Hotărârea nr. 6/2020

Hotărârea nr. 6/23.01.2020 privind aprobarea Programului de activități al Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” pentru anul 2020.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de activități al Complexului Multifuncțional ”SfAn drei”

pentru anul 2020

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului, înregistrat sub nr. 4888/17.01.2020.

Luând în considerare:

-Raportul de specialitate întocmit de Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei” nr. 107/17.01.2020.

-Regulamentul de Organizare și Funcționare al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”;

-Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Ținând cont de:

-Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin 7, lit. ”b”, ”d”, ”f”, art. 139 alin. 1, art. 140 alin. 1, art.166 alin.2 lit.’T’ și ”m”, art.243 alin.l lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Programul de activități al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” pentru anul 2020, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Sumele necesare realizării Programului de activități pentru anul 2020 cuprins în Anexă vor fi utilizate din bugetul propriu al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”.

Art.3. Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate și Complexul Multifuncțional "Sf.Andrei” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.          /23.01.2020

Anexa la H.C.L. Sector 5 nr. CG, Z23.01.2020

PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI

AL COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL ”SF.ANDREI” PENTRU ANUL 2020

Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” funcționează ca instituție de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5, pentru promovarea unui mod de viață sănătos, înființat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr.45/28.02.2018.

Inaugurat la începutul lunii iunie 2019, Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei" este primul centru medical deschis de către Consiliul Local al Sectorului 5, pentru a veni în sprijinul persoanelor aflate în nevoie, pentru depășirea situațiilor de dificultate ale acestora, pentru prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, prin abordarea proactivă a sănătății și acordarea de servicii medicale sociale de înaltă calitate.

Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”, conform Regulamentului de organizare și funcționare, oferă prin Centrul medical, servicii de prevenție și profilaxie pentru sănătatea populației Sectorului 5, promovarea unei vieți sănătoase a cetățenilor din sector, iar prin intermediul Compartimentului de Management Educațional, urmărește promovarea educației la nivelul Sectorului 5, inițiază, organizează și derulează proiecte și programe instructiv-educative, acțiuni de interes local, programe de informare, consiliere și orientare în carieră, programe de tip Before și After School, Școala de vară, Grădinița de vară, Școala Părinților, activități recreative, ateliere de creație, karate, dansuri, distribuirea de buletine informative/reviste/pliante și altele.

Pentru anul 2020, Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” are în vedere și realizarea unor parteneriate cu instituții dc profil din țară și străinătate în vederea derulării unor programe și proiecte educative de interes local, precum și organizarea, promovarea și desfășurarea de manifestări educative cu alte instituții publice sau private.

Centrul pentru Sănătate, Centrul de Recuperare și Compartimentul Management Educațional din cadrul Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” vor acorda în continuare unor categorii de persoane asistență medicală gratuită și anume, persoanelor cu risc de excluziune socială, persoanelor care nu sunt înregistrate cu venituri, inclusiv copiilor ce aparțin acestor familii, persoanelor care au venituri sub valoarea venitului minim garantat, inclusiv copiilor acestora, persoanelor ce aparțin familiilor cu situații dificile din punct de vedere socio-economic și care nu își permit accesul la servicii medicale de recuperare, precum și tuturor copiilor din comunitatea locală care vor beneficia de servicii medicale gratuite în limita plafonului de 1.500 lei/an.

Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” își propune derularea de activități de furnizare programe de formare profesională organizate atât pentru obținerea de noi calificări, cât și pentru persoane inactive sau șomeri, având drept scop dezvoltarea abilităților, cunoștințelor și deprinderilor profesionale individuale, creșterea performanței în muncă a angajaților, eliminarea deficiențelor cu privire la activitatea lor în vederea satisfacerii necesităților curente și viitoare ale angajatorilor, contribuind astfel la creșterea eficienței și eficacității activităților din cadrul instituțiilor și societăților și la îmbogățirea nivelului de cunoștințe în vederea asigurării de șanse egale la procesul de integrare în societate. Organizarea acestor cursuri are în vedere asimilarea standardelor sistemului informațional, corespunzătoare cerințelor de pe piața muncii.

