Hotărârea nr. 57/2020

Hotărârea nr. 57/23.03.2020 privind organizarea proiectului educațional extracurricular In memoriam de către Școala Gimnazială Principesa Margareta.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind organizarea proiectului educațional extracurricular In memoriam de către Școala Gimnazială Principesa Margareta

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 21753/06.03,2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 21755/06,03.2020;

- Adresele înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 12384/11.02.2020 și 18264/26.02.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și pe cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, precum și de cele ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), art. 140 alin.(1), art. 166, alin. (2), lil. 1) și in), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea proiectului educațional extracurricular In memoriam de către Școala Gimnazială Principesa Margareta, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, din capitolul Învățământ, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tinerel și Sport, Direcția Economică și directorul Școlii Gimnaziale Principesa Margareta vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. .5'Z Z23.03.2020
Anexă la H.C.L. Sector 5 nr. I23i .03.2020

Sumar al proiectului educațional extracurricular

In memoriam

 • a) Organizator: Școala Gimnazială Principesa Margareta, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

 • b) Perioada desfășurării: anul 2020;

 • c) Beneficiari dirccți: 300 de elevi, cadre didactice coordonatoare, părinți;

 • d) Scopul proiectului: testarea și ameliorarea deprinderilor motrice ale elevilor, precum și creșterea performanțelor sportive individuale și de grup ale acestora, în cadrul unei competiții structurate pe ramuri sportive: atletism, handbal, fotbal;

c) Obicctivc-cadru specifice:

 • - promovarea imaginii școlii în comunitate;

 • - crearea unor parteneriate educaționale între școlile bucureștene;

 • - dezvoltarea capacității motrice generale a elevilor participanți;

 • - formarea capacității de practicare independentă de către elevi a sporturilor incluse în proiect;

 • - cultivarea spiritului de responsabilitate în echipă în rândul elevilor participanți;

 • - menținerea unui tonus psihic ridicat în rândul elevilor, generat de practicarea sportului;

 • - identificarea a cel puțin 10 elevi cu potențial motric pentru practicarea sportului de performanță.

f) Activități specifice:

Al. Organizarea selecției elevilor participanți la proiect

Sumar: Profesorii înscriși în proiect organizează activități de selecție la nivelul unităților la care predau.

A2. Competiția propriu-zisă In memoriam

Sumar: Se vor desfășura întreceri între echipele reprezentative de fotbal și handbal ale unităților școlare participante la proiect, precum și o competiție de atletism formată din 2 probe: ștafetă 4x50m și aruncarea greutății. La finalul evenimentului, în cadrul fiecăreia dintre disciplinele de concurs, echipele reprezentative și elevii care se vor clasa pe locurile I, II și III, vor fi premiați.

Locul desfășurării: terenul de sport al Școlii Gimnaziale Principesa Margareta.

A3. Dezbatere privind desfășurarea primei ediții a proiectului

Sumar: Coordonatorii de proiect prezintă raportul de desfășurare al proiectului. Se organizează discuții și dezbateri cu privire la impactul proiectului și potențialul de dezvoltare ul terioară a acestuia.

A4. Expoziția de fotografie In memoriam

Sumar: Coordonatorii de proiect organizează o expoziție de fotografie cu momente clin timpul proiectului.

g) Buget estimativ: 5.000 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor aferente tipăririi diplomelor care se vor acorda tuturor participanților, precum și achiziționării de cupe și materiale sportive pentru asigurarea fondului de premiere în cadrul proiectului.

Contrasemnează, Secretar General Sector 5 Elena Luminița Petrcscu

ALEXANE