Hotărârea nr. 52/2020

Hotărârea nr. 52/27.02.2020 privind aprobarea listei de tarife care vor fi practicate de către S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. pentru desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chirbrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de tarife care vor fi practicate de către INFRASTRUCTURA DF 5 S.A. pentru desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 nr. 18313/26.02.2020 privind apobarea listei de tarife care vor fi practicate de către INFRASTRUCTURA DF 5 S.A. pentru desfasurarea activitatii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

Referatul de aprobare al Primarului înregistrat sub nr. 18319/26.02.2020.

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Luând în considerare:

O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Legea nr. 10/2020 pentru modificarea și completarea ordonanței guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

în temeiul prevederilorart.129 alin.(2) lit.d), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), ari. 166 alin. (2) lit. 1) si art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Lista Tarifelor pentru activitățile delegate conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Primarul Sectorului 5 prin aparatul îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

de specialitate


vor aduce laTOR 5


Formular F2

OBIECTIV: 021 Infrastructura

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări, pt.obiectul 01 PU

Nr. crt.

Nr.cap./ subcap deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

ron

0

1

2

3

1

I.

Lucrări de construcții

2

1

P01

Frezare mixturi asf. bem (mp)

8,33

8,33

J

2

P02

Frezare mixturi asf. 9cm (mp)

10,94

10,94

4

3

P03

Asternere BAS la carosabil(mp)

32,60

32,60

5

4

P04

Asternere BA16 carosabil (mp)

32,06

32,06

5

c.

P05

Asternere BA.D22.4 la caros (mp)

40,20

40,20

7

6

P06

Asternere BA31.5 ia carosabil(

51,91

51,91

8

7

P07

Asternere geocompozit antifisu

5,20

5,20

9

8

P08

Asternere geotextil (mp)

3,90

3,90

10

9

P0 9

Spargere beton

142,36

142,36

11

10

P10

Săpătură manuala

75,18

75,18

12

11

Pil

Săpătură mecanizata

37,46

37,46

13

12

P12

Pregătire pat drum

1,82

1,82

14

13

P13

Strat de balast carosabil 20cm

16,37

16,37

15

14

P14

Strat de balast carosabil lOcm

8,18

8,18

16

15

P15

Asternere nisip la carosbil

6,43

6,43

17

16

PI 6

Piatra sparta carosabil 20cm

33,43

33,43

18

17

P17

Piatra sparta carosabil lOcm

16,71

16,71

19

18

P18

Strat balast stabilizat 20cm

39,01

39,01

20

19

PI 9

Strat Balast stabilizat lOcm

19,48

19,48

21

20

P20

Strat beton C16/20 20cm carosa

59,60

59,60

22

21

P21

Strat din beton armat C16/20

46,48

46,48

23

22

P22

Turnare BcR 3.5

81,76

81,76

24

23

P23

Colmatare fisuri si crăpături

14,51

14,51

9 c.

24

P24

Str.agr nat ștab cu zgura si v

215,39

215,39

26

z 5

P25

Strat de zgura la carosabil

270,38

270,38

2 7

2 6

P26

Demontare borduri mari

9,90

9,90

28

2 7

P27

Montare borduri mari noi

53,71

53,71

29

2 8

P28

Montare borduri mari recuperat

53,71

53,71

30

29

P2 9

Demontare borduri mici

5,67

5,67

O

Q 1

30

P30

Montare borduri mici noi

O o J z_

31

P31

Montare borduri mici recuperat

33

32

P32

Decapare asfalt la trotuar

34

33

P33

Asternere BAS trotuar

*2 C.

34

P34

Strat balast la trotuar

36

35

P35

Strat nisip 5 cm la trotuar

o -7

36

P36

Strat Piatra sparta la trotuar

38

37

P37

Strat balast stabilizat trotua

39

38

P38

Strat beton C8/10 la trotuar

4 0

39

P39

Strat beton C12/15 la trotuar

41

40

P40

Pavare cu pavele ecologice

4 2

41

P41

Montare pavele pref beton 6cm

4 3

42

P42

Montare pavele pref beton Scm

44

43

P43

Ridicare la cota rasufl gaze c

45

44

P44

Ridicare rasf gaze fara capac

4 6

45

P45

Rid cota cămin cu capac exist

47

46

P46

Rid cota cam f c cu m.i.r

4 8

47

P4 7

Rid cota cam f c i tub

49

48

P48

Rid cota cam f c i tub M.i.R

50

4 9

P49

Rid cota cămine capac nou

51

50

P50

Rid cota cămine i c m.i.r

52

51

P51

Rid cota cămin ici tub m.i.r

c.

□ J

52

P52

Rid cota cămin ici tub

54

53

P53

Rid cota g s existenta

5 5

54

P54

înlocuire gura de scurgere str

56

5 5

P55

Demolare beton

57

5 6

P56

Bolarzi

58

”7

P57

Marcaje rutiere

TOTAL cap. I

2

3

30,71

30,71

30,71

30,71

4,90

4,90

33,17

33,17

8,18

8,18

4,59

4,59

16,71

16,71

19,57

19,57

31,57

31,57

32,59

32,59

58,93

58,93

63,10

63,10

56,74

56,74

247,09

247,09

185,11

185,11

781,54

781,54

888,36

888,36

979,04

979,04

1.017,81

1.017,81

1.259,38

1.259,38

1.275,77

1.275,77

1.506,27

1.506,27

1.467,61

1.467,61

673,04

673,04

1.104,13

1.104,13

110,22

110,22

147,52

147,52

45,02

45,02

13.472,06

13.472,06

Formular F2

O


06/01

_1___

TOTAL valoare (exclusiv TVA) Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

2_________________3_________

13.472,06___________13.472,06

2.559,69

16.031,75

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PIJ

Categoria de lucrări: POl Frezare mixturi asf. 6cin (mp)

ExecutcintSS ()hiectiv02\         ObiOl        C'irtePO)

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.     Sîtribol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Cantitatea

P a b c

retul unitar materiale manopera utilaj transport

□tal(a+b+c+d)

Va loare

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCLARA

0                   l                      2

3

4

5

Capitolul POl              Frezare mixturi asf.

6cm

(mp)

1      DC04C1        82 M

0,29000

1,80

0,52

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

1,68

0,49

TAIEREA CU MAȘINA CU DISCURI DIAMANTATE A

ÎMBRAC A

4,80

1,39

MINȚILOR DIN ASFALT 3-6 CM

0,00

0,00

8,28

2,40

2      ZDG05A3       82 MP

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 30,00

Sp.uti 30,00

0,19

0,19

FREZAREA IMBRACAMINTII ASFALTICE PE GROSIME 6CM

3,19

3,19

0,00

0,00

3,38

3,38

3      TRA01A15P    82 TONE

0,14000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZ

ULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

$

11,00

1,54

11,00

1,54

4      0004026          ORE

0,00100

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

PERIE MECANICA

80,00

0,08

0,00

0,00

80,00

0,08

TOTAL   P01         MP

1,00000

0,52

0,52

Frezare mixturi asf. 6cm (mp)

0,68

0,68

4,66

4,66

1,54

1,54

7,40

7,40

Cheltuieli directe

0,52

0,68

4,66

1,54

7,40

Alte cheltuieli directe

Conttib a9ig munca           2,2500%

0,02

0,02

TOTAL CHELT. DIRECTE

0,52

0,69

4,66

1,54

7,41

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000%

x To

0,52

Profit                        Po =  5,0000%

x (To+Io)

0,40

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

8,33

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

roti

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: 1’02 Frezare mixturi asf. 9cin (mp)

ExeciitaiUSi       Ohieetiv02\        ObrOI       Q.iteP()2

Nr.     Capitolul de lucrări

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații Corecții

U. M.

Cantitatea

T a b c d T

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Va ioare

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

Capitolul P02

Frezare mixturi asf.

9 cm

(mp)

1      DC04C1        82

M

0,29000

1,80

0,52

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

1,68

0,49

TAIEREA CU MAȘINA CU DISCUP

I DIAMANTATE A I

MB RAC A

4,80

1,39

MINȚILOR DIN ASFALT

0,00

0,00

8,28

2,40

2      ZDG05B4       82

MP

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man

30,00

Sp.uti 30,00

0,27

0,27

FREZAREA IMBRACAMINTII ASFA

LTICE F

E GROSIME

9 CM

4,55

4,55

0,00

0,00

4,82

4,82

3      TRA01A15P    82

TONE

0,22000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI 3

AU MOLOZUL

UI cu

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

$

11,00

2,42

11,00

2,42

4      0004026

ORE

0,00100

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

PERIE MECANICA

80,00

0,08

0,00

0,00

80,00

0,08

TOTAL   P02

MP

1,00000

0.52

0,52

Frezare mixturi asf. 9cm

(mp)

0,76

0,76

6,02

6,02

2,42

2,42

9,72

9,72

Cheltuieli directe

0,52

0,76

6,02

2,42

9,72

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

0,02

0,02

TOTAL CHELT. DIRECTE

0,52

0,78

6,02

2,42

9,74

Cheltuieli indirecte

Io =

7,0000% x

To

0,68

Profit

Po =

5,0000% x

(To+Io)

0,52

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo =

To+Io+Po

10,94

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 Pl.l

Categoria de lucrări: 1’03 Asternere BAS la carosabil(inp)

Executant S5       OhiectivQ2\        ObtOl       CateP03

NE    Capitolul de lucrări U. M. Cantitatea

crt.    Simbol


Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții


Prețul unitar

a _____________

b) manopera c utilaj

d) transport


materiale


Va loare


SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCT ARA

0                   l                      2

3

4

5

Capitolul P03             Asternere BA8 la

carosabil(mp)

1      DB01A1        82 MP

1,00000

0,01

0,01

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM

A STRAT

0,05

0,05

SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE

MEC   $

0,00

0,00

0,05

0,05

2      DB02D1        82 SUTE MP

0,01000

102,00

1,02

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST IN

VEDER

5,30

0,05

APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CAT IONICA

0,00

0,00

107,30

1,07

3      DB16H1        82 MP

1,00000

0,03

0,03

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

1,10

1,10

ÎMBRAC BET ASF CU AGREGAT MĂRUNT EXEC LA CALD IN

2,23

2,23

GROS DE 4,0 CM AȘTERN MECANICA

0,00

0,00

3,35

3,35

4      2600258         TONE

0,09700

235,00

22,80

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

BETON ASFALTIC BAS

0,00

0,00

0,00

0,00

235,00

22,80

5      TRA01A15      82 TONE

0,09700

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABR

ICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.

$

6,00

0,58

6,00

0,58

6      TRA05A15      82 TONE

0,00060

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DI3T.DE

15 KM.Ș

12,00

0,01

12,00

0,01

7      TRA05A02      62 TONE

0,00300

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALS,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

2 KM.$

1,60

0,00

1,60

0,00

8      DB21A1        82 SUTE MP

0,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

18,86

0,19

ÎNCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURIL

E DIREC

11,52

0,12

T CIRCULATE

0,00

0,00

0,30

0                  1                    2             3

4

5

9      2600245          TONE

0,00417

190,00

0,79

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti

0,00

0,00

0,00

DRESSING

0,00

0,00

0,00

0,00

190,00

0,79

10     TRA01A15     82 TONE

0,00417

0,00

0,00

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.             Ș

6,00

0,03

6,00

0,03

TOTAL   P03         MP

1,00000

24,65

24,65

Asternere BA8 la carosabil(mp)

1,28

1,28

2,44

2,44

0,62

0,62

28,99

28,99

Cheltuieli directe

24,65

1,28

2,44

0,62

28,99

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

0,03

0,03

TOTAL CHELT. DIRECTE

24,65

1,31

2,44

0,62

29,02

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000% x To

2,03

Profit                        Po =  5,0000% x (To+Io)

1,55

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

32,60

0E"ERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PIJ

Categoria de lucrări: P04 Asternere BA 16 carosabil (mp)

ExecutanlSS       OhinclivOZ I                      CcrteP04

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Cantitatea               P

a b c d

T

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Va loare

SECȚIUNE TEHNICA

|

SECȚIUNE FINANCTARA

0 1 2

3

4

5

Capitolul P04              Asternere BA16 carosabil (mp)

1      DB01A1        82 MP

1,00000

0,01

0,01

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM

A STRAT

0,05

0,05

SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE

MEC   $

0,00

0,00

0,05

0,05

2      DB02D1        82 SUTE MP

0,01000

102,00

1,02

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

AMORS SUFRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST IN

VEDER

5,30

0,05

APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

0,00

0,00

107,30

1,07

3      DB16H1        82 MP

1,00000

0,03

0,03

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

1,10

1,10

ÎMBRAC BET ASF CU AGREGAT MĂRUNT EXEC LA CALD IN

2,23

2,23

GROS DE 4,0 CM AȘTERN MECANICA

0,00

0,00

3,35

3,35

4      2600271          TONE

0,09700

230,00

22,31

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

BETON ASFALTIC BAI6

0,00

0,00

0,00

0,00

230,00

22,31

5      TRA01A15     82 TONE

0,09700

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABR

ICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.

$

6,00

0,58

6,00

0,58

6      TRA05A15     82 TONE

0,00060

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

H IC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

15 KM.S

12,00

0,01

12,00

0,01

7      TRA05A02      82 TONE

0,00300

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI FABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

2 KM.$

1,60

0,00

1,60

0,00

8      DB21A1        82 SUTE MP

0,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0.00

18,86

0,19

ÎNCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURIL

E DIREG

11,52

0,12

T CIRCULATE

0,00

0,00

30,38

0,30

Execuum! S 5        Obiecii v 0 21

Obli

>1        <.«rcP04

| 1'011 |

0 1

2           3

4

5

9      2600245

TONE

0,00417

190,00

0,79

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00     Sp.uti 0,00

0,00

0,00

DRESSING

0,00

0,00

0,00

0,00

190,00

0,79

10     TRA01A15     82

TONE

0,00417

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00     Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATEP.

TALELOR

,sEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST

.=  15

KM.               $

6,00

0,03

6,00

0,03

TOTAL   P04

MP

1,00000

24,16

24,16

As temere BAI 6 carosabil

(mp)

1,28

1,28

2,44

2,44

0,62

0,62

28,50

28,50

Cheltuieli directe

24,16

1,28

2,44

0,62

28,50

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

0,03

0,03

TOTAL CHELT. DIRECTE

24,16

1,31

2,44

0,62

28,53

Cheltuieli indirecte

Io =

7,0000% x To

2,00

Profit

Po =

5,0000% x (To+Io)

1,53

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = '

ro+Io+Po

32,06

OFERTANT

OBIECTIV: 021 infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P05 Asterncre BAD22.4 la caros(mp)

Executant S5       Ohrcctiv02\         OZvOI        Certe P05

Nr. crt.

Capitolul de lucrări

Sîmb'oî

Denumire resursa Observații

Corecții

Cantitatea

---——p.

a

c

d

T

retul unitar materiale

i manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Va loare

I ron

SECȚIUNE TEHNICA

ZE

SECȚIUNE FINANCr ARA

0

1

2

3

4

5

Capitolul P05

As temere BAD25 la

carosabil

(mp)

1

DB01A1        82 MP

1,00000

0,01

0,01

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti 0,00

0,00

0,00

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRAT

AM BITUM

A STRAT

0,05

0,05

SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA

BITUMATE

MEC   Ș

0,00

0,00

0,05

0,05

2

DB02D1        82 SUTE

MP

0,01000

102,00

1,02

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

AMORS

SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC

EXIST IN

VEDER

5,30

0,05

APLIC

STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE

CATIONICA

0,00

0,00

107,30

1,07

3

DB12B1        82 TONE

0,14400

0,32

0,05

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0.00

8,64

1,24

STRAT

LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA

CALD CU

AȘTERNE

18,48

2,66

RE MECANICA

0,00

0,00

27,44

3,95

4

2018325         TONE

0,14500

205,00

29,73

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

MIXTURA ASFALTICA TIP BAD22.4

0,00

0,00

0,00

0,00

205,00

29,73

5

TRA01A15     82 TONE

0,14500

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR

SEMIFABR

ICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15

CM.

6,00

0,87

6,00

0,87

6

TRA05A15     82 TONE

0,00600

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SP

ECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE

DIST.DE

15 KM.Ș

12,00

0,07

12,00

0,07

TRA05A02      82 TONE

0,00300

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSP

ORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON . ETC) PE

DIST.DE

2 KM.$

1,60

0,00

1,60

0,00

TOTAL   P05         MP

1,00000

30,80

30,80

As temere BAD25 la carosabil (mp)

1,24

1,24

2,76

2,76

0,95

0,95

35,75

35,75

Cheltuieli directe

30,80

1,24

2,76

0,95

35,75

Alte cheltuieli directe

0                      l

2

3

4

5

Conttib asig munca

2,2500%

0,03

0,03

TOTAL CHELT. DIRECTE

30,80

1,27

2,76

0,95

35,78

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% x

To

2,50

Profit

Po =  5,0000% x

(To+Io)

1,91

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

40,20

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P06 Asternere BA31.5 la carosabil(

Executant S5 ()hfectiv02\         OhiOl C.twfePOâ

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Va loare

crt.    Simbol

a) materiale

Denumire resursa

b) manopera

Observații

c) utilaj

Corecții

d) transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1 2

3

4

5

Capitolul P0 6             Asternere AB2 la

carosabil(mp)

1      DB01A1        82 MP

1,00000

0,01

0,01

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM

A STRAT

0,05

0,05

SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE

MEC   $

0,00

0,00

0,05

0,05

2      DB02D1        82 SUTE MP

0,01000

102,00

1,02

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST IN

VEDEP.

5,30

0,05

APLIC STRAT UZ MIX ASE CU EMULSIE CATIONICA

0,00

0,00

107,30

1,07

3      DB14B1        82 TONE

0,19200

0,32

0,06

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

8,64

1,66

STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU

18,48

3,55

AȘTERN MECANICA

0,00

0,00

27,44

5,27

4      2800352          TONE

0,19300

200,00

38,60

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

MIXTURA ASFALTICA BA31.5

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

38,60

5      TRA01A15      82 TONE

0,19300

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABR

ICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.

