Hotărârea nr. 55/2020

Hotărârea nr. 55/23.03.2020 privind organizarea Proiectului ,,Meșteșuguri românești”, ediția a II-a.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind organizarea Proiectului „Meșteșuguri românești”, ediția a II - a

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 21789/06.03.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 21794/06.03.2020;

Adresa nr. 276/24.02.2020, emisă de Grădinița Nr. 72, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 17517/25.02.2020;

Luând în considerare Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;,

în conformitate cu prevederile art. 139, alin. 1, art. 140 alin.(1), art. 166, alin 2, lit. 1) și lit. m), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă organizarea proiectului „Meșteșuguri românești” ediția a II - a, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Realizarea proiectului menționat la art. 1 va fi susținută din bugetul local al Sectorului 5, Cap. Cultură.

Art.3 - Primarul, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și conducerea Grădiniței Nr. 72 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrase nin cază, Secretar General Sector 5, Elena Luminița P

eseu



Nr 55 /23.03.2020

Anexa Ia H.C.L. Sector 5 nr. â>£> /23.03.2020

Sumar al proiectului

privind organizarea Proiectului „Meșteșuguri românești”, ediția a II - a

  • a) Organizator: Grădinița Nr. 72, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

  • b) Data desfășurării: 07.05.2020;

  • c)  Beneficiari direcți: 600 preșcolari, 18 reprezentanți ai comunității locale, 1 250 de părinți ai copiilor din unitățile școlare implicate în proiect.

  • d) Scopul proiectului îl constituie promovarea dansului și cântecului românesc în rândul preșcolarilor, dezvoltarea capacităților de cunoaștere a unor meserii și meșteșuguri românești și familiarizarea cu tehnica țesutului, cusutului și broderiei, cu uneltele și materialele specific folosite.

c) Obiectivele-cadru specifice proiectului susținut în parteneriat de către Primăria Sectorului 5 și Grădinița Nr. 72 sunt:

Ol. Diseminarea unor exemple de bune practici între instituțiile implicate în proiect și la nivelul comunității;

02. încurajarea și exersarea exprimării de către copii, a opiniilor și a stărilor sufletești proprii, în mod independent, precum și a motivării acestora;

03. Stimularea imaginației și a creativității copiilor, prin activități artistice;

04. Implicarea copiilor în desfășurarea unor activități de țesut, de decorat, de croit și de perpetuarea tradițiilor românești;

05. învățarea unor pași de dansuri românești specifice anumitor zone din (ară;

06. îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre însușirile caracteristice ale materialelor și despre prelucrarea acestora.

  • f)  Activități specifice:

  • -  activități practice de țesut, împletituri și pictură ceramică realizate de către preșcolari, elevi, părinți, cadre didactice și reprezentanți locali,

  • -  festivalul-concurs "Plaiuri românești”. în cadrul acestuia, preșcolarii coordonați de cadrele didactice vor prezenta dansuri și costume specifice etnografiei românești;

  • -  activități de promovare, mediatizare și diseminare constând în discuții cu membrii comunității locale, cu reprezentanții instituțiilor de învățământ partenere, cu părinții copiilor preșcolari și școlari implicați în proiect.

  • g)  Bugetul estimativ al evenimentului: 6.000 lei.

Coțftrasemnează, Secretar General Sector 5, Elena Luminița Petrcscu