Hotărârea nr. 60/2020

Hotărârea nr. 60/23.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Sălaj nr. 387 C - Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SEC TOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

Șos. SĂLAJ nr. 387C - SECTOR 5, BUCUREȘTI

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr, 23890/12.03.2020 al Primarului Sectorului 5;

 • - Raportul de specialitate nr. 23874/12.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

 • - Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. 23590/12.03.2020, redactat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local ai Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

Văzând documentele:

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 26/23598/12.03.2020 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 2423 1/04.12.2019;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, cu H.C.G.M.B. nr. 241/2011, cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012, cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și cu O.U.G. nr. 51/25.06.2018;

 • - Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ - art. 129 alin.(6) lit.c), art. 139 alin. (3) lit.e), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 243 alin (1) lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Al t. I - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Șos. SĂLAJ nr. 387C — SECTOR 5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 26/23598/12.03.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SECRETAR GENERATllNȚĂ,

nLazarov

7

Nr. O /23.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Mi PRIMĂRIA SECTORULUI 5


ARHITECT ȘEF

Ca urmare a cererii adresate de S.C. SIMEDO CONSTRUCT S.A., cu domieiîiul/sediul în Str. Aviatici nr. ; înregistrata sub nr. R 42037/21.11.2019 și completata cu nr. R 44933/02.12.2019, nr. R 52138/20.12.2019, nr 16638/21.02.2020 și nr. 23565/12.03.2020, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind aincnajarcaT®FSorhiliii și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ nr.

pentru

P.U.D. - ȘOS. SĂLAJ nr. 387C
Construire imobil locuințe colective D+P+6E

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 2967,OOmp, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 236579, nr. cerere 2189, eliberat în 20.01.2020.

INIȚIATOR: S.C. SIMEDO CONSTRUCT S.A.

PROIECTANT; S.C. SDH Architeclure S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: nrb. Daniela Glinischi (D, E, C7)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.IJ.D.: Zona studiată prin PUI) include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: N • Șos. Sălaj nr. 377-379; V -- Șos. Sălaj nr. 387B. S — Șos. Sălaj, nr. cad. 236186; E - Șos. Sălaj nr. 381, 383. 385-387.

PREVEDERI R.L.U. - P.U.G, / P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

 • - U.T.R.: Conform RLU aferent PUG - MB, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în subzona

urbanistică ”M3”.....subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime dc P-t-4 niveluri.

 • - Regim de construire: continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

 • - Funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general, mici activități productive manufacturiere și locuințe.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: P.O.T. max. 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, ele.; C.U.T. max. = 2.5 ; înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumctria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade; dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poale retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța între aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 5,0 metri și cu condiția să nu rămână vizibile calcanele clădirilor învecinate.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament; în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi dc calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage față de limita poslerioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI P.U.D. PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - 23.80 m; dreapta - 24,20 m.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: 7,50 m.

Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbare,

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor se vor face cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pietonal și auto din drumul public (șos. Sălaj) se vor realiza prin următoarele loturi: IE 235902, IE 235903, IE 235913, IE 236583, IE 236584, conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație P.M.B. nr, 24231/04.12.2019.

 • - Echipare telinico-edilitară: se vor respecta cu strictețe condițiile impuse de deținătorii rețelelor de utilități.

în urma ședinței Comisiei Tehnice dc Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 12 / 19.02.2020, se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa dc reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.I.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. I588-S/26.O8.20I9 emis deBILANȚ

Steren = 2967,1)

mp

%

Sconstruila Ssp.verde Scireulatii

599.00 891,00 1477,00

20,19 30,03 49,78

TOTAL

2967,00

100%

Hmax.=26,00m la atic

Sdesfasurata      6000,00

* Imobil de locuințe colective

- 88 apartamente < 100mp Parcarea se va rezolva in incinta conform H.C.G.M.B. 66/2006

Profil transversal B-B profil propus conform PUZ. sector 5 | in curs de avizare)


Parcela (1}^

Nr.

Pd

Coordonate pct.de contur

Lungimi teluri

O(i.i*1)

X(mj

YM

1

321154 334

5347S1.859

63.254

2

321100.258

58475S.027

3.322

3

321102.008

584753.197

26 143

4

321116 177

584734.779

ÎS 536

3

321124 885

584716.989

63 005

6

321178 738

584751 692

4=999


LEGENDA

— — limita proprietate

------— takie jos

• 7S31 punct cotat

~_80 go —— curba de nwel pompate

Proiectant General:


S.C. SDH Architecture S.R.L

str. Temisana nr.19, București

J40/3174/2008- CUI 23353656 tel: 0744838406


Specialitatea

URBANISM

Scara

REGLEMENTARI URBANISTICE

Sef proiect

Proiectat

Urb. Daniela Glinischi

Urb. Daniela Glinischi

1:1.000

Faza PUD

PI. 04