Hotărârea nr. 41/2020

Hotărârea nr. 41/27.02.2020 privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5

Având în vedere:

 • — Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 18149/26.02.2020;

 • — Raportul de Specialitate al Direcției de Resurse Umane nr. 18150/26.02.2020;

 • — Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

 • — Prevederile art.408, art.518 și ale art.519 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art.129 alin.(l) lit.c) și alin.(14), art.139 alin.(l), art.140 alin.(l), art.166 alin.(2) lit.„f” și ale art.243 alin.(l) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - începând cu 02.03.2020, se aprobă modificarea Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul Sectorului 5, prin Direcția de Resurse Umane, va elabora și va pune în executare Procedura de examinare în urma reorganizării aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, în conformitate cu termenele prevăzute de lege.

Art.3 - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


ORGANIGRAMAADMINISTRATOR PUBLIC


CABINET PRIMAR


PRIMAR


VICEPRIMAR


ANEXA 1 LA H.C.L. SECTOR 5 NR. 4/  / &    . 2020


CONSILIUL LOCAL SECTOR 5_

I

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI

ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

CENTRUL CULTURAL Șl DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE" AL SECTORULUI 5

DIRECȚIA

IMPOZITE Șl TAXE LOCALE


_

COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL „ Sf.Andrel,,I

ARHITECT ȘEF

1+28 |

1+27| |

1+41 |

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL SECTORULUI 5
DIRECȚIA DE CONTROL1+21


SERVICIUL INSPEC ADMINIS E DOMENIU PUBLICCOMPARTIMENTUL PATRIMONIU


SERVICIUL PARCAJE AUTO DE REȘEDINȚĂ


SERVICIUL CORP DE CONTROL


1+7


SERVICIUL CONTROL INSTITUȚII PUBLICE SUBORDONATE CLS6


1+19 |

«raia?. TINERET Șl SPORT

1+11 |

SERVICIUL ADMINISTRARE

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

m

COMPARTIMENTUL CULTURĂ TINERET Șl SPORT

2 |

COMPARTIMENTUL EXPERTI ETNIE RROMĂ

-

COMPARTIMENTUL RELAȚII COOPERARE CU UNITĂȚILE DE CULTSERVICIUL EVIDENȚĂ ACTE ADMINISTRATIVE


COMPARTIMENTUL

PENTRU ___

APLICAREA LEGII

NR. 660/2002pTcl

I LL2I1

BIROUL LOGISTICĂ

DIRECȚIA GENERALĂ DE

POLIȚIE LOCALĂ
1+11


SERVICIUL

SECRETARIAT, ___

REGISTRATURĂ

Șl ARHIVĂ
COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL SI ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI / LOCATARI


1+6 |

BIROUL EVIDENȚĂ ELECTORALĂ


1*10 I

SERVICIUL AUTORITATE

TUTELARĂ


DIRECȚIA DE SIGURANȚĂ A CETĂȚEANULUI


DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL GENERAL


DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl PREVENIRE Șl COMBATERE A VIOLENȚEI


DIRECȚIA DISPECERAT. SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl POLIȚIA ANIMALELOR
101+141


SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI Șl ECOLOGIE URBANĂI 1+7

BIROUL PREVENIRE SITUAȚII DE URGENȚĂ1+14|


SERVICIUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII


COMPARTIMENTUL POLIȚIA ANIMALELOR


COMPARTIMENTUL PAZĂ Șl TRANSPORT VALORI


COMPARTIMENTUL PAZĂ PERSONAL DIN APARATUL DE


SPECIALITATE AL


PRIMARULUI


SECTORULUI 5COMPARTIMENTUL CADASTRU, FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL


TOTAL POSTURI - 665

din care:

Demnitari - 2

Posturi de funcție publică - 611

din care:            -

 • a) Conducere - 53

 • b) Execuție - 558

Posturi cu contract individual de muncă - 52 din care:

 • a) Conducere - 2

 • b) Execuție - 50


ANEXA 2 LA H.C.L. SECTOR 5 NR. /  / ,2£O2 2020

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesion al

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

grad prof.

Nivelul studiilor

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

Demnitar

Primar

2

Viceprimar

3

1

S

Administrator Public

4

Secretar General

1

S

Cabinet Primar

5

Consilier

Gr.1A

S

6

Consilier

Gr 1A

S

7

Consilier

Gr.1A

S

S

Consilier

Gr.1A

S

9

Consilier

Gr 1A

S

10

Consilier

Gr 1A

S

Compartimentul Audit Public Intern

11

auditor

1

Asistent

S

12

auditor

1

Principal

S

13

auditor

1

Superior

S

Biroul Relații cu Mass Media și Societatea Civilă

14

Șef Birou

1

S

15

inspector

1

Superior

s

16

inspector

Superior

s

17

Inspector

1

Superior

s

18

referent

3

Principal

M

19

inspector specialitate

Gr IA

s

ARHITECT SEF

20

Arhitect Șef

1

s

DIRECȚIA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

21

Director Executiv

Serviciul Urbanism si Autorizații de Construire

22

Șef Serviciu

1

s

23

consilier

1

Superior

s

24

inspector

1

Superior

s

25

consilier

1

Superior

s

26

consilier

1

Superior

S

27

inspector

1

Debutant

s

28

inspector

1

Superior

s

29

consilier

1

Superior

s

30

inspector

1

Superior

s

31

referent specialitate

2

Superior

SSD

32

inspector

1

Asistent

s

33

inspector

1

Principal

s

34

inspector

1

Asistent

s

35

inspector

1

Asistent

s

36

referent

3

Superior

M

37

inspector

1

Debutant

S

38

inspector

1

Asistent

S

39

Inspector

1

Principal

s

40

inspector

1

Superior

s

41

inspector

1

Superior

s

Compartimentul Autorizare Panouri Publicitare si Firme Luminoase

42

inspector

1

Superior

s

43

inspector

1

Asistent

s

44

inspector

1

Superior

s

45

referent

3

Superior

M

46

inspector

1

Principal

S

Compartimentul Prognoze si Strategii Urbanistice

47

inspector

1

Superior

s

48

referent

3

Superior

M

DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL SECTORULUI 5

49

______

Director Executiv

s

Serviciul Inspecție si Administrare Domeniu Public

50

Sef Serviciu

1

s

51

Inspector

1

Superior

s

52

inspector

1

Superior

s

53

Referent

3

Superior

M

54

referent

3

Asistent

M

55

inspector

1

Principal

S

56

Inspector

1

Debutant

s

57

inspector

1

superior

s

58

referent

3

Asistent

M

59

inspector

1

Principal

s

60

Inspector

1

Asistent

s

61

inspector

1

Asistent

s

62

inspector

1

superior

s

63

referent

3

Superior

M

64

Inspector

1

Debutant

s

65

Inspector

1

Debutant

s

66

Inspector

1

Principal

s

67

Inspector

1

Principal

s

68

Inspector

1

Superior

s

69

Inspector

1

Superior

s

70

Referent

3

Superior

M

71

Referent

3

Superior

M

Compartimentul Patrimoniu

72

inspector

1

Asistent

S

73

inspector

1

Asistent

S

74

inspector

1

Asistent

S

75

inspector

1

Superior

s

Serviciul Parcaje Auto de Reședința

76

Șef Serviciu

1

s

77

inspector

1

Asistent

s

78

referent

3

superior

M

79

referent

3

superior

M

SO

inspector

1

Asistent

S

31

referent

3

superior

M

82

referent

3

superior

M

83

inspector

1

Debutant

S

Biroul Avize

84

Șef Birou

1

S

85

inspector

1

Debutant

s

36

inspector

1

Asistent

s

87

inspector

1

Principal

s

88

inspector

1

Principal

s

89

inspector

1

Superior

s

90

referent

3

Debutant

M

DIRECȚIA TEHNICĂ

91

Director Executiv

s

Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

92

Șef Serviciu

1

s

93

consilier

1

Superior

s

94

inspector

1

Principal

s

95

secretar dactilograf

I

M

96

referent

3

Superior

M

97

inspector

1

Principal

S

98

inspector

1

Debutant

s

99

inspector

1

Superior

s

100

referent

3

Superior

M

101

inspector

1

Principal

S

102

inspector

1

Asistent

s

103

Inspector

1

Asistent

s

104

Inspector

1

Superior

s

105

inspector

1

Principal

s

106

inspector

1

Debutant

s

107

inspector

1

Superior

s

103

inspector

1

Superior

s

109

inspector

1

Asistent

s

Biroul Autorizare Activitati Comerciale

110

Șef Birou

1

s

111

inspector

1

Superior

s

112

inspector

1

Superior

s

113

inspector

1

Superior

s

1 14

inspector

1

Debutant

s

115

inspector

1

Debutant

s

Compartimentul Spatii de Locuit si Spatii cu Alta Destinație

116

inspector

1

Superior

s

117

inspector

1

Principal

s

118

inspector

1

Superior

s

119

inspector

1

Superior

s

120

inspector

1

Principal

s

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

121

Director Executiv

Serviciul Achiziții Publice

122

Șef Serviciu

1

S

123

cons. achiz.publ

1

Superior

s

124

cons. achiz.publ

1

Superior

s

125

cons. achiz.publ.

1

Principal

s

126

cons. achiz.publ.

1

Superior

s

127

cons. achiz.publ

1

Superior

s

128

cons. achiz.publ.

1

Superior

S

129

cons. achiz.publ.

1

Superior

s

130

cons. achiz.publ.

1

Superior

s

131

cons. achiz.publ.

1

Principal

s

132

cons. achiz.publ

1

Principal

s

133

cons. achiz.publ.

1

Superior

s

134

cons. achiz.publ.

1

Superior

s

Compartimentul Investiții

135

inspector

1

Debutant

s

136

inspector

1

Superior

s

Serviciul Administrativ, Transport, întreținere

137

Șef Serviciu

Gr. I

S

138

Inspector specialitate

Gr. I

s

139

inspector specialitate

Gr IA

s

140

inspector specialitate

Gr I

s

141

referent

IA

M

142

referent

I

M

143

referent

II

M

144

referent

i

M

145

muncitor

|

M/G

146

muncitor

I

M/G

147

muncitor

I

M/G

148

îngrijitoare

I

M/G

149

muncitor

|

M/G

150

îngrijitoare

I

M/G

151

îngrijitoare

I

M/G

152

îngrijitoare

I

M/G

153

îngrijitoare

I

M/G

154

îngrijitoare

I

M/G

155

îngrijitoare

I

M/G

156

îngrijitoare

I

M/G

157

îngrijitoare

I

M/G

15S

îngrijitoare

1

M/G

159

îngrijitoare

l

M

Serviciul Proiecte

160

Șef Serviciu

1

s

161

inspector

1

Superior

s

162

inspector

1

Asistent

s

163

inspector

1

Asistent

s

164

inspector

1

Superior

s

165

Inspector

1

Asistent

s

166

inspector

1

Principal

s

167

inspector

1

Asistent

s

168

inspector

1

Debutant

s

169

inspector

1

Debutant

s

Compartimentul Management Informațional si Strategii de Informatizare

170

Inspector

1

Superior

s

171

inspector

1

Superior

s

172

inspector specialitate

Gr 1

S

173

inspector specialitate

Gr IA

S

DIRECȚIA DE CONTROL

174

Director Executiv

Serviciul Corp de Control

175

Șef Serviciu

1

s

176

inspector

1

Superior

s

177

inspector

1

Principal

s

178

inspector

1

Asistent

s

179

inspector

1

Asistent

s

ISO

inspector

1

Asistent

s

181

inspector

1

Asistent

s

182

referent

3

Superior

M

183

inspector

1

Debutant

s

Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS5

184

Șef Serviciu

1

s

185

inspector

1

Superior

s

1S6

inspector

1

Asistent

s

187

inspector

1

Superior

s

18S

inspector

1

Superior

S

13v

inspector

1

Superior

S

190

inspector

1

Asistent

s

191

inspector

1

Asistent

s

3IRECȚ1A DE ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET Șl SPORI

192

Director Executiv

1

s

Serviciul Administrare Unităti de învățământ

193

Șef Serviciu

1

s

194

consilier

1

Superior

s

195

inspector

1

Principal

s

196

inspector

1

Superior

s

197

inspector

1

Debutant

s

198

inspector

1

Principal

s

199

inspector

1

Principal

s

200

inspector

1

Asistent

s

201

referent

3

Principal

M

202

inspector

1

Asistent

s

203

inspector

1

Principal

s

20-»

