Hotărârea nr. 54/2020

Hotărârea nr. 54/27.02.2020 privind aprobarea proiectului „Adoptă un spațiu verde!” şi a protocolului de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 şi persoanele juridice (agenți economici/instituții/fundații/ ONG-uri) interesate.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Adoptă un spațiu verde!” și a protocolului de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 și persoanele juridice (agenți economici/instituții/fundații/

ONG-uri) interesate

Având în vedere:

 • •  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

 • •  Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare - Compartimentul Investiții, înregistrat cu numărul DD155/24.02.2020; ’

 • •  Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări publice, Administrarea teritoriului, domeniului public și patrimoniului, Fond funciar;

 • •  Avizul Comisiei Protecție socială, Sănătate și Societate civilă;

Ținând cont de:

 • •  prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

în temeiul 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și lit. d) și alin. (7), lit. i) și lit. j), art. 139 alin. (3) lit.g), art. 140 alin.(l), art. 166 alin.(2) lit. o), art. 196 alin. (1) și art. 243 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă proiectul „Adoptă un spațiu verde!” prin care persoanele juridice (agenți economici/instituții/fundații/ONG-uri) interesate pot investi în amenajarea unor spații verzi ce sunt în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Primăriei Sectorului 5, în vederea reabilitării și înfrumusețării acestora.

Art. 2 Se aprobă Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri: modelul Protocolului de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 și persoanele juridice (agenți economici/instituții/fundații/ONG-uri) interesate.

Art. 3 Se aprobă Anexa nr. 2 a prezentei hotărâri: modelul panourilor amplasate de persoanele juridice pe spațiile verzi adoptate.

Art. 4 Se aprobă Anexa nr. 3 - Lista spațiilor verzi de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, disponibile pentru a fi „adoptate”.

Art. 5 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

/27.02.2020Anexa nr. 1 Ia HCL nr. 3^ din

PROTOCOL DE COLABORARE

N r_________d i n______________________

I. PREAMBUL

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.......din data de.............,

privind aprobarea proiectului „Adoptă un spațiu verde!” și a protocolului de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 persoanele juridice (agenți economici/instituții/fundații/ONG-uri) interesate, s-a încheiat prezentul protocol de colaborare.

II. PĂRȚILE PROTOCOLULUI DE COLABORARE

1. Primăria Sectorului 5 cu sediul în str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București, având codul fiscal nr. 4433953, cont IBAN RO94TREZ70524510220XXXXX deschis la trezoreria operativă Sector 5 București, reprezentată prin domnul Marian ȚIGĂNUȘ, în calitate de Viceprimar.

Și

2.

cu    sediul

social    în

str.

nr.      , jud./sector

, tel.                        fax

, înregistrată

la Registrul Comerțului

cu nr.                  CUI

CIF

, email

reprezentată

prin

în calitate de

au convenit următoarele:

III. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE îl constituie dezvoltarea unui proiect ce vizează responsabilitatea companiilor față de mediul înconjurător, față de conservarea zonelor verzi, precum și promovarea și întărirea parteneriatelor ca factor primordial în dezvoltarea societății, denumit „ADOPTĂ UN SPAȚIU VERDE!”.

1.1 Persoana juridică _________________________________________ asigură materialul

dendrofloricol și mobilierul urban (dacă este cazul) necesar amenajării, amenajarea și sistemul de irigat aferent zonei verzi în suprafață de _______ m2, situată pe str.

________________________________ din Sectorul 5 al Municipiului București, pe cheltuiala sa, pentru o perioadă de 3 ani de la dala intrării în vigoare a prezentului protocol, urmând a realiza proiectul de amenajare peisagistică cu avizul Comisiei de monitorizare și coordonare în implementarea și dezvoltarea proiectului „Adoptă un spațiu verde!” constituită la nivelul Primăriei Sectorului 5.

I. 2 Primăria Sectorului 5 dă dreptul persoanei juridice _________de a amplasa

pe terenul ce face obiectul prezentului protocol 1 (un) panou, prin care sunt furnizate informații cu privire la persoana juridică care a „adoptat” și amenajat zona verde. Panourile vor respecta modelul din Anexa nr. 1 Model panou mulțumire, la prezentul protocol.

