Hotărârea nr. 45/2020

Hotărârea nr. 45/27.02.2020 privind alocarea sumei de 300 000,00 lei către Institutul de Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 300.000,00 lei către Institutul de Pneumoftiziologie

”Marius Nasta”

Având în vedere:

  • - Raportul de specialitate al Direcției Tehnice Nr. DT 221/26.02.2020;

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

  • - Adresa Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” Nr.4474/25.O2.2020, transmisă și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 17989/26.02.2020;

  • - Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență nr. 1/26.02.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

A

In temeiul prevederilor art.199 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;

A

In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (7) lit. c), 139 alin.(l), art. 140 alin. (1), art. 166, alin. (2), lit. 1) și art. 243 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă alocarea sumei de 300.000,00 lei către Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, în vederea achiziționării unei platforme multiplex de biologie moleculară complet automată pentru Laboratorul de Bacteriologic.

Art.2 Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.