv la acestea

( plimbări, ieșiri, seri de conferință cu dipozitive, spectacole de teatru, operă, filarmonică, concerte e muzică clasică, populară, în exterior

Activități ce au ca finalitate realizarea de pelerinaje la cele mai importante obiective cultural-spirituale

Activități educative în vederea prevenirii îmbolnăvirii și accidentelor prin organizarea unor serii de cursuri cu largă audiență pentru vârstnici pe teme de interes medical specifice vârstei a treia.

Art. 72 Compartimentul Acordare Ajutor pentru încălzirea Locuinței indeplineste următoarele atribuții principale:

asigura consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin OUG nr. 70/2011 privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece, cu modificările si completările ulterioare;

primește, inregistreaza si verifica cererile privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 70/2011 cu modificările si completările ulterioare;

verifica documentele depuse in susținerea cererilor privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 70/2011 cu modificările si completările ulterioare, precum si datele referitoare la beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuinței (energie termica/gaze naturale/lemne/energie electrica), asigurând confidențialitatea informațiilor;

instrumentează dosarele de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuinței;

inainteaza Primarului sectorului 5 cererile si anchetele sociale privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 70/2011, in vederea certificării lor de către acesta sau persoana imputemicita in acest scop;

avizeaza pentru legalitate dosarele de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuinței, precum si dispozițiile de acordare, modificare, respingere sau incetare a acestuia;

efectuează anchete sociale pentru verificarea situației solicitantilor de drepturi stabilite prin actul normativ mai sus menționat, in mod obligatoriu in cazul celor care au solicitat acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu energie electrica si ori de câte ori este necesar sau exista vreo sesizare in celalalte cazuri;

redactează si inainteaza Primarului sectorului 5 dispozițiile lunare privind stabilirea, modificarea, respingerea și incetarea ajutorului pentru incalzirea locuinței, in termenul legal;

aduce la cunoștința beneficiarilor dispozițiile Primarului sectorului 5 privind stabilirea, modificarea, respingerea și incetarea ajutorului pentru incalzirea locuinței, in termenul legal;

transmite situații centralizatoare lunare, precum si bazele de date aferente, cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuinței, furnizorilor de energie termica, energie electrica, respectiv gaze naturale si Agenției pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București;

verifica borderourile transmise de către furnizori si le supune avizării Primarului sectorului 5, după avizare acestea devenind documente de plata, in baza carora Agenția de Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București decontează, de la bugetul de stat, către furnizori, sumele acordate ca ajutor pentru incalzirea locuinței;

transmite rapoarte statistice către Agenția pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București;

efectuează ori de câte ori este nevoie verificări in sistemul informatic PATRIMVEN, precum si la alte instituții din administrația publica locala sau centrala, pentru a constata daca sunt Îndeplinite condițiile de eligibilitate in ceea ce privește acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 70/2011;

Întreprinde demersurile necesare pentru recuperarea sumelor acordate in mod necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuinței (transmitere adrese de instiintare către titularii dreptului necuvenit, intocmire referat si dispoziție pentru recuperarea sumelor, intocmire si actualizare evidenta sume recuperate, intocmire documentație pentru recuperarea pe cale judecătoreasca a sumelor acordate in mod necuvenit ca ajutor pentru incalzirea locuinței, transmiterea situațiilor către organele de urmărire fiscala);

eliberează adeverințe la solicitarea cetățenilor sau a instituțiilor in conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

primește corespondenta, răspunde reclamatiilor si sesizărilor adresate si care au ca obiect activitatea compartimentului;

intocmeste statistici, rapoarte, estimări solicitate de către autoritati superioare;

realizează activitati de corespondenta privitoare la problematica compartimentului;

pregătește semestrial si anual documentația spre arhivare si propune pastrarea acesteia in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

colaborează cu alte instituții/societăți/persoane juridice private, în vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite, potrivit legii;

colaborează cu alte servicii din cadrul DGASPC Sectorul 5 în rezolvarea cazurilor semnalate, promovând echipa pluridisciplinară și implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile partenere ale DGASPC Sectorul 5 privind oferirea de servicii alternative.

Art. 73 Compartimentul Venit Minim Garantat îndeplinește următoarele atribuții principale :

asigura consilierea si informarea solicitantilor asupra drepturilor si obligațiilor acestora, asupra beneficiilor si serviciilor disponibile pe plan local, in conformitate cu legislația in vigoare in domeniul asistentei sociale, la data solicitării;

asigura consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

înregistrează cererile si declarațiile pe propria răspundere a solicitantului de ajutor social, insotite de acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de mebrii acesteia si le soluționează in termen legal;

instrumentează dosarele de venit minim garantat;

avizeaza pentru legalitate dosarele de venit minim garantat, precum si dispozițiile de acordare, modificare, suspendare, respingere sau incetare a acestuia;

asigura reprezentarea instituției, pe baza de imputernicire din partea Directorului General al DGASPC sector 5, in fata instanțelor judecătorești, autoritatilor publice, notarilor publici etc., in cauzele referitoare la acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001;

efectuează anchete sociale pentru verificarea situației solicitantilor de drepturi stabilite prin actul normativ mai sus menționat;

reevaluează periodic sau ori de câte ori este necesar, in condițiile legii, dosarele beneficiarilor, inclusiv prin efectuarea anchetei sociale la domiciliu in vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, conform cu prevederile legale in vigoare si propune luarea masurilor ce se impun;

intocmeste si verifica lunar fișele de calcul, conform legislației in vigoare, privind acordarea, modificarea cuantumului, recuperarea sumelor incasate necuvenit, incetarea plătii ajutorului social;

calculează numărul de ore de munca in folosul comunității pe care trebuie sa le efectueze lunar beneficiarii de ajutor social, care sunt apti de munca si intocmeste lunar repartiile pentru aceste persoane, conform Planului de acțiuni si lucrări de interes public local aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al sectorului 5;

monitorizează efectuarea orelor de munca in folosul comunității locale si ataseaza la dosarul persoanl toate documentele justificative care atesta efectuarea orelor de munca (fisa de protecția muncii, foaia de pontaj si adeverința eliberata de instituția in cadrul careia au fost efectuate orele de munca);

redactează si inainteaza Primarului sectorului 5 dispozițiile lunare privind stabilirea, modificarea, suspendarea, reluarea, respingerea și incetarea ajutorului social, in termenul legal;

