Hotărârea nr. 43/2020

Hotărârea nr. 43/27.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. SIRENELOR nr. 93 – SECTOR 5, BUCUREȘTI.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)

str. SIRENELOR nr. 93 - SECTOR 5, BUCUREȘTI

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 17843/25.02.2020 al Primarului Sectorului 5;

 • - Raportul de specialitate nr. 16246/20.02.2020 al Arhitectului Șef al Sectorului 5;

 • - Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Ținând cont de:

 • - Raportul informării și consultării publicului nr. 16196/20.02.2020, redactat în conformitate cu prevederile ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

 • - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/31.05.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.;

Văzând documentele:

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 23/16232/20.02.2020 emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Tehnice de Circulație P.M.B. nr. 11321/21.06.2019;

 • - Documentele conform Opis - Formular nr. 2, anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. - S5 ;

Ținând seama de prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor dc construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. - Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, cu II.C.G.M.B. nr. 241/2011, cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012, cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015 și cu O.U.G. nr. 51/25.06.2018;

 • - Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare- art. 129 alin.(6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 140 alin. (1), ari. 166 alin. (2) lit. j) și art. 243 alin.(l) lit. a),

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu (P.U.D.) - Str. SIRENELOR nr. 93 — SECTOR 5, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 23/16232/20.02.2020, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2 - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 5 - Primarul Sectorului 5 și Arhitectul Șef al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL


AZAROV



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

ARHITECT ȘEF

riiftwcj / v? n'-^'

/

cl/LU


Ca urmare a cererii adresate de ~                       . cu domiciliul/sedttd în București, se^^^ ' '

înregistrată sub nr. R 28293/07.10.2019 și completată cu nr. R 52709/23.12.2019, cu nr. 10686/05.02.2020 și cu nr. 16717/21.02.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu

modificările și completările ulterioare, se emite următr


AVIZ nr.

pentru

P.U.D. - STR. SIRENELOR nr. 93 Construire locuință P+M

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 310,00 mp (303,00 din măsurători) este proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 213017. eliberat în data de 23.09.2019.

INIȚIATOR: <

PROIECTANT: S.C. DUCÂND 94 S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ R.U.R.: arh. Călin Bălașa (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN P.U.D.: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația și este delimitată astfel: N - Strada Sirenelor, V - Str. Sirenelor nr. 95; S - Str. Sabinelor nr. 102 și 104; E - Str. Sabinelor nr. 98 și str. Sirenelor nr. 91.

PREVEDERI R.L.U. - P.U.G. / P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

- U.T.R.: Conform RLU aferent PUG - MB, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 și prelungit, amplasamentul este cuprins în subzona urbanistică ”M3” — subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.

 • - Regim de construire: continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat).

 • - Funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice, servicii de interes general, mici activități productive manufacturiere și locuințe.

 • - Indicatori urbanistici reglementați: P.O.T. max. 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc.; C.U.T. max. = 2.5 ; înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade; dacă înălțimea clădirii depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o distanță minimă egală cu plusul de înălțime al clădirii față de distanța între aliniamentele străzii, dar nu cu mai puțin de 5,0 metri și cu condiția să nu rămână vizibile calcanele clădirilor învecinate.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pc aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiția ca clădirile adiacente să fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță dc maxim 20.00 metri de la aliniament; în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita dc proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3.00 metri.

 • - Retrageri minime față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI P.U.D. PROPUSE:

 • - Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta - 2,91 in; stânga - 2,00 m.

 • - Retragere minimă față de limita posterioară: 2,20 m.

Construcția se va amplasa cu respectarea planșei de reglementări anexate, vizate spre neschimbare.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor se vor face cu respectarea I I.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul pietonal și cel auto se vor face din Strada Sirenelor, conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație nr. 11321/21.06.2019.

 • - Echipare tehnico-edilitară: se vor respecta cu strictețe condițiile impuse de deținătorii rețelelor de utilități.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și de ilustrare volumetrică.

în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 - nr. 11 / 22.01.2020 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.


Prezentul Aviz este valabil numai împreună cu Planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Prezentul Aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului Aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul Aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 1164-S/05.07.2018, prelungit, emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București.

ARHITECT ȘEF, MARIAN ION


ARHITECT ȘEF



Verificat: Mugur Lupașcu^


ânetâfyf- .y Nr 43,

'pce^.c/f

P urb de




A

292.A

33-W


o8S^9


OFTAI

1


s

/ ® /

A//

7 fWr/

'X

i


Parcări/ circulații/ accese: parcela are asigurat acces carosabil din strada Sirenelor .Staționarea autovehicolelor (parcare/garare) se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulației publice. Se vor respecta prevederile HCGMB nr.66 / 06.04.2006 privind locurile de parcare.


PROFILUL TRANSVERSAL AL STRĂZII

SIRENELOR existent

2,00 |

7,(

10 1 2,00

T 11,00 1



1 2,00 |

7,00           1

2,00 |

1 1

11,00

—-J

r


t nr. 93, sector 5, București


jlp

H—Ap-

r

3

ifo T.

/-'l

<■ ‘ ' 1

-

f>/2& ■ i

£ f

f

?a n

i ■' A

l|\

ikfâîîl

ii

1

/JL

4P


A telier


/y-

J)r

A

20


OCPI București, B-dul Expoziției nr. 1 A, sector 1, București


RETRAGERI MINIME FAȚĂ DE VECINĂTĂȚI:

 • - alipit 6,14m pe limita de proprietate dinspre strada Sirenelor

 • - retras 2,00m fata de latura din stanga si alipit 7,30m pe aceasta latura

 • - retras 2,20m fata de latura posterioară

 • - retras 2,91 m fata de latura din dreapta


PARAMETRII

PROPUS

S TEREN= 303 mp

S construit=126 mp

S desfasurat=126 mp Rh=P

S construit^ 160,8 mp

S desfasurat=220 mp

S spatii verzi= 90 mp

S parcaj 3 locuri= 35 mp

Rh=P+M

POT max= 60% POT existent^ 41,5 %

POT = 52,80 %

CUT max=2,5 CUT existent = 0.4

CUT= 0.7

H max =5 m

H max comisa = 4,4 m


ÎNVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiect

e: Loca) București

Farceta(ICC)

Nr.

Coordonare pcl.de contur

Lun0irni laturi D(l.l*1)

Pct

X[m)

Y(mi

126

128

 • 203 205

 • 204 301

138

134

554604 8820 554620.4580 554619.8960 554615.1683 554608.9660 554809.5480 554602.0168 554603.3480 554604.3190

336478.0440

336481.5190

336477.2710

336456.4445

336458.1680

336459.1590

336461.3589

336466.5090

336473.7160

15.959

4.28S

21.356

6.437

1.149

7.846

5.319

7.272

4.364

S(1CC)*30? 77,T.p P«T

989m



- SE^gggjf^~l^âtntg~bu regim de inaltime P+M Jnicipiului BUCUiBăȘTSi Jenelor nr.93

BUCUREȘTI


PLAN ANEXĂsector

RHITECT ȘEF


proiectant

DUCÂND 94 S.R.L. V

J40/11416/1994



PLAN URBANISTIC DE DETALIU str.Sirenelor nr. 93 sector 5, București


CONȚINUTUL PLANȘEI

REGLEMENTARI URBANISTICE


SCARA 1/500


FAZA

P-U-D