inspector

1

Superior

s

Compartimentul Cultura,Tineret si Sport

205

inspector

1

Asistent

s

206

inspector

1

Asistent

s

207

inspector

Debutant

s

Compartimentul Experti Etnie Rromă

208

inspector

1

Superior

s

209

inspector

1

Asistent

s

Compartimentul Relații de Cooperare cu Unitățile de Cult

210

inspector

1

Superior

s

211

inspector

1

Asistent

s

DIRECȚIA DE RESURSE UMANE

212

Director Executiv

1

s

Serviciul Organizarea Muncii, Managementul Funcției Publice si Calitati

Muncii

213

Șef Serviciu

1

s

214

inspector

1

Superior

s

215

inspector

1

Superior

s

216

inspector

1

Superior

s

217

inspector

1

Principal

s

218

inspector

1

Superior

s

219

inspector

1

Debutant

s

220

inspector

1

Principal

s

221

inspector

1

Principal

s

222

inspector

1

Superior

s

223

inspector

1

Principal

s

224

inspector

1

Asistent

s

Compartimentul de Securitate si Sănătate în Muncă

225

inspector

1

Principal

s

226

inspector

1

Asistent

s

227

inspector

1

Superior

s

Compartimentul Pregătire si Perfecționare

223

Consilier juridic

1

Asistent

s

229

inspector

1

Superior

s

230

inspector

1

Superior

s

DIRECȚIA ECONOMICĂ

231

Director Execut

V

1

s

Serviciul Financiar-Contabilitate

232

Șef Serviciu

233

inspector

1

Superior

s

234

inspector

1

Asistent

s

235

inspector

1

Superior

s

236

inspector

1

Superior

s

237

inspector

1

Superior

s

238

inspector

1

Superior

s

239

referent

3

Superior

M

240

casier

Tr 1

M

Serviciul Buget

241

Set Serviciu

1

S

242

inspector

1

Superior

s

243

inspector

1

Superior

s

244

inspector

1

Asistent

5

24 5

inspector

1

Superior

s

246

inspector

1

Asistent

s

24 7

inspector

1

Asistent

s

24 S

inspector

1

Asistent

s

249

inspector

1

Superior

s

Compartimentul Urmărire Execuție Bugetară

250

inspector

1

Asistent

s

251

inspector

1

Asistent

S

252

inspector

1

Principal

S

253

inspector

1

Asistent

S

254

inspector

1

Debutant

S

DIRECȚIA JURIDICĂ

255

Director Executiv

1

S

Serviciul Contencios Administrativ

256

Șef Serviciu

1

s

25/

consilier juridic

1

Asistent

s

258

consilier juridic

1

Asistent

s

259

consilier juridic

1

Superior

s

260

consilier juridic

1

Asistent

s

261

consilier juridic

1

Asistent

s

262

consilier juridic

1

Superior

s

263

consilier juridic

1

Superior

s

264

consilier juridic

1

Superior

s

265

consilier juridic

-

Asistent

s

266

inspector

1

Superior

s

Serviciul îndrumare Juridică si Evidenta Contravențiilor

267

Șef Serviciu

1

s

268

inspector

1

Superior

s

269

consilier juridic

1

Principal

s

270

inspector

1

Superior

s

271

consilier juridic

1

Principal

s

272

inspector

1

Superior

s

273

inspector

1

Superior

s

274

Inspector

1

Asistent

s

275

referent

3

Superior

M

276

inspector

1

Superior

s

277

inspector

1

Principal

s

Serviciul Juridic, Legalitate Acte

278

Șef Serviciu

1

s

279

consilier juridic

Superior

s

2S0

consilier juridic

1

Superior

s

281

consilier juridic

1

Debutant

s

282

consilier juridic

1

Superior

s

2S3

consilier juridic

1

Principal

s

234

consilier juridic

1

Asistent

s

285

consilier juridic

1

Asistent

s

286

consilier juridic

1

Superior

s

SECRETAR GENERAL

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ

287

Director Execut

V

1

s

Serviciul Evidenta Acte Administrative

288

Șef Serviciu

1

s

2S9

consilier juridic

1

Superior

s

290

inspector

1

Superior

s

291

inspector

1

Superior

s

292

inspector

1

Asistent

s

293

inspector

1

Asistent

s

294

inspector specialitate

Gr.lA

S

295

inspector

1

Superior

s

Corn

oartimentul Pentru Aplicarea Legii nr.550/2002

296

inspector

1

Superior

s

Serviciul Secretariat, Registratura si Arhivă

297

Sef Serviciu

S

298

inspector specialitate

Gr.ll

s

299

inspector specialitate

Gr.l

s

300

inspector specialitate

Gr II

s

301

inspector specialitate

Gr II

s

302

inspector specialitate

Gr.ll

s

303

inspector specialitate

IA

s

304

referent

II

M

305

referent

II

M

306

inspector specialitate

Gr. 1

S

307

inspector specialitate

Gr. 1

s

30S

inspector specialitate

Gr 1

S

Compartimentul Relații cu Publicul si Asociațiile de Pro

prietari/Locatari

309

inspector

1

Superior

5

310

inspector

1

superior

s

311

referent

3

Asistent

M

312

inspector

1

Superior

s

313

inspector

1

Superior

s

337

inspector

1

Debutant

s

Biroul Evidentă Electorală

315

Șef Birou

1

s

316

inspector

1

Debutant

S

317

referent

3

Superior

M

318

inspector

1

Principal

S

319

Inspector

1

Asistent

S

320

inspector

1

Superior

S

321

inspector

1

Superior

s

Serviciul Autoritate Tutelara

322

Sef Serviciu

s

inspector

1

Asistent

S

324

inspector

1

Superior

S

325

inspector

1

Superior

S

326

inspector

1

Superior

S

327

inspector

Principal

S

328

inspector

1

Principal

s

329

inspector

1

Principal

s

330

inspector

1

Asistent

s

331

inspector

1

Asistent

s

332

referent

IA

M

Compartimentul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol

333

Inspector

1

Superior

s

334

referent specialitate

2

Superior

SSD

335

inspector

1

Superior

s

336

inspector

1

Superior

s

337

inspector

1

Superior

s

DIRECȚIA DE EVIDENȚA A PERSOANELOR

33S

Director Executiv

Serviciul Evidența Populației

339

Șef Serviciu

1

s

34Q

inspector

1

Superior

s

341

inspector

1

Superior

s

342

inspector

1

Superior

s

343

inspector

1

Superior

s

344

referent

3

Superior

M

345

referent

3

Asistent

M

346

inspector

1

Superior

s

34 7

Inspector

1

Asistent

s

348

referent

3

Superior

M

349

inspector

1

Superior

S

350

Inspector

1

Asistent

S

351

inspector

1

Superior

S

352

inspector

1

Superior

S

353

inspector

1

Superior

S

354

inspector

1

Superior

s

355

inspector

1

Superior

s

356

inspector

1

Superior

s

357

referent

3

Superior

M

358

inspector

1

Superior

s

359

inspector

1

Debutant

s

360

inspector

1

Superior

s

361

referent

3

Superior

M

362

referent

3

Superior

M

363

inspector

1

Superior

S

364

inspector

1

Superior

s

365

Inspector

1

Asistent

s

Serviciul Stare Civilă

366

Șef Serviciu

1

s

367

Cosilier juridic

1

Superior

s

368

Inspector

1

Asistent

s

369

inspector

1

Superior

s

370

referent

3

Superior

M

371

referent

3

Superior

M

372

inspector

1

Superior

s

373

inspector

1

Superior

S

374

inspector

1

Superior

s

375

Inspector

1

Asistent

S

376

inspector

1

Superior

s

377

inspector

1

Superior

S

378

Inspector

1

Superior

s

379

inspector

1

Superior

S

330

referent

3

Principal

M

381

inspector

1

Asistent

s

382

inspector

1

Asistent

s

3S3

referent

3

Superior

M

384

Inspector

1

Principal

s

385

Inspector

1

Asistent

s

386

Inspector

1

Asistent

S

337

Inspector

1

Principal

S

388

referent

3

Superior

M

DIRECȚIA GENERALA DE POLITIE LOCALA

389

Director General

1

S

390

Director General Adjunct

1

S

Biroul Logistica

391

Sef Birou

1

s

392

polițist local

3

Superior

M

393

polițist local

1

principal

S

394

polițist local

1

Superior

s

395

muncitor

I

M/G

396

muncitor

I

M/G

DIRECȚIA DE SIGURANȚA A CETĂȚEANULUI

397

Director Executiv

1

s

Serviciul Ordine Publica

398

Șef Serviciu

1

s

399

polițist local

1

Superior

s

400

polițist local

1

superior

s

401

polițist local

1

superior

s

402

polițist local

3

superior

M

403

polițist local

3

superior

M

404

polițist local

3

superior

M

405

polițist local

3

superior

M

406

polițist local

3

superior

M

407

polițist local

3

superior

M

408

polițist local

3

superior

M

409

polițist local

3

superior

M

410

polițist local

3

superior

M

411

polițist local

3

superior

M

412

polițist local

3

superior

M

413

polițist local

3

superior

M

414

polițist local

1

asistent

S

415

polițist local

3

superior

M

416

polițist local

3

superior

M

417

polițist local

3

superior

M

41S

polițist local

3

superior

M

419

polițist local

3

principal

M

420

polițist local

3

Superior

M

421

polițist local

3

Superior

M

422

polițist local

3

Superior

M

423

polițist local

1

Superior

S

424

polițist local

3

superior

M

425

polițist local

3

superior

M

426

polițist local

3

superior

M

427

polițist local

1

principal

S

428

polițist local

1

asistent

s

429

polițist local

3

superior

M

430

polițist local

3

superior

M

431

polițist local

3

superior

M

432

polițist local

3

superior

M

433

polițist local

3

superior

M

434

polițist local

1

asistent

S

435

polițist local

3

Superior

M

436

polițist local

3

Superior

M

437

polițist local

3

Superior

M

438

polițist local

1

asistent

S

4 39

polițist local

1

Superior

S

440

polițist local

1

Superior

S

441

polițist local

1

superior

s

442

polițist local

1

superior

s

443

polițist local

1

asistent

s

444

polițist local

3

superior

M

445

polițist local

1

Principal

S

446

polițist local

1

principal

s

447

polițist local

3

superior

M

44S

polițist local

3

superior

M

449

polițist local

1

principal

S

450

polițist local

1

principal

S

451

polițist local

1

principal

5

4 52

polițist local

3

Superior

M

453

polițist local

1

Superior

S

454

polițist local

1

principal

S

455

polițist local

1

Superior

s

456

polițist local

3

superior

M

457

polițist local

3

superior

M

458

polițist local

3

superior

M

459

polițist local

3

superior

M

460

polițist local

3

superior

M

461

polițist local

3

superior

M

462

polițist local

3

principal

M

463

polițist local

3

superior

M

464

polițist local

3

superior

M

465

polițist local

3

superior

M

456

polițist local

1

debutant

S

46/

polițist local

3

Superior

M

46S

polițist local

1

asistent

S

469

polițist local

3

Superior

M

470

polițist local

1

superior

S

471

polițist local

1

Superior

s

4 72

polițist local

3

superior

M

473

polițist local

3

superior

M

474

polițist local

3

superior

M

475

polițist local

3

superior

M

4 76

polițist local

3

superior

M

477

polițist local

3

superior

M

4 78

polițist local

3

superior

M

479

polițist local

1

principal

S

480

polițist local

1

superior

s

4S1

polițist local

1

superior

s

482

polițist local

1

superior

s

483

polițist local

1

Superior

s

4S4

polițist local

1

Superior

s

485

polițist local

1

principal

s

486

polițist local

1

asistent

s

4S7

polițist local

3

superior

M

488

polițist local

3

superior

M

489

polițist local

3

superior

M

490

polițist local

3

superior

M

491

polițist local

3

superior

M

492

polițist local

3

superior

M

493

polițist local

3

superior

M

494

polițist local

3

Superior

M

495

polițist local

3

Superior

M

496

polițist local

3

principal

M

497

polițist local

1

superior

S

49S

polițist local

1

superior

S

499

polițist local

3

superior

M

500

polițist local

3

principal

M

501

polițist local

3

superior

M

502

polițist local

1

Superior

S

503

polițist local

1

Superior

S

504

polițist local

1

principal

S

505

polițist local

3

superior

M

506

polițist local

3

superior

M

507

polițist local

3

Superior

M

508

polițist local

1

asistent

S

509

polițist local

3

superior

M

510

polițist local

1

principal

S

Serviciul Circulație

511

Șef Serviciu

1

S

512

polițist local

1

superior

s

513

polițist local

1

superior

s

514

polițist local

1

Superior

s

515

polițist local

1

Superior

s

516

polițist local

1

principal

s

517

polițist local

1

Superior

s

51S

polițist local

3

superior

M

£19

polițist local

3

superior

M

520

polițist local

3

superior

M

521

polițist local

3

superior

M

522

polițist local

3

superior

M

523

polițist local

3

superior

M

524

polițist local

3

superior

M

525

polițist local

3

superior

M

526

polițist local

1

principal

S

527

polițist local

3

Superior

M

528

polițist local

3

Superior

M

529

polițist local

1

asistent

s

530

polițist local

3

asistent

M

531

polițist local

1

superior

S

532

polițist local

3

superior

M

533

polițist local

3

superior

M

534

polițist local

3

superior

M

5,35

polițist local

3

superior

M

536

polițist local

3

superior

M

537

polițist local

3

superior

M

53S

polițist local

3

Superior

M

539

polițist local

1

principal

S

540

polițist local

3

superior

M

541

polițist local

3

superior

M

542

polițist local

3

principal

M

543

polițist local

1

principal

S

544

polițist local

3

principal

M

545

polițist local

1

superior

S

546

polițist local

3

asistent

M

54 7

polițist local

3

superior

M

548

polițist local

1

asistent

S

549

polițist local

1

superior

S

Serviciul Ordine Publică și Pazâ Valori

550

Șef Serviciu

Compartimentul Pazâ și Transport Valori

551

polițist local

3

principal

M

552

polițist local

3

principal

M

553

polițist local

3

superior

M

554

polițist local

3

superior

M

555

polițist local

3

superior

M

556

polițist local

3

superior

M

557

polițist local

3

superior

M

558

polițist local

3

superior

M

559

polițist local

3

superior

M

560

polițist local

3

superior

M

Compartimentul Pazâ Personal din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5

551

polițist local

3

superior

M

562

polițist local

3

superior

M

563

polițist local

3

superior

M

554

polițist local

1

Superior

S

565

polițist local

3

superior

M

566

polițist local

1

principal

S

557

polițist local

1

principal

S

568

polițist local

1

Principal

s

569

polițist local

1

Superior

s

570

polițist local

1

principal

s

DIRECȚIA INSPECȚIE Șl CONTROL GENERAL

571

Director Executiv

Serviciul Control Activitati Comerciale

572

Șef Serviciu

1

s

573

polițist local

1

superior

s

574

polițist local

1

Superior

s

575

polițist local

1

principal

s

576

polițist local

1

asistent

s

577

polițist local

1

asistent

s

57S

polițist local

1

superior

s

579

polițist local

1

Superior

s

580

polițist local

1

superior

s

581

polițist local

1

superior

s

SS2

polițist local

1

Debutant

s

583

polițist local

1

Debutant

s

584

polițist local

1

Superior

s

Serviciul Protecția Mediului si Ecologie Urbană

535

Șef serviciu

586

polițist local

1

superior

s

587

polițist local

1

superior

s

5S8

polițist local

1

principal

s

589

polițist local

1

superior

s

590

polițist local

1

superior

s

591

polițist local

1

asistent

s

592

polițist local

1

asistent

s

593

polițist local

1

Superior

s

594

polițist local

1

debutant

s

595

polițist local

1

Superior

s

596

polițist local

1

debutant

s

597

polițist local

1

debutant

s

598

polițist local

1

debutant

s

599

polițist local

1

superior

s

Serviciul Disciplină în Construcții

600

Șef Serviciu

1

s

601

polițist local

1

superior

S

602

polițist local

1

superior

s

603

polițist local

1

superior

S

604

polițist local

1

Superior

s

605

polițist local

1

Principal

s

606

polițist local

1

Superior

s

607

polițist local

1

principal

s

608

polițist local

1

asistent

s

609

polițist local

1

asistent

s

610

polițist local

1

superior

s

611

polițist local

1

asistent

s

612

polițist local

1

Debutant

s

613

polițist local

1

Debutant

s

614

polițist local

1

Superior

s

DIRECȚIA EVIDENȚA A PERSOANELOR Șl PREVENIRE SI COMBATERE A VIOLENTEI

615

Director executiv

1

s

Serviciul Evidenta Persoanelor

616

Șef Serviciu

1

s

617

polițist local

1

Superior

s

61S

polițist local

1

Superior

s

619

polițist local

1

Superior

s

620

polițist local

1

Principal

s

621

polițist local

1

Asistent

s

622

polițist local

1

Principal

s

623

polițist local

3

Superior

M

624

polițist local

1

asistent

s

Serviciul Prevenire si Combatere a Violentei în Mediul Școlar

625

Sef Serviciu

626

polițist local

1

Superior

s

627

polițist local

3

Principal

M

628

inspector

1

Asistent

s

629

polițist local

1

Superior

s

630

polițist local

1

Superior

s

631

polițist local

1

Superior

s

632

polițist local

1

Superior

s

633

polițist local

1

Debutant

s

634

polițist local

1

Debutant

s

635

polițist local

3

Superior

M

DIRECȚIA DISPECERAT, SITUAȚII DE URGENȚĂ SI POLI

HA ANIMALELOR

636

Director Executiv

1

s

Biroul Prevenire Situații de Urgentă

537

Șef Birou

1

s

638

referent

3

Superior

M

639

inspector

1

Superior

S

640

inspector

1

asistent

s

641

referent

3

Superior

M

642

inspector

1

Superior

S

64 3

inspector

1

Asistent

S

644

inspector

1

Principal

S

Biroul Dispecerat

645

Șef Birou

1

s

646

polițist local

3

Superior

M

647

polițist local

1

Superior

S

648

polițist local

1

principal

S

649

polițist local

1

Principal

S

650

polițist local

3

superior

M

651

polițist local

3

superior

M

652

polițist local

3

superior

M

653

polițist local

3

superior

M

654

polițist local

3

superior

M

655

polițist local

3

superior

M

656

polițist local

1

Superior

S

657

polițist local

1

principal

s

65S

polițist local

1

Superior

s

659

polițist local

1

principal

s

660

polițist local

1

superior

s

661

polițist local

1

Superior

s

Compartimentul Politia Animalelor

662

referent

I

M

663

muncitor

I

M/G

664

polițist local

3

superior

M

665

polițist local

3

superior

M

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

SECTORUL 5

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

5

Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 5 nr. n /       .    2020

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Primarul, Viceprimarul, Secretarul General, împreună cu aparatul de specialiâate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită „Primăria Sectorului 5 al Municipiului București”, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Art. 2 Sectorul 5 este o subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului București și are un primar și un viceprimar, aleși în condițiile legii, pe o perioadă de 4 ani.

Art. 3 Sediul Primăriei Sectorului 5 București este în str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11.

Art. 4 (1) Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică; este șeful administrației publice locale din Sectorul 5 și al aparatului de specialitate, pe care îl conduce și îl controlează.