face propuneri pentru acordarea ajutorului social in bani, in natura sau prin plata unor cheltuieli de intretinere și incalzire a locuinței, la preturile și tarifele stabilite prin lege pe care le prezintă spre avizare Directorului General;

transmite in termen legal către Agenția de Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București situațiile statistice, situația centralizatoare privind plățile, borderoul si xerocopii după toate documentele justificative care au stat la baza intocmirii dosarului de ajutor social;

intocmeste lunar Raportul statistic privind acordarea ajutorului social, a ajutorului de urgenta, il supune spre avizare Primarului sectorului 5, apoi il transmite către Agenția de Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București;

inregistreaza cererea si verifica documentele justificative atașate, in baza carora beneficiarii de ajutor social solicita acordarea sprijinului financiar pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, acordat potrivit prevederilor Legii nr. 116/2002;

calculează sumele care pot fi acordate sub forma de ajutor financiar pentru achitarea unei parti din datoriilor către furnizorii de servicii de stricta necesitate (energie electrica, gaze naturale, apa potabila, gunoi menajer etc.);

redactează si inainteaza Primarului sectorului 5 dispozițiile lunare pentru stabilirea dreptului la ajutor financiar acordat in vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale;

inregistreaza cererea si verifica documentele justificative atașate, in baza carora se solicita acordarea ajutorului de Înmormântare in cazul decesului unei persoane beneficiara de ajutor social;

soluționează cererea mai sus menționata prin intomirea referatului de propunere si a dispoziției Primarului sectorului 5 referitoare la acordarea sau respingerea acestui tip de ajutor;

la inceputul fiecărui sezon rece, verifica, prin efectuarea anchetelor sociale, eligibilitatea beneficiarilor de ajutor social in vederea acordării ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi si propune acordarea acestui drept;

redactează si inainteaza Primarului sectorului 5 dispozițiile de stabilire a dreptului la ajutor pentru incalzirea locuinței si intocmeste statul in baza caruia se achita, din bugetul local, acest drept pentru intreaga perioada a sezonului rece;

efectuează ori de câte ori este nevoie verificări in sistemul informatic PATRIMVEN, precum si la alte instituții din administrația publica locala sau centrala, pentru a constata daca sunt Îndeplinite condițiile de eligibilitate in ceea ce privește acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001 si Legea nr. 116/2002;

intocmeste si eliberează adeverințe pentru beneficiarii de ajutor social, conform legislației in vigoare;

primește corespondenta, răspunde reclamatiilor si sesizărilor adresate si care au ca obiect activitatea compartimentului;

intocmeste statistici, rapoarte, estimări solicitate de către autoritati superioare;

realizează activitati de corespondenta privitoare la problematica compartimentului;

pregătește semestrial si anual documentația spre arhivare si propune pastrarea acesteia in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

aduce la cunoștința beneficiarilor dispozițiile Primarului sectorului 5 privind stabilirea, modificarea, suspendarea, reluarea, respingerea și incetarea ajutorului social/ajutorului financiar pentru prevenirea marginalizarii sociale/ajutorului de Înmormântare, in termenul legal;

aduce la Îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al sectorului 5 privind masurile de asistenta și protecție sociala stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme și pentru prevenirea excluziunii sociale;

colaboreaz\ cu alte servicii din cadrul DGASPC Sectorul 5 ’n rezolvarea cazurilor semnalate, promovând echipa pluridisciplinar [i implicarea/colaborarea 'n programe comune cu ONG-urile partenere ale DGASPC Sectorul 5 privind oferirea de servicii alternative.

ART. 74 Serviciul Susținerea Familiei si Copilului indeplineste următoarele atribuții principale:

primește cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor, cu modificările si completările ulterioare si OUG nr. 148/2005 privind susținerea familiei in vederea creșterii copilului, cu modificările si completările ulterioare;

primește, inregistreaza si transmite spre soluționare cererile pentru acordarea indemnizației lunare pentru creșterea copilului pana la varsta de 2 ani sau in cazul copiilor cu handicap, pana la implinirea vârstei de 3 ani;

primește, inregistreaza si transmite spre soluționare cererile privind indemnizația lunara pentru ingrijirea copilului cu dizabilitatc cu varsta intre 3 si 7 ani;

primește, inregistreaza si transmite spre soluționare cererile privind sprijinul lunar pentru ingrijire copil 0-3(2) ani sau 3(2) -7;

primește, inregistreaza si transmite spre soluționare cererile privind majorarea cuantumului indemnizației pentru cel de-al doilea copil;

primește, inregistreaza si transmite spre soluționare cererile privind programul de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinți care se ocupa efectiv de ingrijirea copilului cu dizabilitate (grava sau accentuata), pana la implinirea de către acesta a vârstei de 18 ani;

primește, inregistreaza si transmite spre soluționare cererile privind acordarea stimulentului de inserție;

întocmește tabele nominale pentru Autoritatea Tutelara competenta, in vederea efectuării anchetelor sociale;

Verifica si instrumentează cererile privind modificările intervenite in situația beneficiarilor indemnizației pentru creșterea copilului/sprijin lunar;

întocmește tabele nominale in vederea efectuării modificărilor intervenite in situația beneficiarilor indemnizației pentru creșterea copilului/sprijinului lunar si inaintarea acestora către Agenția pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București;

instrumentează dosarele pentru acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr.l 11/2010 privind concediul si indemnizația lunara pentru creșterea copiilor, cu modificările si completările ulterioare si OUG nr. 148/2005 privind susținerea familiei in vederea creșterii copilului, cu modificările si completările ulterioare;

acorda consultanta privind modalitatea de acordare a drepturilor prevăzute de OUG nr.l 11/2010, cu modificările si completările ulterioare si OUG nr. 148/2005, cu modificările si completările ulterioare;

verifica documentele depuse in susținerea cererilor privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010, cu modificările si completările ulterioare si OUG nr. 148/2005, cu modificările si completările ulterioare;

inainteaza Primarului Sectorului 5 cererile privind acordarea drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010, cu modificările si completările ulterioare si OUG nr. 148/2005, cu modificările si completările ulterioare, in vederea certificării lor de către acesta sau persoana imputernicita in acest scop;

intocmeste borderourile privind cererile de acordare a drepturilor prevăzute de actele normative mai sus menționate;

