Hotărârea nr. 61/2020

Hotărârea nr. 61/23.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Sălaj nr. 387 B- Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

Șos. SĂLAJ nr. 387B - SECTOR 5, BUCUREȘTI

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 23887/12.03.2020 al Primarului Sectorului 5;

 • - Raportul de specialitate nr. 23873/12.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

 • - Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. 23589/12.03.2020, redactat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

Văzând documentele:

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 25/23597/12.03.2020 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 24233/04.12.2019;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând scama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, cu H.C.G.M.B. nr. 241/2011, cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012, cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și cu O.U.G. nr. 51/25.06.2018;

 • - Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ - art. 129 alin.(6) lit.c), art.

139 alin. (3) lit.e), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 243 alin (1) lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Ari. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Șos. SĂLAJ nr. 387B — SECTOR 5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 25/23597/12.03.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art, 2 - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ,


ELENA LUMINIȚANr. 67 /23.03.2020

’KlW


Ca urmare a cererii adresate de S.C. SIMEDO CONSTRUCT S.A., cu domieiliul/scdittl în Sti                     igadiru, jud. Ilfov

înregistrata sub nr. R 42034/21.11.2019 și completată cu nr. R 44935/02.12.2019, nr. R 521                       ( 3/22.01.2020, nr.

16635/21.02.2020 și nr. 23567/12.03.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ nr.

pentru

P.U.D. - ȘOS. SĂLAJ nr. 387B

Construire imobil locuințe colective D+P+6E

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 2955,OOmp, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr 236584, nr. cerere 2190, eliberat în 20.01.2020.

INIȚIATOR: S.C. SIMEDO CONSTRUCT S.A.

PROIECTANT: S.C. SDII Architecture S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: orb. Daniela Glinischi (D, E, G7)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: N - Șos. Sălaj nr. 377-379; V - Șos. Sălaj nr. 381, 383, 385-387, S - Șos. Sălaj, nr. cad. 236186: E Șos. Sălaj nr. 387C.

PREVEDERI R.I..U. - P.U.G. / P.U.Z. APROBATE AN TERIOR:

 • - U.T.R.: Conform RUJ aferent PIJG - MB, aprobat cu I I.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în subzona urbanistică ”M3"-subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime ele P+4 niveluri.

 • - Regim dc construire: continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

 • - Funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general, mici activități productive manufacturiere și locuințe.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: P.O.T. max. 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, ele.; C.U.T. max. = 2.5 ; înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot ti adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumctria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade; dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea sc poate retrage dc la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța între aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin dc 5,0 metri și cu condiția să nu rămână vizibile calcanele clădirilor învecinate.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice sc amplasează pe aliniament; sc pot accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale.

 • - Retrageri minime față dc limitele laterale: clădirile sc vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale purcelelor până la o distanță dc maxim 20.00 metri de la aliniament; în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita dc proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu ia o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: clădirile sc vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin dc 5.00 metri.

PREVEDERI P.U.D, PROPUSE:

 • - Retrageri minime față dc limitele laterale: stânga 23.80 m; dreapta 23,96 m.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: pe limita dc proprietate.

Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbate.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor sc vor face cu respectarea I I.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pietonal și auto din drumul public (șos. Sălaj) sc vor realiza prin următoarele loturi: IE 235902, IE 235903, IE 235913, IE 236583, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 24233/04.12.2019.

 • - Echipare tehnico-edilitară: se vor respecta cu strictețe condițiile impuse dc deținătorii rețelelor de utilități.

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 12 / 19.02.2020, se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa dc reglementări anexată și vizată spre neschimbate.

Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1587-8/26.08.2019 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București.BILANȚ

Steren = 2955,0

mp

%

Sconstruita Ssp. verde Scirculatii

599,00 890,00 1466,00

20,27

30,12

49,61

TOTAL

2955,00

100%

Hmax.=26,00m Ia atic

Sdesfasurata       6000.00

' Imobil de locuințe colective

- 88 apartamente < 100mp Parcarea se va rezolva in incinta conform H.C.G.M.B.66/2006


----3                     B----

.1,50 _ _

7.00

____■ 1.50

_______LQJM_____________


id

Coordonate pct do contur

Lungimi taluri j

CXi.-H)

X[m|

Yim]

321178.738

584751.892

63.005 •

2

321124 885

534715.989

6 607 .

3

321128345

584713.360

25.143 :

321141 514

534691.942

15.251

5

321149501

534678.950

62.758 i

6

321203.129

584711.547

46.974 !


Specialitatea

URBANISM

Scara

REGLEMENTARI URBANISTICE

Set proiect

Urb. Daniela Glinischi

/Ev.

1: 1.000

Proiectat

Urb. Daniela Glinischi

( w

Faza PUD

PI. 04