Hotărârea nr. 58/2020

Hotărârea nr. 58/23.03.2020 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația de Părinți ,,Lumea Copiilor Veseli”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SEC TOR 5

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situîsit în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația de Părinți “Lumea Copiilor Veseli”

Având în vedere:

Raportul Direcției de învățământ. Tineret și Sport, înregistrat sub nr. 24389/13,03.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 24390/13.03.2020;

solicitarea Școlii nr. 144, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 21944/06.03.2020;

1LC.L,Sector 5 nr. 50/03.05.2015 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația de Părinți “Lumea Copiilor Veseli”.

- II.C.L.Sector 5 nr. 50/30.02.2017, U.C.L.Sector 5 nr. <83/27.04.2018 .și H.C.L.Sector 5 nr. 88/14.05.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația de Părinți “Lumea Copiilor Veseli”, Luând în considerare Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Urbanism, Lucrări

Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public și Patrimoniului, Fond Funciar.

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B, nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățămînt preuniversilar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/201 1 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil,

în temeiul art. 129 alin. 14, ari. 139 alin. 3 lit. g), art. 140 alin. I, art. 166, alin 2 lit. g) și al ari. 243, alin. 1, lit- a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de dare în folosință a spațiului de 15 mp, situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația dc Părinți “Lumea Copiilor Veseli”, cu un an.

ART. 2. Se mandatează Directorul Școlii Gimnaziale nr. 144 să semneze actul adițional la contractul de comodat încheiat între instituția de învățământ și Asociația menționată la art. 1.

ARI'. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția dc învățământ. Tineret și Sport, precum și Directorul Școlii Gimnaziale nr. 144 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 6'8 /23.03.2020