transmite pe baza de borderouri cererile Înregistrate, insotitc de documentele justificative, la Agenția pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București;

intocmeste si transmite saptamanal cererile si tabelul nominal cu modificările intervenite in cazul incetarii/suspendarii plătii drepturilor mai sus menționate;

primește cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările si completările ulterioare;

instrumentează dosarele pentru acordarea alocației de stat conform Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările si completările ulterioare;

acorda consultanta privind modalitatea de acordare a alocației de stat;

verifica documentele depuse in susținerea cererilor privind acordarea dreptului mai sus menționat;

intocmeste borderourile privind cererile de acordare a drepturilor prevăzute de Legea nr.61/1993, cu modificările si completările ulterioare;

transmite pe baza de borderouri cererile înregistrate, insotite de documentele justificative, la Agenția pentru Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București;

primește corespondenta, răspunde reclamatiilor si sesizărilor adresate si care au ca obiect activitatea serviciului;

realizează activitati de corespondenta privitoare la problematica serviciului;

intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al sectorului 5 si Proiectele de Dispoziții ale Directorului General al DGASPC sector 5 in domeniul sau de activitate;

colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru Îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

ART.75 Compartimentul alocație pentru susținerea familiei Îndeplinește următoarele atribuții principale:

asigura consilierea si informarea solicitantilor asupra drepturilor si obligațiilor acestora, asupra beneficiilor si serviciilor disponibile pe plan local, in conformitate cu legislația in vigoare in domeniul asistentei sociale, la data solicitării;

asigura consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de drepturile stabilite prin Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările si completările ulterioare;

inregistreaza cererile si declarațiile pe propria răspundere a solicitantului de alocație pentru susținerea familiei, insotite de acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de mebrii acesteia si le soluționează in termen legal;

instrumentează dosarele privind alocația pentru susținerea familiei;

avizeaza pentru legalitate dosarele privind alocația pentru susținerea familiei, precum si dispozițiile de acordare, modificare, respingere sau incetare a acestuia;

asigura reprezentarea instituției, pe baza de Împuternicire din partea Directorului General al DGASPC sector 5, in fata instanțelor judecătorești, autoritatilor publice, notarilor publici etc., in cauzele referitoare la acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările si completările ulterioare;

efectuează anchete sociale pentru verificarea situației solicitantilor de drepturi stabilite prin actul normativ mai sus menționat;

reevaluează periodic sau ori de câte ori este necesar, in condițiile legii, dosarele beneficiarilor, inclusiv prin efectuarea anchetei sociale la domiciliu in vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la alocația pentru susținerea familiei, conform cu prevederile legale in vigoare si propune luarea masurilor ce se impun;

inainteaza Primarului sectorului 5 documentația pentru stabilirea, modificarea si incetarea drepturilor prevăzute de Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările si completările ulterioare, in vederea certificării lor de către acesta;

intocmeste referatul de propunere si dispoziția Primarului sectorului 5 privind stabilirea, modificarea, respingerea și incetarea alocației pentru susținerea familiei, in termenul legal;

aduce la cunoștința beneficiarilor dispozițiile Primarului sectorului 5 privind stabilirea, modificarea, respingerea și incetarea alocației pentru susținerea familiei, in termenul legal;

transmite in termen legal către Agenția de Plăti si Inspecție Sociala a Municipiului București situațiile statistice, situația centralizatoare privind plățile, borderoul si xerocopii după toate documentele justificative care au stat la baza intocmirii dosarului de alocație pentru susținerea familiei;

transmite in termen legal către Direcție Generala de Asistenta Sociala a Municipiului București situațiile centralizatoare cu familiile monoparentale aflate in plata si cuantumul dc care acestea beneficiază;

efectuează ori de câte ori este nevoie verificări in sistemul informatic PATRIMVEN, precum si la alte instituții din administrația publica locala sau centrala, pentru a constata daca sunt indeplinite condițiile de eligibilitate in ceea ce privește acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările si completările ulterioare;

intocmeste si eliberează adeverințe pentru beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei, conform legislației in vigoare;

eliberează adeverințe la solicitarea cetățenilor sau a instituțiilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

primește corespondenta, răspunde reclamatiilor si sesizărilor adresate si care au ca obiect activitatea compartimentului;

intocmeste statistici, rapoarte, estimări solicitate de către autoritati superioare;

realizează activitati de corespondenta privitoare la problematica compartimentului;

pregătește semestrial si anual documentația spre arhivare si propune pastrarea acesteia in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

colaborează cu alte servicii din cadrul DGASPC Sectorul 5 în rezolvarea cazurilor semnalate, promovând echipa pluridisciplinară și implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile partenere ale DGASPC Sectorul 5 privind oferirea de servicii alternative.

Art. 76 Compartimentul Asistenta Comunitara îndeplinește următoarele atribuții principale :

Beneficiarul serviciilor și activitatilor de asistenta medicala comunitara este colectivitatea locala a sectorului 5, iar in cadrul acesteia, in mod deosebit, categoriile de persoane vulnerabile : persoanele care se găsesc in următoarele situații:

 • a) nivel economic sub pragul sărăciei;

 • b) șomaj;

 • c) nivel educațional scăzut;

 • d) diferite dizabilitati, boli cronice;

 • e) boli aflate in faze terminale, care necesita tratamente paleative;

 • f) graviditate;

 • g) vârsta a treia;

 • h) vârsta sub 16 ani;

 • i) fac parte din familii monoparentale;

 • j) risc de excluziune sociala.