$

6,00

1,16

6,00

1,16

6      TRA05A15      82 TONE

0,00060

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

15 KM.$

12,00

0,01

12,00

0,01

7      TRA05A02      82 TONE

0,00300

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

2 KM.$

1,60

0,00

1,60

0,00

TOTAL   P06         MP

1,00000

39,69

39,69

Asternere AB2 la carosabil(mp)

1,66

1,66

3,65

3,65

1.17

1,17

46,16

46,16

Cheltuieli directe

39,69

1,66           3,65

1,17          46,16

Alte cheltuieli directe

Fonte al ar F3

0 1

2

3

4

5

Conttib asig munca

2,2500%

0,04

0,04

TOTAL CHELT. DIRECTE

39,69

1,70

3,65

1,17

46,20

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% x

To

3,23

Profit

Po =  5,0000% x

(To+Io)

2,47

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

51,91

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura


LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări


Obiectul: Ol PU

Categoria de lucrări: P07 Asternere geocompozit antifisu

PxeciitanlSS       ()hiccliv01\         ()bi()\        CcHeW

Capitolul de lucrări U. Ml Cantitatea

Simbol

Denumire resursa Observații Corecții


crt.


Prețul unitar a _____

b) manopera c utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)


materiale


______________I ron I

Va loare


SECȚIUNE TEHNICA

i       SECȚIUNE FINANCrARA

0 1

2

3

4

5

Capitolul P07

As temere

geocompozit antifisura


1      DB01A1

Sp.mat CURĂȚIREA PT APLIC SUPORT DIN BET CIM

82 MP

1,00000

0,00

0,01

0,00

0,05

0,00

0,01

0,00

0,05

0,00

0,05

0,00 Sp.man   0,00

ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM

SAU PAV PIATRA BITUMATE

Sp.uti

A STRAT

MEC   Ș

0,05

2      01003C1

02 MP

0,01000

2,55

0,03

Sp.mat

0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti

0,00

0,42

0,00

AMORSARE STR.BAZA /

ÎMBRAC.EXISTENTE CU EMULSIE CU

0,08

0,00

RUPERE RAPIDA PT.

APLIC.GEOCOMPOZIT BISTEX,1 STR.

0,00

0,00

3,05

0,03

3      01003D

02 MP

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti

0.00

0,02

0,02

GEOCOMPOZIT BISTEX,

ANTIFI8URA ARMARE, BAR

:I ERA CO

0,00

0,00

NTP.A INFILTRAȚIILOR

LA LUCRĂRI DE DRUMURI

0,00

0,00

0,02

0,02

4      2020052

MP

1,10000

4,10

4,51

Sp.mat

0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti

0,00

0,00

0,00

GEOCOMPOZIT

0,00

0,00

0,00

0,00

4,10

4,51

5     TRA05A15

82 TONE

0,00046

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE

HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST.DE 15 KM.$


TRA05A02

Sp.mat

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,

HIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON


S2 TONE

0,00 Sp.man 0,00

SEMIFABRICATE CU

’.ETCJPE DIST.DE


0,00300

Sp.uti 0,00

AUTOVE

2 KM.$


TOTAL P07         MP

As temere geocompozit antifisura


1,00000


0,00

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,54

0,03

0,05

0,01

4,62


Cheltuieli directe

4,54

0,03

0,05

0,01

4,62

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

0,00

0,00

TOTAL CHELT. DIRECTE

4,54

0,03

0,05

0,01

4,62

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% x To

0,32

Profit

Po =  5,0000% x (To+Io)

0,25

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

5,20


”        iOFERTANT


Forurutar F3


____________________I ■ «>'! I

5


OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P08 Asternere geotextil (mp)

Executant S 5       Obiecti v 021

Obi 01      CWP08

I ron I

Nr.     Capitolul de lucrări       U. IVI.

Cantitatea

Prețul unitar

Va loare

crt.    Simbol

a)

materiale

Denumire resursa

b

manopera

Observații

c

utilaj

Corecții

d

transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCTARA

0 1

2

3

4

5

Capitolul P08

Asternere geotextil

1      DA19A1        8

2 MP

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,67

0,67

STRAT ANTICONT«MINATOR MATER TEXTIL NETESUT

FILTR

0,00

0,00

SINTETIC PE AMPRIZA SAU PL

AT FORMA DRUMULUI

0,00

0,00

0,67

0,67

2      7323525

MP

1,10000

2,51

2,76

Sp.mat 0,00

Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

GEOTEXTIL

0,00

0,00

0,00

0,00

2,51

2,76

3      0004026

ORE

0,00030

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

PERIE MECANICA

80,00

0,02

0,00

0,00

80,00

0,02

TOTAL   P08

MP

1,00000

2,76

2,76

Asternere geotextil

0,67

0,67

0,02

0,02

0,00

0,00

3,46

3,46

Cheltuieli directe

2,76

0,67

0,02

0,00

3,46

Alte cheltuieli directe

Conttib aaig munca

2,2500%

0,02

0,02

TOTAL CHELT. DIRECTE

2,76

0,69

0,02

0,00

3,47

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% x

To

0,24

Profit

Po =  5,0000% x

(To+Io)

0,19

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

3,90

OFERTANT

OBIECTIV': 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P09 Spargere beton

Executant S 5        Obiectivi)! 1

OZ'/Ol       Cto«P09

I ron I

Nr.    Capitolul de lucra

ri      LLM.

Cantitatea

Prețul unitar

Va loare

crt.    Simbol

a

materiale

Denumire resursa

b

manopera

Observații

c

utilaj

Corecții

d

transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

Capitolul P09

Spargere beton

1      DC04C1        82

M

4,00000

1,80

7,20

Sp.mat 0,00 S

p.man   0,00

Sp.uti    0,00

1,68

6,71

TAIEREA CU MAȘINA CU DISCURI

DIAMANTATE A

ÎMBRAC A

4,80

19,20

MINȚILOR DIN ASFALT 3-6 CM

0,00

0,00

8,28

33,11

2      DG06B1        82

M CUB

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

25,57

25,57

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE

30,30

30,30

CABL COND POD GURI,SCURG IN

ALEI FUND DRUM

0,00

0,00

55,87

55,87

3      TRI1AA01C1   82

TONE

2,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0.00

7,34

14,67

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN

-AUTO CATEG.1

s

0,00

0,00

7,34

14,67

4      TRA01A15P    82

TONE

2,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZL

LUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

$

11,00

22,00

11,00

22,00

TOTAL   P09

M CUB

1,00000

7.20

7,20

Spargere beton

46,95

46,95

49,50

49,50

22,00

22,00

125,65

125,65

Cheltuieli directe

7,20

46,95

49,50

22,00

125,65

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

1,06

1,06

TOTAL CHELT. DIRECTE

7,20

48,01

49,50

22,00

126,71

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000%

x To

8,87

Profit

Po =  5,0000%

x (To+Io)

6,78

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo — To+Io+Po

142,36

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: 1*10 Săpătură manuala

Executant S 5 Obiectivul I         ()Z>z 01        Cate P10

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera cj utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Va loare

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCTARA

0 1 2

3

4

5

Capitolul P10             Săpătură manuala

1      NMB013231    82 ORE

0,02000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

20,96

0,42

ORE PROGRAM TOPOGRAF CAT.3 TR.l

0,00

0,00

$

0,00

0,00

20,96

0,42

2      2958938         BUCATA

4,00000

0,50

2,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TARUSI DIN LEMN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

2,00

3      6103244          KG

0,01000

11,00

0,11

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

VOPSEA ALBA INSCRIPȚII           V.101-3   NTR

0,00

0,00

90-80

0,00

0,00

11,00

0,11

4      TSA01C1       82 M CUB

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

30,39

30,39

SAP.MAN.IM SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT

.ARUNC

0,00

0,00

.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA HC0,6M T.TARE

0,00

0,00

30,39

30,39

5      TRI1AA01C1   82 TONE

1,80000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

7,34

13,20

INCARCAREA MATERTALELOR,GRUPA A-GRSLE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

$

0,00

0,00

7,34

13,20

6      TRA01A15P    82 TONE

1,80000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

$

11,00

19,80

11,00

19,80

TOTAL   pio         M CUB

1,00000

2,11

2,11

Săpătură manuala

44,02

44,02

0,00

0,00

19,80

19,80

65,93

65,93

Cheltuieli directe

2,11

44,02

0,00

19,80

65,93

Alte cheltuieli directe

Conttib aaig munca           2,2500%

0,99

0,99

TOTAL CHELT. DIRECTE

2,11

45,01

0,00

19,80

66,92

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000% x

To

4,68

Profit                         Po =  5,0000% x

(To+Io)

3,58

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

75,18

Fomettlar F3


ExecuuimSS        ObiectivtYl 1

“o            i
OFERTANT


OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PIJ

Categoria de lucrări: Pil Săpătură mecanizata

ExeciltanlSS Ohiecliv02\        ObiOI GrtePII

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M. Cantitatea

Prețul unitar

Va loare

crt.    Simbol

a)

materiale

Denumire resursa

b

manopera

Observații

C

utilaj

Corecții

d

transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2           3

4

5

Capitolul Pil

Săpătură mecanizata

1      NMB013231    8

2 ORE                  0,02000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man    0,00     Sp.uti    0,00

20,96

0,42

ORE PROGRAM TOPOGRAF CAT. .3

I TR. 1

0,00

0,00

s

0,00

0,00

20,96

0,42

2      2958938

BUCATA             4,00000

0,50

2,00

Sp.mat 0,00

Sp.man    0,00     Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TARUSI DIN LEMN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

2,00

3      6103244

KG                  0,01000

11,00

0,11

Sp.mat 0,00

Sp.man    0,00     Sp.uti    0,00

0,00

0,00

VOPSEA ALBA INSCRIPȚII

V. 101-3 NTR

0,00

0,00

90-80

0,00

0,00

11,00

0,11

4      TSC02D1       8

2 SUTE MC            0,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man    0,00     Sp.uti    0,00

0,00

0,00

SĂPĂTURĂ CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT

448,38

4,48

UMIDIT.MATUR DESC AUT.TER.

CAT. 2

0,00

0,00

448,38

4,48

5      TSC35B1       8

2 SUTE MC            0,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man    0,00     Sp.uti    0.00

0,00

0,00

EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.

FRONT.PE SENILE 0,5-0,99

651,60

6,52

MC.IN PAM.TER.CAT.2 LA DIS

T.<10M

0,00

0,00

651,60

6,52

6      TRA01A15P    8

2 TONE                 1,80000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man    0,00     Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMI

NTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

$

11,00

19,80

11,00

19,80

TOTAL   Pil

M CUB               1,00000

2,11

2,11

Săpătură mecanizata

0,42

0,42

11,00

11,00

19,80

19,80

33,33

33,33

Cheltuieli directe

2,11

0,42

11,00

19,80

33,33

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

0,01

0,01

TOTAL CHELT. DIRECTE

2,11

0,43

11,00

19,80

33,34

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% X To

2,33

Profit

Po =  5,0000% x (To+Io)

1,78

TOTAL GENERAI, pe categorie

Vo = To+Io+Po

37,46

Formular F3


Execut an! S 5        Obiectiv®! 1

~o             i


Obi Ol
OFERTANT


OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: PI2 Pregătire pat drum

ExecntanlSS Obfectiv02\        OhiO\       <bzeP12

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Cantitatea

T

a b c f

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Va loare

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCI ARA

0 1

2

3

4

5

Capitolul P12

Pregătire pat drum

1      TSE04A1       8

2 SUTE MP

0,01000

0,00

0,00

Sp.niat 0,00

Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

NIVELAREA SUPR.TEREN.SI PL

ATF.DE TERASM. EXEC

.CU BU

18,75

0,19

LDOZ.PE TRACT.S5-B0 CP IN

TEREN CATEG.l SI 2

0,00

0,00

18,75

0,19

2      TSD14A1       8

2 M CUB

0,02500

2,50

0,06

Sp.niat 0,00

Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T

CU DISP.DE STROP.

STR.

7,00

0,18

0,00

0,00

9,50

0,24

3      TSD08B1       8

2 SUTE MC

0,00250

0,00

0,00

Sp.niat 0,00

Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

63,30

0,16

COMPACT.CU UMPLUT.CU COMPACT.PE PNEURI.AUTOPROP.DE

398,40

1,00

10,1-1.6? IN STR7aT.DE 15-25CM GROS IN PAN COEZIV

0,00

0,00

461,70

1,15

4      TRA05A02      8

2 TONE

0,02500

0,00

0,00

Sp.niat 0,00

Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE

,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE

2 KM. $

1,60

0,04

1,60

0,04

TOTAL Pi 2

M CUB

1,00000

0,06

0,06

Pregătire pat drum

0,16

0,16

1,36

1,36

0,04

0,04

1,62

1,62

Cheltuieli directe

0,06

0,16

1,36

0,04

1,62

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

0,00

0,00

TOTAL CHELT. DIRECTE

0,06

0,16

1,36

0,04

1,62

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% x

To

0,11

Profit

Po =  5,0000% x

(To+Io)

0,09

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

1,82

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: Of PU

Categoria de lucrări: P13 Strat de balast carosabil 20cin

pxecutanlSS Obiectiv02\       ObiO\      Gk«P13

Nr. crt.

Capitolul de lucrări      U. M.

Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

ci utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCTARA

0

1

2

3

4

5

Capitolul P13

As temere strat de

balast

la

carosabil (gr 20

cm)

1

DA06B1        82

M CUB

0,20000

51,76

10,35

Sp.mat 0,00

Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

7,73

1,55

STRAT

AGREG NAT CILINDRATE

CU FUNC REZIST FI

LTRANT

12,87

2,57

IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP

CU ASTEP MEC BALAST

0,00

0,00

72,35

14,47

2

TRA05A02      82

TONE

0,04000

0,00

0,00

Sp.tnat 0,00

Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANS

PORT RUTIER MATERIALE,

SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.S

PECIALE(CISTERNA, BETON

. ETC)PE DIST.DE

2 KM. $

1,60

0,06

1,60

0,06

TOTAL   Pi 3

MP

1,00000

10.35

10,35

As temere strat de balaș

t la carosabil

(gr 20 cm)

1,55

1,55

2,57

2,57

0,06

0,06

14,53

14,53

Cheltuieli directe

10,35

1,55

2,57

0,06

14,53

Alte <

cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

0,03

0,03

TOTAL

CHELT. DIRECTE

10,35

1,58

2,57

0,06

14,57

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% x

To

1,02

Profit

Po =  5,0000% x

(To+Io)

0,78

TOTAL

GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

16,37

OFERTANT

OBIECTIV': 021 Infrastructura

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P14 Strat de balast carosabil I0c.ni

ExeciiltmiSi       Ohiecliv02\        ObiO\       Clz/ePM

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Cantitatea

" F a b c d

T

retul unitar materiale manopera utilaj transport

□tal(a+b+c+d)

Va ioare

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

Capitolul PI 4

Asternere strat de

balast

la

carosabil (gr 10

cm)

1      DA06B1        82

M CUB

0,10000

51,76

5,18

Sp.mat 0,00

Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

7,73

0,77

STRAT AGREG NAT CILINDRATS

CU FUNC REZIST FI

LTRANT

12,87

1,29

IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP

CU ASTER MEC BALAST

0,00

0,00

72,35

7,24

2      TRA05A02      82

TONE

0,02000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,

SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON

.ETC)PE DIST.DE

2 KM. Ș

1,60

0,03

1,60

0,03

TOTAL   P14

MP

1,00000

5.18

5,18

As temere strat de balast la carosabil

(gr 10 cm)

0,77

0,77

1,29

1,29

0,03

0,03

7,27

7,27

Cheltuieli directe

5,18

0,77

1,29

0,03

7,27

Alte cheltuieli directe

Conttib aaig munca

2,2500%

0,02

0,02

TOTAL CHELT. DIRECTE

5,18

0,79

1,29

0,03

7,28

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% x

To

0,51

Profit

Po =  5,0000% x

(To+Io)

0,39

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To-EIo+Po

8,18

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: PIS Asternere nisip la carosbil

PxecutiinlSS OhtectivOZi        OhiO\ CtaePli

MrT" crt.

Capitolul de lucrări       U. IVI.

Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Cantitatea

Prețul unitar

a| materiale

b) manopera

cj utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Va loare

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCTARA

0

1 2

3

4

5

Capitolul P15             Asternere nisip la

carosabil

1

DA06A2        82 M CUB

0,07000

50,84

3,56

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

24,18

1,69

STRAT

AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU PUNCT REZIST FIL-

5,81

0,41

TRANT

IZOL AERISIRE ANTICAR CU ASTERNERE MANUALA

0,00

0,00

80,83

5,66

2

TRA05A02      82 TONE

0,01400

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANS

PORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

hic.s:

PECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

2 KM. $

1,60

0,02

1,60

0,02

TOTAL   P15         MP

1,00000

3.56

3,56

Asternere nisip la carosabil

1,69

1,69

0,41

0,41

0,02

0,02

5,68

5,68

Cheltuieli directe

3,56

1,69

0,41

0,02

5,68

Alte <

cheltuieli directe

Conttib aaig munca           2,2500%

0,04

0,04

TOTAL

CHELT. DIRECTE

3,56

1,73

0,41

0,02

5,72

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000% x

To

0,40

Profit                       Po =  5,0000% x

(To+Io)

0,31

TOTAL

GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

6,43

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: 1’16 Piatra sparta carosabil 20cm

ExecutantSS Ohiectlv<J2\        OhiOl CateP\6

Nr. crt.

Capitolul de lucrări      U. M.

Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Cantitatea

P a b c d

T

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Va loare

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE ETNANCr ARA

0

I                          2

3

4

5

Capitolul PI 6             Asternere piatra

sparta la

carosabil (gr.20cm)

1

DA12B1        82 M CUB

0,20000

126,22

25,24

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

12,58

2,52

STRAT

FIIND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE

9,45

1,89

MECAN

ICA EXEC CU IMPAMARE FARA INNOROIRE

0,00

0,00

148,25

29,65

2

TRA05A02      82 TONE

0,03000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANS

PORT RUTIER MATERIALE,SEMI FABRICATE C

J AUTOVE

0,00

0,00

HIC.S

PECIALE (CISTERNA, BETON . ETC) PE DIST . DE

2 KM.Ș

1,60

0,05

1,60

0,05

TOTAL   pi 6         MP

1,00000

25.24

25,24

Asternere piatra sparta la carosabil

gr.20cm)

2,52

1,89

2,52

1,89

0,05

0,05

29,70

29,70

Cheltuieli directe

25,24

2,52

1,89

0,05

29,70

Alte

cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

0,06

0,06

TOTAL

CHELT. DIRECTE

25,24

2,57

1,89

0,05

29,75

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000%

x To

2,08

Profit                       Po =  5,0000%

x (To+Io)

1,59

TOTAL

GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

33,43

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P17 Piatra sparta carosabil lOcm

l'xeciilciiuSi         <>A/uc7/vi.)21          (7A/0I

Co/el’17


Prețul unitar a

b) manopera

c utilaj

d) transport

Total(a+b+c+d)


fTE     Capitolul de lucrări U. M. Cantitatea

materiale


Va loare


crt.    Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0                  1                    2             3

4

5

Capitolul P17             Asternere piatra

sparta la carosabil(gr.lOcm)

1      DA12B1        82 M CUB

0,10000

126,22

12,62

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti

0,00

12,58

1,26

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE

9,45

0,95

MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE

0,00

0,00

148,25

14,82

2      TRA05A02      82 TONE

0,01500

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 2 KM.$

1,60

0,02

1,60

0,02

TOTAL   PI 7         MP

1,00000

12.62

12,62

Asternere piatra sparta la carosabil(gr.lOcm)

1,26

1,26

0,95

0,95

0,02 .

0,02

14,85               14,85

Cheltuieli directe

12,62

1,26

0,95

0,02

14,85

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

0,03

0,03

TOTAL CHELT. DIRECTE

12,62

1,29

0,95

0,02

14,88

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% X To

1,04

Profit

Po =  5,0000% x (To+Io)

0,80

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

16,71

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

ron

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: PIS Strat balast stabilizat 20cm

ExeciilantSS Ohiccliv02]         Obi0\ C«/<.'P18

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

Cantitatea

a b c d

T

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Va îoare

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

Capitolul

PI8              Asternere strat

balast stabilizat la carosab

20cm

1      DA10B1

82 M CUB

0,20000

0,38

0,08

Sp.mat

0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

8,40

1,68

STRAT RUTIER MATER G

*AN ȘTAB CU CIMENT AST MEC

35,27

7,05

0,00

0,00

44,05

8,81

2      2200378

M CUB

0,20100

120,50

24,22

Sp.mat

0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

BALAST STABILIZAT CU

5% CIMENT

0,00

0,00

0,00

0,00

120,50

24,22

3      TRA05A02

02 TONE

0,03000

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC,SPECIALE(CISTERN?

BETON . ETC) PE DIST . DE

2 KM.$

1,60

0,05

1,60

0,05

4      TRA01A10

82 TONE

0,40200

0,00

0,00

Sp.mat

0,40 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMI FABRI

CATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

Ș

4,00

1,61

4,00

1,61

TOTAL   Pi 8

MP

1,00000

24,30

24,30

Asternere strat balast stabilizat la carosab 20cm

1,68

1,68

7,05

7,05

1,66

1,66

34,69

34,69

Cheltuieli directe

24,30

1,68

7,05

1,66

34,69

Alte cheltuieli directe

Conttib aaig munca

2,2500%

0,04

0,04

TOTAL CHELT. DIRECTE

24,30

1,72

7,05

1,66

34,72

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% x

To

2,43

Profit

Po =  5,0000% x

(To+Io)

1,86

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

39,01

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 l’U

Categoria de lucrări: 1’19 Strat Balast stabilizat Klein

Executai U S 5         Ohiecti v 021          ()b /Ol         (. 'ale P19

I ron |

Nr.    Capitolul de lucrări      U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Va loare

crt.    Simbol

a) materiale

Denumire resursa

b) manopera

Observații

c) utilaj

Corecții

d) transport Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCT ARA

0                  I                    2

3

4

5

Capitolul P19             Asternere strat

balast stabilizat la carosab

10cm

1      DA10B1        82 M CUB

0,10000

0,38

0,04

Sp.tnat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

8,40

0,84

STRAT RUTIER MATER GRAN ȘTAB CU CIMENT SAU ’

7AR SI

35,27

3,53

ZGURA PRIN MET AMES IM STATII FIXE AST MEC

0,00

0,00

44,05

4,40

2      2200378         M CUB

0,10030

120,50

12,09

Sp.tnat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

BALAST STABILIZAT CU 5% CIMENT

0,00

0,00

0,00

0,00

120,50

12,09

3      TRA05A02      82 TONE

0,01500

0,00

0,00

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE BIST.DE

2 KM.$

1,60

0,02

1,60

0,02

4      TRA01A10      82 TONE

0,20100

0,00

0,00

Sp.tnat 0,40 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

ș

4,00

0,80

4,00

0,80

TOTAL   Pi 9         MP

1,00000

12,12

12,12

Asternere strat balast stabilizat la carosab lOcrti

0,84

0,84

3,53

3,53

0,83

0,83

17,32

17,32

Cheltuieli directe

12,12

0,84           3,53

0,83

17,32

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

0,02

0,02

TOTAL CHELT. DIRECTE

12,12

0,86

3,53

0,83

17,34

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% x To

1,21

Profit

Po =  5,0000% x (To+Io)

0,93

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

19,48

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 l’U

Categoria de lucrări: P20 Strat beton CI 6/20 20crn ca roșa

l-xecnlanlSi Ohiecliv021         OA/OI C.iz/«P20

Nr.    Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

ci utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Va loare

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1 2

3

4

5

Capitolul P20             Turnare strat din

beton la

carosbil 20cm

1      DAI 4Al        82 M CUB

0,20000

210,57

42,11

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

30,56

6,11

FUNDAȚIE BETON CIMENT LA STRĂZI ALEI SI PLATFORME

3,57

0,71

CAROSABILE

0,00

0,00

244,70

48,94

2      TRA06A10      82 TONE

0,48400

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETON IERA DE 5,5MC DIST.  =10KM

$

8,00

3,87

8,00

3,87

3      TRA05A02      82 TONE

0,06300

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

2 KM. Ș

1,60

0,10

1,60

0,10

TOTAL   P20         MP

1,00000

42,11

42,11

Turnare strat din beton la carosbil 20cm

6,11

6,11

0,71

0,71

3,97

3,97

52,91

52,91

Cheltuieli directe

42,11

6,11

0,71

3,97

52,91

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

0,14

0,14

TOTAL CHELT. DIRECTE

42,11

6,25

0,71

3,97

53,05

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000%

x To

3,71

Profit                        Po =  5,0000%

x (To+Io)

2,84

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

59,60

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P21 Strat din beton armat C16/20

ExecutcmtSi OhiectivOfZl        ObiOl CateP2l

Nr.     Capitolul de lucrări

U. IVI.

Cantitatea

Prețul unitar

Va loare

I ron |

ort.    Simbol

a materiale

Denumire resursa

b) manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d) transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCr ARA

0 1

2

3

4

5

Capitolul P21

Turnare strat din beton la

carosbil lOcm

1      DA14A1        82 M CUB

0,10000

210,57

21,06

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

30,56

3,06

FUNDAȚIE BETON CIMENT LA STRĂZI ALEI

SI PLATFORME

3,57

0,36

CAROSABILE

0,00

0,00

244,70

24,47

2      CC02F11       82 KG

4,45000

2,22

9,90

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,65

2,89

MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE

CU OCHIURI .10

0,00

0,00

0X100 PLANȘEI PARDOSELI CU DIST PIAS

TIC

0,00

0,00

2,87

12,79

3      TRA06A10      8 2 TONE

0,48400

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORT

ARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM

$

8,00

3,87

8,00

3,87

4      TRA05A02      82 TONE

0,06300

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

2 KM. Ș

1,60

0,10

1,60

0,10

TOTAL   P21         MP

1,00000

30,96

30,96

Turnare strat din beton la carosbil 10

cm

5,95

5,95

0,36

0,36

3,97

3,97

41,23

41,23

Cheltuieli directe

30,96           5,95

0,36

3,97

41,23

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

0,13

0,13

TOTAL CHELT. DIRECTE

30,96           6,08

0,36

3,97

41,37

Cheltuieli indirecte         Io =  7

,0000%

x To

2,90

Profit                         Po =  5

,0000%

x (To+Io)

2,21

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

46,48

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PIJ

Categoria de lucrări: P22 Turnare BcR 3.5

Executant S 5       Ohiecti v 021         Ohi 01       Cate P22

Nr.     Capitolul de lucrări

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații Corecții

Cantitatea

-----F

a b c

î

retul unitar materiale manopera utilaj transport

□tal(a+b+c+d)

Va loare

SECȚIUNE TEHNICA

|

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

Capitolul

3     2700601         M CUB

0,20200

260,00

52,52

Sp.niat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

BETON DE CIMENT BCR3.5

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

260,00

52,52

0,00000

52,52

0,00

0,00

0,00

52,52

Capitolul P22

Turnare strat din

beton pentru platforme, parcari

1      DB01A1        82 MP

1,00000

0,01

0,01

Sp.niat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRAT

AM BITUM

A STRAT

0,05

0,05

SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA

BITUMATE

MEC   $

0,00

0,00

0,05

0,05

2      DA14A1        82 M CUB

0,20000

7,04

1,41

Sp.niat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

64,82

12,96

FUNDAȚIE BETON CIMENT LA STRĂZI AL

EI SI PLATFORME

6,69

1,34

CAROSABILE

0,00

0,00

78,55

15,71

4      TRA05A02      82 TONE

0,07400

0,00

0,00

Sp.niat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMI FABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE

DIST.DE

2 KM.Ș

1,60

0,12

1,60

0,12

5      TRA06A10      82 TONE

0,51000

0,00

0,00

Sp.niat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MO

RTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM

$

8,00

4,08

8,00

4,08

TOTAL   P22         MP

1,00000

1,42

1,42

Turnare strat din beton pentru

platforme, parcari

12,96

1,38

12,96

1,38

4,20

4,20

19,96

19,96

Cheltuieli directe

53,94

12,96

1,38

4,20

72,48

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

0,29

0,29

TOTAL CHELT. DIRECTE

53,94

13,26

1,38

4,20

72,77

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% X To

5,09

Profit

Po =  5,0000% x (To+Io)

3,89

Formular F3

ObieclivWl1

06/01

lixecuianlSS

roii

(1

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL pe

categorie

Vo = To+Io+Po

81,76

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P23 Colmatare fisuri si crăpături

pxeciilnntSi Ohiectiv02\        ObiOl CaleP23

NE

Capitolul de lucrări

Cantitatea

Prețul unitar

Va loare

crt.

Simbol

a materiale

Denumire resursa

b) manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCI ARA

0

I

2

3

4

5

Capitolul P23

Colmatare fisuri

si crăpături

1

DC04B1        09 M

1,00000

1,03

1,03

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

1,05

1,05

TAIEREA

FISURILOR PE 0 ÎNĂLȚIME DE

30 MM

3,00

3,00

0,00

0,00

5,07

5,07

2

RPDB13A      99 M

1,00000

3,25

3,25

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

2,10

2,10

ÎNTREȚINERE ROSTURII /COLMATARE CRĂPĂTURI

CU MAS TI

0,24

0,24

C BITUMINOS, LA IMBRACAMINTI CU LIANȚI HIDRAULICI

0,00

0,00

asimilat

5,59

5,59

3

AUT6703         ORE

0,00100

0,00

0,00

Sp.mat. 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

MAȘINA DE CURATA? CU ÎNALTA PRESIUNE

5,00

0,01

0,00

0,00

5,00

0,01

4

7 8                 ORE

0,10000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

20,96

2,10

MUNC ITOR

DESERVIRE

0,00

0,00

0,00

0,00

20,96

2,10

5

0002506         ORE

0,00100

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

MOTOCOMP

RESOR DE AER,MOBIL,JOASA PREȘ.,DEBIT 2-3,9

35,00

0,04

MC/MIN

0,00

0,00

35,00

0,04

TOTAI

,   P23           M

1,00000

4,28

4,28

Colmatare fisuri si crăpături

5,24

5,24

3,28

3,28

0,00

0,00

12,80

12,80

Cheltuieli directe

4,28

5,24           3,28

0,00 12,80

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

0,12

0,12

TOTAL CHELT. DIRECTE

4,28

5,36           3,28

0,00          12,91

Cheltuieli indirecte         Io =

7,0000%

x To

0,90

Profit

Po =

5,0000%

x (To+Io)

0,69

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To-TIo+Po

14,51

Fornăit Iar F3


Executant S 5        Obiect 1 v021

“o           i_____________________________________ 1 ron I

4                    5


OFERTANT


OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: 1’24 Str.agr nat ștab cu zgura si v

ExecntantSS       Ohiectiv02i        OhtO\       GrZeP24

Nr. crt.

Capitolul de lucrări

Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

U7<

Cantitatea               P

a b c î

retul unitar materiale

i manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Va loare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCTARA

0

I

2

3

4

5

Capitolul P24

Asternere str agreg.nat stabiliz cu zgura si

var

1

DA10B1        82 M CUB

1,00000

6,22

6,22

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

18,47

18,47

STRAT

RUTIER MATER GRAN STAS CU CIMF

NT SAU

VAR SI

37,86

37,86

ZGURA

PRIN MET AMES IN STATII FIXE AST MEC

0,00

0,00

62,54

62,54

2

1100597         M CUB

1,00300

120,00

120,36

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

AGREGATE NATURALE STABILIZATE CU ZGURA GRANULATA S

0,00

0,00

I VAR

0,00

0,00

10% ZGURA GRANULATA, IC’V. VAR

120,00

120,36

3

TRA01A10      82 TONE

2,10000

0,00

0,00

Sp.mat. 0,40 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSF

ORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, S

EMIFABR

ICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM

$

4,00

8,40

4,00

8,40

TOTAL   P24         M CUB

1,00000

126,58

126,58

Asternere str agreg.nat stabiliz

cu zgura si var

18,47

18,47

37,86

37,86

8,40__8,40

191,30______191,30

Cheltuieli directe

126,58

18,47

37,86

8,40

191,30

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

0,42

0,42

TOTAL CHELT. DIRECTE

126,58

18,88

37,86

8,40

191,72

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% x

To

13,42

Profit

Po =  5,0000% x

(To+Io)

10,26

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

215,39

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: 1’25 Strat <lc zgura la carosabil

Nr. crt.

Capitolul de lucrări

Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

“"U'.M.

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

 • c) utilaj

 • d) transport Total(a+b+c+d)

1 ron j

Va loare

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

Capitolul P25

Asternere strat

de zgura la carosabil

1

CG32C

99 M CUB               1,00000

0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

UMPLUTURI IN STRATURI COMPACTATE CU MIJLOACE MAN.

208,25

24,10

2,40

0,00

234,75


Sp.inat

EXECUTATE CU ZGURA

C: 01:1,00: PENTRU COMPACTARE MECAN ICA

2      TRA05A02      82 TONE

0,10000

0,00

0,00

Sp.rnat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

2 KM. $

1,60

0,16

1,60

0,16

3      TRA01A10      82 TONE

1,30000

0,00

0,00

Sp.rnat 0,40 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

$

4,00

5,20

4,00

5,20

TOTAL   P25         M CUB

1,00000

208,25

208,25

Asternere strat de zgura la carosabil

24,10

24,10

2,40

2,40

5,36

5,36

240,11

240,11

Cheltuieli directe

208,25

24,10

2,40

5,36

240,11

Alte cheltuieli directe

Conttib agig munca           2,2500%

0,54

0,54

TOTAL CHELT. DIRECTE

208,25

24,65

2,40

5,36

240,66

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000% x

To

16,85

Profit                        Po =  5,0000% x

(To+Io)

12,88

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

270,38

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantîtatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P26 Demontare borduri mari

PxecnlniuSi ()hicctiv()2\        OhiOI CafeP26

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Va loare

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații Corecții

a b c î

materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1 2

3

4

5

Capitolul P2 6             Demontare borduri mari

1      DG04B1        82 M

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

6,81

6,81

DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON

ORICE

0,00

0,00

DIMENSIUNE AȘEZATA PE BETON

0,00

0,00

6,81

6,81

2      TRI1AA01C1   82 TONE

0,10000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

7,34

0,73

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-C-RELE SI MĂRUNTE, P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1

$

0,00

0,00

7,34

0,73

3      TRA01A15P    82 TONE

0,10000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0.00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

V

11,00

1,10

11,00

1,10

TOTAL   P2 6         M

1,00000

0,00

0,00

Demontare borduri mari

7,55

7,55

0,00

0,00

1,10

1,10

8,65

8,65

Cheltuieli directe

0,00           7,55

0,00

1,10

8,65

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

0,17

0,17

TOTAL CHELT. DIRECTE

0,00           7,72

0,00

1,10

8,82

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000% x

To

0,62

Profit                         Po =  5,0000% x

(To+Io)

0,47

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

9,90

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura


LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări


Obiectul: 01 l’IJ

Categoria de lucrări: P27 Montare borduri mari noi Executant S5 Ohiectiv02\        OhiOl       Caf eP21

net

crt.


____________________________O/vOI____________________________

Capitolul de lucrări- U7M Cantitatea Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții


Prețul unitar

a) materiale

b) manopera

cj utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)


Va loare


SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCr ARA

0 1

2

3

4

5

Capitolul P27

Montare borduri mari noi

1      DE10A1        82 M

1,00000

17,29

17,29

Sp.mat 0,00 Sp.man

100,00

Sp.uti    0,00

18,86

18,86

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 2

0 X 25

0,00

0,00

CM, PE FUNDAȚIE DIN BETON 30 X 15 CP

0,00

0,00

36,15

36,15

2      2100910         M CUB

0,04500

184,60

8,31

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B1S0)

0,00

0,00

0,00

0,00

184,60

8,31

3      TRA01A05      82 TONE

0,12000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0.00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRI

CATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=   5 K

M.

$

2,00

0,24

2,00

0,24

4      TRI1AC03B1   82 TONE

0,12000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

9,43

1,13

ÎNCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,50-100KG DEPLAS.