Principiile care stau la baza promovării unui mod de viață sănătos prin furnizarea de servicii de către Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei" sunt următoarele:

 • - dezvoltarea și implementarea programelor privind asigurarea sănătății publice;

 • - informarea, educarea și comunicarea pentru promovarea sănătății;

 • - mobilizarea partenerilor comunitari în identificarea și rezolvarea problemelor de sănătate;

 • - respectarea drepturilor și demnității omului;

 • - abordarea individualizată și centrarea pe persoane;

 • - cooperarea și parteneriatul;

Activitățile Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” în anul 2020 vizează următoarele proiecte și programe:

 • 1. PROGRAMUL DE PROMOVARE A ACTIVITĂȚILOR MEDICALE ȘI A UNUI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS

 • - Programul „Sănătate pentru seniori” a fost aprobat în baza H.C.L. Sector 5 nr.339/10.12.2018, pentru a veni în completarea serviciilor de kinetoterapie și fizioterapie din cadrul Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” Sector 5 și constă în deplasarea persoanelor ce au afecțiuni ale sistemului osos, în sanatorii balneare și de recuperare, în vederea efectuării de proceduri recuperative.

Mereu în întâmpinarea nevoilor locuitorilor Sectorului 5, Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” va acorda sprijin pentru tratament balnear pensionarilor cu domiciliul în Sectorul 5, în cadrul Programului „Sănătate pentru seniori", unui număr de aproximativ 400 pensionari.

în anul 2019, potrivit Hotărârii nr. 246/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului pentru tratament balnear, au beneficiat 35 de pensionari cu venituri reduse, de un sejur de 7 zile la Eforie Nord, prin intermediul Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”.

 • - Acordarea de vouchere pentru achiziționarea medicamentelor din farmacii - în cadrul acestui program, Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” intenționează acordarea de vouchere pentru achiziția de medicamente din farmacii pentru aproximativ 2.000 de pensionari și persoane nevoiașe.

Astfel, scopul proiectului derulat îl constituie promovarea unui stil de viață sănătos, ameliorarea stării de sănătate și a condițiilor de trai, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială ale cetățenilor Sectorului 5 înregistrați cu venituri sub valoarea venitului minim garantat și care nu își permit accesul la servicii medicale de recuperare.

 • - Acordarea de dispozitive medicale sau non medicale de uz individual - glucometre. Dacă în anul 2019, Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” a venit în întâmpinarea nevoilor locuitorilor Sectorului 5 și a oferit, cu titlu gratuit, 1000 de tensiometre, în anul 2020 intenționează să continue acest program prin acordarea de dispozitive medicale sau non medicale de uz individual și anume a unui număr de cel puțin 1.000 de glucometre. Scopul proiectului derulat îl constituie prevenția, profilaxia și promovarea unui stil de viață sănătos pentru seniorii cu domiciliul sau reședința în Sectorul 5.

Grija pentru sănătatea semenilor de vârsta a treia reprezintă un act de educație, civilizație și respect în același timp, pentru că nu poți să făurești un viitor dacă nu respecți trecutul. Grija pentru sănătatea oamenilor ar trebui să fîe prioritatea tuturor.

-Programul „Sănătate orală pentru copii”- sigilarea dentară la copii - Acest proiect constă în aplicarea pe dinții tineri a unor rășini fotoactive ce protejează dinții împotriva cariilor, sigilarea fiind considerată cea mai eficientă metodă de prevenire a cariilor. Programul va continua și în anul 2020, toate cele 25 de școli și 20 de grădinițe din Sectorul 5 beneficiind de servicii și consultații stomatologice gratuite de sigilare dentară în cadrul Complexului și de transport gratuit cu ajutorul a trei microbuze către patru cabinete ultramoderne.

în anul 2019, pentru a veni în sprijinul copiilor Sectorului 5, au fost oferite servicii gratuite de sigilare dentară unui număr de aproximativ 30 de elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 144.

în urma deschiderii Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” și a examinării unui număr mare de pacienți, s-a stabilit necesitatea derulării unui eveniment ce a avut ca titlu “Profilaxia dentară”, în cadrul căruia au fost consultați și tratați profilactic copiii din Centrul de plasament „Sf. Maria”. Aceștia au fost informați despre principalele metode de profilaxie precum igiena orală, importanța controalelor periodice regulate în cabinetul stomatologic, detartrajul, periajul profesional, sigilarea șanțurilor și a fosetelor, depistarea și tratarea cariilor incipiente. Prezentarea de la sfârșitul lunii iulie 2019 a avut ca obiectiv informarea tuturor participanților despre importanța prevenirii apariției și evoluției cariei dentare.