Atribuții :

cultivarea încrederii reciproce intre autoritatile publice locale si comunitatrea de romi de la nivelul local al sectorului 5;

facilitarea comunicării intre membrii comunității de romi si personalul medico-sanitar;

catagrafierea gravidelor si lehuzelor in vedea efectuării controalelor medicale periodice pre- si post-natale; explicarea necesității si importantei efectuării acestor controale; insotirea femeilor la aceste controale; facilitarea comunicării cu medicul de familie si cu celelalte cadre sanitare;

catagrafierea populației infantile a comunității de romi;

explicarea noțiunilor de baza, a avantajelor si importantei asistentei medicale a copilului;

urmărirea înscrierii nou născutului pe listele medicului de familie;

explicarea avantajelor includerii persoanelor in sistemul asigurărilor de sanatate, precum si procedeul prin care poate fi obtinuta calitatea de asigurat;

explicarea avantajelor igienei personale, a igienei locuinței si spatiilor comune, popularizarea in comunitatea de romi a masurilor de igiena dispuse de autoritatile competente;

explicarea noțiunilor de baza si a avantajelor planificării familiale;

facilitarea acordării primului ajutor prin anunțarea cadrelor mcdicale/serviciului de ambulanta si insotirea echipelor care acorda asistenta medicale de urgenta;

facilitarea ob]inerii drepturilor persoanelor cu dizabilitati; insotirea persoanelor identificate in vederea evaluării si obținerii certificatului de încadrare in grad de handicap;

identificarea si facilitarea obținerii actelor de identitate;

identificarea minorilor aflati in risc de abandon si informarea serviciilor de specialitate din cadrul DGASPC sector 5;

întreprinderea demersurilor necesare in vederea înregistrării tardive a nașterii;

mobilizarea si însoțirea membrilor comunității la acțiunile de sanatate publica: campaniile de vaccinare, campaniile de informare, educare si conștientizare din domeniul promovării sanatatii, acțiuni de depistare a bolilor cronice, explicarea rolului si scopului acestora;

participarea la depistarea activa a cazurilor de tuberculoza si a altor boli transmisibile, sub indrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul Direcției de Sanatate Publica a Municipiului București;

semnalarea cadrelor medicale a apariției problemelor deosebite din cadrul comunității: focarele de boli transmisibile, parazitoze, intoxicații, probleme de igiena a apei;

semnalarea in scris Direcției de Sanatate Publica a Municipiului București a problemelor identificate privind accesul membrilor comunității rome la serviciile de asistenta medicala primara;

identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunității locale a sectorului 5;

determinarea nevoilor medico-sociale ale populației cu risc;

culegerea de date despre starea de sanatate a familiilor rezidente pe raza teritoriala a sectorului 5;

identificarea, umarirea si supravegherea medicala a gravidelor cu risc medico-social in colaborare cu medicul de familie si cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea in familie a condițiilor favorabile dezvoltării nou născutului;

efectuarea de vizite la domiciliul lehuzelor, recomandând masurile necesare de protecție a sanatatii mamei si a nou născutului;

participarea la aplicarea masurilor de prevenire si combatere a evetualelor focare de infecție;

indrumarea persoanelor care au fost contaminate pentru controlul medical periodic;

identificarea si evaluarea necesităților grupurilor de beneficiari din comunitate si propunerea de soluții de depășire a problemelor sociale;

evaluarea necesităților comunității si contribuirea la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente si/sau inițierea de servicii sociale noi;

mobilizarea comunității si stabilirea de parteneriate in scopul soluționării problemelor beneficiarilor;

completarea cu regularitate a documentației din cadrul compartimentului: registrul de evidenta a persoanelor care solicita audienta, registrul de evidenta a grupurilor de beneficiari, dosarele beneficiarilor, etc.;

identificarea cazurilor de violenta domestica, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a bolnavilor cronici din familiile vulnerabile;

intocmirea de statistici, rapoarte, estimări solicitate de către autoritati superioare;

realizarea de activitati de corespondenta privitoare la problematica compartimentului;

pregătirea semestriala si anuala a documentației pentru arhivare, cu indicarea termenului de păstrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

colaborarea cu celelate servicii din cadrul DGASPC sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor compartimentului.

Art. 77 Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Dizabilitati îndeplinește următoarele atribuții principale:

- efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;

 • - întocmește raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată: evaluarea sociala asigurata de asintenti sociali; evaluarea medicala asigurata de medici de specialitate; evaluarea psihologica asigurata de psihologi; evaluarea vocationala sau a abilităților profesionale asigurata de psihopedagogi, instructori de educație sau pedagogi de recuperare; evaluarea abilităților si a nivelului de integrare sociala asigurata de psihologi, psihopedagogi, pedagogi sau asistenți sociali;

 • - recomandă sau nu încadrarea, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acesteia;

 • - avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauză, cât și reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap;

 • - evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmește raportul de evaluare complexă și face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • - recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, în condițiile legii;

 • -  evalueaza gratuit si orientează profesional orice persoana cu handicap in vederea integrării si reintegrării in munca,

indiferent de varsta, tipul si gradul de handicap, acccesibilizeaza informarea si alegerea activitatii, conform cu dorințele si aptitudinile sale;

- realizează activitati de corespondenta privitor la problematica compartimentului;

 • - îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;

 • - colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

 • - întocmește si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate .

Art. 78 Serviciul Anchete Psiho-Sociale si Consiliere Persoane cu Dizabilitati îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • - efectuează anchete sociale pentru verificarea condițiilor privind acordarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap grav si accentuat;

 • - efectuează verificări la domiciliul persoanelor cu handicap in urma solicitărilor din partea altor instituții publice (centre de recuperare si reabilitare, de îngrijire si asistenta, cămine atelier, servicii publice de asistenta, servicii publice locale sau centrale, etc.) sau la solicitarea altor servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 5 ;

 • - efectuează anchete sociale la domiciliul sau reședința persoanei cu handicap grav in vederea acordării prestațiilor sociale lunare, in urma opțiunii pentru indemnizația echivalenta a părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav sau adultului cu handicap grav/ reprezentantului sau legal;

 • - instrumentează dosarele persoanelor cu handicap ce doresc găzduire în Centre de Îngrijire si Asistență pentru Persoanele cu Handicap, Centrele de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica etc.;

 • - sprijină persoanele cu diverse forme de handicap pentru întocmirea dosarelor de găzduire în centre de asistență și îngrijire sau alte instituții de protecție specială aflate in subordine, sprijină persoanele cu diverse forme de handicap pentru întocmirea dosarelor de internare in centre de asistență și îngrijire sau alte instituții de protecție specială aflate sub coordonarea Direcției Generale De Asistenta Sociala si Protecția Copilului;

 • - sprijină comunitatea pentru internarea nevoluntară a persoanelor cu tulburări grave de sănătate mentală care reprezintă un pericol pentru ele însele și pentru aceasta, in colaborare cu alte autoritati publice ale statului;

 • - realizează activități de informare despre drepturile și obligațiile persoanelor cu handicap;

 • - realizează activități și servicii de consiliere pentru persoanele cu handicap și familiile acestora ;

 • - realizează măsuri și acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială a problematicii persoanelor cu handicap;

 • - propune proiecte comune dc colaborare cu ONG-uri care se ocupă de protecția specială a persoanelor cu handicap, in vederea diversificării și dezvoltării serviciilor de asistența socială și socio-mcdicală;

 • - propune si selectează persoanele cu dizabilitati care pot fi incluse in proiecte pilot de recuperare medicala si de integrare sociala, in funcție de restantul funcțional al acestora;

 • - realizează activitati de corespondenta privitoare la problematica serviciului;

 • - are in subordine Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali;

 • - întocmește si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

 • - colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului.