(2) Prin delegare de competență, primarul poate dispune exercitarea unora din atribuțiile sale Viceprimarului, Secretarului General sau altor funcționari din aparatul de specialitate al Primăriei.

Art. 5 In exercitarea atribuțiilor sale, Primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștința publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

Art. 6 Viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuții conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 7 Secretarul General îndeplinește atribuții în conformitate cu prevederile art. 168 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și alte atribuții prevăzute de lege sau sarcini date de consiliul local ori de primar; prin delegare de competență, poate coordona și alte servicii ale aparatului de specialitate al primarului, stabilite de primar.

Art. 8 (1) Directorii Generali/Directorii și șefii de serviciu/birou răspund de evidența (înregistrarea, manipularea) tuturor documentelor intrate, ieșite ori întocmite pentru uz intern. După rezolvarea lor, documentele se arhivează în dosare, potrivit Nomenclatorului Arhivistic al Primăriei Sectorului 5 și se predau la Arhivă, în al doilea an de la constituire.

(2) Directorii Generali/Directorii numesc responsabili cu constituirea, evidența și predarea dosarelor în Arhivă și o persoană care să facă parte din Comisia de selecție a documentelor arhivei, în condițiile stabilite de Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9 Directorii Generali/Directorii, șefii serviciilor și birourilor răspund în fața Primarului de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin și colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal a lucrărilor ce intră în competența lor, precum și a altor sarcini potrivit nevoilor instituției. Totodată au obligația de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine în vederea desfășurării în bune condiții a activității și de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea acestei activități

Art. 10 în cadrul Primăriei Sectorului 5 se interzice discriminarea și se asigură un tratament egal între femei și bărbați. Personalul de conducere are obligația de a informa sistematic angajații din structura condusă asupra drepturilor pe care le au cu privire la respectarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.ll Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București este prevăzută prin Hotărârea Consiliului Local nr. 142/21.12.2016, avizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici prin avizul nr. 63894/2016, conexat cu avizul nr. 68858/2016, privind funcțiile publice din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr._______________________________________.

Art. 12. Structura organizatorică a Primăriei Sectorului 5 cuprinde direcții generale, direcții, servicii, birouri și compartimente constituite în conformitate cu organigrama aprobată.

Art. 13. Direcțiile generale, direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele care compun aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 sunt următoarele:

 • ❖ PRIMAR

 • ❖ VICEPRIMAR

 • ❖ ADMINISTRATOR PUBLIC

 • ❖ SECRETAR GENERAL

 • ❖ CABINET PRIMAR

 • ❖ COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

 • ❖ BIROUL RELAȚII CU MASS MEDIA

 • ❖ ARHITECT ȘEF

 • •  Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

 • -  Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

 • -  Compartimentul Autorizare Panouri Publicitare și Firme Luminoase

 • -  Compartimentul Prognoze și Strategii Urbanistice

 • ❖ DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL

SECTORULUI 5

 • • Serviciul Inspecție și Administrare Domeniu Public

 • • Compartimentul Patrimoniu

 • • Serviciul Parcaje Auto de Reședință

 • • Biroul Avize

 • ❖ DIRECȚIA TEHNICĂ

 • •   Serviciul Verificare Lucrări Edilitare

 • •   Biroul Autorizare Activități Comerciale

 • •   Compartimentul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

 • ❖ DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

 • •   Serviciul Achiziții Publice

 • •   Compartimentul Investiții

 • •   Serviciul Administrativ, Transport, întreținere

 • •   Serviciul Proiecte

 • •  Compartimentul Management Informațional și Strategii de Informatizare

 • ❖ DIRECȚIA DE CONTROL

 • •   Serviciul Corp de Control

 • •   Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS5

 • ❖ DIRECȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET ȘI SPORT

 • •  Serviciul Administrare Unități de învățământ

 • •  Compartimentul Cultură, Tineret și Sport

 • •  Compartimentul Experți Etnie Rromă

 • •  Compartimentul Relații Cooperare cu Unitățile de Cult

 • ❖ DIRECȚIA DE RESURSE UMANE

 • •  Serviciul Organizarea Muncii, Managementul Funcției Publice și Calității Muncii

 • •  Compartimentul de Securitate și Sănătate în Muncă

 • •  Compartimentul Pregătire și Perfecționare

 • ❖ DIRECȚIA ECONOMICĂ

»

 • •  Serviciul Financiar-Contabilitate

 • •  Serviciul Buget

 • •  Compartimentul Urmărire Execuție Bugetară

 • ❖ DIRECȚIA JURIDICĂ

 • •  Serviciul Contencios Administrativ

A

 • •  Serviciul îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor

 • •  Serviciul Juridic, Legalitate Acte

 • ❖ SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 5

 • •  Direcția Asistență Tehnică și Juridică

 • -  Serviciul Evidență Acte Administrative

 • -  Compartimentul pentru Aplicarea Legii nr.550/2002

 • -  Serviciul Secretariat, Registratură și Arhivă

 • •  Compartimentul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol

 • •  Biroul Evidență Electorală

 • •  Serviciul Autoritate Tutelară

 • •  Compartimentul Relații cu Publicul și Asociațiile de Proprietari/Locatari

 • ❖ DIRECȚIA EVIDENȚA PERSOANELOR

 • •  Serviciul Evidența Populației

 • •  Serviciul Stare Civilă

 • ❖ DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

 • •  Biroul Logistică

 • •  Direcția de Siguranță a Cetățeanului

 • -  Serviciul Ordine Publică

 • -  Serviciul Circulație

 • -  Serviciul Ordine Publică și Pază Valori

 • -   Compartimentul Pază și Transport Valori

 • -   Compartimentul Pază Personal din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5

 • •  Direcția Inspecție și Control General

 • -  Serviciul Control Activități Comerciale

 • -  Serviciul Protecția Mediului și Ecologie Urbană

 • -  Serviciul Disciplină în Construcții

 • •  Direcția de Evidență a Persoanelor și Prevenire și Combatere a Violenței

 • -  Serviciul Evidența Persoanelor

 • -  Serviciul Prevenire și Combatere a Violenței în Mediul Școlar

 • •  Direcția Dispecerat, Situații de Urgență șo Poliția Animalelor

 • -  Biroul Dispecerat

 • -  Compartimentul Poliția Animalelor

 • -  Biroul Prevenire Situații de Urgență

 • (1) La nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București se constituie, prin hotărâre a Consiliului Local Sector 5 sau prin dispoziția Primarului Sectorului 5, următoarele comisii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare:

 • •  Comisia de disciplină a funcționarilor publici;

 • •  Comisia de cercetare disciplinară pentru personalul contractual;

 • •  Comisia paritară;

 • •  Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public;

 • •  Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodică a dezvoltării sistemului de control managerial;

 • •  Alte comisii constituite conform legii.

 • (2) Atribuțiile, precum și regulamentele comisiilor constituite la nivelul instituției vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului Local Sector 5, respectiv, prin dispoziție a Primarului Sectorului 5.

Art. 14. Instituțiile și serviciile publice de interes local sunt înființate prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 5.

CAPITOLUL III

ATRIBUȚII
Funcțiile de conducere și atribuțiile/responsabilitățile acestora

Art. 15. La nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, autoritatea executivă este reprezentată de Primarul Sectorului 5, ales în condițiile legii;

Art. 16. Viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorul de drept al acestuia, ca_re îi poate delega atribuțiile sale, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvern ului nr.57/2019 privind Codul administrativ

Art. 17. Secretarul General Sectorului 5 este funcționar public de conducere și îndeplinește, în condițiile legii, atribuții conform prevedererilor art. 168 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 18. Structurile din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 sunt conduse de funcționari publici/personal contractual cu funcții de conducere, respectiv, funcții de director general, director, șef de serviciu și șef de birou.

SECȚIUNEA I

PRIMARUL

Art. 19. Primarul Sectorului 5 al Municipiului București este șeful administrației publice locale din Sectorul 5 și al aparatului de specialitate, pe care îl conduce și îl controlează.

Primarul Sectorului 5 București îndeplinește, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, următoarele categorii principale de atribuții:

 • a.  atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii;

 • b.  atribuții referitoare la relația cu consiliul local;

 • c.  atribuții referitoare la bugetul local;

 • d. atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor;

 • e.  alte atribuții stabilite prin lege.

In temeiul lit. a),

 • 1.  Primarul îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelara și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil, atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului.

 • 2.  Numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;

 • 3.  Ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;

 • 4.  Primarul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege.

In exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit. b), primarul:

 • 1.  Prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a Sectorului 5;

 • 2.  Prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări;

 • 3.  Elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a Sectorului 5 și le supune aprobării consiliului local.

In exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit. c), primarul:

 • 1.  Exercită funcția de ordonator principal de credite;

 • 2.  întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local;

 • 3.  Inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele sectorului 5;

 • 4.  Verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.

în exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit. d), primarul:

 • 1.  Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

 • 2.  Ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art.129 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 • 3.  Ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art.139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;

 • 4.  Asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;

 • 5.  Emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative;

 • 6.  Asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, Primarul Sectorului 5 colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și cu Consiliul General al Municipiului București.

Numirea conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5, la propunerea Primarului Sectorului 5, în condițiile legii. Numirea se face prin dispoziția Primarului Sectorului 5, având anexat contractul de management.

Primarul Sectorului 5 îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum și însărcinările date de Consiliul Local al Sectorului 5.

în exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară și de ofițer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea și desfășurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecție civilă, precum și a altor atribuții stabilite prin lege, Primarul Sectorului 5 acționează și ca reprezentant al statului în Sectorul 5 al Muncipiului București.

în această calitate, Primarul Sectorului 5 poate solicita Prefectului municipiului București, în condițiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

SECȚIUNEA II

VICEPRIMARUL

Art. 20. Sectorul 5 al Municipiului București are un viceprimar.

Viceprimarul Sectorului 5 este subordonat Primarului Sectorului 5 și înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuțiile sale.

Viceprimarul Sectorului 5 este ales cu votul majorității consilierilor locali în funcție, din rândul membrilor acestuia.

Schimbarea din funcție a Viceprimarului Sectorului 5 se poate face de consiliul loc al, prin hotărâre adoptată cu votul două treimi (2/3) din numărul consilierilor locali în funcție, la propunerea Primarului sau a unei treimi (1/3) din numărul consilierilor locali în funcție_

Pe durata exercitării mandatului, Viceprimarul Sectorului 5 își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut.

SECȚIUNEA III

ADMINISTRATORUL PUBLIC

Art. 21. Administratorul public este un post înființat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și îndeplinește, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu Primarul, atribuții de coordonare a aparatului de specialitate al Primarului Sector 5 și al serviciilor publice de interes local. Administratorul public asigură eficientizarea sistemului de management pentru buna desfășurare a activității Sectorului 5 al Municipiului București, și are următoarele atribuții:

 • 1.  îndeplinește atribuțiile de coordonare, delegate de Primar, cu privire la:

 • •  coordonarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate și/sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

 • • coordonarea aparatului de specialitate al Primarului.

 • 2.  Elaborează și aplică strategii specifice, în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de persectivă a instituției;

 • 3.  Adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli ale instituției pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condițiile reglementărilor legale în vigoare și a mandatului încredințat de Primar;

 • 4.  Administrează cu diligență și asigură gestionarea, în condițiile legii, a integrității patrimoniului instituției;

 • 5.  Reprezintă instituția în raporturile cu terții, conform mandatului dat de Primar;

 • 6.  Informează Primarul cu privire la situația economico-financiară a serviciilor publice și măsurile pentru optimizarea activității acestora;

 • 7.  îndeplinește funcția de ordonator principal de credite în baza mandatului încredințat de Primar.

SECȚIUNEA IV SECRETARUL GENERAL

Art. 22. Secretarul General Sectorului 5 este funcționar public de conducere.

Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu și regimul disciplinar ale Secretarului General al Sectorului 5 se fac în conformitate cu prevederile legislației privind funcția publică și funcționarii publici.

Secretarul General al unității administrativ teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

 • 1.  Avizează, pentru legalitate dispozițiile Primarului și Hotărârile Consiliului Local;

 • 2.  Participă la ședințele consiliului local;

 • 3.  Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul Local și Primar, precum și între aceștia și Prefect;

 • 4.  Organizează arhiva și evidența statistică a Hotărârilor Consiliului Local și a dispozițiilor Primarului;

 • 5.  Asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condițiile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6.  Sesizează camera notarilor publici pentru deschiderea procedurii succesorale în urma decesului unei persoane care a avut domiciliul în circumscripția teritorială a Sectorului 5;

 • 7.  Asigură procedurile de convocare a Consiliului Local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesul-verbal al ședințelor consiliului local și redactează Hotărârile Consiliului Local;

 • 8.  Pregătește lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local și comisiilor de specialitate ale acestuia;

 • 9.  îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul Local și de Primar.

SECȚIUNEA V

DIRECTORII, ȘEFII DE SERVICII ȘI ȘEFII DE BIROURI

Art. 23. Personalul cu funcție publică de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 are următoarele atribuții, competențe și responsabilități, în funcție de specificul structurilor pe care le conduc și în funcție de limitele de competențe stabilite prin fișa postului:

 • 1.  Planifică, organizează, coordonează și răspund de activitatea structurii pe care o conduc;

 • 2.  Stabilesc obiectivele structurii pe care o conduc, în conformitate cu cerințele legale privind sistemul de control intern managerial și răspund de îndeplinirea acestora;

 • 3.  întocmesc fișele de post ale angajaților din structurile pe care le conduc și le transmit spre aprobare;

 • 4.  în fișele de post vor fi cuprinse atribuții, atât ale posturilor de conducere, cât și a celor de execuție, privind protecția muncii, situațiile de urgență, respectarea documentelor sistemului de management integrat calitate - mediu - sănătate și securitate ocupațională, precum și atribuțiile cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • 5.  întocmesc și semnează fișele de evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților pe tipuri de funcții (funcții publice și funcții contractuale) din structurile pe care le conduc și le transmit spre contrasemnam funcției ierarhice superioară de conducere;

 • 6.  Fac parte din Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial (SCM), conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, modificat, conform dispoziției emisă de Primarului Sectorului 5;

 • 7.  Dispun măsurile necesare și răspund de implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul structurii pe care o conduc, potrivit prevederilor legale în vigoare;

 • 8.  Asigură cunoașterea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea eficacității sistemului de management calitate/mediu în zonele coordonate, precum și corelarea activităților serviciilor și ținerea sub control ale interfețelor în cadrul proceselor, precum și atingerea indicatorilor de performanță;

 • 9.  întocmesc referate de necesitate și note de fundamentare, în vederea asigurării resurselor materiale și umane necesare desfășurării activității;

 • 10. întocmesc și transmit către compartimentele de specialitate necesarul de cheltuieli specifice serviciului sau biroului pe care îl conduc, în vederea includerii acestora în bugetul de cheltuieli al anului respectiv;

 • 11. Urmăresc și răspund de aplicarea Regulamentului privind redactarea, înregistrarea, multiplicarea, circuitul, păstrarea și arhivarea documentelor în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5;

 • 12. Asigură și răspund de respectarea dispozițiilor, normelor, standardelor, procedurilor generale stabilite și aprobate de primar în cadrul sistemului de control intern managerial implementat la nivelul instituției, în cadrul structurii pe care o conduc;

 • 13. Asigură și răspund de raportarea rezultatelor activității structurii pe care o conduc, către șefii ierarhic superiori și către primar;

 • 14. Asigură și răspund de realizarea demersurilor necesare cu privire la identificarea și obținerea resurselor necesare activităților specifice pe care o desfășoară în structura pe care o conduc;

 • 15. Controlează derularea activităților specifice realizate de angajații din subordine;

 • 16. Asigură și răspund de realizarea sarcinilor de serviciu dispuse de Primar la nivelul structurii pe care o conduc, în termenele prevăzute de acesta;

