Hotărârea nr. 67/2020

Hotărârea nr. 67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București

Având în vedere:

Referatul de aprobare a Primarului Sector 5;

Raportul de specialitate nr. DT 284/17.03.2020 , al Direcției Tehnice;

- Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Avizul Comisiei Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor

în conformitate cu:

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deșeuri;

O.U.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

H.G. nr. 942/2017, privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;

ORDIN ANRSC nr. 82 din 9 martie 2015, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

ORDIN ANRSC nr. 111 din 9 iulie 2007privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

ORDIN ANRSC nr. 112 din 9 iulie 2007privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților

H.C.G.M.B. nr. 121/2010, privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

Hotărârea Consiliului Local Sectorului 5 nr. 120/27.06.2019 privind aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiul București”. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 62/04.04.2019 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de salubrizare și a studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București- Activitățile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră și serviciul de iarnă.

ORDIN ANRSC nr. 112 din 9 iulie 2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), art. 139, alin (1), art. 140, alin. (1), art. 166, alin. (2) lit. o) și ale art. 243 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art.l Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București, actualizat cu analiza comparativă gestiune directă vs gestiune delegată , conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Se aprobă ca modalitate de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, gestiunea directă, în baza unui contract de delegare a gestiunii;

Art. 3 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 4 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 5 Se aprobă încredințarea gestiunii directe, ca modalitate de organizare și funcționare a următoarelor activități din cadrul serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București:

 • a) colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, tară a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) colectare și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c)  măturare, spălare, stropire și întreținere a căilor publice;

 • d) curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., cu sediul în municipiul București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, având ca acționar principal Sectorul 5 al Municipiului București cu 99 % , CUI 42049930.

Art.6 Se aprobă Contractul cadru de delegare, conform Anexei nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri, cu următoarele anexe:

 • a) indicatori de performanță ai serviciului public de salubrizare Unitatati administrativ-teritorială a Sectorul 5 al Municipiului București - Anexa nr. 4A;

 • b) indicatori tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național - Anexa nr. 4B.

Art.7 Se aprobă Tarifele serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București, conform Anexei nr. 5 Tarife 1-14, parte integrantă a prezentei hotarari.

Operatorul va avea dreptul exclusiv de prestare a serviciului de salubrizare pe raza Unității administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București acordat în baza contractului de delegare."

Art. 8 Orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri se abrogă.

Art. 9 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate și S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Ă PENTRU LEGALITATE RAL AL SECTORULUI 5, INITA TRESC »


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU ȘEBASȚIAN LAZAROV

Nr. 6^ Z23.03.2020

Anexa 1 la H.C.L. Sector 5 nr. /23.03.2020

Mreenknowled^e


SUSTAINING THE FUTURE


67, Gloriei Blvd., 1st District, Bucharest tel:+40.756.106.498 office(g)qreenknowledqe.ro

Studiu de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare in Sectorul 5 al Municipiului București - activitatile de salubrizare stradala, salubrizare menajera si serviciul de iarna

Martie, 2019

Contents

1. Introducere

 • 1.1 Autoritatea contractanta

 • 1.2   Scopul si Obiectul Studiului de Oportunitate

 • 1.3   Procesul de luare a deciziilor

 • 1.4   Organizarea si funcționarea serviciului de salubrizare

 • 1.5   Gestiunea serviciului de salubrizare pe raza Sectorului

 • 1.5.1   Descrierea situației actuale

 • 1.5.2   Descrierea serviciului de salubrizare menajera

 • 1.5.3   Colectarea, tratarea, eliminarea deșeurilor menajere și similare

și a fluxurilor speciale

2   Aspecte generale

 • 2.1   Prezentarea sectorului 5

 • 2.2   Analiza legislației

 • 2.3   Legislația de mediu si legislația conexa

 • 2.4   Legislația primara si secundara a serviciilor de salubrizare

 • 2.5   Obiectivele si cerințele proiectului

 • 2.6   Analiza pârtilor interesate

 • 2.7   Operatorii serviciului de salubrizare

 • 2.8   Utilizatorii serviciilor publice

 • 2.9   Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate

 • 2.10 Relația proiectului cu politici publice relevante

 • 3.   Fezabilitatea proiectului

 • 3.1   Fezabilitatea tehnica a proiectului

 • 3.2   Descrierea acrivitatii de colectare si transport

 • 3.3   Standarde de performanta si cantitati de lucrări

 • 3.4   Utilitati disponibile si necesare

 • 3.5   Fezabilitatea economico-financiara a proiectului si analiza economico-

financiara

 • 3.6   Stabilirea tarifelor si mecanismul de plata

 • 4.  Motivația economico-financiara, sociala si de mediu

 • 4.1   Motive de ordin economico-financiar

 • 4.2   Motive legate de protecția mediului

 • 4.3   Motive de ordin social

 • 5.   Riscuri

 • 6.  Concluzii si recomandări

1. Introducere

 • 1.1 Autoritatea contractanta

Primăria sectorului 5 București, este subdiviziune a Municipiului București iar având în vedere prevederile art. IV din Legea nr. 99 din 4 iulie 2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, potrivit carora „Art. IV. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege, autoritatile deliberative ale sectoarelor municipiului București au competente exclusive în ceea ce privește infiintarea, organizarea, atribuirea și derularea activitatilor serviciului de salubrizare, cu excepția activitatilor care sunt în competenta unitatii administrativ-teritoriale a municipiului București, respectiv de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, de organizare a prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, de administrare a depozitelor de deșeuri si/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de coordonare, monitorizare și control al serviciului de salubrizare, de stabilire și aprobare a indicatorilor de performanta ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publica a acestora. Autoritatile deliberative ale sectoarelor municipiului București sunt obligate sa respecte strategia locala cu privire la dezvoltarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, aprobata de Consiliul General al Municipiului București (2)

Prin excepție de la prevederile alin. (1), prin hotarare a Consiliului General al Municipiului București pot fi preluate de către autoritatea deliberativa a municipiului București, parțial sau total, competentele autoritatilor deliberative ale sectoarelor municipiului București cu privire la infiintarea, organizarea, atribuirea și derularea activitatilor serviciului de salubrizare, la solicitarea motivata a acestora.", Primăria Municipiului București va intreprinde toate demersurile pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 5, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 70/2011 și a HCGMB 275/27.1.2014.

1.2 Scopul si Obiectul Studiului de Oportunitate

Scopul studiului este reprezentat de fundamentarea necesității și oportunității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pe teritoriul Sectorului 5.

Serviciul public de salubrizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea activităților privind precolectarea separata, colectarea, transportul, tratarea și depozitarea controlată a deșeurilor municipale, desfășurate la nivelul unității administrativ-teritoriale, sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării nivelului de salubrizare pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și agenți economici.

Asigurarea curățeniei și igienei publice este o cerință indispensabilă impusă de normele europene și solicitată în permanență de către cetățeni. Din acest motiv, este necesar ca serviciul de salubrizare să fie cat mai aproape de cetățean și să poată fi controlat îndeaproape de reprezentanții autorităților administrației publice locale, care au sarcina permanenta de a administra și de a monitoriza toate aspectele legate de activitatea desfășurată de operatori.

Elaborarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare are ca obiectiv:

J dimensionarea parametrilor de performanță și costurile aferente acesora pentru realizarea serviciului de salubritate;

J dimensionarea tehnică și umană care se asigure o buna funcționare a serviciului de salubritate;

J identificarea investițiilor necesare din punct de vedere al serviciului de salubritate, la nivelul Sectorului 5;

J obținerea condițiilor optime contractuale inclusiv perioada de amortizare a investițiilor necesare funcționarii serviciului;

Activitățile serviciului public de salubrizare din cadrul Sectorului 5 al Municipiului București, care fac obiectul delegării serviciilor de salubritate, sunt:

 • a) colectarea separata si transportul separat al deșeurilor menajere si al deșeurilor similare provenind din activitati comerciale, din industrie si instituții, inclusiv fracții colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;

 • b) sortarea deșeurilor municipale si a deșeurilor similare In stațiile de sortare.

 • c) Maturatul, spălatul, stropirea si intretinerea cailor publice;

 • d) Curatarea si transportul zăpezii de pe caile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau inghet;

 • e) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către irtstalatii de neutralizare;

 • f) Colectare si transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora;

 • 1.3 Procesul de luare a deciziilor

Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare reprezintă o cerința obligatorie conform prevederilor legale. Acesta este un studiu cuprinzător care reprezintă baza pentru luarea deciziilor ulterioare ale Autorității contractante. Conținutul cadru al Studiului este prezentat în legislație.

In vederea conformării cerințelor naționale si europene in sectorul de management al deșeurilor, Sectorul 5 al Municipiului București are obligația sa reglementeze activitatile de salubrizare si de sortare a deșeurilor municipale ca urmare a modificărilor legislative (OUG 74/2018 care modifica si completează Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje, a OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu).

Conform legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată.

Conform legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006:

 • -  Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea de gestiune directă furnizează/prestează servicii de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, și a sistemului de utilități publice aferent serviciului, adoptată de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, precum și pe baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Prin hotărârea de dare în administrare se clarifică drepturile și obligațiile părților cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferente acestuia.

 • -  Operatorii care își desfășoară activitatea în regim de gestiune directă se organizează și își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

 • -  Operatorii care furnizează/prestează servicii de utilități publice în regim de gestiune directă au obligația calculării, înregistrării și recuperării amortismentelor mijloacelor fixe aferente acestor servicii prin tarif sau prin preț.

Serviciul de salubrizare este reglementat atat prin norme generale - Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicata, cu modificările și completările ulterioare, cat și prin norme speciale - Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Participantii la realizarea serviciilor comunitare de utilitati publice sunt:

- autoritățile administratei publice locale;

 • - utilizatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

 • - operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

 • - A.N.R.S.C.

 • 1.4 Organizarea si funcționarea serviciului de salubrizare

Serviciile comunitare de utilitati publice implica procese industriale care au ca rezultat producerea de deșeuri si poluarea mediului cu un impact asupra mediului si la realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protecției si conservării acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si legislația secundara pune accent pe necesitatea protecției mediului înconjurător si obținerea tuturor autorizațiilor, licențelor si avizelor de mediu cerute de lege.

Legea nr. 51/2006 este legea fundamentala a serviciilor comunitare de utilitati publice si reglementează activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice.

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea si controlul funcționarii serviciului public de salubrizare a localităților si se aplica serviciului public de salubrizare a localităților, înființat si organizat la nivelul comunelor, orașelor si municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare.

Serviciile de utilitati publice sunt în responsabilitatea autoritatilor administrației publice locale si se înființează, organizează si gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanta economico - sociala a localităților, de mărimea si de gradul de dezvoltare a acestora si în raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

Prin salubrizare, in contextul regulamentuluicadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul președintelui ANRSC nr. 110/2007, se înțelege:

Totalitatea operațiunilor si activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților, adică:

J Colectarea;

J Selectarea;

J Transportul;

J Depozitarea;

J Neutralizarea deșeurilor;

J Maturatul;

J Stropitul;

J Spălatul străzilor;

J Curatatul rigolelor;

J Colectarea deșeurilor stradale;

J Curatarea si transportul zăpezii de pe căile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau inghet;

Principiile de organizare si funcționare a serviciilor de salubrizare ca o componenta a serviciilor publice de gospodărie comunala sunt:

J protecția sanatatii publice

J autonomia locala si descentralizarea;

J responsabilitatea fata de cetățeni

J conservarea si protecția mediului înconjurător;

J calitate si continuitate; securitatea serviciului;-tarife/taxe echitabile si accesibile tuturor utilizatorilor;

J nediscriminarea si egalitatea tuturor utilizatorilor;

J transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetățenilor;

J administrarea corecta si eficienta a bunurilor proprietate publica si a fondurilor publice;

J dezvoltarea durabila.

Serviciul de salubrizare trebuie sa îndeplinească indicatorii de performanta prevăzuti in regulamentul serviciuluide salubrizare la nivelul sectorului 5 al Muncipiului București.

Indicatorii de performanta si de evaluare stabilesc condițiile ce trebuia respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților.

Indicatorii de performanta asigura condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească serviciile de salubrizare avându-se in vedere:

J continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

J adaptarea permanenta la cerințele utilizatorului;

J excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

respectarea reglementarilor specifice in domeniul protecției mediului si sanatatii populației;

J implementarea unor sisteme de management al calitatii, al mediului si al sanatatii si securității muncii;

J prestarea serviciului pentru toti utilizatoriidin aria sa de responsabilitate.

Indicatorii de performanta pentru serviciul de salubrizare se refera la următoarele activitati:

J contractarea serviciilor de salubrizare;

J măsurarea, facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

J îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate

J menținerea unor relații echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea rapida si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligațiilor care revin fiecărei parti;

J soluționarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

J prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare -informare, consultanta;

J prestarea serviciului pentru toti utilizatorii din raza unitatii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

In vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta, operatorul trebuie sa asigure:

J gestiunea serviciilor de salubrizare conform prevederilor contractuale;

J evidenta clara si corecta a utilizatorilor;

J înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor facturarea si încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

J înregistrarea reclamatiilor si sesizărilor utilizatorilor si modul de soluționare a acestora;

J comunicarea gradului in care se asigura colectarea selectiva a ambalajelor si deșeurilor de ambalaj, respectiv a DEEE si a deșeurilor voluminoase de la populație.

Indicatorii de performanta si de evaluare a serviciului de salubrizare vor fi cuantificați cantitativ si vor fi prevăzuti ca anexa în regulamentul serviciului de salubrizare.

Indicatorii de performanta din anexa la Regulamentul cadru au caracter minimal si pot fi suplimentați conform prevederilor legale.

Serviciile de salubrizarese organizează pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice si ale agentilor economici si vor asigura:

J imbunatatirea condițiilor de viata ale cetățenilor;

J promovarea calitatii si eficientei activităților de salubrizare;

J dezvoltarea durabila a serviciilor;-protectia mediului înconjurător

Activitatea serviciului de salubrizare

Descrierea indicatorului

Valoarea minimă a indicatorului

Colectarea separată a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a).

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale.

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către stația/stațiile de sortare.

Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare. în lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33%.

40% pentru anul 2019

50% pentru anul 2020 și 60% pentru anul 2021

70% începând cu anul 2022

Operarea stațiilor de sortare.

Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare (%).

75%*

 • 1.5 Gestiunea serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 5

Potrivit art. 11 din Legea nr. 101/2006 coroborat cu art. 23 din Legea nr. 51/2006, gestiunea serviciului de salubrizare se realizează prin următoarele modalitati:

 • a) gestiune directa - modalitatea de gestiune in care autoritățile deliberative si executive, in numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, isi asuma si exercita nemijlocit toatecompetentele si responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare, respectiv la administrarea, funcționarea si exploatarea sistemelor publice de salubrizare aferente acestora.

 • b)  gestiune delegata - modalitatea de gestiune in care autoritățile administrației publice locale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competentele si responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciului de salubrizare, precum si concesiunea sistemelor publice de salubrizare aferente serviciului, respectiv dreptul si obligația de administrare si de exploatare a acestora, pe baza unui contract de delegare a gestiunii.

Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autoritatilor deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, in conformitate cu strategiile si programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localitati, precum si in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Gestiunea activităților componente ale serviciilor de salubrizare care fac obiectul prezentului Studiu de oportunitate, se află în responsabilitatea autoritatii locale ale sectorului 5 care poate sa decidă prin hotarare de consiliu local modalitatea gestionarii serviciilor de salubrizare.

Activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează si se desfasoara pe baza unui regulament al serviciului si a unor caiete de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autoritatilor deliberative ale consiliului local al sectorului 5.

Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale si operatorii serviciului de salubrizare,după caz, sunt reglementate prin:

 • •  hotărârea de dare in administrare a serviciului de salubrizare, in cazul gestiunii directe;

 • •  contractul de delegare a gestiunii, in cazul gestiunii delegate

Contractele de delegare a gestiunii se aproba prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociațiile de dezvoltare intercomunitarasi se semnează de primari, de președinții consiliilor județene sau, după caz, de președinții asociațiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de salubrizare a localităților, in numele si pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, in baza mandatului acestora.

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităților este un contract încheiat informa scrisa, prin care una sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, individual sau in asociere, in calitate de delegatar, atribuie, pe o perioada determinata, unui operator licențiat, in calitate de delegat, care acționează pe riscul si răspunderea sa, dreptul si obligația de a furniza/presta serviciul de salubrizare sau, după caz, activitati din componenta acestui serviciu, inclusiv dreptul si obligația de a administra si de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului/activitătilor furnizate/prestate.

Prin Regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare al localităților se stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile si condițiile - cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanta, condițiile tehnice, raporturile dintre operator si utilizator.


Contract de parteneriat public privat

Delegarea gestiunii serviciilor de salubritate cuprinde in mod obligatoriu clauze referitoare la:

denumirea pârtilor contractante;

 • •  obiectul contractului;

 • •  durata contractului;

 • •  drepturile si obligațiile pârtilor contractante;

 • •  programul lucrărilor de investiții pentru modernizări, dezvoltări de capacitati, obiective noi si al lucrărilor de întreținere;

 • •  indicatorii de performanta privind calitatea si cantitatea serviciului, stabiliți;

 • •  tarifele practicate si procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;

 • •  modul de tarifare si încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

 • •  răspunderea contractuala;

 • •  forța majora;

 • •  condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;

 • •  structura forței de munca si protecția sociala a acesteia;

 • •  alte clauze convenite de parti, după caz.

Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decât durata necesara amortizării investițiilor, fara a depăși 49 de ani.

 • 1.5.1 Descrierea situației actuale

Realizarea prezentului studiu de oportunitate s-a realizat ținând cont atat de legislația în vigoare în sectorul deșeurilor, cat și de prevederile documentelor strategice menționate in bibliografie, ce definesc direcțiile generale de gestionare a deșeurilor pentru Municipiul București. In studiul de oportunitate, sunt analizate și evaluate mai multe opțiuni pentru colectarea deșeurilor menajere și a fluxurilor specifice cum ar fi: deșeuri voluminoase, deșeuri menajere periculoase, deșeuri din echipamente electrice și electronice și deșeuri verzi din grădinile aferente gospodăriilor. Alternativele alese sunt analizate în detaliu, cu detalierea tuturor investițiilor necesare a se realiza pentru prestarea serviciului de salubrizare, a costurilor de operare și intretinere și a tarifului aferent.

 • 1.5.2 Descrierea serviciului de salubrizare menajera

Cantitati deșeuri municipale generate și colectate pe raza Sectorului 5 Tipurile de deșeuri care fac obiectul studiului și codurile aferente în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor, sunt următoarele:

 • •  deșeuri municipale și similare din comerț, industrie, instituții inclusiv fracțiile colectate separat (ex. deșeuri voluminoase, deșeuri menajere periculoases)-cod 20;

 • •  deșeuri de ambalaje (inclusiv deșeurile de ambalaje municipale colectate separat) - cod 15 01

 • •  Deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajere și reabilitare interioara si/sau exterioara - cod 17

S-a tinut cont de faptul ca următoarele informații nu au fost puse la dispoziție:

 • •  Sectorul 5 nu beneficiază de un operator unic de salubritate pentru prestarea serviciilor.

 • •  deșeurile menajere și similare sunt colectate de mai multi operatori de salubrizare fara a deține insa informații privind zona și numărul de locuitori deserviți de fiecare operator.

 • •  cantitatile de deșeuri colectate de pe raza Sectorului 5 au fost furnizate de operatorul de salubrizare, SC RER Ecologic Service București REBU SA operatorul deservind circa 70% din populația Sectorului 5.

 • •  nu exista raportări furnizate de Agenția de Protecția a Mediului București privind cantitatile de deșeuri municipale colectate în Sectorul 5, nu s-a putut determina cantitatea totală de deșeuri municipale colectată în Sectorul 5.

Din analiza și interpretarea datelor primite din partea reprezentanților Primăriei Sectorului 5, s-au obtinut rezultate relevante pentru estimarea cantităților ce vor face obiectul viitorului contract de salubrizare.

în tabelul următor, sunt centralizate, cantitățile de deșeuri raportate de către SC RER Ecologic Service București REBU SA și de către SC Compania ROMPREST Service SA in perioada 2013-2015.

2013

2014

2015

Deșeuri municipale generate

Cod

Romprest

Rebu

TOTAL

Romprest

Rebu

TOTAL

Romprest

Rebu

TOTAL

Total deșeuri (menajere și asimilabile) colectate în amestec și separat

22.302

58.856

81.158

21.825

55.431

77.255

29.021

49.038

78.059

Deșeuri colectate în amestec de la populație

200301

0

50.895

50.895

1.135

46.683

47.818

1.760

48.699

50.459

Deșeuri similare colectate în amestec (comerț, industrie, instituții)

200301

0

7.962

7.962

100

8.748

8.848

0

0

Deșeuri municipale (menajere și asimilabile) colectate separat

2001

0

0

0

3.222

0

3.222

169

339

508

Deșeuri din grădini și parcuri

200201

30

0

30

173

0

173

702

0

702

Deșeuri din piețe

200302

0

0

0

0

0

0

152

0

152

Deșeuri stradale

200303

22.273

0

22.273

17.194

0

17.194

26.238

0

26.238

In completare au fost furnizate cantitatile de deșeuri municipale colectate in perioada: ianuarie-august 2018 prin care s-a văzut o creștere ușoara a deșeurilor municipale fata de perioada anterioare 2013-2015.

Cantitati de deșeuri municipale generate pe raza Sectorului 5 in anul 2018 (perioada ianuarie - august) raportate de către SC RER Ecologic Service București REBU SA

Luna

Tip deșeuri (tone)

C-tii si demolări

Biodegradabile

Municipale amestecate

REBU-2018

ianuarie

120.28

10.16

4862.14

februarie

86.7

38.9

4117.58

martie

99.02

6.6

4945.48

aprilie

73.64

10.18

5568.22

mai

153.48

8.4

5594.16

iunie

224.64

3.02

5436.02

iulie

356.98

17.4

6253.18

august

240.3

26.44

5922.9

Cantitati de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora.

Conform datelor puse la dispoziție de SC Compania ROMPREST Service SA reprezentanții Primăriei Municipiului București, la nivelul anului 2014 cantitatea de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora colectata de către a fost de circa 4556 tone, circa 3610 t fiind valorificata ca material de umplutura. In anul 2016 cantitatea de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora colectata de către a fost de circa 183,48t, intreaga cantitate fiind valorificata ca material de umplutura.

SC RER Ecologic Service București REBU SA a colectat in perioada ianuarie-august 2018 cca 13551 de deșeuri deșeuri_provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora. Nu au fost disponibile date privind cantitățile de deșeuri din construcții și demolări colectate de ceilalți operatori de salubrizare care isi desfasoara activitatea pe teritoriul sectorului 5 a Municipiului București.

Cantitati de deșeuri voluminoase

Din datele puse la dispoziție SC Compania ROMPREST Service SA a colectat in anul 2016 cca 2,28 t de deșeuri voluminoase, din care 0,17 t au fost valorificate energetic, iar 2,11 t au fost eliminate. SC RER Ecologic Service București REBU SA si ROSAL nu au colectat separat deșeuri voluminoase de la populație în anul 2016-2018.

Cantitati de deșeuri periculoase menajere

Din datele puse la dispoziție rezulta ca nici SC Compania ROMPREST Service SA și nici, SC RER Ecologic Service București REBU SA si ROSAL nu au colectat separat deșeuri periculoase menajere de la populație în perioada 2016-2018..

Cantitati de deșeuri din echipamente electrice și electronice

Datele existente referitoare la colectarea și gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) prezintă situația doar la nivel de municipiu, nu și pe sectoare. Astfel, conform Raportului privind starea mediului în Municipiul București, 2014, cantitatea de DEEE colectata, respectiv tratata în anul 2012 este de cca. 4.388 tone, ceea ce inseamna 2,57 kg/loc./an.

 • 1.5.3 Colectarea, tratarea, eliminarea deșeurilor menajere și similare și a fluxurilor speciale

Conform datelor puse la dispoziție de reprezentanții Primăria Sectorului 5 București, deșeurile menajere și similare generate pe raza Sectorului 5 sunt colectate de următorii operatori de salubrizare:

 • -  SC RER Ecologic Service București REBU SA;

 • -  SC SALTRANS EXIM SRL;

 • -  SC SALSERV ECOSISTEM SRL;

SC GRUP SALUBRIZARE URBANA SRL.

Datorita faptului ca nu exista un contract de delegare incheiat conform legii cu autoritatea publica locala, este posibil sa existe mai mulți operatori care sa presteze servicii de salubrizare pe teritoriul Sectorului 5, lista de mai sus nefiind neconcludenta.

Colectarea și transportul deșeurilor menajere

Colectarea deșeurilor de la populație se realizează în cea mai mare parte a situațiilor în amestec. în cazul locuințelor individuale se realizează colectarea din “poarta în poarta", din europubele de 120 I. si 240I.

In zonele cu blocuri de inalțime mai mica (in jur de 4 etaje) au fost amenajate puncte de colectare dotate cu recipiente de volum mare (containere). în funcție de densitatea zonei locuite, la un punct de colectare sunt arondate mai multe blocuri, organizate în una sau mai multe asociații de proprietari.

Blocurile inalte (mai mari de 4 etaje) sunt dotate cu tobogan, deșeurile ajungând în camera ghenei iar de acolo sunt colectate in amestec si transportate la depozitare. Nu se realizează nici un fel de colectare separate.

Colectarea și transportul deșeurilor similare

Colectarea deșeurilor similare de la operatorii economici și instituțiile care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Sectorului 5 se realizează din recipientele acestora (de volume diferite), în funcție de cantitatea de deșeuri generate de fiecare dintre aceștia. Deșeurile similare colectate separat sunt transportate la sortare (in vederea valorificării) iar cele colectate în amestec sunt transportate la depozitare.

Colectarea și transportul deșeurilor din construcții și demolări de la populație

Colectarea deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora se realizează în containere metalice de volum mare, puse la dispoziția generatorilor la solicitarea acestora. Nu exista implementata colectarea separată , pe fracții de deșeuri din construcții și demolări, în containerul pus la dispoziție aceste deșeuri fiind colectate în amestec. Deșeurile din construcții și demolări colectate sunt transportate la depozitare.

Colectarea deșeurilor voluminoase de la populație

Nu exista un sistem organizat de colectare a deșeurilor voluminoase (ex. organziarea de campanii sau colectare la cerere). Cel mai probabil deșeurile voluminoase sunt abandonate de către generatori pe domeniul public, fiind colectate și inregistrate impreuna cu deșeurile stradale. Deșeurile voluminoase colectate sunt transportate, la eliminare.

Colectarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere

Din datele existente rezulta ca, în prezent, niciunul din operatorii de salubrizare care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Sectorului 5 nu realizează colectarea separată a deșeurilor periculoase.

Colectarea deșeurilor din piețe:

In sectorul 5 funcționează următoarele piețe:

 • > Piața de flori George Cosbuc - situata pe Bulevardul G. Cosbuc nr.3 6-38, data în folosința în anul 1959;

 • > Piața agroalimentara Cotroceni - situata pe Strada Sfantu Elefterie nr. 51, cu acces prin Strada Louis Pasteur;

 • > Piața agroalimentara Ferentari - situata în Calea Ferentari nr 140 A;

 • > Piața agroalimentara Rahova - situata în Șoseaua Alexandria nr. 3 -5.

Toate cele 5 piețe menționate se afla în administrarea Administrației Piețelor Sector 5. Conform datelor puse la dispoziție de reprezentanții Primăriei Sectorului 5 București, colectarea deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate se realizează de către S.A. AMENAJARE EDILITARE SI

SALUBRIZARE S. R. L. Sector 5.

Deșeurile se colectează în recipiente adaptate la cantitatea generata și se transporta la depozitare.

Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice de la populație

Conform datelor puse la dispoziție pe pagina web a ANPM, în București -, la nivelul anului 2014 (ultima actualizare) erau autorizați 38 de operatori economici pentru colectarea DEEE (dintre care 3 cu punct de lucru in sectorul 5), respectiv 10 operatori economici pentru tratarea DEEE (unul cu punct de lucru in sectorul 5).

Colectarea deșeurilor verzi de la populație

In prezent nu este organizata colectarea separată a deșeurilor verzi de la populație, acestea fiind depuse de către generatori ori în recipientele de colectare a deșeurilor menajere ori abandonate pe spațiul public și colectate de către operator impreuna cu deșeurile stradale.

Colectarea deșeurilor abandonate

Din cauza gradului redus de conștientizare și informare a populației precum si a lipsei de infrastructura de colectare din unele zone ale Sectorului 5, exista cantități mari de deșeuri abandonate pe domeniul public, peste 9.000 mc lunar.

Descrierea serviciului de salubrizare stradala

Activitatea de salubrizare stradala a fost asigurata de SC Compania ROMPREST Service SA pana in anul 2018. In prezent activitatea de salubrizare stradala este asigurata de compania ROSAL

Conform datelor puse la diapoziție de către reprezentanții Primăriei Sectorul 5, SC Compania ROMPREST Service SA deținea pentru prestarea serviciului de salubrizare 10 autospeciale transport zapada, 26 autospeciale curățare zapada, 2 incarcatoare, 4 autospeciale colectare și transport deșeuri stradale, 11 autospeciale stropit, 3 autospeciale spalat stradal și 4 automaturatori.

Evoluția cantitatilor de deșeuri stradale ridicate de către SC Compania ROMPREST Service SA in perioada 2012-2017 este prezentata in tabelul următor:

An

Deșeuri stradale (t)

2012

8742

2013

22273

2014

1135

2015

26451

2016

19443

2017

7839

Medie 2012-2017

14314

 • 1.5.4 Analiza comparata gestiune directa vs gestiunea delegate a serviciului de salubrizare

Potrivit art.11 din Legea nr.101/2006 coroborat cu art. 23 din Legea nr. 51/2006, gestiunea serviciului de salubrizare se realizează prin următoarele modalitati:

 • a) gestiune directa

 • b) gestiune delegata

Având in vedere sistemul de salubrizare existent precum si situațiile din anii precedenti la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, se remarca faptul ca activitatiile cuprinse in sistemul de salubrizare nu au funcționat la parametrii optimi si nivelul asteptariilor autoritatiilor locale precum si a populației, acestea fiind afectate de diferite situații intalnite de către operatorii prestatori de servicii pe raza sectorului.

Ca urmarea a perioadei scurte de funcționare a operatorilor de salubritate de pe raza Sectorului 5 din ultimii ani, aceștia nu au reușit sa isi integreze in totalitate sistemul de salubrizare in perioada in care aceștia au prestat activitati de salubrizare. Drept urmare indicatorii de performanta a serviciilor de salubrizare nu au fost îndepliniți in totalitate.

Intr-o scurta analiza a modului de gestiune a serviciilor de salubrizare se poate observa gradul de control si fezabilitate a gestiunii serviciilor de salubrizare de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

Astfel obiectivele pe termen scurt si mediu pe care autoritatea locala a Sectorului 5 va trebui sa si le asume sunt masuri necesare în vederea atingerii indicatorilor de performanta a serviciilor de salubrizare si ținând cont de tintele de reciclare care urmeaza a fi atinse incepand cu anul 2020, iar acestea vor putea fi finanțate de autoritățile publice locale.

Situație actuala

Avantaje SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A

Dezavantaje SC ROSAL

Contractare serviciu salubrizare pe raza Sectorului 5 - 50%

Instituirea taxei de salubrizare va fi direct constituita prin hotararea autoritatii locale.

Costuri foarte ridicate cu personal angajat pentru contractarea serviciilor de

salubrizare din poarta in poarta. Gradul de contractare este foarte redus in Sectorul 5 al Municipiului București (sub 50%)

încasarea taxei de la populație - maxim 50%

Prin instituirea taxei de salubrizare gradul de incasare a prestării serviciului de salubrizare către populației va fi de aproape 100%. Totodată incasarea taxei de salubrizare se realizează printr-un sistem deja existent (Direcția de Taxe si Impozite Locale) care nu generează costuri suplimentare care pot afecta valoarea taxei de salubrizare.

încasarea contravalorii prestării serviciului de salubrizare de către operatorii actuali este foarte redus. Neincasarea de către aceștia a contravalorii contractelor pe care aceștia le dețin cu populația duce la întreruperea imediata a prestării serviciului astfel incat intreaga cantitate de deșeuri generata de către populația neplatitoare ajunge pe domeniul public.

Sistemul de incasare a operatorilor privați inseamna o cheltuiala importanta prin personalul angajat pentru aceasta activitate (incasatori de teren, infiintare casierii, etc)

Continuitatea in colectarea taxelor salubrizare

Continuitatea colectării contravalorii serviciilor de salubrizare tinde spre 100%

Riscul financiar este ridicat in cazul operatoriilor privați care nu au nici un control asupra incasarii continue a serviciilor.

In cazul in care aceștia nu reusesc sa isi incaseze contravaloarea prestării serviciului risca la rândul lor sa nu isi poata onora plățile către furnizorii lor (depozitele de deșeuri, combustibili, etc) ceea ce duce la un blocaj al serviciului de salubrizare.

Controlul si îndeplinirea indicatorilor de performanta a serviciului de salubrizare

Operatorul este incurajat sa isi indeplineasca obligațiile cu eficienta maxima deoarece autoritatea locala este direct responsabila cu monitorizarea indicatorilor de performanta ai serviciului si deține controlul si mecanismul de plata.

Dificultatea autoritatii locale de a se impune in respectarea contractului de delegare a serviciilor de salubrizare cu indicatorii de performanta aferenti atata timp cat operatorul delegat este cel care colectează tariful serviciului de salubrizare.

In tabelul de mai jos, printr-o analiza comparata se poate observa nivelul costurilor lunare pentru fiecare operațiune de salubrizare intre Operatorul care activeaza pe raza Sectorului 5 al Municipiului București si costurile pe care le practica SALUBRIZARE FAPTE S.A.

Denumire operațiune

SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A. Programat lunar(lei)

Tarif unitar(lei)

SC ROSAL Programat lunar(lei)

Tarif unitar(lei)

Colectare si transport deșeuri reziduale populație

2.371.734

8.05 lei/pers

3.439.015

11.75 lei/pers

Colectare si transport deșeuri similare de la Agenții Economici si Instituții Publice

1.005.995

105.00 lei/mc

1.207.194

125.00 lei/mc

Maturat mecanizat

477.062

0.011 lei/mp

686.763

0.016 lei/mp

Maturat manual

847.326

0.0265 lei/mp

847.326

0.0265 lei/mp

Stropit cai publice

206.952

0.0024 lei/mp

468.827

0.0053 lei/mp

Spalat cai publice

203.148

0.0386 lei/mp

221.434

0.0421 lei/mp

Combatere polei

1.513.006

0.020 lei/mp

3.033.201

0.040 lei/mp

Curatare cai publice pe timp de iarna (pluguit)

596.869

0.008 lei/mp

837.970

0.011 lei/mp

T ransport/evacuare zapada

115.604

11.85 lei/tona

410.668

41.10 lei/tona

Sectorul 5 are o populație de aproximativ 294695 de locuitori, distribuiți în mod inegal în șase cartiere : Cotroceni, 13 Septembrie, Rahova, Sălaj, Ferentari și Ghencea. Sectorul 5 este străbătut de bulevarde largi, cum ar fi Regina Elisabeta, Splaiul Independenței și Splaiul Unirii.

SECTOR 6


ron'yAvreTi *                           > vițvi u> vc« w <

Politehnica 9


din București


Universitatea din București


AFI Cotroceni Q


COTROCENI


Parcul

CENTRUL VECHI

,                                                     Strart.t Mi»4. e

y PafatuPParlaipemului


ucu re


Pateul Drumul'

Taberei


București


TINERETULUI


Parcul Tineretului


vAcAR'ES'i


«AHOVA


Sun Piaza


FERENTARI


SECTOR S


GIURGIULUI


I BERCI


agadiru

SEC

Serele Berc»

 • 2.1 Prezentarea sectorului 5

Pornind ca și celelalte sectoare din centrul capitalei, sectorul V conturează și el o parte din desenul amplu al Bucurestiului. Suprafața acestui sector, în care predomină relieful plat de câmpie este străbătut în zona sa nordică de o porțiune a râului Dâmbovița, care avea pe malul ei drept Dealul Mihai Vodă (cunoscut și sub numele de Dealul Spirei sau Dealul Arsenalului), alt relief pronunțat ce domină partea nordică a sectorului 5 este Dealul Cotrocenilor.

Sediile unor importante instututii sunt localizate in raza sectorului 5, precum:

 • •  Palatul Parlamentului

 • •  Palatul administrativ al Municipiului București

 • •  Ministerul Apărării Naționale

 • •  Academia Tehnică Militară din București

 • •  Universitatea Națională de Apărare Carol I

 • •  Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila"

 • •  Universitatea din București

 • •  Opera Națională București

Muzee si monumente:

 • •  Muzeul Național de Artă Contemporană

 • •  Muzeul Gheorghe Tattarescu

 • •  Autogara Filaret - clădirea primei gări feroviare din România (linia București-Giurgiu, 1869)

 • •  Palatul Bragadiru

 • •  Grand Hotel du Boulevard

 • •  Palatul Vama Poștei

 • •  Mănăstirea Antim

 • •  Vama București Antrepozite

 • •  Monumentul Eroilor Sanitari

 • •  Monumentul Eroilor Patriei

 • •  Statuia lui George Enescu din București

 • •  Statuia lui Mihail Kogălniceanu din București

 • •  Monumentul Domniței Bălașa

Parcuri si grădini:

 • •  Parcul Cișmigiu

 • •  Parcul Izvor

 • •  Parcul Sebastian

 • •  Parcul Humulești

 • 2.2 Analiza legislației

Realizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare reprezintă o cerința obligatorie conform prevederilor legale. Acesta este un studiu cuprinzător care reprezintă baza pentru luarea deciziilor ulterioare ale Autorității contractante.Conținutul cadru al Studiului este prezentat în legislație.

In vederea conformării cerințelor naționale si europene in sectorul de management al deșeurilor, Sectorul 5 al Municipiului București are obligația sa reglementeze activitatile de salubrizare si de sortare a deșeurilor municipale ca urmare a modificărilor legislative (Legea 31/2019 pentru aprobarea OUG 74/2018 care modifica si completează Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje, a OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu).

Conform legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități:

 • •  Gestiune directa - in baza unei hotarari de dare in administrare;

 • •  Gestiune delegata - in baza hotărârii de atribuire si a contractului de delegare a gestiunii.

Conform legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006:

 • -  Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea de gestiune directă furnizează/prestează servicii de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, și a sistemului de utilități publice aferent serviciului, adoptată de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, precum și pe baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Prin hotărârea de dare în administrare se clarifică drepturile și obligațiile părților cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferente acestuia.

 • -  Operatorii care își desfășoară activitatea în regim de gestiune directă se organizează și își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

 • -  Operatorii care furnizează/prestează servicii de utilități publice în regim de gestiune directă au obligația calculării, înregistrării și recuperării amortismentelor mijloacelor fixe aferente acestor servicii prin tarif sau prin preț.

Gestiunea directă presupune că autoritățile administrației publice, prin intermediul unor compartimente proprii, să acționeze că operator și să preia sarcinile și responsabilitățile referitoare la realizarea serviciilor de salubrizare și administrarea sistemelor specifice de utilități publice, conform legii.

Modul de îndeplinire a serviciilor de gestionare a deșeurilor este stabilit prin decizia autoritatii administrației publice sau, după caz, a asociației de dezvoltare intercomunitara si in conformitate cu legislația in vigoare. Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai 27

mare de 49 de ani, la stabilirea acesteia luandu-se in calcul durata necesara amortizării investițiilor in sarcina operatorului. Aceasta durata poate fi prelungita doar o singura data, pentru o perioada care nu poate depăși jumătate din durata inițiala, cu condiția ca durata totala sa nu depaseasca 49 de ani.

Trebuie menționat ca, in caz de gestiune delegata, următoarele categorii de bunuri sunt/devin publice:

 • •  Bunuri realizate de către operatori in conformitate cu programele de investiții prin contractul de delegare a gestiunii;

 • •  Bunuri realizate de către operatori realizate din fonduri publice.

Potrivit art. 30 alin. 1 din Legea 51/2006 cu modificările si completările ulterioare, gestiunea delegata este modalitatea de gestiune in care autoritatile administrației publice locale de la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competentele si responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice, precum si concesiunea sistemelor de utilitati publice aferente serviciilor, respectiv dreptul si obligația de administrare si de exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit in continuare contract de delegare a gestiunii.

Potrivit aceluiași articol alin. 3 din Legea 51/2006, contractele de delegare a gestiunii se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de autoritatile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale si se semnează de primari, de președinții consiliilor județene sau, după caz, de președinții asociațiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, in baza mandatului acestora.

 • 2.3 Legislația de mediu si legislația conexa

Legislația europeană privind deșeurile

Principalele acte de reglementare la nivelul Uniuniii Europene, în sectorul gestionării deșeurilor sunt:

Legislația cadru:

 • -  Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (Directiva cadru privind deșeurile)

 • -  Regulamentul 1013/2006 privind transferurile de deșeuri

 • -  Decizia nr. 955/2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Legislația europeană privind operațiile de tratare a deșeurilor:

 • -  Directiva nr. 850/2018 de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri

 • -  Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale

Legislația europeană privind fluxurile de deșeuri:

 • -  Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

 • -  Directiva 2011/65/CE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

 • -  Directiva 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE

 • - Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz

 • -  Directiva 96/59/CE privind eliminarea bifenililor și trifenililor policlorurați privind eliminarea bifenililor policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC)

 • - Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

 • -  Directiva 87/217/CEE privind prevenirea și reducerea poluării mediului cauzate de azbest

 • -  Directiva 86/278/CEE privind protecția mediului și, în special, a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură

Pachetul economiei circulare

Pachetul privind economia circulară, adoptat de Comisia Europeană în decembrie 2015, are drept scop stimularea tranziției către o economie circulară la nivel european. Pachetul include propuneri legislative privind deșeurile, precum și un plan de acțiune aferent. Propunerile privind deșeurile stabilesc obiective pe termen lung pentru a reduce depozitarea deșeurilor și pentru a crește gradul de reciclare și de reutilizare a acestora.

Adoptarea pachetului economiei circulare determină revizuirea următoarelor Directive:

 • •  Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive

 • •  Directiva 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE

. Directiva 2011/65/CE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

 • •  Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

 • •  Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz

 • •  Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Planul de acțiune prevede măsuri care au ca scop închiderea buclei economiei circulare, urmărind toate etapele ciclului de viață al unui produs: de la producție și consum, până la gestionarea deșeurilor și la piața materiilor prime secundare.

Principalele propuneri de revizuire a cadrului legislativ includ:

 • •  Reutilizarea și reciclarea a 65% din masa deșeurilor municipale până în 2030 (cu o țintă intermediară de 60% în anul 2025). Pentru realizarea acestui obiectiv, România poate beneficia de o perioadă suplimentară de cinci ani, cu condiția ca până în 2025 și respectiv 2030, rata de pregătire pentru reutilizarea și reciclarea deșeurilor municipale să ajungă la minimum 50% și 60% din greutate;

 • •  Reutilizarea și reciclarea a 65% din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje până în 2025 și minimum 75% până în 2030 (cu o țintă intermediară de 65% în anul 2025). De asemenea, sunt stabilite obiective minime privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea materialelor specifice conținute în deșeurile de ambalaje atât pentru anul 2025, cât și pentru anul 2030;

 • •  Depozitarea a maxim 10% din deșeurile municipale până în anul 2030. Romania poate beneficia de o perioada suplimentara de cinci ani cu condiția ca până în 2030 cantitatea de deșeuri municipale depozitata să se reducă la 20% din cantitatea totala de deșeuri generate;

 • •  Interzicerea depozitării deșeurilor colectate separat;

 • •  Promovarea instrumentelor economice pentru descurajarea depozitării;

 • •   Definiții simplificate și îmbunătățite și metode pentru calculul țintelor de reciclare armonizate la nivelul UE;

 • •  Promovarea reutilizării și stimularea simbiozei industriale;

 • •  Stimulente economice pentru ca producătorii să pună pe piața produse mai ecologice și sprijinirea schemelor de reciclare și valorificare (de exemplu, pentru ambalaje, baterii, echipamente electrice și electronice, vehicule);

• Reducerea generării deșeurilor alimentare în producția primară, în prelucrare și procesare, în comerțul cu ridicata și amănuntul, în restaurante și servicii alimentare, precum și în gospodării.

Legislația de mediu si conexa din Romania este armonizata in proporție de 100% cu legislația din UE.

LEGISLAȚIA PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR

LEGISLAȚIE CADRU

Directiva 2008/98/EC privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020;

Ordinul ministrului mediului nr. 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

Ordinul nr. 1385 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deșeurilor, adoptate sau aprobate la nivel național, regional și județean;

Ordin nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale și județene de gestionare a deșeurilor.

Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare.

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri.

Regulamentul (UE) nr. 255/2013 privind modificarea anexelor IC, VII, VIII la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri.

Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE)nr. 1.013/2006 privind transferai de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 1453 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.01312006 privind transferul de deșeuri

Legea nr. 6/1991 pentru aderarea României la Convenția Basel privind controlul transportului

peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora;

Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1108/2007 al privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru Protecția Mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

—————————————————J———————

LEGISLAȚIA PRIVIND OPERAȚIILE DE TRATAREA DEȘEURILOR

Directiva nr. 850/2018 de modificare a Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind Directivei 1999/31/CE privind depozitele depozitarea deșeurilor cu modificările și de deșeuri                                   completările ulterioare;

Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 276/2005 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru proiectarea depozitelor de deșeuri cu materiale geosintetice", indicativ GP 107-04;

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor;

Decizia Consiliului 2003/33 privind stabilirea criteriilor și procedurilor pentru acceptarea deșeurilor la depozite ca urmare a art. 16 si anexei II la Directiva nr. 850/2018 de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri

Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED).

Decizia 2011/632/UE de stabilire a chestionarului care trebuie utilizat pentru rapoartele privind implementarea Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor


Ordinul ministrul mediului și gospodăririi apelor nr. 1230/2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor;

Ordinul ministrul mediului și gospodăririi apelor nr. 775/2006 pentru aprobarea Listei localităților izolate care pot depozita deșeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.

HG 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale;

Ordinul ministrul mediului și gospodăririi apelor nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor;

Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităților de eliminare a


deșeurilor, respectiv depozitare și incinerare, cu modificările și completările ulterioare.

LEGISLAȚIA PRIVIND FLUXURILE SPECIFICE DE DEȘEURI

_________________________Ambalaje si deșeuri de ambalaje_________________________ Directiva nr. 94/62/CE privind ambalajele Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de și deșeurile de ambalaje, cu modificările gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de și completările ulterioare                   ambalaje,   cu modificările și completările

ulterioare;

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje

Ordinul ministrul mediului, apelor și pădurilor nr. 1483/2016 pentru constituirea Comisiei de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;

Ordinul ministrul mediului și pădurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

Ordinul ministrul mediului și gospodăririi apelor și ministrul administrației și internelor nr. 1281/1121/2005 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

Ordinul ministrul mediului, apelor și pădurilor nr. 647/2016 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 249/2015;

Ordinul ministrul mediului, apelor și pădurilor și viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 481/932/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje.

Uleiuri uzate

Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiuriloruzate._______

Deșeuri de echipamente electrice și electronice

Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare.

Directiva 2012/19/UE din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice si electronice (DEEE).


Ordonanța de urgență a Guvernului Nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

Ordinul ministrul mediului și gospodăririi apelor și ministrul economiei și comerțului nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidență și raportare a datelor privind echipamentele electrice și electronice și deșeurile de echipamente electrice și electronice;


Ordinul ministrul mediului și pădurilor nr. 1441/2011 privind stabilirea metodologiei de constituire și gestionare a garanției financiare pentru producătorii de echipamente electronice;

electrice și


Ordinul ministrului mediului, pădurilor si al ministrului

apelor și economiei,


comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 1494/846/2016 pentru aprobarea procedurii și criteriilor de acordare a licenței de operare, revizuire, vizare anuală și anulare a licenței de operare a organizațiilor colective și de aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile, acordarea licenței reprezentanților autorizați, precum și componența și atribuțiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare.

Substanțe periculoase in echipamente electrice și electronice


Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice


Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electronice, cu modificările si ulterioare;

Ordinul ministrului mediului și


electrice și

completările


schimbărilor


climatice nr. 1601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicații care beneficiază de derogare de la restricția prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, cu modificările si completările ulterioare.

Deșeuri de baterii și acumulatori

Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE, cu modificările și completările ulterioare


Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;


Regulamentul 1103/2010 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a normelor de etichetare privind capacitatea pentru bateriile si acumulatorii portabili secundar


Ordinul ministrului mediului și al ministrului economiei nr. 669/1304/2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor baterii și acumulatori, cu modificările completările ulterioare;


de

Și


Regulamentul (UE) nr. 493/2012 al Comisiei din 11 iunie 2012 de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficientă a reciclării în procesele de reciclare a deșeurilor de baterii si acumulatori


Ordinul ministrul mediului, interimar,


Și ministrul economiei nr. 1399/2032 /2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii acumulatori și la deșeurile de baterii acumulatori;


Și

Și


Ordinul ministrului mediului și pădurilor și ministrului economiei, comerțului și mediului


al


de afaceri nr. 2743/3189/2011 privind aprobarea Procedurii și criteriilor de evaluare și autorizare a organizațiilor colective și de evaluare și aprobare a planului de operare pentru producătorii care își îndeplinesc în mod individual obligațiile privind gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și componența și atribuțiile comisiei de evaluare și autorizare, cu modificările și completările ulterioare.

Legea 99/2014 aduce modificări la legea salubrizării localităților nr 101/2006. Prevederile legii se aplica serviciului public de salubrizare a localităților, infiintat si organizat de către autoritatile administrației publice locale la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor si al sectoarelor municipiului București.

Prin derogare de la prevederile art. 81 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege, autoritățile deliberative ale sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, atribuirea și derularea activităților serviciului de salubrizare, cu excepția activităților care sunt în competența unității administrativ-teritoriale a municipiului București, respectiv de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, de organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, precum și de coordonare, monitorizare și control al serviciului de salubrizare, de stabilire și aprobare a indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora. Autoritățile deliberative ale sectoarelor municipiului București sunt obligate să respecte strategia locală cu privire la dezvoltarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General al Municipiului București.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București pot fi preluate de către autoritatea deliberativă a municipiului București, parțial sau total, competențele autorităților deliberative ale sectoarelor municipiului București cu privire la înființarea, organizarea, atribuirea și derularea activităților serviciului de salubrizare, la solicitarea motivată a acestora."

Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a) puncte de colectare separata a deșeurilor;

 • b)  stații de producere compost;

 • c)   stații de transfer;

 • d)   stații de sortare;

 • e)   baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare;

 • f)   depozite de deșeuri;

 • g)   incineratoare;

 • h)   stații de tratare mecano-biologice.

Pentru Municipiul București, conform Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare, obiectivele specifice privind colectarea prevăd:

 • -  îndeplinirea obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităților de deșeuri depozitate la depozitele de deșeuri. Reducerea cantităților de deșeuri la depozitare trebuie realizată prin măsuri de colectare separată și valorificare materiala sau energetica.

 • -  Colectarea separata si transportarea către instalațiile de valorificare a deșeurilor pe 4 fracții: umeda si uscata, iar fracția uscata se face pe următoarele tipuri de deșeuri: hartie-carton, plastic, metal si sticla.

 • -  Implementarea de sisteme de colectare separata la asociațiile de proprietari/ locatari, case individuale, ansamblurile rezidențiale, etc. Aceste sisteme vor fi specifice fiecărei forme de organizare (blocuri, case, vile, ansambluri rezidențiale).

 • -  Conștientizarea si stimularea populației pentru colectarea separata a deșeurilor si reducerea lor.

Autoritățile administrației publice locale au obligația sa implementeze un sistem de colectare separata pe minimum 4 fracții, respectiv hârtie, mase plastice, metale si sticla.

In situația in care nu este posibilă implementarea sistemului de colectare separata din punct de vedere tehnic, economic, al protecției mediului, al sanatatii populației si al respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare, autoritatile administrației publice locale au obligația sa implementeze un sistem de colectare separata a deșeurilor municipale pe minimum 2 fracții, umed si uscat, si de sortare prin care sa obțină cel puțin cele 4 fracții prevăzute la alin. (3A2), Legea nr. 99/2014.

Biodeseurile colectate separat din deseurile municipale si deseurile similare, de la deținătorii de deșeuri si/sau de la stafiile de transfer si de sortare, se transporta către stafiile de producere a compostului ori către alte instalații de procesare si tratare adecvata, daca valorificarea biodeseurilor se face fara riscuri pentru sanatatea populației si mediului sau se transporta in vederea eliminării la depozitele de deșeuri.

La nivelul unităților administrativ-teritoriale, transportul deșeurilor municipale si al deșeurilor similare colectate separat, de la deținătorii de deșeuri, se efectuează numai de către operatorii licentiati care au contracte de delegare a gestiunii incheiate cu autoritatile administrației publice locale respective sau, in cazul gestiunii directe, au hotarare de dare in administrare a acestei activitati.

Conform Legii 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, Municipiul București are calitatea de deținător legal al deșeurilor municipale si al deșeurilor similare, depozitate in recipientele amplasate in aria lor teritoriala.

Articolul 30 din legea 99/2014 prevede ca vor constitui contravenții și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată si anume:

 • -  nerespectarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, aprobată de Consiliul General al Municipiului București, de către autoritățile executive ale sectoarelor municipiului București

 • -  nerespectarea art. 5, alin 1 - autoritățile administrației publice locale elaborează, aprobă și controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, ținând seama de prevederile legislației în vigoare, de documentațiile de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, precum și de programele de dezvoltare economicosocială a unităților administrativ-teritoriale.

Preluarea deșeurilor din recipientele si/sau containerele amplasate in punctele de colectare de către alte persoane decât operatorii licentiati pentru prestarea activitatii in aria de delegare respectiva constituie infracțiune de furt si se sancționează potrivit legii.

Operatorii licentiati de către A.N.R.S.C. pentru prestarea activitatii de colectare separata si transport separat al deșeurilor au obligația sa tina evidenta si sa raporteze lunar autoritatilor administrației publice locale si A.N.R.S.C. cantitatile predate operatorilor economici care desfasoara activitati de tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de deseu.

 • 2.4 Legislația primara si secundara a serviciilor de salubrizare

Baza legala pentru delegarea serviciilor de salubrizare este următoarea:

 • •      Legea nr. 51/2006 republicata și actualizata, a serviciilor comunitare de utilitati publice;

 • •      Legea nr. 101/2006 republicata, a serviciului de salubrizare a localităților;

 • •     OUG 74/2018 care modifica si completează Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de ambalaje, a OUG 196/2005 privind Fondul de Mediu

 • •      Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 • •      Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

 • •      Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

 • •     Strategia naționala de gestionare a deșeurilor 2014 -2020 aprobata prin HG 870/2013.

 • •     Planul National de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin HG nr. 942/2017

 • •     Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

 • •      Ordonanța de urgență nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

 • •     Hotărârea nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016

 • •      Ordin nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare al localităților, cu modificările si completările ulterioare

 • •      Ordin nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini-cadru al serviciului de saubrizare al localităților, cu modificările si completările ulterioare

 • •      Ordin 109/2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare

 • •      Ordin 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare

 • •      Ordinul nr. 379/2018 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.

 • •     Hotararea 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • •      Hotararea nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilitati publice.

 • •      H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind Strategia de dezvoltare si funcționare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul București;

 • •      Hotararea C.G.M.B. nr. 353/2009 privind aprobarea Planului de gestionare a deșeurilor în Municipiul București.

 • •     Hotararea C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciilor publicce de salubrizare în Municipiul București.

 • •     Hotararea C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București.

 • •      Hotararea C.G.M.B. nr. 121/2010 privind unele masuri de asigurare a ingradirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare.

 • •      Hotararea C.G.M.B. nr. 122/2010 privind unele masuri și acțiuni pentru organizările de șantiere de construcții și demolări din Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare.

 • •      Hotararea C.G.M.B. nr. 123/2010 privind unele masuri de asigurare a salubrizării prin spalare cu jet de apa sub presiune a carosabilului și trotuarelor, cu modificările și completările ulterioare.

 • •      Hotararea C.G.M.B. nr. 283/2010 privind colectarea selectiva a deșeurilor în Municipiul București.

 • •     Hotararea C.G.M.B. nr. 296/2006 privind aprobarea punctelor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

 • •      Hotararea C.G.M.B. nr. 107/2012 privind acordarea permisului de lucru pentru vehicule care colectează deșeurile menajere pe raza Municipiului București.

 • •      Hotararea C.G.M.B. nr. 108/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitarii deșeurilor municipale din Municipiul București.

 • •      Hotararea C.G.M.B. nr. 109/2012 privind colectarea separată a deșeurilor de către persoanele fizice și asociațiile de locatari/proprietari dinMunicipiul București.

 • •      Hotararea C.G.M.B. nr. 12/2013 privind colectarea separată a dozelor de aluminiu în instituțiile publice aflate sub autorizarea Consiliului General al Municippiului București.

 • •      H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind Strategia de dezvoltare si funcționare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul București;

 • •    MAȘTER PLANUL PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 • •      Prima versiune a Studiului de Oportunitate pentru Sectorul 5 realizata de către Primăria Municipiului București in anul 2015

 • •      Planul de gestionare a deșeurilor al Municipiul București, revizuit;

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata și actualizata

Acest act normativ asigura cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competentele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare infiintarii, organizării, gestionarii, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului furnizarii/prestarii reglementate a serviciilor comunitare de utilitati publice.

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata

Acest act stabilirea cadrului juridic unitar privind infiintarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționarii serviciului public de salubrizare a localităților.

Serviciile comunitare de utilitati publice, sunt definite ca totalitatea acțiunilor și activitatilor reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale cu privire la:

 • •  alimentarea cu apa;

 • •  canalizarea și epurarea apelor uzate;

 • •  colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;

 • •  producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termica în sistem centralizat;

 • •  salubrizarea localităților;

 • •  iluminatul public;

 • •  administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea;

 • •  transportul public local.

Participantii la realizarea serviciilor comunitare de utilități publice sunt:

 • •  Autoritățile administrației publice locale;

 • •  utilizatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

 • •  operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

 • •  A.N.R.S.C.

Serviciile comunitare de utilități publice implică procese industriale care au ca rezultat producerea de deșeuri și poluarea mediului cu un impact asupra mediului și la realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protecției și conservării acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice și legislația secundară pune accent pe necesitatea protecției mediului înconjurător și obținerea tuturor autorizațiilor, licențelor și avizelor de mediu cerute de lege.

Legea nr. 51/2006 este legea fundamentala a serviciilor comunitare de utilitati publice și reglementează activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice.

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, legea specială, are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului public de salubrizare a localităților și se aplica serviciului public de salubrizare a localităților, infiintat și organizat la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca obiectiv serviciile de salubrizare.

Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autoritatilor administrației publice locale și se înființează, organizează și gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritatile deliberative ale unităților administrativ teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanta economico - sociala a localităților, de marimea și de gradul de dezvoltare a acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitara existentă.

Conform cerințelor legislației Uniunii Europene, documentele strategice naționale de gestionare a deșeurilor cuprind doua instrumente de baza prin care se asigura implementarea în Romania a politicii Uniunii Europene în sectorul deșeurilor:

 • ■      Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor - este cadrul care stabilește obiectivele României în domeniul gestionarii deșeurilor;

 • ■     Planul National de Gestionare a Deșeurilor - reprezintă planul de implementare a strategiei și conține detalii referitoare la acțiunile ce trebuie întreprinse pentru indeplinirea obiectivelor strategiei, la modul de desfășurare a acestor acțiuni, inclusiv termene și responsabilități.

Strategia Naționala de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020, aprobata prin HG 870/2013, Stabilește politica și obiectivele strategice ale României în domeniul gestionarii deșeurilor, pe termen scurt (pana în 2015) și mediu (pana în 2020), și propune cadrul de masuri care sa asigure trecerea de la modelul actual de dezvoltare bazat pe producție și consum la un model bazat pe prevenirea generării deșeurilor și utilizarea materiilor prime din industria de valorificare, asigurând astfel prezervarea resurselor naturale naționale, creând premisele reconcilierii imperativelor economice și de mediu.

în data de 20 decembrie 2018 a fost aprobat prin hotărâre de guvern Planul Național de Gestionare a Deșeurilor revizuit (PNGD). PNGD se referă la toate tipurile de deșeuri care intră sub incidența Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, iar perioada de planificare este 2018-2025.

Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, aprobata prin HCGMB nr. 82/2015. Conform acestei strategii (secțiunea II.2), obiectivele specifice privind serviciul public de salubrizare sunt:

 • •  Prevenirea și valorificarea deșeurilor

 • •  Eliminarea depozitarii necontrolate

 • •  îndeplinirea țintelor propuse, cu accent pe tintele referitoare la depozitarea deșeurilor biodegradabile; o atentie deosebita trebuie sa se acorde în continuare țintelor referitoare la deșeurile de ambalaje și la deșeurile electrice și electronice; asigurarea de investiții pentru infrastructura necesara redirectionarii deșeurilor biodegradabile de la depozitare

 • •  Implementarea de sisteme de colectare separata la asociațiile de proprietari, case individuale, ansamblurile rezidențiale. Aceste sisteme vor fi specifice fiecărei forme de organizare

 • •  Conștientizarea și stimularea populației pentru colectarea separată a deșeurilor și reducerea lor

 • •  Modificări legislative necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciului public de salubrizare

 • •  Stabilirea obligațiilor și drepturilor persoanelor fizice și juridice privind serviciul public de salubrizare

 • •  Stabilirea condițiilor de desfășurare a serviciului public de salubrizare în Municipiul București

 • •  Serviciul de salubrizare integrat și unitar la nivel de sector și unitar la nivel de Municipiu București

 • •  Asigurarea activitatilor de salubrizare stradala, precum și activitatea de deszăpezire și combatere a poleiului pe toate arterele din municipiul București

 • 2.5 Obiectivele si cerințele proiectului

Având în vedere situația existentă în sectorul 5, legislația în vigoare, precum și Planul National de Gestionare a Deșeurilor precum si Strategia de dezvoltare si funcționare pe termenmediu si lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul București si Planul de Gestionare a Deșeurilor al Municipiului București revizuit ce necesita a fi implementat, trebuie să se asigure:

 • > un grad de acoperire cu servicii de salubrizare de 100%

 • > crearea infrastructurii pentru colectare separata atat la blocuri cat si la case;

 • > implementarea colectării separate a deșeurilor reciclabile la nivelul sectorului 5 pentru a asigura atingerea țintelor si reducerea cantitățiilor deșeurilor municipale care urmeaza a ajunge la depozitare;

 • > crearea capacității de sortare pentru a asigura atingerea țintelor de valorificare a deșeurilor din ambalaje; Aceasta putând fi realizata prin achiziționarea unei statii propri de sortare in cadrul sectorului 5.

 • >  întărirea capacității tehnice și manageriale în sectorul 5

 • > creșterea gradului de conștientizare al locuitorilor cu privire la aspecte legate de beneficiile colectării separată și reciclarea deșeurilor.

 • > Un serviciu de salubritate stradala la un grad de performanta ridicata

 • > Asigurarea serviciului de deszăpezire pe perioada de iarna conform normelor in vigoare

Astfel, obiectivele incluse in Studiul de Oportunitate sunt împărțite în două categorii in:

 • 1) Obiective care sunt necesare pe termen scurt în vederea conformării cu reglementările legislative in vigoare și care vor fi implementate în cadrul serviciului de salubritate, după cum au fost descries mai sus

 • 2) Masurile care sunt necesare pe termen mediu si lung în vederea atingerii performantelor ridicate din cadrul serviciului de salubritate, ținând cont de tintele care urmeaza a fi atinse in anii următori, iar acestea vor putea fi finanțate de autoritățile publice locale.

Măsurile din cadrul serviciului de salubritate care vor fi realizate prin prisma Studiului de Oportunitate de autoritățile publice locale si de operatorii de salubrizare sunt:

 • > Colectarea deșeurilor reziduale din zonele care în prezent nu sunt deservite de infrastructura de colectare, referire facanduse la depozitele neconforme care in prezent insumeaza o cantitate de peste 9000mc pe luna;

 • > Implementarea sistemului de operator unic la nivel de sector, pentru o eficientizare si o calitate mult mai mare a serviciilor de salubritate;

 • > Asigurarea de mijloace de transport performante pentru colectarea deșeurilor reziduale, a deșeurilor reciclabile și a deșeurilor menajere biodegradabile, această măsură este responsabilitatea autorităților publice locale;

 • > Asigurarea colectării separate, a transportului și gestionării corespunzătoare a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor municipale;

 • > Crearea de centre de colectare cu aport voluntar unde va fi realizată colectarea deșeurilor DEEE și a altor fluxuri de deșeuri;

 • > Achiziționarea unei stafii de sortare in vederea sortării fracției uscate in amestec pentru a ajunge la un grad cat mai ridicat de valorificare a deșeurilor reciclabile;

 • > Achiziționarea utilajelor de ultima generație specifice serviciului de salubrizare stradala deszăpezire pentru asigurarea condițiilor specifice din sectorul 5.

 • 2.6 Analiza pârtilor interesate

Grupurile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare in sectorul 5:

Beneficiari finali ai serviciilor de salubrizar sunt:

 • >  Populația: persoane fizice si asociații de locatari sau proprietari, locuitori ai sectorului 5 a Municicipiului București;

 • > Agenti economici care isi desfasoara activitatea pe raza sectorului 5 al Municicipiului București;

 • > Instituții publice cu sedii sau puncta de lucru ale acestora pe raza sectorului 5 a Municicipiului București.

Instituțiile statului care au ca scop protejarea mediului si a sanatatii populației:

 • > Primăria Municipiului București - care asigura funcționarea unitara a serviciilor de salubrizare la nivelul Municipiului București

 • > Garda de Mediu - printre atribuțiile căreia se număra urmărirea si controlul aplicării de către persoane fizice si juridice a reglementarilor privind gestionarea deșeurilor si recuperarea materialelor reciclabile, dar si aplicarea de sancțiuni contravenționale pentru incalcarile prevederilor actelor normative in domeniul protecției mediului.

 • > Agenta de Protecție a Mediului - printre atribuțiile căreia se regăsesc coordonarea si urmărirea stadiului de îndeplinire al obiectivelor din strategia naționala de gestionare a deșeurilor, colaborând cu autoritățile publice locale in vedereaimplementării Planului local de gestionare adeseurilor. Totodată, realizează inspecții la agenții economici generatori de deșeuri si deținători de substanțe chimice periculoase.

 • >  Direcția de Sănătate Publica - are ca scop realizarea controlului respectării condițiilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările legale in domeniul sanatatii publice.

> Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice - ANRSC are in atribuțiile sale: pregătirea pieței serviciilor publice de gospodărie comunala pentru intrarea pe piața comunitara; promovarea concurentei si a unei privatizări controlate pe piața serviciilor publice comunitare.

 • 2.7 Operatorii serviciului de salubrizare

Calitatea de operator al serviciului de salubrizare se dobândește in condițiile Legii nr.51/2006. Operatorii serviciului de salubrizare pot fi desemnați fie prin hotărâre de dare in administrare, in cazul gestiunii directe, fie prin hotărâre de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, in cazul gestiunii delegate.

Serviciul public de salubrizare poate fi asigurat, in condițiile legii, prin operatori furnizori/prestatori de servicii publice locale de gospodărire comunala specializați, care pot fi:

 • 1)   compartimente de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale, autorizate in condițiile legii de către autoritaile naționale de reglementare sau de către autoritatea administrației publice locale;

 • 2)   agenti economici atestatl in condițiile legii de către autoritatile naționale de reglementare sau de către autoritatea adrnirustratiei publice locale, pentru activitatlle care nu intra in competenta autoritatn naționale de reglementare.

Operatorii serviciului de salubrizare care participa la procedurile organizate pentru delegarea gestiunii serviciului trebuie sa facă dovada competentei tehnico-organizatorice, a celei privind calificarea personalului si a asigurării unei dotări tehnico-materiale adecvate, prin care sa garanteze capacitatea de a presta serviciul la nivelul parametrilor cantitativi si calitativi prevăzuti in regulamentul serviciului de salubrizare si caietul de sarcini si pentru toate tipurile de activitati contractate.

Operatorii serviciului de salubrizare beneficiază, in temeiul legii, de aceleași drepturi si obligații in raporturile cu autoritățile administrației publice locale sau cu utilizatorii, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de tara de origine din Uniunea Europeana ori de modalitatea de gestiune adoptata. Drepturile si obligațiile ce revin operatorilor cu privire la prestarea serviciului de salubrizare, obiectivele si sarcinile acestora, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de salubrizare se stabilesc prin contractul de delegare a gestiunii si se precizează in regulamentul serviciului de salubrizare.

Operatorii trebuie sa presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuități si egalitatii de tratament intreutilizatori. Aceștia se obliga sa pună in aplicare metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevăzute de normele legale in vigoare privind achizițiile publice, si sa asigure totodată respectarea cerințelor specifice din legislația privind protecția mediului.

Operatorii isi pot desfășura activitatea pe baza licenței eliberate de A.N.R.S.C. si a contractului de delegare a gestiunii. Pentru obținerea licenței, operatorii sunt obligați sa destina toate avizele, acordurile si autorizațiile necesare prestării activitătlor specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația in vigoare, si sa respecte normele si reglementările in vigoare cu privire la igiena si sănătatea populației, respectiv la protecția si conservarea mediului, emise de autoritati competente in aceste domenii.

Operatorii care prestează mai multe tipuri de activități sau mai multe servicii vor tine evidente distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, având contabilitate separată pentru fiecare tip de activitate, serviciu și localitate de operare.

 • 2.8 Utilizatorii serviciilor publice

Utilizatorii serviciului de salubritate sunt populația sectorului 5, în cazul activităților de interes general a căror contractare se realizează de către autoritățile administrației publice locale, asa cum este cazul prezent.

Dreptul utilizatorilor de a beneficia de serviciul de salubrizare se stabilește prin regulamentul serviciului, aprobat prin hotărâre a autoritatilor deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, pe baza regulamentului cadru al serviciului de salubrizare elaborat de A.N.R.S.C. si aprobat prin ordin al președintelui acesteia.Utilizatorii au drept de acces fara discriminare la informațiile publice referitoare la serviciul de salubrizare, atât operatorul cât si autoritatile administrației publice locale având obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractual

Beneficiarul direct al activitatii de colectare - transport este Primăria sectorului 5, cu care operatorul selectat prin gestiune directa sau delegare al serviciului de salubrizare va incheia un contract de delegare a gestiunii serviciului.

Beneficiarii finali ai serviciului de colectare - transport deșeuri menajere sunt populația, agenții economici si instituțiile publice din sectorul 5 al Municipiului București

Structura beneficiarilor finali:

Beneficiar

Număr

Populație

294.695

Agenti Economici

11.181

Instituții Publice

181

Persoane tranzitorii

 • 2.9 Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate

Părțile interesate de realizarea serviciilor de salubrizare se grupează in 3 categorii de Utilizatori / Beneficiari ai serviciilor de salubrizare:

 • > Populație;

 • > Agenti economici;

 • >  Instituții publice

In general, deseurile urbane si cele industriale se numără printre obiectivele recunoscute ca fiind cele mai mari generatoare de impact si risc pentru mediu si sanatatea publica.

Principalele forme de impact si risc determinate de deseurile urbane si industriale, in ordinea in care sunt percepute de populație, sunt:

 • > modificări de peisaj si disconfort visual

 • > poluarea aerului

 • > poluarea apelor de suprafața - in cazul depozitarii deșeurilor in apropierea râurilor (pe malul acestora)

 • > poluarea pânzei de ape freatice - prin infiltrații de substanțe daunatoare rezultate din reacțiile chimice ce au loc in depozitele neconforme, mai ales la temperaturi ridicate.

 • >  modificări ale fertilității solurilor si ale compoziției biocenozelor pe terenurile invecinate, in cazul depozitarii neautorizate direct pe pamant.

Din aceste motive, grupurile interesate in realizarea activitatii de salubrizare au diverse nevoi. Utilizatorii serviciilor de salubrizare:

 • -  sa nu fie nevoiti sa respire aerul infestat datorita depozitarii clandestine de deșeuri.

 • -  sa conviețuiască intr-un mediu incorjurator curat si plăcut.

Prestatorul de servicii de salubrizare:

 • -   asigurarea unor servicii de calitate.

 • -   realizarea unui profit in urma prestării serviciilor de salubrizare;

 • -  menținerea si asigurarea unui nivel inalt de calitate a serviciilor de salubrizare.

Instituțiile statului(i.e. Garda de mediu, Agenția pentru protectiea mediului, Direcția de sanatate publica, Autoritatea naționala de reglementare pentru serviciile publice de gospodărie comunala) sunt interesate de:

imbunatatirea calitatii vieții cetățenilor prin menținerea unui mediu igienic;

protejarea mediului înconjurător;

inlaturarea surselor de poluare a aerului si apelor provenite de la depozitele de deșeuri;

 • 2.10 Relația proiectului cu politici publice relevante

Studiul de Oportunitate in ansamblul sau este în deplină concordanță cu obiectivele strategice ale Comunității Europene, privitoare la gestionarea deșeurilor, recapitulate mai jos:

 • •  Prevenție, prin introducerea unor campanii de conștientizare care să încurajeze utilizarea produselor ce creează mai puține deșeuri (linie urmărită de noua directivă-cadru privind deșeurile—2008/98/CE)

 • •  Recuperarea deșeurilor, prin optimizarea procesului de colectare selectivă a fluxurilor de deșeuri reciclabile

 • •  Prevenirea/reducerea pe cât posibil a efectelor negative asupra mediului

Proiectul este conform cu prevederile Planului National de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), a Planului Regional de Gestionare a Deșeurilor (PRGD) si Mașter Planul la nivelul Municipiului București . Acesta respecta prevederile, obiectivele si tintele prevăzute pentru gestionarea deșeurilor în sectorul 5 al Municipiului București.

Prin implementarea si operarea serviciului de salubritate propus, se urmărește atingerea țintelor prevăzute in Planul de Implementare pentru Directiva privind depozitarea deșeurilor (cu privire la scăderea cantitatii de biodeseuri depozitata) precum si in Planul de Implementare pentru Directiva privind ambalajele și deșeurilor de ambalaje (cu privire la valorificarea si reciclarea deșeurilor de ambalaje).

De asemenea, operarea corespunzătoare a serviciului de salubritate asigura respectarea legislației interne privind protecția mediului si a sanatatii populației, precum si legislația conexa al prezentului Studiu de Oportunitate.

Consultarea tuturor factorilor decizionali la nivelul autoritatii locale ale sectorului 5 se impune din prisma faptului ca beneficiarul de drept al serviciului de salubritate este populația sectorului 5, iar aceasta la rândul ei va trebui sa plateasca taxa de salubritate din care vor fi achitata toate costurile aferente acesteia.

 • 3. Fezabilitatea proiectului

3.1 Fezabilitatea tehnica a proiectului

Metodologie și ipoteze

Pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere pe raza Sectorului 5, avand în vedere particularitățile fiecărui flux de deșeuri sunt propuse spre analiza alternative distincte pentru:

 • •  deșeuri reziduale,

 • •  deșeuri reciclabile,

 • •  deșeuri voluminoase,

 • •  deșeuri periculoase menajere

 • • DEEE

 • •  Deșeuri vegetale

Opțiunile sunt ulterior evaluate pe baza unui sistem decizional multicriterial, considerând următoarele criterii:

 • •  Tehnice

 • •  Economice

 • •  De mediu și sanatatea populației

 • •  Sociale

Pe baza rezultatelor obținute în urma evaluării opțiunilor, este selectata, fundamentata și recomandata cea mai buna opțiune tehnica.

Pentru compararea și evaluarea alternativelor s-a utilizat un punctaj astfel: 2 sau 3 puncte sunt acordate alternativei celei mai bune și descrescător 0 puncte pentru alternativa cea mai inadecvata. In cazul în care doua alternative au punctaje foarte apropiate, ambele primesc punctajul cel mai mare dintre cele doua obținute.

IPOTEZE CONSIDERATE în EVALUAREA ALTERNATIVELOR

 • •  gradul de participare al populației la sistemul de colectare separata

 • •  Conform informațiilor furnizate de reprezentații Primăriei Sectorului 5 București numărul caselor individuale (case și vile) de pe raza Sectorului 5 este de 24.253 iar numărul de blocuri este de 1361, dintre care 529 cu mai puțin sau egal de 4 etaje si 832 de blocuri cu mai mult de 4 etaje.

 • •  sistemul de colectare a deșeurilor reciclabile este analizat diferit în funcție de tipul de habitat, gospodarii individuale sau blocuri.

In cazul gospodăriilor individuale, ținând cont de densitatea mica a populației și implicit a deșeurilor generate precum și de faptul ca fiecare gospodărie, individual, participa la acest sistem practica a demonstrat ca cele mai bune rezultate în condiții financiare suportabile o reprezintă colectarea din „usa în usa”.

In cazul blocurilor, practica curenta pentru deșeurile reziduale, respectiv utilizarea „toboganelor” precum și accesul uneori limitat al locatarilor unui imobil la camera de gunoi (ghena) reprezintă elemente importante cosiderante în creionarea alternativelor.

Modalitatea de colectare trebuie sa fie realizata in concordanta cu prevederi ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările si completările prevăzute in OUG nr. 74/2018.

atingerea obiectivului de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale din anul 2020;

implementarea instrumentului “plătește pentru cât arunci”;

implementarea tarifelor distincte pentru colectarea și gestionarea deșeurilor reciclabile, respectiv a deșeurilor reziduale;

acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor de ambalaje;

introducerea indicatorilor de performanță și a penalităților aferente în contractele de delegare;

implementarea contribuției pentru economia circulară.

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările si completările ulterioare (Legea nr. 211/2011) prevede la art. 17 (1) a) și b) că autoritățile administrației publice locale ale UAT sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au obligația să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale și să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minim 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generată până la 31 decembrie 2020.

în vederea atingerii obiectivului de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale trebuie luate următoarele măsuri:

 • 1. Includerea de indicatori de performanță și penalități aferente în contractele de delegare a operării pentru activitățile serviciului de salubrizare

 • 2. Extinderea sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile. în conformitate cu prevederile PNGD și pentru a asigura atingerea indicatorilor de performanță minimi pentru colectarea separată a deșeurilor municipale prevăzuți în Anexa nr. 7 a Legii nr. 211/2011 (Anexa 1 a OUG nr. 74/2018), este necesar ca începând cu anul 01.07.2019, contractele de delegare să prevadă colectarea în sistem „din poartă în poartă” în zona de case pentru deșeurilor reciclabile de hârtie/carton și/sau de plastic/metal).

 • 3. Implementarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”

Legea nr. 211/2011 prevede la art. 17 (1) e) că autoritățile administrației publice locale ale UAT sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au obligația să implementeze începând cu data de 1 iulie 2019 instrumentul economic “plătește pentru cât arunci”. Implementarea instrumentului se va realiza în baza a cel puțin unul dintre următoarele elemente: volum, frecvență de colectare, greutate sau saci de colectare personalizați.

în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, beneficiarilor serviciului de salubrizare li se va pune la dispoziție opțiunea aplicării instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”. Rolul implementării acestui instrument este pe de o parte de a stimula prevenirea generării deșeurilor și, pe de altă parte, stimularea colectării separate a deșeurilor reciclabile. Acest instrument se va aplica atât pentru deșeurile reziduale din deșeurile menajere, cât și pentru deșeurile reziduale din deșeurile similare, fie prin reducerea frecvenței de colectare, fiind prin micșorarea volumului recipientului/recipientelor de colectare.

în cazul utilizatorilor non-casnici (operatori economici și instituții) aplicarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci” se va face în funcție de volumul recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale. Astfel, taxa de salubrizare care va fi plătită pentru deșeurilor similare va fi proporțională cu volumului recipientului/recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale.

Tarife distincte

Legea nr. 211/2011 prevede la art. 17 (1) c) și f că autoritățile administrației publice locale ale UAT-ului au obligația:

 • > să includă în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare tarife/taxa distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare;

 • > să stabilească și să aprobe începând cu data de 1 iulie 2019 tarife/taxa distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare pentru gestionare deșeurilor reciclabile colectate separat, respectiv pentru gestionarea celorlalte categorii de deșeuri.

Măsuri de implementare

în conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2018, începând cu 1 iulie 2019 trebuie să fie aprobate două tarife/taxe distincte:

 • > tarif sau taxa pentru gestionarea deșeurilor reciclabile (hârtie, metal, plastic și sticla) menajere și similare colectate separat;

 • > tarif sau taxa pentru gestionarea celorlalte tipuri de deșeuri menajere și similare.

Tariful/taxa pentru gestionarea deșeurilor reciclabile cuprinde tariful activității de colectare și transport, precum și tariful activității de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat.

Tariful/taxa pentru gestionarea de deșeuri menajere și similare (deșeuri reziduale) include tariful /taxa activității de colectare și transport, sortare, contribuția pentru Economia Circulara, precum și tariful de tratare/eliminare.

Beneficiarii serviciului de salubrizare sunt:

 • > casnici - populația;

 • > non-casnici - operatori economici și instituții publice.

în cazul beneficiarilor casnici, tarifele/taxele distincte se calculează pe baza tarifelor distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare și se exprimă în lei/persoană/volum/frecventa și lună pentru gestionarea deșeurilor reciclabile, respectiv pentru gestionarea celorlalte tipuri de deșeuri. în final, beneficiarii casnici plătesc un singur tarif/taxă, care reprezintă suma celor doua tarife/taxe distincte. Tarifele/taxele distincte trebuie comunicate beneficiarilor în vederea conștientizării a importanței colectării separate a deșeurilor reciclabile.

în cazul beneficiarilor non-casnici, tarifele/taxele sunt tarife/taxe distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare. Astfel, beneficiarilor non-casnici li se va factura separat cantitatea colectată de deșeuri reciclabile, respectiv cantitatea colectată de biodeșeuri și deșeuri reziduale.

DESCRIEREA ALTERNATIVELOR DE COLECTARE

Alternativa 1: salubritate menajera

In cazul deșeurilor menajere reziduale, colectarea se va realiza din „usa în usa” atat în cazul locuințelor individuale cat iar in cazul asociațiilor de proprietari, astfel:

pentru zona de case: colectarea deșeurilor reziduale se va realiza din „usa în usa” in pubele de 240 I sau 120 I, lasand posibilitatea alegerii tipului de pubela in funcție de numărul

de locatari. Pubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

pentru zona de blocuri de 4 etaje sau mai puțin de 4 etaje: colectarea deșeurilor se va realiza din europubele de 2401 sau eurocontainere de 1100 I amplasate in spatii special realizate. Containerele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

pentru zona de blocuri cu mai mult de 4 etaje - colectarea deșeurilor reziduale se va realiza în europubele de 240 I sau 1100 I dotate cu CIP de identificare de la fiecare asociație, respectiv de la fiecare scara a blocurilor.

Alternativa 2: salubritate menajera

pentru zona de case: colectarea deșeurilor reziduale se va realiza din „usa în usa” in pubele de 240 I sau 120 I, prin cantarirea fiecărui recipient. Pubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

pentru zona de blocuri de 4 etaje sau mai puțin de 4 etaje: colectarea deșeurilor se va realiza europubele de 240I sau eurocontainere de 1100 I prin cantarirea fiecărui recipient amplasate in spatii special realizate. Containerele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

pentru zona de blocuri cu mai mult de 4 etaje - colectarea deșeurilor reziduale se va realiza în europubele de 240 I sau eurocontainer de 1100 I prin cantarirea fiecărui recipient dotate cu CIP de identificare de la fiecare asociație, respectiv de la fiecare scara a blocurilor

Analiza alternativelor pentru salubrizarea menajera pentru 8 ani de operare

Alternativa 1

Alternativa 2

Investiții realizate pe durata contractului (Total - lei)

2 (78.261.390 lei)

1 (82.232.415 lei)

Costuri de operare și intretinere (Valoarea Actualizata Neta - lei)

2 (192.776.202 lei)

1 (201.669.490 lei)

Costuri totale alternativa (Valoarea Actualizata Neta - lei)

2 (271.037.592 lei)

1 (283.901.905 lei)

Valoare taxa rezultata pentru deșeuri menajere (lei/pers/luna)

2

6,23 lei

1

8,33 lei

Alternativa 1

Alternativa 2

Aspecte tehnice - rata de colectare și calitatea materialelor

2

 • -  rata participare la

sistem mare

 • -  grad impurități în recipientele dedicate deșeurilor reciclabile mai mic comparativ

comparabil cu alternativa 2

2

- rata participare la sistem mare

-grad impurități în recipientele dedicate deșeurilor reciclabile mai mic 54lternative cu 54lternative 1

Aspecte de mediu

1

- emisii comparabil cu alternativa 2

1

- emisii comparabil cu alternativa 1

Aspecte sociale - nivel de confort și participare a locuitorilor la sistem

2

- Conform maxim

2

- Confort maxim

Aspect vizual

2

2

Cantitati apropiate de realitate

1

Aroximatie volumetrica

2 Cantitate exacte

TOTAL

16 puncte

13 puncte

Astfel, alternativa 1 a rezultat ca fiind cea optima pentru a fi implementata în Sectorul 5.

Pentru DEEE, se vor respecta prevederile aferente acestui flux, combinat cu sistemele puse la dispoziție de către producătorii DEEE sau Ministerul Mediului prin AFM si se va realiza un centru cu aport voluntar pentru acest tip de deșeuri pentru toata populația Sectorului 5. .

Alternativele propuse pentru colectarea și transportul deșeurile reciclabile

ALTERNATIVA 1

 • •  Zona case: colectarea din „usa în usa” în europubele de 120 I sau 240 Ipentru deșeurile de hârtie, carton, plastic și metal. Colectarea prin puncte de colectare stradale în eurocontainere de 1,1 mc pentru deșeurile de sticlă. Europubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

 • •  Zona blocurilor:

o Pentru asociațiile de proprietari: colectare din „usa în usa” în europubele de 120 I și sau 240 I in puncte de colectare special amenajate pentru deșeurile de hârtie, carton, plastic și metal. Deșeurile de sticlă, se vor colecta prin puncte de colectare în eurocontainere de 11001 sau în europubele de 120 I și sau 240 I. Europubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

ALTERNATIVA 2

 • •  Zona caselor: colectarea din „usa în usa” în saci de 100 I pentru deșeurile de hârtie, carton, plastic și metal și colectare prin puncte de colectare stradale în recipiente tip clopot de 2,5-5 m3 pentru deșeurile de sticlă. Containerele de sticla si sacii vor fi dotati cu CIP-uri/Coduri de bare si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

 • •  Zona blocurilor:

o Pentru asociațiile de proprietari: colectare din „usa în usa” în saci de 100 I pentru deșeurile de hârtie, carton, plastic și metal. Deșeurile de sticlă, se vor colecta prin puncte de colectare stradale în recipiente de 2,5-5 m3. Sacii/containerele vor fi inscripționați cu cod de bare, care vor furniza informații privind, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

ALTERNATIVA 3

 • •  Zona caselor: colectarea din in puncte inteligente de colectare separata. Pentru deșeurile de hârtie, carton, plastic, sticla și metal se vor dota punctele de colectare cu module supraterane cu sistem de inchidere si identificare a utilizatorilor.

 • •  Zona blocurilor: colectarea din in puncte inteligente de colectare separata. Pentru deșeurile de hârtie, carton, plastic, sticla și metal se vor dota punctele de colectare cu module supraterane cu sistem de inchidere si identificare a utilizatorilor.

In tabelul următor sunt centralizate cele 3 alternative prezentate anterior.

Descrierea alternativelor pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile

I             ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

Hârtie/Carton, Plastic, Metal

Sticlă

Hârtie/Carton, Plastic, Metal

Sticlă

Hârtie/Carton, Plastic, Metal

Sticlă

CASE

BLOCURI

CASE+BLOC

CASE

BLOCURI

CASE+BLOC

CASE

BLOCURI

CASE+BL OC

Colectare din usa în usa în EUROPUBELE de 120/240 I

(1 pubela/ casa)

Colectare din usa în usa în europubele de 240I sau eurocontainere de 11001 +

Colectare în puncte stradale în recipienti de 1,1 m3

Colectare din poarta în poarta în SACI de 100 I

(1 sac/ casa la fiecare ridicare)

Colectare din poarta în poarta în SACI de 100 I (1 sac/ gosp la fiecare ridicare)

Colectare în puncte stradale în recipienti de 2.5-5 m3

puncte inteligente de colectare separata

puncte inteligente de colectare separata

puncte inteligente de colectare separata

Simplificând, cele 3 alternative pentru colectarea deșeurilor reciclabile în zona blocurilor sunt:

• ALTERNATIVA 1: colectare din usa în usa în europubele + puncte de colectare

ALTERNATIVA 2: colectare din usa în usa în saci + puncte de colectare

ALTERNATIVA 3: puncte inteligente de colectare separata

Pentru fiecare din cele 3 alternative s-au determinat investițiile necesare a se realiza pentru asigurarea infrastructurii propuse (recipiente și mașini colectare) și costurile de operare și intretinere aferente.