1.3 Primăria Sectorului 5 dă dreptul persoanei juridice__de a

amenaja festiv, cu ocazia sărbătorilor de iarnă/sărbătorilor pascale, terenul care face obiectul prezentului protocol, dacă își exprimă opțiunea în acest sens.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

1. Primăria Sectorului 5 se obligă:

 • a) să fie responsabilă de managementul proiectului, în calitate de partener, cu următoarele activități generale:

a. 1 avizează proiectul de amenajare a spațiului verde care cuprinde toate intervențiile pe care persoana juridică dorește să le facă în compoziția peisageră existentă;

a.2 aprobă proiectul de amenajare peisagistică al amenajării festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă/sărbătorilor pascale;

a.3 obține, pe cheltuială proprie, Certificatul de urbanism și Autorizația de construire necesare executării lucrărilor de amenajare;

a.4 plătește suma echivalentă cotei ISC pentru lucrările autorizate;

 • a. 5 monitorizează activitatea de amenajare și întreținere, urmărind realizarea lucrărilor minimale de întreținere;

 • b) să pună la dispoziția persoanei juridice, ________________________________, cu titlu

gratuit, spațiul prevăzut la pct. II. 1, în vederea realizării proiectului;

 • c) să asigure necesarul de apă pentru irigarea spațiului verde;

 • d) să mențină panoul de mulțumire montan pe spațiul verde „adoptat”, pe toată perioada de valabilitate a prezentului protocol.

2. Persoana juridică__________________________________________se obligă:

 • a) să numească un responsabil de proiect pentru activitățile ce intră în responsabilitatea sa;

 • b) să fie responsabil/(ă) pentru furnizarea unor servicii de calitate după cum urmează:

 • b. 1 să elaboreze, cu avizul Comisiei de monitorizare și coordonare în implementarea și dezvoltarea proiectului „Adoptă un spațiu verde!” constituită la nivelul Primăriei Sectorului 5, un proiect de amenajare a spațiului verde care să cuprindă toate intervențiile pe care dorește să le facă în compoziția peisageră existentă;

b.2 să obțină, pe cheltuială proprie, toate avizele solicitate în Certificatul de urbanism în vederea emiterii Autorizației de construire;

b.3 să execute lucrările de amenajare ale spațiului verde în baza proiectului de amenajare avizat de Comisia de monitorizare și coordonare în implementarea și dezvoltarea proiectului „Adoptă un spațiu verde!” constituită la nivelul Primăriei Sectorului 5, cu respectarea Autorizației de construire emise conform Legii nr. 50/1991;

b.4 să respecte calendarul activităților prevăzute în proiectul de amenajare;

b.5 să asigure necesarul de material dendrofloricol pe care decide să îl planleze/replanteze;

b.6 să asigure mobilierul urban (dacă este cazul), pe care decide să îl monteze;

b.7 să nu altereze caracterul de folosință generală și destinația de zonă verde a terenului;

b.8 să asigure realizarea și montarea panoului de mulțumire pe cheltuială proprie, conform modelului din Anexa nr. I - Model panou mulțumire, b.9 să realizeze și să instaleze un sistem de irigat adaptat zonei verzi;

b.10 să predea sistemul de irigat către Primăria Sectorului 5, pe baza unui proces verbal de predare-primire, la încetarea prezentului protocol de colaborare;

b.l 1 să asigure accesul neîngrădit la spațiul verde care face obiectul prezentului protocol, precum și intervențiile de orice natură ale Primăriei Sectorului 5 asupra spațiului verde „adoptat”;

b. 12 să respecte prevederile Regulamentului de implementare a proiectului „Adoptă un spațiu verde!”

 • V.  DURATA prezentului protocol de colaborare este de 3 ani de la data semnării de către părți, cu posibilitatea prelungirii între părți.

VI. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE

1. Prezentul protocol de colaborare încetează în următoarele situații:

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) în situația în care una dintre părți nu-și respectă obligațiile asumate în protocolul de

colaborare.

 • 2. Primăria Sectorului 5 poate înceta protocolul de colaborare, tară notificarea prealabilă, atunci când persoana juridică, din cuplă exclusivă, nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile asumate și, după ce a fost atenționată printr-o scrisoare să îți execute aceste obligații, continuă să nu le dea curs sau nu prezintă explicații satisfăcătoare în termen de 15 zile de la trimiterea scrisorii.

VEDISPOZIȚII FINALE

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul protocol sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având valoare de original.

PRIMĂRIA SECTORULUI 5


AGENT ECONOMIC/


INTITUȚIE

VICEPRIMAR
Anexa nr. 2 la HCL nr. 3^ din      2g^ •

Model panou mulțumire

Primăria Sectorului 5

mulțumește firmei/companiei pentru adoptarea acestui spațiu verde.

Anexa nr. 3 la HCL nr.         din             -

Lista spațiilor vezi de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, disponibile pentru a fi „adoptate”

Nr. crt.

Nr. cadastral

Suprafața mp

Locație

Destinație teren

1

237468

152

str. Dumbrava Nouă

spațiu verde împrejmuit cu gard metalic

2

237512

215

str. Basarabilor

spațiu verde teren neîmprejmuit

3

237629

240

str Lacul Plopului

spațiu verde împrejmuit cu gard metalic

4

237609

327

str. Baltagului

spațiu verde împrejmuit cu gard metalic

5

237513

499

str. Ion Creangă

spațiu verde - parțial împrejmuit cu gard metalic