 • 17. Asigură și răspund de instruirea necesară a angajaților din subordine, în conformitate cu necesitățile identificate și/sau din dispozițiile conducerii instituției;

 • 18. Asigură echipamentul de protecție și de lucru și asigură cunoașterea normelor de protecție a muncii și prevenire și stingere a incendiilor de către salariații din subordine;

 • 19. Fac propuneri privind participarea angajaților din subordine la cursurile de perfecționare profesională;

 • 20. Răspund de evaluarea corectă a riscurilor identificate la nivelul structurii pe care o conduc, precum și de aplicarea și corectitudinea măsurilor de tratare a acestor riscuri;

 • 21. Coordonează, organizează și răspund de desfășurarea activităților specifice structurii pe care o conduc, de corectitudinea cu care acestea sunt realizate și de asigurarea continuității acestor activități;

 • 22. Asigură și răspund de comunicarea către primar a deficiențelor de natură să producă disfuncționalități în buna desfășurare a activităților realizate de personalul din subordine, precum și a măsurilor propuse pentru remedierea acestor deficiențe;

 • 23. Participă la audiențele ținute de Primar, viceprimar, asigurând detalii tehnice, specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

 • 24. Repartizează sarcini de serviciu angajaților din subordine, în conformitate cu competențele acestora, cu privire la derularea activităților specifice structurii pe care o conduc;

 • 25. Răspund de aducerea la cunoștință întregului personal din subordine, a Regulamentului intern, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a tuturor măsurilor /deciziilor conducerii Primăriei Sectorului 5, care au implicații asupra personalului din subordine;

 • 26. Răspund de rezolvarea în termen legal a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor care se referă la activitatea structurii pe care o conduc, informând conducerea instituției;

 • 27. Verifică și semnează lucrările personalului din subordine;

 • 28. Repartizează structurilor din subordine corespondența și lucrările atribuite spre soluționare structurii pe care o conduc;

 • 29. Stabilesc măsurile necesare pentru cunoașterea și aplicarea legilor și dispozițiilor primarului care vizează domeniile de activitate ale structurilor pe care le conduc;

 • 30. Propun și, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătățirii activității în cadrul structurii pe care o coordonează, colaborează și conlucrează cu celelalte structuri din cadrul instituției, răspunzând cu promptitudine la solicitările acestora;

 • 31. în desfășurarea activității, serviciile de specialitate din cadrul aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 și serviciile publice de interes local vor întreține relații funcționale cu Primăria Municipiului București, Prefectura Municipiului București, organele centrale ale administrației publice și instituții specializate. Orice comunicare făcută de Primăria Municipiului București sau organele centrale va fi adusă la cunoștință conducerii instituției;

 • 32. Urmăresc respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul din direcția aflată în subordine sau a serviciului / biroului / compartimentului aflate în directa subordonare;

 • 33. Propun spre aprobarea primarului, în condițiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare de către personalul din direcția aflată în subordine sau a serviciului / biroului / compartimentului aflate în directa subordonare și avizează propunerile privind plata sau recuperarea acestora în condițiile legii;

 • 34. Aprobă cererile de concedii de odihnă pentru personalul din subordine, monitorizează prezența în instituție a personalului din subordine și deplasarea acestuia în afara instituției;

 • 35. Reprezintă Sectorul 5 al Municipiului București în raport cu alte instituții, în limitele competențelor stabilite de primar;

 • 36. Analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității structurii pe care o conduc;

 • 37. Susține în comisiile de specialitate ale consiliului local materialele propuse pentru dezbatere în ședință de Consiliului Local Sector 5 și răspunde interpelărilor consilierilor locali;

 • 38. Redistribuie sarcinile personalului din subordine în cazul concediilor de odihnă, concediilor medicale, participării la cursuri de instruire, conferințe, alte evenimente pe termen scurt;

 • 39. își dau acordul cu privire la promovarea și perfecționarea personalului pe care îl coordonează

în cazul în care un funcționar public de conducere se află în concediu medical, suspendat din funcție sau în caz de absență nejustificată și nu are înlocuitor desemnat în fișa postului, superiorul ierarhic sau, după caz, primarul, stabilește persoana care preia atribuțiile pe durata absenței din instituție.

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE STRUCTURILOR APARATULUI DE SPECIALITATE ALE PRIMARULUI SECTORULUI 5

Art. 24. CABINET PRIMAR

Se află în subordonarea directă și nemijlocită a primarului. Personalul din structura Cabinetului Primarului desfășoară activități specifice cabinetelor demnitarilor publici, având următoarele atribuții și responsabilități:

 • 1.  Asigură consilierea primarului pe anumite probleme specifice unor domenii de specialitate;

 • 2.  Pregătește rapoarte de sinteză cu privire la problemele din domeniile specifice din întâlnirile cu cetățenii sau reprezentanți ai acestora dacă sunt organizații sau asociații, comitete, etc.;

 • 3.  Organizează evenimente, simpozioane, întâlniri, workshopuri pe domeniile specifice;

 • 4.  Colaborează cu instituții din domeniile de specialitate în scopul promovării unor proiecte comune cu Primăria Sectorului 5;

 • 5.  Ține evidența documentelor transmise de către compartimentele instituției, în vederea avizării lor de către primar;

 • 6.  Organizează și execută activitatea de secretariat pentru primar;

 • 7.   Transmite invitații și felicitări instituțiilor sau persoanelor cu care instituția are relații de colaborare.

 • 8.  Răspunde de păstrarea datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;

 • 9.  Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

 • 10. Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către primar și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

 • 11. Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;

 • 12. Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • 13. Urmărește permanent perfecționarea pregătirii profesionale;

 • 14. Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituției, în general;

Art. 25. COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

Este organizată conform prevederilor art. 12 alin.(l) din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca o structură funcțională, în subordinea directă a primarului;

Auditul public este definit, prin lege, ca activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitatea instituției;

Răspunderea pentru asigurarea cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit public revine primarului, conform prevederilor art.l 1 lit. a) din Legea nr.672/ 2002 (r) privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;

Coordonatorul Compartimentului Audit Public Intern este numit de primar, în conformitate cu prevederile art. 12 alin.(2) din Legea nr.672/2002(r), cu modificările și completările ulterioare;

Compartimentul Audit Public Intern ajută instituția să își îndeplinească obiectivele, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță printr-o abordare sistematică, independentă și obiectivă, având următoarele atribuții și responsabilități:

 • 1. Elaborează și actualizează, ori de câte ori este cazul, normele metodologice de audit public intern specifice instituției și normele metodologice cadru privind exercitarea activității de audit intern, aplicabile structurilor aflate în Aparatul de Lucru al Primarului Sectorului 5, pe care le supune aprobării Primarului și avizării de către Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern;

 • 2.  Elaborează și depune spre aprobare primarului proiectul multianual de audit public intern și pe baza acestuia, planul anual de audit public intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 3.  Formulează propuneri primarului privind aprobarea modificării/actualizării planurilor de audit;

 • 4.  Elaborează și implementează proceduri specifice/instrucțiuni de lucru/manuale, precum și alte documente operaționale specifice compartimentului audit public intern, în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat și implementat la nivelul instituției;

 • 5.  Asigură respectarea la nivelul Compartimentului Audit Public Intern, a procedurilor generale în cadrul sistemului de control intern/managerial al instituției, precum și implementarea cerințelor Standardului nr.16 Audit intern din cadrul Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018, modificat;

 • 6.  Efectuează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate, pentru evaluarea conformității cu prevederile legale și operaționale asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul entității pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial;

 • 7.  Compartimentul Audit Public Intern raportează imediat Primarului Sectorului 5 al Municipiului București iregularitățile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern;

 • 8.  Monitorizează modul de implementare a recomandărilor prevăzute și asumate prin rapoartele de audit și raportează asupra îndeplinirii lor, cu respectarea normelor proprii de audit și a normelor metodologice generale;

 • 9.  Informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern UCAAPI/ structură cu atribuții delegate de UCAAPI, despre recomandările neînsușite de către direcțiile/ serviciile/birourile/compartimentele audiate;

 • 10.  întocmește și aduce periodic la cunoștința Primarului Sectorului 5 constatările, concluziile și recomandările cuprinse în cadrul rapoartelor de audit, precum și rezultate din derularea altor activități dispuse de acesta;

 • 11. Raportează la Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern/ structura cu atribuții delegate de UCAAPI asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor, la solicitarea acestora;

 • 12.  Elaborează raportul anual al activității de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor serviciului audit public intern din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

 • 13.  Verifică respectarea Normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică a auditorului intern;

 • 14.  Asigură elaborarea și avizarea planurilor de măsuri/acțiuni, la recomandările primite în urma auditării externe a activităților specifice, asigurând totodată și realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislația specifică în vigoare;

 • 15.  Asigură activitățile de răspuns la solicitările structurilor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5, privind legislația din domeniile de competență, în conformitate cu prevederile legale;

 • 16. Elaborează și actualizează, ori de câte ori este cazul, norme metodologice de audit public specifice instituțiilor publice descentralizate și unităților de învățământ, și norme metodologice cadru privind exercitarea activității de audit, aplicabile entităților aflate în subordinea Consiliului Local Sector 5 și a unităților de învățământ aflate în administrarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5, pe care le supune aprobării Primarului și avizării de către Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern;

 • 17. Elaborează și depune spre aprobare primarului proiectul multianual de audit public pentru instituțiile descentralizate și unitățile de învățământ și pe baza acestuia, realizează planul anual de audit public la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 18. Elaborează și implementează proceduri specifice/instrucțiuni de lucru/manuale, precum și alte documente operaționale specifice serviciului audit public al instituțiilor descentralizate și unităților de învățământ, în cadrul sistemului de control intem/managerial proiectat și implementat la nivelul Autorității Locale Sector 5;

 • 19. Efectuează misiuni de audit public pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale instituțiilor publice descentralizate și unităților de învățământ sunt transparente și conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate, pentru evaluarea conformității cu prevederile legale și operaționale asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul entităților pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial;

 • 20. Monitorizează modul de implementare a recomandărilor prevăzute și asumate prin rapoartele de audit și raportează asupra îndeplinirii lor, cu respectarea normelor proprii de audit și a normelor metodologice generale;

 • 21. Elaborează raportul anual al activității de audit public pentru instituțiile descentralizate și unitățile de învățământ care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului audit public intern din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

 • 22. Realizează și alte activități dispuse de conducerea instituției, în baza legislației, în limita competențelor specifice.

în realizarea misiunilor de audit public intern, coordonatorul Compartimentului Audit Public Intern poate decide, cu acordul Primarului Sectorului 5, asupra oportunității contractării de servicii de expertiză/consultanță din afara instituției, în conformitate cu prevederile art. 18, alin.(6) din Legea 672/2002 (r), cu modificările și completările ulterioare. Compartimentul de Audit Public Intern auditează cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita, următoarele:

 • 1.  Activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică, din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;

 • 2.  Plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;

 • 3.  Administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ- teritoriale;

 • 4.  închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

 • 5.  Constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

 • 6.  Alocarea creditelor bugetare;

 • 7.  Sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

 • 8.  Sistemul de luare a deciziilor.

Art.26. BIROUL RELAȚII CU MASS MEDIA
 • 1.  Se află în subordonarea directă și nemijlocită a primarului;

 • 2.  Monitorizează impactul acțiunilor Primăriei Sector 5 prin analiza Mass- Media și opiniei publice locale și propune măsuri clare de îmbunătățire a procesului de comunicare cu cetățenii;

 • 3.  Promovează acțiunile administrative ale direcțiilor și serviciilor Primăriei Sectorului 5 și realizează materiale de prezentare și promovare a instituției;

 • 4.  îmbunătățește, prin acțiuni de instruire, capacitatea personalului aflat în contact direct cu cetățenii, mass-media și alte instituții de a comunica eficient și deschis în legătură cu problemele solicitate;

 • 5.  Colaborează cu structuri similare din cadrul autorităților și instituțiilor publice sau cu alte persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea obiectivelor propuse;

 • 6.  Acordă asistență de specialitate coordonatorilor de servicii în probleme de relații publice și relații cu presa;

 • 7.  Redactează și transmite comunicate, informații de presă privind activitatea instituției;

 • 8.  Promovează în Mass-Media programele de dezvoltare inițiate la nivelul Primăriei Sectorului 5 de serviciile de specialitate;

 • 9.  Colaborează cu Poliția Locală Sector 5, cât și cu Jandarmeria Română, pentru informarea cetățenilor pe probleme de siguranță și ordine publică;

 • 10. Prezintă Mass-Media activitățile de interes public desfășurate de Primăria Sectorului 5, organizând conferințe de presă, în scopul informării locuitorilor sectorului 5 asupra acestora și prezintă orice informații de interes public solicitate în cadrul acestor conferințe;

 • 11. Asigură legătura cu instituțiile administrației publice locale și centrale, precum și cu petenții, direcțiile de specialitate, conform rezoluțiilor conducerii;

 • 12. Stabilește legături cu organizațiile nonguvernamentale, în scopul colaborării;

 • 13. Organizează și participă în numele conducerii primăriei, prin desemnarea expresă de către Primarul Sectorului 5, la acțiuni de caritate sau la alte acțiuni de interes public, reprezentând instituția;

 • 14. Studiază documentații și publicații de specialitate;

 • 15. Informează direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Sectorului 5 și Consiliul Local cu privire la evenimentele publice organizate de instituție și cele ale vieții comunitare la zi;

 • 16. Efectuează activitățile de protocol inițiate de Primăria Sectorului 5;

 • 17. Concepe machete pentru afișe, diplome, invitații, cadouri și alte materiale promoționale privind activitatea Primăriei Sectorului 5;

 • 18. Asigură programarea la audiențele acordate de conducerea Primăriei Sectorului 5  -

Primarul Sectorului 5, Viceprimarul Sectorului 5, Secretarul General al Sectorului 5 - pentru cetățeni, agenți economici, reprezentanții diferitelor instituții guvernamentale, organizații neguvernamentale sau autorități publice, prin întocmirea tabelelor cu fișele personale de audiență;

 • 19. Transmite fișele personale de audiență, în funcție de obiectul lor, atât conducerii instituției cât și reprezentanților compartimentelor de specialitate ( directori/șefi service sau înlocuitorilor acestora ) din cadrul Primăriei Sectorului 5 și din cadrul istituțiilor serviciilor publice de interes local înființate și organizate de Consiliul Local Sector 5, conduse și controlate de Primarul Sectorului 5;

 • 20. Asigură asistență la audiență și ține evidența acestora;

 • 21. Urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsurilor la petițiile care sunt repartizate spre soluționare, transmite răspunsul către petiționar și se îngrijește de clasarea și arhivarea acestuia;

 • 22. Clasează petițiile care sunt anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului;

 • 23. Actualizează periodic procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calității în concordanță cu modificările ce intervin în activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi, modificărilor legislative și a practicilor curente;

 • 24. Asigură la solicitarea scrisă accesul cetățenilor la informațiile de interes public;

 • 25. Comunică din oficiu informațiile de interes public prevăzute de Legea nr. 544/2001;

 • 26. Răspunde în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public cu modificările și completările ulterioare;

 • 27. Asigură accesul la informațiile de interes public în format electronic, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, celor care solicită și vor să obțină informații de interes public;

 • 28. întocmește raportul anual de implementare a Legii nr.544/2001 și se îngrijește de afișarea acestuia pe site-ul instituției;

 • 29. înaintează conducerii ori de câte ori se solicită, rapoarte cu privire la petițiile cărora nu li s-a răspuns în termen legal;

 • 30. întocmește semestrial raport privind activitatea proprie de soluționare a petițiilor și îl înaintează conducerii;

Art. 27. ARHITECT ȘEF
 • 1.  Coordonează, controlează și răspunde de activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism, precum și de cea a Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

 • 2.  Urmărește respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții, precum și respectarea disciplinei de urbanism și amenajarea teritoriului pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5;

 • 3.  Verifică, răspunde și semnează certificatele de urbanism și autorizațiile de urbanism, pe care Primăria Sectorului 5 are competența de a le autoriza;

 • 4.  Răspunde de eliberarea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire/desființare, pentru lucrările a căror competență de rezolvare este stabilită prin lege;

 • 5.  Răspunde de aplicarea Planul Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului București pe raza administrativă a Sectorului 5;

 • 6.  Participă la ședințele Comisiilor de specialitate și de plen ale Consiliului Local Sector 5, prezentând proiectele de hotărâri inițiate în domeniu;

 • 7.  Asigură prezentarea și promovarea documentațiilor urbanistice (P.U.D.), fiind membru al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar din cadrul Consiliului Local Sector 5;

 • 8.  Răspunde de rezolvarea cererilor cetățenilor care solicită relații privind activitatea direcției în sector, răspunde de buna organizare a relațiilor acesteia cu publicul și susține program de audiențe;

 • 9.  Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare în domeniu de către personalul din subordine;

 • 10. întocmește rapoarte de activitate și le transmite conducerii la solicitarea acesteia;

 • 11. Răspunde interpelărilor consilierilor locali, cu aprobarea Primarului Sectorului 5;

 • 12. Aprobă procedurile operaționale (de proces) pentru activitățile pe care le coordonează;

 • 13. Efectuează instructaje de protecția muncii la locul de muncă pentru șefii de compartimente;

 • 14. îndeplinește și alte atribuții în domeniu, specifice primăriei, dispuse de conducerea ierarhic superioară.