PRIN P

0,00

0,00

URTARE PINA LA 1OM,AȘEZARE RAMPA-VAGON CATEG

, 1* $

0,00

0,00

9,43

1,13

5      TRI1AC13D3   82 TONE

0,12000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

5,24

0,63

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50

KG DEPLAS

. PRIN

0,00

0,00

PURTARE PINA LA 1OM,ARUNC.AUTO-RAMPA, TEREN O

TG.3 Ș

0,00

0,00

5,24

0,63

6      TRA06A10      82 TONE

0,11000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MOR'

TARULUI CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM

ș

8,00

0,88

8,00

0,88

TOTAL   P2 7         M

1,00000

25,60

25,60

Montare borduri mari noi

20,62

20,62

0,00

0,00

1,12

1,12

47,34

47,34

Cheltuieli directe

25,60          20,62

0,00

1,12

47,34

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

0,46

0,46

TOTAL CHELT. DIRECTE

25,60          21,08

0,00

1,12

47,80

Cheltuieli indirecte

Profit

3,35

2,56

Io =  7,0000% x To

Po =  5,0000% x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po


Forat ttlar F3
OFERTANT


OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P28 Montare borduri mari recuperat

ExeciitaiuSi C)hiectivO2\         ObtOl Cate.P2S

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera cj utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Va loare

SECȚIUNE TEHNICA

]

SECȚIUNE FINANCrARA

0 1 2

3

4

5

Capitolul P2 8             Montare borduri mari recuperat

1      DE10A1        82 M

1,00000

17,29

17,29

Sp.mat 0,00 Sp.man 100,00

Sp.uti    0,00

18,86

18,86

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 2

0 X 25

0,00

0,00

CM, PE FUNDAȚIE DIN BETON 30 X 15 CM

0,00

0,00

36,15

36,15

2      2100910         M CUB

0,04500

184,60

8,31

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

BETON MARFA CLASA C1C/8 (BCIO/BISO)

0,00

0,00

0,00

0,00

184,60

8,31

3      TRA01A05      8 2 TONE

0,12000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=   5 KM.

ș

2,00

0,24

2,00

0,24

4      TRI1AC03B1   82 TONE

0,12000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

9,43

1,13

ÎNCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,50-100KG DEPLAS.

PRIN P

0,00

0,00

URTARE FINA LA 10M,AȘEZARE RAMPA-VAGON CATEG

, 1* $

0,00

0,00

9,43

1,13

5      TRI1AC13D3   82 TONE

0,12000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0.00

5,24

0,63

DESCĂRCARE MAT. GR . C-AMBALATE, 10-50 KG DEPLAS

. PRIN

0,00

0,00

PURTARE FINA LA 1OM,ARUNC.AUTO-RAMPA,TEREN C

TG.3 $

0,00

0,00

5,24

0,63

6      TRA06A10      82 TONE

0,11000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM

$

8,00

0,88

8,00

0,88

TOTAL   P28         M

1,00000

25,60

25,60

Montare borduri mari recuperat

20,62

20,62

0,00

0,00

1,12

1,12

47,34

47,34

Cheltuieli directe

25,60          20,62

0,00

1,12

47,34

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

0,46

0,46

TOTAL CHELT. DIRECTE

25,60          21,08

0,00

1,12

47,80

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000% x

To

3,35

Profit                        Po =  5,0000% x

(To+Io)

2,56

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

53,71

Fornruhtr F3


Executant S 5        Obiectivi)! 1

0 1
OFERTANT


OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări Obiectul: 01 I’U

Categoria de lucrări: 1’29 Demontare borduri mici

Executant S5 Ohiectiv02\         C)hiO\ CateP29

Nr.     Capitolul de lucrări

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații Corecții

U.M.

Cantitatea               P

a b c

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Va loare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

Capitolul P29

Demontare borduri mici

1      DG04A1        82 M

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

3,12

3,12

DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE

0,00

0,00

D IMENS IUNE

0,00

0,00

3,12

3,12

2      TRI1AA01C1   82 TONE

0,10000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

7,34

0,73

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GR

ELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO

CATEG.1

ș

0,00

0,00

7,34

0,73

3      TRA01A15P    82 TONE

0,10000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI 3

AU MOLOZU

uUI cu

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

ș

11,00

1,10

11,00

1,10

TOTAL   P2 9         M

1,00000

0,00

0,00

Demontare borduri mici

3,86

3,86

0,00

0,00

1,10

1,10

4,96

4,96

Cheltuieli directe

0,00            3,86

0,00

1,10

4,96

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

0,09

0,09

TOTAL CHELT. DIRECTE

0,00

3,94

0,00

1,10

5,04

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% x To

0,35

Profit

Po =  5,0000% x (To+Io)

0,27

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

5,67

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P30 Montare borduri mici noi

Executant S 5        Ohiecti v 021         Obi 01        C 'ale P30

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

Cantitatea

T

a b c d

T

retul unitar materiale manopera utilaj transport

□tal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1 2

3

4

5

Capitolul P30             Montare borduri mici noi

1      DE11A1        82 M

1,00000

7,61

7,61

Sp.inat 0,00 Sp.man 100,00

Sp.uti    0,00

12,72

12,72

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR

TROTUARE

0,00

0,00

SPATII VERZI ALEI AȘEZATE FUND BETON 10 X

20 CM

0,00

0,00

20,32

20,32

2      2100910         M CUB

0,03000

184,60

5,54

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

BETON MARFA CLASA CLCl/8 (BC10/B150I

0,00

0,00

0,00

0,00

184,60

5,54

3      TRA01A05      82 TONE

0,03600

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=   5 KM.

$

2,00

0,07

2,00

0,07

4      TRI1AC03B1   82 TONE

0,03600

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

9,43

0,34

ÎNCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,50-10OKG DEPLAS.PRIN P

0,00

0,00

URTARE PINA LA 1 OM,AȘEZARE RAMPA-VAGON CATEG,1A $

0,00

0,00

9,43

0,34

5      TRI1AC13D3   82 TONE

0,03600

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

5,24

0,19

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN

0,00

0,00

PORTARE PINA LA 1 OM, ARUNC. AUTO-RAMPA, TEREN

CTG.3 $

0,00

0,00

5,24

0,19

6      TRA06A10      82 TONE

0,07200

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTALULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. -10KM

$

8,00

0,58

8,00

0,58

TOTAL   P30         M

1,00000

13,14

13,14

Montare borduri mici noi

13,25

13,25

0,00

0,00

0,65

0,65

27,04

27,04

Cheltuieli directe

13,14          13,25

0,00

0,65

27,04

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

0,30

0,30

TOTAL CHELT. DIRECTE

13,14          13,55

0,00

0,65

27,34

Cheltuieli indirecte         Io —  7,0000%

x To

1,91

Profit                         Po =  5,0000%

x (To+Io)

1,46

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

30,71

o"'                        iOFERTANT


Fo mani ar F3


5


OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări


Obiectul: 01 PIJ

Categoria de lucrări: 1’31 Montare borduri mici recuperat

ExecntanlSi <)liiectiv<)2\        ObiOi Ca/dP31


Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

Cantitatea

T

a b c d

T

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

I ron

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE F1NANCFARA

0 1 2

3

4

5

Capitolul P31             Montare borduri mici

recuperat

1      DE11A1        82 M

1,00000

7,61

7,61

Sp.mat 0,00 Sp.man 100,00

Sp.uti    0,00

12,72

12,72

BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCAPR

TROTUARE

0,00

0,00

SPATII VERZI ALEI AȘEZATE FUND BETON 10 X

20 CM

0,00

0,00

20,32

20,32

2      2100910         M CUB

0,03000

184,60

5,54

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

BETON MARFA CLASA CLO/8 (BC10/B150)

0,00

0,00

0,00

0,00

184,60

5,54

3      TRA01A05      82 TONE

0,03600

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=   5 KM.

ș

2,00

0,07

2,00

0,07

4      TRI1AC03B1   82 TONE

0,03600

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

9,43

0,34

ÎNCĂRCARE MAT. GR. C-AMBALATE, 50-100KG DEPLAS.PRIN p

0,00

0,00

URTARE PINA LA 10M.ASEZARE RAMPA-VAGON CATEG.l* Ș

0,00

0,00

9,43

0,34

b      TRI1AC13D3   82 TONE

0,03600

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

5,24

0,19

DESCĂRCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG DEPLAS.PRIN

0,00

0,00

PURTARE PINA LA 1 OM, ARUNC .AUTO-RAMPA, TEREN

CTG.3 $

0,00

0,00

5,24

0,19

6      TRA06A10      82 TONE

0,07200

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST.  =10KM

ș

8,00

0,58

8,00

0,58

TOTAL   P31         M

1,00000

13.14

13,14

Montare borduri mici recuperat

13,25

13,25

0,00

0,00

0,65

0,65

27,04

27,04

Cheltuieli directe

13,14

13,25

0,00

0,65

27,04

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

0,30

0,30

TOTAL CHELT. DIRECTE

13,14

13,55

0,00

0,65

27,34

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000%

x To

1,91

Profit                       Po =  5,0000%

x (To+Io)

1,46

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

30,71


Forneular F3


OFERTANT


OBIECTIV': 021 Infrastructura

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 P(J

Categoria de lucrări: 1’32 Decapare asfalt la trotuar

ExeciitiintSS       ()hicctiv02\        ObiO\       CafeP32

I ron |

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

ci utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Va loare

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1 2

3

4

5

Capitolul P32             Decapare asfalt la

trotuare

2      DG05C1        82 MP

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

3,21

3,21

DECAP IMBR ASFALTICE STRAT DE 4 CM GROS

0,00

0,00

0,00

0,00

3,21

3,21

3      TRA01A15P    82 TONE

0,09400

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

ș

11,00

1,03

11,00

1,03

4      0004026          ORE

0,00060

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

PERIE MECANICA

80,00

0,05

0,00

0,00

80,00

0,05

TOTAL   P32         MP

1,00000

0,00

0,00

Decapare asfalt la trotuare

3,21

3,21

0,05

0,05

1,03

1,03

4,29

4,29

Cheltuieli directe

0,00

3,21

0,05

1,03

4,29

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

0,07

0,07

TOTAL CHELT. DIRECTE

0,00

3,28

0,05

1,03

4,36

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000%

x To

0,31

Profit                       Po =  5,0000%

x (To+Io)

0,23

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

4,90

OFERTANT

OBIECTIV': 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: OI PU

Categoria de lucrări: P33 Asternere BAS trotuar

Executant S5       ()hiectiv02\         ObiO\       CatePIS

I ron |

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M. Cantitatea

crt.    Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Prețul unitar a| materiale b) manopera c> utilaj d) transport Total(a+b+c+d)

Va loare

SECȚIUNE TEHNICA                 [~

SECȚIUNE FINANCTARA

0                  1                    2             3

4

5

Capitolul P33             Asternere mixtura asfaltica la trotuar

1      DB01A1        82 MP                  1,00000

0,01

0,01

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti    0,00

0,00

0,00

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT

0,05

0,05

SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC   $

0,00

0,00

0,05

0,05

2      DB02D1        82 SUTE MP            0,01000

102,00

1,02

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti    0,00

0,00

0,00

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST IN VEDER

5,30

0,05

APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

0,00

0,00

107,30

1,07

3      DB16D1        82 MP                  1,00000

0,03

0,03

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti    0.00

2,43

2,43

ÎMBRAC BET ASF CU AGREGAT MĂRUNT EXEC LA CALD IN

1,37

1,37

GROS DF. 4,0CM AȘTERN MANUALA

0,00

0,00

3,83

3,83

4      2600258          TONE                0,09700

235,00

22,80

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti    0,00

0,00

0,00

BETON ASFALTIC BAS

0,00

0,00

0,00

0,00

235,00

22,80

5      TRA01A15      82 TONE                0,09700

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti    0.00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.             $

6,00

0,58

6,00

0,58

6      TRA05A15      82 TONE                0,00080

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE

0,00

0,00

HIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PF, DIST. DE .15 KM. $

12,00

0,01

12,00

0,01

7      DB21A1        82 SUTE MP            0,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti    0,00

18,86

0,19

ÎNCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIREG

11,52

0,12

T CIRCULATE

0,00

0,00

30,38

0,30

8      2600245          TONE               0,00417

190,00

0,79

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti    0,00

0,00

0,00

DRESSING

0,00

0,00

0,00

0,00

190,00

0,79

Fornr iilar F3

0

1

2

3

4

5

9      TRA01A15

82 TONE

0,00417

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER .

AL MATERIALELOR.

,SEMIFABR

ICATELO

0,00

0,00

R C(.J AUTOBASCULANTA

PE DIST.= 15 ■

<M.

C;

6,00

0,03

6,00

0,03

TOTAL   P33

MP

1,00000

24,65

24,65

Asternare mixtura

asfaltica la

trotuar

2,62

2,62

1,58

1,58

0,62

0,62

29,46

29,46

Cheltuieli directe

24,65

2,62

1,58

0,62

29,46

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

0,06

0,06

TOTAL CHELT. DIRECTE

24,65

2,68

1,58

0,62

29,52

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% X To

2,07

Profit

Po =  5,0000% x (To+Io)

1,58

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

33,17

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PIJ

Categoria de lucrări: P34 Strat balast la trotuar

PxecnlaniSS Ohiectiv02l        OhiO\ CuftiP34

crt.

Capitolul de lucrări      U. M.

Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

 • c) utilaj

 • d) transport

Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCTARA

0

1 2

3

4

5

Capitolul P34              Asternere strat

balast la

trotuar

1

DA06B1        82 M CUB

0,10000

51,76

5,18

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

7,73

0,77

STRAT

AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST

FILTRANT

12,87

1,29

IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

0,00

0,00

72,35

7,24

2

TRA05A02     82 TONE

0,02000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANS

PORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE

0,00

0,00

HIC,SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE LIST.DE

2 KM. $

1,60

0,03

1,60

0,03

TOTAL   P34         MP

1,00000

5.18

5,18

As temere strat balast la trotuar

0,77

0,77

1,29

1,29

0,03

0,03

7,27

7,27

Cheltuieli directe

5,18

0,77

1,29

0,03

7,27

Alte <

cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

0,02

0,02

TOTAL

CHELT. DIRECTE

5,18

0,79

1,29

0,03

7,28

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000%

x To

0,51

Profit                       Po =  5,0000%

X (To+Io)

0,39

TOTAL

GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

8,18

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P35 Strat nisip 5 cm la trotuar

ExeciitantSS       OhicclivOZ I         616/01        CateP35

NE

Capitolul de lucrări      U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Va loare

crt.

Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

a b c î

materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1 2

3

4

5

Capitolul P35             Asternere strat de

nisip la

trotuar

1

DA06A2        82 M CUB

0,05000

50,84

2,54

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

24,18

1,21

STRAT

AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU PUNCT REZIST FIL-

5,81

0,29

TRANT

IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA

0,00

0,00

80,83

4,04

2

TRA05A02      82 TONE

0,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSI

’ORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SI

’ECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

2 KM.$

1,60

0,02

1,60

0,02

TOTAL   P35         MP

1,00000

2.54

2,54

Asternere strat de nisip la trotuar

1,21

1,21

0,29

0,29

0,02

0,02

4,06

4,06

Cheltuieli directe

2,54

1,21

0,29

0,02

4,06

Alte cheltuieli directe

Conttib aaig munca           2,2500%

0,03

0,03

TOTAL

CHELT. DIRECTE

2,54

1,24

0,29

0,02

4,08

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000% x

To

0,29

Prof it

Po =  5,0000% x

(To+Io)

0,22

TOTAL

GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

4,59

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

ron

Obiectul: 01 PIJ

Categoria de lucrări: P36 Strat Piatra sparta la trotuar

/■'xecutunlSS        ()hiecti\>()2\         ObiQl        G/A<P36

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera cj utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Va loare

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCI ARA

0 1

2

3

4

5

Capitolul P36

Asterenre strat

piatra sparta

la trotuar

1      DA12B1        8

2 M CUB

0,10000

126,22

12,62

Sp.tnat 0,00

Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

12,58

1,26

STRAT FUND REPROF P SPARTA

PT DRUM CU ASTERNERE

9,45

0,95

MECANICA EXEC CU IMPANARE

FARA INNOROIRE

0,00

0,00

148,25

14,82

2      TRA05A02      8

2 TONE

0,01500

0,00

0,00

Sp.niat 0,00

Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE

,SEMIFABRICATE CI

J AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE (CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

2 KM. Ș

1,60

0,02

1,60

0,02

TOTAL  P36

MP

1,00000

12.62

12,62

Asterenre strat piatra i

3parta la trotuar

1,26

1,26

0,95

0,95

0,02

0,02

14,85

14,85

Cheltuieli directe

12,62

1,26

0,95

0,02

14,85

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

0,03

0,03

TOTAL CHELT. DIRECTE

12,62

1,29

0,95

0,02

14,88

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000%

x To

1,04

Prof it

Po =  5,0000%

x (To+Io)

0,80

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

16,71

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P37 Strat balast stabilizat trotua

PnecutanlSS OhtectivOSl         ObiOl (.'.ateP37

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

Cantitatea

T

a b c d T

retul unitar materiale manopera utilaj transport

□tal(a+b+c+d)

Va loare

1 ron |

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1 2

3

4

5

Capitolul P37             as

terenre strat

balast stabilizat la trotuar

1      DA10B1        82 M CUB

0,10000

1,14

0,11

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

8,40

0,84

STRAT RUTIER MATER GRAN ȘTAB CU CIMENT SAU VAR SI

35,27

3,53

ZGURA PRIN MET AMES IN STATII FIXE AST MEC

0,00

0,00

44,82

4,48

2      2200378         M CUB

0,10030

120,50

12,09

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

BALAST STABILIZAT CU 5% CIMENT

0,00

0,00

0,00

0,00

120,50

12,09

3      TRA05A02      82 TONE

0,01500

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

2 KM. $

1,60

0,02

1,60

0,02

4      TRA01A10      82 TONE

0,20100

0,00

0,00

Sp.mat 0,40 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRI

CATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

Ș

4,00

0,80

4,00

0,80

TOTAL   P37         MP

1,00000

12.20

12,20

Asterenre strat balast stabilizat la trotuar

0,84

0,84

3,53

3,53

0,83

0,83

17,40

17,40

Cheltuieli directe

12,20

0,84

3,53

0,83

17,40

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

0,02

0,02

TOTAL CHELT. DIRECTE

12,20

0,86

3,53

0,83

17,41

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000% x

To

1,22

Profit                         Po =  5,0000% x

(To+Io)

