Hotărârea nr. 44/2020

Hotărârea nr. 44/27.02.2020 privind preluarea finanțării și execuției obiectivului de investiții Reabilitare și Consolidare corpuri clădire Grădinița nr. 54 (Calea Ferentari nr. 96).

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind preluarea finanțării și execuției obiectivului de investiții Reabilitare și consolidare corpuri clădire Grădinița nr. 54 (Calea Ferentari, nr. 96)

Având în vedere:

  • -  Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și Direcția Tehnică, înregistrat sub nr. 18.162/26.02.2020.

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. I 8.164/26.02.2020;

  • -  HCLS 5 nr. 64/10.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții „Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 (nivel preșcolar)”;

  • -  adresa nr. 109/26.02.2020, emisă de Grădinița nr. 54, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 18.153/26.02.2020.

Luând în considerare:

  • -  avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice;

  • -  avizul comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

  • -  avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1), art. 140, alin. (1), și ale ari. 166, alin. (2) lit. 1) precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă preluarea finanțării și execuției obiectivului de investiții „Reabilitare și consolidare corpuri clădire Grădinița nr. 54 ”.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va organiza procedurile de achiziție publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 și ale H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru atribuirea contractului de execuție de lucrări, în vederea finalizării obiectivului de investiții, și va urmări execuția respectivelor lucrări.

Art. 3 — Directorul Grădiniței nr. 54 va preda Primăriei Sectorului 5 expertiza tehnică din care rezultă restul de executat, precum și documentația tehnică (Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire) și documentația aferentă execuției lucrărilor finanțate de unitatea de învățământ.

Art. 4 - Finanțarea cheltuielilor aferente execuției obiectivului de investiții „Reabilitare și consolidare corpuri clădire Grădinița nr. 54 "se va asigura din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, și directorul Grădiniței nr. 54 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Co


semnează,

Secretar Gehe'ral Sector 5 Elena Luminița Petrescu /      Z / 1


Nr.        727.02.2020