(1) DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
 • 1. Emite în baza legală în vigoare certificate de urbanism, autorizații de construire, avize (panouri publicitare mobile-pliante, bannere, panouri montate pe vehicule, grafice cu autocolante pe geam- vitrine peste I mp), pentru firme și reclame publicitare pe raza sectorului 5;

 • 2. Verifică solicitările petentului și răspunde pentru documentațiile incomplete ce se vor regăsi ulterior în procesul de autorizare / aprobare a P.U.D - ului;

întocmește notificările vecinilor beneficiarului pentru a lua la cunoștință de inițierea unei documentații P.U.D;

 • 3. Răspunde de aducerea la cunoștința inițiatorului P.U.D-ului, privind modificări ale documentației urbanistice, ca urmare a observațiilor întemeiate ale vecinilor sau a obiecțiunilor dispuse în Comisia Tehnică de Urbanism (CTU);

 • 4. Răspunde ca raportul de informare și consultare a publicului să facă parte din documentația P.U.D. ce va fi supusă aprobării Consiliului Local;

 • 5. Asigură secretariatul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar din cadrul Consiliului Local Sector 5;

 • 6. Răspunde de întocmirea Avizului Favorabil, înaintându-i Arhitectului Șef pentru semnare;

 • 7. Răspunde ca dosarul documentației de urbanism să fie complet, însoțit de toate referatele și avizele comisiilor pentru prezentare în ședințele Consiliului Local Sector 5;

 • 8. întocmește adrese și referate cu privire la documentele primite și alte sarcini dispuse de Arhitectul Șef;

 • 9. Propune și susține programe de pregătire a personalului din cadrul direcției;

 • 10. Participă la rezolvarea reclamațiilor și sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul său de activitate verifică în teren solicitările de avize, certificate de urbanism sau autorizațiile de construire;

 • 11. Ține evidența documentelor și a fluxului acestora, precum și sarcini de secretariat în interiorul direcției.

 • 12. Participă la organizarea și desfășurarea manifestărilor științifice, specifice domeniului de activitate (simpozioane, colocvii, etc.)

 • 13. Răspunde de aplicarea Planului Urbanistic General (P.U.G) al Municipiului București pe raza administrativă a Sectorului 5;

 • 14. Participă la rezolvarea reclamațiilor și a sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul) de activitate;

 • 15. Asigură legătura cu serviciile ce au atribuții în domeniul urbanismului sau cu alte direcții/servicii;

 • 16. Emite în baza documentațiilor de urbanism, aprobate de organe competente, certificate de urbanism și autorizații de construire, conform competențelor;

 • 17. Asigură păstrarea și conservarea în siguranță a copiilor după documentele și informațiile ce constituie sistemul de evidență a datelor urbane pe teritoriul administrativ al SectoruLui 5;

 • 18. Identifică posibilități și avansează propuneri pentru dezvoltarea urbanistică a Sectorului 5;

 • 19. Urmărește realizarea lucrărilor de construcții autorizate, verifică în teren declarația de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare larecepțiafmalăalucrărilor;

 • 20. Verifică respectarea parametrilor tehnici în documentațiile tehnice în vederea eliberării autorizațiilor de construire;

 • 21. Acționează pentru prevenirea cazurilor de indisciplină în construcții prin avertizarea cetățenilor care intenționează să execute lucrări fără obținerea prealabilă a avizelor și autorizațiilor de construcții;

 • 22. Verifică și ia măsurile care se impun privind obligațiile șantierelor de construcții îi conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 23. întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică, inclusiv în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local Sector 5, specifice activității direcției;

 • 24. Asigură efectuarea de copii ale autorizațiilor de construire și documentațiilor tehnice aferente, la solicitarea instanțelor de judecată sau a altor organe abilitate;

 • 25. Răspunde de eliberarea copiilor certificate după documentații, autorizații, la solicitarea celor în drept;

 • 26. Verifică în teren starea imobilelor, terenuri și construcții, înainte de emiterea Certificatelor de Urbanism;

 • 27. Verifică în teren starea imobilelor înaintea emiterii Autorizațiilor de Construire și furnizează toate informațiile privind reactualizarea situației față de stadiul emiterii Certificatului de Urbanism;

 • 28. Realizează inventarierea clădirilor autorizate și reactualizează permanent acest inventar;

 • 29. Asigură reactualizarea taxei de autorizație după declararea valorii finale de către beneficiarul investiției;

 • 30. Verifică, întocmește și eliberează certificatul de atestare al edificării construcțiilor, conform legislației în vigoare;

 • 31. îndeplinește și alte atribuții în domeniu, specifice primăriei, dispuse de conducerea ierarhic superioară.

(1.1) SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE
 • 1.  Colaborează cu toate direcțiile/serviciile/compartimentele din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 și cu serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 5;

 • 2.  Rezolvă corespondența cu cetățenii referitor la petițiile depuse;

 • 3.  Se preocupă în permanență de cunoașterea și însușirea legislației referitoare la urbanism și amenajarea teritoriului;

 • 4.  Analizează cererile depuse pentru obținerea Certificatului de Urbanismului și a Autorizației de Construire;

 • 5.  Verifică în teren veridicitatea cererilor depuse;

 • 6.  întocmește, în conformitate cu legislația în vigoare, Certificate de Urbanism și Autorizații de Construire pentru lucrările de construire, reconstruire, extindere, desființare sau refacere a clădirilor conform competențelor sectorului;

 • 7.  Păstrează evidența Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de Construire emise;

 • 8.  Răspunde asupra modului în care actele pe care le întocmește sunt în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 9.  Execută orice altă sarcină repartizată de conducerea executivă a Primăriei;

 • 10. Colaborează cu toate direcțiile, serviciile și birourile din cadrul Primăriei;

 • 11. Colaborează cu serviciile similare din cadrul celorlalte primării de sector ale Pri măriei Municipiului București;

 • 12. Emite certificate de urbanism și autorizații de construire pentru racorduri branșamente la rețelele publice tehnico - edilitare la solicitarea persoanelor fizice și juridice;

 • 13. Emite aprobări pentru ocuparea domeniului public cu organizarea de șantier sau în alte situații în care ocuparea domeniului public devine evidentă.

(1.2) COMPARTIMENTUL AUTORIZARE PANOURI PUBLICITARE ȘI FIRME LUMINOASE
 • 1.  Colaborează cu toate compartimentele din Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 și cu serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

 • 2.  Colaborează cu serviciile similare din cadrul celorlalte primării de sector și ale Primăriei Municipiului București (Centrul de Proiectare Urbană);

 • 3.  Primește documentațiile pentru obținerea Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de Construire pentru panourile de firmă sau firmele luminoase de la soci etățile comerciale;

 • 4.  Emite Certificate de Urbanism și Autorizații de Construire pentru panourile de firmă și firmele luminoase ale societăților comerciale de pe raza Sectorului 5;

 • 5.  Păstrează evidența Certificatelor de Urbanism și a Autorizațiilor de Construire pentru panourile de firmă sau firmele luminoase de la societățile comerciale emise;

 • 6.  Răspunde asupra modului în care actele pe care le întocmește sunt în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 7.  Păstrează confidențialitatea asupra lucrărilor executate;

 • 8.  Execută orice altă sarcină repartizată de conducerea executivă a Primăriei Sectorului 5;

 • 9.  Rezolvă corespondența cu cetățenii referitor la petițiile depuse;

 • 10. Se preocupă în permanență de cunoașterea și însușirea legislației.

(1.3) COMPARTIMENTUL PROGNOZE ȘI STRATEGII URBANISTICE
 • 1.  Colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei Sectorului 5, cu serviciile publice descentralizate, aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

 • 2.  Colaborează cu serviciile similare din cadrul celorlalte primarii de sector și ale Primăriei Municipiului București (Centrul de Proiectare Urbană);

 • 3.  Din proprie inițiativă și la sugestia cetățenilor, propune elaborarea de proiecte care să rezolve problema referitoare la urbanism în Sectorul 5;

 • 4.  Aduce în permanență la zi harta Sectorului 5, pe care evidențiază Certificatele de urbanism si Autorizațiile de Construire, precum și Planurile Urbanistice de Detaliu aprobate de Primăria Municipiului București;

 • 5.  Identifică în teren construcțiile provizorii (atât cele autorizate, cat și cele neautorizate) cu caracter comercial și garajele;

 • 6.  Studiază și face propuneri pentru amplasamentele de noi piețe agroalimentare, bazare, instituții de cult, terenuri dejoacă pentru copii și altele;

 • 7.  Studiază Planurile Urbanistice de Detaliu depuse și le înaintează spre avizare Comisiei Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar din cadrul Consiliului Local Sector 5 și apoi spre aprol>are la Primăria Municipiului București;

 • 8.  Păstrează evidența Planurilor Urbanistice de Detaliu și le urmărește pe parcursul aprobării de către Primăria Municipiului București;

 • 9.  Răspunde asupra modului în care actele pe care le întocmește sunt in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 10. Execută orice altă sarcină repartizată de conducerea executivă a Primăriei Sectorului 5;

 • 11. Păstrează confidențialitatea asupra lucrărilor executate;

 • 12. Rezolvă corespondență cu cetățenii referitor la petițiile depuse;

 • 13. Se preocupă în permanență de cunoașterea și însușirea legislației.

Art. 28. DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL SECTORULUI 5

(1) SERVICIUL INSPECȚIE ȘI ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC
 • 1.  Propune, întocmește și supune spre aprobarea Primarului Sectorului 5 programul prestațiilor de servicii privind amenajările și întreținerea spațiilor verzi;

 • 2.  Propune, întocmește și supune spre aprobarea Primarului Sectorului 5 programul de activități pe domeniul public privind spațiile verzi:

 • 3.  Realizează programe de întreținere, plantări pomi, plantări flori, program toaletări, defrișări, inclusiv solicitări de avize, precum și alte activități specifice spațiilor verzi, precum dotarea și întreținere a mobilierului urban;

 • 4.  Propune, întocmește și supune spre aprobarea Primarului Sectorului 5 necesarul de material dendrologic (gazon, flori, pomi, etc) și necesarul de material urban (bănci, coșuri, gărdulețe metalice, etc.);

 • 5.  In baza contractelor în vigoare privind prestarea, întocmește notele de comandă și monitorizează lucrările privind întreținerea spațiilor verzi și a mobilierului urban;

 • 6.  Verifică prin acțiuni programate sau inopinat, modul în care prestează serviciile contractate societățile de salubrizare și întreținere spații verzi și mobilier urban și consemnează în scris, împreună cu reprezentanții prestatorului, rezultatele controlului;

 • 7.  întocmește rapoarte săptămânale și lunare privind rezultatele activității prestatorului, rezultatele monitorizării activităților (centralizatoarele) sunt prezentate conducerii pentru a fi semnate, iar după semnare sunt transmise prestatorului pentru a emite facturile prestațiilor; informează periodic sau la cerere conducerea Primăriei Sectorului 5 asupra situației constatate cu ocazia controalelor;

 • 8.  Participă în comisiile de recepție a lucrărilor, serviciilor și furnizare a produselor și verifică emiterea certificatelor constatatoare.

 • 9.  Urmărește decontarea lucrărilor, prestarea serviciilor și furnizarea produselor ca urmare a contractelor încheiate, cu respectarea clauzelor și termenelor contractuale;

 • 10.  Prezintă periodic situații cu privire la stadiul de derulare a contractelor încheiate;

 • 11. Propune și centralizează necesarul în vederea întocmirii listei de investiții, listei lucrărilor de reparații curente și capitale, precum și a serviciilor și produselor, aparținând domeniului public;

 • 12. Colaborează cu toate serviciile de specialitate ale Primăriei Sectorulu 5, cu instituțiile publice de interes local și cu agențiile teritoriale de protecția mediului sau alte organe specializate, în vederea rezolvării cât mai rapide a problemelor comunității locale din Sectorul 5;

 • 13.  Inițiază proiecte de acte normative, norme tehnice, reglementări și proceduri specifice;

 • 14.  Verifică permanent starea locurilor dejoacă și, prin colaborare cu Direcția Generala de Poliție Locală din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, a locurilor ocupate cu echipamente de agrement din parcurile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, depistând și asigurând măsuri pentru remedierea de urgență a eventualelor defecte constatate;

 • 15.  Planifică lucrările de reparații și întreținere, propune amenajarea de noi spații dejoacă, utilaje de agrement și asigură consultanță în întocmirea documentației necesare investițiilor noi;

 • 16.  întocmește procese verbale de constatare atunci când depistează distrugeri survenite în urma vandalizării sau folosirii necorespunzătoare a spațiilor;

 • 17.  întreprinde demersuri pentru obținerea autorizației de funcționare a parcurilor de distracții/spațiilor dejoacă de pe raza Sectorului 5, document emis de autoritățile publice locale;

 • 18.  Efectuează, atunci când exploatarea echipamentelor de agrement impune acest lucru, branșamentele necesare în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare;

 • 19.  Informează vizitatorii, printr-un panou de avertizare, amplasat la intrarea în parcul de distracții, despre: denumirea parcului de distracții, numărul autorizației de funcționare a parcului de distracții/spațiilor de joacă emisă de autoritățile publice locale, datele de identificare a administratorului, inclusiv adresa unde acesta are sediul, numerele de telefon ale serviciilor abilitate în gestionarea situațiilor de urgența ( Salvare, Pompieri, Poliție) și în domeniul protecției drepturilor consumatorilor;

 • 20.  Ține evidența echipamentelor pentru agrement, prin indicarea amplasamentului acestora pe harta parcului de distracții;

 • 21.  Verifică activitatea de amenajare și întreținere a parcurilor și zonelor verzi aferente locurilor dejoacă pentru copii aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 22. Administrează dotările specifice din parcuri: mobilier urban, obiecte dejoacă, agrement și sport, garduri împrejmuitoare și interioare;

 • 23.  Urmărește realizarea programelor de întreținere și reparații a dotărilor existente precum și a celor noi, informând conducerea instituției cu privire la stadiul de realizare a acestora;

 • 24.  Verifică sesizările și reclamațiile persoanelor fizice și juridice referitoare la deteriorarea sau intervențiile asupra zonelor verzi;