-Programul „Nutrițiepentru sănătate” - Acest Program se va desfășura prin intermediul Cabinetului de nutriție din cadrul Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” și va consta atât în asigurarea unei informări corecte a cetățenilor în privința alimentației, cât și a educării către o alimentație cât mai sănătoasă.

-Proiectul „Evaluare Preventivă și îndrumare de Specialitate” - Caravana Medicală

Prin acest proiect aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 102/18.06.2019, Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” își propune, în completarea activităților socio-medicale oferite, realizarea unor servicii de educare a cetățenilor, ca mijloc de dezvoltare a cunoștințelor și schimbare a comportamentului într-un stil de viață normal, favorabil sănătății, acesta fiind unul dintre scopurile principale ale proiectului.

Caravana Medicală va fi utilizată la realizarea de evaluări medicale pentru cetățenii Sectorului 5, oferind evaluare preventivă și îndrumare de specialitate, constând în monitorizare tensiune arterială, puls și temperatură, monitorizare glicemie, status neurologic, precum și orice alte activitățile medicale, non-medicale sau de orice altă natură ce se încadrează în obiectivul Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” privind prevenția și promovarea unui stil de viață sănătos.

Caravana Medicală va fi amplasată aleatoriu, în puncte de interes și frecvent tranzitate (piețe, biserici, centre medicale, zone cu acoperire deficitară cu servicii medicale, ele.) de persoane cărora le este dedicat acest proiect, astfel încât să acopere o arie cât mai largă din Sectorul 5.

Activitățile Caravanei Medicale se vor desfășură prin utilizarea unor vehicule special amenajate cu dotări minime și personal specializat în medicină generală. Serviciile de care vor beneficia cetățenii Sectorului 5 care reprezintă grupul țintă al proiectului „Evaluarea Preventivă și îndrumare de specialitate” vor fi oferite cu titlu gratuit, iar costurile vor fi suportate de către Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”.

-Evaluarea și diagnosticarea din punct de vedere fiziokinetic a copiilor - în anul 2019, în urma evaluării statusului postural, a examinării funcționale efectuate copiilor din cadru 1 grădinițelor de vară din Sectorul 5, ce a dus spre un diagnostic lîziokinetic de probabilitate, s-a stabilit derularea unui eveniment ce a avut ca titlu „Ce este piciorul plat și cum îl tratăm?”. Tematica activității a fost intens subliniată de către terapeuții Complexului în vederea conștientizării posibilelor diagnostice somato-funcționale și motrice, în urma studiului de caz efectuat prin evaluările musculo-scheletale ale copiilor. Evenimentul desfășurat la sfârșitul lunii iulie 2019 a fost privit ca un proiect educativ menit să informeze tutorii copiilor din cadrul grădinițelor de vară din Sectorul 5 despre cum pot preveni posturile vicioase, eventual cum pot recupera prin metode fizice si kinetice aceste posturi patologice.

în luna august 2019, echipa de kinetoterapeuți a Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” a susținut la sediu o prezentare cu titlul „Postura corporală corectă”. Participanții au aflat nu numai ce înseamnă o postură corectă, ci și o postură greșită, principalii indicatori ai unei posturi greșite, implicațiile pe termen lung, precum și când să ceară ajutorul unui specialist. Locuitorii sectorului s-au arătat interesați de acest proiect și drept urmare, propunem continuarea lui și în anul 2020.

 • 2. PROGRAMUL DE ACȚIUNI CU CARACTER SOCIAL

Programul „Mama și copilul” --Sănătatea copiilor și liniștea și zâmbetul mămicilor ar trebui să fie prioritatea tuturor. Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” este mereu alături de copiii Sectorului 5, încă din primele lor zile de viață, pentru sprijinirea lor și promovarea unui stil de viață sănătos, acordând cu titlu gratuit:

 • - gentuțe pentru nou născuți și mame - Prin programul „Mama și copilul", derulat din anul 2019, Complexul Multifuncțional „Sfântul Andrei" oferă sprijin mămicilor și bebelușilor încă din primele lor zile de viață, prin distribuirea gratuită a unor genți ce conțin produse de îngrijire de calitate pentru nou născuți, un biberon, o suzetă, pudră de talc, loțiune de corp șampon și o jucărie pentru dentiție; trusourile sunt împărțite pe categorii de vârstă, respectiv: 0-3 luni, 3-6 luni, 6-9 luni și 9 - 12 luni.

