Hotărârea nr. 64/2020

Hotărârea nr. 64/23.03.2020 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Închidere Inel Median – zona sud-vest – etapa I”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „închidere Inel

Median - zona sud-vest - etapa I”

Având în vedere:

  • - Raportul comun de specialitate nr. DT 278/16.03.2020, întocmit de către Direcția Tehnică și Direcția de Dezvoltare;

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

-Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

-Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și alin. (21), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (2), (5) și (7) din H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. m), alin. (14) și art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂ RĂȘTE:

Art. 1 (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „ închidere Inel Median - zona sud-vest — etapa 1”, conform planului din Anexa nr. 1 și a listei din Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri,

(2) Justa despăgubire pentru suprafețele de teren, construcțiile și gardurile identificate în anexele prezentei hotărâri a fost estimată conform raportului de evaluare realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2020 de Camera Notarilor Publici la sama de 20.333.084 lei, conform listei din Anexa nr. 2, sumă la plata căreia U.A.T. Sector 5 își exprimă disponibilitatea de a contribui din punct de vedere financiar.

Art. 2 Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea imobilelor expropriate, așa cum sunt acestea identificate în anexele prezentei hotărâri, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate în domeniul public al unității administrativ teritoriale, în vederea edificării lucrării de utilitate publică „Închidere Inel Median - zona sud-vest - etapa

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE SECRETAR GENIAL AI^_ȘECTORULUI 5, ELENA-LUMINIȚA IWI’RESCU


q M /


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

LAZAROV


ALEX.                         ■


Nr. Z23.03.2020


8

Neidcntificat Se,-5‘)4mp

Cl=l2lmp

C2“22inp

C3=l5mp


IE;20644(i

Se=2427inp


| 5

Neidcntificat

Sc=24mp 1 Yz<//z

1E:2O751O    1

Se=3159mp |

Neidentificat Se=711 mp

\

11

Cl=90mp

C2-=20mp


322400Legenda;Nr.

Pct.

Coordonate pcl.de contur

7 c -a

X|mj

Y (mj

1

322300.743

582691.652

5.38

2

322205.977

562695 009

a. 62

3

322205.42-1

.5826115.379

0.67

322294.701

582695 491

0.67

5

322204.096

582695.392

0.67

322293.493

582695.393

0 60

322293.055

532604 677

3.77

8

322291.676

582691.171

9

322282.166

532694 955

3.8i

10

322263.778

582698.407

8?

322289.788

582714.114

33.64

12

322302.310

582745 339

0.87

13

322302,64 1

582746.025

40.70

14

3223’7 704

582783.911

10.41 .

15

322327 221

582779.637

16

322323.756

582770.483

=12.48 ;

17

322329.296

582759.21«

1

Hrir ș_s

18

322330.785

582747.792

10

322376.720

582725.734

2-91

20

322375 551

582727.9I3S

457.32

21

322440,049

5827C0 «OS

601

22

322448.849

582702.5:33

1 4|J 05

23

322576 433

582631.457

.1 33

24

322575.033

682628 375

CE.07

25

322550.100

582567.192

2.76

26

322549.124

532569.76»

1^4.12

27

322419.274

582632.280

8.18

28

322411.901

582635.830

©8.54

29

3223Z3.’17

582678.588

342

30

322320.055

582660.103

z

31

322317.026

582631.681

5.42

32

322314.030

582683.323

3.42

33

322311.070

582685.027

3.42

34

322300.145

532685.793

3.4.2

35

322305.259

582688.620

38

322302.411

582600.507

202

S°2I148mpIE:206436 Sc=IX57inp


Ncidcntificai Sc=IOtnplE:2l 9742

Sc-.50flmp

Cl-I53mp


1

IE:213X02

Se^447mp

Cl=182mp

C2-39nip

C3-22mp


Ncidcnti ficat


Cl=82mp C2“-'28tnp


Neidentificat Sc»793inp


Str. Ion Conca Sc=6i4mp


_

IE:2(W3I

Sc=0Q4mp

15

C1 =81 mp C2“'8lmp\ C3*77mpK C4-72tnp \


Neidentificat jh^îiSmp Cl--I8inp C2-2Mp _i Neidennficăt ! j Sc**2inp \_____ji 19


Neidentificat

Se-5m)? I


Ncidentiflcat Șe°14mp \


IE:2lW

21

Ct“14^hip f2-S2m|i. C3-49mp\ C*-21mn \


22

10:210S) 7 Se-2<)5inn

<. 3 “63 mp C4“57mp

23 '

Neidentificat Sc-“2tnp


Liniilu proprietate


Liinilii culoar do expropriere si suprafețe propuse pentru expropriere


Construcții afectate4   IF.:2.35930

*St»"7tnp

*11

IE1234767

Se-r642dmp

1 25

Neidcnlificat Sera34mp

3

CI “2l0>np C2«l lOOinp C3”!l2mp C4«linp

| 26

Neidcntilicai Sc”40tnp


Confirm amplasament pentru proiectul "închidere Inel Median - zona sud-vest - etapa I".


s?