 • 25.  Inspectează lucrările de amenajare sau modernizare a locurilor de joacă, respectiv activitatea de montare a aparatelor dejoacă pentru copii, montarea de bănci tip parc;

 • 26. Asigură împreună cu Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 conservarea patrimoniului din administrare și sporirea gradului de siguranță a vizitatorilor;

 • 27.  Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și a proiectelor de hotărâri, când este cazul;

 • 28.  Asigură împrejmuirea parcului de distracții / spațiilor de joacă;

 • 29.  Asigură dotarea parcului de distracții cu alimentare cu apă curentă, toalete publice, canalizare, instalații de iluminat pe timpul nopții și mijloacele adecvate de colectare a gunoiului;

 • 30.  Asigură delimitarea aleilor de acces, astfel încât să evite intrarea vizitatorilor în raza de acțiune a echipamentelor pentru agrement aflate în mișcare sau în alte zone care pot prezenta pericol pentru viața, sănătatea sau securitatea acestora;

 • 31. Anunță imediat producerea oricărui accident sau incident grav autorităților competente;

 • 32. Asigură dotarea cu truse de prim ajutor pentru cazuri de urgență și afișarea în mod vizibil a locurilor unde acestea sunt amplasate, în parcul de distracții;

 • 33.  Pentru parcurile aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București, solicită și obține autorizația de Securitate la incendiu, în condițiile legii, și asigură mijloacele tehmice de apărare împotriva incendiilor, având obligația de a le păstra funcționale și în cantitățile necesare;

 • 34. în cazul lucrărilor urgente în care este necesară demontarea echipamentelor sau a unor părți din acestea, are obligația să semnalizeze corespunzător zona, în vederea evitării producerii unor accidente. Aceasta se va face prin împrejmuirea locului și aplicarea la vedere a afișajului „Pericol de accident!” sau „Echipament defect, a nu se utiliza, pericol de accident!”;

 • 35.  Are obligația cunoașterii legislației și a reglementărilor în vigoare referitoare la locurile dejoacă, utilajele de agrement, alimentație publică, și a asigurării respectării acestora;

 • 36.  Este prezent la toate inspecțiile organelor de îndrumare și control;

 • 37.  Elaborează și verifică respectarea regulamentului de organizare și funcționare al parcurilor;

 • 38.  Verifică modul de executare a lucrărilor de curățenie, întreținere, revizii pentru echipamentele din parcuri;

 • 39.  Are obligația de a asigura funcționarea corectă a echipamentelor din spațiile de joacă, în condiții de siguranță și securitate;

 • 40.  Asigură informarea beneficiarilor în legătură cu denumirea echipamentelor din spațiile de joacă/utilaje de agrement, potențialele pericole, modul adecvat de utilizare și comportamentul utilizatorilor;

 • 41.  Propune scoaterea din uz a echipamentelor care nu mai pot asigura securitatea beneficiarilor, din cauza uzurii, respectiv a exploatării necorespunzătoare sau vandalizării;

 • 42. Asigură, prin colaborarea cu Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, respectarea ordinii în spațiile de joacă prin inspecțiile periodice cu aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea regulamentului de utilizare a spațiilor dejoacă;

 • 43.  Are obligația de a aduce la cunoștință beneficiarilor programul de funcționare al parcurilor, prin afișaje montate la intrarea în parc precum și în incinta acestuia;

 • 44.  întreprinde demersuri, cu sprijinul Direcției Arhitect Șef, privind înaintarea către Primarul Sectorului 5 a documentațiilor necesare aprobării pentru persoanele fizice/juridice a ocupării terenurilor sau construcțiilor din parcuri, în vederea amplasării de echipamente de agrement, chioșcuri și tonete, inclusiv a locurilor dejoacă; ocuparea terenurilor din parc se face pe bază de contract, potrivit legii; pentru ocuparea acestor suprafețe, se vor percepe tarifele/taxele aprobate prin H.C.G.M.B;

 • 45.  Transmite, periodic, Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5, lista cu persoanele juridice și/sau fizice validate, care au obținut acordul Primarului Sectorului 5 pentru ocuparea domeniului public în parcurile administrate, în vederea încheierii contractelor și a încasării taxelor aferente;

 • 46.  Propune Primarului Sectorului 5, în cazul activităților nonprofit de interes public sau cu impact social promovate de organizații, fundații și alte asemenea, acordarea de scutiri de taxă pentru ocuparea domeniului public;

 • 47.  Urmărește, în colaborare cu Direcția Generală de Poliție Locala Sector 5, felul în care sunt respectate clauzele contractuale stabilite prin contracte și face propuneri de încetare, în cazul nerespectării lor;

 • 48. încheie protocoale pentru organizarea unor evenimente în parcurile administrate de Primăria Sectorului 5;

 • 49. întocmește proces - verbal de predare/primire a amplasamentelor/spațiilor care fac obiectul acordurilor de ocupare a domeniului public;

 • 50. la măsuri pentru eliberarea terenului/spațiului în cazul nerespectării clauzelor contractuale/acordurilor;

 • 51. Inventariază construcțiile existente în parcuri și întocmește un plan de situație cu amplasamentelor acestora;

 • 52. Stabilește proceduri operaționale pentru activitatea de administrare, monitorizare și control permanent, în scopul îndeplinirii în mod corespunzător și la timp a atribuțiilor specifice;

 • 53. în funcție de sesizările primite și de rezultatele verificărilor efectuate în teren, are obligația să întocmească, până cel târziu în data de 05 a fiecărei luni, „Programul lunar de lucrări”, respectiv „Programul de lucrări urgente”, în cazul în care se constată defecțiuni grave care pot constitui pericole pentru siguranța beneficiarilor;

 • 54. Verifică și soluționează sesizările cetățenilor și asociațiilor de proprietari privind activitățile de gestionare a spațiului verde și a parcurilor, în limita competențelor

 • 55. Participă la verificări și răspunde de modul de întocmire și decontare a situațiilor de lucrări pentru obiective de investiții (inclusiv documentația aferentă), reparații capitale (inclusiv documentația aferentă), reparații curente (inclusiv documentația aferentă) a principalelor servicii necesare bunei administrări a domeniului public si privat aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București, conform prevederilor din documentație, contracte și a condițiilor de finanțare cu încadrare în plafoanele de decontare și respectarea termenelor contractuale;

 • 56. întocmește procese verbale de constatare atunci când depistează distrugeri survenite în urma vandalizării sau folosirii necorespunzătoare a spațiilor;

 • 57. Acordă sprijin pentru obținerea autorizației de funcționare a parcurilor de distracții/spațiilor de joacă de pe raza Sectorului 5, document emis de autoritățile publice locale.

(2) COMPARTIMENTUL PATRIMONIU
 • 1.    Are ca obiect principal de activitate organizarea și coordonarea activităților de identificare, defalcare, evidențiere și reactualizare a inventarierii bunurilor aparținând domeniului public și privat al Sectorului 5 al Municipiului București, a fondului imobiliar de stat, precum și organizarea nomenclaturii stradale pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5;

 • 2.    întocmește, asigură și actualizează evidența imobilelor și a terenurilor aflate în proprietatea Municipiului București și/sau în administrarea Consiliului Local la Sectorului 5;

 • 3.    Urmărește și participă la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, pentru bunurile din domenialitatea proprie și domenialitatea Municipiului București;

 • 4.    întocmește evidența bunurilor ce aparțin domeniului public și domeniului privat al Sectorului 5. Prin bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București se înțeleg bunuri prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și bunurile de uz sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâri ale Consiliului Local sau Consiliului General, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau interes național. Prin bunuri aparținând domeniului privat, se înțeleg bunurile imobile (construcții și/sau terenuri) aflate în proprietatea Municipiului București și care nu fac parte din domeniul public;

 • 5.    Participă la inventarierea bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privai la Municipiului București, ori de câte ori este necesar;

 • 6.   Asigură evidența bunurilor din domeniul public/privat al Municipiului București și al Sectorului 5 transmise în administrarea regiilor autonome și instituțiilor de interes local și întocmește documentația necesară atunci când intervin schimbări din acest punct de ved ere;

 • 7.    întocmește rapoarte de specialitate cu privire la intrările și ieșirile din patrimoniu, modificarea administratorului bunurilor aflate în domeniul public și privat, în vederea actualizării evidențelor bunurilor ce aparțin Municipiului București și Sectorului 5, trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat;

 • 8.    Verifică periodic situația imobilelor, reactualizând documentațiile existente în funcție de modificările survenite pe teren și/sau în legislația la zi;

 • 9.    Furnizează informații privind regimul juridic, situațiajuridică, după caz, al unor bunuri la solicitarea instituțiilor publice, persoanelor fizice și juridice, conform evidențelor deținute și actelor normative în vigoare;

 • 10.   Comunică Direcției Economice toate datele necesare ca urmare a modificărilor survenite în structura sau natura patrimoniului pentru a fi consemnate în fișele contabile ale bunurilor’

 • 11.   Participă, în cadrul comisiei de casare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, la întocmirea formalităților de scoatere din funcțiune a bunurilor casate, cu respectarea legislației în materie;

 • 12.   îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

(3) SERVICIUL PARCAJE AUTO DE REȘEDINȚĂ
 • 1.  Ține evidența parcajelor de reședință din Sectorul 5;

 • 2.  încheie acorduri pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale;

 • 3.  Monitorizează lucrările de marcare și numerotare a locurilor din parcajele de reședință, precum și amplasarea panourilor indicatoare;

 • 4.  Verifică și constată în teren amplasamentele parcajelor de reședință, propunând înființarea de noi parcaje rezidențiale, propuneri pe care le înaintează, spre executare, Serviciului Investiții din cadrul Direcției Economice;

 • 5.  Asigură programarea la audiențele acordate de conducerea Primăriei Sectorului 5 -Primarul Sectorului 5, Viceprimarul Sectorului 5, Secretarul General al Sectorului 5;

 • 6.  Asigură asistență la audiențe și ține evidența acestora;

 • 7.  Urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsurilor la petițiile care sunt repartizate spre soluționare, transmite răspunsul către petiționar și se îngrijește de clasarea și arhivarea acestora;

 • 8.  Clasează petițiile care sunt anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului;

 • 9.  Actualizează periodic procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calității în concordanță cu modificările ce intervin în activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi, modificărilor legislative și a practicilor curente;

 • 10. Asigură, conform legii, accesul cetățenilor la informațiile de interes public;

 • 11. Asigură accesul la informațiile de interes public în format electronic, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, persoanelor care solicită accesul la informații de interes public;

 • 12. înaintează conducerii ori de câte ori se solicită, rapoarte cu privire la petițiile nesoluționate termenul legal;

 • 13. întocmește semestrial raport privind activitatea proprie de soluționare a petițiilor și îl înaintează conducerii;

 • 14. îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competenț elor legale;

 • 15. Punerea în executare a legilor si a celorlalte acte normative, Ordonanța de Urgen_ță a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Legea 286/2006, Legea 20/2014, Legea 677/2001.

(4) BIROUL AVIZE
 • 1. Avizează lucrările tehnico-edilitare ce urmează a fi efectuate pe raza Sectorului 5;

 • 2. Avizează branșamentele pentru rețelele edilitare, apă, gaze și electricitate;

Art. 29. DIRECȚIA TEHNICĂ

Face parte integrantă din organigrama funcțională a Primăriei Sectorului 5, fiind o structură cu atribuții de execuție, având în vedere că toate serviciile din subordinea sa lucrează permanent și direct cu cetățenii, atât în teritoriu cât și la sediul primăriei, pentru orice solicitare sau primire si eliberare de documente necesare acestora.

Direcția Tehnică asigură relațiile de specialitate cu toate instituțiile și organele administrației centrale și locale implicate în gestionarea activității economic-sociale de Ia nivelul Capitalei și Sectorului 5, precum și cu organizații neguvernamentale, civile, culturale sau de altă natură a căror activitate are impact asupra cetățenilor sau domeniului public.

(1) SERVICIUL VERIFICARE LUCRĂRI EDILITARE

Este serviciul specializat al Direcției Tehnice care asigură în principal monitorizarea permanenta a domeniului public de pe raza Sectorului 5, pe linia activităților desfășurate de operatorii serviciilor publice, respectiv:

 • •  salubrizare

 • •  reabilitare termică

Atribuții și răspunderi:

 • 1.  înaintează către RADET, sesizările cetățenilor, pentru remedierea deficiențelor privind furnizarea agentului termic și a apei calde menajere;

 • 2.  înaintează către S.C. Apa Nova București, sesizările cetățenilor, pentru remedierea deficiențelor privind furnizarea apei potabile;

 • 3.  înaintează sesizări pentru remedierea deficiențelor legate de iluminatul public;

 • 4.  înaintează către STB sesizări pentru remedierea deficiențelor aflate pe linia transportului în comun situat pe raza Sectorului 5;

 • 5.  înaintează sesizări către Consiliul General al Municipiului București - Administrația Străzilor, făcând propuneri pentru amplasarea de indicatoare rutiere privind circulația auto și pietonală;

 • 6.  înaintează către regiile prestatoare de servicii, sesizările cetățenilor sau agenților economici, pentru remedierea deficiențelor reclamate, aplicând sancțiuni contravenționale conform legislației în vigoare, când este cazul;

 • 7.  Asigură relațiile de specialitate ale Primăriei Sectorului 5 cu orice alți factori implicați, în activitatea de control și monitorizare a lucrărilor de investiții tehnico - edilitare de interes major în Capitală;

 • 8.  Colaborează cu operatorii serviciilor publice, precum și cu alte organe ale administrației centrale și locale în cadrul comandamentelor de specialitate convocate în situații de urgență sau oricând situația o impune;

 • 9.  Identifică și inventariază, în vederea includerii în programele anuale de reabilitare termică, toate blocurile de locuințe - condominii;

 • 10.  înștiințează asociațiile de proprietari privind înscrierea în programul local de reabilitare termică;

 • 11.  Include în baza de date și întocmește listele de priorități cu asociațiile de proprietari care au depus dosarele pentru reabilitare termică;

 • 12.  Asigură urmărirea întocmirii și semnării contractelor de mandat cu asociațiile de proprietari din clădirile de locuit nominalizate în programele anuale, în vederea continuării acțiunilor privind executarea lucrărilor de reabilitare termică;

 • 13.  Asigură obținerea din partea asociațiilor de proprietari a hotărârii adunării generale, privind acceptul de a include clădirea în programul de reabilitare termică și întocmirea dosarelor în vederea promovării lucrărilor;

 • 14. Notifică asociațiile de proprietari, aducându-le la cunoștință condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție, etapele de intervenții, costul estimat al reabilitării termice, condițiile de rambursare a costurilor care revin asociației și modul de finanțare a lucrărilor, în condițiile legislației în vigoare;

 • 15.  Pune la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice datele și documentele necesare fundamentării programelor anuale, conform normelor metodologice de aplicare OUG nr. 18/2009, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, versiune actualizată;

 • 16. în baza propunerilor fundamentate, participă la emiterea notelor de fundamentare pentru execuția de lucrări pentru obiective de investiții (inclusiv documentația aferentă), reparații capitale (inclusiv documentația aferentă), reparații curente (inclusiv documentația aferentă), a principalelor servicii necesare bunei administrări a domeniului public si privat aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 17. Participă la întocmirea documentelor primare necesare efectuării achizițiilor publice de lucrări pentru obiective de investiții (inclusiv documentația aferentă), reparații capitale (inclusiv documentația aferentă), reparații curente (inclusiv documentația aferentă), a principalelor servicii necesare bunei administrări a domeniului public si privat aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București - referate de necesitate, caiete de sarcini, note estimative, note de fundamentare, note justificative, etc.;

 • 18. Participă la elaborarea documentelor tehnice necesare organizării licitațiilor pentru proiectare și execuție de lucrări pentru obiective de investiții (inclusiv documentația aferentă), reparații capitale (inclusiv documentația aferentă), reparații curente (inclusiv documentația aferentă) a principalelor servicii necesare bunei administrări a domeniului public si privat aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 19. Colaborează cu Serviciile de specialitate , în vederea întocmirii Fișei de date a achizițiilor publice pentru proiectare și execuție de lucrări pentru obiective de investiții (inclusiv documentația aferentă), reparații capitale (inclusiv documentația aferentă), reparații curente (inclusiv documentația aferentă) a principalelor servicii necesare bunei administrări a domeniului public si privat aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 20. Asigură numirea unor membri în comisiile de evaluare a ofertelor;

 • 21. Transmite departamentului de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5 lista obiectivelor de investiții pentru care este necesar a se solicita certificat de urbanism, autorizația de construire, pentru execuția de lucrări pentru obiective de investiții, reparații capitale, reparații curente, a principalelor servicii necesare bunei administrări a domeniului public si privat aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 22. Participă la asigurarea, direct sau prin intermediul proiectanților, obținerii avizelor și acordurilor și a altor documente necesare elaborării documentației tehnico-economice, de la furnizorii de utilități, pentru execuția de lucrări pentru obiectivele de investiții, reparații capitale, reparații curente, necesare bunei administrări a domeniului public si privat aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 23.  Participă la programarea, pregătirea, urmărirea executării, verificarea situațiilor de lucrări și recepția lucrărilor de investiții aferente lucrărilor pentru obiective de investiții (inclusiv documentația aferentă), reparații capitale (inclusiv documentația aferentă), reparații curente (inclusiv documentația aferentă), a principalelor servicii necesare bunei administrări a domeniului public si privat aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 24. Participă în comisiile de recepție a lucrărilor, serviciilor și furnizare a produselor și verifică emiterea certificatelor constatatoare.

