Hotărârea nr. 63/2020

Hotărârea nr. 63/23.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiu de fezabilitate pentru execuție drum de acces în Str. Antiaeriana nr. 6 - Închidere Inel Median, zona de S-V, etapa I - între Șoseaua Alexandriei și amplasament cartier A.N.L.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultați din Studiu de fezabilitate pentru execuție drum de acces in strada Antiaeriana nr.6 - închidere Inel Median, zona de S-V, etapa I- intre soseaua Alexandriei si amplasament cartier ANL

Având în vedere:

  • - Raportul de specialitate nr. DT 277/16.03.2020 al Direcției Tehnice;

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

Luând in considerare:

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniu, Fond Funciar;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legea 287/2009 privind Codul Civil, art. 861 alin.(3)

  • - Legea 98/2016 privind achizițiile publice

  • - Legea nr, 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

  • - Art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin (3) lit. g), art. 140 alin(l), art. 166 alin (2) lit. g) și ale art. 243 alin.(l) lit. a), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba indicatorii tehnico- economici, respectiv:

  • - Valoare totală investiție 38.038.620,00 Ici din care TVA în valoare de 3.364.050,00 lei

  • - Valoare de C+M 15.624.660,00 lei din care TVA în valoare de 2.968.690,00 lei

  • - Valoare obținerea terenului (exproprieri+constructii) 20.333.084,00 lei (TVA=0 lei)

rezultați din Studiu de fezabilitate pentru execuție drum de acces in strada Antiaeriana nr.6 -închidere Inel Median, zona de S-V, etapa I- intre soseaua Alexandriei si amplasament cartier ANL

Art.2. Sumele necesare pentru elaborarea documentațiilor și execuția drumului de acces in strada Antiaeriana nr.6 - închidere Inc! Median, zona de S-V, etapa I- intre soseaua Alexandriei si amplasament cartier ANL vor li asigurate din bugetul local al Sectorului 5.

Art.3. Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEA

SECRETAR GENIAL AI RECTORULUI 5, ELENA-LUiyiI^IȚA I^TRESCU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, ALEXANDRU ȘEBASTlANțLAZA

Nr. Z23.03.2020