Hotărârea nr. 53/2020

Hotărârea nr. 53/27.02.2020 privind privind aprobarea proiectului „Adoptă un loc de joacă!” şi a protocolului de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 şi persoanele juridice (agenți economici/instituții/fundații/ ONG-uri) interesate.

MUNICIPIUL BUUCREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Adoptă un loc dejoacă!” și a protocolului de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 și persoanele juridice (agenți economici/instituții/fundații/ ONG-uri) interesate

Având în vedere’.

 • •  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

 • •  Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare, înregistrat cu numărul DD 173/26.02.2020;

 • •  Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări publice, Administrarea teritoriului, domeniului public și patrimoniului, Fond funciar;

 • •  Avizul Comisiei Protecție socială, Sănătate și Societate civilă ;

în temeiul art. 129alin.(l), alin.(2) lit.c), art. 139 alin. (3) lit. e) și g), art. 140 alin.(l), art.166 alin. (2) lit.o), art. 196 alin. (1), lit.a) și art. 243 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă proiectul „Adoptă un loc de joacă!” prin care persoanele juridice (agenți economici/instituții/fundații/ONG-uri) interesate pot investi în amenajarea unor locuri de joacă ce sunt în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Primăriei Sectorului 5, în vederea reabilitării și înfrumusețării acestora.

Art. 2 Se aprobă Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri: modelul Protocolului de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 și a protocolului de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 și persoanele juridice (agenți economici/instituții/fundații/ONG-uri) interesate.

Art. 3 Se aprobă Anexa nr. 2 a prezentei hotărâri: modelul panourilor amplasate de persoanele juridice pe locurile dejoacă „adoptate”.

Art. 4 Se aprobă Anexa nr. 3 - Lista locurilor de joacă de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, disponibile pentru a fi „adoptate”.

Art. 5 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. #3 /27.02.2020

Anexa nr. 1 la HCL nr. 33 din              »

PROTOCOL DE COLABORARE

N r________d in___________________

 • I. PREAMBUL

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.......din data de.............,

privind aprobarea proiectului „Adoptă un loc dejoacă!” și a protocolului de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 persoanele juridice (agenți economici/instituții/fundații/ONG-uri) interesate, s-a încheiat prezentul protocol de colaborare.

 • II. PĂRȚILE PROTOCOLULUI DE COLABORARE

 • 1. Primăria Sectorului 5 cu sediul în str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București, având codul fiscal nr. 4433953, cont IBAN R094TREZ70524510220XXXXX deschis la trezoreria operativă Sector 5 București, reprezentată prin domnul Marian ȚIGĂNUȘ, în calitate de Viceprimar.

Și

 • 2.    ___________________________________________cu sediul social în__________________

str.______________________________________ nr. ____, jud./sector ___________, tel. ________________ fax

, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. ________________ CUI

________________ CIF________________, email _____________________________ reprezentată prin__________________________________în calitate de________________au convenit următoarele:

IH. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE îl constituie dezvoltarea unui proiect de activism civic ce vizează responsabilitatea companiilor față de societate, precum și promovarea și întărirea parteneriatelor ca factor primordial în dezvoltarea societății, denumit „ADOPTĂ UN LOC DE JOACĂ!”.

1.1 Persoana juridică___________________________________________asigură dotările aferente

locului de joacă (complexe de joacă, echipamente de joacă, echipamente de fitness exterior, mobilier urban, suprafețe de protecție etc.) și realizează lucrările de împrejmuire (dacă este cazul) aferente locului de joacă în suprafață de _______ m2, situată pe str.

________________________________ din Sectorul 5 al Municipiului București, pe cheltuiala sa, pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol, urmând a realiza proiectul de amenajare cu avizul Comisiei de monitorizare și coordonare în implementarea și dezvoltarea proiectului „Adoptă un loc dejoacă!” constituită la nivelul Primăriei Sectorului 5.

I. 2 Primăria Sectorului 5 dă dreptul persoanei juridice______________________de a amplasa

pe terenul ce face obiectul prezentului protocol 1 (un) panou, prin care sunt furnizate informații cu privire la persoana juridică care are a amenajat locul dejoacă. Panourile vor respecta modelul din Anexa nr. 1 - Model panou mulțumire, la prezentul protocol.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

1. Primăria Sectorului 5 se obligă:

 • a) să fie responsabilă de managementul proiectului, în calitate de partener, cu următoarele activități generale:

a.l avizează proiectul de amenajare a locului de joacă care cuprinde toate intervențiile pe care persoana juridică dorește să le realizeze asupra amenajării existente a locului dejoacă;

a.2 obține, pe cheltuială proprie, Certificatul de urbanism și Autorizația de construire necesare executării lucrărilor de amenajare;

a.3 plătește suma echivalentă cotei ISC pentru lucrările autorizate;

 • a. 4 monitorizează activitatea de amenajare și întreținere, urmărind realizarea lucrărilor minimale de întreținere;

 • b) să pună la dispoziția persoanei juridice, ________________________________, cu titlu

gratuit, locul dejoacă prevăzut la pct. II. 1, în vederea realizării proiectului;

 • c) să mențină panoul de mulțumire montan pe locul de joacă „adoptat”, pe toată perioada de valabilitate a prezentului protocol.

