Hotărârea nr. 56/2020

Hotărârea nr. 56/23.03.2020 privind organizarea proiectului Sfaturi mari pentru cei mici.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind organizarea proiectului Sfaturi mari pentru cei mici

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport, al Direcției Economice și al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, înregistrat sub nr. 21756/06.03.2020;

 • -   Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 21757/06.03.2020;

 • -   Adresa Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. R 53361/30.12.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și pe cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuni verși tar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, precum și de cele ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166, alin. (2), lit. 1) și m), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea proiectului Sfaturi mari pentru cei mici, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, din capitolul Cultură, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. fff Z23.03.2020Anexa la H.C.L. Sector 5 nr.       /23.03.2020

Sumar al proiectului

Sfaturi mari pentru cei mici

 • a) Organizatori: Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și Primăria Sectorului 5;

 • b) Perioada desfășurării: anul 2020;

 • c)  Beneficiari direcți: copiii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel preșcolar și primar din Sectorul 5, respectiv 2.500 de preșcolari și 4.500 de elevi care frecventează cursurile claselor pregătitoare și I.

 • d) Scopul proiectului: pregătirea antivictimă și antiinfracțională a copiilor de vârstă mică;

 • e) Obicctive-cadru specifice:

 • -  dezvoltarea de mijloace inovative de comunicare cu copiii de vârstă mică;

 • -  dobândirea, de către copii, prin povești, povestiri cu morală preventivă și jocuri, a cunoștințelor și deprinderilor adecvate vârstei în domeniul siguranței;

 • -  formarea unor comportamente sociale asertive, în care să fie create abilități de identificare a riscurilor, respectiv capacitatea de a spune NU situațiilor periculoase;

 • -  familiarizarea copiilor de vârstă mică cu interacțiunea cu polițiștii;

 • -  transformarea copiilor în vectori de comunicare în propria familie.

 • f) Activități specifice: activități de informare (campanie de educație preventivă) susținute în unităților de învățământ preuniversitar de stat de nivel preșcolar și primar din Sectorul 5;

 • g) Buget estimativ: costul serviciilor aferente tipăririi a cel mult 7.000 de exemplare din broșura Jocurile copilăriei în siguranfă, la prețul de 2,5 lei/exemplar (TVA inclus), pentru a fi distribuite copiilor din Sectorul 5.


Corftțaseninează,

Secretar Gdntral Sector 5 Elena Lu

mița Pețrcscu