 • - promovează si asigura respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilitati, in conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare, si cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite la 13 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;

 • - asigura acordarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilitati in condițiile legii, in baza strategiilor, pe termen mediu si lung, de organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala pentru persoanele cu dizabilitati;

 • - actioneaza pentru promovarea alternativelor la protecția institutionalizata a persoanelor cu dizabilitati;

 • - propune spre decontare facturi emise de instituții publice sau furnizori privați de servicii sociale, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de întreținere ale persoanelor cu handicap, in baza contractelor pentru furnizarea de servicii sociale încheiate cu aceștia.

Art.79 Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • - asigura monitorizarea realizării instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • - identifica, evalueaza si pregătește persoane care pot devenit asistenți personali profesioniști, in condițiile legii; asigura formarea continua de asistenți personali profesioniști atestati; evalueaza si monitorizează activitatea acestora.

 • - asigura respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilitati, in conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare, si cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite la 13 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;

 • - efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor cu handicap grav, pentru monitorizarea activității prestate de către asistenții personali si asistenții personali profesioniști, periodic ;

 • - urmărește indeplinirea planului individual de recuperare stabilit de către Comisia de Evaluare Medicala pentru persoana cu handicap grav;

 • - acorda servicii de consiliere si sprijin in vederea îndeplinirii obligațiilor ce revin asistentului personal profesionist cu privire la ingrijirea si protecția persoanei adulte cu handicap grav;

 • - organizează cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale a asistenților personali/asistenților personali profesioniști;

 • - sprijină persoana cu handicap grav, in vederea găzduirii intr-un centru de tip respiro sau gasirea unui înlocuitor pe perioada concediului de odihna al asistentului personal profesionist;

 • - intocmeste dosarul persoanei cu handicap grav pentru a stabili posibilitatea de a beneficia de indemnizația echivalentă salariului asistentului personal, pe perioada concediului legal de odihna a asistentului personal, și întocmește dispozițiile pe care le supune spre aprobare Primarului Sectorului 5 ;

 • - verifica si controlează intocmirea raportului de activitate cu privire la evoluția persoanei cu handicap in funcție de obiectivele programului individual de recuperare si integrare sociala;

 • - verifica si supraveghează modul in care se desfasoara programul individual de recuperare si integrare sociala stabilit de comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap;

 • - verifica si sesizează orice eventuala modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap de natura sa modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege;

 • - tine evidenta persoanelor cu handicap care beneficiază de programe individuale de recuperare si integrare sociala;

 • - efectuează verificări la domiciliul asistenților personali in urma solicitărilor din partea altor instituții publicețservicii publice de asistenta, servicii publice locale sau centrale, etc.) sau la solicitarea altor servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

 • - avizeaza pontajele lunare elaborate de către Serviciul Resurse Umane, in baza carora se efectuează plata asistenților personali;

 • - propune si selectează persoanele cu dizabilitati care pot fi incluse in proiecte pilot de recuperare medicala si de integrare sociala;

 • - realizează activitati de corespondenta privitor la problematica compartimentului;

 • - colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru Îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor;

 • - intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate;

 • - colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor.

toate activitatile prevăzute a se desfasura in cadrul compartimentului vor fi prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Funcționare care este elaborat de șeful compartimentului si aprobat de către Consiliul Local Sector 5.

Art. 80 Serviciul Drepturi si Facilitați Persoane cu Dizabilitati Îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • - acorda plata pentru prestațiile sociale cuvenite persoanelor cu handicap cu domiciliul/resedinta in sectorul 5 , in conformitate cu prevederile Legii nr 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu modificările si completările ulterioare cu precizarea ca plata se realizează din oficiu ;

 • - intocmeste referatele de înaintare in plata pentru prestația sociala in funcție de gradul de handicap al fiecărui beneficiar si le inainteaza serviciului de specialitate pentru viza CFP ;

 • - primește documentația care sta la baza acordării indemnizației echivalente cu salariul net al asistentului personal gradația zero , pentru persoanele cu handicap grav /reprezentanții legali ai acestora care opteaza pentru primirea ei

 • - primește si verifica documentația necesara acordării alocației de stat pentru minorii cu handicap, respectiv a normei de hrana HIV/SIDA pentru minorii cu acest diagnostic si are atribuții in transmiterea datelor si dosarelor către A.P.I.S. București pana la data de 5 ale fiecărei luni ;

 • - intocmeste referatele de inaintare pentru plata beneficiarilor cu handicap si tipărește dispozițiile de stabilire a dreptului la prestația sociala cu ajutorul Programului de lucru SeeSoft-Dsmart, aplicație utilizata la nivel național si agreata de Ministerul Muncii, Familiei si Protecției Sociale ,cu rol important in centralizare si colectarea datelor;

 • - lunar, tipărește si verifica borderourile de plata pentru beneficiarii aflati in evidenta serviciului;

 • - lunar , editează si verifica documentațiile pentru posta si instituțiile bancare necesare fectuarii plăților pe mandat , respectiv in cont bancar si transmite acestora actele necesare ; are responsabilitate in tipărirea si verifica rea mandatelor pe baza carora se realizează achitarealunara a prestațiilor sociale si le transmite oficiului central de posta;

 • - primește cererile pentru acordarea facilităților de transport RATB, METROU, CFR, AUTO-INTERURBAN si eliberează legitimațiile si biletele de călătorie ;

 • - primește cererile persoanelor cu handicap sau a reprezentanților legali ai acestora privind eliberarea cardurilor-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare, precum si a rovignietelor gratuite in condițiile legii;