 • - vouchere pentru mame - în anul 2020 intenționăm acordarea unui număr de 1.500 vouchere sociale pentru mame, în valoare de 200 lei fiecare pentru achiziționarea trusoului necesar.

 • - Programul social "vouchere cadou” - în cadrul acestui program, Complexul a acordat 2.200 de vouchere cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun. Acest program va continua în anul 2020 cu prilejul Sărbătorilor Pascale, prin acordarea a 6.100 de vouchere sociale pentru locuitorii din sectorul 5 cu venituri sub 1.500 lei lunar/membru de familie.

 • - Programul "Sănătate pentru seniori” - în anul 2019 în cadrul acestui program - Etapa I Pilot au beneficiat de tratament balnear un număr de 35 de pensionari cu domiciliul în Sectorul 5, cu venituri lunare sub 1.500 lei și/sau care fac parte dintr-o familie ale cărei venituri cumulate nu depășesc 3.000 de lei/lună. Programul se continuă în anul 2020 prin acordarea sprijinului pentru tratament balnear unui număr de aproximativ 400 de persoane.

 • - Programul "Călător prin România ” - excursii de o zi oferite gratuit pentru pensionari -Seniorii vor vizita gratuit mai multe destinații turistice. Scopul acestui proiect este de a crește confortul psihic al pensionarilor și de a promova valorile turistice ale României. Majoritatea bătrânilor mărturisesc că au uitat cum arată litoralul românesc sau stațiunile montane. Din cauza nevoilor și a grijilor , aceștia nu își mai permit să ajungă la mare sau la munte, însă Complexul

Multifuncțional „Sf. Andrei” le întinde o mână de ajutor pensionarilor și le dă șansa să viziteze obiectivele turistice mult dorite.

 • 3. PROGRAME EDUCATIVE

 • - Programul „Activități recreative pentru copiii noștri” - în ultimii ani, tot mai mulți copii și adolescenți petrec prea mult timp în fața calculatoarelor, tabletelor și a altor echipamente electronice, acest lucru ducând la probleme de inadaptare, vedere și ortopedice. Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei” intenționează să dezvolte și în anul 2020 în cadrul acestui program activități ce vor încuraja joaca prin sport, activități de socializare și jocuri în echipă.

 • - Proiectul educațional "Atelierul Magicienilor Activități recreative pentru copiii noștri: cursuri de karate, dans, limba engleză

 • - Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”, în parteneriat cu Direcția de învățământ, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sectorului 5 și Asociația "Atelierul Magicienilor” , în baza H.C.L. Sector 5 nr. 191/27.08.2019, a derulat acest proiect educațional la nivelul unităților de învățământ preșcolar de stat arondate Sectorului 5 în anul precedent și îl va continua și în anul curent, contribuind astfel, prin intermediul rolului activităților recreative, la sporirea nivelului de energie necesar unei bune dezvoltări psihice și intelectuale a copiilor.

Pentru a a ajuta copiii să se relaxeze și să își sporească nivelul de energie necesar unei bune dezvoltări psihice și intelectuale, în perioada 1 octombrie 2019 - 30 august 2020, proiectul educațional „Atelierul Magicienilor - activități recreative pentru copiii noștri" derulează cursuri de karate - autocontrol și disciplină, dans și limba engleză la nivelul celor 25 de unități de învățământ școlar și preșcolar de stat arondate Sectorului 5, din bugetul aprobat și alocat Complexului Multifuncțional „Sfântul Andrei" de către Consiliul Local al Sectorului 5, în parteneriat cu Asociația „Atelierul Magicienilor".

Obiectivul general constă în dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație prin oferta acestui proiect, o ofertă educațională modernă și competitivă pentru unitățile de învățământ care, alături de educația formală, crește valoarea actului educațional, facilitează participarea activă a preșcolarilor care învață în grădinițele de stat de pe raza Sectorului 5.

