Hotărârea nr. 46/2020

Hotărârea nr. 46/27.02.2020 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5 a programului ” Prevenție și igienă” în unitățile de învățământ din sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea PROGRAMULUI "PREVENȚIE ȘI IGIENĂ” derulat în unitățile de învățământ din Sectorul 5 de către Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate întocmii de Complexul Multifuncțional „Sfântul Andrei” Sector 5, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și Direcția Economică din cadrul Primăriei Sectorului 5, înregistrat sub nr. 341/26.02.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 18475/27.02.2020;

Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență a Sectorului 5 nr. 1/26.02.2020; Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice; Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

înbazaart. 139 alin.(1), art. 140 alin. (1), art. 166, alin. (2), lit.’T’ și art. 243 alin.( 1) lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Programul "PREVENȚIE ȘI IGIENĂ” derulat în unitățile de învățământ din cadrul Sectorului 5, de către Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” în parteneriat cu Direcția de învățământ, Tineret și Sport din cadrul Primăriei Sectorului 5, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Sumele necesare realizării programului din anexă vor fi utilizate din bugetul propriu al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”.

Art.3- Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Complexul Multifuncțional „Sfântul Andrei”, Direcția de învățământ, Tineret și Sport și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

i

Nr. ȚG Z27.02.2020
PROGRAMUL "PREVENȚIE SI IGIENĂ” ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN SECTORUL 5

Complexul Multifuncțional Sf. Andrei este o instituție publică de interes local cu personalitate juridică, înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 45/28.02.2018, care inițiază și dezvoltă proiecte și programe în sprijinul locuitorilor Sectorului 5.

Sezonul rece aduce în fiecare an noi provocări în ceea ce privește măsurile pentru prevenirea apariției și răspândirii virusurilor gripale.

în această perioadă, Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”, în cadrul acțiunilor de dezinfecție desfășurate de către Primărie pe raza Sectorului 5, intenționează să achiziționeze pentru toate unitățile de învățământ de stat, și să distribuie kit-uri sanitare de igienă primară de protecție pentru toți elevii și preșcolarii din Sectorul 5, cât și pentru cadrele didactice și persoanele care au acces în incintele unităților de învățământ.

în conformitate cu recomandările emise de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, Primăria Sectorului 5 a dispus aplicarea imediată a măsurilor necesare prevenirii extinderii cazurilor de gripă în unitățile de învățământ din Sectorul 5, respectiv dezinfecție și furnizarea suplimentară de kit-uri de igienă primară și soluții dezinfectante pentru asigurarea igienei riguroase a mâinilor și a tuturor suprafețelor.

Cadrele medicale din cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”, medici și și adulților din Sectorul 5. ce are drept scop informarea corecta în privința măsurilor de igienă și de prevenire a răspândirii bolilor.

Astfel, toți preșcolarii, elevii din unitățile de învățământ și cadrele didactice din Sectorul 5 vor primi un kit pentru igienă primară, pentru a stopa răspândirea virusului gripal.

Scopul și obiectivele Programului "Prevenție și igienă” în unitățile de învățământ din Sectorul 5 sunt: prevenirea răspândirii infecțiilor, reducerea expunerii si transmiterea unor serii de boli, măsuri care includ igiena mâinilor și a căilor respiratorii si practicile de siguranță alimentară. Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni epidemiile.

Sumarul proiectului: proiectul presupune acordarea unor kit-uri de igienă primară, în cuantum de 60 lei/beneficiar.

Kit-urile de igienă primară vor conține: săpun, șervete umede, dezinfectanți pentru mâini.

Beneficiarii direcți ai programului (număr estimativ):

  • 5.100 preșcolari

12.000 elevi din învățământul primar

  • 8.100 elevi din învățământul gimnazial

7.000 elevi din învățământul liceal

2.047 cadre didactice

Alte persoane cu risc de îmbolnăvire (persoane vârstnice)

Număr total beneficiari: 40.000

Estimare: valoarea maximă estimată este de 60 lei / kit.;

Sursă de finanțare: Sumele necesare vor fi alocate de la bugetul local al Sectorului 5.


)E ȘEDINȚĂ, 'stiA'LAZA


AN LAZAROV