 • - colaborează in mod permanent cu Serviciul Prelucrare Informatizata a Datelor in vederea introducerii in programul de lucru a datelor necesare in vederea efectuării plăților lunare si a emiterii tuturor documentelor care presupun realizarea plăților pe fiecare luna ;

 • - intocmeste contractele si convențiile care se impun in vederea acordării drepturilor persoanelor cu handicap ;

 • - avizeaza pentru legalitate contractele, convențiile, precum si orice alte documente prin care se asigura acordarea drepturilor persoanelor cu handicap ;

 • - asigura reprezentarea instituției, pe baza de imputemicire din partea directorului general, in fata instanțelor judecătorești, autoritatilor publice, notarilor publici, etc. in cauzele referitoare la acordarea drepturilor persoanelor cu handicap ;

 • - eliberează adeverințe pentru DAFI in vederea stabilirii chiriei, in condițiile legii, pe baza contractelor de inchiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuința, deținute de stat sau din unitățile administrative ale acestuia, la tariful minim prevăzut de lege, daca persoana are handicap accentuat sau grav ;

 • - intocmeste lunar tabelele cu persoanele cu handicap care au solicitat la depunerea dosarului de acordare drepturi cartele METROREX si referatul prin care se solicita Serviciului Buget, Execuție Bugetara si Evidenta Patrimoniu achiziționarea acestora;

 • - verifica facturile fiscale emise de către R.A.T.B., C.F.R., precum si cele aferente transporturilor rutiere interurbane , pentru care exista Convenții de colaborare si le inainteaza Serviciului Contabilitate spre decontare ;

 • - verifica reordonantarea mandatelor poștale neridicate la timp de către beneficiari si transmite aceste date Serviciului Contabilitate pentru luarea masurile care se impun in condițiile legii;

 • - inregistreaza dispozițiile pentru acordarea tuturor categoriilor de prestații sociale cuvenite adultului cu handicap, respectiv copilului cu handicap sau după caz reprezentanților legali ai acestora, in Registrul de Dispoziții al instituției;

 • - primește si instrumentează dosarele persoanelor cu handicap pentru acordarea beneficiilor sociale complementare asa cumse prevede in HCL Sector 5 , funcție de îndeplinirea criteriilor de eligilibilitate;

 • - controlează si verifica in fapt aplicarea dispozițiilor legale in vigoare in ceea ce privește accesibilitatile persoanelor cu handicap si a accesului neîngrădit al acestora in instituțiile publice si cultural sportive, mijloace de transport in comun special adaptate pentru cei cu nevoi speciale);

 • - sesizează autoritatile competente pentru adoptarea masurilor legale in vederea respectării legislației privind accesibilitatile acordate pentru persoanele cu handicap ;

 • - colaborează cu Direcția pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea bazelor de Date pe linia furnizării de date din Registrul National de Evidenta a Persoanlor in vederea prevenirii acordării in mod eronat de beneficii sociale persoanelor beneficiare de drepturi de asistenta sociala;

 • - colaborează in mod permanent cu Serviciul de Stare Civila, precum si cu Casa de Pensii a Sectorului 5 - Serviciul Stabilire Plăti in vederea înregistrării si identificării situațiilor ce pot afecta corectitudinea plăților prestațiilor sociale efectuate de către serviciul de specialitate in baza prevederilor Legii 448/2006 ;

 • - realizează atribuții in ceea ce privește exportul lunar de date realizat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1106/09.03.2011 al Ministrului Muncii Familiei ,Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice pentru constituirea si administrarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap (RENPH);

 • - primește corespondenta , răspunde reclamatiilor si sesizărilor adresate si care au ca obiect activitatea serviciului;

 • - intocmeste statistici, rapoarte, estimări solicitate de către autoritati superioare ;

 • - realizează activitati de corespondenta privitoare la problematica serviciului;

 • - intocmeste , fundamentează si pune in aplicare Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

 • - colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.

Art. 81 Serviciul Contabilitate Îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • - inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea informațiilor cu privire la situația patrimoniala si rezultatele obținute atat pentru necesitățile proprii cat si in relațiile cu clientii,furnizorii,băncile,organele fiscale, persoane fizice sau juridice;

 • - controlul operațiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate;

 • - respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor si formularelor comune privind activitatea financiar-contabila, a normelor metodologice ale Ministerului Finanțelor, privind întocmirea si utilizarea acestora, potrivit legislației in vigoare ;

 • - intocmeste si verifica balanțele de verificare centralizate lunar;

 • - intocmeste si verifica darea de seama contabila ;

 • - participa la inventarierea patrimoniului in conformitate cu prevederile legislației in vigoare ;

 • - asigura respectarea normelor contabile in cazul utilizării de sisteme automate de prelucrare a datelor,ca si stocarea si pastrarea datelor, Înregistrate in contabilitate;

 • - schimb permanent de date si informații cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5, Trezoreria Sectorului 5 si alte instituții si autoritati;

 • - urmărește angajarea patrimoniala in baza aprobării conducerii instituției (contracte);

 • - asigura evidenta sintetica si analitica a sumelor evidențiate in dările de seama, balanțe si a altor situații;

 • - organizează si exercita controlul financiar de gestiune in conformitate cu legislația in vigoare ;

 • - aduce la indeplinire dispoziții referitoare la reținerea penalităților si a imputatiilor;

 • - urmărește si verifica garanțiile de gestiune ;

 • - intocmeste in colaborare cu Compartimentul Adminstrativ, întreținere si Serviciul Achiziții Publice și Urmărire Contracte nota de estimare valorica a contractelor de achiziție publica atribuite ;

 • - intocmeste si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate ;

 • - colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru Îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului ;

 • - operațiuni aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare -Forexebug.

