Hotărârea nr. 59/2020

Hotărârea nr. 59/23.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Măghiranului nr. 4-Sector 5, București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

Str. MAGHIRANULUI nr. 4 - SECTOR 5, BUCUREȘTI

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 23973/12.03.2020 al Primarului Sectorului 5;

 • - Raportul de specialitate nr. 23971/12.03.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

-Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont dc:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. 23961/12.03.2020, redactat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

Văzând documentele:

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 27/23970/12.03.2020 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 22796/19.11.2019;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr, 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, cu H.C.G.M.B. nr. 241/2011, cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012, cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și cu O.U.G. nr. 51/25.06.2018;

 • - Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ - art. 129 alin.(6) lit.c), art.

139 alin. (3) lit.e), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 243 alin (1) lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Str. MĂGHIRANULUI nr. << - SECTOR

5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 27/23970/12.03.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbate, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRE!^Edi^te d £"$eWnță, ALEXANb^6\SEjiASTlANlAZAROV 11° i * ’■ "’ll uo \                S’ll

Nr.          /23.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI wwf PRIMĂRIA SECTORULUI 5 ARHITECT ȘEF

Za tt-CL & u}?

& ^a^sctJ''Ca urmare a cererii adresate de i            , cu domiciliul/sediul în București, .                                ,

, înregistrată sub nr. R 44054/28.11.2019 șl completată cu nr. R 52066/20.12.2019, nr. 6097/22.01.2020 și nt conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privim! amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și emite următorul:

AVIZ nr.

pentru

P.U.I). - STR. MAGHIRANULUI nr. 4

Construire imobil S+P+2E+M cu destinația de locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale și spațiu servicii la parter

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 316,00mp (32l,00mp din măsurători), proprietate privată conform informațiilor din Extrasul dc Carte Funciară nr. 227863, nr. cerere 53567, eliberat în 31.10.2019.

INIȚIATOR:

PROIECTANT: S.C. ZAMF1RESCU ARHITECTURĂ ȘI URBANISM S.R.L.

SPECIALIST CU DREP T DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: arh. Dan Zainfirescu-Boccanu (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: NV - Str. Maghiranului, SV..... Str. Maghiranului nr. 2; SE - Str.

Constantin Vodă nr. 18; NE-Str. Măgliiranului nr. 6.

PREVEDERI R.L.U. - P.U.G. / P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

 • - U.T.R.: Conform RLU aferent PUG MB, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în subzona urbanistică "CB3” — subzona polilor urbani principali.

 • - Funcțiuni predominante: instituții și servicii publice supramunicipale și municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale; servicii financiar-bancare și dc asigurări, poșta și telecomunicații (releu infostructură), servicii avansate manageriale, tehnice și profesionale (sedii dc companii și firme în clădiri specializate); cercetare-dezvoltarc, edituri, servicii pentru media; centre de informare, bibliotecă / mediatecă; activități asociative diverse; servicii profesionale, colective și personale, hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații dc recepție, restaurante cofetării, cafenele, baruri, comerț, expoziții, recreere (cazino, dancing, cinema, centre de recreere, sport în spații acoperite), săli dc conferințe, spectacole și cinema dc diferite capacități cu serviciile anexe, locuințe cu partiu special pentru profesiuni liberale. învățământ superior și dc formare continuă; unități mici și mijlocii specializate în activități de producție abstractă și concretă în domenii dc vârf; activități manufacturiere și depozitare mic-gros legate de funcționarea polului terțiar, parcaje mullielajate.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: l’.O.T. max. 70%, eu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru diferite utilizări; C.U.T. max. = 4,5 mp. ADC/mp. teren; înălțimea maximă admisibilă; nu se limitează.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: în zonele constituite, retragerea de la aliniament va fi de min. 6m.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile se vor retrage de la limitele laterale la o distanță egală cu 1/3 din înălțime, dar nu cu mai puțin dc 5m;

 • - Retrageri minime față dc limitele posterioare: clădirile se vor retrage față dc limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI P.U.D. PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - 3 m; dreapta - pe limita de proprietate.

 • - Retragere minimă față de limita posterioară: 5 m.

Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbarc.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor se vor face cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pietonal și cel auto se vor face din str. Măghiranului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 22796/19.11.2019.

 • - Echipare tehnico-edilitară: se vor respecta cu strictețe condițiile impuse de deținătorii rețelelor dc utilități.

Documentația este însoțită de studiu dc însorire și dc ilustrare volumetrică.

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. II / 22.01.2020, se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbarc.

Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate li folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz, este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a Certificatului de urbanism nr. I47-M/30.0L20I9, emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București.