Rezultatul acestor determinări pentru colectare separate a deșeurilor recicabile este prezentat

în următorul tabel.

ALTERNATIVA 1 - recipiente 120/240

cost tona reciclabil

total costuri an

EUR 60

EUR 1,701,983

RON            285.79

RON 8,118,460.81

ALTERNATIVA 2 Saci colectare

cost tona reciclabil

total costuri an

EUR 74

EUR 2,103,270

RON        353.18

RON 10,032,599.80

Alternativa 3 puncte inteligente

cost tona reciclabil

total costuri an

EUR 114

EUR 3,235,758

RON       543.34

RON 15,434,567.56

Astfel, alternativa 1 a rezultat ca fiind cea optima pentru a fi implementata în Sectorul 5.

Opțiuni considerate pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase menajere

Exista mai multe opțiuni de colectare a deșeurilor periculoase din gospodarii, cum ar fi colectarea cu un autovehicul specializat (vehicul special echipat pentru transportul acestor tipuri de deșeuri), colectarea prin aport voluntar la centrele de colectare sau colectarea nesupravegheata. în tabelul de mai jos sunt sunt descrise și analizate opțiunile considerate:

Opțiuni pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase menajere_____________________________

Descriere                                           Evaluare

Alternativa 1: Colectarea deșeurilor periculoase direct din gospodarii

Descriere

Evaluare

In aceasta opțiune, deșeurile periculoase sunt colectate direct din gospodarii la o data stabilita în prelabil prin telefon, data la care compania de colectare se va prezenta sa ridice deșeurile. Datorita cantitatilor reduse de deșeuri periculoase din gospodarii acest tip de colectare este costisitor și ineficient.

Opțiune nerecomandata datorita costurilor ridicate.

Alternativa 2: Colectarea deșeurilor periculoase din gospodarii cu autovehicul specializat si creare unui centru de colectare prin aport voluntar

Sistemul beneficiază de un vehicul specializat pentru colectarea deșeurilor periculoase care deservește puncte fixe de colectare (statii pentru autovehiculul specializat). Autovehiculul specializat soseste la data și ora specificate, unde ramane un interval de cateva ore, primind deșeurile periculoase aduse de cetateni la acesta. Pe langa vehiculul specializat pentru colectare si recomanda si creare unui centru de colectare prin aport voluntar

Opțiune recomandata

Alternativa 3: Recipient! nesupravegheati pentru colectare publica pentru fluxuri specifice de deșeuri periculoase

Sistemul folosind recipienti nesupravegheati pentru colectarea uleiurilor folosite și a medicamentelor expirate nu a dat rezultate bune în Europa. Au fost cazuri când s-a incercat reumplerea recipientilor uzați cu alte produse chimice, fapt care a produs explozii. Din aceste motive sistemul de colectare publica în recipienti nesupravegheati necesita totuși control.

Opțiune nerecomandata

Alternativa propusa pentru colectarea separată a deșeurilor periculoase este sistemul de colectare cu o mașina specializata și transportul acestora la baza de lucru a operatorului în vederea stocării temporare. De la baza de lucru deșeurile periculoase menajere vor fi transportate în vederea valorificării sau eliminării.

Opțiuni considerate pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase

Exista diferite sisteme de colectare a deșeurilor voluminoase, cum ar fi:

 • •  Alternativa 1: Colectarea deșeurilor la o data prestabilita

In mod obișnuit vehiculul trece și colectează deșeurile voluminoase așezate langa containere, la o date prestabilita în prealabil

 • •  Alternativa 2: Colectarea deșeurilor la cerere

In anumite orașe europene s-a implementat o schema de colectare la cerere. Cetățenilor li se cere sa apeleze municipalitatea sau operatorul de colectare cu o anumita perioada de timp inainte (circa 2 saptamani) sau sa trimită o scrisoare, e-mail, cerând municipalității sa ridice deșeurile voluminoase. Generatorul va primi, în scris, de la municipalitate sau de la operator informații cu privire la data și ora la care se va face colectarea. în ziua anterioara colectării deșeurile trebuie scoase în fata casei sau în apropierea punctului de colectare.

Aceasta opțiune nu este recomandata datorita costurilor de operare mari.

• Alternativa 3: Centre/sisteme de colectare prin aport voluntar (centre de reciclare)

In anumite tari din UE centrele de colectare prin aport voluntar (centrele de reciclare) sunt pregătite pentru primirea de deșeuri voluminoase de tipul mobilei, DEEE, etc.

Opțiunea recomandata a se implementa în Sectorul 5 pentru deșeurile voluminoase este Alternativa 3 de creare unui centru de colectare prin aport voluntar

Opțiuni considerate pentru colectarea deșeurilor verzi de la populație

Ținând cont de cantitatea relativ mica a se colecta, au rezultat costuri de operare și intretinere foarte mari ce depasesc limita de suportabilitate a populației.

Prin urmare, nu este recomandata implementarea unui sistem pentru colectarea separată a deșeurilor verzi de la populație. Pentru a preveni insa generarea acestor deșeuri, propunem organizarea de către operator a unei campanii de informare privind posibilitea compostării individuale a deșeurilor verzi, în curtea proprie, unde este cazul, sau transportul deșeurilor la Centru de colectare prin aport voluntar nou realizat.

Descrierea opțiunii alese pentru colectarea și transportul deșeurilor municipal

Colectarea deșeurilor menajere reziduale

 • -  Case: colectarea deșeurilor reziduale este propusa a se realiza individual de la fiecare casa, în europubele de 120 I. Numărul estimat de case este de 24.253, rezulta ca operatorul va furniza aproximativ 15000 europubele de 120 I pentru gospodăriile mici, iar pentru gospodăriile multifamiliale se vor furniza circa 10000 de europubele de 240 I pentru prestarea serviciului. Europubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

 • -  pentru zona de blocuri de 4 etaje sau mai puțin de 4 etaje: colectarea deșeurilor se va realiza din „usa în usa” in eurocontainere de 1100 I amplasate in spatii special realizate. Containerele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

 • -  pentru zona de blocuri cu mai mult de 4 etaje - colectarea deșeurilor reziduale se va realiza din „usa în usa” - colectare în europubele de 240 I dotate cu CIP de identificare de la fiecare asociație, respectiv de la fiecare scara a blocurilor

Europubelele vor fi dotate cu ClP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

Colectarea deșeurilor reciclabile, inclusiv deșeurile de ambalaje

 • -  Case:

o deșeurile de plastic, metal, hârtie/carton vor fi colectate din poarta în poarta în europubele de 120 I. Toate cele 3 tipuri de deșeuri reciclabile vor fi colectate în aceeași pubela. Ținând cont ca fiecare casa va fi dotata cu o pubela individuala, riscul contaminării hârtiei/cartonului este scăzut. Operatorul va furniza aproximativ 24.253 europubele de 120 I sau 240 I

o deșeurile din sticlă vor fi colectate prin aport voluntar în punctele stradale ce vor deservi și zonele de blocuri. Ținând cont de cantitatile reduse de deșeuri de sticlă nu se justifica colectarea din „usa în usa”.

 • -   Blocuri

o Pentru populația care locuiește la bloc colectarea se va realiza în sistemul numit “din usa în usa”. Deșeurile reciclabile vor fi colectate în europubele de 2401 special furnizate de către operatorul de salubrizare, pe o singura fracție - în același sac vor fi puse deșeuri de hârtie/carton, platsic și metal separat. Deșeurile de sticlă vor fi duse la punctele de colectare stradale. Corelat cu programul stabilit și comunicat de către operator, administrația blocurilor respective va asigura preluarea de către operator a europubelelor cu deșeuri.

Specificații tehnice inclusiv detalii privind poziția și coordonatele amplasamentelor punctelor de colectare ingropate vor fi alese de către Primăria Sectorului 5 in colaborare cu Asociațiile de Proprietari din sector.

Toate europubelele vor fi dotate cu ClP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

Colectarea deșeurilor voluminoase de la populație

Deșeurile voluminoase (mobila, saltele, canapele, covoare, în general obiecte mari de folosința indelungata altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice) generate de populație vor fi colectate și transportate la baza de lucru a operatorului unde vor fi stocate temporar și tratate (dezmembrare și sortare) în vederea valorificării. Lunar, la o data anunțata în prealabil de operator, populația va depune deșeurile voluminoase în punctele de pre colectare existente pentru deșeurile menajere reziduale (in cazul populației care locuiește la bloc) sau în fata porții (in cazul populației care locuiește la casa), astfel incat sa nu fie impiedicata circulația auto și pietonala. Primăria Sectorului 5 are in vedere crearea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deșeurilor voluminoase de la populație, unde populația Sectorului 5 poate aduce in orice zi deșeuri voluminoase cu costuri de primire zero.

Colectarea deșeurilor menajere periculoase

Primăria Sectorului 5 are in vedere crearea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deseurie periculoase menajere, unde populația Sectorului 5 poate aduce in orice zi deșeuri periculoase din gospodăriile proprii cu costuri de primire zero.

Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice de la populație

Pe langa campaniile organizate trimestrial si de către Ministerul Mediului prin AFM, primăria Sectorului 5 are in vedere crearea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice, unde populația Sectorului 5 poate aduce in orice zi deșeuri de echipamente electrice și electronice cu costuri de primire zero.

Colectarea deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora

Primăria Sectorului 5 are in vedere crearea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deșeurile din construcții si desfiintari_din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora, unde populația Sectorului 5 poate aduce in orice zi deșeuri de construcții si desființări cu costuri de primire zero pentru 0,5 mc/locuitor/an.

Colectare deșeurilor din piețe

Adiministratia piețelor va asigura precolectarea deșeurilor pe 5 fracții după cum urmeaza:

o Deșeuri din plastic și metal

o Deșeuri din hârtie și carton;

o Deșeuri din sticlă;

o Deșeuri biodegradabile

o Deșeuri reziduale (în amestec).

Se vor folosi, de regula, recipientele pe care Operatorul le va pune la dispoziție conform prevederilor legale.

Colectarea deșeurilor similare Instituțiile și agenții economici vor colecta deșeurile similare celor menajere pe 4 fracții după cum urmeaza:

o Deșeuri din plastic și metal, deșeuri din hârtie și carton;

o Deșeuri din sticlă;

o Deșeuri reziduale (în amestec).

o Deșeuri biodegradabile (in cazul HORECA)

Agenții economici, cu sediul/punctul de lucru în blocuri de locatari vor adera la sistemul de colectarea separată implementat pentru populație.

Instituțiile și agenții economici vor folosi, de regula, recipientele pe care Operatorul le va pune la dispoziție conform prevederilor legale în vigoare.

3.2 Descrierea activitatii de colectare si transport

 • 3.2.1 Infrastructura existenta

Noul operator de salubrizare va trebui sa asigure intreg echipamentul necesar pentru prestarea serviciilor de salubrizare. La nivelul Sectorului 5 nu exista investiții realizate de către autoritățile publice locale care sa poata fi utilizate pentru prestarea serviciului.

In continuare este prezentata infrastructura existenta în zona municipiului București pentru tratarea și eliminarea deșeurilor. In cea mai mare parte, instalațiile sunt realizate și operate de către operatori economici cu capital privat.

Instalații de tratare a deșeurilor

Tratarea deșeurilor biodegradabile

In aria municipiului București SC IRIDEX Group Import Export SRL deține și operează o instalație de tratare biologica a deșeurilor, cu o capacitate autorizata de 40.000 tone/an. în cadrul acestei instalații este amenajata și o platforma de compostare a deșeurilor verzi.

Administrația Lacuri Păduri și Agrement București deține în operare o stație de prelucrare șl focare a materialelor vegetale cu o capacitate de 10.000 tone/an.

Sortarea deșeurilor

Principala metodă de tratare în Municipiul București a deșeurilor municipale este tratarea prin sortare in Stafiile de sortare existente. In municipiul București există 3 stații de sortare a deșeurilor municipale, cu o capacitate totală autorizată de aproximativ 360.000 tone/an. De asemenea, sunt luate în considerare și stațiile de sortare amplasate în județul Ilfov, care colectează și deșeuri municipale din București, însumând o capacitate de cca 606.000 tone/an. In prezent, pentru Municipiului București și județul Ilfov există următoarele facilități de sortare:

Stația de sortare S.C. URBAN S.A., situată pe platforma industrială Militari (Bulevardul Preciziei nr.40A sector 6 București), are o capacitate declarată de 150.000 tone/an. Inputul instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate separat de către operatorul din aria sectorului 6. Autorizația de mediu în vigoare nr. 601/16.10.2013, revizuită la data de 02.03.2017. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic), cât și manual (2 linii de sortare cu câte 16 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment (Câmpulung), iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de la Chiajna.

Stația de sortare S.C. SUPERCOM S.A., situată în municipiul București, strada Gherghiței nr. 29B, sector 2, are o capacitate declarată de 120.000 tone/an. Deșeurile municipale sunt colectate separat de către operatorul din aria sectorului 2. Autorizația de mediu în vigoare nr. 190/28.04.2011. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic), cât și manual (2 linii de sortare cu câte 24 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment, iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de la Glina.

Stația de sortare S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L., amplasată în municipiul București, sector 1, are o capacitate autorizată de 90.000 tone/an (autorizația de mediu în vigoare nr. 15 revizuită la data de 10.03.2017, care include și celelate instalații de pe amplasament). Inputul instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate în amestec, transportate la instalație de către operatorii de colectare. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare cu câte 12 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment, iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de pe amplasament.

Stația de sortare S.C. Compania Romprest Service S.A., la stadiul de proiect din anul 2014.

Stația de sortare S.C. ROSAL GRUP S.A., amplasată în județul Ilfov, comuna Pantelimon, Șoseaua de Centură nr. 32A., are o capacitate autorizată de 150.000 t/an. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis

la co-incinerare la fabricile de ciment (Medgidia), iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitele conforme de la Vidra și Glina.

Stația de sortare S.C. ROM WASTE SOLUTIONS S.A., amplasată în județul Ilfov, comuna Dragomirești Vale, are o capacitate declarată de 230.000 tone/an. Capacitatea prevăzută in autorizația de mediu în vigoare (nr. 149 revizuită la data de 18.06.2014 revizuită la data de 10.03.2016) este de 600 t/zi. Deșeurile municipale sunt colectate în amestec, transportate la instalație de către operatorii de colectare. Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare cu câte 18 posturi de lucru fiecare). Se lucrează în trei schimburi. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material in instalațiile de pe amplasament sau la unitățile de profil. Refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment (Medgidia, Hoghiz, Câmpulung, Fieni), iar refuzul de ciur este eliminat la depozitul conform de la Chiajna și la incinerare (instalație situată în județul Argeș operată de SC ENVISAN NV BELGIA - SUCURSALA PITEȘTI SRL).

Stația de sortare S.C. ECOSUD S.A., amplasată în județul Ilfov, comuna Vidra, sat Sintești, are o capacitate autorizată de 100.000 tone/an (autorizația de mediu nr 25 din data de 11.12.2018, include și depozitul conform aflat pe același amplasament). Procesul de sortare se realizează manual (cu excepția deșeurilor metalice care sunt sortate magnetic), existând 32 de posturi de lucru, 2 benzi de sortare.

Stația de sortare S.C. ECOREC S.A., amplasată în județul Ilfov, localitatea Popești Leordeni, are o capacitate autorizată de 36.000 tone/an (autorizația de mediu a expirat la 1 iunie 2017, instalațiile de pe amplasament fiind în proces de reautorizare). Inputul instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate în amestec, transportate la instalație de către operatorii de colectare.

Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare cu câte 24 posturi de lucru fiecare). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de pe amplasament.

Stația de sortare S.C. 3R GREEN S.R.L., situată în județul Ilfov, orașul Chitila, cartier Rudeni, are o capacitate declarată de 90.000 tone/an. Inputul instalației este reprezentat de deșeuri municipale colectate în amestec, transportate la instalație de către operatorii de colectare. Autorizația de mediu în vigoare nr. 251/18.07.2013 revizuită la data de 23.02.2016.

Procesul de sortare se realizează atât mecanizat (ciur rotativ, separator magnetic) cât și manual (2 linii de sortare - una cu 10 posturi de lucru și una cu 6 posturi de lucru). Se lucrează într-un singur schimb. Deșeurile reciclabile sortate sunt valorificate material la unitățile de profil, refuzul 63

de pe banda de sortare este trimis la co-incinerare la fabricile de ciment, iar refuzul de ciur este eliminat pe depozitul conform de la Chiajna.

Evaluarea acestora din punct de vedere tehnic releva faptul ca stațiile apartinatoare ROM WASTE SOLUTIONS, IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT, URBAN SA si SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 sunt capabile de atingerea indicatorilor de performanta impuși.

Instalații de eliminare a deșeurilor

Depozitul conform S.C. IRIDEX GRUP IMPORT EXPORT S.R.L.

Depozitul de deșeuri nepericuloase de la Chiajna, construit în asociere cu Primăria Municipiului București, se află pe același amplasament cu stația de sortare și cu instalația de tratare biologică, situat în București, sector 1, strada Drumul Poiana Trestiei nr. 17-27.

Depozitul, în funcțiune din anul 1999, a fost proiectat cu o capacitate totală de 4,5 milioane mc, având în componență 7 celule care ocupă o suprafață totală de cca. 24 ha. In prezent, comportamintele 1-5 sunt inchise definitiv, în operare fiind celulele 6 - 7, cu o capacitate de 1.598.970 mc. (conform acordului de mediu nr. 1/20.01.2010), pe care la data emiterii autorizației (nr. 15 din 14.02.2018) era depozitat un volum de cca. 678.680 mc.

In incinta CMID Iridex se mai afla si următoarele instalații:

 • •  Instalația de epurare ape uzate - max. 14,58 mc/ora - 114 045 mc/an;

 • •  Instalația de producere energie electrica din gazul de depozit - 3,6 Mwel si 1,6 MWtermic, cantitatea de energie electrica produsa este de 900-3600KWh; Extracție gaz in volom de cca 10 600 000 Nmc/an

 • •  Instalația de producere energie termica -1 ,8 MW;

 • •  Instalația de procesare a deșeurilor din construcții si desființări - 9000 t/lună.

Depozitul, alături de celelalte instalații de pe amplasament, este operat în baza Autorizației de mediu nr. 15/2007 revizuită la 14.02.2018, valabilă 10 ani.

Depozit conform S.C. ECOSUD S.A.

Depozitul de deșeuri nepericuloase de la Vidra a fost construit in asociere cu Primăria Municipiului București in comuna Vidra, satul Sintești, județul Ilfov, fiind dat in exploatare in anul 2001, pe o perioadă 20 de ani, cu posibilitate de prelungire.

întregul depozit este imparitit in:

 • -  Zona de depozitare, destinata stocării deșeurilor, are o suprafață aproximativă de 38,7 hectare, compartimentată în celule de cca. 4,2 hectare fiecare

 • -  Zona sortare - instalație de sortare cu o capacitate de 100.000 tone/an/schimb

- Zona de servicii - cabina cantar, birouri administrative, spatii servicii, drumuri acces, platforma transfer deșeuri. In cadrul depozitului este amenajata o “platforma de transfer deșeuri” proiectata sa susțină un flux mare de autovehicule, platforma care are o suprafața de 4500 mp si o capacitatea de stocare temporara a unei cantitati de 2000 de tone de deșeuri.

 • -  Centrala pentru producerea energiei electrice din biogaz - capacitate de 3,408 MW (proiect in derulare).

 • -  Instalație de tratare mecano-biologlca a deșeurilor- amplasata intr-o hala speciala cu o suprafața de 4500 mp si inaltime maxima de 26 m, capacitatea fiind de 10OOt/zi (proiect in derulare).

 • -  Instalație pentru tratarea prin uscare a nămolurilor provenite de la stațiile de epurare orășenești - amplasata in imediata apropiere a statie de tratare mecano-biologica a deșeurilor cu o capacitate de 150.000 tone/an (proiect in derulare)

Caracteristici tehnice:

Număr celule total depozit

Capacitatea totala de depozitare

11.500.000 mc


40 m


4.200.000 mc


Inaltime maxima corp depozit

Celule construite

Cantitatea deșeuri depozitata

Depozit conform S.C. ECOREC S.A.

Depozitul de deșeuri nepericuloase de la Glina a fost construit pe un amplasament pe care funcționa un depozit neconform de deșeuri, locul unde deșeurile din municipiul București erau depozitate încă dinainte de anul 1977. Pe acest amplasament, situat în Popești Leordeni, Sos de Centura nr.2, Jud Ilfov, depozitul a fost proiectat cu o capacitate totală de 64,6 milioane mc, având în componență 8 celule. în prezent, conform declarațiilor operatorului, din capacitatea totală construită de 2,9 milioane mc (2 celule) mai este disponibilă o capacitate de circa 1 milion

mc.

Depozitul a funcționat în baza autorizației de mediu nr. 57 revizuită la 04.06.2008. în data de 01.06.2017 această autorizație a expirat, instalația fiind în curs de reautorizare, iar in prezent (martie 2019) depozitarea deșeurilor la Glina este suspendata.

3.3Standarde de performanta si cantitati de lucrări

Operatorul activitatii de colectare si transport are obligația asigurării unui grad de acoperire a serviciilor de 100%.

Operatorul are obligația de a asigura colectarea separata a deșeurilor de la populație, agenti economici si instituții publice. Operatorul va fi responsabil, de îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București si PNGD precum si de atingerea țintelor stabilite prin legislația in vigoare pentru diferite categorii de deșeuri.

Generarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje în municipiul București

Luând în considerare evoluția PIB, a populației, precum și cea a indicilor de generare deșeuri la nivelul municipiului București, se estimează că deșeurile de ambalaje introduse pe piață reprezintă aproximativ 22% din cantitatea totală de amabalaje produsă la nivel național. Tabelul următor prezintă cantitățile de ambalaje introduse pe piață (similare cu cantitățile de deșeuri de ambalaje) în municipiul București, în perioada 2013 - 2017.

Cantități de ambalaje estimate a fi introduse pe piață în municipiul București, 2013 - 2017

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

Cantități ambalaje introduse pe piață

287924.10

321365.33

346659.60

356401.49

443104.28

1755454.79

Cantități reciclate

173361.86

192120.97

188507.92

155888.52

169373.42

879252.69

Cantități valorificate prin alte metode

3453.80

4865.82

11822.45

9332.47

7587.19

37061.73

Sursă: Valori estimate de către Consultant

Sursă cantități produse la nivel național: AFM

Ambalaje introduse pe piață la nivel național și în municipiul București, în perioada 2013-2017

Datele de mai sus evidențiază o creștere ascendentă a ambalajelor introduse pe piață în perioada 2013-2017. Cea mai mare cantitate de ambalaje introdusă pe piață a fost înregistrată în anul 2017, având o creștere cu aproximativ 24% față de cantitatea din anul precedent.

In perioada analizată, cantitățile de deșeuri de ambalaje recicilate, conform datelor prezentate în tabel, au avut o tendință oscilatorie, reprezentând procente de aproximativ 60% - 38% din cantitatea de ambalaje introduse pe piață. O pondere scăzută, care a variat între 1% - 3% din cantitatea de ambalaje introduse pe piață, a fost reprezentată de cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate prin alte metode.

Conform datelor preliminare compoziția deșeurilor municipale din Sectorul 5 este următoarea:

Nr. Crt.

Tip deseu

Total %

1

Deșeuri biodegradabile

48.48

2

Hârtie, carton

11.76

3

Compozite

1.78

4

Textile

2.08

5

Textile sanitare/pampers

1.13

6

Deșeuri periculoase din deșeuri menajere*

0.34

7

Material plastic

12.89

8

Combustibile neclasate

3.28

9

Sticla

4.44

10

Metale feroase

0.84

11

Metale neferoase

0.59

12

Incombustibile neclasate

4.27

13

Elemente cu granulometrie fina, mai mica de 20 mm

8.12

14

Total

100.00

Indicatorii minimi de performanță pentru contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare conform legii 211/2011

Descrierea indicatorului


Valoarea minimă a indicatorului


Activitatea serviciului de salubrizare

Colectarea separată a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a).

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale.

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către stația/stațiile de sortare.

Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare. în lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33%.

40% pentru anul 2019

50% pentru anul 2020 și 60% pentru anul 2021

70% începând cu anul 2022

Operarea stațiilor de sortare.

Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare (%).

75%*

Ținte pentru producătorii de deșeuri de ambalaje conform legii 249/2015 sunt prezentate in tabelul următor:

Obiectiv

Procent %

Obiectiv global de valorificare

65

Obiectiv global de reciclare

60

Obiectiv de reciclare hartie-carton

70

Obiectiv de reciclare materiale plastice

45

Obiectiv de reciclare sticla

65

Obiectiv de reciclare otel

70

Obiectiv de reciclare aluminiu

30

Obiectiv de reciclare lemn

50

Cantitatile estimate de ambalaje produse anual la nivelul Sectorul 5 sunt prezentate in tabelul următor:

Ambalaj

Total -tone

Populatie-tone

Agenti economici -tone-

Hârtie, carton

14360

11495

2865

Material plastic

15735

13260

2475

Sticla

5416

4771

645

Metale feroase

1025

987

38

Metale neferoase

725

615

110

Lemn

1002

353

649

Total Sector 5

38262

31480

6782

Cuantificarea țintelor de reciclare/valorificare pentru Sectorul 5 este prezentata in tabelul următor:

Ținte colectare separate (t/an)

2019

2020

2021

2022

Valoare indicator

40%

50%

60%

70%

6782

2712.8

3391

4069.2

4747.4

31480

12592

15740

18888

22036

38262

15304.8

19131

22957.2

26783.4

Salubrizare stradala

Conform strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, frecventele minime pentru activitatea de salubrizare stradala sunt:

Operația de măturat manual

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi principale

1 trecere/zi

Străzi secundare

1 trecere/2-3 zile

Zone aglomerate

2 treceri/zi

* Se vor înlocui măturile/periile cu echipamente de aspirație

Operația de măturat mecanizat**

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi principale

1 trecere/zi

Străzi secundare

1 trecere/2-3 zile *

Zone aglomerate

1 trecere/zi

* Pe străzile unde lățimea carosabilului permite accesul utilajului

** Se vor utiliza numai autospeciale cu sistem de absorție

Operația de întreținere curățenie străzi și trotuare

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi principale

-

Străzi secundare

-

Zone aglomerate

3 treceri/zi

Operația de răzuit rigole

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 dată/luna

Străzi principale

1 dată/3 luni

Străzi secundare

1 dată/6 luni

Zone aglomerate

-

Operația de stropit

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

6 treceri/24 ore

Străzi principale

4 treceri/24 ore

Străzi secundare

1 trecere/24 ore

Zone aglomerate

-

Operația de spălat cu jet de apă

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

2 treceri/săptămână

Străzi principale

1 trecere/săptămână

Străzi secundare

1      trecere      /2

săptămâni

Zone aglomerate

1 trecere/săptămână

Frecvențele minime pot fi suplimentate în funcție de caracteristicile zonei.

3.4Utilitati disponibile si necesare

Având in vedere lipsa de informații a situației actuale a operatorilor care prestează serviciile pe raza sectorului 5, nu se poate evidenția in mod concludent numărul si evidenta utilităților deja existente.

Referitor la utilitatiile necesare operării serviciilor de salubritate aceste se pot regăsi in tabelul de mai jos precum si in breviarele de calcul atașate.

Deșeuri menajere si similare

Autospeciale________________


Autogunoiere

Capacitate (mc)

Cantitate (buc)

Deseu menajer

16

20

Deseu menajer

7

9

Reciclabile

16

11

Colectare sticla

16

2

Agent! economici (autogunoiera)

16

3

Hooklift pt presscontainere Ag. Ec. 6x2

3


Recipienti necesari


Recipienti

Capacitate (1)

Cantitate (buc)

Europubele

120

15000

Europubele

240

65000

Eurocontainer (blocuri)

1100

1500

Eurocontainer (stradal)

1100

1500

Presscontainer

20

10


Dotări pentru conformare „plătești pentru cat arunci”

Dotări

Cantitate (buc)

CIP-uri pentru pubele/containere

83000

Sisteme de identificare pe mașini

45

Soft monitorizare

1

Centru de colectare aport voluntar - 1 ha

Statie de sortare a deșeurilor cu capacitatea de 40000 t/an - 3 ha

Depozite necontrolate

Necesarul de dotări pentru transportul deșeurilor necontrolate este prezentat in tabelul următor

Tip

Capacitate (mc)

Cantitate (buc)

Autobasculante

18

5

incarcatoare

2

5

Salubrizare stradala

Necesarul de dotări pentru salubrizarea stradala este prezentat in tabelul următor

Tip dotare

Capacitate (mc)

Cantitate (buc)

Autospeciale transport deșeuri stradale

16

5

Automaturatoare mari

3

Autospeciale stropit

13

Autospeciale spalat carosabil

5

Autospeciale spalat trotuare

4

Automaturatoare medii

6

Deszăpezire

Necesarul de dotări pentru serviciul de iarna - deszăpezire este prezentat in tabelul următor:

Tip dotare

Capacitate (mc)

Cantitate (buc)

Pluguri

31

Combatere polei

18

Mașini transport zapada

20

13

3.5Fezabilitatea economico-financiara a proiectului si analiza economico-financiara

 • 3.5.1 Alternativa 1

  Deșeuri menajere si similare

  Autospeciale_______________


  Autogunoiere

  Capacitate (mc)

  Cantitate (buc)

  Deseu menajer

  16

  20

  Deseu menajer

  7

  9

  Reciclabile

  16

  11

  Colectare sticla

  16

  2

  Agenti economici (autogunoiera)

  16

  3

  Hooklift pt presscontainere Ag. Ec. 6x2

  3


  Costuri

  Euro

  Lei (1 euro = 4,77 lei)

  5499000

  26230230

Recipienti necesari

Recipient!

Capacitate (1)

Cantitate (buc)

Europubele

120

15000

Europubele

240

65000

Eurocontainer (blocuri)

1100

1500

Eurocontainer (stradal)

1100

1500

Presscontainer

20

10

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

2920000

13928400

Dotări pentru conformare „plătești pentru cat arunci”

Dotări

Cantitate (buc)

CIP-uri pentru pubele/containere

83000

Sisteme de identificare pe mașini

45

Soft monitorizare

1

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

288000

1373760

Centru de colectare aport voluntar - 1 ha

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

1600000

7632000

Stație de sortare a deșeurilor cu capacitatea de 40000 t/an - 3 ha

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

6100000

29097000

Veniturile maximale ale Statie

de sortare in condiții de funcționare la parametrii proiectați

Venituri maximale

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

3000000

14310000

Total investiții deșeuri menajere

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

16407000

78261390

Costuri cu forța de munca:

Manopera

Nr angajați

Șoferi

52

Muncitori necalificati

124

Tehnicieni

10

TESA

15

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

149100

711207

Costuri operare:

Costuri operare

Combustibil autospeciale

45 autospeciale

Curent electric SS si alte costuri operare

Mentenanta soft si CIP-uri

Costuri operare centru ap voluntar

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

1559120

7437002.4

Costuri depozitare deșeuri reziduale:

t/an

Euro/t

Euro/an

Tarif depozitare/eliminare

86081

22

1893782

Contribuția economia circulara

86081

16.84

1449785

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

3343567.263

15948815.85

Depozite necontrolate

Necesarul de dotări pentru transportul deșeurilor necontrolate este prezentat in tabelul următor

Tip dotare

Capacitate (mc)

Cantitate (buc)

Autobasculante

18

5

incarcatoare

2

5

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

900000

4293000

Salubrizare stradala

Necesarul de dotări pentru salubrizarea stradala este prezentat in tabelul următor

Tip dotare

Capacitate (mc)

Cantitate (buc)

Autospeciale transport deșeuri stradale

16

5

Automaturatoare mari

3

Autospeciale stropit

13

Autospeciale spalat carosabil

5

Autospeciale spalat trotuare

4

Automaturatoare medii

6

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

3840000

18316800

Deszăpezire

Necesarul de dotări pentru serviciul de iarna - deszăpezire este prezentat in tabelul următor:

Tip dotare

Capacitate (mc)

Cantitate (buc)

Pluguri

31

Combatere polei

18

Mașini transport zapada

20

13

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

3480000

16599600

Manopera salubrizare stradala si deszăpezire

Nr angajați

Șoferi

40

Muncitori necalificati

500

Tehnicieni

30

TESA

50

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

382000

1822140

Costuri operare

Combustibil autospeciale

40 autospeciale

Material antiderapant

Pt 30 minim zile

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

2182688

10411421.76

Costuri totale servicii de salubrizare menajera, construire centru de colectare cu aport voluntar, statie de sortare, salubrizare stradala si serviciul de iarna - deszăpezire

Costuri

Euro

Lei (1 euro = 4,77 lei)

Investiții totale

24627000

117470790

Manopera/an

531100

2533347

Costuri operare si depozitare

7085375.263

33797240.01

3.6 Stabilirea tarifelor si mecanismul de plata

Prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenții de la bugetul local.

In continuare vom analiza cele doua modalitati de finanțare a serviciului de salubrizare:

 • •  Finanțarea serviciilor de salubrizare pentru populație prin taxa

 • •  Finanțarea serviciilor de salubrizare pentru populație prin tarif.

Finanțarea serviciilor de salubrizare prin TAXA

Potrivit art. 26, alin. (1), lit. b), din Legea 101/2006, republicata, „in funcție de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

b) taxe speciale, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale;

»

Asa cum arata și textul de lege mai sus citat, finanțarea serviciilor de salubrizare prin taxa presupune instituirea unei taxe de salubrizare ce va fi plătită de populație, în calitate de beneficiar final al serviciilor de salubrizare. Aceasta taxa va fi unica și va include toate elementele de cost ale serviciului de salubrizare, de la colectare, transfer, tratare și eliminare la depozitul conform.

Potrivit art. 484, alin. 1) din Legea 227/2015, Consiliul General al Municipiului București poate adopta taxe pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice. De asemenea, art. 486 alin. 1) și 2) dau posibilitatea Consiliul General al Municipiului București de a institui și taxe pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator.

Așadar, avand în vedere prevederile legale prezentate mai sus, prezentam în continuare mecanismul financiar prin taxa care va sta la baza funcționarii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 5.

I. Utilizatorii casnici (populația):

J Primăria Sectorului 5 București va institui taxa de salubrizare;

J Direcția de taxe și impozite locale a Sectorului 5 va colecta taxa de salubrizare de la utilizatorii casnici;

J Primăria Sectorului 5 va gestiona serviciul de salubrizare;

J Operatorul de salubrizare va plăti:

o Tariful Operatorului de Tratare care exploatează instalațiile de sortare, compostare, etc.;

o Tariful Operatorului care exploatează depozitul de deșeuri.

IL Utilizatori non-casinici

Generatorii de deșeuri din categoria non casnici (firme, scoli, primarii etc.), din Sectorul 5, vor achita contravaloarea serviciilor de salubrizare prin contracte de salubritate special încheiate direct cu operatorul de salubrizare, astfel:

J Operatorii economici și instituțiile publice vor incheia contracte direct cu Operatorul de Salubrizare. Acesta va emite factura către operatorii economicii în care este menționata cantitatea de deșeuri colectata.

J Operatorul de Salubrizare va transporta deșeurile colectate la statia de soratre/compostare/depozit, după caz și va plăti acestor operatori un tarif exprimat în lei/tona. Astfel, Operatorul de Tratare și Operatorul Depozitului vor emite cate o factura către Operatorul de Salubrizare aferenta cantitatii transferate.

In acest flux, Primăria Sectorului 5 București va avea si rol de monitorizare a cantitatilor de deșeuri colectate și transportate pe fluxuri de deșeuri, prin intermediul copiilor aferente documentelor de plata și justificative emise de operatorul de salubrizare către agenții economici / instituțiile publice.

Finanțarea serviciilor de salubrizare prin TARIF

Potrivit art. 26, alin. (1), lit. a), din Legea 101/2006, republicata, „in funcție de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

a) tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare (...)”

Asigurarea serviciilor de salubrizare prin tarif presupune o relație directa intre operator și populație. Din experiența de pana acum a rezultat ca o parte din populație nu incheie contracte de salubrizare cu operatorul desemnat. în aceasta situație, potrivit art.26, alin (1), lit. c), din legea 101/2006, republicata, finanțarea se asigura prin „taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, fara contract”.

Potrivit art. 26, alin. (3) din Legea 101/2006, republicata „Autoritățile administrației publice locale au obligația să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. (1) lit. c), și să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract.”

Deci nu se va putea vorbi de un sistem de finanțare prin tarif ci de un sistem mixt, tarif și taxă: tarif pentru locuitorii care încheie contract cu operatorul desemnat și taxă pentru cei care nu au contract. Primăria Municipiului București va institui aceasta taxa și va trebui să acopere din 77 bugetul local costurile aferente pentru acești locuitori care beneficiază de serviciu, dar nu au contracte cu operatorul desemnat.

In continuare prezentam mecanismul financiar prin tarif care va sta la baza funcționarii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 5.

I. Utilizatorii casnici (populația):

J Utilizatorii casnici vor plăti tariful direct operatorului serviciului de salubrizare conform contractelor pe care acesta le va incheia cu utilizatorii casnici, pe baza facturii fiscale emise de operator;

J Pentru utilizatorii casnici fara contract Primăria Municipiului București, din bugetul propriu, va plăti serviciile prestate de operatorul de salubrizare în baza contractului de delegare.

J Operatorul de salubrizare va plăti:

o Tariful Operatorului de Tratare care exploatează instalațiile de sortare, compostare, etc.;

o Tariful Operatorului care exploatează depozitul de deșeuri.

II. Ultilizatorii non-casnici

Generatorii de deșeuri din categoria non casnici (firme, scoli, primarii etc.), din Sectorul 5, vor achita contravaloarea serviciilor de salubrizare prin contracte de salubritate special incheiate direct cu operatorul de salubrizare, conform descrierii de mai sus.

Cazurile sociale

Primăria Sector 5 va identifica cazurile sociale ce vor fi subvenționate de Primăria Municipiului București, iar PMB, din bugetul propriu va plăti suma aferenta subvenției, egala cu echivalentul taxei pentru persoanele respective, către operatorul desemnat.

In cele ce urmeaza vom prezenta avantajele și dezavantajele celor doua modalitati de finatare a serviciului de salubrizare.

Taxa versus tarif

Facturarea serviciilor de salubrizare si colectarea contravalorii facturilor si poate realiza in doua moduri:

Prin taxa - se colectează semestrial sau anual;

Prin tarif - se colectează lunar.

Principalele aspecte ale celor doua opțiuni pentru colectarea contravalorii serviciilor de salubritate sunt prezentate in următorul tabel:

Opțiuni de colectare a contravalorii serviciului de salubrizare

Generatori de deșeuri

Opțiuni de colectare a contravalorii serviciilor de salubrizare

Opțiunea 1 -

Colectarea prin taxa specială

Opțiunea 2 - Colectarea prin tarif

Case

Blocuri

Unitățile administrativ teritoriale locale       colectează taxa

speciala, după care o transfera sau nu, după caz, SUAT care plătește mai departe fiecare operator de salubrizare, după caz.

Operatorul de colectare si transport colectează tariful direct de la populație, plătind din acest tarif toti ceilalți operatori (operatorul stafiei de transfer si sortare, operatorul depozitului)

Avantajele si dezavantajele taxei speciale (Opțiunea 1)

Avantaje

Dezavantaje

 • •  Autoritățile locale au mijloace de impunere a colectării taxelor locale, ceea ce implica un grad foarte mare de incasare;

 • •  Exista o continuitate in colectarea taxelor de salubritate indiferent de operatorii de salububrizare

 • •  Autoritățile locale au mijloacele financiare de a impune respectarea contractelor cu privire la operator.

 • •  Operatorii sunt incurajati sa isi indeplineasca obligațiile contractuale cu eficienta maxima intrucat SUAT, care este responsabil cu monitorizarea indicatorilor de performanta ai serviciului de salubrizare, deține si controlul mecanismului de plata.

 • •  Plata activitatii de salubrizare se face in funcție de performanta serviciului prestat de către operator.

 • •  Facilitează monitorizarea generala a colectării deșeurilor.

 • •  Autoritățile locale pot combina colectarea taxei de salubrizare cu alte categorii de taxe sau impozite.

 • •  însărcinarea autoritatilor locale cu mobilizarea personalului adecvat si suficient in vederea colectării taxei.

 • •  Supunerea la riscul financiar in sensul neplății taxei de către populație.

 • •  Implementarea sistemului de plata diferențiata, necesita alocarea de Resurse suplimentare din partea UAT ului.

Avantajele si dezavantajele tarifului pentru serviciul de salubrizare (Opțiunea 2)

79

Avantaje

Dezavantaje

 • •  Implementarea sistemului de plata diferențiata, este ușor de implementat utilizând plata la cantitate/volum sau frecventa.

 • •  Este mai ușor de suportat datorita faptului ca populația plătește lunar o suma mai mica de bani.

 • •  Eficienta sistemului “Plătește pentru cat arunci” este mai ridicata avand in vedere impactul lunar asupra populației.

 • •  Costurile operaționale ridicate ale operatorului de colectare si transport cu personal suplimentare pentru operațiunile de facturare/incasare.

 • •  Supunerea la riscul financiar in sensul neplății tarifului de către populație. Este dovedit faptul ca gradul de incasare in cazul tarifului este mai mic decât in cazul taxei.

 • •  Operatorii nu dispun de sancțiuni pe care sa le poata utiliza in cazul neplății din partea oricărui utilizator al sistemului.

 • •  Riscul întreruperii temporare a activitatii ca urmare a neincasarii facturilor si neplata furnizorilor.

 • •  Dificultatea autoritatilor locale de impunere si (cu penalitati) respectarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare cu indicatoriii aferenti când operatorul de salubrizare este cel care colectează tariful.

în aceste condiții este necesară stabilirea unei metode/protocoale comune pentru toate tipurile de habitat în ceea ce privește colaborarea dintre beneficiari casnici/asociatii de proprietari și operatorii delegați, astfel încât să se poată monitoriza încheierea de contracte cu beneficiarii casnici și non-casnici, precum și încasarea fără întârziere a tarifelor percepute, respectiv stabilirea unor sancțiuni ce sunt puse în executare de autoritățile locale în cazul întârzierilor/neplății tarifelor lunare pe baza raportărilor regulate prezentate de operatorul de salubritate.

Având în vedere cele aratate mai sus, consideram ca cea mai buna opțiune este ca finanțarea serviciilor de salubrizare sa se realizeze prin instituirea taxei plătită de populație.

Valoarea taxei ce ar trebui instituita în primul an, determinata pe baza costurilor sistemului, este de 10,38 lei/persoana/luna, ajungadu-se ca medie in primii 8 ani de funcționare ai sistemului la 11,41 lei/persoana/luna, valoare sub limita de suportabilitate determinata pentru locuitorii Sectorului 5 (18,5 lei/persoana/luna). Taxa pentru consumatorii casnici se aplica pentru deseurile reziduale in limita unui volum de 24 litri/locuitor/saptamana.

Agenții economici vor fi taxati pe volumul de deșeuri generat de aceștia.

Deseurile reciclabile nu vor fi taxate nici la consumatorii casnici, nici la agenții economici. Costurile de colectare, transport si sortare sunt estimate la 420 lei pe tona si vor fi acoperitate

de către Organizații de transfer responsabilitate. Aceste costuri vor fi suportate doar pentru deseurile de ambalaje valorificate, diferentele de costuri pentru celelalte tipuri de deșeuri reciclabile si nereciclabile colectate si eliminate / alte metode de valorificare sunt incluse in costurile de colectare ale deșeurilor municipal.

In cazul in care se constata ca deseurile reziduale conțin deșeuri de ambalaje se pot aplica masuri pecuniare.

Daca se constata ca deseurile reciclabile colectate separate conțin alte tipuri de deșeuri acestea vor fi taxate ca deșeuri reziduale si se pot aplica masuri pecuniare sau costuri suplimentare pentru tratarea acestora.

Tariful minim care asigura sustenabilitatea financiara a serviciului prestat populației sta la baza stabilirii taxei către populație. Pe baza acestuia a fost stabilit un plan de evoluție a taxei ce se va institui, prezentat în tabelul următor:

Anul

Tarif pe mc

Tarif pe mc cu TVA 19%

An 1

99.81

118.77

An 2

102.20

121.62

An 3

104.66

124.54

An 4

107.17

127.53

An 5

109.74

130.59

An 6

112.37

133.72

An 7

115.07

136.93

An 8

117.83

140.22

Evoluția propusa a taxei este prezentata in tabelul următor.