S.C. G£O TOPQ S.R.L.^.__

București ■ Str. So/rf. Sovu M/M. nr. 4, S«ctoz?><7(>i 1 Tfl. *10 21 255 30 46.' e-mart J/cgetx^o&’/fib^om Pax. *10 21255 39 49 ^//^.jfeoi^ro

Măsurat

mg. Cristian Besteate       '

7$

Desenat

ing. Cristian Bestvala                ț.':

^5 /^l.JTARL

Verificat

ing. Cătălin Vâsliri.                   ■" /

Mun. București, S'eetaftfS.

____________-• criTO'--^'

vy VASIl-EC-V-


Primăria Municipiului

București


Scara -WȘlOOoț y, tOK l___îPtansa


PLAN TOPOGRAFIC " închidere Inel Median

• zona sud-vew ■ etapa /”.


Anexa nr. 2 la H.C.L. SECTOR 5 NR. (>lf /23.03.2020

anexa 2            "închidere Inel Median - zona sud-vest - etapa 1"                                   _ _       ______________________________

Tabel cu Imobilele terenuri sl construcții afectate da coridorul da expropriere

fabniarin S»O20ll

Nt. Cft.

Num» Proprietar

Adroie

Nr. Cad.

Suprafața TEREN propus» pontru exproprlnro (mp.)

Suprafața la »o CONSTRUCȚIE proputa pentru exproprfaro (mp.)

Suprafața țtețfnaurutu CONSTRUCȚIE proptm pnntru exproprlero (mp

Valoare Inren (Lnl

Valoare construct

(toi)

Valonre totala toroh ♦ eonetruc

(LEI)

Viitoare tot»La I Inron + construi |Euro)

FORMA PROPRIETĂȚII

1

213802

447

C1-182

01=535

217,793

1.581.909

1.976.998

413.875

PRIVATA

C2=39

C2-39

91.285

C3=22

C3=22

7.987

gard boton® 65 ml

53.715

gard beton® 29 ml

23.965

Gard plasa- 0 ml

344

2

219742-fara Carte Funciara

508

CI«153

C1=458

247.515

1.354.232

1.654.980

346.462

PRIVATA

gard beton- 16 ml

13.222

gnrd beton= 40 ml

39.667

gard plasa® 9 ml

344

3

234767

6424

01=210

C1=420

3.129.989

772.409

4.443.217

930.166

PRIVATA

C2-1100

C2-1100

425.613

C3«12

C3-12

4.643

C4=1

C4»1

387

gard metal» 51 ml

8.770

gard plasa® 39 ml

1.490

gard beton» 48 ml

39.667

gard plasa» 29 ml

1.108

gard beton® 65 ml

53.715

gard plasa® 72 ml

2.751

gard plasa3 70 ml

2.675

4

SC ProdBGtraco

SRL

Str. Ion Conea nr, 74-80

206436

1857

1.295.096

1.295.096

271.122

PRIVATA

5

Proprietar neidentificat

-

24

16.738

16.738

3.504

PRIVATA

6

Proprietar oeldentlflcat

-

26

18.133

18.133

3.796

PRIVATA

49

PUBLICA

7

Municipiul

București prin administrator Consiliul Local al Sectorului 5 București

Str. Antiaeriana nr. 6 (fost nr. 30)

218784

8

594

C1=121

C1»296

289.417

794.630

1.190.254

249.174

PRIVATA

C2=22

C2=>22

8.828

03=15

03=15

8.957

gnrd beton* 93 ml

76.854

gard beton» 14 ml

11.569

9

SC Prodsetraco

SRL

Str. Ion Gonea nr. 72

206440

2427

1.692.621

1.692.621

354.342

PRIVATA

10

207519

3159

gard plasa3 22 ml

1.312.822

841

1.313.663

275.009

PRIVATA

11

(

711

01=90

01*259

346.423

754.687

1.125.825

235.686

PRIVATA

C2=20

C2-20

8.789

gard plasa» 100 ml

3.821

gard plasa® 14 ml

535

gard beton- 14 ml

11.569

12

822

C1=82

C1«164

400.506

440.268

872.119

182.574

PRIVATA

C2*28

C2=>28

11.235

C3=1

C3«1

401

gard Polon» 14 ml

11.569

gard metal3 18 ml

3.095

gard plase® 66 ml

2.522

gard lemn- 32 ml

1.987

gard plasa® 14 ml

535

13

Proprietar neidentificat

-

793

553.048

553.048

115.778

PRIVATA

14

Municipiul București

?’>tr. ion Conoa

614

PUBLICA


Proprietar neidentificat


Balol Mlhaitagard beton» 14 ml


gard beton» 16 mlC3-49


544.966


544.966


200.654


28.890


11.569


27.2717.223


13.733


3.306


27.271


158.427


853.757


36.036


21.534


32.100


11.5691.868.058


107.564


504.315


1.395


3.487


9.764


1.432.008


391.069


22.518


105.57B
2.044


299.784


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


PRIVATA


22

lonescu Anda

Mariana

Sos. Alexandriei nr. 206

210817-fara Carte Funciara

295

C1=63

C1“G3

143.734

20.765

193.823

40.576

PRIVATA

C2°57

C2=57

18.787

gard beton* 12 ml

9.917

gard lemn55 10 tnl

621

23

Proprietar nsldentlfloat

Sos, Alexandriei f.n.