0,93

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

19,57

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 I’U

Categoria de lucrări: P38 Strat beton C8/I0 la trotuar

ExecijtanlSS Obiectivi)! 1         <9Z’z01 CtfteP38

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M. Cantitatea

crt.    Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

ci utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Va loare

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCTARA

0                  1                    2             3

4

5

Capitolul P38             Turnare strat din

beton (B150)

la trotuar

1      DA15A1        82 MP                  1,00000

0,20

0,20

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00     Sp.uti    0,00

6,87

6,87

FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALEI PIETONI

0,30

0,30

CICLIȘTI EXEC DIRECT PE PAT DINAINTE PREGĂTIT

0,00

0,00

7,37

7,37

2100910          M CUB              0,10080

184,60

18,61

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00     Sp.uti    0,00

0,00

0,00

BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)

0,00

0,00

0,00

0,00

184,60

18,61

3      TRA01A10      82 TONE                0,00800

0,00

0,00

Sp.mat 0,40 Sp.man    0,00     Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.             $

4,00

0,03

4,00

0,03

4      TRA06A10      82 TONE                0,24192

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM                   $

8,00

1,94

8,00

1,94

TOTAL   P38          MP                 1,00000

18.81

18,81

Turnare strat din beton (B150) la trotuar

6,87

6,87

0,30

0,30

1,97

1,97

27,95

27,95

Cheltuieli directe                                    18,81

6,87

0,30

1,97

27,95

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

0,15

0,15

TOTAL CHELT. DIRECTE                                  18,81

7,03

0,30

1,97

28,10

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000% x To

1,97

Profit                         Po =  5,0000% x (To+Io)

1,50

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

31,57

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 l’U

Categoria de lucrări: 1’39 Strat beton C12/15 la trotuar

ExecutanlSS      ObiMiv02\       OhiOl      GrteP39

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Cantitatea

’T

a b c d

T

retul unitar materiale

i manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Vatloare

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCfARA

0 1 2

3

4

5

Capitolul P3 9             Turnare strat din

beton (B200) la trotuar

1      DAI 5 Al        82 MP

1,00000

0,20

0,20

Sp.mat 0,00 Sp.rnan 0,00

Sp.uti    0,00

6,87

6,87

FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALEI

PIETONI

0,30

0,30

CICLIȘTI EXEC DIRECT PE PAT DINAINTE PREGĂTIT

0,00

0,00

7,37

7,37

2100911         M CUB

0,10080

193,56

19,51

Sp.mat 0,00 Sp.rnan    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)

0,00

0,00

0,00

0,00

193,56

19,51

3      TRA01A10      82 TONE

0,00800

0,00

0,00

Sp.mat 0,40 Sp.rnan 0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

$

4,00

0,03

4,00

0,03

4      TRA06A10      82 TONE

0,24192

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.rnan    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM

$

8,00

1,94

8,00

1,94

TOTAL   P39         MP

1,00000

19,72

19,72

Turnare strat din beton (B200) la trotuar

6,87

6,87

0,30

0,30

1,97

1,97

28,85

28,85

Cheltuieli directe

19,72

6,87

0,30

1,97

28,85

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

0,15

0,15

TOTAL CHELT. DIRECTE

19,72

7,03

0,30

1,97

29,01

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000%

x To

2,03

Profit                         Po =  5,0000%

x (To+Io)

1,55

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

32,59

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PIJ

Categoria de lucrări: 1’40 Pavare cu pavele ecologice

ExeciitanlSÎ Obiectiv02\        OhiOl Q/tePMO

Nr.     Capitolul de lucrări

TOT“

Cantitatea

Prețul unitar

Va loare

crt.    Simbol

a materiale

Denumire resursa

b) manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d) transport

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

Capitolul P40

Pavare cu pavele

ecologice

1      DE13A1        82 MP

1,00000

4,99

4,99

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

18,03

18,03

PAVAJE CU PAVELE PREFABRICATE 9 CM

ECOLOGICE

PE UN

1,00

1,00

STRAT DE   NISIP 10 CM GROSIME

0,00

0,00

24,02

24,02

2      1100598         MP

1,01000

25,70

25,96

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

PAVELE ECOLOGICE 10 CM

0,00

0,00

0,00

0,00

25,70

25,96

3      TRA02A10      82 TONE

0,11500

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELE»

0,00

0,00

R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.» 10 KM.

$

4,00

0,46

4,00

0,46

4      720455C          M CUB

0,02000

25,00

0,50

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

PAMANT VEGETAL

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,50

5      TSH05A1       82 MP

0,40000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

2,31

0,92

ASTERNEREA PAN.VEGETAL PE TEREN CU

PANTA<20%

IN ST

0,00

0,00

RAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM

0,00

0,00

2,31

0,92

6      0004026         ORE

0,00030

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

PERIE MECANICA

80,00

0,02

0,00

0,00

80,00

0,02

9      TRA01A10P    82 TONE

0,03600

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

4,00

0,14

4,00

0,14

TOTAL   P4 0         MP

1,00000

31,45

31,45

Pavare cu pavele ecologice

18,95

18,95

1,02

1,02

0,60

0,60

52,02

52,02

Cheltuieli directe

31,45

18,95           1,02

0,60          52,02

Alte cheltuieli directe

Foni tu!ar F3

Executant S5

Obiectivul 1

<«>101       C«/eP40

| TOII ]

0

1

2

3

4

5

Conttib asig munca

2,2500%

0,43

0,43

TOTAL CHELT

. DIRECTE

31,45

19,37

1,02

0,60

52,45

Cheltuieli

indirecte

Io =  7,0000% x

To

3,67

Profit

Po =  5,0000% x

(To+Io)

2,81

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

58,93

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P41 Montare pavele pref beton 6cm

ExeciitaiuSi C)hiectiv02\         Obd)\ 61WeP4l

Nr. crt.

Capitolul de lucrări

Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera cj utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

Capitolul P41

Montare pavele prefabricate

din beton 6cm

1

DE 14 Al        82 MP

1,00000

0,08

0,08

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti

0,00

27,67

27,67

PLACI :

PREF DIN BETON 6 CM, I,A TROTUARE PE

UN STRA

0,00

0,00

T DE

MORTAR DE CIMENT

0,00

0,00

27,74

27,74

2

0003014         MP

1,01000

21,80

22,02

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti

0,00

0,00

0,00

PAVELE

PREFABRICATE BETON 6 CM

0,00

0,00

0,00

0,00

21,80

22,02

3

TRA02A10      82 TONE

0,14400

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU Ai

JTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

$

4,00

0,58

4,00

0,58

4

2001764         M CUB

0,04000

120,00

4,80

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti

0,00

0,00

0,00

MORTAR

DE CIMENT MARCA M-100-Z

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

4,80

5

TRA06A10      82 TONE

0,05000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AI. BETONULUI-MOR

TARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM

$

8,00

0,40

8,00

0,40

TOTAL   P41         MP

1,00000

26,89

26,89

Montare pavele prefabricate din

beton

6 cm

27,67

27,67

0,00

0,00

0,98

0,98

55,54

55,54

Cheltuieli directe

26,89

27,67

0,00

0,98

55,54

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

0,62

0,62

TOTAL CHELT. DIRECTE

26,89

28,29

0,00

0,98

56,16

Cheltuieli indirecte         Io =

7,0000%

x To

3,93

Profit

Po =

5,0000%

x (To+Io)

3,00

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

63,10

Formular F3___________________________________________________________I roii I

4                    5


OFERTANT


OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: 1’42 Montare pavele pref beton 8cm

fîxeciitcinlSȘ ()hi<ictiv02l ObiOl C<mP42

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații Corecții

a b c d

T

materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCTARA

0 1 2

3

4

5

Capitolul P4 2             Montare pavele prefabricate

din beton 8cm

1      DE13A1        82 MP

1,00000

3,53

3,53

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

18,03

18,03

PLACI PREF DIN BETON 8 CM LA TROTUARE PE U

N STRAT

0,00

0,00

DE   NISIP 10 CM GROSIME

0,00

0,00

21,56

21,56

2      1001115         MP

1,01000

27,50

27,78

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

PAVELE PREFABRICATE BETON 8 CM

0,00

0,00

0,00

0,00

27,50

27,78

3      TRA02A10     82 TONE

0,19200

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

$

4,00

0,77

4,00

0,77

TOTAL   P42         MP

1,00000

31,31

31,31

Montare pavele prefabricate din beton

8 cm

18,03

18,03

0,00

0,00

0,77

0,77

50,10

50,10

Cheltuieli directe

31,31

18,03

0,00

0,77

50,10

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

0,41

0,41

TOTAL CHELT. DIRECTE

31,31

18,43

0,00

0,77

50,51

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000%

X To

3,54

Profit                         Po =  5,0000%

x (To+Io)

2,70

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

56,74

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 I’U

Categoria de lucrări: P43 Ridicare la cota rasufl gaze c

ExecutaniSS       Obiectiv 02 \        ObiQl       CnteP43

| ron

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M. Cantitatea

crt.    Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

P a b c d

retul unitar materiale manopera utilaj transport

Va loare

Total(a+p+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCTARA

0 1 2

3

4

5

Capitolul P43             Ridicare la cota rasuflatori

gaze cu

capac nou

1      DC04B1        82 M

2,00000

1,85

3,70

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

6,16

12,32

TĂIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACȚIE SI

38,22

76,44

DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

0,00

0,00

46,23

92,46

2      DG05A1        82 MP

0,25000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

11,32

2,83

DECAR IMBR CU STRAT RINA LA 3CM GROS FORMATE

DIN

0,00

0,00

COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE ASFAL-TIC

/E

0,00

0,00

11,32

2,83

3      DG06A1        82 M CUB

0,05000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

88,56

4,43

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE

40,40

2,02

CABLE COND, POD,GURI SCURGERE LA ÎMBRAC CAROSABILA

0,00

0,00

128,96

6,45

4      TSA01C1       82 M CUB

0,05000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

30,39

1,52

SAP.MAN.IN SPATII ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.

ARUNC

0,00

0,00

.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE

0,00

0,00

30,39

1,52

5      TRI1AA01C1   82 TONE

0,24000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

7,34

1,76

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

$

0,00

0,00

7,34

1,76

6      TRA01A15P    82 TONE

0,24000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULU

I CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.-15 KM

$

11,00

2,64

11,00

2,64

7      DA14A1        82 M CUB

0,05000

211,18

10,56

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

64,82

3,24

FUNDAȚIE BETON CIMENT LA STRĂZI ALEI SI PLATFORME

6,69

0,33

CAROSABILE

0,00

0,00

282,69

14,13

8      TRA06A10      82 TONE

0,12500

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU

AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM

ș

8,00

1,00

8,00

1,00

Fornuutar F3

0 1 2

3

4

5

9      GD09A2        82 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

7,13

7,13

RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL CONDUCTELO

0,00

0,00

R AVIND DN= 1-2 TOLI DEMONTARE

0,00

0,00

7,13

7,13

10    RPIC72C1     82 BUCATA

1,00000

0,16

0,16

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0.00

1,26

1,26

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL.FARA

SUDURA P

0,00

0,00

T.CONSTRUCȚII 57X3,5    *

0,00

0,00

1,41

1,41

11    3108231         M

0,20000

35,00

7,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

ȚEAVA CONST F S LC 57 X 3,5/OLT 35     S

404/2

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

7,00

12     IZL08A1       82 MP

0,03700

8,22

0,30

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

7,75

0,29

IZOL.MANUALA A COND.MONTATE IN PAMINT CU 2

STRATUR

0,00

0,00

I BITUM SI .1 RIND.HIRTIE TIP SULTIT 1

0,00

0,00

15,97

0,59

13     GD08A1        82 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat-100,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

24,31

24,31

CAPAC BOMBAT DIN TABLA DE OTEL SUDAT LA TE’

71 AVIND

0,00

0,00

DN= 50 MM

0,00

0,00

24,31

24,31

14     7312830         BUCATA

1,00000

55,00

55,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

CUTIE FONTA PT.GAZE NATURALE CU CAPAC ROTUND

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

55,00

15     TRI1AA01F1   82 TONE

0,01300

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

9,43

0,12

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1S

0,00

0,00

9,43

0,12

16     TRA01A10      82 TONE

0,01300

0,00

0,00

Sp.mat 0,40 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

$

4,00

0,05

4,00

0,05

17     TRA05A02      82 TONE

0,11000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE

0,00

0,00

NIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

2 KM.$

1,60

0,18

1,60

0,18

TOTAL   P43         BUCATA

1,00000

76,72

76,72

Ridicare la cota rasuflatori gaze cu capac nou

59,21

59,21

78,79

78,79

3,87

3,87

218,59

218,59

Cheltuieli directe

76,72

59,21

78,79

3,87

218,59

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

1,33

1,33

TOTAL CHELT. DIRECTE

76,72

60,54

78,79

3,87

219,92

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000%

x To

15,39

Profit                       Po =  5,0000%

x (To+Io)

11,77

Font uilar F3

0

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL pe

categorie

Vo = To+Io+Po

247,09

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria <le lucrări: P44 Ridicare rasf gaze fara capac

Executai ? / S 5        Qhiecti v 021         Obi 01        Cate P44

RE    Capitolul de lucrări

crt.    Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții


U. M. Cantitatea


Prețul unitar a materiale b) manopera c utilaj d) transport


________________I ron |

Valoare


12,32

76,44

0,00

0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TAIEREA CU MAS. CU DISC DIAMANT ROST CONTRACȚIE SI

DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

46,23

92,46

2     DG05A1

82 MP

0,25000

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

11,32

2,83

DECAP IMBR CU STRA

T FINA LA 3CM GROS FORMATE

DIN

0,00

0,00

COVOARE ASFALTICE

P E RMANE NT E,BETOANE AS FALTIC

:e

0,00

0,00

11,32

2,83

3     DG06A1

82 M CUB

0,05000

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0.00

88,56

4,43

SPARG SI DESF BET

CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE

40,40

2,02

CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA ÎMBRAC CAROSABILA

0,00

0,00

128,96

6,45

4      TSA01C1

82 M CUB

0,05000

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

30,39

1,52

SAP.MAN.IN SPATII

ÎNTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.

ARUNC

0,00

0,00

.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0, 6M T.TAP.E

0,00

0,00

30,39

1,52

5      TRI1AA01C1   82 TONE

0,24000

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0.00

7,34

1,76

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA

SAU TEREN-AUTO CATEG.l

$

0,00

0,00

7,34

1,76

6      TRA01A15P    82 TONE

0,24000

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER

AL PAMINTULUI SAU MOLOZULU

I CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIS'

f.=15 KM

$

11,00

2,64

11,00

2,64

7      DA14A1

82 M CUB

0,05000

211,18

10,56

Sp.mat

0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

64,82

3,24

FUNDAȚIE BETON CIMENT LA STRĂZI ALEI SI PLATFORME

6,69

0,33

CAROSABILE

0,00

0,00

282,69

14,13

8      TRA06A10

82 TONE

0,12500

0,00

0,00

Sp.mat

0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER

AL BETONULUI-MORTARULUI CU

AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC

DIST. =10KM

$

8,00

1,00

8,00

1,00

Executam S5       Obiectivul 1         O/uOI       G7fcP44

|. ion ]

0 1 2

3

4

5

9      GD09A2        82 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

7,13

7,13

RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL CONDUCTELO

0,00

0,00

R AVIND DN= 1.-2 TOLI DEMONTARE

0,00

0,00

7,13

7,13

10     RPIC72C1      82 BUCATA

1,00000

0,16

0,16

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

1,26

1,26

TAIERE CU FLACARA OXIACETIL.ȚEAVA OL.FARA

SUDURA p

0,00

0,00

T.CONSTRUCTII 57X3, 5    *

0,00

0,00

1,41

1,41

11    3108231         M

0,20000

35,00

7,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

ȚEAVA CONST F S LC 57 X 3,5/OLT 35     S

404/2

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

7,00

12     GD09A1        82 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat-100,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

24,31

24,31

RASUFLATOARE CU CAPAC MONTATA IN LUNGUL CONDUCTELO

0,00

0,00

R .AVIND DN=l-2 TOLI

0,00

0,00

24,31

24,31

13     TRI1AA01F1   82 TONE

0,00100

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

9,43

0,01

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-C-RELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO <

CATEG.1$

0,00

0,00

9,43

0,01

14     TRA01A05      8 2 TONE

0,00100

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=   5 KM.

2,00

0,00

2,00

0,00

15     IZL08A1       82 MP

0,03700

8,22

0,30

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

7,75

0,29

IZOL.MANUALA A COND.MONTATE IN PAMINT CU 2

STRATUR

0,00

0,00

I BITUM SI 1 RIND.HIRTIE TIP SULTIT 1

0,00

0,00

15,97

0,59

16     TRA05A02      82 TONE

0,11000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE

0,00

0,00

NIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE

2 KM. $

1,60

0,18

1,60

0,18

TOTAL   P4 4         BUCATA

1,00000

21,72

21,72

Ridicare la cota rasuflatori gaze cu capac existen

59,10

59,10

78,79

78,79

3,82

3,82

163,43

163,43

Cheltuieli directe

21,72

59,10

78,79

3,82

163,43

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

1,33

1,33

TOTAL CHELT. DIRECTE

21,72

60,43

78,79

3,82

164,76

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000%

x To

11,53

Profit                        Po =  5,0000%

x (To+Io)

8,81

TOTAL GENERAL pe categorie  Vo = To+Io+Po

185,11

SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCI ARA

0

I                       2

3

4                  5

Capitolul P44

Ridicare

la cota

rasuflatori gaze cu capac existen

1

DC04B1        82 M

2,00000

1,85                 3,70

Sp.mat


['âxecuianl S 5         Obiecli v 021

~        iOFERTANT


Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

ron

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P45 Rid_cota cămin cu capac exist

fSxecutantSS       ()bicctiv02\         ObiOl        CateP45

RT crt.

Capitolul de lucrări      U. M.

Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

Cantitatea               P

a b c î

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

|

SECȚIUNE FINANCTARA

0

1 2

3

4

5

Capitolul P45              Ridicare la cota cămine cu capac existent

1

DC04B1        82 M

6,00000

1,85

11,10

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

6,16

36,97

TAIEREA

CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACT

IE SI

38,22

229,32

DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

0,00

0,00

46,23

277,39

2

DG05A1        82 MP

1,75000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

11,32

19,81

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE

DIN

0,00

0,00

COVOARE

ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTI

CE

0,00

0,00

11,32

19,81

3

DG06B1        82 M CUB

0,35000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

25,57

8,95

SPARG SI

DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE

30,30

10,61

CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM

0,00

0,00

55,87

19,55

4

TRI1AA01C1   82 TONE

1,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

7,34

7,41

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1

ș

0,00

0,00

7,34

7,41

5

TRA01A10P    82 TONE

1,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0.00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASC

ULANTA DIST.=10 KM

ș

4,00

4,04

4,00

4,04

6

RPAI07A1      82 M CUB

0,30000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

99,54

29,86

DEMOLARE

PORȚIUNI DETERIORATE LA PEREȚI CĂMINE VIZ

0,00

0,00

IT.CIRC.

DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT ADINC.

a- 4m*

0,00

0,00

99,54

29,86

TRI1AA01C1   82 TONE

0,66000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

7,34

4,84

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN ARUN

CARE RAMPA. SAU TEREN-AUTO CATEG. 1

ș

0,00

0,00

7,34

4,84

8

TRA01A15P    82 TONE

0,66000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASC

ULANTA DIST.=15 KM

ș

11,00

7,26

11,00

7,26

ExeculanlSS

ObiectivOl]

OhiOl

CaleP45

1*011

0 1 2

3

4

5

9      ACE19B1       82 MP

1,75000

0,37

0,65

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

3,14

5,50

PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT C.OFRA

0,00

0,00

JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT

$

0,00

0,00

3,52

6,16

10     CA01A1        82 M CUB

0,35000

204,39

71,54

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

66,65

23,33

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,

IZOLATE)

2,50

0,88

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

273,54

95,74

11     RPAI08A1      82 M CUB

0,30000

192,48

57,74

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

91,16

27,35

TURNARE PEREȚI LA CANINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN

0,00

0,00

ELEM PREFABR.BETON ARMAT CANALE AD.INC 2-

4 M*

0,00

0,00

283,63

85,09

12     TRA06A10      82 TONE

0,96000

0,00

0,00

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5, 5MC DIST. =10KM

$

8,00

7,68

8,00

7,68

13     RPAB01A1      82 BUCATA

1,00000

81,60

81,60

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

26,24

26,24

RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CĂMINELOR D

0,00

0,00

E VIZITARE FINA LA 100KG PE ZIDĂRIE CAR. MORT. CIM*

0,00

0,00

107,84

107,84

14     TRA06A10      82 TONE

0,06600

0,00

0,00

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM

s

8,00

0,53

8,00

0,53

15    RPAI17A1     82 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

8,45

8,45

ÎNLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CĂMINE

0,00

0,00

DE VIZITARE APA-CANAL *

0,00

0,00

8,45

8,45

16     CP2 6A1        82 M CUB

0,04000

178,11

7,12

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

41,92

1,68

PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGAȚI

'RA SAU

16,80

0,67

MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE

0,00

0,00

236,83

9,47

TOTAL   P4 5         BUCATA

1,00000

229,76

229,76

Ridicare la cota cămine cu capac existent

200,39

200,39

241,47

241,47

19,51

19,51

691,12

691,12

Cheltuieli directe

229,76

200,39

241,47

19,51

691,12

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

4,51

4,51

TOTAL CHELT. DIRECTE

229,76

204,90

241,47

19,51

695,63

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000%

x To

48,69

Profit                       Po =  5,0000%

x (To+Io)

37,22

TOTAL GENERAL pe categorie  Vo = To+Io+Po

781,54

KxeeuKmt S 5        Obiecli v 021____________I >on I

5


OFERTANT


Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: Ol PU

Categoria de lucrări: P46 Rid_cota_cain_f_c_cu ui.i.r

Executant S5       ()hicctiv02\         ObiQl       Gaf.eP46

NE    Capitolul de lucrări

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații Corecții


mVT—Cantitatea


Prețul unitar a

b) manopera c utilaj

d) transport


materiale


Valoare


SECȚIUNE TEHNICA

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1 2

3

4                  5

Capitolul P46

Ridic cota cămine

cu capac existent cu mortar inta

1      DC04B1        82 M

6,00000

1,85

11,10

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

6,16

36,97

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACȚIE SI

38,22

229,32

DILATAȚIE BETON UZURA LA DRUMURI

0,00

0,00

46,23

277,39

2      DG05A1        82 MP

1,75000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

11,32

19,81

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4 CM GROS FORMAȚI;

î DIN

0,00

0,00

COVOAP,E AS FALT ICE PERMANENT E, BETOANE AS FAL-TICE

0,00

0,00

11,32

19,81

3      DG06B1        82 M CUB

0,35000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0.00

25,57

8,95

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE

30,30

10,61

CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM

0,00

0,00

55,87

19,55

4      TRI1AA01C1   82 TONE

1,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

7,34

7,41

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1

$

0,00

0,00

7,34

7,41

5      TRA01A10P    82 TONE

1,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AI, PAMINTULUI SAU MOLOZUL

.UI cu

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

$

4,00

4,04

4,00

4,04

6      RPAI07A1      82 M CUB

0,30000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

363,76

109,13

DEMOLARE PORȚIUNI DETERIORATE LA PEREȚI CAMI

NE VIZ

0,00

0,00

IT.CIRC.DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT ADINC.

2- 4M*

0,00

0,00

363,76

109,13

7      TRI1AA01C1   82 TONE

0,66000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

7,34

4,84

INCARCAREA MATERTALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.I

$

0,00

0,00

7,34

4,84

8      TRA01A15P    82 TONE

0,66000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0.00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZUL

UI cu

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

ș

11,00

7,26

11,00

7,26

ObOI______C«feP46

1

ACE19B1

Sp.mat


82 MP

1,75000

Sp.uti 0,00

COFRA


0,00 Sp.man 0,00

PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT

JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT         $

0,00

0,00

6,16

3,52

10     CA01A1        82 M CUB

0,35000

204,39

71,54

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0.00

66,65

23,33

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,

IZOLATE)

2,50

0,88

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

273,54

95,74

11     RPAI08A1     82 M CUB

0,30000

213,14

63,94

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

91,16

27,35

TURNARE PEREȚI LA CĂMINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN

0,00

0,00

ELEM PREE’ABR. BETON ARMAT CANALE ADINC 2-

4 M’

0,00

0,00

304,29

91,29

12     TRA06A10     82 TONE

0,96000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST.  = 10 KM

ș

8,00

7,68

8,00

7,68

13     RPAB01A1      82 BUCATA

1,00000

90,04

90,04

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

26,24

26,24

RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CĂMINELOR D

0,00

0,00

E VIZITARE MORTAR ÎNTĂRIRE RAPIDA

0,00

0,00

116,28

116,28

14     RPAI17A1      82 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

8,45

8,45

ÎNLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CĂMINE

0,00

0,00

DE VIZITARE APA-CANAL *

0,00

0,00

8,45

8,45

15     CP26A1        82 M CUB

0,04000

178,11

7,12

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

39,82

1,59

PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGĂTURĂ SAU

16,80

0,67

MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE

0,00

0,00

234,74

9,39

TOTAL   P4 6         BUCATA

1,00000

244,39

244,39

Ridic cota cămine cu capac existent cu

mortar inta

279,57

279,57

241,47

241,47

18,98

18,98

784,41

784,41

Cheltuieli directe

244,39

279,57

241,47         18,98

784,41

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

6,29

6,29

TOTAL CHELT. DIRECTE

244,39

285,86

241,47

18,98

790,70

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% X To

55,35

Profit

Po =  5,0000% x (To+Io)

42,30

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

888,36

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P47 Rid_cota_cam_f_c_i_tub

ExectttanlSS Ohiectivtfli         ObiO] (,irrnP47

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Cantitatea               P

a b c d

T

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1 2

3

4

5

Capitolul P47              Ridic.cota cămine cu capac existent inlocuire

tub

1      DC04B1        82 M

6,00000

1,85

11,10

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

6,16

36,97

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACȚIE SI

38,22

229,32

DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

0,00

0,00

46,23

277,39

2      DG05A1        82 MP

1,75000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

11,32

19,81

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE

DIN

0,00

0,00

COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTI

CE

0,00

0,00

11,32

19,81

3      DG06B1        82 M CUB

0,35000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

25,57

8,95

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE

30,30

10,61

CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM

0,00

0,00

55,87

19,55

4      TRI1AA01C1   82 TONE

1,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

7,34

7,41

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

ș

0,00

0,00

7,34

7,41

5      TRA01A10P    82 TONE

1,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0.00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZUL

UI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

$

4,00

4,04

4,00

4,04

6      RPAI07A1      82 M CUB

0,30000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

99,54

29,86

DEMOLARE PORȚIUNI DETERIORATE LA PEREȚI CAMI

NE VIZ

0,00

0,00

IT.CIRC.DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT ADINC.

2- 4M*

0,00

0,00

99,54

29,86

7      TRI1AA01C1   82 TONE

0,66000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

7,34

4,84

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

$

0,00

0,00

7,34

4,84

8      TRA01A15P    82 TONE

0,66000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

$

11,00

7,26

11,00

7,26

Executant S5       ObieclivQ2}        C)biO\       G/A<P47

| ion |

0 1 2

3

4

5

9      ACE19B1       82 MP

1,75000

0,37

0,65

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti 0,00

3,14

5,50

PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT COFRA

0,00

0,00

JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT

$

0,00

0,00

3,52

6,16

10     CA01A1        82 M CUB

0,35000

204,39

71,54

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

66,65

23,33

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,

IZOLATE)

2,50

0,88

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

273,54

95,74

11     RPAI08A1      82 M CUB

0,30000

192,48

57,74

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

91,16

27,35

TURNARE PEREȚI LA CANINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN

0,00

0,00

ELEM PREFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2-

4 M*

0,00

0,00

283,63

85,09

12     TRA06A10      82 TONE

1,59000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5HC DIST. =10KM

$

8,00

12,72

8,00

12,72

13     RPAB01A1      82 BUCATA

1,00000

81,60

81,60

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

26,24

26,24

RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CANINELOR D

0,00

0,00

E VIZITARE PINA LA 100KG PE ZIDĂRIE CAR.MORT.CIM*

0,00

0,00

107,84

107,84

14     TRA0 6A10      82 TONE

0,06600

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5, 5MC DIST. = 10KM

$

8,00

0,53

8,00

0,53

15     RPAI17A1      82 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

8,45

8,45

ÎNLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CĂMINE

0,00

0,00

DE VIZITARE APA-CANAL +

0,00

0,00

capac existent

8,45

8,45

16     CP2 6A1        82 M CUB

0,04000

178,11

7,12

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

143,37

5,73

PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGĂTURĂ SAU

16,80

0,67

MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE

0,00

0,00

338,28

13,53

17     RPAI11A1      82 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

22,85

22,85

DEMOLAREA TUBULUI SUPERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

22,85

22,85

18     RPAI12A1      82 BUCATA

1,00000

94,36

94,36

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

38,69

38,69

REFACEREA TUBULUI SUPERIOR AL CĂMINELOR DE

CANALIZ

0,00

0,00

ARE

0,00

0,00

133,05

133,05

19     TRI1AA01C1   82 TONE

0,43000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

7,34

3,15

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

ș

0,00

0,00

7,34

3,15

Font aut ar F3

Executant S 5        Obiect i v()21

O/nOI      Gw«P47

| i on |

0 1

2           3

4

5

20     TRA01A15P    8

2 TONE

0,43000

0,00

0,00

Sp.rnat 0,00

Sp.man 0,00     Sp.uti

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMI

NTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

11,00

4,73

11,00

4,73

21     TRA06A10     8

2 TONE

0,17000

0,00

0,00

Sp.rnat 0,00

Sp.man    0,00     Sp.uti

0.00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST.

=10KM                    Ș

8,00

1,36

8,00

1,36

TOTAL   P4 7

BUCATA

1,00000

324,11

324,11

Ridic.cota cămine cu capac existent inlocuire tub

269,14

269,14

241,47

241,47

30,64

30,64

865,36

865,36

Cheltuieli directe

324,11

269,14

241,47

30,64

865,36

Alte cheltuieli directe

Conttib aaig munca

2,2500%

6,06

6,06

TOTAL CHELT. DIRECTE

324,11

275,19

241,47

30,64

871,42

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% x To

61,00

Profit

Po =  5,0000% x (To+Io)

46,62

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

979,04

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P48 Rid_cota_cain_f_c_i_tub M.i.R

ExecutanlSS OhieetivOZ I         <9/u01 e.xrteP48

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Cantitatea               P

a b c î

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1 2

3

4

5

Capitolul P4 8              Ridic cota cămine cu capac nou inloc tub mort

int

1      DC04B1        82 M

6,00000

1,85

11,10

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

6,16

36,97

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACȚIE SI

38,22

229,32

DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

0,00

0,00

46,23

277,39

2      DG05A1        82 MP

1,75000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

11,32

19,81

DECAR IMBR CU STRAT RINA LA 4CM GROS FORMATE

DIN

0,00

0,00

COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTI

CE

0,00

0,00

11,32

19,81

3      DG06B1        82 M CUB

0,35000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

25,57

8,95

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE

30,30

10,61

CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM

0,00

0,00

55,87

19,55

4      TRI1AA01C1   82 TONE

1,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

7,34

7,41

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.I

$

0,00

0,00

7,34

7,41

5      TRA01A10P    82 TONE

1,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

$

4,00

4,04

4,00

4,04

6      RPAI07A1      82 M CUB

0,30000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

99,54

29,86

DEMOLARE PORȚIUNI DETERIORATE LA PEREȚI CĂMINE VIZ

0,00

0,00

IT.CIRC,DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT ADINC.

2- 4M*

0,00

0,00

99,54

29,86

7      TRI1AA01C1   82 TONE

0,66000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0.00

7,34

4,84

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.L

ș

0,00

0,00

7,34

4,84

8      TRA01A15P    82 TONE

0,66000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZUL

UI cu

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

$

11,00

7,26

11,00

7,26

Forneular F3

0 1 2

3

4

5

9      ACE19B1       82 MP

1,75000

0,37

0,65

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

3,14

5,50

PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT

COFRA

0,00

0,00

JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT

$

0,00

0,00

3,52

6,16

10     CA01A1        82 M CUB

0,35000

204,39

71,54

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0.00

66,65

23,33

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,

IZO

LATE)

2,50

0,88

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

273,54

95,74

11     RPAI08A1      82 M CUB

0,30000

213,14

63,94

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

91,16

27,35

TURNARE PEREȚI LA CĂMINE DE VIZITARE CIRCULAR

E DIN

0,00

0,00

ELEM PREFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2-

4

M*

0,00

0,00

304,29

91,29

12     TRA06A10      82 TONE

1,59000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU

AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM

$

8,00

12,72

8,00

12,72

13     RPAB01A1      82 BUCATA

1,00000

90,04

90,04

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

26,24

26,24

RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CĂMINELOR D

0,00

0,00

E VIZITARE MORTAR ÎNTĂRIRE RAPIDA

0,00

0,00

116,28

116,28

14     TRA06A10      82 TONE

0,06600

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU

AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM

$

8,00

0,53

8,00

0,53

15     RPAI17A1      8 2 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

8,45

8,45

ÎNLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CĂMINE

0,00

0,00

DE VIZITARE APA-CANAL *

0,00

0,00

capac existent

8,45

8,45

16     CP2 6A1        82 M CUB

0,04000

178,11

7,12

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

143,37

5,73

PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGĂTURĂ

SAU

16,80

0,67

MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE

0,00

0,00

338,28

13,53

17     DB01A1        82 MP

1,75000

0,01

0,01

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM

A $

STRAT

0,05

0,08

SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE

MEC

e

0,00

0,00

0,05

0,09

18     RPAI11A1      82 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

22,85

22,85

DEMOLAREA TUBULUI SUPERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

22,85

22,85

19     RPAI12A1      82 BUCATA

1,00000

114,14

114,14

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

38,69

38,69

REFACEREA TUBULUI SUPERIOR AL CĂMINELOR DE

CANALIZ

0,00

0,00

ARE

0,00

0,00

152,83

152,83

lixecutanlSS

ObiMivOl]

ObiO\

1'011

0 1

2

3

4

5

20     TRI1AA01C1   8

2 TONE

0,43000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

7,34

3,15

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

ș

0,00

0,00

7,34

3,15

21     TRA01A15P    8

2 TONE

0,43000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man   0,00

Sp.uti    0.00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AI» PAMI

NTULUI SAU MOLOZ;

ULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

$

11,00

4,73

11,00

4,73

22     TRA06A10      8

2 TONE

0,17000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST.

= 10KM

$

8,00

1,36

8,00

1,36

TOTAL   P4 8

BUCATA

1,00000

358,54

358,54

Ridic cota cămine cu capac nou inloc tub mort int

269,14

269,14

241,55

241,55

30,64

30,64

899,87

899,87

Cheltuieli directe

358,54

269,14

241,55

30,64

899,87

Alte cheltuieli directe

Conttib aaig munca

2,2500%

6,06

6,06

TOTAL CHELT. DIRECTE

358,54

275,19

241,55

30,64

905,92

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000%

x To

63,41

Profit

Po =  5,0000%

x (To+Io)

48,47

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

1.017,81

OFERTANT

Formular F3


OBIECTIV: 021 Infrastructura


LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrăriObiectul: 01 l’U

Categoria de lucrări: P49 Rid_cota cămine capac nou

PxecutantSi OhiectivOZl        ObiO\ CaleP49

crt.

Capitolul de lucrări      U. M.

Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

Cantitatea

Prețul unitar a) materiale bl manopera cf utilaj d) transport Total(a+b+c+d)

Va loare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCTARA

0

1 2

3

4

5

Capitolul P4 9              Ridicare la cota cămine cu

capac nou

1

DC04B1        82 M

6,00000

1,85

11,10

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

6,16

36,97

TAIEREA

CU MAS. CU DISC DIAMANT ROST CONTRACȚIE SI

38,22

229,32

DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

0,00

0,00

46,23

277,39

2

DG05A1        82 MP

1,75000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

11,32

19,81

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMAT

E DIN

0,00

0,00

COVOARE

AS FALTICE PERMANENTE, BETOANE AS FALTICE

0,00

0,00

11,32

19,81

3

DG06B1        82 M CUB

0,35000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

25,57

8,95

SPARG SI

DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT PO

ZARE

30,30

10,61

CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI FUND DRUM

0,00

0,00

55,87

19,55

4

TRI1AA01C1   82 TONE

1,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

7.34

7,41

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1

$

0,00

0,00

7,34

7,41

c

TRA01A10P    82 TONE

1,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL- RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASC

ULANTA DIST.=10 KM

$

4,00

4,04

4,00

4,04

6

RPAI07A1      82 M CUB

0,30000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

363,76

109,13

DEMOLARE

PORȚIUNI DETERIORATE LA PEREȚI CĂMINE VIZ

0,00

0,00

IT.CIRC.

DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT ADINC.

2- 4M*

0,00

0,00

363,76

109,13

"7

TRI1AA01C1   82 TONE

0,66000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

7,34

4,84

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1

0,00

0,00

7,34

4,84

8

TRA01A15P    82 TONE

0,66000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZU:

LUI CU

0,00

0,00

AUTOBASC

ULANTA DIST.=15 KM

ș

11,00

7,26

11,00

7,26


dfaOI_______C«teP49

2           3


ACE19B1       82 MP

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT


1,75000

Sp.uti 0,00

COFRA


0,65

5,50

0,00

0,00


ș

JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIP.TIE KRAFT

3,52

6,16

10     CA01A1        82 M CUB

0,35000

204,39

71,54

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

66,65

23,33

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,

IZOLATE)

2,50

0,88

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

273,54

95,74

11     RPAI08A1      82 M CUB

0,30000

192,48

57,74

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0.00

91,16

27,35

TURNARE PEREȚI LA CĂMINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN

0,00

0,00

ELEM PREFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2-

4 M4

0,00

0,00

283,63

85,09

12     TRA0 6A10      82 TONE

0,96000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM

ș

8,00

7,68

8,00

7,68

13     RPAB01A1      82 BUCATA

1,00000

81,60

81,60

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0.00

26,24

26,24

RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CĂMINELOR D

0,00

0,00

E VIZITARE PINA LA 100KG PE ZIDĂRIE CAR.MORT.CIM*

0,00

0,00

107,84

107,84

14     TRA06A10      82 TONE

0,06600

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM

$

8,00

0,53

8,00

0,53

15    RPAI17A1     82 BUCATA

1,00000

350,00

350,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

8,45

8,45

ÎNLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CĂMINE

0,00

0,00

DE VIZITARE APA-CANAL 4

0,00

0,00

358,45

358,45

16     TRI1AA01F1   82 TONE

0,38600

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

9,43

3,64

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.IS

0,00

0,00

9,43

3,64

17     TRA01A15      82 TONE

0,00800

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.

$

6,00

0,05

6,00

0,05

TOTAL   P4 9         BUCATA

1,00000

572,63

572,63

Ridicare la cota cămine cu capac nou

281,62

281,62

240,80

240,80

19,56

19,56

1114,61

1.114,61

Cheltuieli directe

572,63

281,62

240,80          19,56

1.114,61


Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

6,34

6,34

TOTAL CHELT. DIRECTE

572,63

287,95

240,80

19,56

1.120,94

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% X To

78,47

Profit

Po =  5,0000% x (To+Io)

59,97


0

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL pe

categorie

Vo = To+Io+Po

1.259,38

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: 1’50 Rid_cota_cainiiie_i_c_m.i.r

ExeciitantSS       () hiectiv 02 \        Ohi 01       CatePSO

[ ron |

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

 • c) utilaj

 • d) transport Total(a+b+c+d)

Valoa

re

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCTARA

0 1 2

3

4

5

Capitolul P50              Ridic cota cămine cu capac

nou mortar intarire

rap>

1      DC04B1        82 M

6,00000

1,85

11,10

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0.00

6,16

36,97

TAIEREA CU MAS. CU DISC DIAMANT ROST CONTRACȚIE SI

38,22

229,32

DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

0,00

0,00

46,23

277,39

2      DG05A1        82 MP

1,75000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

11,32

19,81

DECAR IMBR CU STRAT RINA LA 4 CM GROS FORMATE DIN

0,00

0,00

COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

0,00

0,00

11,32

19,81

3      DG06B1        82 M CUB

0,35000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

25,57

8,95

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT PC

JZARE

30,30

10,61

CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM

0,00

0,00

55,87

19,55

4      TRI1AA01C1   82 TONE

1,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

7,34

7,41

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

ș

0,00

0,00

7,34

7,41

5      TRA01A10P    82 TONE

1,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZU

LUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.-10 KM

$

4,00

4,04

4,00

4,04

6      RPAI07A1      82 M CUB

0,30000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

363,76

109,13

DEMOLARE PORȚIUNI DETERIORATE LA PEREȚI CĂMINE VIZ

0,00

0,00

IT.CIRC.DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT AD INC.

2- 4M*

0,00

0,00

363,76

109,13

7      TRI1AA01C1   82 TONE

0,66000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

7,34

4,84

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1

5

0,00

0,00

7,34

4,84

8      TRA01A15P    82 TONE

0,66000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZU

LUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

$

11,00

7,26

11,00

7,26

Executant S5


Obiectivul 1


7

ACE19B1

Sp.niat


82 MP                   1,75000

0,65

5,50

0,00


0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT COFRA

JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT         $

0,00

0,00

3,52

6,16

10     CA01A1        82 M CUB

0,35000

204,39

71,54

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uli

0,00

66,65

23,33

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE, IZOLATE)

2,50

0,88

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

273,54

95,74

11     RPAI08A1      82 M CUB

0,30000

213,14

63,94

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti

0,00

91,16

27,35

TURNARE PEREȚI LA CĂMINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN

0,00

0,00

ELEM PREFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2- 4 M*

0,00

0,00

304,29

91,29

12     TRA06A10      8 2 TONE

0,96000

0,00

0,00

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM                   $

8,00

7,68

8,00

7,68

13     RPAB01A1      82 BUCATA

1,00000

90,04

90,04

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti

0,00

26,24

26,24

RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CĂMINELOR D

0,00

0,00

E VIZITARE FINA LA 100KG PE ZIDĂRIE CAP,. MORT. CIN*

0,00

0,00

116,28

116,28

14     TRA06A10      e2 TONE

0,06600

0,00

0,00

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5, 5MC DIST. =10KM                   Ș

8,00

0,53

8,00

0,53

15     RPAI17A1      82 BUCATA

1,00000

350,00

350,00

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti

0,00

8,45

8,45

ÎNLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CĂMINE

0,00

0,00

DE VIZITARE APA-CANAL *

0,00

0,00

358,45

358,45

16     TRI1AA01F1   82 TONE

0,38600

0,00

0,00

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00     Sp.uti

0,00

9,43

3,64

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1$

0,00

0,00

9,43

3,64

TOTAL   P50         BUCATA

1,00000

587,27

587,27

Ridic cota cămine cu capac nou mortar intarire rap

281,62

281,62

240,80

240,80

19,51

19,51

1129,19

1.129,19

Cheltuieli directe                                 587,27

281,62

240,80

19,51

1.129,19

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

6,34

6,34

TOTAL CHELT. DIRECTE                               587,27

287,95

240,80

19,51

1.135,53

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000% x To

79,49

Profit                         Po =  5,0000% x (To+lo)

60,75

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

1.275,77


5


OFERTANT


Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P51 Rid_cota camin_i_c_i_tub_m.i.r

ExeciikintSî       Ohiectiv02\         ObiOl        CtaePSI                                                                                     l ron I

rrr-----x           i____  _______rr-ww1 ■—7r-—rrr-rrr-i———---—n..,i 'i . '!i_ .       r>_ «r——-—II

Nr.     Capitolul de lucrări

crt.     Sini 1561

Denumire resursa Observații Corecții

U. M.

Cantitatea               P

a b c î

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Va ioa

re

SECȚIUNE TEHNICA

|

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

Capitolul P51

Ridic cota cămine capac nou,inlocuire tub,

mortar

1      DC04B1        82 M

6,00000

1,85

11,10

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

6,16

36,97

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST

CONTRAC

TIE SI

38,22

229,32

DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

0,00

0,00

46,23

277,39

2      DG05A1        82 MP

1,75000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

11,32

19,81

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS

FORMAT

E DIN

0,00

0,00

COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE

AS FALT

ICE

0,00

0,00

11,32

19,81

3      DG06B1        82 M CUB

0,35000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0.00

25,57

8,95

SPARG SI DESF BET CIN PE SUPRAF LIMIT PT PO

ZARE

30,30

10,61

CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM

0,00

0,00

55,87

19,55

4      TRI1AA01C1   82 TONE

1,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

7,34

7,41

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1

$

0,00

0,00

7,34

7,41

5      TRA01A10P    82 TONE

1,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER Ala PAMINTULUI SAU

MOLOZU

LUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

ș

4,00

4,04

4,00

4,04

6      RPAI07A1      82 M CUB

0,30000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

363,76

109,13

DEMOLARE PORȚIUNI DETERIORATE LA PEREȚI CĂMINE VIZ

0,00

0,00

IT.CIRC.DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT

AL-INC.

2 — 4 M+

0,00

0,00

363,76

109,13

7      TRI1AA01C1   82 TONE

0,66000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

7,34

4,84

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA. SAU TEREN-AUTO CATEG. 1.

s

0,00

0,00

7,34

4,84

8      TRA01A15P    82 TONE

0,66000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0.00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

ș

11,00

7,26

11,00

7,26

Executam S5


Obiectiv 021


UfaOI       CatePSI

2           3


ACE19B1

Sp.niat


82 MP                   1,75000

0,65

5,50

0,00


0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT COFRA

JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT

$

0,00

0,00

6,16

3,52

10     CA01A1        82 M CUB

0,35000

204,39

71,54

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0.00

66,65

23,33

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,

IZOLATE)

2,50

0,88

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

273,54

95,74

11     RPAI08A1      82 M CUB

0,30000

213,14

63,94

Sp.tnat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

91,16

27,35

TURNARE PEREȚI LA CĂMINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN

0,00

0,00

ELEM PREFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2-

4 M*

0,00

0,00

304,29

91,29

12     TRA06A10      82 TONE

1,59000

0,00

0,00

Sp.tnat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5, 5MC DIST. = 10KM

Ș

8,00

12,72

8,00

12,72

13     RPAB01A1      82 BUCATA

1,00000

90,04

90,04

Sp.tnat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

26,24

26,24

RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I = 20CM) CĂMINELOR D

0,00

0,00

E VIZITARE MORTAR ÎNTĂRIRE RAPIDA

0,00

0,00

116,28

116,28

14     TRA06A10      82 TONE

0,06600

0,00

0,00

Sp.tnat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM

$

8,00

0,53

8,00

0,53

15     RPAI17A1      82 BUCATA

1,00000

350,00

350,00

Sp.tnat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

8,45

8,45

ÎNLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CĂMINE

0,00

0,00

DE VIZITARE APA-CANAL *

0,00

0,00

358,45

358,45

16     TRI1AA01F1   82 TONE

0,38600

0,00

0,00

Sp.tnat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

9,43

3,64

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1$

0,00

0,00

9,43

3,64

17     CP2 6A1        82 M CUB

0,04000

178,11

7,12

Sp.niat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

143,37

5,73

PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGĂTURĂ SAU

16,80

0,67

MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE

0,00

0,00

338,28

13,53

18     DB01A1        82 MP

1,75000

0,01

0,01

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM

h STRAT

0,05

0,08

SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE

MEC   $

0,00

0,00

0,05

0,09

19     RPAI11A1      82 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

22,85

22,85

DEMOLAREA TUBULUI SUPERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

22,85

Executant 85

Obiectivii

ObtOl

fini

0 1 2

3

4

5

20    RPAI12A1     82 BUCATA

1,00000

114,14

114,14

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

38,69

38,69

REFACEREA TUBULUI SUPERIOR AL CĂMINELOR DE

CANAL IZ

0,00

0,00

ARE

0,00

0,00

152,83

152,83

21     TRI1AA01C1   82 TONE

0,43000

0,00

0,00

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uli    0,00

7,34

3,15

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE, P

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

$

0,00

0,00

7,34

3,15

22     TRA01A15P    82 TONE

0,43000

0,00

0,00

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZ1

JLUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

$

11,00

4,73

11,00

4,73

23     TRA06A10     82 TONE

0,17000

0,00

0,00

Sp.niat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5, 5MC DIST. =10KM

$

8,00

1,36

8,00

1,36

TOTAL   P51         BUCATA

1,00000

708,54

708,54

Ridic cota cămin© capac nou,inlocuire

tub, mortar

352,04

352,04

241,55

241,55

30,64

30,64

1332,78

1.332,78

Cheltuieli directe

708,54

352,04

241,55

30,64

1.332,78

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

7,92

7,92

TOTAL CHELT. DIRECTE

708,54

359,97

241,55

30,64

1.340,70

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000%

x To

93,85

Profit                       Po =  5,0000%

K (TO+IO)

71,73

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

1.506,27

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 l’U

Categoria de lucrări: 1’52 Rid_cota_camin_i_c_i_tub

ExecntanlSS Ohiectiv02\        O/xOl       C<zzeP52

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

cj utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

|

SECȚIUNE FINANCTARA

0 1 2

3

4

5

Capitolul P52              Ridic cota cămine cu capac

nou inlocuire tub

1      DC04B1        82 M

6,00000

1,85

11,10

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

6,16

36,97

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACȚIE SI

38,22

229,32

DILATATIE BETON UZURA. LA DRUMURI

0,00

0,00

46,23

277,39

2      DG05A1        82 MP

1,75000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

11,32

19,81

DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE

DIN

0,00

0,00

COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTIC

:e

0,00

0,00

11,32

19,81

3      DG06B1        82 M CUB

0,35000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

25,57

8,95

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE

30,30

10,61

CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM

0,00

0,00

55,87

19,55

4      TRI1AA01C1   82 TONE

1,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

7,34

7,41

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1

$

0,00

0,00

7,34

7,41

5      TRA01A10P    82 TONE

1,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULU

I CU

0,00

0,00

AUTOBA3CULANTA DIST.=10 KM

$

4,00

4,04

4,00

4,04

6      RPAI07A1      82 M CUB

0,30000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

363,76

109,13

DEMOLARE PORȚIUNI DETERIORATE LA PEREȚI CĂMIN

E VIZ

0,00

0,00

IT.CIRC.DIN ELEM.PREFABR.BETON ARMAT ADINC. 2

- 4M*

0,00

0,00

363,76

109,13

7      TRI1AA01C1   82 TONE

0,66000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

7,34

4,84

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 1.

$

0,00

0,00

7,34

4,84

8      TRA01A15P    82 TONE

0,66000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULU

I cu

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

$

11,00

7,26

11,00

7,26

Executam S5       Obiect ivQ2]        ObiOl       Cate P 52

| ion |

0 1 2

3

4

5

9      ACE19B1       82 MP

1,75000

0,37

0,65

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

3,14

5,50

PROTEJAREA SPRIJINIRILOR VERT.FOLOSITE DREPT COFRA

0,00

0,00

JE LA TURNAREA BETONULUI CU HIRTIE KRAFT

$

0,00

0,00

3,52

6,16

10     CA01A1        82 M CUB

0,35000

204,39

71,54

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

66,65

23,33

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,

IZOLATE)

2,50

0,88

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

273,54

95,74

11     RPAI08A1      82 M CUB

0,30000

192,48

57,74

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

91,16

27,35

TURNARE PEREȚI LA CĂMINE DE VIZITARE CIRCULARE DIN

0,00

0,00

ELEM PREFABR.BETON ARMAT CANALE ADINC 2-

4 M*

0,00

0,00

283,63

85,09

12     TRA06A10     82 TONE

1,59000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

C.U AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM

$

8,00

12,72

8,00

12,72

13     RPAB01A1      82 BUCATA

1,00000

81,60

81,60

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

26,24

26,24

RIDICARE LA NIVEL A CAPACELOR (I=20CM) CĂMINELOR D

0,00

0,00

E VIZITARE MORTAR ÎNTĂRIRE RAPIDA

0,00

0,00

107,84

107,84

14     TRA06A10     82 TONE

0,06600

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM

$

8,00

0,53

8,00

0,53

15    RPAI17A1     82 BUCATA

1,00000

350,00

350,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

8,45

8,45

ÎNLOCUIREA CAPACELOR DIN FONTA FARA RAMA LA CĂMINE

0,00

0,00

DE VIZITARE APA-CANAL *

0,00

0,00

358,45

358,45

16     TRI1AA01F1   82 TONE

0,38600

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

9,43

3,64

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,P

0,00

0,00

RIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO (

..Ax    • I $

0,00

0,00

9,43

3,64

17     CP26A1        82 M CUB

0,04000

178,11

7,12

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

143,37

5,73

PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGĂTURĂ SAU

16,80

0,67

MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE

0,00

0,00

338,28

13,53

18     DB01A1        82 MP

1,75000

0,01

0,01

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM

A STRAT

0,05

0,08

SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE

MEC   $

0,00

0,00

0,05

0,09

19     RPAI11A1      82 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

22,85

22,85

DEMOLAREA TUBULUI SUPERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

22,85

22,85

Executant S 5        Obiectivul 1         Obi 01        Cate P52

| ion |

0 1 2

3

4

5

20     RPAI12A1      82 BUCATA

1,00000

94,36

94,36

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

38,69

38,69

REFACEREA TUBULUI SUPERIOR AL CĂMINELOR DE CANALIZ

0,00

0,00

ARE

0,00

0,00

133,05

133,05

21     TRI1AA01C1   82 TONE

0,43000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

7,34

3,15

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

REN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1

$

0,00

0,00

7,34

3,15

22     TRA01A15P    82 TONE

0,43000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI

: cu

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

$

11,00

4,73

11,00

4,73

2 3     TRA06A10      82 TONE

0,17000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU

AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM

$

8,00

1,36

8,00

1,36

TOTAL   P52         BUCATA

1,00000

674,13

674,13

Ridic cota cămine cu capac nou inlocuire

tub

352,04

352,04

241,55

241,55

30,64

30,64

1298,36

1.298,36

Cheltuieli directe

674,13

352,04

241,55         30,64

1.298,36

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

7,92

7,92

TOTAL CHELT. DIRECTE

674,13

359,97

241,55

30,64

1.306,28

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% x To

91,44

Profit

Po =  5,0000% x (To+Io)

69,89

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

1.467,61

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PIJ

Categoria de lucrări: 1’53 Rid_cota_g_s existenta

ExeeutanlSî OhiectivOZl        OhiO\ CalePSi

KTr. crt.

