Hotărârea nr. 62/2020

Hotărârea nr. 62/23.03.2020 privind achiziționare de Servicii de arhivare fizică și digitalizare a arhivei istorice a Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin procedura licitației deschise.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIU L LOCA L SECTOR 5

Strada Fabrica dc Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind achiziționarea de Servicii de arhivare fizică și digitalizare a arhivei istorice

a Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin procedura licitației deschise

Având în vedere Raportul dc specialitate nr. 273465/16.03.2020 al Direcției Impozite și 'laxe Locale și Referatul dc aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 24712/19.03.2020;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

în temeiul prevederilor art. 139 alin (1), art. 140 alin (1), ari. 166 alin (2) lit. 1), art. 243 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 71-75 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 58-66 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului dc achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă achiziționarea dc Servicii de arhivare Fizică și digitalizare a arhivei istorice a Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin procedura licitației deschise.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală estimată a acestor servicii de arhivare Fizică și digitalizare a arhivei istorice a Direcției Impozite și 'laxe Locale Sector 5 care va fi de 5.000.000 dc lei Iară TVA. Finalizarea contractului de servicii va fi în anul 2020, iar plata se va realiza astfel: 1.000.000 lei Iară TVA în anul 2020, iar restul sumei se va plăti în următorii 3 ani, în plăți egale lunare, până la concurența sumei contractate.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate și Direcția Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. CZ /23.03.2020