Scopul programului derulat constă în oferirea unor activități pentru valorizarea aptitudinilor dezvoltarea talentelor și abilităților prin module vocaționale de învățare nonformală, precum și învățarea bunelor practici pentru creșterea calității vieții prin sport, programe de sănătate și prevenție. De asemenea, cursurile propuse sunt adaptate prin limbaj, conținut și metodologie de implementare la caracteristicile preșcolarilor.

în fiecare lună, peste 5.000 de preșcolari ai grupelor mici, mijlocii și mari au beneficiat de două cursuri pe săptămână de karate și dans, respectiv limba engleză, desfășurate de profesori specializați și 50 voluntari, care au coordonat și ajutat la desfășurarea în bune condiții a activităților recreative.

- Proiectul „Atelierul magicienilor” - Centrul de excelență "Magia cifrelor", cu programele: -„Școală după școală"; „Grădinița de vară" ; „Școala de vară".

Acest proiect a fost aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 10/23.01.2019, cu scopul de a ameliora problema legată de numărul limitat de locuri în programele de tip afterschool/beforeschool - „Școală după școală", învățământ primar și „Grădinița de vară" în unitățile de învățământ preșcolar, desfășurate în timpul anului școlar, iar în timpul vacanțelor școlare organizarea „Grădiniței de vară " și a atelierelor educative, dorind să preîntâmpine folosirea excesivă a tehnologiei, a aplicațiilor și a jocurilor pe calculator, evitând astfel riscul de izolare, riscul de obezitate, de deformare a coloanei vertebrale, atât în unitățile școlare cât și în unitățile de învățământ preșcolar de pe raza Sectorului 5.

 • - Proiectul „încurajarea activităților recreative în aer liber pentru copii” - Acest proiect a fost aprobat în baza H.C.L. Sector 5 nr. 129/27.06.2019 și își propune transformarea unui spațiu viran care este neutilizat - instituțional sau administrativ - într-un spațiu dedicat unor activități recreative pentru copii și seniori.

Cu ajutorul Primăriei Sectorului 5, Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” a identificat un spațiu situat la intersecția str. Progresului cu str. Năsăud, care va putea deservi mai bine interesele comunității, un loc destinat relaxării, distracției, dezvoltării mai multor activități recreative pentru copii, pe care îl va amenaja în cursul anului 2020, în scopul de a încuraja joaca prin sport, socializarea și jocurile în echipă, un loc ideal pentru petrecerea timpului liber.

Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” își propune la nivelul comunității prin serviciile specializate ale instituției:

 • - Acordarea gratuită de tablete pentru elevii din cls. a XH-a - în ultimii ani, pe lângă activitățile didactice obișnuite, tradiționale, utilizarea calculatoarelor tip tabletă ocupă un loc important printre preocupările și activitățile cotidiene ale elevilor în general, fiind o modalitate de creștere a calității și a eficienței învățării.

Folosind tablete, liceenii din clasele terminale au acces la informații noi mult mai ușor și mai rapid decât ar avea în viața reală, având în vedere complexitatea proiectelor și a temelor școlare.

Adaptarea educației la necesitățile actuale și de perspectivă ale societății, în așa fel încât educația să constituie un factor activ al dezvoltării, este o condiție esențială a progresului și a îmbogățirii de cunoștințe ale elevilor de liceu.

 • - Cursuri de karate, Aikido pentru cls. V-VIII- pentru a ajuta elevii să se relaxeze și să își sporească nivelul de energie necesar unei bune dezvoltări psihice și intelectuale, dar mai ales pentru o mai bună trăire a valorilor umane - gândire corectă, autocontrol, încredere în sine și, astfel, obținerea de rezultate mai bune la școală și în alte domenii, elevii claselor gimnaziale vor beneficia de cursuri de karate și Aikido. Astfel, copiii cu vârstele cuprinse între 10 și 15 ani se redescoperă împreună și acordă mai multă încredere capacităților mentale și fizice de care deja dispun.

-Activități de furnizare programe de formare profesională - Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” își propune derularea de activități de furnizare programe de formare profesională organizate atât pentru obținerea de noi calificări, cât și pentru persoane inactive sau șomeri, având drept scop dezvoltarea abilităților, cunoștințelor și deprinderilor profesionale individuale. Organizarea acestor cursuri are în vedere asimilarea standardelor sistemului informațional,