Evoluția propusa a taxei

Anul

Valoarea minima propusa a taxei

Valoarea maxima a taxei

An 1

10.38

18.5

An 2

10.63

18.9

An 3

10.88

19.4

An 4

11.15

19.9

An 5

11.41

20.3

An 6

11.69

20.8

An 7

11.97

21.3

An 8

12.25

21.8

Veniturile colectate vor acoperi costurile estimate, iar în cazul în care nu se asigura nivelul de colectare a taxei estimat, diferența va fi suportata de Primăria Sectorului 5 din sursele proprii ale bugetului local.

 • 4. Motivația economico-financiara, sociala si de mediu

  • 4.1 Motive de ordin economico-financiar

Serviciul public de salubrizare din Sectorul 5 va urmări să realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a gestiunii și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate. Nivelul tarifelor va permite respectarea plafoanelor anuale stabilite prin Planul de evoluție al tarifelor. Operator va oferi cele mai bune premise pentru îndeplinirea obiectivelor, precum și o transparență ridicată a gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare

4.2Motive legate de protecția mediului

Lipsa unui operator la nivelul Sectorului 5 a condus la cantitati mari de deșeuri in depozite necontrolate, deșeuri care sunt depozitate direct pe sol, riscând astfel grave probleme pentru mediu.

Criteriile de selecție vor favoriza ofertanții care dețin certificarea sistemului de management al calității conform ISO 9001 și certificarea sistemului de management al mediului conform ISO 1 4001, ceea                                                           ce se va traduce printr-

o garanție a calității serviciilor oferite și a protejării mediului.

Dotarea cu utilaje noi și performante impusă de criteriile de selecție va duce la realizarea unui nivel scăzut de poluare a sectorului. Astfel, viitorul operator de salubrizare va tr ebui să facă dovada deținerii unui număr suficient de mașini și utilaje performante, cu care vo r putea realiza servicii de salubrizare de calitate ridicată.

Pe toata perioada derulării contractului de delegare de gestiune, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritatile de mediu competente, respectând programe de conformare la cerințele de mediu

 • 4.3 Motive de ordin social

Prin creșterea nivelului calitativ al serviciilor de salubrizare, comunitățile locale vor beneficia de o imbunatatire a calitatii mediului si implicit a sanatatii populației.

De asemenea, organizarea unui serviciu de salubrizare centralizat in sectorul 5 al Municipiului București va conduce la creșterea gradului de satisfacție a populației cu privire la prestarea serviciilor de salubritate.

In plus, prin implementarea tuturor obiectivelor sistemului de salubrizare vor fi create noi Io curi de muncă pentru populația din zonă.

Primăria Sectorului 5 va monitoriza in mod direct constituirea tarifelor și modificările acestora prin aprobarea lor.

Operatorul va avea obligația efectuării serviciilor de salubritate la un nivel superior călit ativsi cantitativ, fără a fi afectați factorii de mediu.

 • 5. Riscuri

în cazul gestiunii directe riscurile sunt asumate de către primăria Sectorului 5 in derularea atribuțiilor. în tabelul următor este prezentată o descriere a riscurilor.

Nr. crt.

Descrierea Riscurilor

Mare

Mediu

Mic

Riscuri de Operare:

1.

Fluctuații ale populației

Modificarea semnificativă a numărului de locuitori, cu impact asupra cantităților de deșeuri și a numărului recipientelor sau a frecvenței de colectare în conformitate cu Contractul

v

2.

Tipuri de deșeuri

Tipuri de deșeuri, altele decât cele specificate în SO, colectate deliberat sau din neglijență

3.

Valabilitatea Serviciilor

Disponibilitatea de a presta Serviciul scade sub standardele specificate

4.

Performanțe în prestarea Serviciul

Frecvența și calitatea serviciilor prestate scad sub standardele cerute

v

5.

Estimarea Erorilor

Costurile adiționale ale serviciilor sunt identificate și atribuibile estimării incorecte a costurilor.

6.

Materiale și Echipamente

Performanțele echipamentelor principale și/sau ale materialelor duc la costuri de întreținere mai mari decât cele prevăzute

V

7.

Lipsa Personalului

Lipsa unui personal calificat corespunzător duce la scăderea performanțelor și disponibilității serviciilor.

V

8.

Instruirea Personalului

Lipsa unui personal instruit corespunzător duce la o scădere a performanțelor și disponibilității serviciilor

9.

Durata de viață rămasă pentru echipamente

Aprecierea incorectă a duratei de viață rămasă a echipamentelor uzate.

V

10.

Variații

întârzieri și costuri suplimentare rezultate din schimbări în:

 • - cerințe din acte normative

 • - standardele privind protecția mediului

V

11.

Performanțe de Mediu

întârzieri și costuri suplimentare rezultate din neîndeplinirea standardelor de mediu

V

12.

Plângeri ale unor terți

Costurile suplimentare generate de plângerile unei terțe părți, rezultând din nerespectarea standardelor specificate în Contract pentru servicii și/sau performanțele de mediu

V

13.

Controlul Costului

Un control inadecvat al costurilor duce la nevoia de resurse suplimentare

V

Nr. crt.

Descrierea Riscurilor

Mare

Mediu

Mic

14.

întreținerea

Costuri suplimentare de întreținere rezultând din estimarea eronată, abuzuri în utilizare sau ciclul redus de viață generat de proceduri necorespunzătoare de întreținere

yf

15.

Deficiențe de Infrastructură

Deficiențe în proiectarea infrastructurii sau calitatea construcției, conducând la costuri de întreținere și reparare mai ridicate decât cele anticipate

v

16.

Defecțiune a Infrastructurii (asigurabilă)

17.

Defecțiune a Infrastructurii (neasigurabilă)

Defecțiuni ale infrastructurii sau distrugeri apărute dintr-un eveniment neasigurabil sau ca urmare a revoltei publice

V

18.

Inflație

Costurile de operare cresc mai mult decât se preconiza sau este permis în aranjamentele contractuale de indexare a prețurilor

v

19.

Performanțele Sub-Contractanților

Lipsa disponibilității și nerespectarea standardelor de performanță ca rezultat al activității sub-contractanților:

 • - Insolvabilitate sau dizolvare

 • - Neexecutare

 • - neîndeplinirea standardelor de calitate

Riscuri Financiare:

20.

Sustenabilitate

Câștigurile obținute din prestarea Serviciului sunt insuficiente pentru a acoperi toate costurile

V

21.

Dobânzi Bancare ulterioare

Dobânzile bancare sau orice alt cost financiar cresc mai mult decât a anticipat Primăria Sectorului 5

22.

Aprecierea Tarifelor

Costuri sunt estimate eronat la nivel de taxare

v

23.

Schimbări în sistemul de finanțare

Costuri suportate de Primărie ca urmare a unor schimbări în sistemul de taxare

V

24.

Taxa pe Valoarea Adăugată

Schimbări în statutul serviciului din punctul de vedere al TVA

V

25.

Obiectul Asigurării

Riscuri majore devin neasigurabile în timpul operării

V

26.

Costul Asigurării

Costul asigurării crește mai rapid decât a preconizat Primăria

y/

Riscuri Legislative:

27.

Schimbări Specifice în Legislație

Schimbări în legislație care se aplică specific operator

28.

Schimbări Generale în Legislație

Schimbări legislative sau în sistemul de reglementări care determină creșterea costurilor de operare sau de cheltuieli de capital

2,.

Schimbări politice

Schimbări în structura primăriei care ar afecta procesul decizional

V

 • 6. Concluzii si recomandări

In conformitate cu art. 12 din Legea 101/2006, actualizata, ținând cont de specificitatea Sectorului 5, de problemele sociale, de impactul asupra mediului se recomanda ca serviciul de salubrizare menajer sa fie gestionat direct de către Primăria Sectorului 5.

Mecanismul financiar propus care va sta la baza funcționarii serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 5 este plata prin taxa.

Din alternativele analizate in capitolul 3, cum se poate evidenția, Alternativa 1 este cea fezabila atat din punct de vedere financiar cat si al eficientizarii serviciului de salubritate precum si a rezultatelor obținute.

De asemenea, autoritatile publice locale, prin incredintarea gestiunii directe pot dezvolta serviciul de salubrizare prin raportare la nevoile cetățenilor si pot asigura respectarea principiilor care se refera la aspectele sociale ale sectorului, cum ar fi:

 • -  responsabilitatea fata de cetateni;

 • -  nediscriminarea si egalitatea de tratament al tuturor utilizatorilor serviciilor;

 • -  transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetățenilor;

 • -  evidenta exacta asupra cantitattilor deșeurilor din sector;

 • -   imbunatatirea si adaptarea serviciului de salubrizare la particularitatiile si nevoile sectorului;

Primăria Sectorului 5 are mijloace de impunere a colectării taxelor locale, ceea ce implica un grad foarte mare de incasare;

Exista o continuitate in colectarea taxelor de salubritate si un flux financiar ușor de realizat cu alti operatori de salubritate (operatori de instalații de tratare si depozite)

Nu mai exista disipări ale responsabilităților;

SUAT este responsabil direct cu monitorizarea indicatorilor de performanta ai serviciului de salubrizare si deține si controlul mecanismului de plata;

Creste performanta serviciului prestart;

Are control total in ceea ce privește monitorizarea gestionarii deșeurilor precum si pentru realizarea țintelor impuse prin legislație;

Autoritatea locala poate combina colectarea taxei de salubrizare cu alte taxe sau impozite;

Autoritatea locala poate impune masuri pecuniare pentru populația care nu realizează colectarea separata in cazul sistemului “Plătește pentru cat arunci”;

Prin gestionarea directa a serviciului de salubrizare stradal impactul asupra mediului datorat de depozitele neconforme care se formează in Sectorul 5 se va diminua, iar in timp se va elimina. Gradul de satisfacție al locuitorilor va creste prin calitatea serviciilor prestate;

Valoarea taxei ce ar trebui instituita în primul an, determinata pe baza costurilor sistemului, este de 10,38 lei/persoana/luna, ajungadu-se ca medie in primii 8 ani de funcționare ai sistemului la 11,41 lei/persoana/luna, valoare sub limita de suportabilitate determinata pentru locuitorii Sectorului 5 (18,5 lei/persoana/luna). Taxa pentru consumatorii casnici se aplica pentru deseurile reziduale in limita unui volum de 24 litri/locuitor/saptamana.

Agenții economici vor fi taxati pe volum conform alternativei 1, cea aleasa ca fiind fezabila, terifele urmând a fi stabilite de autoritatile locale;

Deseurile reciclabile nu vor fi taxate nici la consumatorii casnici, nici la agenții economici. Costurile de colectare, transport si sortare sunt estimate la 420 lei pe tona si vor fi acoperitate de către Organizații de transfer responsabilitate. Aceste costuri vor fi suportate doar pentru deseurile de ambalaje valorificate, diferentele de costuri pentru celelalte tipuri de deșeuri reciclabile si nereciclabile colectate si eliminate / alte metode de valorificare sunt incluse in costurile de colectare ale deșeurilor municipal.

In cazul in care se constata ca deseurile reziduale conțin deșeuri de ambalaje se pot aplica masuri pecuniare.

Daca se constata ca deseurile reciclabile colectate separat conțin alte tipuri de deșeuri acestea vor fi taxate ca deșeuri reziduale si se pot aplica masuri pecuniare sau costuri suplimentare pentru tratarea acestora.

Primăria Sectorului 5 va avea in vedere ca in cazul in care va alege gestiunea directa a serviciilor de salubrizarea este necesara o perioada de circa 12 luni de mobilizare.

Pentru gestionarea deșeurilor de EEE si a altor fluxuri de deșeuri se recomanda infiintarea unui centru de colectare cu aport voluntar, care se va situa in Sectorul 5 sau in proximitate.

Pentru gestionarea deșeurilor reciclabile se recomandata infiintarea unei statii de sortare care se va situa in Sectorul 5 sau in proximitate.

Pentru alegerea soluției tehnico-economice si pentru gasirea tipului de finanțare si a modalității de operare, in ceea ce privesc Centrul de aport voluntar si Statia de sortare se recomanda realizarea unui studiu de soluție pentru implementarea acestor proiecte.

Costurile de investiții, manopera si operaționale pentru serviciile de salubrizare stradala si serviciul de iarna - deszăpezire sunt prezentate in capitolul 3.

Din analina prezentata rezulta ca soluția care prezintă cel mai mare grad de rentabilitate si cele mai puține costuri si riscuri pentru Sectorul 5 o reprezintă gestiunea directa a serviciului de salubrizare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ALEXANDRU SEBASTIAN LAZAROV

Anexa 2 la H.C.L. Sector 5 nr. /23.03.2020

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALU

BRIZARE

A SECTORULUI 5

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

SECȚIUNEA 1

Domeniul de aplicare

ART. 1

Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare a localităților, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat și organizat la nivelul Sectorului 5 din Municipiul București, pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale a municipiului.

Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță (Anexa 1), condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de formă de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul unităților administrativ-teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

Condițiile tehnice prevăzute în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul local, poate aproba și alte condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.

ART. 2

Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, tară a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • d) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • f) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • g) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare;

ART. 3

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează: autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.; biodeșeuri -deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerțul cu ridicată, de la firme de catering și magazinele de vânzare cu amănuntul, deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare;

colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea specifică a acestora; compostare individuală - procesul de obținere a compostului în cadrul gospodăriilor populației

curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

depozit - un amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv;

deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce;

deșeu alimentar - orice produs alimentar, și părțile necomestibile ale acestora, scoase din lanțul de aprovizionare cu alimente în vederea valorificării sau eliminării (inclusiv prin compostare, digestie anaerobă, producție de bio-energie, co-generare, incinerare, eliminare în sistemul de canalizare);

deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

deșeuri din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor

deșeuri din construcții și desființări - deșeuri provenite din activități de construcție și desființare;

deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu exclusiv deșeuri de producție;

deșeuri de echipamente electrice și electronice - denumite în continuare DEEE - echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deșeuri;

deșeuri medicale - deșeuri rezultate din activitățile de prevenire, diagnostic și tratament desfășurate în unitățile sanitare;

deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

deșeuri municipale:

 • a) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila;

 • b) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere.

Deșeurile municipale nu includ deșeurile de producție, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz și deșeurile provenite din activități de construcție și desființări.

deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

deșeuri periculoase - orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase prevăzute în H.G. 856/2002;

deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare; deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale; deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere; deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

deținător de deșeuri - producătorul deșeurilor său persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

eliminare - orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie, gestionarea deșeurilor - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau tară recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor; instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 211 /2011, republicată;

indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorii de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorilor; licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

operator salubrizare - operatorul economic ce prestează următoarele activități de salubrizare: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori; colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;.

operator de salubrizare stradală - operatorul economic căruia îi este atribuita activitatea de măturat, spălat, stropire , întreținere a căilor publice și deszăpezire

„plătești pentru cât arunci” - instrument economic care are drept scop creșterea ratei de re-utilizare, reciclare și reducerea cantității de deșeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deșeurilor;

prevenire - măsurile luate înainte ca o substanță, un material sau un produs să devină deșeu, care reduc:

cantitatea de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viață a acestora;

impactul negativ al deșeurilor generate asupra mediului și sănătății populației; sau conținutul de substanțe nocive al materialelor și produselor.

pregătirea pentru reutilizare - operațiuni de verificare, curățare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deșeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără altă preprocesare;

producător de deșeuri - producătorul inițial de deșeuri sau orice persoană care efectuează operațiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri;

producător iniția! de deșeuri - orice persoană ale cărei activități generează deșeuri; reciclare - orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt reprocesate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și re-procesarea în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de ram-bleiere;

salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora; spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

tarif de salubrizare - tariful plătit de utilizatorii serviciului de salubrizare către operatorul de servicii de salubrizare desemnat de către administrația publică locală, în baza unui contract de prestării servicii încheiat între utilizatorul serviciului și operator, în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

taxă de salubrizare - taxa locală cu destinație specială, ce are drept scop acoperirea chel-tuieilor serviciului de salubrizare și care se plătește de către utilizatorii sistemului de salubrizare către administrația publică locală;

tratare - operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor; utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii;

valorificare - orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general.

valorificare energetică - recuperarea de energie prin tratarea termică a deșeurilor vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

ART. 4

Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

protecția sănătății populației;

responsabilitatea față de cetățeni;

conservarea și protecția mediului înconjurător;

asigurarea calității și continuității serviciului;

tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

securitatea serviciului;

dezvoltarea durabilă

ART. 5

 • (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a)     puncte (supraterane, și subterane) de colectare separată a deșeurilor și recipientele din dotarea acestora;

 • b)     autogunoiere de diferite capacități și grade de compactare pentru colectarea separată a deșeurilor;

 • c)     containere pentru colectarea deșeurilor de construcții-demolări;

 • d)     saci de plastic pentru colectarea deșeurilor reciclabile;

 • e)     echipamente de colectare și vehicule de transport a deșeurilor stradale;

 • f)      alte instalații și echipamente destinate colectării separate, transportului, sortării și tratării deșeurilor;

 • g)      stații de transfer;

 • h)     stații de tratare mecano-biologică;

 • i)      stații de producere compost;

 • j)      stații de sortare;

 • k)     baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubritate;

 • l)      depozite de deșeuri;

 • m)    incineratoare.

ART. 6

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță (Anexa 1).

SECȚIUNEA a-2-a

»

Accesul la serviciul de salubrizare

ART. 7

 • (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul localităților unde este organizat serviciul de salubrizare, au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorii serviciului de salubrizare sunt obligați ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (4) Operatorii serviciului de salubrizare sunt obligați să asigure continuitatea serviciului conform programului, cu excepția cazurilor de forță majoră.

SECȚIUNEA a-3-a

Documentația tehnică

ART. 8

 • (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură Serviciul de salubrizare.

 • (2) Regulamentul-cadru stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

ART. 9

 • (1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

 • a) actele de proprietate, contractul sau orice document legal prin intermediul căruia prestează Serviciul de salubritate;

 • b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și a instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) cărțile tehnice ale construcțiilor;

1) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • g) procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • h) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

 • i) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

 • 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • 2. procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

 • 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • 4. procese-verbale de punere în funcțiune;

 • 5. lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;

 • 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

 • 7. documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

 • j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • l) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

 • p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;

 • q) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

 • r) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

 • t) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

 • (2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

ART. 10

 • (1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție și/sau de montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. în cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

 • (4) în timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

ART. 11

 • (1) Autoritățile administrației publice locale deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum și operatorii ce prestează serviciul de salubrizare sau prestează orice activitate de salubritate pe raza sectorului 5, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să își organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

 • (2) La încheierea activității, operatorii vor preda autorității administrației publice locale sau, după caz, asociației de dezvoltare intercomunitare, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

SECȚIUNEA a 4-a

îndatoririle personalului operativ

ART. 12

 • (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

ART. 13

 • (1) în timpul prestării serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă.

 • (2)  Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;

 • e) continuitatea serviciului.

CAPITOLUL II

ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ȘI CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA 1

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

ART. 14

 • (1) Următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul unităților adminis-trativ-teritoriale și transportate la stațiile/instalațiile de tratare stabilite de unitatea administra-tiv-teritorială în strategia locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare:

 • a) deșeuri reziduale;

 • b) deșeuri biodegradabile;

 • c) deșeuri reciclabile (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;

 • d) deșeuri periculoase din deșeurile menajere;

 • e) deșeuri voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

 • (2) Deșeurile de echipamente electrice și electronice și deșeurile de baterii și acumulatori, fac parte din categoria deșeurilor municipale (conform OUG 74/2018). Colectarea lor va fi gestionată conform prevederilor Legii 215/2001 a administrației publice locale, ale OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și ale Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările ulterioare.

 • (3) Administrațiile publice locale vor stabili, conform art. 9 și 10 ale OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, modalitățile de asigurare a colectării DEEE-urilor de la gospodăriile particulare și, conform art. 59, alin (3) al Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor vor încheia contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu operatorii de salubritate sau/și organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.

 • (4) Unitățile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au dreptul de a solicita organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deșeuri, și au obligația de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deșeuri, prestate de operatorii de salubrizare.

 • (5) Pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deșeurile municipale, acoperirea costurilor din bugetul local se face de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare.

 • (6) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau unitățile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate.

ART 15

Operatorii care colectează și transportă deșeuri menajere și deșeuri similare trebuie să cunoască:

 • a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deșeuri în parte;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

Operatorii de salubritate care desfășoară activitatea de colectare și transport deșeuri municipale așa cum au fost menționate în cadrul art. 14 alin. 1 din cadrul prezentului regulament au obligația de a raporta Primăriei Sector 5 lunar cantitățile colectate având în vedere cele două fluxuri de colectare menționate în cadrul art. 17 alin. 1 din Legea 211/2011 privind deșeurile. ART. 16

 • (1) Operatorii, împreună cu autoritatea administrației publice locale, are obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri, și să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și deșeurilor similar

ART. 17

 • (1) Persoanele fizice și juridice, producătoare de deșeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul unității administrativ-teritoriale, în condiții salubre, în spații special amenajate și asigurate de către autoritatea administrației publice locale/operatorii de salubrizare.

 • (2) Fracția biodegradabilă din deșeurile menajere și similare va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor fi transportate și predate la instalațiile de tratare stabilite de unitatea administrativ-teritorială.

 • (3) In vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente și containere de colectare prin grija operatorilor sau a autorității administrației publice locale, după caz. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipiente, pungi/saci sau alte mijloace care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului.

 • (4) Recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

 • (5) Colectarea deșeurilor menajere și similare se va realiza separat, pe următoarele categorii de deșeuri, în recipienți diferiți, aferent fiecărui tip de deșeu sau de amestec de deșeuri, astfel:

deșeuri reciclabile din hârtie/carton în recipiente de culoare albastră (puse la dispoziție de către operatori de salubrizare sau de către asociațiile colective) și în saci de plastic albastru-transparent (puși la dispoziție de operatorul de salubrizare);

deșeuri reciclabile din plastic și metal, în recipiente de culoare galbenă (puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare sau de către asociațiile colective) și în saci de plastic galben-transparent (puși la dispoziție de operatorul de salubrizare);

deșeuri reciclabile din sticlă în recipiente de culoare verde (puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare sau de către asociațiile colective);

deșeuri reziduale amestecate, în recipiente de culoare neagră (puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare).

(8) Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile din deșeurile menajere și similare, în vederea tratării lor, se va realiza etapizat dacă prevederile legislative o impun și este fezabilă din punct de vedere economic și tehnic.

ART. 18

 • (1) Colectarea deșeurilor menajere de la populație se face în recipiente adecvate (închise cu capac, etanșe și nedeteriorate) astfel:

deșeuri de hârtie și carton : eurocontainere de plastic albastru de 1,1 mc sau orice alt tip de recipient adecvat furnizat de operatorul de salubritate, și saci de plastic albastru transparent (furnizate de operatorul de salubrizare) de la gospodăriile individuale;

deșeuri de sticlă : eurocontainere de plastic verde de 1,1 mc sau orice alt tip de recipient adecvat furnizat de operatorul de salubritate în punctele de colectare,

deșeuri de plastic și metal din mediul : eurocontainere de plastic galbene de 1,1 mc sau orice alt tip de recipient adecvat furnizat de operatorul de salubritate în punctele de colectare din zonele de blocuri și saci de plastic galben transparent (furnizate de operatorul de salubrizare) de la gospodăriile individuale;

deșeuri reziduale (amestecate) din cartierele cu blocuri - în recipienți de plastic negru de 1,1 mc sau orice alt tip de recipient adecvat furnizat de operatorul de salubritate (furnizați de operatorii de salubrizare) în punctele de colectare din zonele de blocuri

deșeuri reziduale (amestecate) din cartierele cu case - în recipienți de plastic negru de 120 sau 240 1 sau orice alt tip de recipient adecvat furnizat de operatorul de salubritate (furnizați de operatorii de salubrizare) pentru fiecare gospodărie individuală.

 • (2) în cadrul UAT-urilor, în plus față de recipienții asigurați conform pct (1), colectarea deșeurilor se poate realiza și în recipienții asigurați din bug.etele locale sau furnizați de operatorii de salubrizare în condițiile prevăzute în contractele acestora - pentru a asigura colectarea separată cel puțin a categoriilor de deșeuri prevăzute la art. 17, alin (4);

 • (3) Colectarea deșeurilor reciclabile din deșeurile menajere și similare trebuie să permită atingerea etapizată, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minim 50%, conform H.G. 942/2017, astfel:

 • - până la sfârșitul anului 2020 - 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă și lemn din deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice;

 • - până la sfârșitul anului 2025 - 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate

 • (4) Colectarea deșeurilor similare se va asigura de operatorii de salubrizare în recipiente adecvate (închise cu capac, etanșe și nedeteriorate) puse la dispoziție generatorilor, conform contractului de prestări-servicii, astfel încât să se asigure colectarea separată cel puțin a categoriilor de deșeuri prevăzute la art. 17, alin (4).

 • (5) Colectarea deșeurilor predominant vegetale, precolectate din zonele publice (parcuri, grădini și cimitire) se va realiza direct în mașinile de colectare ale operatorului/ operatorilor desemnați pentru această activitate. Aceste deșeuri vor fi transportate la o stație de compostare sau la stația de tratare mecano-biologică pentru a fi tratate în flux separat de deșeurile reziduale amestecate.

 • (6) Colectarea deșeurilor din piețe se va realiza în recipienți de diferite capacități puși la dispoziția administratorilor piețelor de către operatorii de salubrizare.

 • (7) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

 • (8) Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare.

 • (9) în vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

 • (10) Operatorii vor suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se stochează deșeuri municipale înafara lor.

 • (11) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului ori operatorilor în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

 • (12) în vederea implementării prevederilor legislative de colectare a deșeurilor pe 4 fracții, conform OUG 74/2018, Asociațiile de proprietari, condominii, ale căror imobile sunt dotate cu tobogane au obligația de a închide aceste jgheaburi și de a amenaja și salubriza spațiile interioare de colectare a deșeurilor astfel încât acestea să poată fi dotate cu pubele/containere de colectare specifice pentru fiecare categorie de deșeu.

 • (13) Pentru asociațiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale, care nu dispun de spațiile interioare de colectare a deșeurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia locală de dezvoltare a serviciului și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m.

 • (14) Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor care se vor realiza prin grija autorităților administrației publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, în mediul urban, și în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare.

 • (15) La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit trebuie să se asigure, din faza de proiectare, ca spațiile destinate colectării deșeurilor menajere să fie amenajate astfel încât să permită dotarea cu numărul necesar de recipienți care să asigure capacitatea de depozitare, corelată cu ritmicitatea de ridicare. Aceste spații vor fi amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare

 • (16) Operatori vor urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

ART. 19

 • (1) în funcție de sistemul de colectare separată adoptat prin strategia de dezvoltare a serviciului public de salubrizare a localităților, colectarea în containere și recipiente a deșeurilor menajere și similare se realizează astfel:

 • a) deșeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru și sunt de țip:

 • 1. resturi de carne și pește, gătite sau proaspete;

 • 2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă);

 • 3. ouă întregi;

 • 4. grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);

 • 5. excremente ale animalelor de companie;

 • 6. scutece/tampoane;

 • 7. cenușă de la sobe (dacă se ard și cărbuni);

 • 8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

 • 9. lemn tratat sau vopsit;

 • 10. conținutul sacului de la aspirator;

 • 11. mucuri de țigări;

 • 12. veselă din porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte.

 • b) deșeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare maro și sunt de țip:

 • 1. resturi de fructe și de legume proaspete sau gătite;

 • 2. resturi de pâine și cereale;

 • 3. zaț de cafea/resturi de ceai;

 • 4. păr și blană;

 • 5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunțite;

 • 6. coji de ouă;

 • 7. coji de nucă;

 • 8. cenușă de la sobe (când se arde numai lemn);

 • 9. rumeguș, fân și paie;

 • 10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunțite, flori);

 • 11. plante de casă;

 • 12. bucăți de lemn mărunțit;

 • 13. ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și murdare.

 • c) deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite, se colectează în recipiente de culoare albastră;

 • d) deșeurile reciclabile din material de tip plastic și metal se colectează în recipiente de culoare galbenă;

 • e) deșeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, pe culori, în recipiente de culoare alb/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică.

ART.20

 • (1) Conform prevederilor Legii nr. 101/2006, unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de deținător legal al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate în aria lor teritorială. Preluarea deșeurilor din recipientele și/sau containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorii de salubrizare desemnați pentru prestarea activității în aria de delegare respectivă constituie infracțiune de furt și se sancționează potrivit legii.

 • (2) După colectare, deșeurile menajere și deșeurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

 • (3) Este interzisă depozitarea deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor reciclabile colectate separat.

 • (4) începând cu anul 2025, toate deșeurile municipale colectate vor trebui supuse unui proces de tratare.

 • (1) Colectarea separată a deșeurilor reciclabile, a celor reziduale (amestecate) și a biodeșeurilor, după caz, în funcție de sezon și de categoria utilizatorului, se realizează minim în conformitate cu următorul program:

 • a) colectarea deșeurilor reciclabile (din punctele de colectare):

 • - cartierele cu blocuri și de la toate locuințele din zona centrală - zilnic

 • - cartierele cu case - o dată pe săptămână

 • b) colectarea deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor:

 • - zilnic din cartierele cu blocuri și de la toate locuințele din zona centrală, piețe agroalimentare, unități sanitare cu pături, grădinițe, creșe, unități de alimentație și cazare

 • - o dată pe săptămână în zonele de case (colectare din poartă în poartă)

 • (2) Intervalul între două colectări prevăzut la alin. (1) poate fi modificat cu acordul administrației publice locale.

ART.22

 • (1) Pentru precolectarea deșeurilor periculoase din deșeurile municipale operatorul va pune la dispoziție containere speciale pentru fracțiuni de deșeuri periculoase din deșeurile municipale, amplasate în zone accesibile populației și care vor fi aduse la cunoștința cetățenilor.

 • (2) Stabilirea locului de amplasare a punctelor gospodărești de precolectare a deșeurilor municipale, a punctelor de precolectare pentru colectarea selectivă a deșeurilor refolosibile și a punctelor pentru precolectarea deșeurilor periculoase din deșeurile municipale se va face numai cu autorizarea primarului Sectorului 5.

 • (3) Operatorii vor urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare, urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

ART. 23

 • (1) Colectarea deșeurilor municipale se face în următoarele moduri:

 • a) colectarea în autovehicule de capacități diferite cu compactare/ tară compactare, după caz;

 • b) colectarea în pubele, containere standardizate, de diferite capacități;

 • c) colectare realizată în saci transparenți de plastic asigurați de operator;

 • d) platforme îngropate;

 • e) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

 • (2) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special adaptate tipului de recipient (containere tip pubelă, tip container, igloo, semiîngropate) și tipului de punct de colectare (pentru punctele subterane) și echipate special pentru transportul acestora. Vehiculele vor fi inscripționate vizibil (cu însemne scrise și imagini) pentru categoria de deșeu pe care o colectează.

 • (3) Pentru asigurarea implementării etapizate a instrumentului economic „plătești pentru cât arunci” („Pay-as-you-throw” PAYT), operatorul va asigura evidența diferențiată a cantităților de deșeuri colectate, pe surse de proveniență (populație/ agenți economici) și categorii de deșeuri. Instrumentul economic „plătește pentru cât arunci", va fi bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente:

 • (i) volum;

(îi) frecvență de colectare;

 • (iii) greutate;

 • (iv) saci de colectare personalizați;

 • (4) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

 • (5) încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

 • (6) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • (7) In cazul deteriorării unor recipiente și/sau al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

 • (8) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat, chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

 • (9) în cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții sau alte tipuri de deșeuri voluminoase, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul și autoritatea administrației locale despre acest fapt, precum și tariful pe care trebuie să îl plătească pentru colectarea acelor deșeuri. Schema de colectare a acestor deșeuri va respecta legislația în vigoare.

 • (10) Operatorii de salubrizare au obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reuti lizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

 • (11) Operatorii de salubrizare au obligația de a colecta toate deșeurile abandonate (care nu se încadrează în categoriile prevăzute la alin (9) și în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare, sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale de pe raza căruia au fost ridicate. După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administrației publice locale, dar și cele legate de acțiunile întreprinse pentru identificare, cât și sancțiunile contravenționale prevăzute în prezentul Regulament.

Nu se consideră deșeuri abandonate deșeurile de orice tip depuse în limita de 5 m din jurul punctelor gospodărești de la blocuri.

 • (12) Operatorii de salubrizare desemnați, împreună cu administrațiile publice locale, vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea și conștientizarea populației cu privire la colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune. Conținutul campaniilor de informare și conștientizare va constitui cerință în cadrul Caietului de sarcini pentru delegarea serviciului de salubrizare.

ART. 24

Colectarea deșeurilor menajere periculoase se realizează cu mașini specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât și punctele de staționare a mașinii vor fi comunicate cetățenilor din fiecare unitate administrativ-teritorială la începutul fiecărui an. Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocate temporar în spațiile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea temporară, precum și tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii.

ART. 25

 • (1) Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului său cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în con-dominii au același regim cu cel al deșeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice colectarea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

 • (2) Medicamentele expirate provenite de la populație vor fi depuse la farmacii sau puncte farmaceutice apropiate, în vederea eliminării finale, prin incinerare. Ridicarea acestor deșeuri din farmacii sau puncte farmaceutice se realizează în condițiile reglementate de legislația specifică, aplicabilă deșeurilor medicale. Colectarea, transportul și eliminarea acestor tipuri de deșeuri se realizează de către operatori economici autorizați în condițiile legii.

ART. 26

 • (1) în cazul unităților sanitare și veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru colectarea deșeurilor similare celor menajere. Este interzisă amestecarea cu deșeurile similare sau predarea către operatorii de salubrizare, dacă aceștia nu sunt autorizați, a următoarelor categorii de deșeuri rezultate din activitățile unităților sanitare și din activități veterinare și/ori cercetări conexe:

 • a) obiecte ascuțite;

 • b) fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat;

 • c) deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor;

 • d) substanțe chimice periculoase și nepericuloase;

 • e) medicamente citotoxice și citostatice;

 • f) alte tipuri de medicamente;

 • g) deșeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.

 • (2) Colectarea și stocarea deșeurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în condițiile reglementate de legislația specifică, aplicabilă deșeurilor medicale. Colectarea, transportul și eliminarea acestor tipuri de deșeuri se realizează de către operatori economici autorizați în condițiile legii.

 • (3) Deșeurile nepericuloase asimilabile celor menajere rezultate atât din asistența medicală acordată la domiciliul pacientului, cât și cele rezultate din activitatea cabinetelor medicale amplasate în clădirile de locuit urmează circuitul de evacuare a deșeurilor menajere.

ART. 27

 • (1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

 • (3) Deșeurile voluminoase provenite de la deținătorii de deșeuri vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și aprobat de autoritatea administrației publice locale.

 • (4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea și transportul periodic al deșeurilor voluminoase spre instalațiile de tratare.

 • (5) Deșeurile voluminoase vor fi transportate de deținătorul acestora în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală și amenajate în acest scop și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de autoritatea administrației publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/oră stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.

 • (6) Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor și cantităților acestora. In această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cea aprobată de autoritatea administrației publice locale, în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase, dacă operația de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluate și capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

 • (7) Operatori trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

 • a) dată în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la instalația de tratare;

 • b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

 • c) cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat;

 • d) cantitățile de deșeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;

 • e) cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

 • (8) După terminarea acțiunii de colectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să igien-izeze locul/locurile din care s-a realizat colectarea, prin măturare și spălare.

ART. 28

 • (1) Transportul deșeurilor, în funcție de tipul acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

 • (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide.

 • (3) Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

 • (5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

 • (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale. Pentru minimizarea distanțelor de transport se vor utiliza stațiile de transfer.

 • (7) Consiliile locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, stabilesc arterele și intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale, preferabil între orele 22:00-6:00, pe arterele cu iluminat public corespunzător, în funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de colectare.

 • (8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, autoritățile administrației publice locale vor analiza oportunitatea colectării deșeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 22:00-6:0000 de la operatorii economici și instituțiile publice care dispun de spații de colectare.

 • (9) Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localității, dacă nu există stație de epurare proprie.

ART. 29

 • (1) în situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări planificate la infrastructură tehnico-edilitară, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administrației publice locale, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează temporar în această perioadă și programul de colectare.

 • (2) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care urmează a fi folosite temporar de utilizatorii afectați cu recipiente suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

 • (3) în cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

ART. 30

Operatorii economici producători de deșeuri, precum și operatorii economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri au următoarele obligații:

 • a) să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

 • b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;

 • c) să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

 • d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

 • e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament;

 • f) să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

 • g) să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

ART. 31

Operatorii care prestează activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale au și următoarele obligații:

 • a) să dețină licența de lucru eliberată de ANR.SC aferenta clasei 1 de serviciu valabilă pentru desfășurarea activității de salubritate menajeră (colectare și transport deșeuri municipale) în zona administrativ teritoriala a Mun. București și/sau Jud. Ilfov cât și să dețină toate autorizațiile de lucru și de mediu solicitate prin intermediul prevederilor legale în vigoare.

 • b) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • b) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale;

 • c) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • d) să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.

SECȚIUNEA a 2-a

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

ART. 32

Deșeurile din construcții provenite de la populație sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. în mod uzual, aceste deșeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea.

ART. 33

 • (1) Deșeurile de construcții și desființări provenite de la populație din activitățile de reparații/modernizări/reamenajări interioare/exterioare ale locuințelor vor fi colectate de către operatorii de salubrizare prin modalități stabilite în caietul de sarcini.

 • (2) Deșeurile din construcții provenite de la populație se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate.

 • (3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexă la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

 • (4) Colectarea deșeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

 • (5) Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

 • (6) în cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

ART. 34

Eliminarea deșeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deșeurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată.

ART. 35

 • (1) Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

 • (2) Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

ART. 36

 • (1) Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public său privat al autorității administrației publice locale.

 • (2) Deșeurile de construcții și demolări care se găsesc în apropierea punctelor gospodărești la blocuri, sau în alte locații, vor fi colectate de operatorul de salubrizare.

 • (3) în cazul deșeurilor abandonate și în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale.

 • (4) După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile prevăzute la alin. (3), efectuate de autoritatea administrației publice locale, cât și pe cele legate de acțiunile întreprinse pentru identificare. Pentru deșeurile depuse în limita de 10 m din jurul punctelor gospodărești de la blocuri, cheltuielile vor fi suportate de toți utilizatorii arondați punctului gospodăresc dacă nu se poate identifica producătorul deșeurilor.

SECȚIUNEA a 3-a

Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

ART. 37

 • (1) Indiferent de natura deșeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică.

 • (2) Operatorii trebuie să își organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deșeurilor.

 • (3) Metodele și tehnologiile de valorificare a deșeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare și să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, regional, județean, după caz.

 • (4) Operatorii de salubritate au obligația de a transport deșeurile municipale colectate de pe raza administrative teritoriala a Sectorului 5 la un depozit ecologic de eliminare a deșeurilor ce deține toate autorizațiile prevăzute de lege.

ART. 38

 • (1) Deșeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din parcuri, grădini, curți și alte spații verzi sunt transportate la stațiajde compostare pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură.

 • (2) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

SECȚIUNEA a 4-a

Operarea/Administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale

ART. 39

în vederea optimizării costurilor de transport se vor utiliza stații de transfer al deșeurilor, cu sau tară sistem de compactare.

ART. 40

Proiectarea și construirea stațiilor de transfer se realizează în concordanța cu cerințele din planurile de gestionare a deșeurilor.

ART. 41

Operarea stațiilor de transfer se va realiza de către operatori numai după obținerea avizelor și autorizațiilor solicitate prin actele normative în vigoare.

ART. 42

Operatorii vor asigura transferul din stațiile de transfer către instalațiile de tratare a deșeurilor municipale colectate separat, fără amestecarea acestora.

ART. 43

Transportul deșeurilor din zona de colectare la stația de transfer se va face numai de către operatori licențiați de A.N.R.S.C. pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale așa cum au fost aceștia menționați în cadrul art. 31 lit. A din prezentul regulament.

ART. 44

Stocarea temporară în stațiile de transfer a deșeurilor biodegradabile se face pentru maximum 24 ore.

SECȚIUNEA a 5-a

Sortarea deșeurilor municipale în stațiile de sortare

ART. 45

 • (1) Deșeurile de hârtie și carton, de plastic și metal colectate separat de la toți producătorii de deșeuri pe teritoriul unității administrative-teritoriale se transportă în mod obligatoria către stația de sortare numai de către operatorii licențiați A.N.R.S.C. conform art. 31 lit. a din prezentul regulament.

 • (2) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori.

 • (3) în situația în care transportul deșeurilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare, inclusiv reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare, aceste servicii se asigură de către operatorii economici care au contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu operatorul stației de sortare, în condițiile legii.

ART. 46

 • (1) Deșeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deșeuri vor fi transportate de către operatorii de salubrizare la spațiile de stocare temporară, special amenajate în incinta stațiilor de sortare sau a stațiilor de transfer.

 • (2) Operatorii stațiilor de tratare, respectiv ai stațiilor de transfer asigură predarea către operatorii reciclatori a deșeurilor de sticlă colectate separat.

ART. 47

Operatorii care asigură activitatea de sortare a deșeurilor au și următoarele obligații specifice:

 • a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să asigure valorificarea întregii cantități de deșeuri sortate, evitând formarea de stocuri;

 • c) să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

ART. 48

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu reciclabil;

 • b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • d) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând localității;

 • f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • h) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • i) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • j) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • k) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale recicla-bile.

SECȚIUNEA a 6-a

Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

ART.49

 • (1) Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare șirăzuire a rigolelor, spălare, stropire și întreținere a cailor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (2) în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, consiliul local vă aproba intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturate și spălare a cailor publice. Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, maturare și spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire și spălare nu se realizează în acele zile în care ploua pe toată perioada zilei.

 • (4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului.

 • (5) Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordura sau de la rigolă centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisa prin normele în vigoare.

 • (6) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apa, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

 • (7) In cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

 • (8) în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

 • (9) Administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

ART. 50

 • (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

 • (2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

 • (3) întreținerea curățeniei străzilor și aleilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (4) Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate. ■

 • (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

 • (7) Deșeurile, reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

ART. 51

 • (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioada ce poate fi modificată de Consiliul Local al Sectorului 5 sau Consiliul General al Municpiului București, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

 • (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

ART. 52

 • (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

 • (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

 • (3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7°C.

 • (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13, 00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

 • (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în de vara să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (6) Operatorul are obligația să anunțe Primăria Sectorului 5, după caz, despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau maturare.

 • (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună.

 • (8) Lățimea medie pe care se aplica curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii. Materialele rezultate se precolectează în saci sau europubele. Evacuarea lor se face în aceeași zi în care se efectuează operațiunea de răzuire, fiind interzisă depozitarea lor pe trotuare, carosabil sau spații verzi. Operațiunea se execută ori de câte ori este nevoie și este urmată de operațiuni de măturat mecanic sau manual.

ART. 53

 • (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apa industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

 • (2) în cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apa prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) în toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să dețină toate avizele și autorizațiile astfel încât să nu aducă atingere factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației și să fie aprobate de Primăria Sectorului 5.

ART. 54

Condiții specifice de prestare a activității

 • (1) în vederea diminuării cantităților de pulberi în suspensie din aer, la efectuarea operației de măturat manual pe arterele de circulație cu trafic STB sau pe arterele de penetrație și legătura, se vor înlocui măturile/periile cu echipamente de aspirație. în primii 3 ani se vor înlocui în procent de 50%, urmând ca în următorii 3 ani să fie înlocuite în procent de 100%. Se va accepta folosirea maturilor/periilor numai pentru acele trotuare unde folosirea echipamentelor de aspirație nu e posibilă. De asemenea se vor interzice utilizarea suflantelor de aer.

 • (2) Calea de rulare a tramvaielor, cât și suprafața cuprinsă între liniile de tramvai aferente sensurilor de mers, pe aceste zone, va fi măturată manual sau mecanizat după cum urmează:

 • - Calea de rulare care este la nivelul carosabilului va fi măturată manual sau mecanizat de către operatorii serviciului de salubrizare;

 • - Calea de rulare care nu este la nivelul carosabilului și este supraînălțata va fi măturată manual sau mecanizat de STB (se exclude zona pasajelor și podurilor rutiere, acolo unde a fost desemnat un prestator de servicii pentru curățare și întreținere);

 • - în zona pasajelor și podurilor rutiere, acolo unde a fost desemnat un prestator de servicii pentru curățarea și întreținerea podurilor și pasajelor rutiere, prestatorul va executa măturatul manual pe calea de rulare a tramvaielor, pe suprafața cuprinsă între liniile de tramvai aferente sensurilor de mers, pe suprafețele stațiilor de tramvai (se exclude carosabilul destinat traficului rutier, care intra în atribuțiile operatorului de salubrizate), pe trotuarele interioare, în parcări și scuaruri.

