Hotărârea nr. 51/2020

Hotărârea nr. 51/27.02.2020 privind aprobarea proiectului „#iLove Shakespeare”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „#iLove Shakespeare”

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr. CCTSI-2020.02.26 - 06 din data de 26.02.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5

Luând în considerare:

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Solicitarea depusă de Asociația „Sirius Art”, înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub nr. CCTSI-2020.01.17-32 din data de 17.01.2020,

în temeiul art. 129 alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. m) și art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „#iLove Shakespeare”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în perioada martie - iunie 2020, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprinse în Anexa prezentei hotărâri, vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETAR GENE

ELENA-LNr. .57   Z27.02.2020

ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 Nr. '> ■’ /27.02.2020

Privind aprobarea proiectului „#iLoveShakespeare”

a.     „#iLoveShakespeare”

  • b.     Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în parteneriat cu Asociația „Sirius Art”;

  • c.      Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în parteneriat cu Asociația „Sirius Art”, își propun implementarea proiectului „#iLove Shakespeare”. Proiectul vizează creșterea consumului cultural în Sectorul 5, prin organizarea unei serii de evenimente cultural - educative dedicate publicului larg; acest tip de proiect are în vedere creșterea gradului de accesibilitate a publicului la actul artistic, trasformarea parcurilor din sector în infrastructură culturală relevantă la nivel local, creșterea consumului de artă teatrală în rândul tinerilor, la nivelul Sectorului 5, crearea unei conexiuni între artiști și spectatori dar și conștientizarea nevoii adolescenților de artă și cultură în scop creativ, de comunicare și divertisment. Proiectul #iLove Shakespeare se adresează tuturor locuitorilor Sectorului 5, în special familiilor cu copii, indiferent de statut social, educație și venit. Ca public secundar sunt vizați copiii și adolescenții prin propunerea unei alternative de petrecere a timpului liber, cu funcții multiple: educativă, de extindere a orizontului creativ, de comunicare.

  • d.     Perioadă de desfășurare: martie - iunie 2020.

  • e.      Beneficiari direcți și indirecți: comunitatea locală din Sectorul 5;

  • f.      Locație: Sectorul 5;

  • g.     Bugetul estimativ este de 980.000 lei, dintre care 98.000 contribuția Asociației „Sirius Art”, iar 882.000 contribuția Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” (90% din totalul proiectului).