ARHITECT ȘEF, MARIAN ION          3

/I fi

erificat:


Mugur Lupașcu A


BILANȚ TERITORIAL EXISTENT


Suprafața

(mp)


Pracen: ara 1:500 aferent imobilului situat in Str. Maghiranului nr. 4, sector 5, București


SUPRAFAȚA TEREN

^SUPRAFAȚA CONSTRUITA SUPRAFAȚA DESFASURATA Iacei si platforme betonate [SPATII VERZI POT C.U.T (P*2E-HVIj


123 00 123.00 96 30

101 72


limita da proprîelălă


iE 213154


AVIZ


0 38

BILANȚ TERITORIAL PROPUS


2,00 3,50


Suprafața


Proceni


BUCUREȘTI, SECTOR 5,


SUPRAFAȚA TEREN

SUPRAFAȚA CONSTRUITA SUPRAFAȚA DESFASURATA ALB SI PLATFORME BETONATE SPATII VERZI


'969


PRO AL TRANSVERSAL existent și menținut Strada Maghiranului


Str. Maghiranului nr. 4


39 56%


IE 206091


Ni Pcl.


‘■.M&


S+P+1E+M


î0463J


13231


ttc ia'Ăs

Coordonate p-ct de contur


X|m)

322234 702 322273 631 322273.360


Tțn]

587086 371 567094 305 587094 177 587101 409 587102.431 587099.216 557094 330 507091 603 587069 714

58/086 850 587085.510 567080 441 587077 460


Lungimi laturi ''y

Dfl.iH)


,/ A A


12.00 1 71 4.55 6.91


S+P+1E+Î

. ■■ •


322236.077

322272.697 322276 908

S{NC227863)=32072mp P=79.29in

E\05717          yS / -


90.S;


teferii


CZ3 censttvct» introouse in sistemul integrat <je cadastru $i cart» funciara


OCPI București. B-dul Expozitiv iWÎ! sector 1. București

Data: 2019                    •/

lntocmit:Mihaela Radu •* '


LEGENDA

ZONIFICARE FUNCȚIONALA:


LIMITE/RETRAGERI:


«B» «■» LIMITA ZONEI STUDIATE


TEREN CARE A GENERAT

P.UD.-ul


LOCUINȚE MICI P-P+M

EXISTENTE

LOCUINȚE P+1E - P+2E EXISTENTE SI

NEPRELUATE IN CADASTRU

EDIFICA8IL PROPUS

S+P*2£+M


ACCES AUTO


ACCES PIETONAL


LIMITELE DE PROPRIETATE ALE PARCELELOR


TROTUAR


CAROSABIL


2,00


NUMĂR POȘTAL


RETRAGERI FATA DE

LIMITELE DE PROPRIETATE

RETRAGERI FATA DE

LIMITELE DE PROPRIETATE


COTELE TERENULUI CARE A GENERAT P U.D.-ul


TEREN CU DESTINAȚIA

CURTI-CONSTRUCTII


PLATFORMA DE ACCES


BALCOANE PROPUSE


2,00


COTE PROFIL STRADAL


COTE CLĂDIRE PROPUSALEGENDA

ȘITUATIA EXISTENTA

A teren = 315 m2 (conform actelor de proprietate)

= 321 m2 (conform măsurătorilor cadastrale)


REGLEMENTARI conform R.L.U.

aferent P.U.G.


CB3 - subzona polilor urbani principali: - Barbu Văcârescu. Berceni, BIG Berceni, Colentina, Crângași, Drumul Taberei, Filaret Fundeni, Gara Basarab. Giurgiului. Lacul Morii vest, Obor. Orhideelor, Panduri, Pantelimon. Pipera. P-ța Presei Libere - Poligrafiei, Sălaj, Titan. Văcărești.


P.O.T. maximum = 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (H. maxim = 8 metri) pentru diferite utilizări

C.U.T. maximum = 4,5 mp.ADC/mp.teren

- pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

Rh


Prezentul proiect reprezintă proprietatea S.C. ZAMF®ES^^WrfCTuSv Toate drepturile sunt rezervate si protejate de legi^Stkrmț)^Vq«^ivih Sunt interzise, fara acordul scris, dat in prealabil de.țe^S^r'ZAMf’jj URBANISM S.R.L., a următoarelor:                                       V '

— reproducerea, totala sau parțiala a informației diQ?-^roie^L^pfin orice z=-.JtolQsk:e.a.Jn..,alt scop sau mod a proiectului decQC-^|e^pento.,â.^dFe..-a.

Zamfirescu

ArhiTecfura <■-Urbanism


arh. Dan Zamfirescu ..


arh. Violeta Kolebanova


arh Violeta KolebanoVaTU LI PROIECT

PROIECT URBANISTIC DE DETALIU


PLAN REGLEMENTARI


de, autor. iEGȚJRA SI


M4/ 2019


P.U.D.