 • (3) întreținerea curățeniei străzilor se efectuează pe toată durata zilei chiar și în zonele care au fost supuse anterior activității de măturat manual și mecanizat. Prestația de întreținere consta în colectarea, îndepărtarea și evacuarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale aflate pe arterele de circulație și pe spațiile verzi aferente aliniamentelor stradale, pe trotuare. De asemenea se evacuează coșurile de deșeuri stradale.

 • (4) Operațiunea de întreținere se efectuează pe toată perioada anului cu excepția intervalelor când sunt fenomene extreme (furtuni, vijelii, viscole, etc).

 • (5) Arterele de circulație principale sau secundare pe care se execută lucrări tehnico - edilitare sunt supuse operației de întreținere a curățeniei pe perioada când se desfășoară aceste lucrări. Deșeurile provenite din lucrările tehnico - edilitare intra strict în sarcina firmelor care execută aceste lucrări și care, în conformitate cu legislația în vigoare, au obligația de a menține curățenia pe zona de lucru, iar operația de întreținere pe întregul aliniament stradal va fi asigurată de operatorul de salubrizare, conform ariei de responsabilitate.

 • (6) în vederea îndeplinirii atribuțiilor de coordonare, monitorizare și control ce revin Primăriei Municipiului București conform de Art. IV (1) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata, rapoartele privind volumele de lucrări, executate lunar de către operatorii de salubrizare vor fi înaintate spre înregistrare la Registratură Primăriei Municipiului București, pentru informarea Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului București. Operatorii de salubrizare cărora li s-a încredințat execuția serviciului vor înainta, lunar, aceste documente. Nu vor fi acceptate la decontare documentele care nu au la baza rapoartele privind volumele de lucrări înregistrată la Registratură Primăriei Municipiului București.

ART.55

 • (l)Cerințe minime privind dotarea cu utilaje și echipamente și coșuri pentru salubrizarea stradală. Operatorii vor deține următoarele tipuri de utilaje :

 • •  Autoperie (automăturătoare) cu sistem de aspirație;

 • •  Autoperie (automăturătoare) cu sistem de aspirație pentru salubrizarea trotuarelor, a aleilor și a spațiilor înguste;

 • •  Cisterna de apă cu pompă de presiune;

 • •  Autogunoiera cu echipament de compactare cu sarcină utilă medie cuprinsă între 10-14 mc în scopul colectării deșeului rezultat în urma măturatului manual și vidanjării coșurilor;

 • •    încărcător frontal și autobasculante pentru colectarea, transportul deșeurilor, Această operațiune nu este permanenta, dar aceste utilaje sunt solicitate pentru eliberarea zonelor de deșeuri necontrolate, în cel mai scurt timp posibil;

 • •  Aspiratoare de deșeuri stradale (frunze) de pe trotuare și alei;

 • • Autospeciale de dimensiuni reduse, destinate colectării cadavrelor de animale de pe domeniul public cât și de la populație;

 • •   Utilaje multifuncționale specializate cu sistem de aspirație pentru curățatul mobilierului stradal;

 • (2) Toate utilajele care deservesc serviciul de salubrizare stradală se vor încadra în clasa de poluare, minim EURO 5 și trebuie să fie dotate cu sistem GPS. în cazul utilajelor care colectează deșeuri GPS- ul va fi conectat în plus la o rețea care furnizează informații privind cantitatea (volumul) de deșeuri colectate. Accesul la acest sistem trebuie să-l aibă obligatoriu Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 5;

 • (3) Fiecare operator va avea în dotare obligatoriu minim 2 autovidanje, 2 autoplatforme, 2 macarale, 4 drujbe, echipamente și utilaje specifice, destinate acționarii în caz de fenomene meteorologice extreme;

 • (4) Toate utilajele și echipamentele utilizate la salubrizarea stradală, vor fi curățate, spălate și dezinfectate periodic, astfel încât acestea să nu polueze mediul înconjurător.

 • a) (5) Numărul de utilaje necesar desfășurării serviciului se va stabili conform ORDIN nr.l 11 A.N.R.S.C din 9 iulie 2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților în funcție de suprafețele deservite și frecvențele operațiunilor desfășurate.

 • (6) Operatorii serviciului de salubrizare au obligativitatea să asigure coșuri pentru colectarea deșeurilor pe toate arterele, cu precădere în zonele unde se afla trecerile de pietoni, cât și în stațiile și refugiile S.T.B., de pe raza sectorului în care își desfășoară activitatea de salubrizare stradală. Coșurile care vor fi amplasate în stațiile S.T.B. trebuie să nu îngreuneze accesul călătorilor în mijloacele de transportS.T.B.. Operatorii serviciului de salubrizare au obligativitatea să asigure coșuri stradale speciale, dotate cu săculeți/pungi, care să fie destinate colectării de către cetățeni a deșeurilor și dejecțiilor provenite de la animalele de companie; Instalarea a minim 750 de coșuri pentru o suprafață de 70.000 mp, în cazul bulevardelor și arterelor cu trafic S.T.B (transport public), iar pentru restul arterelor minim 500 de coșuri pentru o suprafață de 70.000 mp aferenta trotuarelor. Numărul optim de coșuri de deșeuri stradale se va stabili, astfel încât, în zonele intens circulate să fie montate la o distanță de maxim 10 m;

 • (7) Numărul coșurilor de deșeuri, al containerelor, al recipientelor amplasate pe domeniul public, cât locația acestora vor fi comunicate semestrial Primăriei Municipiului București -Direcția Utilități Publice. Coșurile vandalizate se vor înlocui în maxim 48 de ore de la constatare.

 • (8) Modelul coșurilor destinate colectării deșeurilor stradale, care se vor amplasa pe arterele aflate în administrarea Administrației Străzilor în conformitate cu Anexele I și 2 ale HCGMB nr.254 din 29.05.2008 cu modificările și completările ulterioare, va fi stabilit în mod unitar, ținându-se cont de specificul arterei. Alegerea va fi făcută după analizarea propunerilor înaintate de către Primăriile sectoarelor și a operatorilor de salubrizare. în cazul coșurilor de deșeuri stradale amplasate pe stâlpii de iluminat public, modelul acestora vă fi stabilit de către Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice în funcție de modelul stâlpului.

Achiziția acestor coșuri va rămâne în sarcina operatorului de salubrizare, conform ariei de competentă.

 • (9) Pentru parcuri se va stabili un model unitar de coșuri de deșeuri, conform modelului stabilit de Primăria Municipiului București prin Direcția Utilități Publice Achiziția acestora revenind în sarcina proprietarilor/ administratorilor parcurilor, ca o cerință obligatorie.

 • (10) Termenul de înlocuire a coșurilor de deșeuri este de 6 luni de la data stabilirii modelului.

 • (11) Tipul coșurilor pentru deșeuri stradale amplasate pe arterele și în piețele publice care sunt în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 vor fi stabilite de către acesta, cu respectarea specificului zonei.

 • (12) Se vor dezvolta sisteme îngropate sau semiîngropate privind colectarea separată a deșeurilor cu precădere în zone intens circulate pietonal, în jurul piețelor agroalimentare și de flori sau în apropierea marilor intersecții.

SECȚIUNEA a 7-a

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

ART. 56

 • (1) Operatorii care prestează activitatea de curățare și de transport al zăpezii își vor organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și al modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

 • (2) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorii vor întocmi anual un program comun de acțiune cu Primăria sectorului 5, până la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

 • a) pregătitoare;

 • b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • c) de prevenire și combatere a poleiului.

ART.57

Primăria Sectorului 5, împreuna cu operatorul, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

 • b) organizarea unităților operative de acțiune;

 • c) întocmirea programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii.

ART. 58

(1) La nivelul Primăriei Sectorului 5 se va întocmi anual, până la data de 1 octombrie, programul de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin:

 • a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b) centralizatorul utilajelor și a mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii

 • c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

 • d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e) lista străzilor pe care se afla obiective sociale ( creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);

 • f) lista mijloacelor de comunicare;

 • g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

 • i) lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;

 • j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii;

 • k) dispunerea spatiilor pentru adunarea și odihna personalului.

 • (2) Primăria Sectorului 5 va înainta, în fiecare an, până la data de 01 octombrie la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice, Programul de măsuri ș i acțiuni privind deszăpezirea și combaterea poleiului pentru iarnă respectivă.

 • (3) Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezire și combaterea poleiului în Municipiul București, se întocmește pe baza programelor realizate de operatorii de salubrizare și aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5 și va fi aprobat anual prin Dispoziția Primarului General. Punerea în aplicare a programului de măsuri și acțiuni se face în mod coordonat de la nivelul Primăriei Municipiului București, către Primăriile Sectoarelor 1-6. Se instituie anual prin Dispoziția Primarului General un Comandament constituit din Primarul General și Vicepri-marii Municipiului București, Primarii și Viceprimarii Sectoarelor 1-6. De asemenea se instituie anual o Grupă Tehnica alcătuita din persoane cu putere de decizie și atribuții specifice pentru punerea în aplicare a Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezire și combaterea poleiului în Municipiul București. întrunirea Comandamentului se va face ori de câte ori este necesar.

 • (4) La sfârșitul perioadei de deszăpezire, Primăria Sectorului 5 împreuna cu operatorii de salubrizare elaborează un program de măsuri și acțiuni detaliat pentru efectuarea curățeniei de primăvară (Luna Curățeniei). Acest program va fi prezentat anual spre avizare la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice, până pe data de 1 martie a fiecărui an. Luna curățeniei se desfășoară anual în perioada martie - aprilie.

ART. 59

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

ART. 60

 • (1) îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

 • (2) îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

 • (3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

 • (4) în funcție de prognoza meteorologica primită, operatorii vor acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

ART. 61

( 1) Programele de deszăpezire și combatere a poleiului vor fi executate de către operatorii de salubrizare pe absolut toate arterele de circulație din sector, inclusiv pasajele subteranei și su-praterane. Programele se aplică imediat ce au început fenomenele meteorologice specifice și se finalizează în maxim 4 ore de la încetarea acestor fenomene. în cazul depunerii stratului de zăpadă și/sau a formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stafiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, stațiile de metrou și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

 • (2) în cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

 • (3) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue pană la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității,

 • (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

ART. 62

 • (1) Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă",

 • (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

 • (3) în cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

 • a) numele și prenumele dispecerului;

 • b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipa în parte;

 • c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipa în parte;

 • d) străzile pe care s-a acționat;

 • e) activitatea prestată;

 • f) forța de munca utilizată;

 • g) utilajele/echipele care au acționat;

 • h) materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • i) temperatura exterioară;

 • j) condițiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

 • l) semnătura dispecerului;

 • m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

 • (4) Evidentă se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și pentru acțiunea cu forțe umane.

ART. 63

 • (1) Consiliul Local al Sectorului 5 trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

 • (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

 • a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

 • b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferenta;

 • c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzuta pe suprafață pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpadă depozitată;

 • d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare.

 • (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane.

 • (5) Operațiunile de încărcare, transport, descărcare și depozitare a zăpezii și a gheții se desfășoară concomitent cu activitatea de deszăpezire și combatere a poleiului și trebuie să se finalizeze în maximum 8 ore de la încetarea fenomenelor meteorologice.

 • (6) Primăria Sectorului 5 poate stabili și alte intervale de timp în care operatorii trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanta străzilor, abundenta cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

ART. 64

Primăria Sectorului 5 va lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor, pe toată perioada iernii, și de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheț.

ART.65

 • (1) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața pârtii carosabile.

a) (2) în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, tratamentele preventive cu substanțe chimice, se realizează în maximum 2 ore de la avertizare.

 • (3) Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

 • (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

 • (5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formarii poleiului vor fi aprobate de Primăria Sectorului 5. .

ART. 66

Primăria Sectorului 5 are obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

ART. 67

Condiții specifice de derulare a activității

( 1) Derularea activității se realizează conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciilor Publice de Salubrizare în Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 119/2010 și a Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București, aprobat anual prin Dispoziția Primarului General.

 • (2) Primăria Sectorului 5 va înainta obligatoriu, în fiecare an, pană la data de 01 octombrie la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice, Programul de măsuri și acțiuni privind deszăpezirea și combaterea poleiului pentru iarnă respectivă.

Programele vor cuprinde în mod obligatoriu:

 • •   număr de utilaje pe tipuri folosite la deszăpezire și combatere polei;

 • •    număr de utilaje suplimentare folosite fa situații de excepție sau de urgență;

 • •    număr de utilaje de rezervă;

 • •    număr operatorilor și deservenților de utilaje, care acționează la deszăpezire;

 • •    cantitate de material antiderapant și combustibil estimată a se utiliza în iarna respectivă,

 • •   cantitatea existenta în stoc.

 • •    numărul (lungimea) arterelor din sector pe care urmează a se acționa;

 • •    instituțiile publice și sociale în perimetrul cărora se va acționa pe carosabil și trotuare;

 • •    stațiile și refugiile mijloacelor de transport în comun care vor fi curățate de zăpadă;

 • •     lista trotuarelor duble sau din perimetrul imobilelor părăsite sau în litigiu, unde nu se cunosc deținătorii legali;

 • •    datele de identificare a platformelor de depozitare a zăpezii.

 • (3) Imediat după declanșarea fenomenelor meteorologice specifice, se vor lua măsuri de către toți operatorii care execute programe de deszăpezire și combatere polei în Municipiul București pentru, a asigura accesul în siguranță la/de la obiectivele ce deservesc servicii vitale pentru populație (sănătate, alimentație publică, învățământ, asigurare energie electrică, termica, transport în comun, etc.).

 • (4) Primăria Sectorului 5 și operatorii care execută programe de deszăpezire și combatere polei vor comunica Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice, data și ora declanșării precum și data și ora finalizării intervențiilor, sau a reluării acțiunilor în cazul precipitațiilor abundente sau de durată.

 • (5) Operatorii de salubrizare vor deszăpezi refugiile pietonale, stațiile de transport în comun, gurile de canalizare și vor asigura menținerea în stare de practicabilitate a acestora. Curățarea și transportul zăpezii de pe carosabil se vor realiza de către operatorii de salubrizare.

 • (6) De asemenea, aceștia împreuna cu reprezentanții Primăria sectorului 5, vor identifica zonele de trotuar care nu sunt aferente imobilelor sau terenurilor persoanelor fizice și juridice (trotuarele aferente diverselor spații publice, trotuarele situate în apropierea carosabilului și care se constituie totodată în al doilea trotuar al aceluiași sens de mers etc.). Aceste zone vor fi cuprinse în programele pentru efectuarea serviciului de iarnă. în această situație, obligativitatea realizării deszăpezirii și combaterea poleiului revine în totalitate operatorilor serviciului de salubrizare.

 • (7) Calea de rulare a tramvaielor va fi deszăpezită de S.T.B.;

 • (8) în cazul avertizărilor meteo, privind apariția fenomenelor specifice: ninsori/polei, operatorii de salubrizare, vor poziționa utilajele specifice în locații ușor accesibile pe raza zonei de acțiune, iar în cazul rampelor și pantelor, podurilor și pasajelor auto în vecinătatea acestora, astfel încât să se permită intervenția rapidă pe programele de deszăpezire și combatere polei. Locațiile vor fi cuprinse în programele de deszăpezire și combatere polei efectuate de operatorii de salubrizare și vor fi transmise Primăriei Municipiului București.

 • (9) De asemenea, operatorii de salubrizare vor prezenta odată cu programul de deszăpezire și combatere polei și un program suplimentar de acțiune întocmit în cazul situațiilor extreme, care să mențină în stare de practibilitate principalele artere din sector.

 • (10) Locațiile unde se va depozita zăpadă și gheața evacuată vor fi betonate, obligatoriu cu acces la instalația de canalizare pentru a se preîntâmpina poluarea solului cu substanțe chimice sau săruri utilizate la combaterea poleiului. Aceste locații vor fi identificate de către Primăria Sector 5 împreună cu operatorii de salubrizare și vor fi solicitate municipiului București.

 • (11) Municipiul București, în calitatea să de titular al dreptului de proprietate a domeniului public și privat, va transmite în administrare fiecărui sector al municipiului București, terenurile care vor fi utilizate pentru depozitarea zăpezii. După aprobarea solicitării, prin grijă a operatorilor de salubrizare, aceste platforme vor fi amenajate conform cerințelor legale. Aceste platforme vor fi obligatoriu supuse operațiunilor de curățare și spălare imediat după topirea zăpezii.

 • (12) Prin grija operatorului serviciului de salubrizare, se va amenaja cel puțin o locație pe sector pentru depozitarea zăpezii. Aceste locații vor fi incluse în Programul de deszăpezire și combaterea poleiului.

 • (13) Fiecare operator va avea în mod obligatoriu 2 baze de deszăpezire, una principală și una auxiliară, care vor fi în mod automat pregătite până la cel târziu 01 noiembrie al fiecărui an.

 • (14) Operatorii de salubrizare care desfășoară programele de deszăpezire, au obligația de a asigura un număr minim de 10 utilaje specifice (inscripționate în mod distinct) pentru intervenții punctuale solicitate de echipajele de urgență (poliție, salvare, SMURD, pompieri, descarcerare, servicii de utilitate publica), Aceste utilaje nu vor fi incluse în execuția programelor.

 • (15) Utilajele de deszăpezire și combaterea poleiului aparținând operatorilor care efectuează prestații pentru agenții economici vor fi inscripționate în mod corespunzător și nu vor fi incluse în programele pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe arterele publice.

 • (16) Operatorii de salubrizare vor încheia convenții cu Administrația Națională de Meteorologie pentru a dispune în orice moment de prognoza meteo.

 • (17) Substanțele folosite pentru combaterea poleiului și a gheții vor fi stabilite astfel încât să respecte prevederile legale în vigoare și să îndeplinească cerințele privind protecția mediului înconjurător,

 • (18) Persoanele fizice și juridice, au obligația cape timp de iarnă să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcției, să curețe, în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpadă depusă și gheața formată, de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, a sediilor de firme, curților și terenurilor deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale. La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligațiile menționate-revin acestor unități pe timpul funcționarii acestora.

 • (19) Toți administratorii și prestatorii de servicii publice (S.T.B., A.L.P.A.B., A.C.C.U., SC Apa Nova București SA, RADET, Administrația Străzilor, etc.) vor întocmi și vor prezența până pe data de 15 octombrie a fiecărui an, propriile programe, spre aprobare, la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice în vederea includerii acestora în "Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București" care se aprobă prin Dispoziția Primarului General.

 • (20) Persoanele juridice care administrează, piețe, târguri, oboare și bazare au obligația să îndepărteze zăpadă și gheața imediat după depunere (nu mai târziu de 24 de ore de la încetarea fenomenelor meteorologice specifice) în perimetrul în care își desfășoară activitatea și pe căile de acces, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale.

 • (21) Pentru piețele, târgurile de pe raza sectoarelor se vor elabora programe de deszăpezire și combatere polei, care vor fi incluse în Programele întocmite de Primăria Sectorului 5 și apoi vor fi transmise până pe data de 15 octombrie a fiecărui an, Primăriei Municipiului București - Direcției Utilități Publice pentru includerea în "Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București".

 • (22)  în vederea îndeplinirii atribuțiilor de coordonare, monitorizare și control ce revin Primăriei Municipiului București conform de Art. IV alin.(l) din Legea nr.99/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata, rapoartele privind volumele de lucrări, executate lunar de către operatorii de salubrizare vor fi înaintate spre înregistrare la Registratură Primăriei Municipiului București, pentru informarea Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului București. Operatorii de salubrizare cărora li s-a încredințat execuția serviciului vor înainta, lunar, aceste documente. Nu vor fi acceptate la decontare documentele care nu au la baza rapoartele privind volumele de lucrări înregistrate la Registratură Primăriei Municipiului București.

ART. 68

Cerințele minime privind dotarea cu utilaje pentru efectuarea operațiilor de deszăpezire și combatere a poleiului

 • (1) Pentru prestarea activității operatorii trebuie dețină minim :

 • •   autospeciale cu plug:

 • •  autospeciale cisterne echipate cu instalație pentru împrăștierea soluției antiderapante lichide

 • •   autospeciale pentru împrăștierea materialului antiderapant solid

 • •   freze pentru trotuare;

 • • utilaje multifuncționale cu dimensiuni de gabarit reduse care să permită accesul pe străzi înguste (plug, material antiderapant);

 • •   încărcător frontal și basculante pentru transportul zăpezii;

 • •   Instalații speciale de topit/îndepărtat zăpadă.

 • (2) Toate utilajele care deservesc serviciul de iarnă se vor încadra în clasa de poluare, minim EURO 5 și vor fi dotate cu sistem GPS. Primăria Municipiului București și cea a sectorului 5 vor avea acces ' în mod obligatoriu la sistemul GPS;

 • (3) Toate utilajele și instalațiile utilizate în activitatea de deszăpezire și combatere polei, vor fi curățate și dezinfectate, astfel încât să se preîntâmpine poluarea mediului înconjurător.

 • (4) Numărul de utilaje necesar desfășurării serviciului se va stabili conform ORDIN nr.lll A.N.R.S.C din 9 iulie 2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților în funcție de suprafețele deservite și frecvențele operațiunilor desfășurate.

SECȚIUNEA a 8-a

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare.

ART. 69

Consiliul local și Consiliul General al Municipiului București sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localității, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare.

ART. 70

 • (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a colecta cadavrele de animate de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transporta de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

ART. 71

 • (1) Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de Ia semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.

 • (2) Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

ART. 72

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vina în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care șase confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

ART. 73

Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

ART. 74

 • (1) Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidentă referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

 • (2) In cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidentele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, sarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

 • (3) Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA a 9-a

Administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale

ART. 75

 • (1) Depozitarea deșeurilor municipale este permisă numai în depozite amenajate conform legislației și normelor tehnice în vigoare și numai după obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor prevăzute de legislație.

 • (2) Amplasarea și înființarea unui depozit de deșeuri, precum și a altor instalații de eliminare se fac ținând seama de prevederile Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și ale Planului național de gestionare a deșeurilor, precum și de planurile de gestionare a deșeurilor la nivel municipal, după caz, cu luarea în considerare a oricărei modificări sau completări ulterioare.

ART. 76

Depozitele de deșeuri, precum și alte instalații de eliminare se înființează sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice ale unităților administrativ-terito-riale ori asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. Consiliile locale, consiliile județene, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară iau măsurile necesare pentru construirea acestor instalații numai pe terenurile aparținând domeniului public său privat al unităților adminis-trativ-teritoriale.

ART. 77

Depozitele de deșeuri și instalațiile de eliminare a deșeurilor trebuie înființate, proiectate, construite și administrate astfel încât să se realizeze condiții de împiedicare a eliminării și diseminării poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban.

ART. 78

La înființarea depozitelor de deșeuri se va ține cont de:

 • a) distanțele de la perimetrul depozitului de deșeuri la zonele de locuit și de agrement, cursuri de apă, ape stătătoare și la alte zone rurale sau urbane;

 • b) existența unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;

 • c) condițiile geologice și hidrogeologice din zona respectivă;

 • d) riscul producerii de inundații, tasări, alunecări de teren sau avalanșe;

 • e) protecția naturii și a patrimoniului cultural din regiune.

ART. 79

La proiectarea și realizarea depozitului de deșeuri se vor avea în vedere condițiile meteorologice, luându-se măsurile adecvate pentru:

 • a) controlul apei provenite din precipitații care intră pe teritoriul depozitului;

 • b) evitarea pătrunderii apei de suprafață și/sau a apelor subterane în deșeurile depozitate;

 • c) colectarea apei contaminate și a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazate pe analizarea amplasamentului depozitului și a deșeurilor care urmează să fie depozitate se stabilește că acestea prezintă un pericol potențial pentru mediu;

 • d) tratarea apei contaminate și a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor pentru deșeuri inerte.

ART. 80

La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiții:

 • a) prevederea și respectarea metodelor și tehnicilor adecvate de acoperire și asigurare a deșeurilor; acoperirea și asigurarea se fac zilnic;

 • b) în cursul operațiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deșeurilor vor circula numai pe drumurile amenajate interioare ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de transport pe suprafața deșeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiții de spălare și dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieșirea din depozit;

 • c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor și rozătoarelor prin dezinsecție și deratizare;

 • d) organizarea depozitului va asigura protecția sănătății populației în general, protecția sănătății personalului și protecția mediului; se acordă atenție deosebită împrejmuirii și perdelelor de protecție.

ART. 81

Depozitarea deșeurilor se face exclusiv în depozitele amplasate, construite, exploatate și monitorizate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, cu modificările și completările ulterioare, și a celorlalte acte în vigoare, subsecvente acesteia.

ART. 82

Depozitul de deșeuri poate fi administrat numai după autorizare, conform legislației în vigoare.

ART. 83

Administrarea și exploatarea depozitului se realizează numai de operatori licențiați de A.N.R.S.C.

ART. 84

 • (1) Protejarea solului, a apelor subterane și a apei de suprafață pe perioada exploatării se realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada postînchiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice și cu o impermeabilizare la suprafață.

 • (2) Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni riscul potențial pe care depozitul îl poate prezenta pentru sol și pentru apele subterane.

 • (3) Sistemul de colectare a levigatului și de etanșeizare trebuie să garanteze faptul că acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menținută la nivelul minim posibil.

ART. 85

(1) In depozitele de deșeuri, mai ales în acelea în care fracțiunea organică este mare, se va acorda o atenție deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea și migrarea gazelor generate.

 • (2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat și apoi utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

 • (3) Operațiile de colectare, tratare și utilizare a gazelor generate în depozitele de deșeuri se efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului și riscul pentru sănătatea umană.

ART. 86

 • (1) în depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi depozitate deșeurile reziduale inerte care au rezultat în urma procesului de sortare, de tratare mecano-biologică și de incinerare, precum și deșeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantității acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană ori pentru mediu și nici nu pot fi valorificate.

 • (2) Depozitele pentru deșeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deșeuri.

 • (3) Depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea:

 • a) deșeurilor municipale;

 • b) deșeurilor nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deșeurilor în depozitele pentru deșeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament și a actelor normative în vigoare;

 • c) deșeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comportă în ceea ce privește levigatul în mod similar cu deșeurile nepericuloase menționate la lit. b) și care îndeplinesc condițiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul regulament și cu actele normative în vigoare. Aceste deșeuri periculoase nu se depozitează în spații destinate deșeurilor nepericuloase biodegradabile.

ART. 87

 • (1) Pentru a putea fi depozitate, deșeurile trebuie să îndeplinească condițiile necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. Condițiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

 • (2) Operatorii care administrează depozitele de deșeuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a deșeurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei:

 • a) măsurilor necesare pentru protecția mediului și în special a apelor subterane și a apelor de suprafață;

 • b) asigurării funcționării sistemelor de protecție a mediului, în special cele de impermeabilizare și de tratare a levigatului;

 • c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deșeurilor în interiorul rampei;

 • d) protecției împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.

 • (3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietățile deșeurilor trebuie să cuprindă:

 • a) cerințe referitoare la cunoașterea compoziției;

 • b) limitări ale conținutului în materie organică al deșeurilor;

 • c)  cerințe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a deșeurilor organice;

 • d) limitări ale cantității de componenți specificați, posibil dăunători/periculoși;

 • e) limitări ale nivelului potențial și estimat al levigatului în cazul anumitor componenți, posibil dăunători/periculoși;

 • f) proprietăți ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului rezultat.

ART. 88

Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum și cele estimate pentru închidere și operațiile postînchidere și postmonitorizare pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deșeuri autorizate a fi depozitate.

ART. 89

Pentru exploatarea depozitelor de deșeuri operatorul care asigură activitatea de administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte:

 • a) categoria depozitului de deșeuri;

 • b) lista tipurilor definite și cantitatea totală de deșeuri autorizată spre depunere în depozitul de deșeuri

 • c) gradul de pregătire a depozitului, pentru operațiile de depozitare a deșeurilor și pentru procedurile de supraveghere și control, inclusiv planurile pentru situații neprevăzute, precum și cerințele temporare pentru închidere și operațiile postînchidere;

 • d) obligația operatorului de a informa cel puțin trimestrial autoritățile competente cu privire la:

 • 1. tipurile și cantitățile de deșeuri depozitate;

 • 2. rezultatele programului de monitorizare;

 • 3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condițiilor impuse și modul de comportare a diferitelor deșeuri în depozite;

 • e) controlul de calitate al operațiilor analitice ale procedurilor de supraveghere și control și/sau al analizelor menționate obligatorii efectuate în laboratoarele de specialitate.

ART. 90

 • (1) Operatorul care asigură operarea depozitului trebuie să aibă și să întocmească o documentație specifică urmăririi stării și comportării depozitului în funcție de factorii de mediu și de deșeurile depozitate.

 • (2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.

 • (3) Din punctul de vedere al deșeurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative zilnice următoarele:

 • a) cantitățile de deșeuri intrate în depozit pe tipuri de deșeu;

 • b) compoziția deșeurilor intrate în depozit;

 • c) proveniența deșeurilor;

 • d) data și ora fiecărui transport;

 • e) locul de depozitare în cadrul depozitului.

 • (4) Operatorul care administrează depozitul trebuie să:

 • a) accepte introducerea în depozit numai a deșeurilor permise, menționate în autorizație, și să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înființarea depozitului;

 • b) supravegheze permanent modul de depozitare a deșeurilor sub aspectul stabilității și etanșeității și să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament și în autorizație, pentru exploatarea în condiții de siguranță a depozitului;

 • c) exploateze la parametrii proiectați instalațiile de depoluare cu care sunt dotate și să se doteze cu instalații pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

 • d) execute controlul și monitorizarea emisiilor și emisiilor de poluanți, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;

 • e) nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

ART. 91

 • (1) în vederea depozitării deșeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport a deșeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deșeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deșeuri și că deșeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament și în actele cu caracter normativ în vigoare.

 • (2) Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare.

CAP. III

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 92

 • (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeuri în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a producătorilor de deșeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să înființeze sistemele de colectare separată și să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

 • (3) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu informarea și conștientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deșeuri care se depun în recipientele de colectare.

ART. 93

Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

 • a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare;

 • b) regulamentului serviciului de salubrizare;

 • c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

ART. 94

Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

 • c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plată vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

 • h) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ART. 95

Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiunea separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;

 • b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

 • e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructură exploatată în desfășurarea activităților;

 • g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • h) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare și domeniul public;

 • j) să doteze punctele de colectare cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

 • k) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

 • l) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin prezentul regulament (Anexa 1), să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • m) să aplice metode performanțe de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

 • n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament;

 • o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare;

 • p) să asigure curățenia și igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;

 • q) să asigure curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț;

s) să factureze serviciile prestate, la tarife legal aprobate;

t) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

u) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

 • v) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare.

SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

ART. 96

 • (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți ai serviciului de salubrizare.

 • (2) Dreptul, tară discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

ART. 97

Utilizatorii au următoarele drepturi :

 • a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului/con-tractului-cadru de prestare;

 • b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau

compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;                        c) să

sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.

 • h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

 • i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • k) să fie dotați de operator, în condițiile prezentului regulament, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora;

 • l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

ART. 98

Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare, sau să achite taxa de salubrizare aprobată de autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară în cazul în care beneficiază de prestarea activității fără contract;

 • c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

 • d) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale. Fracțiunea umedă a deșeurilor va fi depusă în saci de plastic și apoi în recipientul de colectare;

 • e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale;

 • f) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială;

 • g) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • h) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • i) să încheie contracte pentru prestarea unei activități a serviciului de salubrizare;

 • j) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării;

 • k) să execute operațiunea de deversare/abandonare a deșeurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

 • l) să nu introducă în recipientele de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

 • m) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;

 • n) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;

 • o) să nu arunce deșeuri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;

 • p) să depună hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri;

 • q) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • r) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc;

 • s) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice.

CAPITOLUL IV

Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

ART. 99

 • (1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligația de a menționa în contract cantitățile de deșeuri ce urmează a fi colectate.

 • (2) în cazul asociațiilor de proprietari/locatari sau al utilizatorilor care dețin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu același cod poștal.

 • (3) în cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

 • (4) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori:

 • a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

 • b) asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

 • c) operatori economici;

 • d) instituții publice.

ART. 100

(1) în vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a deșeurilor menajere și similare provenite de la producătorii de deșeuri, operatorii împreună cu autoritățile administrației publice ale unităților administrativ-teritoriale vor stabili pe bază de măsurători compoziția și indicii de generare a acestor deșeuri, pe categorii de deșeuri și tipuri de material.

 • (2) Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșeuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente.

 • (3) Determinarea cantităților de deșeuri primite la instalațiile de tratare, respectiv eliminare se face numai prin cântărire.

ART. 101

 • (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, a volumelor, așa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

 • (2) Pentru curățarea și transportul zăpezii și al gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, cantităților calculate și a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii și a formării poleiului.

 • (3) Reprezentantul autorității administrației publice locale sau al asociației de dezvoltare intercomunitară va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

 • (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare intercomunitară, după caz, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

ART. 102

Activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se prestează prin grija Primăriei Municipiului București.

CAPITOLUL V

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI DE EVALUARE AI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

ART. 103

(1) Consiliile locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, stabilesc și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare și penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, precum și în hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, după caz.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitare sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

 • (4) Autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

ART. 101

(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale/aso-ciația de dezvoltare intercomunitară sunt responsabile;

 • c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

ART. 105

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a) contractarea serviciului de salubrizare;

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teri-toriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • g)  prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță;

 • h) atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

ARȚ. 106

 • (1) în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere și similare;

 • c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;

 • d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

 • (2) Operatorii de salubrizare au obligația de a suporta contribuția pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte.

ART. 107

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

 • d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice.

CAPITOLUL VI

Dispoziții tranzitorii și finale

ART. 108

 • (1) Prezentul Regulament intra în vigoare la data aprobării de către Consiliul local.

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

 • (2) Prezentul regulament a fost elaborat și adoptat, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru, aprobat prin Ordinul ANRSC 82/2015, în funcție de particularitățile municipiului, ținând cont de modificările legislative în domeniul gestionării deșeurilor.

 • (3) Indicatorii de performanță sunt aprobați de consiliul local.

ART. 109

 • (1) Indicatorii de performanță pentru activitățile din cadrul serviciului de salubrizare, precum și penalitățile pentru nerealizarea lor sunt prevăzute în Anexa 1 la Regulament, iar contravențiile și cuantumul amenzilor pentru beneficiarii serviciului de salubrizare (utilizatori) sunt prevăzute în Anexa 2 la prezentul Regulament și au la bază prevederile:

 • - Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 5;

 • - Contractele de delegare a gestiunii activităților de salubrizare.

 • (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se face de către persoanele împuternicite din cadrul autorităților administrațiilor publice locale.

 • (3) La constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale sunt aplicabile prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) Consiliul Local Sector 5, poate stabili, după caz, și alte fapte, în afara celor stabilite prin lege, care constituie contravenții.

ART. 110

Serviciul public de salubrizare în Sectorul 5, se prestează în bază:

Contractelor de delegare a gestiunii pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale (colectarea și transportul deșeurilor menajere și similare, a deșeurilor din construcții și demolări provenite din activități de reabilitare/reamenajare a locuințelor, a cadavrelor de animale de pe domeniul public), aprobate prin hotărâre a Consiliului local Sector 5, atribuite în urma câștigării licitațiilor publice;

Contractelor de delegare/hotărârilor de dare în administrare, după caz, pentru activitatea de salubrizare stradală, aprobate prin hotărâre a Consiliului local Sector 5, atribuite în urma câștigării licitațiilor publice;

• Contractelor de delegare/hotărârilor de dare în administrare, după caz, pentru activitatea de colectare a deșeurilor din parcuri, grădini publice și cimitire, aprobate prin hotărâre a Consiliului local Sector 5, atribuite în urma câștigării licitațiilor publice;

ART. 111

Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă, prin hotărâre a Consiliului Local Sector 5.

ANEXA 1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ pentru serviciile publice de salubrizare

Tabel 1.1 Monitorizare indicatori de performanță - pentru salubrizarea menajeră

Nr. crt

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Trimestrul

Cuantum penalități în ca-zul neîndeplinirii indicatorului lei

I

îl

III

IV

1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1.

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

a)

Numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori

100%

100%

100%

100%

-

al)

Numărul de contracte încheiate cu persoanele fizice și asociații de proprietari, raportat la numărul de solicitări

100%

100%

100%

100%

-

a2)

Numărul de contracte încheiate cu agenții economici și instituții publice raportat, la numărul de solicitări

100%

100%

100%

100%

-

b)

Procentul de contracte de la litera a), încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice

100%

100%

100%

100%

-

c)

Numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportat la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

100%

100%

100%

100%

-

1.2.

MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CANTITĂȚII SE1

meni

OR PRESTAT

£

a)

Numărul de recipiente de precolectare adecvate fiecărui tip de deșeu , asigurate că

100%

100%

100%

100%

500 -1000

urmare a solicitărilor, raportat la numărul tota de solicitări

b)

Colectare, transport și depozitare deșeuri municipale

100%

100%

100%

100%

20000-40000

c)

Colectare, transport și valorificare deșeuri colectate selectiv

100%

100%

100%

100%

20000-40000

d)

Cantitatea de Deșeuri reciclabile colectate separat (hârtie/carton, plastic, metale, sticlă) raportată la cantitatea totală de deșeuri reciclabile generate în zona de desfășurare a activității* - indicator anual

40%

40%

40%

40%

20000-40000

e)

Cantitatea de deșeuri redusă de la eliminarea prin depozitare, raportată la cantitatea de deșeuri colectată** - indicator anual

42%

42%

42%

42%

10000-50000

f)

Cantitatea de deșeuri voluminoase predată sau valorificată, raportată la cantitatea totală de deșeuri voluminoase colectată

100%

100%

100%

100%

2000-2500

g)

Cantitatea de deșeuri de constructii-demolări provenită din activități de reamenajare a locuințelor, efectuate predată pentru valorificare prin reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere, raportată la cantitatea colectată*** - indicator anual

55%

55%

55%

55%

10000-50000

h)

Cantitatea totală de deșeuri colectate pe bază de contract raportată la cantitatea totală de deșeuri colectată

100%

100%

100%

100%

10000-50000

i)

Cantitatea totală de deșeuri colectate din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală de deșeuri identificate în locuri neamenajate

100%

100%

100%

100%

-

j)

Eliminarea deșeurilor în spațiile autorizate în acest scop

100%

100%

100%

100%

20000-40000

k)

Frecvența de colectare (evacuare periodică), în conformitate cu necesitățile zonei, a deșeurilor de la punctele gospodărești

100%

100%

100%

100%

2000-2500

1)

întreținerea în stare de curățenie a punctelor gospodărești și a terenurilor înconjurătoare, în limita de 10 m în jurul punctelor gospodărești

100%

100%

100%

100%

1000-1500

m)

Colectare cadavre de animale de pe domeniul public

100%

100%

100%

100%

1% din valoarea anuală a garanției de bună execuție

n)

Penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la volumul prestației

1%

1%

1%

1%

o)

Numărul de sesizări rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul

100%

100%

100%

100%

-

total de sesizări, privind cantitățile de servicii prestate, pe tipuri de activități

p)

Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportată la numărul total de reclamații referitoare la acest aspect

100%

100%

100%

100%

-

r)

Ponderea din numărul de reclamații privind calitatea activității prestate, care s-au dovedit justificate

<5%

<5%

<5%

<5%

-

s)

Procentul de reclamații privind calitatea activității prestate, care s-au dovedit justificate care au fost rezolvate în mai puțin de 2 zile calendaristice

100%

100%

100%

100%

1.3

FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRJ

ESTAȚI

ILOR

a)

Numărul de reclamații privind facturarea, raportat la numărul total de utilizatori

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

-

b)

Procentul de reclamații de la litera a), rezolvate în mai puțin de 10 zile

100%

100%

100%

100%

-

c)

Procentul din totalul reclamațiilor de la litera a), care s-au dovedit a fi întemeiate

<_ 5%

<5%

<5%

<5%

-

d)

Valoarea totală a facturilor încasate în termenul de scadenta, raportată la valoarea totală a facturilor emise

90%

90%

90%

90%

-

2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIILOR

a)

Numărul de sesizări scrise privind nerespec-tarea de către operator a obligațiilor din licența

2

2

2

2

-

b)

Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate

0

0

0

0

-

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI

a)

Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

0

0

0

0

-

b)

Valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la litera a), raportată la valoarea totală facturata, aferenta activității prestate

0

0

0

0

-

c)

Mumărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale aferente activității prestate

5

5

5

5

-

d)

Numărul de sancțiuni contravenționale aplicate de organele abilitate în urma controalelor efectuate

5

5

5

5

-

* - procent care va crește anual, conform Anexei 7 din

^egea 2

1/2011 privind regimul

deșeurilor și a cerințelor Caietului de sarcini. Cantitatea totală generată cuprinde și cantitatea de deșeuri de hârtie/carton, plastic, metale, sticlă colectate de la populație de alți operatori

ă

salubrizarea strada

Nr.c rt

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

GENERALI

Trimestrul

Cuantum penal-ități în cazul neîndeplinirii indicatorului lei

I

ÎI

III

IV

1

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1

Contractarea serviciilor de salubrizare stradală și deszăpezire

a) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității,pe categorii de activități

100%

100%

100%

100%

-

1.2

Măsurarea și gestiunea cantității serviciilor prestate

a) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate (exprimat în %)

100%

100%

100%

100%

b) ponderea din numărul de reclamații de la lit.a) care s-au dovedit justificate

<5%

<5%

<5%

<5%

c) procentul de solicitări de la lit.b) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

100%

100%

100%

100%

-

d) numărul de sesizări din partea agenților de protecție a mediului, raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților central și locale (exprimat în %)

<5%

<5%

<5%

<5%

-

e) numărul de sesizări din partea agenților de sănătate publica, raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților central și locale (exprimat în %)

<5%

<5%

<5%

<5%

-

f) numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate , raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate (exprimat în %)

100%

100%

100%

100%

-

g) ponderea din numărul de reclamații de la lit.f) care s-au dovedit justificate

<5%

<5%

<5%

<5%

-

li) procentul de solicitări de la lit.g) care au fost rezolvate în mai puțin de o zi calendaristică

100%

100%

100%

100%

-

i) numărul de recipienți de precolectare asigurați pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări venite din partea autorităților centrale și locale (exprimat în %)

100%

100%

100%

100%

1.000-1.500

j) numărul de reclamați! rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități (exprimat în %)

100%

100%

100%

100%

-

k) suprafața efectiv curățata raportată la suprafața programată pentru curățare (exprimat în %)

100%

100%

100%

100%

5%, 15%, 30% din valoarea devizului prestației lunare de salubrizare prezentat*

1) suprafața efectiv deszăpezită raportată la suprafața programată pentru deszăpezire (exprimat în %)

100%

100%

100%

100%

5%, 15%, 30% din valoarea devizului prestației lunare de salubrizare prezentat*

m) respectarea legislației în domeniu privind îndeplinirea obligațiilor de colectare selectivă (exprimat în %)

100%

100%

100%

100%

-

1.3

Răspunsuri la solicitări scrise

a) procentul de răspunsuri date la sesizările referitoare la activitatea prestată

100%

100%

100%

100%

-

b) procentul de la lit.a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

100%

100%

100%

100%

-

2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GAJ

RANTA1

n

2.1

Indicatori de performanță garantați prin

icența de prestare a serviciului

a) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului, rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate (exprimat în %)

0%

0%

0%

0%

-

2.2

Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului

a) valoarea despăgubirilor acordată de operator pentru culpa proprie sau dacă au existat îmbolnăviri , accidente din cauza nere-spectării condițiilor impuse prin contract (exprimat în %)

0%

0%

0%

0%

-

b) numărul de amenzi date de autoritatea central sau locală pentru neexecutarea corespunzătoare a activității (exprimat în %)

0%

0%

0%

0%

-

c) numărul de intervenții întârziate (mai mari de 15 minute) (exprimat în %)

0%

0%

0%

0%

-

d) numărul de intervenții necorespunzătoare (exprimat în %)

0%

0%

0%

0%

-

e) efectuarea investițiilor impuse prin contract (exprimat în %)

100%

100%

100%

100%

* -5% din valoarea devizului prestației lunare de salubrizare prezentat, pentru neefectuarea a peste 2% din suprafața programată pentru curățare/deszăpezire

-15% din valoarea devizului prestației lunare de salubrizare prezentat, pentru neefectuarea a peste 5% din suprafața programată pentru curățare/deszăpezire

-30% din valoarea devizului prestației lunare de salubrizare prezentat, pentru neefectuarea a peste 10% din suprafața programată pentru curățare/deszăpezire

Penalitățile pentru activitatea de salubrizarea stradală și modul de aplicare a acestora conform legislației în vigoare sunt cuprinse în contractele încheiate.