Capitolul de lucrări      U. M.

Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Cantitatea               P

a b c d

T

retul unitar materiale manopera utilaj transport

□tal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCTARA

0

1 2

3

4

5

Capitolul P53              Ridicare la cotra gura de scurgere stradala

existe

1

DC04B1        82 M

3,20000

1,85

5,92

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

6,16

19,72

TAIEREA CU MAS.CU DISC. DIAMANT ROST CONTRACȚIE SI

38,22

122,30

DILATAT!E BETON UZURA LA DRUMURI

0,00

0,00

46,23

147,94

2

DG05A1        82 MP

0,48000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

11,32

5,43

DEC AP

IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE

DIN

0,00

0,00

COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

0,00

0,00

11,32

5,43

3

DG06B1        82 M CUB

0,10000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

25,57

2,56

SPARG

SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE

30,30

3,03

CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM

0,00

0,00

55,87

5,59

4

TRI1AA01C1   82 TONE

0,25000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

7,34

1,83

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1

$

0,00

0,00

7,34

1,83

5

TRA01A10P    82 TONE

0,25000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANȘP

ORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBA

SCULANTA DIST.-10 KM

$

4,00

1,00

4,00

1,00

6

RPAI14A1     82 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

25,61

25,61

DEMONT

AREA GRĂTARULUI CU RAMA LA GURI DE SCURGERE*

0,00

0,00

0,00

0,00

25,61

25,61

*7

RPAI11A1     82 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

22,85

22,85

DEMOLAREA TUBULUI SUPERIOR AL GURILOR DE SCURGERE*

0,00

0,00

0,00

0,00

22,85

22,85

8

RPACF35A     99 M CUB

0,10000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

18,86

1,89

DEMOL.

PORȚIUNI DETERIORATE

0,00

0,00

0,00

0,00

18,86

1,89

Foni au Iar F3

ExeculanlSS      ObiecUv02\       OMl      CatePSi

0 1 2

3

4

5

9      TRI1AA01C1   82 TONE

0,25000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uli 0,00

7,34

1,83

INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1

ș

0,00

0,00

7,34

1,83

10     TRA01A15P    82 TONE

0,25000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0.00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AI. PAMINTULUI SAU MOLOZ

ULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

$

11,00

2,75

11,00

2,75

11     DA14A1        82 M CUB

0,10000

210,57

21,06

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

30,56

3,06

FUNDAȚIE BETON CIMENT LA STRĂZI ALEI SI PLATFORME

2,17

0,22

CAROSABILE

0,00

0,00

243,30

24,33

12     CA01A1        82 M CUB

0,10000

204,39

20,44

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

66,65

6,67

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDAȚII(CONTINUE,

IZOLATE)

2,50

0,25

SI SOCLURI CU VOLUM <3MC

0,00

0,00

273,54

27,35

13     RPAI12A1      82 BUCATA

1,00000

94,36

94,36

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

38,69

38,69

REFACEREA TUBULUI SUPERIOR AL GURILOR DE SCURGERE*

0,00

0,00

CU GRATAR SI RAMA DE FONTA TIP A CAROSABIL

150 KG*

0,00

0,00

133,05

133,05

14     RPAI13A1      82 BUCATA

1,00000

34,17

34,17

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

88,70

88,70

AȘEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN R

IDICARE*

0,00

0,00

0,00

0,00

122,87

122,87

15     RPAI14B1      82 BUCATA

1,00000

3,30

3,30

Sp.mat 0,00 Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

44,64

44,64

REMONTAREA GRĂTARULUI CU RAMA LA GURI DE S<

CURGERE

0,00

0,00

0,00

0,00

47,94

47,94

16     TRA06A10      82 TONE

0,76000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM

$

8,00

6,08

8,00

6,08

17     DB01A1        82 MP

0,48000

0,01

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM

A STRAT

0,05

0,02

SUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE

MEC   $

0,00

0,00

0,05

0,03

18     DB02D1        82 SUTE MP

0,00500

102,00

0,51

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uti    0.00

0,00

0,00

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST IN VEDER

5,30

0,03

APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

0,00

0,00

107,30

0,54

19     DB16D1        82 MP

0,48000

0,03

0,01

Sp.mat 0,00 Sp.man    0,00

Sp.uli    0,00

2,43

1,17

ÎMBRAC BET ASF CU AGREGAT MĂRUNT EXEC LA Ci

\LD IN

1,37

0,66

GROS DE 4,0CM AȘTERN MANUALA

0,00

0,00

3,83

1,84

Executant S 5        Obiectivul 1

<«><01       Caic P53

| roii |

0 1

2

3

4

5

20     2600271

TONE

0,05000

230,00

11,50

Sp.mat 0,00

Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

BETON ASFALTIC BAI6

0,00

0,00

0,00

0,00

230,00

11,50

21     TRA01A15      8

2 TONE

0,05000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man   0,00

Sp.uti    0.00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATE

IP.IALELOR, SEMIFABRI

CATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.

$

6,00

0,30

6,00

0,30

22     DB21A1        8

2 SUTE MP

0,00500

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

18,86

0,09

ÎNCHID supraf cu DRESSING

GROS LA STRATURILE

DI REC

11,52

0,06

T CIRCULATE

0,00

0,00

30,38

0,15

23    2600245

TONE

0,00200

190,00

0,38

Sp.mat 0,00

Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

DRESSING

0,00

0,00

0,00

0,00

190,00

0,38

24     TRA01A15      8

2 TONE

0,00200

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATE

RIALELOR,SEMIFABRL

CATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.

2

6,00

0,01

6,00

0,01

TOTAL   P53

BUCATA

1,00000

191,65

191,65

Ridicare la cotra gura <

de scurgere stradala existe

264,75

264,75

126,56

126,56

10,14

10,14

593,10

593,10

Cheltuieli directe

191,65

264,75

126,56

10,14

593,10

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

5,96

5,96

TOTAL CHELT. DIRECTE

191,65

270,70

126,56

10,14

599,06

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% x

To

41,93

Profit

Po =  5,0000% x

(To+Io)

32,05

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

673,04

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PU

Categoria de lucrări: P54 înlocuire gura de scurgere str

Executant S 5       Ohiecti v 021         Obi 01

Cate P54

I ron |

Nr.     Capitolul de lucrări

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații Corecții

U. M.

Cantitatea

Prețul unitar aj materiale bi manopera

 • c) utilaj

 • d) transport Total(a+b+c+d)

Va loare

SECȚIUNE TEHNICA

|

SECȚIUNE FINANCFARA

0 1

2

3

4

5

Capitolul P54

înlocuire gura de scurgere

stradala

1      DC04B1        82 M

3,20000

1,85

5,92

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

6,16

19,72

TĂIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST

CONTRACȚIE SI

38,22

122,30

DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI

0,00

0,00

46,23

147,94

2      DG05A1        82 MP

0,48000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

11,32

5,43

DECAR IMBR CU STRAT RINA LA 4CM GROS

FORMATE

DIN

0,00

0,00

COVOARE ASFALTICE PERMANENTE, BETOANE

ASFALTI

CE

0,00

0,00

11,32

5,43

3      DG06B1        82 M CUB

0,46000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0.00

25,57

11,76

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE

30,30

13,94

CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM

0,00

0,00

55,87

25,70

4      TSA14C1       82 M CUB

0,61000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

58,90

35,93

SAP.t4AN.IN GROPI CU LARG. 1,5-614 CU S

PRIJ. EVAC.MAN.

0,00

0,00

IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE

0,00

0,00

58,90

35,93

5      TSF01A1       82 MP

4,00000

4,59

18,36

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

10,69

42,76

SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG A,

SEZ.ORIZ

.LAT.I

0,00

0,00

NTP.E MAL.<1,5M, ADÎN.O, 0-214, 0, 0-0, 2M

INTRE DULAPI

0,00

0,00

15,28

61,11

6      TRI1AA01C1    82 TONE

2,30000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

7,34

16,87

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.l

$

0,00

0,00

7,34

16,87

7      TRA01A15P    82 TONE

2,30000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZUL!

JI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

ș

11,00

25,30

11,00

25,30

8      RPAI14A1      82 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

25,61

25,61

DEMONTAREA GRĂTARULUI CU RAMA LA GURI DE SCURGERE*

0,00

0,00

0,00

0,00

25,61

25,61

0 1

2

3

4

5

Si      RPAI09A1      82 BUCATA

1,00000

0,00

0,00

Sp.niat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0.00

25,21

25,21

DEMOLAREA GURILOR DE SCURGERE CU SIF<

jN SI

DEPOZIT*

0,00

0,00

0,00

0,00

25,21

25,21

10     TRI1AA01C1   82 TONE

0,38000

0,00

0,00

Sp.niat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

7,34

2,79

INCARCAREA MATERTALELOR,GRUPA A-GRELI

3 SI MĂRUNTE,?

0,00

0,00

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG,1

$

0,00

0,00

7,34

2,79

11     TRA01A15P    82 TONE

0,38000

0,00

0,00

Sp.niat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

$

11,00

4,18

11,00

4,18

12     ACE 02 Al       82 BUCATA

1,00000

388,28

388,28

Sp.niat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

61,62

61,62

GURA SCURGERE C.U SIFON SI DEPOZIT STAS 670

1-73 CAR

0,00

0,00

OSABILA TIP Al

$

0,00

0,00

449,91

449,91

13     DA14A1        82 M CUB

0,10000

210,57

21,06

Sp.niat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

30,56

3,06

FUNDAȚIE BETON CIMENT LA STRĂZI ALEI

SI PLATFORME

2,17

0,22

CAROSABILE

0,00

0,00

243,30

24,33

14     TRA06A10      82 TONE

0,24000

0,00

0,00

Sp.niat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI

CU AUTO

0,00

0,00

BETONIERA DE 5,5MC DIST. = 10KM

ș

8,00

1,92

8,00

1,92

15     RPAI13A1      8 2 BUCATA

1,00000

34,17

34,17

Sp.niat 0,00 Sp.man

0,00

Sp.uti    0,00

88,70

88,70

AȘEZAREA LA COTA A GURILOR SCURGERE PRIN RIDICARE’

0,00

0,00

0,00

0,00

122,87

122,87

TOTAL   P54         BUCATA

1,00000

467,79

467,79

înlocuire gura de scurgere stradala

339,47

339,47

136,46

136,46

31,40

31,40

975,12

975,12

Cheltuieli directe

467,79

339,47

136,46

31,40

975,12

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

7,64

7,64

TOTAL CHELT. DIRECTE

467,79

347,11

136,46

31,40

982,76

Cheltuieli indirecte         Io =  7,

0000%

x To

68,79

Profit                        Po =  5,

0000%

x (To+Io)

52,58

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

1.104,13

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PIJ

Categoria de lucrări: P55 Demolare beton

ExeciihmlSÎ OhiectivOU        OhiOl CatePSi

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    Simbol

Denumire resursa

Observații

Corecții

Cantitatea

a b c î

retul unitar materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1 2

3

4

5

1      RCSB28G      02 M CUB

0,70000

0,13

0,09

Sp.mat 0,00 Sp.rnan    0,00

Sp.uti    0,00

60,78

42,55

DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, MIJLOACE MECANICE, BET

21,79

15,26

ON ARMAT

0,00

0,00

82,70

57,89

2      RCSB28C      02 M CUB

0,30000

0,05

0,02

Sp.mat 0,00 Sp.rnan    0,00

Sp.uti    0,00

74,41

22,32

DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, MANUAL,BETON ARMAT IM

4,12

1,24

FUNDAȚII, PEREȚI, STÂLPI ETC.

0,00

0,00

78,58

23,57

3      TSC35B3       92 SUTE MC

0,01000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.rnan    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

ÎNCARC. AUTO CU ÎNCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3

9 MC

78,40

0,78

TEREN CATEG 2 LA DIST. < 10 M

0,00

0,00

78,40

0,78

4      TRA01A15     92 TONE

2,40000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00 Sp.rnan    0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRK

:atelo

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 I<M.

$

6,00

14,40

6,00

14,40

Cheltuieli directe

0,10

64,87

17,27

14,40

96,65

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

1,46

1,46

TOTAL CHELT. DIRECTE

0,10

66,33

17,27

14,40

98,11

Cheltuieli indirecte         Io =  7,0000% x

To

6,87

Profit                       Po =  5,0000% x

(To+Io)

5,25

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo = To+Io+Po

110,22

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01 PIJ

Categoria de lucrări: P56 Bolarzi

Executant S5        QhiectivOK. 1         O/.’/Ol        (.'ale P56

1 «>n |

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M. Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.    Sîmbol

a) materiale

Denumire resursa

b) manopera

Observații

c) utilai

Corecții

d) transport

Total(a+p+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

I

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2          3

4

5

1      7306088

BUCATA             1,00000

125,00

125,00

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00     Sp.uti    0,00

0,00

0,00

BOLARD GRANIT GATA CONFECȚIONAT

0,00

0,00

0,00

0,00

125,00

125,00

2      SVD4A11A     8

2 TONE

0,13000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00     Sp.uti    0,00

37,73

4,90

DESCĂRCARE DIFERITE MATERI

ALE DIN

MIJLOACE AUTO

0,00

0,00

0,00

0,00

37,73

4,90

3      100

ORE

0,04000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00     Sp.uti    0,00

20,96

0,84

MU NCITOR CAI; IFI CAT

0,00

0,00

0,00

0,00

20,96

0,84

4         4 9

ORE

0,02000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man

0,00     Sp.uti    0,00

20,96

0,42

MUNCITOR NECALIFICAT

0,00

0,00

0,00

0,00

20,96

0,42

Cheltuieli directe

125,00

6,16

0,00

0,00

131,16

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

0,14

0,14

TOTAL CHELT. DIRECTE

125,00

6,30

0,00

0,00

131,30

Cheltuieli indirecte

Io =

7,0000% x To

9,19

Profit

Po =

5,0000% x (To+Io)

7,02

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo =

To+Io+Po

147,52

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 1)1 PU

Categoria de lucrări: P57 Marcaje rutiere

ExecutaiuSS OhiectivOZ I        O/oOl Cl»teP57

Nr.     Capitolul de lucrări

11. IVI.

Cantitatea

Prețul unitar

Valoare

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații Corecții

a b c d T

materiale manopera utilaj transport otal(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

|

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1

2

3

4

5

1      DF10XA        93 MP

1,00000

29,04

29,04

Sp.tnal 0,00 Sp.rnan

0,00

Sp.uti

0,00

5,16

5,16

MARCAJE LOGITUDINALE,TRANSVERSALE

SI DIVERSE

EXEC.

5,76

5,76

MECANIZAT C’J VOPSEA PE SUPRAFEȚE

CAROSABILE

0,00

0,00

39,96

39,96

Cheltuieli directe

29,04

5,16

5,76

0,00

39,96

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca           2,2500%

0,12

0,12

TOTAL CHELT. DIRECTE

29,04

5,27

5,76

0,00

40,07

Cheltuieli indirecte         Io =

7,0000% x

To

2,81

Profit                       Po =

5,0000% x

(To+Io)

2,14

TOTAL GENERAL pe categorie   Vo =

To+Io+Po

45,02

OFERTANT

OBIECTIV: 021 Infrastructura

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01.0 PU Lot 1 caut max

Categoria de lucrări: P01 Frezare mixturi asf6cm(mp)

Executant S 5        Ohiecti v 021         Obi 01.0      Cate P01

Nr.     Capitolul de lucrări      U. M.

crt.    Simbol

Denumire resursa Observații

Corecții

Cantitatea

Prețul unitar

 • a) materiale

 • b) manopera

cj utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Va loare

SECȚIUNE TEHNICA

....................I

SECȚIUNE EINANC1 ARA

0 1

2

3

4

5

Capitolul P01

Frezare mixturi

asf. 6cm

(mp)

1      DC04C1        82

M

1609,50000

1,80

2897,10

Sp.mat 0,00

Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

0,96

1545,12

TĂIEREA CU MAȘINA CU DISCURI DIAMANTATE A I

MB RACA

4,80

7725,60

MINȚILOR DIN ASFALT 3-6 CM

0,00

0,00

7,56

12167,82

2      ZDG05A3       82

MP

5550,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man 30,00

Sp.uti 30,00

0,11

606,06

FREZAREA IMBRACAMINTII ASFALTICE PE GROSIME

6 CM

3,19

17676,75

0,00

0,00

3,29

18282,81

3      TRA01A15P    82

TONE

777,00000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man   0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,09

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZUL

UI cu

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM

$

11,00

8547,00

11,00

8547,09

4      0004026

ORE

5,55000

0,00

0,00

Sp.mat 0,00

Sp.man 0,00

Sp.uti    0,00

0,00

0,00

PERIE MECANICA

80,00

444,00

0,00

0,00

80,00

444,00

TOTAL   P01

MP

5550,00000

0.52

2.897,10

Frezare mixturi asf. 6cm

(mp)

0,39

2.151,27

4,66

25.846,35

1,54

8.547,00

7,11

39.441,72

Cheltuieli directe

2.897,10

2.151,27

25.846,35

8.547,00

39.441,72

Alte cheltuieli directe

Conttib asig munca

2,2500%

48,40

48,40

TOTAL CHELT. DIRECTE

2.897,10

2.199,68

25.846,35

8.547,00

39.490,13

Cheltuieli indirecte

Io =  7,0000% x

To

2.764,31

Profit

Po —  5,0000% x

(To+Io)

2.112,72

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

44.367,16