2

1.395

1.395

292

PRIVATA

24

Municipiul București

Sos. Alexandriei

235930

7

PUBLICA

25

Proprietar noldentiflcat

Sos. Alexandriei f.n.

34

23.712

23.712

4.9G4

PRIVATA

26

Proprlatar noldentiflcat

Sos. Alexandriei f.n.

40

27.897

27.897

5.840

PRIVATA

27

Proprietar neldontiflcat

Str. Ion Conon f.n.

10

6.974

6.974

1.460

PRIVATA

Suprnfntn totnln teren afectata (mp)

21.146

Suprafața totala toron propusa pentru expropriere (mp) -proprietate prlvata/valoare totala teren proprietate privata

20.476

10.850.326

Suprafața totala teren afectata (mp) - proprietate publica

670

Suprafața totala construcții afectata (mp)

4.743

Suprafața totala construcții propusa pentru expropriere (mp) - proprietate privata/valoarc construcții proprietate privata

4.743

8.990.655

Suprafața totala construcții afectata (mp) - proprietate publica

Lungime totala garduri afectate (ml)

1.287

Lungime totala garduri propuse pentru expropriere (ml) -proprietate prlvata/voloare totala garduri

1,287

492.103

Lungime totala garduri afectate (ml) • pro prin ta ta publica

Tof.il valoaro teren + construcții (Euro)

4.2S6.G33 euro

Totul vnlonro toron ♦ construcții (Lei)

20.333.0S4 tei

curs curo 05 februarie 2020                       4,7768 lei

ANEXA 2 redata mal sus este o estimare a valorilor imobilelor propuso pentru expropriere pentru executarea lucrărilor de utilitate publica . "închidere Inel Median - zona sud-vost - etapa I"

Anexn 2 este efectuata In Ipotezele speciale stricte descrise mai jos:

  • 1. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe dalele din documentele si documentațiile primite de la beneficiari (numai extrase de Carte Funciara)

  • 2. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 256(20'10. Astfel, valorile au fost estimata prin utilizarea expertizelor întocmite pentru camerele notarilor

  • 3. S-a avut in vedere Grila Notariala 2020 București Intoomllo do S.C. DUMITRASCU EXPERTIZE SRL.

  • 4. Suprafețele utilizate in estimarea valorilor sunt cele primite de la S.C. GEOTOPO SRL .

  • 5. Evaluatorii au primit extrase de carte funciara pentru pozițiile: 1, 3. 4, 7, 9, 10, 15, 17, 21. Pentru poziția 2 cartea funciara are înscrieri active In partea a doua conform OCPI (lipsa

G.Categoriile de folosința penlru terenurile evaluate reies din:

extrasele OF puse In dispoziția evaluatorului

pentru proprietarii neidentificali si pentru pozițiile fara extrase CF, terenul a fost considerat curți construcții

  • 7, Extrase de carte funciara puse la dispoziția evalunțoruluțj

2598/22.01,2020 (nozltla 1). 2595/22,01.2020 (poziția 3), 2590fZ2.01.2020 (poziția 4), 2592)22,01,2020 (poziția 7), 2597-22,01.2Q2Q.te»l|la 9|, Z59V2W..aiZg. (poziția 10).

2593/22.01,2020 (POZltlB 15>. 2005(22.01.2020 (poziția 17). 2596(22.01,2020 (poziția 21), 2W2(?2.01.2020 (pp^jald)

  • 8, Conform adreaa 10661(05.02.2020 primita do la Pirocllg Arhitect Se( Primăria Sectorului 0. terenurile au suni alluatc In zone cu ronini urbaniști; șpecial

  • 9, Deoarece evaluarea prezenta cete una globala, evaluatorul precizează ca la dala evaluărilor punctuale pentru flecare proprietate, valorile pot n pitele, depinzând de țaracteriatllo flecarei proprietăți In parte (acces, suprafața, deschidere, utilități, starea tehnica a flecarei construcții, calitatea șl tipul finisajelor șl altele). Aceste valori pot fl dlinhiuato cu cea, 15-40%, In funcție de caracteristicile fizice, tehnice, juridice .gls.fiot;p.ro!.prgnrJ<i!ai|L