ANE A A 2

Contravenții și sancțiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare

Sancțiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare

Nr. crt.

Descrierea faptei care intră sub incidența sancțiunii

Cuantumul penalității

Pentru persoane fizice (lei)

Pentru persoane juridice (lei)

1

Nerespectarea colectării separate a cel puțin următoarelor categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă. (art 61 alin 1 din Legea 211/2011 - nerespectare art 14 alin 1)

1000-2000

20000-40000

2

Neasigurarea precolectării separate, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripționate și amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfașoară;(art 30 alin 6 din Legea 101/2006)

100-300

100-300

3

Nerespectarea de către titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări conform Legii nr. 50/1991 a obligațiilor privind gestionarea deșeurilor din construcții și desființări (art 61 alin 1 din Legea 211/2011, nerespectare art 17 alin 3)

1000-2000

20000-40000

4

Abandonarea sau depozitarea deșeurilor de orice tip pe spațiile verzi, căile de comunicație, în locurile publice sau în alte locuri decât cele special amenajate (art 61 alin 1 din Legea 211/2011 , nerespectare art 19 alin 3)

1000-2000

20000-40000

5

Aprinderea și/sau arderea deșeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau arderea deșeurilor vegetale rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor etc.(art 30 alin 4 din Legea 101/2006)

1500-3000

1500-3000

6

Refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licențiat în aria de delegare respectivă.(art 30 alin 5 din Legea 101/2006)

500-1000

500-1000

7

Depozitarea deșeurilor voluminoase înafara locurilor amenajate în acest scop.

1000-2500

1000-2500

8

Depozitarea deșeurilor din construcții și demolări rezultate din amenajarea locuințelor individuale în punctele gospodărești și pe terenurile înconjurătoare, sau în alte

1000-2500

20000-40000

Sancțiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare

locuri înafara containerelor adecvate puse la dispoziție de către operator în baza unui contract încheiat cu acesta.

9

Depozitarea deșeurilor vegetale rezultate în urma lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi, în punctele gospodărești de colectare sau în alte locuri decât cele amenajate în acest scop.

1000-2500

1000-2500

ANEXA Nr 3

Modul de stabilire a costului net și a sumelor care trebuie acoperite de către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b)

 • 1. In cazul în care gestiunea serviciului de salubrizare se face prin gestiune delegată sau prin gestiune directă și tarifele pentru activitățile de colectare și transport, stocare temporară și sortare desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite în condiții transparente* și cu luarea în calcul a veniturilor realizate din vânzarea respectivelor deșeuri ca materii prime secundare pentru acoperirea parțială a costurilor cu activitățile respective de salubrizare, costul net reprezintă suma tarifelor respective, iar sumele care trebuie acoperite de organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) se calculează potrivit formulei: (Tct + Țst + Ts)*(Qv + Qi).

 • 2. în cazul în care gestiunea serviciului de salubrizare se face prin gestiune delegată sau prin gestiune directă și tarifele pentru activitățile de colectare și transport, stocare temporară și sortare desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite în condiții transparente*, dar fără luarea în calcul a veniturilor realizate din vânzarea respectivelor deșeuri ca materii prime secundare pentru acoperirea parțială a costurilor cu activitățile respective de salubrizare, costul net reprezintă suma tarifelor respective diminuată cu veniturile obținute din vânzarea materialelor ca materii prime secundare raportate la cantitatea totală de deșeuri municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) colectată.

 • a) în cazul în care deșeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, se comercializează către un operator economic valorificator, organizația prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b) trebuie să acopere sumele care se calculează potrivit formulei: [(Tct + Țst + Ts) - Vt/Qc]*(Qi+Qv);

 • b) în cazul în care deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, se încredințează fizic unei organizații prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), aceasta trebuie să acopere sumele care se calculează potrivit formulei: (Tct + Țst + Ts)*Qi.

 • 3. în cazul în care gestiunea serviciului de salubrizare se face prin gestiune directă sau prin gestiune delegată, iar tarifele pentru activitățile de colectare și transport, stocare temporară și sortare desfășurate de operatorii de salubrizare nu sunt stabilite în condiții transparente, costul net reprezintă:

a) pentru deșeurile comercializate către un operator economic valorificator, tariful de referință stabilit și comunicat la data de 25 ianuarie a fiecărui an de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ca fiind minimul tarifelor pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la punctul 1, valabile la 1 ianuarie a fiecărui an, iar sumele care trebuie acoperite de organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) se calculează potrivit formulei: Tn * Qi;

b) pentru deșeurile încredințate fizic unei organizații prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), tariful de referință stabilit și comunicat la data de 25 ianuarie a fiecărui an de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ca fiind minimul tarifelor pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la punctul 2, valabile la 1 ianuarie a fiecărui an, iar sumele care trebuie acoperite de organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) se calculează potrivit formulei: Tr? * Qi.

unde:

Tct - tariful unitar al activității de colectare și transport a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Tst - tariful unitar al activității de stocare temporară a deșeurilor municipale prevăzute la art.

17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ts - tariful unitar al activității de sortare a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Tri - tariful de referință stabilit de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Tr2 - tariful de referință stabilit de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Qv - cantitatea de deșeuri de ambalaje încredințate pentru valorificare operatorilor economici autorizați;

Qi - cantitatea de deșeuri de ambalaje preluate de către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit alin. (9) lit. g) al aceluiași articol;

Qc - cantitatea totală colectată de deșeuri municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Vt - veniturile totale realizate din vânzarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, ca materii prime secundare.

 • 4. în toate cazurile în care comercializarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, se face pe tip de materiale, ponderea deșeurilor de ambalaje din deșeurile respective se consideră cea rezultată din determinările de compoziție a deșeurilor realizată de operatorul de salubrizare împreună cu sau agreată de către cel puțin una dintre organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) care acoperă costurile de gestionare a deșeurilor de ambalaje. în lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau a agreării acestora cu cel puțin una dintre organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), se consideră că ponderea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, este de 50%.

* în cazul în care au rezultat în urma unei licitații publice sau prin implicarea tuturor actorilor inclusiv operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1), organizații ale acestora și autoritățile publice locale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, XANDRU SiEBASTlAN LAZAROV

ALEXAND]


autorizați, care respectă prevederile L249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

** - procent care va crește anual, conform Anexei 6 din OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu

***- procent care crește anual, conform Anexei 6 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor

Tabel 1.2: Monitorizare indicatori de r


Anexa nr.3 la H.C.L. Sector 5 nr. A X /23.03.2020

CAIET DE SARCINI

Pentru delegarea gestiunii serviciului public având ca obiect:

” Colectarea și transportul separat al deșeurilor municipale precum si a celor provenite din locuințe generate din activitati de reamenajare si reabilitare interioara/exterioara a acestora, măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice si curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț”

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de, colectareși transportul separat al deșeurilor municipale, salubrizare stradală și întreținerea căilor publice si curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț precum si a colectarea cadavrelor animale de pe domeniul public din cadrul serviciului public de salubrizare al Sectorului 5 din Municipiul București, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activităților de:

 • a)  colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b)  colectare și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c)  măturare, spălare, stropire și întreținere a căilor publice;

 • d)  curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • e)  colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității specifice serviciului de precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, salubrizare stradală și întreținerea căilor publice si curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț ce pot fi gestionate prin atribuire directă și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază, conform legislației în vigoare.

ART. 4

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activității de salubrizare menajeră, salubrizare stradală și deszăpezire.

ART. 5

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București adoptat prin Hotărârea nr. 120/27.06.2019 a Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București .

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

ART. 6

Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:

 • a)  respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b)  exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c)  respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • d)  furnizarea către Primăria Sectorului 5, București, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • e)  respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • f)  prestarea serviciului de salubrizare la toți utilizatorii din raza Primăriei Sectorului 5, București, pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;

 • g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h)  dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

 • i)  înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • j)  elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • k)  realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • l)  evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • n)  personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

 • o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • p)  o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

 • q)  alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

ART. 7

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în art. 12 și urm. din Regulamentul Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 a Municipiului București adoptat prin Hotărârea nr.

120/27.06.2019 a Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București, anexă la prezentul caiet de sarcini si in alte acte normative incidente in materie in vigoare pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii..

ART. 8

Reparațiile, investițiile, precum și alte cheltuieli intră în sarcina exclusivă a societății comerciale S.C SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., operator exclusiv al serviciilor de utilitate publică, cu capital social integral public, având ca acționari Consiliul Local al Sectorului 5 și Administrarea Domeniului Public Sector 5, înființată prin Hotărârea nr. 273/26.11.2019 a Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București.

CAP. III

Serviciul de salubrizare

SECȚIUNEA 1

Colectarea și transportul separat al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special.

ART. 9

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 10

Numărul mediu anual de estimat de locuitori din aria de operare este de 294695 locuitori înregistrați, inclusiv flotanții, din care 24253 cu gospodării individuale și 1361 în asociații de locatari/proprietari.

ART. 11

Punctele de colectare și dotarea acestora sunt cele din anexa nr. 1 la caietul de sarcini, anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 12

Lista agenților economici și a instituțiilor publice din aria de operare și cantitățile de deșeuri defalcate pe componente, conform datelor transmise de aceștia, sunt prezentate în anexa nr. 2 la caietul de sarcini, anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 13

Graficul de colectare a deșeurilor municipale nesortate sau a celor biodegradabile de la toți utilizatorii, inclusiv agenții economici și instituțiile publice este prezentat în anexa nr. 3 la caietul de sarcini, anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 14

Graficul de colectare a deșeurilor municipale preselectate de la toți utilizatorii, inclusiv agenții economici și instituțiile publice, este prezentat în anexa nr. 4 la prezentul caiet de sarcini anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 15

Numărul de recipiente necesare pentru colectarea deșeurilor municipale nesortate este prezentat în anexa nr. 5 la prezentul caiet de sarcini (determinate în funcție de tipul și capacitatea recipientelor și de numărul de persoane arondate unui punct de precolectare. Calculul se realizează conform Breviarului de calcul nr. 3, anexă la caietul de sarcini-cadru), anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 16

Cantitatea medie zilnică de deșeuri nesortate ce urmează a fi colectate și transportate este de 271.12 tone/zi, determinată conform Breviarului de calcul nr. 4 prezentat în anexa nr. 12 din Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 17

Traseele de transport al deșeurilor municipale sunt cele prezentate în anexa nr. 6 (care va cuprinde harta zonei de deservire, cu indicarea traseului de transport al deșeurilor municipale la stația de sortare, transfer sau depozit, după caz), anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare, selectat cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 18

 • (1) Deșeurile municipale, după colectare, se depozitează temporar la stația de transfer prezentată în anexa nr. 7 (se va specifica locația acesteia, în cazul că există stație de transfer, capacitatea de prelucrare și ritmicitatea de transfer, operatorii arondați stației de transfer, sediul acestora și cantitățile medii zilnice depozitate temporar), anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare, selectat cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 19

(1) Deșeurile municipale se sortează la stația de sortare prezentată în anexa nr. 8 (se trec operatorii arondați stației de sortare, sediul acestora și cantitățile medii zilnice aduse în vederea sortării), anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare, selectat cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 20

Depozitul/depozitele de deșeuri în care se va depozita fracția inutilizabilă prezentată în anexa nr. 9 (se va specifică depozitul/depozitele la care este arondată localitatea în care operatorul prestează serviciul, acesta fiind prevăzut în autorizația de mediu eliberată de autoritatea de mediu competentă), anexă redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare, selectat cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 21 - Colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere

Prin deșeuri menajere se înțelege deșeurile generate de populație (utilizatorii casnici) în urma activităților desfășurate în gospodăriile proprii.

Cantitatea medie anuală estimată de deșeuri menajere care urmează a fi colectată de pe teritoriul Sectorului 5 a Municipiului București este de circa 84.821 tone/an (conform procentelor de colectare prezentate în Breviarului de calcul nr. 4 prezentat în anexa nr. 12 din Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București).

Din cantitatea media anuală estimată de deșeuri menajere, circa 31.844 tone/an reprezintă deșeuri reciclabile ce vor fi colectate separat (conform procentelor de colectare prezentate în Breviarului de calcul nr. 4 prezentat în anexa nr. 12 din Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București).

Modalitatea de colectarea a deșeurilor menajere trebuie sa fie următoarea:

 • (1) Colectarea și transportul deșeurilor menajere reziduale se va realiza din „usa în usa” atat în cazul locuințelor individuale cat si in cazul asociațiilor de proprietari, astfel:

 • a)  pentru zona de case: colectarea deșeurilor reziduale este propusa a se realiza individual de la fiecare casa, în europubele de 120 I. Numărul estimat de case este de 24.253, rezulta ca operatorul va furniza aproximativ 15000 europubele de 120 1 pentru gospodăriile mici, iar pentru gospodăriile multifamiliale se vor furniza circa 10000 de europubele de 240 I pentru prestarea serviciului. Europubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

 • b)  pentru zona de blocuri de 4 etaje sau mai puțin de 4 etaje: colectarea deșeurilor se va realiza din „usa în usa” in eurocontainere de 1100 I amplasate in spatii special realizate. Containerele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

 • c)  pentru zona de blocuri cu mai mult de 4 etaje - colectarea deșeurilor reziduale se va realiza din „usa în usa” - colectare în europubele de 240 1 dotate cu CIP de identificare de la fiecare asociație, respectiv de la fiecare scara a blocurilor. Europubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

 • (2) Colectarea și transportul deșeurilor reciclabile, inclusiv deșeurile de ambalaje

 • a)  Zona case: deșeurile de plastic, metal, hârtie/carton vor fi colectate din poarta în poarta în europubele de 120 I. Toate cele 3 tipuri de deșeuri reciclabile vor fi colectate în aceeași pubela. Ținând cont ca fiecare casa va fi dotata cu o pubela individuala, riscul contaminării hârtiei/cartonului este scăzut. Operatorul va furniza aproximativ 24.253 europubele de 120 I sau 240 I. Colectarea prin puncte de colectare stradale în eurocontainere de 1,1 mc pentru deșeurile de sticlă.

 • b)  Zona blocurilor: Pentru populația care locuiește la bloc colectarea se va realiza în sistemul numit “din usa în usa”. Deșeurile reciclabile vor fi colectate în europubele de 240 1 special furnizate de către operatorul de salubrizare, pe o singura fracție - în același sac vor fi puse deșeuri de hârtie/carton, platsic și metal separat. Deșeurile de sticlă vor fi duse la punctele de colectare stradale. Corelat cu programul stabilit și comunicat de către operator, administrația blocurilor respective va asigura preluarea de către operator a europubelelor cu deșeuri.

Specificații tehnice inclusiv detalii privind poziția și coordonatele amplasamentelor punctelor de colectare îngropate vor fi alese de către Primăria Sectorului 5 in colaborare cu Asociațiile de Proprietari din sector.

Toate europubelele vor fi dotate cu CIP-uri si sisteme de identificare, care vor furniza informații privind locația, deținătorul, volumul sau cantitatea deșeurilor ridicate.

 • (3) Colectarea și transportul deșeurilor periculoase

Alternativa propusa pentru colectarea separată a deșeurilor periculoase este sistemul de colectare cu o mașina specializata și transportul acestora la baza de lucru a operatorului în vederea stocării temporare. De la baza de lucru deșeurile periculoase menajere vor fi transportate în vederea valorificării sau eliminării.

 • (4) Colectarea și transportul deșeurilor voluminoase

Deșeurile voluminoase (mobila, saltele, canapele, covoare, în general obiecte mari de folosința indelungata altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice) generate de populație vor fi colectate și transportate la baza de lucru a operatorului unde vor fi stocate temporar și tratate (dezmembrare și sortare) în vederea valorificării. Lunar, la o data anunțata în prealabil de operator, populația va depune deșeurile voluminoase în punctele de pre colectare existente pentru deșeurile menajere reziduale (in cazul populației care locuiește la bloc) sau în fata porții (in cazul populației care locuiește la casa), astfel incat sa nu fie împiedicata circulația auto și pietonala. Primăria Sectorului 5 are in vedere crearea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deșeurilor voluminoase de la populație, unde populația Sectorului 5 poate aduce in orice zi deșeuri voluminoase cu costuri de primire zero.

 • (5) Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice de la populație

Pe langa campaniile organizate trimestrial si de către Ministerul Mediului prin AFM, primăria Sectorului 5 are in vedere crearea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice, unde populația Sectorului 5 poate aduce in orice zi deșeuri de echipamente electrice și electronice cu costuri de primire zero.

 • (6) Colectarea deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora

Primăria Sectorului 5 are in vedere crearea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru deșeurile din construcții si desființări din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora, unde populația Sectorului 5 poate aduce in orice zi deșeuri de construcții si desființări cu costuri de primire zero pentru 0,5 mc/locuitor/an.

 • (7) Colectare deșeurilor din piețe

Administrația piețelor va asigura precolectarea deșeurilor pe 5 fracții după cum urmeaza:

 • •   Deșeuri din plastic și metal

 • •   Deșeuri din hârtie și carton;

 • •   Deșeuri din sticlă;

 • •   Deșeuri biodegradabile

 • •   Deșeuri reziduale (în amestec).

Se vor folosi, de regula, recipientele pe care Operatorul le va pune la dispoziție conform prevederilor legale.

 • (8) Colectarea deșeurilor similare

Instituțiile și agenții economici vor colecta deșeurile similare celor menajere pe 4 fracții după cum urmeaza:

 • •   Deșeuri din plastic și metal, deșeuri din hârtie și carton;

 • •   Deșeuri din sticlă;

 • •   Deșeuri reziduale (în amestec).

 • •  Deșeuri biodegradabile (in cazul HORECA)

Agenții economici, cu sediul/punctul de lucru în blocuri de locatari vor adera la sistemul de colectarea separată implementat pentru populație.

Instituțiile și agenții economici vor folosi, de regula, recipientele pe care Operatorul le va pune la dispoziție conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 22

Prestarea activităților de colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți utilizatorii din aria administrativ-teritorială încredințată;

 • i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

 • j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificăți în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA a 2-a

Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

ART. 23

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Primăriei Sectorului 5.

ART. 24

Căile de circulație pe care se execută operația de măturare manuală și mecanizată sunt prevăzute în Anexa 4, respectiv Anexa 5 ale Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 25

Condiție de eligibilitate: Se impune drept condiție de eligibilitate existența a minim 5 mijloace de colectare și transport, număr ce a rezultat din aplicarea formulei de calcul cuprinse în Breviarul de calcul nr. 5, prevăzut în anexa nr. 13 la Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 26

în cazul gestiunii directe se impune ca o condiție de eligibilitate existența a minim 3 automăturătoare mari și 6 automăturătoare medii care vor lucra 2 schimburi/zi fiecare schimb de 12h, 7 zile pe săptămână, 335 zile pe an, rezultat la care s-a ajuns utilizând Breviarul de calcul nr. 2, prevăzut în anexa nr. 3 la Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 27

Căile de circulație pe care se execută operațiile de spălare, stropire și răzuire a rigolei sunt cuprinse în Anexa 4, Anexa 5, respectiv Anexa 6 ale Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 28

Condiție de eligibilitate: Se impune drept condiție de eligibilitate existența a minim 13 autospeciale pentru stropit, pentru activitatea de stropit mecanic stradal, minim 5 autospeciale pentru spălat, pentru activitatea de spălat carosabil și minim 4 autospeciale pentru spălat, pentru activitatea de spălat trotuare mijloace mecanice de spălat/stropit, număr ce a rezultat din aplicarea formulei de calcul cuprinse în Breviarul de calcul nr. 3, prevăzut în anexa nr. 7 la Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 29

Străzile pe care se realizează întreținerea curățeniei sunt prevăzute în anexa nr. 8 și 9 la Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 30

Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuire a rigolelor, spălare, stropire și întreținere a cailor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, consiliul local vă aproba intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturate și spălare a cailor publice. Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, maturare și spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire și spălare nu se realizează în acele zile în care ploua pe toată perioada zilei.

Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri (minime) în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt:

Operația de măturat manual________________________________________________

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi principale

1 trecere/zi

Străzi secundare

1 trecere/2-3 zile

Zone aglomerate

2 treceri/zi

* Se vor înlocui măturile/periile cu echipamente de aspirație

Operația de măturat mecanizat**_________________________

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi principale

1 trecere/zi

Străzi secundare

1 trecere/2-3 zile *

Zone aglomerate

1 trecere/zi

* Pe străzile unde lățimea carosabilului permite accesul utilajului ** Se vor utiliza numai autospeciale cu sistem de absorție

Operația de întreținere curățenie străzi și trotuare _______________

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 trecere/zi

Străzi principale

-

Străzi secundare

-

Zone aglomerate

3 treceri/zi

Operația de răzuit rigole:


Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

1 dată/luna

Străzi principale

1 dată/3 luni

Străzi secundare

1 dată/6 luni

Zone aglomerate

-


Operația de stropit


Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

6 treceri/24 ore

Străzi principale

4 treceri/24 ore

Străzi secundare

1 trecere/24 ore

Zone aglomerate

-


Operația de spălat cu jet de apă

Tipul străzilor

Frecvența

Bulevarde

2 treceri/săptămână

Străzi principale

1 trecere/săptămână

Străzi secundare

1 trecere /2 săptămâni

Zone aglomerate

1 trecere/săptămână

Frecvențele minime pot 1 suplimentate în funcție de caracteristicile zonei.

Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordura sau de la rigolă centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisa prin normele în vigoare.

Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apa, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

Administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

ART. 31

Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

întreținerea curățeniei străzilor și aleilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate. •

Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

Deșeurile, reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioada ce poate fi modificată de Consiliul Local al Sectorului 5 sau Consiliul General al Municpiului București, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7°C.

Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13, 00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în de vara să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

Operatorul are obligația să anunțe Primăria Sectorului 5, după caz, despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau maturare.

Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează o dată pe lună.

Lățimea medie pe care se aplica curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii. Materialele rezultate se precolectează în saci sau europubele. Evacuarea lor se face în aceeași zi în care se efectuează operațiunea de răzuire, fiind interzisă depozitarea lor pe trotuare, carosabil sau spații verzi. Operațiunea se execută ori de câte ori este nevoie și este urmată de operațiuni de măturat mecanic sau manual.

Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apa industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

în cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apa prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

în toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să dețină toate avizele și autorizațiile astfel încât să nu aducă atingere factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației și să fie aprobate de Primăria Sectorului 5.

Condiții specifice de prestare a activității

în vederea diminuării cantităților de pulberi în suspensie din aer, la efectuarea operației de măturat manual pe arterele de circulație cu trafic STB sau pe arterele de penetrație și legătura, se vor înlocui măturile/periile cu echipamente de aspirație. în primii 3 ani se vor înlocui în procent de 50%, urmând ca în următorii 3 ani să fie înlocuite în procent de 100%. Se va accepta folosirea maturilor/periilor numai pentru acele trotuare unde folosirea echipamentelor de aspirație nu e posibilă. De asemenea se vor interzice utilizarea suflantelor de aer.

Calea derulare a tramvaielor, cât și suprafața cuprinsă între liniile de tramvai aferente sensurilor de mers, pe aceste zone, va fi măturată manual sau mecanizat după cum urmează:

Calea de rulare care este la nivelul carosabilului va fi măturată manual sau mecanizat de către operatorii serviciului de salubrizare;

Calea de rulare care nu este la nivelul carosabilului și este supraînălțata va fi măturată manual sau mecanizat de STB (se exclude zona pasajelor și podurilor rutiere, acolo unde a fost desemnat un prestator de servicii pentru curățare și întreținere);

în zona pasajelor și podurilor rutiere, acolo unde a fost desemnat un prestator de servicii pentru curățarea și întreținerea podurilor și pasajelor rutiere, prestatorul va executa măturatul manual pe calea de rulare a tramvaielor, pe suprafața cuprinsă între liniile de tramvai aferente sensurilor de mers, pe suprafețele stațiilor de tramvai (se exclude carosabilul destinat traficului rutier, care intra în atribuțiile operatorului de salubrizate), pe trotuarele interioare, în parcări și scuaruri.

întreținerea curățeniei străzilor se efectuează pe toată durata zilei chiar și în zonele care au fost supuse anterior activității de măturat manual și mecanizat. Prestația de întreținere consta în colectarea, îndepărtarea și evacuarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale aflate pe arterele de circulație și pe spațiile verzi aferente aliniamentelor stradale, pe trotuare. De asemenea se evacuează coșurile de deșeuri stradale.

Operațiunea de întreținere se efectuează pe toată perioada anului cu excepția intervalelor când sunt fenomene extreme (furtuni, vijelii, viscole, etc).

Arterele de circulație principale sau secundare pe care se execută lucrări tehnico - edilitare sunt supuse operației de întreținere a curățeniei pe perioada când se desfășoară aceste lucrări. Deșeurile provenite din lucrările tehnico - edilitare intra strict în sarcina firmelor care execută aceste lucrări și care, în conformitate cu legislația în vigoare, au obligația de a menține curățenia pe zona de lucru, iar operația de întreținere pe întregul aliniament stradal va fi asigurată de operatorul de salubrizare, conform ariei de responsabilitate.

în vederea îndeplinirii atribuțiilor de coordonare, monitorizare și control ce revin Primăriei Municipiului București conform de Art. IV (1) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata, rapoartele privind volumele de lucrări, executate lunar de către operatorii de salubrizare vor fi înaintate spre înregistrare la Registratură Primăriei Municipiului București, pentru informarea Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului București. Operatorii de salubrizare cărora li s-a încredințat execuția serviciului vor înainta, lunar, aceste documente. Nu vor fi acceptate la decontare documentele care nu au la baza rapoartele privind volumele de lucrări înregistrată la Registratură Primăriei Municipiului București.

Cerințe minime privind dotarea cu utilaje și echipamente și coșuri pentru salubrizarea stradală.

Operatorul va deține următoarele tipuri de utilaje :

 • •   Autoperie (automăturătoare) cu sistem de aspirație;

 • •   Autoperie (automăturătoare) cu sistem de aspirație pentru salubrizarea trotuarelor, a aleilor și a spațiilor înguste;

 • •   Cisterna de apă cu pompă de presiune;

 • •   Autogunoiera cu echipament de compactare cu sarcină utilă medie cuprinsă între 10-14 mc în scopul colectării deșeului rezultat în urma măturatului manual și vidanjării coșurilor;

 • •   încărcător frontal și autobasculante pentru colectarea, transportul deșeurilor, Această operațiune nu este permanenta, dar aceste utilaje sunt solicitate pentru eliberarea zonelor de deșeuri necontrolate, în cel mai scurt timp posibil;

 • •   Aspiratoare de deșeuri stradale (frunze) de pe trotuare și alei;

 • •   Autospeciale de dimensiuni reduse, destinate colectării cadavrelor de animale de pe domeniul public cât și de la populație;

 • •   Utilaje multifuncționale specializate cu sistem de aspirație pentru curățatul mobilierului stradal;

Toate utilajele care deservesc serviciul de salubrizare stradală se vor încadra în clasa de poluare, minim EURO 6 și trebuie să fie dotate cu sistem GPS. în cazul utilajelor care colectează deșeuri GPS- ul va fi conectat în plus la o rețea care furnizează informații privind cantitatea (volumul) de deșeuri colectate. Accesul la acest sistem trebuie să-l aibă obligatoriu Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 5;

Operatorul va avea în dotare obligatoriu minim 2 autovidanje, 2 autoplatforme, 2 macarale, 4 drujbe, echipamente și utilaje specifice, destinate acționarii în caz de fenomene meteorologice extreme;

Toate utilajele și echipamentele utilizate la salubrizarea stradală, vor fi curățate, spălate și dezinfectate periodic, astfel încât acestea să nu polueze mediul înconjurător.

Operatorul serviciului de salubrizare au obligativitatea să asigure coșuri pentru colectarea deșeurilor pe toate arterele, cu precădere în zonele unde se afla trecerile de pietoni, cât și în stațiile și refugiile S.T .B., de pe raza sectorului în care își desfășoară activitatea de salubrizare stradală. Coșurile care vor fi amplasate în stațiile S.T.B. trebuie să nu îngreuneze accesul călătorilor în mijloacele de transport S.T.B.. Operatorul serviciului de salubrizare au obligativitatea să asigure coșuri stradale speciale, dotate cu săculeți/pungi, care să fie destinate colectării de către cetățeni a deșeurilor și dejecțiilor provenite de la animalele de companie; Instalarea a minim 750 de coșuri pentru o suprafață de 70.000 mp, în cazul bulevardelor și arterelor cu trafic S.T.B (transport public), iar pentru restul arterelor minim 500 de coșuri pentru o suprafață de 70.000 mp aferenta trotuarelor. Numărul optim de coșuri de deșeuri stradale se va stabili, astfel încât, în zonele intens circulate să fie montate la o distanță de maxim 10 m;

Numărul coșurilor de deșeuri, al containerelor, al recipientelor amplasate pe domeniul public, cât locația acestora vor fi comunicate semestrial Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice. Coșurile vandalizate se vor înlocui în maxim 48 de ore de la constatare.

Modelul coșurilor destinate colectării deșeurilor stradale, care se vor amplasa pe arterele aflate în administrarea Administrației Străzilor în conformitate cu Anexele I și 2 ale HCGMB nr. 254 din 29.05.2008 cu modificările și completările ulterioare, va fi stabilit în mod unitar, ținându-se cont de specificul arterei. Alegerea va fi făcută după analizarea propunerilor înaintate de către Primăriile sectoarelor și a operatorilor de salubrizare. în cazul coșurilor de deșeuri stradale amplasate pe stâlpii de iluminat public, modelul acestora vă fi stabilit de către Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice în funcție de modelul stâlpului. Achiziția acestor coșuri va rămâne în sarcina operatorului de salubrizare, conform ariei de competentă.

Pentru parcuri se va stabili un model unitar de coșuri de deșeuri conform modelului stabilit de Primăria Municipiului București prin Direcția Utilități Publice Achiziția acestora revenind în sarcina proprietarilor/ administratorilor parcurilor, ca o cerință obligatorie.

Termenul de înlocuire a coșurilor de deșeuri este de 6 luni de la data stabilirii modelului.

Tipul coșurilor pentru deșeuri stradale amplasate pe arterele și în piețele publice care sunt în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 vor fi stabilite de către acesta, cu respectarea specificului zonei.

Se vor dezvolta sisteme îngropate sau semiîngropate privind colectarea separată a deșeurilor cu precădere în zone intens circulate pietonal, în jurul piețelor agroalimentare și de flori sau în apropierea marilor intersecții.

ART. 32

Prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

 • j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificăți în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA a 3-a

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

ART. 33

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Primăriei Sectorului 5, București.

ART. 34

Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 10 la Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 35

Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 9 la Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 36

Trecerile de pietoni și trotuarele adiacente acestora la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în anexa nr. 10 (anexă la caietul de sarcini, cu trecerile de pietoni situate în vecinătatea stațiilor mijloacelor de transport în comun, inclusiv intrările în stațiile de metrou, la care se asigură activitatea de deszăpezire și transport al zăpezii), redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 37

Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenite din activitatea de deszăpezire, conform avizului operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a gurilor de scurgere sunt precizate în anexa nr. 11 (anexă la caietul de sarcini, cu localizarea capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere la rețeaua de canalizare)), redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 38

Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire sunt date în anexa nr. 12 (anexă la caietul de sarcini-cadru, cu localizarea spațiilor amenajate pentru descărcarea și depozitarea zăpezii)), redactată și actualizată anual, până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București..

ART. 39

Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt cele din anexa nr. 10 la Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 40

Lista substanțelor chimice și antiderapante admisibile în aria de operare:

 • 1.  Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața pârtii carosabile.

 • 2.  în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, tratamentele preventive cu substanțe chimice, se realizează în maximum 2 ore de la avertizare.

 • 3.  Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

 • 4.  Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

 • 5.  Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formarii poleiului vor fi aprobate de Primăria Sectorului 5.

ART. 41

Condiție de eligibilitate: Se impune drept condiție de eligibilitate existența a minim 31 de utilaje pentru activitatea de pluguit (curățare a zăpezii de pe căile publice), minim 18 utilaje pentru activitatea de menținere în funcțiune a căilor publice pe timp de polei sau îngheț și minim 13 utilaje pentru activitatea de transport al zăpezii, număr ce a rezultat din aplicarea formulei de calcul cuprinse în Breviarul de calcul nr. 4, prevăzut în anexa nr. 11 la Studiului de Oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

ART. 42

Schema sistemului de canalizare cu poziționarea căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere este prezentată se va întocmi anual la nivelul Primăriei Sectorului 5 împreună cu reprezentanții operatorului de salubrizare, pana la data de 1 octombrie, fiind parte din programul de pregătire și acțiune operativă.

ART. 43

Operatorul serviciului de salubrizare va asigura până la data de 1 octombrie a anului în curs întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului.

ART. 44

Operatorul care prestează activitatea de curățare și de transport al zăpezii își va organiza sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, precum și al modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program comun de acțiune cu Primăria sectorului 5, până la loctombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

 • a)  pregătitoare;

 • b)  de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • c)  de prevenire și combatere a poleiului.

Primăria Sectorului 5, împreuna cu operatorul de salubrizare, va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a.  stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

 • b.  organizarea unităților operative de acțiune;

 • c.  întocmirea programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii.

La nivelul Primăriei Sectorului 5 se va întocmi anual, până la data de 1 octombrie, programul de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii, care va cuprinde cel puțin:

 • a) centralizatorul materialelor antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b) centralizatorul utilajelor și a mijloacelor de deszăpezire, combatere polei și încărcare a zăpezii

 • c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

 • d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e) lista străzilor pe care se afla obiective sociale ( creșe, grădinițe, cămine de bătrâni, stații de salvare, spitale, unități de învățământ);

 • f) lista mijloacelor de comunicare;

 • g) lista persoanelor responsabile de îndeplinirea programului, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

 • i) lista stațiilor și refugiilor de transport în comun;

 • j) lista locațiilor de depozitare a zăpezii;

 • k) dispunerea spatiilor pentru adunarea și odihna personalului.

Primăria Sectorului 5 va înainta, în fiecare an, până la data de 01 octombrie la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice, Programul de măsuri și acțiuni privind deszăpezirea și combaterea poleiului pentru iarnă respectivă.

Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezire și combaterea poleiului în Municipiul București, se întocmește pe baza programelor realizate de operatorul de salubrizare și aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5 și va fi aprobat anual prin Dispoziția Primarului General. Punerea în aplicare a programului de măsuri și acțiuni se face în mod coordonat de la nivelul Primăriei Municipiului București, către Primăriile Sectoarelor 1-6. Se instituie anual prin Dispoziția Primarului General un Comandament constituit din Primarul General și Viceprimarii Municipiului București, Primarii și Viceprimarii Sectoarelor 1-6. De asemenea se instituie anual o Grupă Tehnica alcătuita din persoane cu putere de decizie și atribuții specifice pentru punerea în aplicare a Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezire și combaterea poleiului în Municipiul București. întrunirea Comandamentului se va face ori de câte ori este necesar.

La sfârșitul perioadei de deszăpezire, Primăria Sectorului 5 împreuna cu operatorul de salubrizare elaborează un program de măsuri și acțiuni detaliat pentru efectuarea curățeniei de primăvară (Luna Curățeniei). Acest program va fi prezentat anual spre avizare la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice, până pe data de 1 martie a fiecărui an. Luna curățeniei se desfășoară anual în perioada martie - aprilie.

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, pe străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

Operatorul serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

în funcție de prognoza meteorologica primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

Programele de deszăpezire și combatere a poleiului vor fi executate de către operatorul de salubrizare pe absolut toate arterele de circulație din sector, inclusiv pasajele subteranei și supraterane. Programele se aplică imediat ce au început fenomenele meteorologice specifice și se finalizează în maxim 4 ore de la încetarea acestor fenomene. în cazul depunerii stratului de zăpadă și/sau a formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice, stațiile de metrou și unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii.

în cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue pană la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității,

Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă",

Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorității administrației publice locale constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

în cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

 • a) numele și prenumele dispecerului;

 • b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipa în parte;

 • c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipa în parte;

 • d) străzile pe care s-a acționat;

 • e) activitatea prestată;

 • f) forța de munca utilizată;

 • g) utilajele/echipele care au acționat;

 • h) materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • i) temperatura exterioară;

 • j) condițiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

 • l) semnătura dispecerului;

 • m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

Evidentă se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și pentru acțiunea cu forțe umane.

Consiliul Local al Sectorului 5 trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

 • a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

 • b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferenta;

 • c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzuta pe suprafață pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpadă depozitată;

 • d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității, în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apa și de canalizare.

Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane.

Operațiunile de încărcare, transport, descărcare și depozitare a zăpezii și a gheții se desfășoară concomitent cu activitatea de deszăpezire și combatere a poleiului și trebuie să se finalizeze în maximum 8 ore de la încetarea fenomenelor meteorologice.

Primăria Sectorului 5 poate stabili și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea, în funcție de importanta străzilor, abundenta cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

Primăria Sectorului 5 va lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor, pe toată perioada iernii, și de apărare a lor împotriva degradării, în perioada de dezgheț.

Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața pârtii carosabile.

în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, tratamentele preventive cu substanțe chimice, se realizează în maximum 2 ore de la avertizare.

Utilizarea clorurii de sodiu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub-10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acțiunea de împrăștiere pot produce deteriorări prin acțiunea abrazivă ori prin lovire și/sau înfundare a canalizării stradale este interzisă.

Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formarii poleiului vor fi aprobate de Primăria Sectorului 5.

Condiții specifice de derulare a activității

Derularea activității se realizează conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciilor Publice de Salubrizare în Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 119/2010 și a Programului de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București, aprobat anual prin Dispoziția Primarului General.

Primăria Sectorului 5 va înainta obligatoriu, în fiecare an, pană la data de 01 octombrie la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice, Programul de măsuri și acțiuni privind deszăpezirea și combaterea poleiului pentru iarnă respectivă.

Programele vor cuprinde în mod obligatoriu:

 • •    număr de utilaje pe tipuri folosite la deszăpezire și combatere polei;

 • •    număr de utilaje suplimentare folosite fă situații de excepție sau de urgență;

 • •    număr de utilaje de rezervă;

 • •    număr operatorilor și deservenților de utilaje, care acționează la deszăpezire;

 • •   cantitate de material antiderapant și combustibil estimată a se utiliza în iarna respectivă,

 • •    cantitatea existenta în stoc.

 • •   numărul (lungimea) arterelor din sector pe care urmează a se acționa;

 • •    instituțiile publice și sociale în perimetrul cărora se va acționa pe carosabil și trotuare;

 • •    stațiile și refugiile mijloacelor de transport în comun care vor fi curățate de zăpadă;

 • •    lista trotuarelor duble sau din perimetrul imobilelor părăsite sau în litigiu, unde nu se cunosc deținătorii legali;

 • •    datele de identificare a platformelor de depozitare a zăpezii.

Imediat după declanșarea fenomenelor meteorologice specifice, se vor lua măsuri de către operatorul care execută programe de deszăpezire și combatere polei în Municipiul București pentru, a asigura accesul în siguranță la/de la obiectivele ce deservesc servicii vitale pentru populație (sănătate, alimentație publică, învățământ, asigurare energie electrică, termica, transport în comun, etc.).

Primăria Sectorului 5 și operatorul care execută programe de deszăpezire și combatere polei vor comunica Primăriei Municipiului București - Direcția Utilități Publice, data și ora declanșării precum și data și ora finalizării intervențiilor, sau a reluării acțiunilor în cazul precipitațiilor abundente sau de durată.

Operatorul de salubrizare va deszăpezi refugiile pietonale, stațiile de transport în comun, gurile de canalizare și vor asigura menținerea în stare de practicabilitate a acestora. Curățarea și transportul zăpezii de pe carosabil se vor realiza de către operatorul de salubrizare.

De asemenea, operatorul de salubritate împreuna cu reprezentanții Primăria sectorului 5, vor identifica zonele de trotuar care nu sunt aferente imobilelor sau terenurilor persoanelor fizice și juridice (trotuarele aferente diverselor spații publice, trotuarele situate în apropierea carosabilului și care se constituie totodată în al doilea trotuar al aceluiași sens de mers etc.). Aceste zone vor fi cuprinse în programele pentru efectuarea serviciului de iarnă. în această situație, obligativitatea realizării deszăpezirii și combaterea poleiului revine în totalitate operatorilor serviciului de salubrizare.

Calea derulare a tramvaielor va fi deszăpezită de S.T.B.;

în cazul avertizărilor meteo, privind apariția fenomenelor specifice: ninsori/polei, operatorul de salubrizare, vor poziționa utilajele specifice în locații ușor accesibile pe raza zonei de acțiune, iar în cazul rampelor și pantelor, podurilor și pasajelor auto în vecinătatea acestora, astfel încât să se permită intervenția rapidă pe programele de deszăpezire și combatere polei. Locațiile vor fi cuprinse în programele de deszăpezire și combatere polei efectuate de operatorul de salubrizare și vor fi transmise Primăriei Municipiului București.

De asemenea, operatorul de salubrizare vor prezenta odată cu programul de deszăpezire și combatere polei și un program suplimentar de acțiune întocmit în cazul situațiilor extreme, care să mențină în stare de practibilitate principalele artere din sector.

Locațiile unde se va depozita zăpadă și gheața evacuată vor fi betonate, obligatoriu cu acces la instalația de canalizare pentru a se preîntâmpina poluarea solului cu substanțe chimice sau săruri utilizate la combaterea poleiului. Aceste locații vor fi identificate de către Primăria Sector 5 împreună cu operatorul de salubrizare și vor fi solicitate municipiului București.

Municipiul București, în calitatea să de titular al dreptului de proprietate a domeniului public și privat, va transmite în administrare fiecărui sector al municipiului București, terenurile care vor fi utilizate pentru depozitarea zăpezii. După aprobarea solicitării, prin grijă a operatorilor de salubrizare, aceste platforme vor fi amenajate conform cerințelor legale. Aceste platforme vor fi obligatoriu supuse operațiunilor de curățare și spălare imediat după topirea zăpezii.

Prin grija operatorului serviciului de salubrizare, se va amenaja cel puțin o locație pe sector pentru depozitarea zăpezii. Aceste locații vor fi incluse în Programul de deszăpezire și combaterea poleiului.

Fiecare operator va avea în mod obligatoriu 2 baze de deszăpezire, una principală și una auxiliară, care vor fi în mod automat pregătite până la cel târziu 01 noiembrie al fiecărui an.

Operatorul de salubrizare care desfășoară programele de deszăpezire, are obligația de a asigura un număr minim de 10 utilaje specifice (inscripționate în mod distinct) pentru intervenții punctuale solicitate de echipajele de urgență (poliție, salvare, SMURD, pompieri, descarcerare, servicii de utilitate publica), Aceste utilaje nu vor fi incluse în execuția programelor.

Utilajele de deszăpezire și combaterea poleiului aparținând operatorilor care efectuează prestații pentru agenții economici vor fi inscripționate în mod corespunzător și nu vor fi incluse în programele pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe arterele publice.

Operatorul de salubrizare va încheia convenții cu Administrația Națională de Meteorologie pentru a dispune în orice moment de prognoza meteo.

Substanțele folosite pentru combaterea poleiului și a gheții vor fi stabilite astfel încât să respecte prevederile legale în vigoare și să îndeplinească cerințele privind protecția mediului înconjurător,

Persoanele fizice și juridice, au obligația cape timp de iarnă să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcției, să curețe, în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpadă depusă și gheața formată, de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, a sediilor de firme, curților și terenurilor deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale. La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligațiile menționate-revin acestor unități pe timpul funcționarii acestora.

Toți administratorii și prestatorii de servicii publice (R.A.T.B., A.L.P.A.B., A.C.C.U., SC Apa Nova București SĂ, RADET, Administrația Străzilor, etc.) vor întocmi și vor prezența până pe data de 15 octombrie a fiecărui an, propriile programe, spre aprobare, la Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice în vederea includerii acestora în "Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București" care se aprobă prin Dispoziția Primarului General.

Persoanele juridice care administrează, piețe, târguri, oboare și bazare au obligația să îndepărteze zăpadă și gheața imediat după depunere (nu mai târziu de 24 de ore de la încetarea fenomenelor meteorologice specifice) în perimetrul în care își desfășoară activitatea și pe căile de acces, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale.

Pentru piețele, târgurile de pe raza sectoarelor se vor elabora programe de deszăpezire și combatere polei, care vor fi incluse în Programele întocmite de Primăria Sectorului 5 și apoi vor fi transmise până pe data de 15 octombrie a fiecărui an, Primăriei Municipiului București - Direcției Utilități Publice pentru includerea în "Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București".