2. Persoana juridică__________________________________________se obligă:

 • a) să numească un responsabil de proiect pentru activitățile ce intră în responsabilitatea sa;

 • b) să fie responsabil/(ă) pentru furnizarea unor servicii de calitate după cum urmează:

 • b. l să elaboreze, cu avizul Comisiei de monitorizare și coordonare în implementarea și dezvoltarea proiectului „Adoptă un loc dejoacă!” constituită la nivelul Primăriei Sectorului 5, un proiect de amenajare a locului de joacă care să cuprindă toate intervențiile pe care dorește să le realizeze asupra amenajării existente a locului de joacă;

b.2 să obțină, pe cheltuială proprie, toate avizele solicitate în Certificatul de urbanism în vederea emiterii Autorizației de construire;

b.3 să execute lucrările de amenajare ale locului de joacă în baza proiectului de amenajare avizat de Comisia de monitorizare și coordonare în implementarea și dezvoltarea proiectului „Adoptă un loc de joacă!” constituită la nivelul Primăriei Sectorului 5, cu respectarea Autorizației de construire emise conform Legii nr. 50/1991;

b.4 să respecte calendarul activităților prevăzute în proiectul de amenajare;

b.5 să asigure dotările aferente locului dejoacă (complexe dejoacă, echipamente de joacă, echipamente de fitness exterior, mobilier urban, suprafețe de protecție etc.) pe care decide să îl monteze;

b.6 să realizeze lucrările de împrejmuire a locului dejoacă (dacă este cazul);

b.7 să nu altereze caracterul de folosință generală și destinația de loc de joacă a terenului;

b.8 să asigure realizarea și montarea panoului de mulțumire pe cheltuială proprie, conform modelului din Anexa nr. 1 - Model panou mulțumire,

b.9 să predea locul de joacă amenajat către Primăria Sectorului 5, pe baza unui proces verbal de predare-primire, la încetarea prezentului protocol de colaborare; b.10 să asigure accesul neîngrădit la locul dejoacă care face obiectul prezentului protocol, precum și intervențiile de orice natură ale Primăriei Sectorului 5 asupra locului dejoacă „adoptat”;

b. 13 să respecte prevederile Regulamentului de implementare a proiectului „Adoptă un loc dejoacă!”

 • V.  DURATA prezentului protocol de colaborare este de 3 ani de la data semnării de către părți, cu posibilitatea prelungirii între părți.

VI. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE

 • 1. Prezentul protocol de colaborare încetează în următoarele situații:

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) în situația în care una dintre părți nu-și respectă obligațiile asumate în protocolul de colaborare.

 • 2. Primăria Sectorului 5 poate înceta protocolul de colaborare, fără notificarea prealabilă, atunci când persoana juridică, din cuplă exclusivă, nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile asumate și, după ce a fost atenționată printr-o scrisoare să îți execute aceste obligații, continuă să nu le dea curs sau nu prezintă explicații satisfăcătoare în termen de 15 zile de la trimiterea scrisorii.

VI.DISPOZITII FINALE

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul protocol sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru flecare parte, ambele având valoare de original.

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

AGENT ECONOMIC/

INTITUȚIE


VICEPR1MAR


Model panou mulțumire
Lista locurilor de joacă de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, disponibile pentru a fi „adoptate”

Nr. crt.

Nr. cadastral

Suprafața mp

Locație

Destinație teren

1

237457

118

str. Caporal Ivan

Anghelache

loc dejoacă împrejmuit cu gard metalic

2

237492

286

str. Ștefan Vodă

loc dejoacă teren neîmprejmuit

3

237434

324

str. Barca

loc dejoacă împrejmuit cu gard metalic

4

237461

332

str. Iacob Andrei

loc dejoacă împrejmuit cu gard metalic

5

237543

341

str. Prundului

loc dejoacă teren neîmprejmuit

6

237496

466

Al. Podul Giurgiului

loc dejoacă - împrejmuit cu gard metalic

7

237455

479

str. Cap Ion Ușurelu

loc de joacă împrejmuit cu gard metalic

8

237435

564

Aleea Costinești

loc dejoacă împrejmuit cu gard metalic

9

237464

569

str. Posada

loc dejoacă - împrejmuit cu gard metalic

10

237443

621

str. Lct. Col. Constantin

Marinescu

parc - împrejmuit cu gard metalic