Art. 82 Serviciul Buget, Execuție Bugetara si Evidenta Patrimoniu indeplineste următoarele atribuții principale:

 • - intocmeste proiectul de buget al instituției in colaborare cu Serviciul Contabilitate, Serviciul Achiziții Publice și Urmărire Contracte , Compartimentul Administrativ, întreținere si Serviciul Resurse Umane ;

 • - intocmeste contul de execuție ;

 • - intocmeste execuția bugetara centralizata a D.G.A.S.P.C. Sector 5. ;

 • - propune proiectul de buget cu finanțare de la bugetul local, de stat, precum si rectificarea acestuia pe parcursul exercițiului financiar;

 • - intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al instituției, precum si rectificarea acestuia;

 • - in colaborare cu Serviciul Contabilitate, Compartimentul Administrativ, Întreținere si Serviciul Achiziții Publice și Urmărire Contracte analizeaza necesitățile patrimoniale pe termen scurt si in perspectiva;

 • - in colaborare cu Serviciul Contabilitate efectuează analiza economico-financiara punând la dispoziția conducerii indicatori din care sa rezulte eficienta cheltuirii fondurilor bănești;

 • - urmărește încadrarea cheltuielilor bugetare in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 5;

 • - asigura respectarea normelor contabile in cazul utilizării de sisteme automate de prelucrare a datelor,ca si stocarea si pastrarea datelor, înregistrate in contabilitate;

 • - urmărește încadrarea bugetara in limitele creditelor aprobate de Consiliul Local Sector 5;

 • - analizeaza necesitățile patrimoniale pe termen scurt si in perspectiva ;

 • - avizeaza achiziționarea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si bunurilor si serviciilor cuprinse in bugetul aprobat;

 • - asigura deschiderea finanțării prin întocmirea lunara a cererii de credite ;

 • - intocmeste lista cu mijloacele fixe finanțate de la bugetul local;

 • - schimb permanent de date si informații cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5, Trezoreria Sectorului 5 si alte instituții si autoritati;

 • - intocmeste in colaborare cu Compartimentul Administrativ, întreținere si Serviciul Achiziții Publice și Urmărire Contracte nota de estimare valorica a contractelor de achiziție publica atribuite ;

 • -  asigura gestiunea patrimoniului D.G.A.S.P.C. Sector 5: clădirile, mobilierul si furniturile de birou, dotările tehnice, mobilierul din centrele de plasament si centrele de protecție a persoanelor vârstnice, crese si centre de zi, etc.;

 • - organizează activitatea de preluare a patrimoniului instituțiilor ;

 • - tine evidenta fizica a mijloacele fixe si obiectelor de inventar din patrimoniul unitatii;

 • - intocmeste necesarul de mijloace fixe si obiecte de inventar in vederea achiziționării lor conform legislației in vigoare

 • - face propuneri si verifica actele pentru casarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar uzate fizic sau moral, in urma Proceselor Verbale primite de la comisiile de inventariere;

 • -  inventariază anual sau ori de cate ori este nevoie (in situațiile prevăzute de legislația in vigoare), patrimoniul D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

 • - participa la un schimb permanent de date cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

 • - întocmește si fundamentează proiectele de hotarari ale Consiliului Local al sectorului 5 si a proiectelor de dispoziții ale directorului in domeniul sau de activitate;

 • - colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

 • - operațiuni aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare -Forexebug.

Art. 83 Serviciul Financiar, Salarizare Îndeplinește următoarele atribuții principale :

 • - asigura plata drepturilor de personal si a indemnizațiilor prevăzute de lege, etc.;

 • - ridicare si depunere de numerar ;

 • - ridicare si depunere de documente de decontare bancara;

 • - intocmeste raportări statistice specifice in domeniul sau de activitate.;

 • - schimb permanent de date si informații cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5, Trezoreria Sectorului 5 si alte instituții si autoritati;

 • - asigura colaborarea permanenta cu Trezoreria Statului Sector 5 si instituții bancare;

 • - efectuează plăti prin casierie pe baza statelor;

 • - asigura ridicarea si depunerea de numerar pentru fiecare subcapitol bugetar;

 • - intocmeste statele de plata ale salariatilor D.G.A.S.P.C. Sector 5 ;

 • - operează rețineri salariale conform legilor ;

 • - retine garanțiile materiale gestionarilor;

 • - intocmeste si transmite, lunar si anual, situații statistice privind drepturile de personal la Primăria Sectorului 5;

 • - intocmeste si transmite lunar, semestrial la Administrația Financiara a Sectorului 5 declarațiile privind structura si cheltuielile de personal ale D.G.A.S.P.C. Sector 5;

 • - intocmeste si transmite lunar la Casa dc Pensii a Sectorului 5, la Casa de Asigurări de Sanatate, la Agenția Municipiului București pentru Ocuparea Forței de Munca declarațiile privind contribuțiile la fondurile asigurărilor sociale de sanatate, asigurărilor sociale, ajutorului de șomaj;

 • - intocmeste si transmite lunar la Administrația Financiara a Sectorului 5 situația privind impozitul aferent drepturilor salariale plătite;

 • - intocmeste documentele necesare pentru impozitul pe venitul anual ale salariatilor D.G.A.S.P.C. Sector 5 in conformitate cu legislația in vigoare;

 • - primește declarațiile privind impozitul pe venit, precum si actele necesare deducerilor personale suplimentare, in vederea stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare ;

 • - colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru Îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

 • - operațiuni aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare -Forexebug;

 • - întocmește si fundamentează Proiectele de hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 5 si Proiectele de dispoziții ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 5 in domeniul sau de activitate.

Art.84 Serviciul Achiziții Publice Si Urmărire Contracte îndeplinește următoarele atribuții principale:

Centralizează referatele de necesitate privind achizițiile publice ale structurilor din subordinea direcției și pe baza acestora întocmește proiectul de program de achiziții publice;

Comunică Serviciului Buget, Execuțic-Bugetară și Evidența Patrimoniului valoarea estimată a achizițiilor publice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al direcției în vederea prevederii fondurilor bugetare necesare efectuării acestora;

Efectuează demersurile necesare aprobării, modificării și completării programului de achiziții publice al direcției;

întocmește documentația de atribuire a contractelor de achiziție publică necesare pentru îndeplinirea obiectivelor instituției;

Asigură derularea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare pentru atribuirea și modificarea contractelor de achiziție publică cu respectarea legislației în vigoare;

întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării direcției în SICAP sau , după caz, pentru recuperarea certificatului digital;

Comunică Serviciului Buget, Execuție Bugetară și Evidența Patrimoniului încheierea contractelor de achiziție publică, precum și modificările intervenite în executarea acestora în măsura în care acestea implică modificări ale prețurilor/bunurilo/serviciilor/lucrărilor cu incidență în structura bugetară aprobată a instituției;

Comunică structurilor competente ale direcției documentele contractelor de achiziție publică necesare realizării recepției bunurilor/serviciilor/lucrărilor ce constituie obiectul acestora;