în vederea îndeplinirii atribuțiilor de coordonare, monitorizare și control ce revin Primăriei Municipiului București conform de Art. IV alin.(l) din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata, rapoartele privind volumele de lucrări, executate lunar de către operatorul de salubrizare vor fi înaintate spre înregistrare la Registratură Primăriei Municipiului București, pentru informarea Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului București. Operatorului de salubrizare căruia i s-a încredințat execuția serviciului va înainta, lunar, aceste documente. Nu vor fi acceptate la decontare documentele care nu au la baza rapoartele privind volumele de lucrări înregistrate la Registratură Primăriei Municipiului București.

Cerințele minime privind dotarea cu utilaje pentru efectuarea operațiilor de deszăpezire și combatere a poleiului

Pentru prestarea activității operatorul trebuie dețină minim :

 • •   autospeciale cu plug:

 • •   autospeciale cisterne echipate cu instalație pentru împrăștierea soluției antiderapante lichide

 • •   autospeciale pentru împrăștierea materialului antiderapant solid

 • •   freze pentru trotuare;

 • •   utilaje multifuncționale cu dimensiuni de gabarit reduse care să permită accesul pe străzi înguste (plug, material antiderapant);

 • •   încărcător frontal și basculante pentru transportul zăpezii;

 • •   Instalații speciale de topit/îndepărtat zăpadă.

Toate utilajele care deservesc serviciul de iarnă se vor încadra în clasa de poluare, minim EURO 5 și vor fi dotate cu sistem GPS. Primăria Municipiului București și cea a sectorului 5 vor avea acces ' în mod obligatoriu la sistemul GPS;

Toate utilajele și instalațiile utilizate în activitatea de deszăpezire și combatere polei, vor fi curățate și dezinfectate, astfel încât să se preîntâmpine poluarea mediului înconjurător.

Numărul de utilaje necesar desfășurării serviciului se va stabili conform ORDIN nr. 111 A.N.R.S.C din 9 iulie 2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților în funcție de suprafețele deservite și frecvențele operațiunilor desfășurate.

ART. 45

Prestarea activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

li) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • i) asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;

j) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;

k) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;

 • l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificăți în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA a 4-a

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj

ART. 46

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și de predare a acestora unităților de ecarisaj, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a a Primăriei Sectorului 5, București.

ART. 47

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate și transportate în mijloace auto special amenajate și vor fi predate la unitatea Protan S.A. pentru a se realizează operația de neutralizare.

ART. 48

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.

Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vina în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care șase confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidentă referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

în cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidentele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, sarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

ART. 49

Prestarea activităților de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public și de predare a acestora unităților de ecarisaj se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj în termen de două ore de la anunțare;

 • c) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;

 • d) controlul calității serviciului prestat;

 • e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate și dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificăți în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA a 4-a

Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări

ART. 50

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

ART. 51

Deșeurile din construcții provenite de la populație sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală. In mod uzual, aceste deșeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea.

ART. 52

 • (1) Deșeurile rezultate din activități de construcții și demolări vor fi transportate la depozitul/depozitele specializate pentru primirea acestor tipuri de deșeuri, stabilit/e până la data de 1 octombrie de operatorul de salubrizare selectat, cu sprijinul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București, (se va specifica locația depozitului și materialele acceptate pentru depozitare precum și condiția de sortare înainte de depozitare).

 • (2) Se vor stabili condițiile de transport al deșeurilor din construcții în alte locații, în funcție de tipul deșeului (pământ, pietriș, nisip, beton etc.) și de necesitățile autorității administrației publice locale.

ART. 53

Deșeurile de construcții și desființări provenite de la populație din activitățile de reparații/modernizări/reamenajări interioare/exterioare ale locuințelor vor fi colectate de către operatorii de salubrizare prin modalitățile stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

Deșeurile din construcții provenite de la populație se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate.

Colectarea deșeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

în cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

Eliminarea deșeurilor se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deșeurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată.

Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public său privat al autorității administrației publice locale.

Deșeurile de construcții și demolări care se găsesc în apropierea punctelor gospodărești la blocuri, sau în alte locații, vor fi colectate de operatorul de salubrizare.

în cazul deșeurilor abandonate și în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale.

După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile prevăzute la alin. (3), efectuate de autoritatea administrației publice locale, cât și pe cele legate de acțiunile întreprinse pentru identificare. Pentru deșeurile depuse în limita de 10 m din jurul punctelor gospodărești de la blocuri, cheltuielile vor fi suportate de toți utilizatorii arondați punctului gospodăresc dacă nu se poate identifica producătorul deșeurilor.

ART. 54

Prestarea activităților de colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

 • f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea mijloacelor de încărcare și transport pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificăți în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

—.....\

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, --------î SiEBASTIAN LAZAROV

ALEXANDRU


Anexa 4 la H.C.L. Sector 5 nr. G    /23.03.2020

CONTRACT CADRU DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE A SECTORULUI 5 al Municipiului București

Din data de_______________

CAPITOLUL I

Părți contractante

între Unitatea administrativ-teritorială a Sectorul 5 al Municipiului București cu sediul în localitatea București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5, reprezentat dl. Daniel Florea, având calitatea de primar, în calitate de delegatar, pe de o parte,

Și

S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., cu sediul în localitatea București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5, înmatriculată la registrul comerțului cu nr. J40/17523/2019, cod unic de înregistrare 42049930, cont nr , deschis la , titulară a Licenței nr........din , emisă de , reprezentată de

......., având funcția de , și de , având funcția de , în calitate de delegat, pe de o parte,

la data de, la sediul delegatarului, în temeiul:

OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

și al Hotărârii Consiliului Local nr. din, privind delegarea serviciului public de salubrizare, s-a încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București.

CAPITOLUL II

Obiectul contractului de delegare

Art. 1. - Obiectul contractului de delegare constă în dreptul și obligația de a presta servicii de salubritate de către delegat pe raza unității administrativ teritoriale - SECTOR 5 BUCUREȘTI, în conformitate cu obiectivele stabilite de dispozițiile legale în vigoare, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare în aria Unitatatii administrativ-teritorială a Sectorul 5 al Municipiului București.

Art. 2. - Serviciile publice de salubrizare cuprind următoarele activități:

 • a)  colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

 • b)  măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • c)  colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice);

 • d) colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală;

 • e) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

 • f)  colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

Art. 3. - Obiectivele delegatului sunt:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii;

 • b) promovarea calității și eficienței acestor servicii;

 • c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

 • d) protecția mediului înconjurător.

 • e) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ - teritoriale.

Art. 4. - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de delegat în derularea contractului sunt menționate în Anexa nr. 2 la prezentul contract.

CAPITOLUL III

Dispoziții generale

Art. 5. - Contractul de delegare are ca anexe obligatorii următoare;

 • a) indicatori de performanță ai serviciului public de salubrizare Unitatati administrativ-teritorială a Sectorul 5 al Municipiului București - Anexa nr. 1;

 • b) indicatori tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național - Anexa nr. 2

Art. 61. - (1) Operatorul de salubritate va solicita tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor reciclabile (hârtie, metal, plastic și sticlă) menajere și similare colectate separat, precum și tarife distincte pentru gestionarea celorlalte categorii de deșeuri menajere și similare (biodeșeuri și alte tipuri de deșeuri). Aceste tarife vor fi aprobate prin hotărâre de consiliu local.

(2) în aceste cazuri, tarifele vor fi cele din anexa nr 1 la prezentul contract de delegare de gestiune.

Operatorul de salubrizare are obligația de a suporta contribuția pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de delegare

Operatorul va avea dreptul exclusiv de prestare a serviciului de salubrizare pe raza Unitatati! administrativ-teritorială a Sectorul 5 al Municipiului București acordat în baza contractului de delegare."

Art. 6-Modul de colectare a deșeurilor reziduale în zona de case se schimbă din puncte de colectare în sistem „din poartă în poartă" (instrumentul „plătește pentru cât arunci"). Prevederi privind implementarea acestui instrument „plătește pentru cât arunci" se vor regăsi în Regulamentul serviciului de salubrizare a SECTORULUI 5 BUCUREȘTI.

CAPITOLUL IV

Durata contractului

Art. 7. - (1) Durata contractului de delegare este de 5 ani calendaristici, începând de la data semnării acestuia de către ambele părți. Delegatarul este obligat ca, la expirarea perioadei contractuale, să facă analize privind eficiența economică a serviciului, respectiv să schimbe modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după caz.

CAPITOLUL V

Redevența

Art. 8 „(1) Redevența pentru activitatea de salubrizare a Unitatatii administrativ-teritorială a Sectorul 5 al Municipiului București se calculează ținând cont de valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată cu încredințarea serviciului de utilități publice și gradul de suportabilitate al populației. Redevența astfel calculată este în cuantum de 5.317.221,62 lei/an. Plata redevenței se face trimestrial la 30 martie (132.9305,40 lei), 30 iunie (132.9305,40lei), 30 septembrie (132.9305,40lei)și la 31 decembrie (132.9305,40 lei).

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi plătită în contul bancar deschis la Trezoreria

//

CAPITOLUL VI

Drepturile părților

Drepturile delegatului

Art. 9. - Delegatul are următoarele drepturi:

 • 1. de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului de delegare;

 • 2. de a încasa tariful de la utilizatori pentru serviciul public de salubrizare prestat;

 • 3. de a aplica tariful stabilit, ajustat sau modificat, aprobat de către Consiliul Local al Unitatatii administrativ-teritorială a Sectorul 5 al Municipiului București, cu respectarea metodologiei de calcul al prețurilor și tarifelor, elaborată și aprobată de autoritatea de reglementare competentă;

 • 4. de a încasa compensația stabilită, din bugetul local al Unitatatii administrativ-teritorială a Sectorul 5 al Municipiului București, pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public.

 • 5. dreptul exclusiv de prestare a serviciului de salubrizare pe raza Unitatatii administrativ-teritorială a Sectorul 5 al Municipiului București, acordat în baza contractului de delegare

Drepturile delegatarului

Art. 10. - Delegatarul are următoarele drepturi:

 • 1. de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificând respectarea obligațiilor asumate prin contractul de delegare;

 • 2. de a modifica în mod unilateral partea reglementară a contractului de delegare din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • 3. de a stabili programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;

 • 4. de a coordona proiectarea și execuția lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de amenajare a teritoriului;

 • 5. de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare;

 • 6. de a contracta și a garanta, în condițiile legii, împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciilor publice de salubrizare.

CAPITOLUL VII

Obligațiile părților

Obligațiile delegatului

Art. 11. - Delegatul are următoarele obligații de serviciu public:

 • 1. să dețină toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare, și să respecte normele și reglementările în vigoare cu privire la igiena și sănătatea populației, respectiv la protecția și conservarea mediului, emise de autorități competente în aceste domenii."

 • 2. să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare;

 • 3. să respecte prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare a localităților;

 • 4. să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost atestat în condițiile prevederilor regulamentului serviciului public de salubrizare;

 • 5. să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare;

 • 6. să furnizeze autorităților administrației publice locale și A.N.R.S.C. informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor publice de salubrizare, în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;

 • 7. sa aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

 • 8. să preia de la autoritățile administrației publice locale, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul, precum și personalul angajat aferent realizării serviciilor de contractat;

 • 9. să efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

 • 10. să fundamenteze și să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de salubrizare;

 • 11. să nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul delegării;

 • 12. să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încetarea contractului de delegare, capacitatea delegatarului de a realiza serviciul public de salubrizare să fie cel puțin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a contractului;

 • 13. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și din diferența de tarif pentru protecție socială;

 • 14. să propună delegatului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului delegat în baza legislației în vigoare;

 • 15. să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea delegatarului;

 • 16. să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare;

 • 17. la încetarea contractului de delegare din alte cauze decât termenul, forța majoră și înțelegerea părților, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contractul de delegare, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • 18. să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • 19. să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;

 • 20. să predea la încheierea contractului de delegare toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat;

 • 21. în cazul în care delegatul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt delegatarului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;

 • 22. delegatul este obligat să continue exploatarea bunului, activității ori prestarea serviciului în noile condiții stabilite de delegatar, în mod unilateral, potrivit art. 11 pct. 2, fără a putea solicita încetarea acestuia;

 • 23. să mențină echilibrul contractual;

 • 24. să acorde deduceri privind tarifele de salubrizare aferente pensionarilor, copiilor și persoanelor cu handicap;

 • 25. să îndeplinească obligațiile de depozitare a deșeurilor.

Obligațiile delegatarului

Art. 12. - Delegatarul are următoarele obligații:

 • 1. să elaboreze și să aprobe normele locale și regulamentele de funcționare a prestatorilor de servicii care desfășoară activități de salubrizare pe baza normelor-cadru prevăzute de lege;

 • 2. să aprobe tarifele pentru serviciile publice de salubrizare, să stabilească subvenția care se plătește de la bugetul local pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de operatorul de salubrizare și sumele efectiv încasate din tarife ca urmare a prestării serviciilor;

 • 3. să predea delegatului la data intrării în vigoare a contractului de delegare toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

 • 4. să notifice părților interesate informații referitoare la încheierea prezentului contract de delegare;

 • 5. să faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • 6. să-și asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepția celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin contractul de delegare;

 • 7. să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în așa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public de salubrizare;

 • 8. să nu-l tulbure pe delegatîn exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;

 • 9. să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor delegatului;

 • 10. să mențină echilibrul contractual;

 • 11. „Compensația astfel acordată se calculează în funcție de numărul pensionarilor, copiilor și persoanelor cu handicap care beneficiază de deduceri, precum și în funcție de cantitatea de deșeuri depozitată de către delegat și se aprobă în prealabil de Consiliul Local al Unitatatii administrativ-teritorială a Sectorul 5 al

Municipiului București Compensația se revizuiește la propunerea delegatului, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local, și se monitorizează permanent de către delegatar.

Delegatul va prezenta delegatarului numărul persoanelor care beneficiază de deduceri, cantitatea de deșeuri depozitată, precum și costurile nete suportate pentru acestea, astfel încât compensația să nu depășească ceea ce este necesar pentru acoperirea acestor costuri. în vederea recuperării oricărei supracompensații, delegatul va pune la dispoziția delegatarului toate documentele necesare care au fundamentat cuantumul compensației și, în cazul în care se constată că s-au acordat compensații mai mari decât costurile nete necesare, delegatul va restitui diferența către delegatar."

CAPITOLUL VIII

Cantitatea și calitatea serviciilor, indicatori de performanță

Art. 13. - (1) Indicatorii de performanță, cantitatea și calitatea serviciilor sunt prevăzute în caietul de sarcini cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul contract de delegare.

 • (2) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori în asigurarea serviciilor publice de salubrizare.

 • (3) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile publice de salubrizare, având în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubrizare;

 • d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul salubrizării.

Art. 14. - Indicatorii de performanță pentru serviciul public de salubrizare se referă la:

 • a) situația îndeplinirii parametrilor din contractul de delegare (orar de funcționare pe ore și zile, ritmicitatea serviciului);

 • b) relațiile generale operator-utilizator;

 • c) situația personalului: număr, structură, accidente de muncă, stare de sănătate;

 • d) relațiile sociale patronat-sindicate;

 • e) starea tehnică a infrastructurii și a vehiculelor;

 • f) analiza comparativă a costurilor de exploatare;

 • g) stadiul de realizare a programului de investiții;

 • h) execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

 • i) accesul neîngrădit al autorităților administrației publice centrale și locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

 • - modului respectării și îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate;

 • - calității și eficienței serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare;

 • - modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană, încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • - modului de formare și de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;

 • - stadiului de realizare a investițiilor;

 • - modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice;

 • j) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei părți.

Art. 15. - Indicatorii de performanță minimali, generali și garantați pentru serviciile publice de salubrizare sunt stabiliți în anexa nr. 3 a prezentului contract.

CAPITOLUL IX

Art. 16. Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se pot ajusta, cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor, în raport cu evoluția parametrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli.

Ajustarea/modificarea prețului contractului pe parcursul derulării, se va efectua fara ca aceasta sa reprezinte modificare substanțiala a contractului prin încheierea unui act adițional la contract. Ajustarea/modificarea prețului contractului va opera oricând pe parcursul derulării contractului ca urmare a modificărilor legislative sau a emiterii de către autoritatile locale a unor acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe / impozite locale al căror efect se reflecta in creșterea / diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat prețul contractuluise va aproba prin hotărârea Consiliului Local al Unitatatii administrativ-teritorială a Sectorul 5 al Municipiului București.

Art. 17. Plata facturilor se poate face astfel:

 • - angajatului delegatului care distribuie facturile și care are și calitatea de casier încasator;

 • - la casieria și la centrele de încasare ale delegatului.

 • - prin virament bancar.

CAPITOLUL X

încetarea contractului

Art. 18. - Prezentul contract de delegare încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, daca părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina delegatului;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către delegat, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina delegatului către delegatar;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către delegatar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina delegatarului către delegat;

 • e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului delegat sau în cazul imposibilității obiective a delegatului de a-l exploata, fără plata unei despăgubiri;

 • f) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea delegării, care se poate face numai prin act administrativ, la propunerea delegatarului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. în această situație de încetare a delegării nu se percep daune;

 • g) alte clauze de încetare a contractului de delegare, fără a aduce atingere clauzelor și condițiilor reglementate de lege.

CAPITOLUL XI

Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între delegatar și delegat

Art.19. -(1) Delegatul are obligația să dețină toate acordurile, autorizațiile și avizele prevăzute de legislația în domeniu și să respecte normele legale de profil.

(2) Delegatarul decide aprobarea și finanțarea lucrărilor de investiții aferente infrastructurii serviciului public de salubrizare necesar pentru conformare la cerințele impuse de autoritățile de mediu.

CAPITOLUL XII

Politica de menținere și recalificare a forței de muncă, precum și protecția acesteia pe durata valabilității contractului de delegare

Art.20. - Personalul angajat al delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajați, în vederea perfecționării acestora prin participarea lor la cursuri, seminare, instruiri.

CAPITOLUL XIII

Forța majoră

Art. 21. - (1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de delegare, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 48 de ore producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • (3) Daca în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL XIV

Rezilierea contractului de delegare

Art.22. Rezilierea de plin drept a prezentului contract operează:

 • - în cazul întârzierii plății redevenței cu mai mult de 120 de zile;

-în cazul cesionării prezentului contract de delegare de către delegat;

 • - în cazul neîndeplinirii de către delegat a indicatorilor de performanță;

-în cazul retragerii licenței de prestare a serviciului de către A.N.R.S.C.

CAPITOLUL XV

Răspunderea contractuală

Art. 23. - (1) Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de delegare atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

(2) Partea în culpă este obligată la plata penalităților de 0,03% pe zi de întârziere, pentru neîndeplinirea oricărei obligații asumată prin prezentul contract.

CAPITOLUL XVI

Litigii

Art. 24. - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare sunt de competența instanței judecătorești.

CAPITOLUL XVII

Alte clauze

Art. 25. - (1) Modificarea și revizuirea prezentului contract de delegare se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante."

CAPITOLUL XVIII

Garanția de bună execuție

„Art. 26. (1) Delegatul va constitui, pe propriul său cost și va menține în vigoare, pe toată durata

contractului de delegare, Garanția de Bună Execuție în favoarea delegatarului, în cuantum de ..............................lei. Garanția de Buna Execuție se constituie pe toată durata contractului și se va depune în contul de disponibil distinct deschis la dispoziția delegatarului. Garanția de Bună Execuție se va restitui la data încetării contractului în termen de 30 de zile de la reglarea plăților și a penalităților. Garanția se depune de către delegat într-un cont deschis la dispoziția delegatarului la Trezorerie. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate delegatarului de către delegat în baza contractului.

 • (2) Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către delegatar, în limita prejudiciului creat, numai după notificarea delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul acordat pentru remedierea acestora. Dacă delegatul nu acoperă prejudiciul în termenul acordat, delegatarul va executa Garanția de Bună Execuție, fără nicio altă notificare.

 • (3) în cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilității, din orice motiv, a Garanției de Bună Execuție, delegatul o va reface sau va constitui o altă Garanție de Bună Execuție, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de asemenea stingere, expirare, anulare sau încetare a valabilității și pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada de valabilitate a Garanției de Bună Execuție anterioare."

ANEXA NR. 3

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE

A UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALA a Sectorul 5 al Municipiului București

TABEL NR. 1

Activitatea serviciului de salubrizare

Descrierea indicatorului

Valoarea minimă a indicatorului

Colectarea separată a deșeurilor municipale

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale.

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat

40% pentru anul 2019

reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către stația/stațiile de sortare.

Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare.

în lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plasticși sticlă din deșeurile municipalese consideră a fi 33%.

50% pentru an ul 2020 60% pentru an ul 2021

70% începând cu anul 2022

Operarea stațiilor de sortare

Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare (%).

75%*

Operarea instalației de tratare mecano-biologică

Cantitatea totală de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă trimise anual la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptată la instalația de tratare mecano-biologică (%).

3%*

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

Cantitatea totală de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, predată pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei stații de transfer ca procentaj din cantitatea de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora colectate (%).

30%în anul 2017

45% în anul 2018

55%în anul 2019

70%în anul 2020

* Indicatorii de performanță sunt obligatorii atât în cazul stațiilor de sortare, respectiv a instalațiilor de tratare mecano-biologică din cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor, cât și a celor aparținând terților care tratează deșeurile municipale.

Penalitățile pentru nerealizarea acestor indicatori de performanță vor fi aferente tarifului de depozitare și contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile suplimentare de deșeuri eliminate prin depozitare care depășesc cantitățile corespunzătoare acestor indicatori de performanță.

TABEL NR. 2 - Indicatori de performanță cu rol de monitorizare a implementării instrumentului „plătește pentru cât arunci"

Populația care a solicitat aplicarea instrument^ 2019-5% economic „plătește pentru cât arunci" raportat I populația totală din aria de delegare (%)

 • 2020 - 10%

 • 2021 -15%

începând cu 2022 - 20%


TABEL NR. 3

Nr.

Crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Trim.l

Trim.2

Trim.3

Trim.4

Total ar

1.

Indicatori de performanță generali

1.1.

CONTRACTAREA    SERVICIILOR    DE

SALUBRIZARE Șl DESZĂPEZIRE

a) numărul de contracte de încheiate raportat la numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori

100%

100%

100%

100%

100%

b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice

100%

100%

100%

100%

100%

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

90%

90%

90%

90%

90%

d) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate a activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități

90%

90%

90%

90%

90%

1.2.

MĂSURAREA Șl GESTIUNEA CANTITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE

a) numărul de recipiente de precolectare asigurate pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

75%

75%

75%

75%

75%

b) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

95%

95%

95%

95%

95%

c) ponderea din numărul de reclamați! de la lit. b) care s-au dovedit justificate

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

d) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

100%

100%

100%

100%

100%

e) numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale.

-

-

-

-

-

f) numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

-

-

-

-

-

g) penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale raportate la valoarea prestației, pe activități

-

-

-

-

-

i) cantitatea totală de deșeuri colectate din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală de deșeuri colectată

12%

12%

12%

12%

12%

j) suprafața efectiv curățată raportată la suprafața programată pentru curățare

100%

100%

100%

100%

100%

k) suprafața efectiv deszăpezită raportată la suprafața programată pentru deszăpezire

100%

100%

100%

100%

100%

1.3.

FACTURAREA      Șl      ÎNCASAREA

CONTRAVALORII PRESTAȚIILOR

a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori pe categorii de utilizatori

1%

1%

1%

1%

1%

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în mai puțin de 30 zile

100%

100%

100%

100%

100%

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit justificate

30%

30%

30%

30%

30%

d) valoarea totală a facturilor încasate raportate la valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de activități

70%

70%

70%

70%

70%

1.4.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe activități și categorii de utilizatori

1%

1%

1%

1%

1%

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile

100%

100%

100%

100%

100%

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat

20%

20%

20%

20%

20%

2.

INDICATORI DE PRFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență

-

-

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate

■-

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoarea totală facturată aferentă activității

c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale, pe activități

-

d) numărul de intervenții întârziate (mai mari de 30 de minute)

-

-

-

-

-

e)      numărul      de      intervenții

necorespunzătoare

-

-

-

-

-

Restul prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București din data de rămân neschimbate

Prezentul contract de delegare intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și un exemplar pentru a fi comunicat Consiliului Local al SECTORULUI 5 BUCUREȘTI.

Delegatar,


Delegat,


SECTOR 5 BUCUREȘTI


SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A.


Primar


Administrator -


Secretar-


Director -ANEXA 4A la H.C.L. Sector 5 nr. ^X/23.03.2020

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE A SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TABEL NR. 1

Activitatea serviciului de salubrizare

Descrierea indicatorului

Valoarea minimă a indicatorului

Colectarea separată a deșeurilor municipale

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale.

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către stația/stațiile de sortare.

Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare.

în lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33%.

40% pentru anul 2019

50% pentru anul 2020 60% pentru anul 2021 70%începând cu anul 2022

Operarea stațiilor de sortare

Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare (%).

75%*

Operarea instalației de tratare mecano-biologică

Cantitatea totală de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă trimise anual la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptată la instalația de tratare mecano-biologică (%).

3%*

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

Cantitatea totală de deșeuri provenite din ocuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, predată pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, nclusiv operațiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei stații de transfer ca procentaj din cantitatea de deșeuri orovenite din locuințe, generate de activități de

30% în anul 2017 45%în anul 2018 55% în anul 2019 70%în anul 2020

reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora colectate (%).

* Indicatorii de performanță sunt obligatorii atât în cazul stațiilor de sortare, respectiv a instalațiilor de tratare mecano-biologică din cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor, cât și a celor aparținând terților care tratează deșeurile municipale.

Penalitățile pentru nerealizarea acestor indicatori de performanță vor fi aferente tarifului de depozitare și contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile suplimentare de deșeuri eliminate prin depozitare care depășesc cantitățile corespunzătoare acestor indicatori de performanță.

TABEL NR. 2 - Indicatori de performanță cu rol de monitorizare a implementării instrumentului „plătește pentru cât arunci"

Populația care a solicitat aplicarea instrument^ 2019-5% economic „plătește pentru cât arunci" raportat I populația totală din aria de delegare (%)

 • 2020 -10%

 • 2021 - 15%

începând cu 2022 - 20%


TABEL NR. 3

Nr.

Crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Trim.l

Trim.2

Trim.3

Trim.4

Total

an

1.

Indicatori de performanță generali

1.1.

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE

SALUBRIZARE Șl DESZĂPEZIRE

a) numărul de contracte de încheiate raportat la numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori

100%

100%

100%

100%

100%

b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice

100%

100%

100%

100%

100%

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

90%

90%

90%

90%

90%

d) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate a activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități

90%

90%

90%

90%

90%

1.2.

MĂSURAREA Șl GESTIUNEA CANTITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE

a) numărul de recipiente de precolectare        asigurate        pe

tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

75%

75%

75%

75%

75%

b) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

95%

95%

95%

95%

95%

c) ponderea din numărul de reclamații de la lit. b) care s-au dovedit justificate

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

d) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

100%

100%

100%

100%

100%

e) numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale.

-

-

-

-

-

f) numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

-

-

-

-

-

g) penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale raportate la valoarea prestației, pe activități

*

-

-

-

-

i) cantitatea totală de deșeuri colectate din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală de deșeuri colectată

12%

12%

12%

12%

12%

j) suprafața efectiv curățată raportată la suprafața programată pentru curățare

100%

100%

100%

100%

100%

k) suprafața efectiv deszăpezită raportată la suprafața programată pentru deszăpezire

100%

100%

100%

100%

100%

1.3.

FACTURAREA     Șl     ÎNCASAREA

CONTRAVALORII PRESTAȚIILOR

a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori pe categorii de utilizatori

1%

1%

1%

1%

1%

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în mai puțin de 30 zile

100%

100%

100%

100%

100%

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit justificate

30%

30%

30%

30%

30%

d) valoarea totală a facturilor încasate raportate la valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de activități

70%

70%

70%

70%

70%

1.4.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe activități și categorii de utilizatori

1%

1%

1%

1%

1%

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile

100%

100%

100%

100%

100%

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat

20%

20%

20%

20%

20%

2.

INDICATORI DE PRFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate

-

-

-

-

-

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri       datorate       culpei

operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoarea totală facturată aferentă activității

c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale, pe activități

-

-

-

-

d) numărul de intervenții întârziate (mai mari de 30 de minute)

*

-

-

-

-

e)     numărul     de     intervenții

necorespunzătoare

-

-

-

-

-

INDICATORI TEHNICI CORELAȚI CU ȚINTELE/OBIECTIVELE ASUMATE LA NIVEL NAȚIONAL

Categorie deșeu

Obiectiv/Țintă

An de îndeplinire

Deșeuri municipale

Atingerea unui nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere și, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere.

Până în anul 2020

Deșeuri din construcții și demolări

Atingerea unui nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare.

Rata minimă de colectare este de 45 % și este calculată pe baza greutății totale a DEEE colectate într-un anumit an în statul membru în cauză, exprimată ca procent din greutatea medie a EEE introduse pe piață în acel stat membru în cei trei ani precedenți.

Până în anul 2020

începând cu data contractului de delegare

Rata de colectare minimă care trebuie realizată anual este de 65 % din greutatea medie a EEE introduse pe piață în cei trei ani precedenți în statul membru în cauză sau, alternativ, de 85 % din DEEE generate, raportat la greutate, pe teritoriul statului membru respectiv.

începând     din

2019

O rată de pregătire pentru reutilizare și reciclare cuprinsă între 55 - 80%, respectiv o rată de valorificare cuprinsă între 55 - 80% (în funcție de categoria de DEEE).

începând cu data contractului de delegare

O rată de pregătire pentru reutilizare și reciclare cuprinsă între 55 - 80%, respectiv o rată de valorificare cuprinsă între 75 - 80% (în funcție de categoria de DEEE).

începând     cu

15.08.2018

Deșeuri de baterii și acumulatori

Realizarea unei rate minime de colectare de 25%, raportat la cantitatea pusă pe piață.

începând cu data contractului de delegare

Realizarea unei rate minime de colectare de 45%, raportat la cantitatea pusă pe piață.

începând cu data contractului de delegare

Procesele de reciclare trebuie sa realizeze următoarele niveluri minime de eficiență privind reciclarea; a) reciclarea a 65% din greutatea medie a bateriilor și acumulatorilor cu plumb acid, inclusiv reciclarea conținutului de plumb la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic, evitându-se în același timp costurile excesive; b) reciclarea a 75% din greutatea medie a bateriilor și acumulatorilor cu nichel-cadmiu, inclusiv reciclarea conținutului de cadmiu la cel mai înalt nivel care este fezabil tehnic, evitându-se în același timp costurile excesive; și c) reciclarea a 50% din greutatea medie a celorlalte deșeuri de baterii și acumulatori.

începând cu data contractului de delegare

Vehicule scoase din uz

Operatorii economici sunt obligați să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol: a) reutilizarea și valorificarea a cel puțin 75% din masa medie pe vehicul și an, pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980; b) reutilizarea și valorificarea a cel puțin 85% din masa medie pe vehicul și an, pentru vehiculele fabricate după 1 ianuarie 1980; c) reutilizarea și reciclarea a 70% din masa medie pe vehicul și an, pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980; d) reutilizarea și reciclarea a 80% din masa medie pe vehicul și an, pentru vehiculele fabricate începând cu 1 ianuarie 1980.

începând cu data contractului de delegare

Operatorii economici sunt obligați să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol a vehiculului: a) reutilizarea și valorificarea a cel puțin 95% din masa medie pe vehicul și an, pentru toate vehiculele scoase din uz;

b) reutilizarea și reciclarea a cel puțin 85% din masa medie pe vehicul și an, pentru toate vehiculele scoase din uz.

începând cu data contractului de delegare

Anvelope uzate

Colectarea a 60% din cantitatea introdusă pe piață în anul precedent.

începând cu data contractului de delegare

Colectarea a 70% din cantitatea introdusă pe piață în anul precedent.

începând cu data contractului de delegare

Colectarea a 70% din cantitatea introdusă pe piață în anul precedent. 80 % reprezintă întreaga cantitate de anvelope introduse pe piață, devenite anvelope uzate, ținându-se cont de pierderile în greutate a anvelopelor, prin uzură, de până la 20 %.

începând cu data contractului de delegare

Reutilizarea, refolosirea ca atare, reșaparea, reciclarea și/sau valorificarea termoenergetică a întregii cantități de anvelope uzate colectate.

-

PREȘED ALEXANDRUpagini.


Anexa 5 la H.C.L. Sector 5 nr. /23.03.2020


Tarifele serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București - 24ANEXA NR 1

Fisa de fundamentare a tarifului pentru colectare si transport deșeuri reziduale de la populație SECTOR 5 BUCUREȘTI

Nr. crt.

Tip cheltuiala / venit

UM/luna

Programat lunar lei

Justificare

1

Cheltuieli materiale, din care:

lei

629,425.90

1.1.

Combustibil și lubrifianți

lei

382,800.00

29 autocompactoare/zi x 8 1/ ora x 10 ore pe zi x

30 de zile pe luna *5.5 lei/1

1.2.

Energie electrică tehnologică

lei

0.00

1.3.

Piese de schimb, utilaje

lei

27,550.00

Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completări uleiuri, gresare autocompactoare, etc 950 lei x 29 autocompactoare

1.4.

Materii prime și materiale consumabile

lei

870.00

Cheltuieli cu materiale de birotica (consumabile birou, tipărire carnete anexa 3, tipărire contracte persoane juridice, facturiere, chitantiere,etc...)

1.5.

Echipament de lucru și protecția muncii

lei

2,645.83

Echipament de protecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iama, bocanci de lucru, mânuși protecție, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autospeciala (șofer + incarcatori): 127 angajați x 250 lei per echipament / 12 luni

1.6.

Reparații

lei

72,500.00

Revizii programate autocompactoare conform manualului de intretinere si garanție pentru 29 autocompactoare (total ore funcționare -2800 ore / an, aprox. 5 revizii / an x 6000 lei / revizie

1.7.

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

lei

0.00

1.8.

Redevență

lei

1 10,988.07

Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe durata contractului de delegare 5% din total venituri

1.9.

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

0.00

1.10

Alte servicii executate de terți

lei

25,660.00

Furnizori, servicii extemalizate, (contabilitate, Achiziții, juridic, etc)

1.11.

Alte cheltuieli materiale

lei

6,412.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute (1% din total cheltuilei materiale)

2

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei

415,458.00

2.1.

Salarii net

lei

365,520.00

Salarii personal TESA ( 8 personal TESA) + salarii personal operativ (36 șoferi + 92 incarcatori)

2.2.

CAS 25%

lei

0.00

25 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.3.

CAM 2.5%

lei

9,138.00

2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.4.

CASS 10%

lei

0.00

10 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.5.

Fond accidente și boli profesionale 0%

lei

0.00

0 % cheltuieli angajator Ia salariul net, impozite aferente venituri

2.6.

Cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații 0%

lei

0.00

0% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.7.

Impozit pe venit 10%

lei

0.00

10% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.8.

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

lei

40,800.00

Personalul deservent + tesa valoare bonuri de masa lunar 300 de lei de persoane x 136 angajați

3

Taxe, licențe, RCA, rovinieta

lei

18,125.00

RCA + impozite utilaje, licențe transport (7500 lei x 29 buc / 12 luni)

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei

0.00

5

Cheltuieli cu depozitarea la depozite conforme

lei

525,146.49

S-a luat in calcul indice de generare de 0.9kg pe locuitor x 294695 locuitori x 30 de zile, din care 66% deșeuri reziduale x 100 lei pe tona depozitare

6

Contribuția la Economia Circulara

lei

420,117.19

S-a luat in calcul indice de generare de 0.9kg pe locuitor x 294695 locuitori x 30 de zile, din care 66% deșeuri reziduale x 80 lei pe tona contribuția la Economia Circulara

7

Cheltuieli informare

lei

0.00

8

Alte cheltuieli (indirecte) 20%

lei

125,885.18

S-a luat in calcul 20% din cheltuielile matereiale

A.

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

lei

2,134,157.76

Total cheltuieli (1+2+3+4+5+6+7)

B.

Cheltuieli financiare

lei

20,400.00

Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli medicina muncii: 136 pers x 150 lei

I.

Cheltuieli totale (A+B)

lei

2,154,557.76

Cheltuieli totale (A+B)

II.

Profit 3%

lei

64,636.73

3% din cheltuielile totale

III.

Cotă de dezvoltare 0%

lei

0.00

IV.

Venituri din salubrizare

lei

2,219,194.49

Total venituri: I+II+III

V.

Cantitate programata / Total populație (persoane)

Nr. Persoane

294,695.00

Persoane declarate pe raza Sectorului 5

VI.

Tarif colectare si transport deșeuri reziduale de la persoane fizice (lei/persoana)

lei/persoana

7.53

Tarif persoana/ luna = Total venituri 2371734.55 lei / 294695 persoane =7.53 lei / luna

VII.

TVA 19%

lei/persoana

1.43

TVA 19%

VIII

Tarif, inclusiv TVA (lei/pers)

lei/persoana

8.96

Tarif inclusiv TVA = 7.53 x 19% = 9.00 lei / luna

Fisa de fundamentare a tarifului pentru colectare si transport deșeuri reciclabile de la populație SECTOR 5 ______________BUCUREȘTI______________

Nr.crt.

Tip cheltuiala / venit

UM/Iuna

Programat lunar lei

Justificare

1

Cheltuieli materiale, din care:

lei

280,964.95

1.1.

Combustibil și lubrifianți

lei

171,600.00

13 autocompactoare/zi x 8 1/ ora x 10 ore pe zi x 30 de zile pe luna *5.5 lei/l

1.2.

Energie electrică tehnologică

Iei

0.00

1.3.

Piese de schimb, utilaje

lei

12,350.00

Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completări uleiuri, gresare autocompactoare, etc 950 lei x 13 autocompactoare

1.4.

Materii prime și materiale consumabile

lei

390.00

Cheltuieli cu materiale de birotica (consumabile birou, tipărire carnete anexa 3, tipărire contracte persoane juridice, facturiere, chitanțiere,etc...)

1.5.

Echipament de lucru și protecția muncii

lei

1,062.50

Echipament de protecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iarna, bocanci de lucru, mânuși protecție, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autospeciala (șofer + incarcatori): 51 angajați x 250 lei per echipament / 12 luni

1.6.

Reparații

lei

32,500.00

Revizii programate autocompactoare conform manualului de intretinere si garanție pentru 13 autocompactoare (total ore funcționare ~2800 ore / an, aprox. 5 revizii / an x 6000 lei / revizie)

1.7.

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

lei

0.00

1.8.

Redevență

lei

57,852.45

Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri

1.9.

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

0.00

1.10.

Alte servicii executate de terți

lei

2,344.00

Furnizori, servicii externaiizate, (contabilitate, Achiziții, juridic, etc)

1.11.

Alte cheltuieli materiale

lei

2,866.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute (1% din total cheltuitei materiale)

2

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei

168,192.50

2.1.

Salarii net

lei

147,700.00

Salarii personal TESA ( 5 personal TESA) + salarii personal operativ (15 șoferi + 36 incarcatori)

2.2.

CAS 25%

lei

0.00

25 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.3.

CAM 2.5%

lei

3,692.50

2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.4.

CASS 10%

lei

0.00

10 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.5.

Fond accidente și boli profesionale 0%

lei

0.00

0 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.6.

Cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații 0%

lei

0.00

0% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.7.

Impozit pe venit 10%

lei

0.00

10% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.8.

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichetc de masă)

lei

16,800.00

Personalul deservent + tesa, valoare bonuri de masa lunar 300 de lei de persoane x 56 angajați

3

Taxe, licențe, RCA, rovinicta

lei

8,125.00

RCA + impozite utilaje, licențe transport (7500 lei x 13 buc / 12 luni)

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei

0.00

5

Cheltuieli cu sortarea deșeurilor

lei

630,175.79

S-a luat in calcul indice de generare de 0.9kg pe locuitor x 294695 locuitori x 30 de zile, din care 33% deșeuri reciclabile x 240 lei pe tona de deseu sortata

6

Contribuția la Economia Circulara

lei

0.00

7

Cheltuieli informare

lei

0.00

8

Alte cheltuieli (indirecte) 10%

lei

28,096.50

S-a luat in calcul 10% din cheltuielile matereiale

A.

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

lei

1,115,554.74

Total cheltuieli (1+2+3+4+5+6+7)

B.

Cheltuieli financiare

lei

8,400.00

Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli medicina muncii: 56 pers x 150 lei

I.

Cheltuieli totale (A+B)

lei

1,123,954.74

Cheltuieli totale (A+B)

II.

Profit 3%

lei

33,718.64

3% din cheltuielile totale

III.

Cotă de dezvoltare 0%

lei

0.00

IV.

Venituri din salubrizare

lei

1,157,673.38

Total venituri: I+II+III

V.

Cantitate programata / total populație (persoane)

Nr. Persoane

294,695

Persoane declarate pe raza Sectorului 5

VI.

Tarif colectare si transport deșeuri reciclabilc de la persoane fizice (lei/persoana)

lei/persoana

3.93

Tarif persoana/ luna = Total venituri 1210951.57 lei / 294695 persoane = 3.93 lei / luna

VII.

TVA 19%

lei/persoana

0.75

TVA 19%

VIII

Tarif, inclusiv TVA (lei/pers)

lei/persoana

4.67

Tarif inclusiv TVA = 3.93 x 19% = 4.67 lei / luna

ANEXA NR 3

Fisa de fundamentare a tarifului de colectare si transport deșeuri similare de la Agenti Ec. si Instituții Pulblice ale

SECTOR 5 BUCUREȘTI

Nr.crt.

Tip cheltuiala / venit

UM/luna

Programat lunar lei

Justificare

1

Cheltuieli materiale, din care:

lei

220,372.15

1.1.

Combustibil și lubrifianți

lei

132,000.00

10 autospeciale/zi x 8 1/ ora x 10 ore pe zi x 30 de zile pe luna *5.5 lei/1

1.2.

Energie electrică tehnologică

lei

0.00

1.3.

Piese de schimb, utilaje

lei

9,500.00

Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completări uleiuri, gresare autocompactoare, etc 950 lei x 10 autospeciale

1.4.

Materii prime și materiale consumabile

lei

360.00

Cheltuieli cu materiale de birotica (consumabile birou, tipărire carnete anexa 3, tipărire contracte persoane juridice, facturiere, chitanțiere,etc...)

1.5.

Echipament de lucru și protecția muncii

lei

458.33

Echipament de protecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iama, bocanci de lucru, mânuși protecție, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autospeciala (șofer + incarcatori): 22 angajați x 250 lei per echipament / 12 luni

1.6.

Reparații

lei

25,000.00

Revizii programate autocompactoare conform manualului de intretinere si garanție pentru 12 autospeciale (total ore funcționare ~2800 ore / an, aprox. 5 revizii / an x 6000 lei / revizie)

1.7.

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

lei

0.00

1.8.

Redevență

Iei

48933.81

Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri

1.9.

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

0.00

1.10.

Alte servicii executate de terți

lei

1,134.00

Furnizori, servicii externalizate, (contabilitate, Achiziții, juridic, etc)

1.11.

Alte cheltuieli materiale

lei

2,986.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute (1% din total cheltuilei materiale)

2

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei

91,911.50

2.1.

Salarii net

lei

82,060.00

Salarii personal TESA ( 4 personal TESA) + salarii personal operativ (15 șoferi + 9 incarcatori)

2.2.

CAS 25%

lei

0.00

25 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.3.

CAM 2.5%

lei

2,051.50

2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.4.

CASS 10%

lei

0.00

10 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.5.

Fond accidente și boli profesionale 0%

lei

0.00

0 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.6.

Cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații 0%

lei

0.00

0% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.7.

Impozit pe venit 10%

lei

0.00

10% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.8.

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

lei

7,800.00

Personalul deservent + tesa, valoare bonuri de masa lunar 300 de lei de persoane x 26 angajați

3

Taxe, licențe, RCA, rovinieta

lei

6,250.00

RCA + impozite utilaje, licențe transport (7500 lei x 10 buc /12 luni)

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei

0.00

5

Cheltuieli cu depozitarea la depozite conforme

lei

336,000.00

S-a luat in calcul 9600 mc cu o densitate de 0.35to/mc x 100 lei pe tona de deseu depozitata

6

Contribuția la Economia Circulara

lei

268,800.00

S-a luat in calcul 9600 mc cu o densitate de 0.35to/mc x 80 lei pe tona contribuția la Economia Circulara

7

Cheltuieli informare

lei

0.00

8

Alte cheltuieli (indirecte) 10%

lei

22,037.21

S-a luat in calcul 10% din cheltuielile matereiale

A.

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

lei

945,370.86

Total cheltuieli (1+2+3+44-5+6+7)

B.

Cheltuieli financiare

lei

4,200.00

Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli medicina muncii: 26 pers x 150 lei

I.