 • 25. Urmărește decontarea lucrărilor, prestarea serviciilor și furnizarea produselor ca urmare a contractelor încheiate, cu respectarea clauzelor și termenelor contractuale;

 • 26.  Prezintă periodic situații cu privire la stadiul de derulare a contractelor încheiate;

 • 27. Propune și centralizează necesarele în vederea întocmirii listei de investiții, listei lucrărilor de reparații curente și capitale, precum și a serviciilor și produselor aparținând domeniului public;

 • 28.  Asigură, coordonează, verifică, controlează și răspunde de folosirea și cercetarea documentelor în scopul rezolvării petițiilor și cererilor înaintate de persoane fizice și juridice;

 • 29.  Verifică și asigură păstrarea, conservarea, integritatea și securitatea documentelor;

 • 30.  Primește, ține evidența și răspunde în cadru legal la toate reclamațiile, sesizările și solicitările depuse de cetățeni;

 • 31.  Elaborează rapoarte pe cale ierarhică asupra activității;

 • 32. Participă în comisiile de recepție a lucrărilor, serviciilor și furnizare a produselor și verifică emiterea certificatelor constatatoare.

 • 33. Urmărește decontarea lucrărilor, prestarea serviciilor și furnizarea produselor ca urmare a contractelor încheiate, cu respectarea clauzelor și termenelor contractuale;

 • 34. Colaborează cu toate serviciile de specialitate ale Primăriei Sectorului 5, cu instituțiile publice de interes local și cu agențiile teritoriale de protecția mediului sau alte organe specializate, în vederea rezolvării cât mai rapide a problemelor comunității locale din Sectorul 5;

 • 35. Inițiază proiecte de acte normative, norme tehnice, reglementări și proceduri specifice;

 • 36. Urmărește, în colaborare cu Direcția Generală de Poliție Locala Sector 5, felul în care sunt respectate clauzele contractuale stabilite prin contracte și face propuneri de încetare, în cazul nerespectării lor;

 • 37. Stabilește proceduri operaționale pentru activitatea de administrare, monitorizare și control permanent, în scopul îndeplinirii în mod corespunzător și la timp a atribuțiilor specifice;

 • 38. Verifică, prin acțiuni programate sau inopinate, în baza rapoartelor primite de la Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5, modul în care societățile de salubrizare prestează serviciile delegate;

 • 39. întocmește pe baza rapoartelor lunare transmise de către societatea de salubrizare situații și rapoarte solicitate de către instituțiile de control;

 • 40. Colaborează împreună cu Serviciul Protecția Mediului și Ecologie Urbană pentru implementarea și verificarea activității de colectare selectivă a deșeurilor;

 • 41. Elaborează, monitorizează și evaluează planul de gestiune al deșeurilor pe raza Sectorului 5;

 • 42. Duce la îndeplinire orice sarcină trasată de șeful ierarhic superior;

 • 43. Răspunde și participă activ la orice sarcină dispusă de Primarul Sectorului 5;

(5) BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE
 • 1.  Eliberează acorduri de funcționare pentru activitățile desfășurate de agenții economici, conform legislației în vigoare;

 • 2.  în cazul existenței unei necorelări între documentele depuse și activitatea desfășurată, îndrumă agentul economic în vederea intrării în legalitate;

 • 3.  Eliberează autorizații de funcționare pentru activitățile de alimentație publică, activități recreative și distractive, pentru piețe, cât și pentru parcurile și spațiile de joacă de pe raza Sectorului 5, conform legislației în vigoare;

 • 4.  Eliberează acorduri de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale sezoniere, temporare, permanente sau ambulante pe domeniul public, conform legislației în vigoare;

 • 5.  Eliberează acorduri de funcționare pentru operatorii economici care solicită terase sezoniere sau permanente;

 • 6.  întocmește și actualizează permanent lista agenților economici de pe raza Sectorului 5;

 • 7.  Organizează primirea și rezolvarea petițiilor care au legătură cu activitatea biroului;

 • 8.  Sesizează organele de control în urma unor nereguli constatate sau reclamate care fac obiectul de activitate al acestora;

 • 9.  Arhivează documentele serviciului.

(6) COMPARTIMENTUL SPAȚII DE LOCUIT ȘI SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE
 • 1.  Primește, verifică și ia în evidența dosarele petenților care solicită locuințe în baza Legii nr. 152/1998, și Legii locuinței nr. 114/1996 cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.   Verificarea în teren a autenticității datelor declarate și a constatării situației familiale la fața locului în ceea ce privește cererile pentru acordarea unei locuințe conform Legii nr. 114/1996;

 • 3.  întocmește rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri referitoare la stabilirea criteriilor de punctaj în baza Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • 4.  Analizează, evaluează și întocmește fișele nominale de punctaj necesare includerii pe listele de priorități stabilite conform Legii locuinței nr. 114/1996 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe în vederea repartizării locuințelor din fondul locativ și a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), pe baza criteriilor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5;

 • 5.  Supune anual aprobării Consiliului Local al Sectorului 5, listele de priorități avizate de Comisia socială pentru repartizarea locuințelor, ulterior fiind date publicității prin afișare într-un loc accesibil publicului și pe pagina de internet;

 • 6.  întocmește documentația necesară în vederea repartizării locuințelor ce fac obiectul următoarelor acte normativei Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, Legea nr. 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, OUG 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și HCGMB nr. 42/2003, HCL NR. 49/2014;

 • 7.  întocmește borderoul de locuințe ce urmează a fi repartizate conform procesului — verbal al Comisiei pentru repartizarea locuințelor, instituită în acest sens;

 • 8.   Verifică în vederea avizării dosarele persoanelor care solicită schimburi de locuință, transcrieri de contracte de închiriere, intrări în spațiu (aceste dosare sunt întocmite de instituțiile de administrare a fondului imobiliar conform HCGMB nr. 42/2003 );

 • 9.   Verifică și soluționează cererile de schimb de locuințe precum și cele de modificare a contractelor de închiriere pentru locuințele administrate de Sectorul 5 privind transcrierea, includerea sau radierea unor persoane în/din fișa suprafeței locative;

 • 10.  Verifică în teren și întocmește documentația necesară extinderilor de spațiu solicitate de către locatarii Spațiilor administrate de Consiliul Local al Sectorului 5;

 • 11.  întocmește listele de priorități, pe categorii de locuințe (sociale, cu chirie pentru tineri, în vederea contractării sau cumpărării, ș.a.), structurate pe număr de camere, în funcție de punctajul obținut și le supune spre aprobare, în fiecare an, Consiliului Local al Sectorului 5;

 • 12.  întocmește referate și le înaintează „Comisiei de analiză și aprobare a locuințelor” în vederea aprobării și emiterii repartițiilor;

 • 13.  Colaborează cu Direcția Juridică în ceea ce privește solicitarea unor puncte de vedere cu privire la dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată;

 • 14.  Conform aprobărilor completează repartițiile și comunicările către Administrația Fondului Imobiliar în vederea încheierii contractelor de închiriere a locuințelor;

 • 15.  Primește, înregistrează și rezolvă operativ corespondența repartizată pentru soluționare de către conducerea executivă, întocmește răspunsurile și le înaintează conducerii executive;

 • 16.  Acordă consultanță de specialitate tuturor cetățenilor interesați de obținerea de locuințe;

 • 17.  Efectuează controale în teren pentru depistarea de locuințe libere sau ocupate abuziv, locuințe aflate in administrarea Sectorului 5;

 • 18.  îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

 • 19. întocmește, înregistrează și gestionează contractele de închiriere pentru locuințe aflate în administrarea Sectorului 5. Verifică periodic sau ori de câte ori este nevoie, modul de întreținere și exploatare a locuințelor de către chiriași.

Art. 30. DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

Misiunea direcției este dezvoltarea strategică a Sectorului 5, prin elaborarea și implementarea de proiecte cu finațare nerambursabilă, prin identificarea de surse de finațare rambursabile pentru proiecte, prin Instituții Finaciare Internaționale - IFI (Banca Mondială, BERD, BEI etc.), agenții de raiting, prin crearea și implementarea de proiecte în parteneriat public-privat, prin gestionarea relațiilor cu investitorii interni sau externi, prin reprezentarea intereselor economice ale Sectorului 5.

Totodată, direcția de dezvoltare asigură desfășurarea procedurilor de achiziții publice ale direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București, precum și condițiile administrative necesare pentru desfășurarea activităților de lucru.

(1) SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
 • 1. Elaborează Planul anual al achizițiilor publice, în baza propunerilor compartimentelor de specialitate;

 • 2. Asigură întocmirea documentațiilor privind organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice si licitații;

 • 3. întocmește rapoarte și analize privind activitatea de achiziții publice si licitații;

 • 4. Acordă asistență în domeniul de activitate;

 • 5. întocmește documentația de atribuire (fișa de date, formulare) exclusiv documentația tehnică;

 • 6. întocmește Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă;

 • 7. întocmește Nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;

 • 8. întocmește referatul pentru numirea comisiei de evaluare, comisiei de negociere, sau a comisiei de rezolvare a contestațiilor;

 • 9. întocmește documentația procedurii de licitație (excepție documentația tehnica : caietele de sarcini, studii de oportunitate)

 • 10. întocmește anunțul de intenție/participare/atribuire și-l comunică conform legislației în domeniul achizițiilor publice;

ÎL întocmește documentele necesare în vederea alocării sumelor necesare și achitării anunțurilor pentru proceduri;

 • 12. Pune la dispoziția operatorilor economici interesați, documentația de atribuire, asigură publicitatea procedurilor în conformitate cu prevederile legale;

 • 13. Asigură desfășurarea procedurilor și secretariatul comisiilor (redactează procesele verbale de deschidere, de negociere, rapoartele de atribuire, comunicarea rezultatelor procedurilor);

 • 14. întocmește contractele de achiziții publice, asigura din dosarul achizitiei/licitatiei, documentația necesară (caiet de sarcini, propunere tehnică, propunere financiară și orice alte documente menționate ca fiind anexe la contract) în vederea finalizării procedurilor, prin încheierea contractelor;

 • 15. Participă ca membri în comisiile de evaluare a ofertelor pentru achiziții publice;

 • 16. Asigură publicitatea contractelor atribuite, în conformitate cu prevederile legale;

 • 17. Asigură corespondența cu Agenția Naționala a Achizițiilor Publice privind verificarea in conformitate cu legislația aplicabilă din domeniul achizițiilor publice a documentației de atribuire aferentă contractelor de achiziție publică, precum și fiecare anunț de intenție, anunț/invitație, pentru contractele a căror valori de estimare, în lei, fără T.V.A. depășesc plafoanele stabilite de legislația în domeniul achizițiilor publice;

 • 18. Asigură corespondența, în cazul contestațiilor cu Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor - București

 • 19. întocmește raportările pentru Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice - București;

 • 20. întocmește dosarul achiziției publice;

 • 21. întocmește contractul de achiziție publică;

 • 22. Transmite contractul de achiziție semnat, împreună cu anexele acestuia, către compartimentele de specialitate;

 • 23. întocmește documentele necesare restituirii garanțiilor de participare;

 • 24. Contribuie la implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, rambursabilă din fonduri naționale sau internaționale.

 • 25. Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituției;

 • 26. Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul și soft în vederea elaborării propunerilor pentru :

 • •  programul anual al achizițiilor publice, până la 15 septembrie;

 • •  programul de investiții anual și multianual;

 • •  elaborararea și aprobarea bugetului pentru anul următor;

 • 27. Colaborează cu Compartimentul Management Informațional și Strategii de Informatizare la elaborarea documentațiilor de achiziție a tehnicii de calcul și soft solicitate;

 • 28. Comunică Compartimentul Management Informațuional și Strategii de Informatizare documentațiile tehnice și de utilizare a aplicațiilor informatice achiziționate direct;

 • 29. Comunică Compartimentul Management Informațuional și Strategii de Informatizare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice și contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

(2) COMPARTIMENTUL INVESTIȚII

Realizarea de investiții prin parteneriat public-privat

 • 1.  Realizarea strategiei pentru implementarea de proiecte în parteneriat public-privat

 • 2.  Identificarea proiectelor oportune pentru implementare prin parteneriat-public-privat

 • 3.  Demararea procedurilor de selecție a partenerilor privați;

 • 4.  Monitorizarea contractelor de parteneriat public-privat;

Creșterea din punct de vedere calitativ și cantitativ a investițiilor în Sectorul 5 al Municipiului București:

 • 5. Colaborează cu celelalte compartimente pentru stabilirea de relații cu agenți economici din țară și străinătate, precum și cu unitățile administrative aflate în relații de înfrățire și parteneriat cu Primăria Sectorului 5 al Municipiului București

 • 6. Contribuie la organizarea vizitelor ce privesc domeniul relațiilor economice a delegațiilor care se deplasează în orașele înfrățite și partenere

Promovarea intereselor economice ale Sectorului 5 a Municipiului București

 • 7. îndrumă pe cei interesați în activitățile lor de investigare, cercetare și cooperare în plan economic

 • 8. Dezvoltă, propune, sprijină și îndrumă proiectele de investiții și cooperare în ariile de interes pentru Sectorul 5 al Municipiului București

 • 9.  Extrage, prelucrează, stochează și diseminează informațiile necesare pentru întocmirea unei baze de date privind potențialul de investiții străine în Sectorul 5 al Municipiului București

 • 10. Stimulează și organizează întâlniri între reprezentanți ai mediului de afaceri și administrația locală

 • 11. Organizează și reprezintă Sectorul 5 al Municipiului București la târguri, expoziții, conferințe, simpozioane, mese rotunde etc.

Identificarea surselor alternative de finațare

 • 12. Gestionarea relațiilor primăriei cu instituțiile financiare internaționale (IFI): Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, agențiile internaționale de credit rating etc.