întocmește documentele necesare derulării contractelor de achiziție publică ( comenzi, ordine de începere a executării contractului, notificări, eliberare/reținerea garanțiilor de bună execție a contractului procese-verbale de recepție/respingere a recepție, s.a), inclusiv pentru modificarea clauzelor acestuia cu respectarea legislației în vigoare aplicabile în materie;

Verifică facturile însoțite de documentele prevăzute în contractele de achziție publică , acordă bun de plată pe acestea și le transmite Serviciului Contabilitate în vederea efectuării plății. Fac exepție facturile emise în derularea contractelor de servicii sociale și medicină a muncii;

Urmărește derularea contractelor de achiziții publice încheiate de către D.G.A.S.P.C. Sector 5 cu diverși furnizori, prestatori de servicii și executanți de lucrări ,ținând evidența acestora, atât cantitativ cât și valoric în format electronic, vizând inclusiv executarea obligațiilor contractuale de către aceștia, cu excepția contractelor de servicii sociale și medicină a muncii.. Se urmărește:

 • - respectarea clauzelor contractuale privind cantitatea și prețul bunurilor/serviciilor/lucrărilor contractate,

 • - respectarea termenelor de livrare/prestare/executare angajate de către fiecare contractant.

 • - concordanța între comandă, nota de recepție și factură, privind cantitatea, prețul și calculele aferente;

Menține legătura între furnizorii/prestatorii de servicii/executanții de lucrări și structurile din subordinea direcției, pentru o bună executare a contractelor de achiziție publică, urmărind realizarea acestora de la semnare până la finalizare cu exepția contractelor de servicii sociale și medicină a muncii;

întocmește documentele constatatoare emise în temeiul dispozițiilor art. 166 din HGR nr. 395/2016;

Asigură implementarea controlului intern managerial, conform legislației specifice în vigoare;

Constituie și ține arhiva dosarelor de achiziție publică încheiate de către instituție;

Colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 5 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

Fundamentează și întocmește proiectele de dispoziții ale Directorului General precum și proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 5 le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 5, în domeniul său de activitate;

Art. 85 Compartimentul Administrativ, întreținere îndeplinește următoarele atribuții principale : -Efectuează recepția calitativa si cantitativa a bunurilor livrate si serviciilor prestate;

 • - Monitorizează activitatea de implementare a Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor pe întreaga instituție prin evidențierea acestora în registru și raportarea, dacă este cazul;

 • - întocmește bonuri de consum pentru bunurile recepționate;

 • - Participă la inventarierea bunurilor aflate în contabilitatea instituției la termenele și în condițiile prevăzute de lege, împreună cu comisia de inventariere;

 • - Asigura si intretine starea de curățenie in spatiile unde se afla sediul instituției, colectează si depozitează gunoiul in spatii special amenajate;

 • - Răspunde de conducerea în stare de siguranța a autoturismelor din dotare, de intretinerea, de reviziile si inspecțiile tehnice periodice ale acestora;

 • - Coordonează desfășurarea activităților de transport de natura a asigura realizarea obiectului de activitate al instituției, respectiv realizarea masurilor de asistenta sociala in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si oricăror persoane aflate in nevoie;

 • - Primește si verifică foile de parcurs ale autovehiculelor din ziua precedenta si consumul mediu de carburant;

 • - întocmește și tine evidența rulajului anvelopelor din dotarea autovehiculelor;

 • - întocmește și calculează F.A.Z. -urile autovehiculelor și documentele privind consumul de carburanți pentru autoturismele din dotarea direcției;

 • - întocmește dosare tehnice (înscriere, radiere, etc) și urmărește încadrarea în cotele de consum alocate lunar;

 • - Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituției pentru indelinirea atribuțiilor si pentru buna desfășurare a activitatii acestora si sesizează eventualele nereguli persoanei competente sa ia masuri;

 • - Centralizează referatele cu privire la necesarul de materiale, rechizite, consumabile pentru copiatoare și imprimante, precum și a obiectelor de inventar propuse a fi aprovizionate și intocmește note de fundamentare către Seviciul Buget;

 • - Compartimentul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispoziții ale Primarului sau orice alte sarcini încredințate dc șefii ierarhici superiori, indeosebi cele ce vizeaza activitatea Direcției de asistență socială si răspunde de modul de indeplinire a acestora.

CAP.VI. RELAȚIILE FUNCȚIONALE INTRE COMPARTIMENTELE APARATULUI PROPRIU AL D.G.A.S.P.C. SECTOR 5.

ART. 86 Serviciile, birourile, compartimentele si celelalte componente ale D.G.A.S.P.C. Sector 5 sunt obligate sa coopereze in vederea intocmirii in termenul legal al lucrărilor al căror obiect implica colaborarea in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.

CAP. VII. DISPOZIȚII FINALE.

ART. 87 Toți salariatii D.G.A.S.P.C. Sector 5 au obligația de a indeplini atribuțiile cuprinse in fisa postului precum si cele rezultate din actele normative in vigoare.

Conducerea D.G.A.S.P.C. sector 5 poate insarcina salariatii sa indeplineasca si alte atribuții decât cele prevăzute din fisa postului potrivit funcției ocupate si studiilor absolvite, altele decât cele din domeniul de activitate al serviciului unde sunt incadrati, in cazul in care un alt serviciu/birou înregistrează intarzieri in realizarea lucrărilor in scopul imbunatatirii activitatii de ansamblu a D.G.A.S.P.C. Sector 5.

ART. 88 Personalul D.G.A.S.P.C. Sector 5 răspunde penal, material, disciplinar sau adminsitrativ de la caz la caz, pentru neaducerea la îndeplinire a prerogativelor funcției, pentru abateri de la etica si deontologia profesionala.

ART. 89 Salariatii D.G.A.S.P.C. Sector 5 au obligația sa asigure securitatea materialelor cu conținut secret, răspunzând de scurgerea informațiilor si a documentelor din compartimentele respective.

ART. 90 Neindeplinirea integrala si in termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancționează conform legislației muncii si salarizării.

ART. 91 Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare se va difuza sub semnătură, la luarea la cunoștința de către toti salariatii D.G.A.S.P.C. Sector 5.

ART. 92 Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 5, Nr.din si intra in vigoare de la data de.