Cheltuieli totale (A+B)

lei

949,570.86

Cheltuieli totale (A+B)

II.

Profit 3%

lei

28,487.13

3% din cheltuielile totale

III.

Cotă de dezvoltare 0%

lei

0.00

IV.

Venituri din salubrizare

lei

978,057.99

Total venituri: I+II+III

V.

Cantitate programata (mc)

mc

9,600

Total mc generați lunar de către Agenții Economici si Instituții Publice

VI.

Tarif colectare si transport deșeuri similare Persoane

Juridice (lei/mc)

lei/mc

101.88

Tarif mc = Total venituri 978,057,99 lei / 9600 mc = 101.88 lei / mc

VII.

TVA 19%

lei/mc

19.36

TVA 19%

VIII

Tarif, inclusiv TVA (lei/mc)

lei/mc

121.24

Tarif inclusiv TVA = 101.88 x 19%= 121.24 lei /mc

ANEXA NR 4

Fisa de fundamentare a tarifului de colectare si transport deșeuri reciclabile de la Agcnti Ec. si Instituții Pulblice ale

SECTOR 5 BUCUREȘTI

Nr.crt.

Tip cheltuiala / venit

UM/luna

Programat lunar Ici

Justificare

1

Cheltuieli materiale, din care:

lei

64,676.76

1.1.

Combustibil și lubrifianți

lei

39,600.00

3 autospeciale/zi x 8 1/ ora x 10 ore pe zi x 30 de zile pe luna *5.5 lei/I

1.2.

Energie electrică tehnologică

lei

0.00

1.3.

Piese de schimb, utilaje

lei

2,850.00

Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completări uleiuri, gresare autocompactoare, etc 950 lei x 10 autospeciale

1.4.

Materii prime și materiale consumabile

lei

90.00

Cheltuieli cu materiale de birotica (consumabile birou, tipărire carnete anexa 3, tipărire contracte persoane juridice, facturiere, chitanțiere,etc...)

1.5.

Echipament de lucru și protecția muncii

lei

250.00

Echipament de protecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iarna, bocanci de lucru, mânuși protecție, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autospeciala (șofer + incarcatori): 12 angajați x 250 lei per echipament / 12 luni

1.6.

Reparații

lei

7,500.00

Revizii programate autocompactoare conform manualului de intretinere si garanție pentru 12 autospeciale (total ore funcționare -2800 ore / an, aprox. 5 revizii / an x 6000 lei / revizie)

1.7.

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

lei

0.00

1.8.

Redevență

lei

13,500.76

Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri

1.9.

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

0.00

1.10.

Alte servicii executate de terți

lei

270.00

Furnizori, servicii externaiizate, (contabilitate, Achiziții, juridic, etc)

1.11.

Alte cheltuieli materiale

lei

616.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute (1% din total cheltuitei materiale)

2

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei

44,462.00

2.1.

Salarii net

lei

39,280.00

Salarii personal TESA ( 2 personal TESA) + salarii personal operativ (4 șoferi + 8 incarcatori)

2.2.

CAS 25%

lei

0.00

25 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.3.

CAM 2.5%

lei

982.00

2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.4.

CASS 10%

lei

0.00

10 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.5.

Fond accidente și boli profesionale 0%

lei

0.00

0 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.6.

Cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații 0%

lei

0.00

0% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.7.

Impozit pe venit 10%

lei

0.00

10% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.8.

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

lei

4,200.00

Personalul deservent + tesa, valoare bonuri de masa lunar 300 de lei de persoane x 14 angajați

3

Taxe, licențe, RCA, rovinieta

lei

1,750.00

RCA + impozite utilaje, licențe transport (7500 lei x 3 buc / 12 luni)

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei

0.00

5

Cheltuieli cu sortarea deșeurilor

lei

142,200.00

S-a luat in calcul 3950 mc cu o densitate de 0.15to/mcx 240 lei pe tona de deseu sortata

6

Contribuția la Economia Circulara

lei

0.00

7

Cheltuieli informare

lei

0.00

8

Alte cheltuieli (indirecte)

lei

6,467.68

S-a luat in calcul 10% din cheltuielile matereiaic

A.

Cheltuieli de exploatare (I+2+3+4+5+6+7)

lei

259,556.43

Total cheltuieli (1+2+3+4+5+6+7)

B.

Cheltuieli financiare

Iei

2,100.00

Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli medicina muncii: 14 pers x 150 lei

1.

Cheltuieli totale (A+B)

lei

261,656.43

Cheltuieli totale (A+B)

II.

Profit

Iei

7,849.69

3% din cheltuielile totale

III.

Cotă de dezvoltare

lei

0.00

IV.

Venituri din salubrizare

lei

269,506.12

Total venituri: 1+11+111

V.

Cantitate programata

mc

3,950

Total mc generați lunar de către Agenții Economici si Instituții Publice

VI.

Tarif colectare si transport deșeuri reciclabilc Persoane

Juridice (Ici/mc)

lei/mc

68.23

Tarif mc = Total venituri 269,506.12 lei / 3950 mc = 68.23 lei / mc

VII.

TVA

Ici/mc

12.96

TVA 19%

VIII

Tarif, inclusiv TVA (lei/pers)

lei/mc

81.19

Tarif inclusiv TVA= 68.23 x 19% = 81.19 lei / mc

ANEXA NR 5

Fisa de fu uda meii ta re a tarifului pentru operația de maturat mecanizat a cailor publice SECTOR 5 BUCUREȘTI

Nr.crt.

Tip cheltuiala / venit

UM/luna

Programat lunar lei

Justificare

1

Cheltuieli materiale, din care:

lei

194,992.28

1.1.

Combustibil și hibrifianți

lei

137,280.00

12 automaturatori/zi x 8 1/ ora x 10 ore pe zi x

26 de zile pe luna *5.5 lei/1

1.2.

Energie electrică tehnologică

lei

0.00

1.3.

Piese de schimb, utilaje

lei

7,800.00

Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completări uleiuri, gresare automaturatoare, etc 650 lei x 12 maturatori

1.4.

Materii prime și materiale consumabile

lei

360.00

Cheltuieli cu materiale de birotica (consumabile birou, tipărire carnete anexa 3, tipărire contracte persoane juridice, facturiere, chitanțiere,etc...)

1.5.

Echipament de lucru și protecția muncii

lei

291.67

Echipament de protecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iama, bocanci de lucru, mânuși protecție, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autospeciala (șofer): 14 șoferi x 250 lei per echipament /12 luni

1.6.

Reparații

lei

24,000.00

Revizii programate automaturatoare conform manualului de intretinere si garanție pentru 12 automaturatori (total ore funcționare -2000 ore / an, aprox. 4 revizii / an x 6000 lei / revizie)

1.7.

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

lei

0.00

1.8.

Redevență

lei

22,710.62

Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri

1.9.

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

0.00

1.10.

Alte servicii executate de terți

lei

825.00

Furnizori, servicii extemalizate, (contabilitate, Achiziții, juridic, etc)

1.11.

Alte cheltuieli materiale

lei

1,725.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute (1% din total cheltuilei materiale)                                  j

2

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei

58,005.00

2.1.

Salarii net

lei

52,200.00

Salarii personal TESA ( 1 personal TESA) + salarii personal operativ (14 șoferi^

2.2.

CAS 25%

lei

0.00

25 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.3.

CAM 2.5%

lei

1,305.00

2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.4.

CASS 10%

lei

0.00

10 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.5.

Fond accidente și boli profesionale 0%

lei

0.00

0 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.6.

Cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații 0%

lei

0.00

0% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.7.

Impozit pe venit 10%

lei

0.00

10% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.8.

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

lei

4,500.00

Personalul deservent + tesa, valoare bonuri de masa lunar 300 de tei de persoane x 15 angajați

3

Taxe, licențe, RCA, rovinieta

lei

58,500.00

RCA + impozite utilaje, licențe transport (6500 tei x 12 buc / 8 luni)

1            4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei

0.00

5

Cheltuieli cu depozitarea la depozite conforme

lei

73,732.24

S-a luat in calcul suprafața programata 42132706 mp x cu indicele de 0.175/10000 mp x 100 tei pe tona de deseu depozitata

6

Contribuția la Economia Circulara

lei

58,985.79

S-a luat in calcul suprafața programata 42132706 mp x cu indicele de 0.175to/l 0000 mp x 80 tei pe tona contribuția la Economia Circulara

7

Cheltuieli informare

lei

0.00

8

Alte cheltuieli (indirecte) 10%

lei

19,499.23

S-a luat in calcul 10% din cheltuielile matereiale

A.

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+J+5+6+7)

lei

463,714.54

Total cheltuieli (1+2+3+4+5+6+7)

B.

Cheltuieli financiare

lei

2,250.00

Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli medicina muncii: 15 pers x 150 tei

I.

Cheltuieli totale (A+B)

lei

465,964.54

Cheltuieli totale (A+B)

II.

Profit

lei

13,978.94

3% din cheltuielile totale

III.

Cotă de dezvoltare

lei

IV.

Venituri din salubrizare

Ici

479,943.47

Total venituri: I+II+III

V.

Cantitate programata (mp)

mp

42,132,706.31

Total mp de maturat mecanizat pe luna

VI.

Tarif maturat mecanizat (lei/mp)

lei/mp

0.011

Tarif mp = Total venituri 479,943.47 lei /

42132706.31 mp = 0.01 1 lei / mp

VII.

TVA

lei/mp

0.002

TVA 19%

VIII

Tarif, inclusiv TVA (lei/mp)

lei/mp

0.013

Tarif inclusiv TVA: 0.011 x 19% = 0.013 lei /mp

ANEXA NR 6

Fisa de fundamentare a tarifului pentru operația de stropit a

cailor publice SECTOR 5 BUCUREȘTI

Nr.crt.

Tip cheltuiala / venit

UM/luna

Programat lunar lei

Justificare

1

Cheltuieli materiale, din care:

lei

116,232.15

1.1.

Combustibil și lubrifianți

lei

68,640.00

6 autospeciale cu bazin/zi x 8 1/ ora x 10 ore pe zi x 26 de zile pe luna *5.5 lei/1

1.2.

Energie electrică tehnologică

lei

0.00

1.3.

Piese de schimb, utilaje

lei

3,900.00

Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completări uleiuri, gresare autospeciale, etc 650 lei x 6 autospeciale cu bazin

1.4.

Materii prime și materiale consumabile

lei

180.00

Cheltuieli cu materiale de birotica (consumabile birou, tipărire carnete anexa 3, tipărire contracte persoane juridice, facturiere, chitanțiere,etc..,)

1.5.

Echipament de lucru și protecția muncii

lei

145.83

Echipament de protecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iama, bocanci de lucru, mânuși protecție, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autospeciala 7 șoferi x 250 lei per echipament / 12 luni

1.6.

Reparații

lei

12,000.00

Revizii programate autospeciale conform manualului de intretinere si garanție pentru 6 autospeciale cu bazin (total ore funcționare -2000 ore / an, aprox. 4 revizii / an x 6000 lei / revizie)

1.7.

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

lei

0.00

1.8.

Redevență

lei

9,741.32

Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri

1.9.

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

0.00

1.10.

Alte servicii executate de terți

lei

625.00

Furnizori, servicii extemalizate, (contabilitate, Achiziții, juridic, etc)

1.11.

Alte cheltuieli materiale (apa )

lei

21,000.00

S-a luat in calcul costul apei: 5000 1 x 4 umpleri pe zi pe x 6 utilaje x 25 de zile de funcționare / 1000 = 3000mc apa x 7 lei / mc = 21000 lei

2

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei

30,792.50

2.1.

Salarii net

lei

27,700.00

Salarii personal TESA ( 1 personal TESA) + salarii personal operativ (7 șoferi)

2.2.

CAS 25%

lei

0.00

25 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.3.

CAM 2.5%

lei

692.50

2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.4.

CASS 10%

lei

0.00

10 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.5.

Fond accidente și boli profesionale 0%

lei

0.00

0 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.6.

Cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații 0%

lei

0.00

0% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.7.

Impozit pe venit 10%

lei

0.00

10% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.8.

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

lei

2,400.00

Personalul deservent + tesa, valoare bonuri de masa lunar 300 de lei de persoane x 8 angajați

3

Taxe, licențe, RCA, rovinieta

lei

29,250.00

RCA + impozite utilaje, licențe transport (6500 lei x 6 buc / 8 luni)

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei

0.00

1              5

Cheltuieli cu depozitarea la depozite conforme

lei

0.00

6

Contribuția la Economia Circulara

lei

0.00

7

Cheltuieli informare

lei

0.00

8

Alte cheltuieli (indirecte)

lei

11,623.22

S-a luat in calcul 10% din cheltuielile matereiale

A.

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

lei

187,897.87

Total cheltuieli (1+2+3+4+5+6+7)

B.

Cheltuieli financiare

lei

1,200.00

Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli medicina muncii: 8 pers x 150 lei

I.

Cheltuieli totale (A+B)

lei

189,097.87

Cheltuieli totale (A+B)

II.

Profit

lei              !

5,672.94

3% din cheltuielile totale

III.

Cotă de dezvoltare

lei

0.00

IV.

Venituri din salubrizare

lei

194,770.81

Total venituri: I+II+III

V.

Cantitate programata (mp)

mp

87,795,484.74

Total mp de stropit caile publice pe luna

VI.

Tarif spalat carosabil (lei/mp)

lei/mp (

0.0022             1

Tarif mp = Total venituri 194,770.81 lei / 87795484.74 mp = 0.0022 lei / mp

VII.

TVA

lei/mp

0.0004

TVA 19%

VIII

Tarif, inclusiv TVA (lei/mp)

lei/mp

0.0026

Tarif inclusiv TVA = 0.0022 x 19% = 0.0026 lei /mp

ANEXA NR 7

Fisa de fundamentare a tarifului pentru spalat cu jet de apa

a cailor publice SECTOR 5 BUCUREȘTI

Nr.crt.

Tip cheltuiala / venit

UM/luna

Programat lunar lei

Justificare

1

Cheltuieli materiale, din care:

lei

127,062.58

1.1.

Combustibil și lubrifianți

lei

68,640.00

6 autospeciale cu bazin/zi x 8 1/ ora x 10 ore pe zi x 26 de zile pe luna *5.5 lei/l

1.2.

Energie electrică tehnologică

i            lei

0.00

1.3.

Piese de schimb, utilaje

lei

3,900.00

Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completări uleiuri, gresare autocompactoare, etc 650 lei x 6 autospeciale cu bazin

1.4.

Materii prime și materiale consumabile

lei

135.00

Cheltuieli cu materiale de birotica (consumabile birou, tipărire carnete anexa 3, tipărire contracte persoane juridice, facturiere, chitanțiere,etc...)

1.5.

Echipament de lucru și protecția muncii

lei

145.83

Echipament de protecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iama, bocanci de lucru, mânuși protecție, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autospeciala (șofer + incarcatori): 7 șoferi x 250 lei per echipament / 12 luni

1.6.

Reparații

lei

12,000.00

Revizii programate autospeciale conform manualului de intretinere si garanție pentru 6 autospeciale cu bazin (total ore funcționare -2000 ore / an, aprox. 4 revizii / an x 6000 lei / revizie)

1.7.

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

lei

0.00

1.8.

Redevență

lei

10,191.75

Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri

1.9.

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

0.00

1.10.

Alte servicii executate de terți

lei

550.00

Furnizori, servicii extemalizate, (contabilitate, Achiziții, juridic, etc)

1.11.

Alte cheltuieli materiale (apa )

lei

31,500.00

S-a luat in calcul costul apei: 10000 1 x 3 umpleri pe zi pe x 6 utilaje x 25 de zile de funcționare / 1000 = 4500mc apa x 7 lei / mc = 31500 lei

2

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei

29,709.84

2.1.

Salarii net

lei

26,643.75

Salarii personal TESA ( 1 personal TESA) + salarii personal operativ (7 șoferi)

2.2.

CAS 25%

lei

0.00

25 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.3.

CAM 2.5%

lei

666.09

2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.4.

CASS10%

lei

0.00

10 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.5.

Fond accidente și boli profesionale 0%

lei

0.00

0 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.6.

Cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații 0%

lei

0.00

0% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.7.

Impozit pe venit 10%

lei

0.00

10% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.8.

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

lei

2,400.00

Personalul deservent + tesa, valoare bonuri de masa lunar 300 de lei de persoane x 8 angajați

3

Taxe, licențe, RCA, rovinieta

lei

29,250.00

RCA + impozite utilaje, licențe transport (6500 lei x 6 buc / 8 luni)

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei

0.00

5

Cheltuieli cu depozitarea la depozite conforme

lei

0.00

6

Contribuția la Economia Circulara

lei

0.00

7

Cheltuieli informare

lei

0.00

8

Alte cheltuieli (indirecte)

lei

12,706.26

S-a luat in calcul 10% din cheltuielile matereiale

A.

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+S+6+7)

lei

198,728.68

Total cheltuieli (1+2+3+4+5+6+7)

B.

Cheltuieli financiare

lei

1,200.00

Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli medicina muncii: 8 pers x 150 lei

I.

Cheltuieli totale (A+B)

Iei

199,928.68

Cheltuieli totale (A+B)

II.

Profit

Iei

5,997.86

3% din cheltuielile totale

III.

Cotă de dezvoltare

lei

0.00

IV.

Venituri din salubrizare

lei

205,926.54

Total venituri: I+I1+II1

V.

Cantitate programata (mp)

mp

5,259,717.84

Total mp de spalat caile publice pe luna

VI.

Tarif spalat carosabil cu jet de apa (lei/mp)

lei/mp

0,0392

Tarif mp = Total venituri 205,926.54 lei / 5259717.84 mp = 0.0392 lei/mp

VII.

TVA

lei/mp

0.0074

TVA 19%

VIII

Tarif, inclusiv TVA (lei/mp)

lei/mp

0.0466

Tarif inclusiv TVA = 0.0392 x 19% = 0.0466 lei /mp

ANEXA NR 8

Fisa de fundamentare a tarifului pentru maturat manual a

cailor publice SECTOR 5 BUCUREȘTI

Nr.crt.

Tip cheltuiala / venit

UM/luna

Programat lunar Ici

Justificare

1

Cheltuieli materiale, din care:

lei

57,502.34

1.1.

Combustibil și lubrifianți

lei

0.00

1.2.

Energie electrică tehnologică

lei

0.00

1.3.

Piese de schimb, utilaje

lei

0.00

1.4.

Materii prime și materiale consumabile

lei

19,000.00

Cheltuieli cu materiale (consumabile birou, tipărire programe, maturi, saci, faras, pubela incarcare, etc...)

1.5.

Echipament de lucru și protecția muncii

lei

3,958.33

Echipament de protecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iarna, bocanci de lucru, mânuși protecție, vesta reflectorizanta) pentru personal: 200 operatori maturat x 250 lei per echipament / 12 luni

1.6.

Reparații

lei

0.00

1.7.

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

lei

0.00

1.8.

Redevență

lei

34,067.01

Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri

1.9.

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

0.00

1.10.

Alte servicii executate de terți

lei

150.00

Furnizori, servicii extemalizate, (contabilitate, Achiziții, juridic, etc)

1.11.

Alte cheltuieli materiale

lei

327.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute (1 % din total cheltuitei materiale)

2

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei

461,668.00

2.1.

Salarii net

lei

393,920.00

Salarii personal TESA ( 3 personal TESA) + 200 operatori maturat

2.2.

CAS 25%

lei

0.00

25 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.3.

CAM 2.5%

lei

9,848.00

2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.4.

CASS 10%

lei

0.00

10 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.5.

Fond accidente și boli profesionale 0%

lei

0.00

0 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.6.

Cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații 0%

lei

0.00

0% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.7.

Impozit pe venit 10%

lei

0.00

10% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.8.

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

lei

57,900.00

Personalul deservent + tesa, valoare bonuri de masa lunar 300 de lei de persoane x 203 angajați

3

Taxe, licențe, RCA, rovinieta

lei

0.00

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei

0.00

5

Cheltuieli cu depozitarea la depozite conforme

lei

55,274.45

S-a luat in calcul suprafața programata 31585399 mp x cu indicele de 0.175/10000 mp x 100 lei pe tona de deseu depozitata

6

Contribuția la Economia Circulara

lei

44,219.56

S-a luat in calcul suprafața programata 31585399 mp x cu indicele de 0.175to/l0000 mp x 80 lei pe tona contribuția la Economia Circulara

7

Cheltuieli informare

lei

0.00

8

Alte cheltuieli (indirecte)

lei

5,750.23

S-a luat in calcul 10% din cheltuielile matereiale

A.

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

lei

624,414.58

Total cheltuieli (1+2+3+4+5+6+7)

B.

Cheltuieli financiare

lei

30,450.00

Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli medicina muncii: 203 pers x 150 lei

1.

Cheltuieli totale (A+B)

lei

654,864.58

Cheltuieli totale (A+B)

II.

Profit

lei

19,645.94

3% din cheltuielile totale

III.

Cotă de dezvoltare

lei

0.00

IV.

Venituri din salubrizare

lei

674,510.52

Total venituri: I+II+III

V.

Cantitate programata mp

mp

31,585,399.29

Total mp de maturat mecanizat pe luna

VI.

Tarif maturat manual (lei/mp)

lci/mp

0.0214

Tarif mp maturat manual = Total venituri 674,510.52lei / 31585399.29 mp = 0.0214 lei / mp

VII.

TVA

lei/mp

0.0041

TVA 19%

VIII

Tarif, inclusiv TVA (lei/mp)

lei/mp

0.0254

Tarif inclusiv TVA = 0.0214 x 19% = 0.0254 lei /mp

Fisa de fundamentare a tarifului pentru răzuit rigole a eailor publice SECTOR 5 BUCUREȘTI

Nr.crt.

Tip cheltuiala / venit

UM/luna

Programat lunar lei

Justificare

1

Cheltuieli materiale, din care:

lei

8,242.21

1.1.

Combustibil și lubrifianți

lei

0.00

1.2.

Energie electrică tehnologică

lei

0.00

1.3.

Piese de schimb, utilaje

lei

0.00

1.4.

Materii prime și materiale consumabile

lei

3,000.00

Cheltuieli cu materiale (consumabile birou, tipărire programe, maturi, saci, lopata, pubela incarnare, etc...)

1.5.

Echipament de lucru și protecția muncii

lei

625.00

Echipament de protecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iama, bocanci de lucru, mânuși protecție, vesta reflectorizanta) pentru personal: 30 operatori x 250 lei per echipament / 12 luni

1.6.

Reparații

lei

0.00

1.7.

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

lei

0.00

1.8.

Redevență

lei

4,372.21

Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri

1.9.

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

0.00

1.10.

Alte servicii executate de terți

lei

88.00

Furnizori, servicii externaiizate, (contabilitate, Achiziții, juridic, etc)

1.11.

Alte cheltuieli materiale

lei

157.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute (1 % din total cheltuilei materiale)

2

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei

75,556.00

2.1.

Salarii net

lei

64,640.00

Salarii personal TESA ( 1 personal TESA) + 30 operatori

2.2.

CAS 25%

lei

0.00

25 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.3.

CAM 2.5%

lei

1,616.00

2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.4.

CASS 10%

lei

0.00

10 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.5.

Fond accidente și boli profesionale 0%

lei

0.00

0 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.6.

Cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații 0%

lei

0.00

0% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.7.

Impozit pe venit 10%

lei

0.00

10% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.8.

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

lei

9,300.00

Personalul deservent + tesa, valoare bonuri de masa lunar 300 de lei de persoane x 31 angajați

3

Taxe, licențe, RCA, rovinieta

lei

0.00

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei

0.00

5

Cheltuieli cu depozitarea la depozite conforme

lei

241.24

S-a luat in calcul suprafața programata 137853 mp x cu indicele de 0.175/10000 mp x 100 lei pe tona de deseu depozitata

6

Contribuția la Economia Circulara

lei

192.99

S-a luat in calcul suprafața programata 137853 mp x cu indicele de 0.175to/l 0000 mp x 80 lei pe tona contribuția la Economia Circulara

7

Cheltuieli informare

lei

0.00

8

Alte cheltuieli (indirecte)

lei

824.22

S-a luat in calcul 10% din cheltuielile matereiale

A.

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

lei

85,056.67

Total cheltuieli (1+2+3+4+5+6+7)

B.

Cheltuieli financiare

lei

4,650.00

Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli medicina muncii: 31 pers x 150 lei

I.

Cheltuieli totale (A+B)

lei

89,706.67

Cheltuieli totale (A+B)

11.

Profit

lei

2,691.20

3% din cheltuielile totale

III.

Cotă de dezvoltare

lei

0.00

IV.

Venituri din salubrizare

lei

92,397.87

Total venituri: I+I1+II1

V.

Cantitate programata mp

mp

137,853.06

Total mp de maturat mecanizat pe luna

VI.

Tarif răzuit rigole (lei/mp)

lci/mp

0.6703

Tarif mp maturat manual = Total venituri 137,853.06 lei / 137853.06 mp = 0.6703 lei / mp

VII.

TVA

lei/mp

0.1274

TVA 19%

VIII

Tarif, inclusiv TVA (lei/mp)

lei/mp

0.7976

Tarifinclusiv TVA = 0.6703 x 19% = 0.7976 lei /mp

ANEXA NR 10


FIih de fundamentare a tarifului pentru întreținere stradala ____________SECTOR 5 BUCUREȘTI____________

Nr.crt.

Tip cheltuiala / venit

UM/luna

Programat lunar lei

Justificare

1

Cheltuieli materiale, din care:

Ici

94,231.55

1.1.

Combustibil și lubrifianți

Ici

52,800.00

5 autocompactoare/zi x 8 1/ ora x 8 ore pe zi x 30 de zile pe luna *5.5 lei/1

1.2.

Energie electricii tehnologicii

lei

0.00

1.3.

Piese de schimb, utilaje

lei

3.250.00

Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completări uleiuri, gresare autocompactoare, etc: 650 lei x 5 autocompactoare

1.4.

Materii prime și materiale consumabile

Ici

150.00

Cheltuieli cu materiale de birotica (consumabile birotica, saci, lopeti, ,etc...)

1.5.

Echipament de lucru și protecția muncii

lei

375.00

Echipament de proiecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iama, bocanci de lucru, mânuși proiecție, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autocompactoare (șofer): 6 șoferi si 12 operatori x 250 Ici per echipament /12 luni

1.6.

Reparații

lei

12,500.00

Revizii programate automaturatoare conform manualului de intre tinere si garanție pentru 12 automaturatori (total ore funcționare -2800 ore / an, aprox. 5 revizii / an x 6000 Ici / revizie)

1.7.

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

lei

0.00

1.8.

Redevență

lei

24,100.55

Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri

1.9.

Cheltuieli cu protecția mediului

Ici

0.00

1.10.

Alte servicii executate de terți

lei

350.00

Furnizori, servicii extemalizate, (contabilitate. Achiziții, juridicf etej

1.11.

Alte cheltuieli materiale

lei

706.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute (1% din total cheltuitei materiale^)

2

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei

56,581.00

2.1.

Salarii net

Ici

49,640.00

Salarii personal TESA ( 1 personal TESA) + salarii personal operativ (6 șoferi) + 12 operatori

2.2.

CAS 25%

lei

0.00

25 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.3.

CAM 2.5%

Ici

1,241.00

2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.4.

CASS 10%

Ici

0.00

10 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.5.

Fond accidente și boli profesionale 0%

lei

0.00

0 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.6.

Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații 0%

Ici

0.00

0% cheltuieli angajator la salariul net. impozite aferente venituri

2.7.

Impozit pe venit 10%

Ici

0.00

10% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.8.

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

lei

5,700.00

Personalul deservent + tesa, valoare bonuri de masa lunar 300 de lei de persoane x 15 angajați

3

Taxe, licențe, RCA, rovlnieta

Ici

2,708.33

RCA + impozite utilaje, licențe transport (6500 lei x 5 buc /12 luni)

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei

0.00

5

Cheltuieli cu depozitarea la depozite conforme

lei

168,100.00

S-a efectuat după Standardul 13400; Qs=295OOO x 0,19 x 0.001 = 56 tone / zi deșeuri stradale, Cantitate lunara 1681 tone x 100 lei depozitare

6

Contribuția la Economia Circulara

Ici

134,480.00

S-a efectuat după Standardul 13400; Qs=295000 x 0,19 x 0.001 = 56 tone / zi deșeuri stradale; Cantitate lunara 1681 tone x 80 lei contribuția la Economia Circulara

7

Cheltuieli informare

lei

0 00

8

Alte cheltuieli (Indirecte)

lei

9,423.16

S-a luat in calcul 10% din cheltuielile matereiale

A.

Cheltuieli de exploatare (7 + 2+3+4+5+6+ 7)

Ici

465,524.04

Total cheltuieli (1+2+3+4+5+6+7)

B.

Cheltuieli financiare

lei

2,850.00

Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli medicina muncii: 19 pers x 150 lei

1.

Cheltuieli totale (A+B)

lei

468,374.04

Cheltuieli totale (A+B)

n

’rofit

lei

14,051.22

3% din cheltuielile totale

ni.

Cotă de dezvoltare

Ici

0.00

IV.

Venituri din salubrizare

lei

482,425.26

Total venituri: 1+D+IJI

v.

Cantitate programata suprafața (mp)

mp

15,602,035.20

fotal mp de maturat mecanizat pe luna

VI.

Tarif întreținere stradala (lel/mp)

lel/mp

0.03

Tarif mp = Total venituri 482,425.26 lei / 15602035.2 mp = 0.03 lei / mp

VII

TVA

lel/mp

0.01

TVA 19%

VIII

Tarif, inclusiv TVA (lei/mp)

lei/mp

0.04

Tarif inclusiv TVA: 0.03 x 19% = 0.04 lei /mp


S-a folosit Standardul 13400 după formula:

Q»=N x Ims x 0.001

Qj=295OOO x 0,19 x 0.001 = 56 tone / zi

56 tone pe zi x 30 zile = 1681 tone pe luna

1 autocompactoare x 6 tonc/incarcare x 2 încărcări pe zi =

12 tone pe zi

12 tone pe zi x 30 zile = 360 tone / luna

1681 /360 tone / autocompactoare = 5 (necesar pentru colectat deșeuri stradale )


24121.26301___________ lungime suprafața trotuar L trotuar S

Bl)

35,408.50

520,067.84

35,408.50

183,898.74

Principale

25,098.00

319,894.51

25,098.00

109,895.35

Secundare

283,595.30

2,289,194.71

283,595.30

780,176.37

total km 344.10    3,129,157.06


15,602,035.20


Fisa de fundamentare a tarifului pentru operația de combatere polei SECTOR 5 BUCUREȘTI

Tip cheltuiala / venit

UM [pers/luna]

UM/luna

Programat lunar lei

Justificare

Cheltuieli materiale, din care:

lei

1,172,814.10

Combustibil și lubrifîanți

lei

133,056.00

21 autospeciale cu sararita/zi x 12 1/ora x 12 ore pe zi x 8 de zile pe luna *5.5 lei/I

Energie electrică tehnologică

lei

0.00

Piese de schimb, utilaje

lei

13,650.00

Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completări uleiuri, gresare autospeciale, etc 650 lei x 21 autospeciale cu sararita

Materii prime și materiale consumabile (3000 tone sare/luna de iarna)

lei

900,000.00

Cheltuieli cu materiale antiderapant 3000 tone sare x 300 lei / tona

Echipament de lucru și protecția muncii

lei

6,250.00

Echipament de protecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iama, bocanci de lucru, mânuși protecție, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autospeciala 21 șoferi x 250 lei per echipament

Reparații

lei

34,125.00

Revizii programate autospeciale conform manualului de intretinere si garanție pentru 21 autospeciale cu sararita (total ore funcționare -400 ore / sezon iarna, aprox. 1 revizie / sezon iarna x 6500 lei / revizie)

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

lei

0.00

Redevență

lei

73,747.10

Valoare de amortizare a echipamentelor si | utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

0.00

Alte servicii executate de terți

iei

1,089.00

Furnizori, servicii extemaiizate, (contabilitate, Achiziții, juridic, etc)

Alte cheltuieli materiale

lei

10,897.00

S-a luat in calcul costul apei: 5000 1 x 4 umpleri pe zi pe x 6 utilaje x 25 de zile de funcționare /1000 = 3000mc apa x 7 lei / mc = 21000 lei

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei

107,299.50

Salarii net

lei

96,780.00

Salarii personal TESA ( 2 personal TESA) + salarii personal șoferi (25 șoferi)

CAS 25%

25.00%

lei

0.00

25 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

CAM 2.5%

0.00%

lei

2,419.50

2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

CASS 10%

10.00%

lei

0.00

10 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri                     i

Fond accidente și boli profesionale 0%

0.00%

lei

0,00

0 % cheltuieli angajator 1a salariul net, impozite aferente venituri

Cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații 0%

0.00%

lei

0.00

0% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

Impozit pe venit 10%

10.00%

lei

0.00

10% cheltuieli angajator la salariul net,        i

impozite aferente venituri

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

lei

8,100.00

Personalul deservent + tesa, valoare bonuri de masa lunar 300 de lei de persoane x 27 angajați

Taxe, licențe, RCA, rovinieta

lei

34,125.00

RCA + impozite utilaje, licențe transport (6500 lei pe an x 32 buc / 4 luni)

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei

0.00

Cheltuieli cu depozitarea la depozite conforme        !

lei

0.00

Contribuția la Economia Circulara

lei

0.00

Cheltuieli informare

lei

0.00

Alte cheltuieli (indirecte)

10%

lei

117,281.41

S-a luat in calcul 10% din cheltuielile matereiale

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7J

lei

1,431,520.00

Total cheltuieli (1+2+3+4+5+6+7)

Cheltuieli financiare

lei

4,050.00

Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli medicina muncii: 27 pers x 150 lei

Cheltuieli totale (A+B)

lei

1,435,570.00

Cheltuieli totale (A+B)

Profit

3.00%

lei

43,067.10

3% din cheltuielile totale

Cotă de dezvoltare

0%

lei

0.00

Venituri din salubrizare

lei

1,478,637.10

Total venituri: I+II+III

Cantitate programata (mp)

mp

mp

75,099,769.44

S-a luat in considerare supratafata totala de carosabil, cu o frecventa de treceri de 3 ori pe zi timp de 8 zile pe luna

Tarif combatere polci (lei/mp)

lei/mp

0.0197

Tarif mp = Total venituri 1,478,637.10 lei / 75099769.44 mp = 0.0197 lei / mp

TVA

19%

lei/mp

0.0037

TVA 19%

Tarif, inclusiv TVA (lei/mp)

lei/mp

0.0234

Tarif inclusiv TVA = 0.0197 x 19% = 0.0234 lei /mp

Fisa de fundamentare a tarifului pentru operația de cu rata rea zăpezii de pe caile publice (pluguit) SECTOR 5 BUCUREȘTI

Nr.crt.

Tip cheltuiala / venit

UM/luna

Programat lunar lei

Justificare

1

Cheltuieli materiale, din care:

lei

293,412.41

1.1.

Combustibil și lubrifianți

lei

202,752.00

32 autospeciale cu plug/zi x 12 1/ ora x 12 ore pe zi x 8 de zile pe luna x 5.5 lei/1

1.2.

Energie electrică tehnologică

lei

0.00

1.3.

Piese de schimb, utilaje

lei

5,200.00

Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completări uleiuri, gresare autospeciale, etc 650 lei x 21 autospeciale cu plug

1.4.

Materii prime și materiale consumabile

lei

1,555.04

Cheltuieli cu materiale de birotica (consumabile birotica, lopeti etc...)

1.5.

Echipament de lucru și protecția muncii

lei

729.17

Echipament de protecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iama, bocanci de lucru, mânuși protecție, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autospeciala 35 șoferi x 250 lei per echipament

1.6.

Reparații

lei

52,000.00

Revizii programate autospeciale conform manualului de întreținere si garanție pentru 21 autospeciale cu plug (total ore funcționare -400 ore / sezon iama, aprox. 1 revizie / sezon iama x 6500 lei / revizie)

1.7.

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

lei

0.00

1.8.

Redevență

lei

27,174.20

Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri

1.9.

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

0.00

1.10.

Alte servicii executate de terți

lei

1,334.00

Furnizori, servicii extemalizate, (contabilitate, Achiziții, juridic, etc)

1.11.

Alte cheltuieli materiale

lei

2,668.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute (1 % din total cheltuitei materiale)

!            2

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei

146,174.50

2.1.

Salarii net

lei

131,780.00

Salarii personal TESA ( 2 personal TESA + salarii personal șoferi 35 șoferi)

2.2.

CAS 25%

lei

0.00

25 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.3.

CAM 2.5%

lei

3,294.50

2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.4.

CASS 10%

lei

0.00

10 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri                                         ,

2.5.

Fond accidente și boli profesionale 0%

lei

0.00

0 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.6.

Cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații 0%

lei

0.00

0% cheltuieli angajator Ia salariul net, impozite aferente venituri

2.7.

Impozit pe venit 10%

lei

0.00

10% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.8.

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

lei

11,100.00

Personalul deservent + tesa, valoare bonuri de masa lunar 300 de tei de persoane x 37 angajați

3

Taxe, licențe, RCA, rovinieta

lei

52,000.00

RCA + impozite utilaje, licențe transport (6500 tei pe an x 32 buc / 4 luni)

1              4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei

0.00

5

Cheltuieli cu depozitarea la depozite conforme

lei

0.00

6

Contribuția la Economia Circulara

lei

0.00

7

Cheltuieli informare

lei

0.00

8

Alte cheltuieli (indirecte)

lei

29,341.24

S-a luat in calcul 10% din cheltuielile matereiale

A.

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)

lei

520,928.15

Total cheltuieli (1+2+3+4+5+6+7)

B.

Cheltuieli financiare

lei

5,550.00

Cheltuieli servicii SSM & PSI, Cheltuieli medicina muncii: 37 pers x 150 tei

I.

Cheltuieli totale (A+B)

lei

526,478.15

Cheltuieli totale (A+B)

II.

Profit

lei

15,794.34

3% din cheltuielile totale

III.

Cotă de dezvoltare

lei

0.00

IV.

Venituri din salubrizare

lei

542,272.49

Total venituri: I+II+III

V.

Cantitate programata mp

mp

75,099,769.44

S-a luat in considerare supratafata totala de carosabil, cu o frecventa de treceri de 3 ori pe zi timp de 8 zile pe luna

VI.

Tarif curatat zapada de pe caile publice (lei/mp)

lei/mp

0.0072

Tarif mp = Total venituri 542,272.49 tei / 75099769.44 mp = 0.0072 tei / mp

VII.

TVA

lei/mp

0.0014

TVA 19%

VIII

Tarif, inclusiv TVA (lei/mp)

lei/mp

0.0086

Tarif inclusiv TVA = 0.0072 x 19% = 0.0086 tei /mp

ANEXA NR 13

Fisa de fundamentare a tarifului pentru operația de transport zapada SECTOR 5 BUCUREȘTI

Nr.crt.

Tip cheltuiala / venit

UM/luna

Programat lunar lei

Justificare

1

Cheltuieli materiale, din care:

lei

49,541.34

1.1.

Combustibil și lubriflanți

lei

31,680.00

5 autobasculante/zi x 12 1/ ora x 12 ore pe zi x 8 zile pe luna x 5.5 lei/1

' 1.2.

Energie electrică tehnologică

lei

0.00

1.3.

Piese de schimb, utilaje

lei

3,250.00

Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completări uleiuri, gresare autospeciale, etc 650 lei x 5 autobasculante

1.4.

Materii prime și materiale consumabile

lei

150.00

Cheltuieli cu materiale de birotica (consumabile birotica, lopeti etc...)

1.5.

Echipament de lucru și protecția muncii

lei

500.00

Echipament de protecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iarna, bocanci de lucru, mânuși protecție, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autospeciala 8 șoferi x 250 lei per echipament

1.6.

Reparații

lei

8,125.00

Revizii programate autospeciale conform manualului de intretinere si garanție pentru 21 autospeciale cu plug (total ore funcționare -500 ore / sezon iarna, aprox. 1 revizie / sezon iama x 6500 lei / revizie)

1.7.

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

lei

0.00

1.8.

Redevență

lei

5,173.34

Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri

1.9.

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

0.00

1.10.

Alte servicii executate de terți

lei

221.00

Furnizori, servicii externaiizate, (contabilitate, Achiziții, juridic, etc)

1.11.

Alte cheltuieli materiale

lei

442.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute (1 % din total cheltuitei materiale)

2

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei

36,156.00

2.1.

Salarii net

lei

32,640.00

Salarii personal TESA ( 1 personal TESA + salarii personal șoferi 8 șoferi)

2.2.

CAS 25%

lei

0.00

25 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.3.

CAM 2.5%

lei

816.00

2.5 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.4.

CASS 10%

lei

0.00

10 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.5.

Fond accidente și boli profesionale 0%

lei

0.00

0 % cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.6.

Cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații 0%

lei

0.00

0% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.7.

Impozit pe venit 10%

lei

0.00

10% cheltuieli angajator la salariul net, impozite aferente venituri

2.8.

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

lei

2,700.00

Personalul deservent + tesa, valoare bonuri de masa lunar 300 de lei de persoane x 9 angajați

3

Taxe, licențe, RCA, rovinieta

lei

8,125.00

RCA + impozite utilaje, licențe transport (6500 lei pe an x 5 buc / 4 luni)

4

Cheltuieli cu închirierea utilajelor

lei

0.00

5

Cheltuieli cu depozitarea la depozite conforme

lei

0.00

6

Contribuția la Economia Circulara

lei

0.00

7

Cheltuieli informare

lei

0.00

8

Alte cheltuieli (indirecte)

lei

4,954.13

S-a luat in calcul 10% din cheltuielile matereiale

A.

Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+S+6+7)

lei

98,776.47

Total cheltuieli (1+2+3+4+5+6+7)

13.

Cheltuieli financiare

lei

1,350.00

Cheltuieli servicii SSM & PS1, Cheltuieli medicina muncii: 9 pers x 150 lei

I.

Cheltuieli totale (A+B)

lei

100,126.47

Cheltuieli totale (A+B)

II.

Profit

lei

3,003.79

3% din cheltuielile totale

III.

Cotă de dezvoltare

lei             1

0.00

IV.

Venituri din salubrizare

lei

103,130.27

Total venituri: I+II+III

V.

Cantitate programata (tone)

tone

9,750

Cantitate estimata 9750 tone / luna

VI.

Tarif transport zapada (lei/tona)

lei/tona

10.577

Tarif lei/tona = Total venituri 103,130.27 lei/9750 mc = 10.577 lei / mc

VII.

TVA

lei/tona

2.010

TVA 19%

VIII

Tarif, inclusiv TVA (lei/tona)

lei/tona

12.587

Tarif inclusiv TVA = 10.577 x 19%= 12.587 lei/mc

ANEXA NR 14

Fisa de fundamentare a tarifului pentru operația de colectare

_______cadavre animale SECTOR 5 BUCUREȘTI_______

Nr.crt.

Tip cheltuiala / venit

UM/luna

Programat lunar lei

Justificare

1

Cheltuieli materiale, din care:

lei

1,764.46

1.1.

Combustibil și lubrifianți

lei

880.00

1 autospeciala x 10 1/ ora x 2 ore pe zi x 8 zile pe luna x 5.5 lei/1

1.2.

Energie electrică tehnologică

lei

0.00

1.3.

Piese de schimb, utilaje

lei

150.00

Schimb cauciucuri, pene de cauciuc, completări uleiuri, adblue, etc 150 lei x 1 autospeciala

1.4.

Materii prime și materiale consumabile (2000 tone sare/luna de iarna)

lei

20.00

Cheltuieli cu materiale de birotica (consumabile birotica, etc...)

1.5.

Echipament de lucru și protecția muncii

lei

20.83

Echipament de protecție complet (costum salopeta cu pieptar, scurta impermeabila de iarna, bocanci de lucru, mânuși protecție, vesta reflectorizanta) pentru personalul de pe autospeciala 1 șoferi x 250 lei per echipament

1.6.

Reparații

lei

125.00

Revizii programate autospeciale conform manualului de intretinere si garanție pentru 1 autospeciale x 1 revizie an x 1500 lei / )

1.7.

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

lei

0.00

1.8.

Redevență

lei

548.63

Valoare de amortizare a echipamentelor si utilajelor pe durata contractului de delegare: 5% din total venituri

1.9.

Cheltuieli cu protecția mediului

lei

0.00

1.10.

Alte servicii executate de terți

lei

0.00

Furnizori, servicii externaiizate, (contabilitate, Achiziții, juridic, etc)

1.11.

Alte cheltuieli materiale

lei

20.00

Cheltuieli diverse si neprevăzute (1% din total cheltuitei materiale)

2

Cheltuieli cu munca vie, din care:

lei

5,056.00

2.1.

Salarii net

lei

4,640.00

Salarii personal ( 1 x salarii personal șoferi)

2.2.