 • 13. Identificarea programelor și proiectelor de finațări internaționale rambursabile

 • 14. Gestionarea negocierilor cu instituțiile finaciare internaționale în vederea obținerii de finanțări

 • 15. Identificarea instrumentelor finaciare în vederea creșterii bugetului de investiții al Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București

 • 16. Identificarea de surse alternative de finațare pentru implementarea proiectelor Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București

Reprezentarea în plan extern a instituției

 • 17. Inițiază, implementează și evaluează proiecte bilaterale/trilaterale din domeniul relațiilor externe cu orașe partenere ale Sectorului 5 al Municipiului București

 • 18. Menține relațiile de bună colaborare cu reprezentanții orașelor înfrățite cu Sectorul 5 al Municipiului București

 • 19. Identifică noi orașe partenere ale Sectorului 5 al Municipiului București și supune spre aprobare propunerile de înfrățire/colaborare

 • 20. Supune spre aprobare noile cereri de înfrățire/colaborare venite din partea unor orașe din străinătate

 • 21. Organizează vizitele oficiale ale delegațiilor străine/misiunilor diplomatice străine în Sectorul 5 al Municipiului București

 • 22. Organizează vizitele și delegațiile Sectorului 5 al Municipiului București în străinătate

 • 23. Organizarea/co-organizarea evenimentelor de relații externe desfășurate sub egida primăriei și a Consiliului Local al Sectorului 5 a Municipiului București

 • 24. Realizează, solicită și administrează bugetul anual de cheltuieli pe care le presupune activitatea biroului;

 • 25. Asigură evidența corespondenței primite în cadrul compartimentului, rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.

 • 26. îndeplinește orice alte dispoziții date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului.

Promovarea proiectelor de investiții întocmite la nivelul altor direcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București

 • 27. întocmește listele de investiții ale Sectorului 5, cu specificarea surselor de finanțare, având la bază notele de fundamentare aprobate/emise de celelalte servicii/compartimente de specialitate;

 • 28. Propune, când este cazul, redistribuirea fondurilor între obiectivele de investiții cuprinse în programul de investiții;

 • 29. Inițiază proiecte de hotărâri ale Consiliului Local Sector 5 privind încheierea de protocoale/convenții pentru finanțare și/sau realizarea proiectelor de investiții;

 • 30. întocmește, în colaborare cu direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, și supune aprobării Consiliului Local Sector 5 listele cu propunerile privind programele anuale de investiții ale Sectorului 5;

 • 31. îndeplinește orice alte dispoziții date de către Primar, care, prin natura lor, sunt de competență sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului.

(3) SERVICIUL ADMINISTRATIV, TRANSPORT, ÎNTREȚINERE
 • 1.  Participă la organizarea și efectuarea activității de inventariere a patrimoniului;

 • 2.  Centralizează listele cu necesarul de materiale comunicat de direcțiile/serviciile/birourile din cadrul instituției;

 • 3.  Asigură funcționarea corespunzătoare a aparaturii, instalațiilor, centralelor termice și echipamentelor din sediul Primăriei Sectorului 5 sau perimetrul acesteia;

 • 4.  Asigură efectuarea legăturilor telefonice solicitate de către direcțiile, serviciile, birourile, compartimentele din Primăria Sectorului 5;

 • 5.  Urmărește și controlează modul de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale, apei potabile și evacuarea apelor uzate din instituție și pentru locațiile aflate în administrare;

 • 6.   Urmărește și controlează modul de derulare a contractului de salubritatea, încheiat pentru sediul Primăriei Sectorului 5 și celelalte locații aflate în administrare;

 • 7.  Asigură contractarea materialelor electrice, mecanice, de instalații etc, necesare întreținerii imobilelor din patrimoniul Primăriei Sectorului 5;

 • 8.  Organizează și asigură curățenia în sediul Primăriei Sectorului 5, prin lucrătorii din subordine;

 • 9.  Asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru și de protecție a personalului din subordine;

 • 10. Asigură reîncărcarea periodică a stingătoarelor din dotarea sediului Primăriei Sectorului

5 și din celelalte locații aflate în administrare;

 • 11. Prin magazineri gestionează și ține evidența primară a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, furniturilor de birou, imprimantelor și tipizatelor cu regim special, a consumabilelor, materialelor și pieselor de schimb pentru copiatoare, calculatoare și imprimante, materialelor de curățenie, echipamentelor de lucru și de protecție, a carburanților și lubrefianților etc;

 • 12. în baza referatelor aprobate de cei îndreptățiți sau a contractelor încheiate, întocmește notele de intrare - recepție și constatare a diferențelor, bonurilor de consum, de mișcare, de transfer, predare- primire etc., operându-le în fișele de magazie;

 • 13. întocmește ordonanțările de plată pentru facturile ce fac obiectul contractelor/achizițiilor directe urmărite de acest serviciu;

 • 14. Organizează și desfășoară întreaga activitate de administrare, gestionare, gospodărire, exploatare și întreținere a bunurilor din patrimoniul Primăriei Sectorului 5;

 • 15. Asigură spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții optime a angajaților Primăriei Sectorului 5;

 • 16. Asigură buna funcționare a centralei telefonice, a sistemului audio, a sistemului de alarmare efracție, detecție automată de incendiu, precum și a celorlalte echipamente tehnice din dotarea instituției și pentru locațiile aflate în administrare;

 • 17. Asigură și întocmește documentațiile tehnice necesare perfectării contractelor de utilități, servicii și lucrări cu furnizorii și urmărește derularea acestora pe specificul său de activitate;

 • 18. Asigură condiții optime de folosire a sălii de ședințe și se îngrijește de dotarea și buna funcționalitate a acesteia;

 • 19. Asigură dotarea cu mobilier pentru spațiile aflate în administrarea Primăriei Sectorului 5;

 • 20. împreună cu Direcția Generală de Poliție Locală întocmește planurile de pază pentru obiectivele Primăriei Sectorului 5.

 • 21. Asigură buna funcționare a aparatelor de aer condiționat și a copiatoarelor din dotare;

 • 22. Analizează situația convorbirilor telefonice lunare, reactualizează dispoziția și anexele acesteia privind plafoanele de cheltuieli cu telefoanele fixe și mobile, conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • 23. Centralizează referatele de necesitate primite de la direcțiile/serviciile/ birourile/compartimentele Primăriei Sectorului 5 pentru bidoanele cu apă, le comandă la furnizor și se îngrijește de distribuirea acestora;

 • 24. Desfășoară activități necesare organizării și coordonării parcului auto al Primăriei Sectorului 5;

 • 25. întocmește documente legale și necesare asigurării echipamentelor, materialelor și a pieselor de schimb sau pentru contractarea service-ului auto, prin intermediul Direcției Achiziții Publice;

 • 26. întocmește referate și caiete de sarcini pentru contractarea, în condițiile legii, a carburanților auto și asigurărilor RCA și CASCO;

 • 27. Calculează consumul normat de carburanți și lubrifianți pentru fiecare autovehicul al parcului auto propriu și urmărește încadrarea în consumurile legale sau cele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 5. Face propuneri de imputare pentru consumurile depășite;

 • 28. Urmărește consumurile de piese de schimb, materiale, carburanți și uleiuri;

 • 29. Ține evidența rulajului anvelopelor pentru fiecare autovehicul în parte;

 • 30. Răspunde de parcarea în siguranță a parcului propriu de autovehicule; Organizează și asigură transportul personalului din Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 care e deplasează în interes de serviciu.

(4) SERVICIUL PROIECTE

Elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă

 • 1.  Elaborează și promovează documentele necesare punerii în valoare a oportunităților de finanțare în raport cu politicile, programele și proiectele publice specifice Primăriei Sectorului 5;

 • 2. Contribuie la elaborarea și prelucrarea listelor obiectivelor de investiții din fonduri europene/internaționale nerambursabile, precum și din alte surse;

 • 3. Participă la implementarea diferitelor strategii, politici și programe realizate la nivelul Primăriei Sectorului 5;

 • 4. Participă la seminarii de pregătire/instruire pentru contractarea/monitorizarea de proiecte;

 • 5. Inițiază și implementează proiecte/programe vizând dezvoltarea locală;

 • 6. întocmește, la cerere, documente de raportare privind stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5;

 • 7. Urmărește realizarea obiectivelor din Strategia de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5;

Elaborarea documentației necesare accesării de finațări nerambursabile

 • 8.  Identifică surse de finanțare interne și externe pentru programele și proiectele necesare implementării Strategiei de Dezvoltare Durabilă;

 • 9.  Inițiază și propune modificări ale actelor normative specifice domeniilor de competență și formulează puncte de vedere asupra Ghidului Solicitantului;

 • 10. Identifică, propune și atrage proiecte de interes regional și local;

 • 11. Solicită elaborarea de studii și proiecte în vederea depunerii cererilor de finanțare;

 • 12. întocmește studii și analize vizând dezvoltarea socială, culturală și economică locală;

 • 13. Colaborează cu compartimentele specializate ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 în vederea constituirii Unităților de Implementare a proiectelor;

 • 14. Alcătuiește echipa de proiect ținând cont de aria de specialitate a fiecărui membru, disponibilitatea membrilor în timpul derulării proiectului, tipul de activități în care aceștia sunt implicați;

 • 15. întocmește documentele de raportare periodică privind stadiul implementării proiectului, rapoartele de monitorizare și evaluare a proiectelor;

 • 16. Asigură comunicarea cu Organismele Intermediare responsabile de derularea programelor cu finanțare internațională, păstrând legătura între finanțatori și instituție;

 • 17. Răspunde la clarificările solicitate de Autoritățile de Management, Organismele Intermediare și alte instituții cu atribuții de monitorizare, verificare și control;

Implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabila

 • 18. Coordonează și gestionează procedurile de implementare a tuturor proiectelor elaborate și care au primit finanțare prin programele operaționale;

 • 19. Planifică, implementează, dezvoltă, monitorizează, administrează și întreține sistemul unic de management al informațiilor legate de proiectele care au obținut finanțare europeană;

 • 20. Monitorizează indicatorii de realizare a proiectelor asumați prin contractele de finanțare;

 • 21. Răspunde la clarificările solicitate de Autoritățile de Management, Organismele Intermediare și alte instituții cu atribuții de monitorizare, verificare și control;

 • 22. Realizează un sistem de arhivare a programelor/proiectelor din domeniul de activitate, conform legislației în vigoare și a cerințelor UE;

îndeplinește orice alte atribuții date de Primar care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului.

(5) COMPARTIMENTUL MANAGEMENT INFORMAȚIONAL ȘI STRATEGII DE INFORMATIZARE
 • 1.  Identifică tehnologiile de importanță strategică, elaborează, propune conducerii și ulterior, cu acceptul acesteia, adoptă măsurile speciale pentru a asigura interesele pe termen scurt, mediu și lung ale instituției;

 • 2.  Dezvoltă strategiile de inovare și tehnologie ce asigură o bună desfășurare a activităților și proiectelor în cadrul instituției, în vederea creării unui mediu productiv, transparent și facil;

 • 3.  Facilitează accesul la proiectele IT&C ce vor oferi cetățenilor o viață mai bună într-un oraș inteligent;

 • 4.  Oferă suport întregii instituții în domeniul dezvoltării tehnologice și inovare IT&C^

 • 5.  Colaborează îndeaproape cu echipele cheie de fonduri europene și achiziții publice, în domeniul dezvoltării tehnologice și inovare IT&C;

 • 6.  Coordonează zona tehnologică și propune conducerii instituției măsurile necesare în vederea dezvoltării proiectelor de infrastructură, telecomunicații și IT;

 • 7.  Dezvoltă ghiduri tehnice și standarde „best-practices” în zona tehnologică, care vor fi aplicate în cadrul întregii instituții;

 • 8.  Coordonează zona de suport tehnic în instituție, acoperind o gamă largă de aspecte tehnologice;

 • 9.  Asigură consultanță tehnică de înaltă calitate conducerii instituției cu privire la aspectele tehnice ale obiectivelor stabilite și proiectelor în desfășurare;

 • 10.  Dezvoltă și implementează strategia, planurile de acțiune și proiecte pentru instituție, în colaborare cu personalul desemnat în acest scop;

 • 11. Asigură automatizarea proceselor IT complexe, care să îmbunătățească activitățile interne ale instituției;

 • 12.  Stabilește strategia de informatizare pe termen scurt, mediu și lung a Primăriei Sectorului 5;

 • 13. Monitorizează și evaluează măsurile de implementare a strategiei de informatizare a administrației publice locale a Primăriei Sectorului 5;

 • 14.  Gestionează și exploatează corespunzător datele în cadrul instituției, prin asigurarea unui mediu securizat, care protejează proprietatea și datele din instituție;

 • 15. Gestionează și monitorizează încărcarea datelor publice pe site-ul www.sector5.ro;

 • 16. Colaborează cu departamentele de resort în ceea ce privește administrarea și buna funcționare a poștei electronice a instituției;

 • 17. Colaborează cu toate compartimentele Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5, pentru stabilirea strategiei de informatizare a activității desfășurate de fiecare compartiment, prin analiza permanentă asupra sistemului informațional și propunerea de soluții de informatizare adecvate;

 • 18.  Contribuie la gestionarea și administrarea utilizatorilor rețelei de calculatoare existentă în Primăria Sectorului , în concordanță cu politicile de securitate și coordonează implementarea sistemului informatic;

 • 19.  Asigură asistență și îndrumare tehnică a personalului din cadrul instituției în vederea utilizării eficiente și corecte a aplicațiilor informatice implementate;

 • 20.  Se documentează continuu privind noutățile apărute în domeniul Tehnologiei Informației, precum și modificările legislative care reglementează activitatea compartimentului, prin participarea la simpozioane, conferințe, prezentări, etc;

 • 21. Utilizează eficient tehnica de calcul din dotare și nu permite accesul persoanelor neautorizate la aceasta;

 • 22. Asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date și protecția datelor personale;

 • 23. Asigură buna funcționare a sistemului informatic al Primăriei Sectorului 5, precum și a legăturii acestuia cu alte sisteme informatice;

 • 24.  Stabilește necesitățile de tehnică de calcul și programe informatice ale compartimentelor Primăriei Sectorului 5 și propune achizițiile necesare;

 • 25. Propune achiziționarea de consumabile pentru tehnica de calcul în baza evaluării solicitărilor formulate în scris de compartimentele de specialitate;

 • 26.  Participă, în calitate de consultant tehnic de specialitate în informatică, la selecțiile de oferte sau licitațiile organizate pentru achizițiile de tehnică de calcul (hardware și software);

 • 27.  Participă împreună cu furnizorii de programe software la realizarea analizei în vederea implementării programelor;

 • 28. întreține și depanează din punct de vedere hardware rețeaua de calculatoare, asigurând interfața cu firma de service hardware și cu furnizorul de servicii Internet;

 • 29.  Asigură administrarea rețelei de calculatoare;

 • 30.  Instalează și menține în stare de funcționare sistemele de operare pe calculatoarele aflate în dotarea compartimentelor instituției;

 • 31. Asigură asistență și îndrumare tehnică personalului instituției care are în dotare tehnică de calcul, în ceea ce privește utilizarea rețelei, a calculatoarelor și imprimantelor, cât și a aplicațiilor software.

Art. 31. DIRECȚIA DE CONTROL

(1) SERVICIUL CORP DE CONTROL
 • 1.  Execută dispozițiile Primarului Sectorului 5 privind declanșarea acțiunilor de control în cadrul structurilor din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 și propune modalități de soluționare a cazurilor repartizate;

 • 2.  în cazul acțiunilor de control, solicită note de relații de la persoanele controlate, documente și acte oficiale, pentru a fi analizate și concluzionate în procesele - verbale sau rapoartele de control;

 • 3.  Verifică și propune măsuri privind cazurile semnalate în legătură cu corupția, traficul de influență, sustrageri de valori și bunuri materiale de natură a prejudicia patrimoniul și imaginea Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 4.  Colaborează cu celelalte direcții, servicii, birouri și compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București, în baza dispozițiilor exprese ale Primarului Sectorului 5;

 • 5.  Colaborează cu organele specializate în vederea definitivării acțiunilor de control;

 • 6.  La solicitarea Primarului Sectorului 5, asigură reprezentarea Primăriei Sectorului 5 la manifestările organizate de diferite instituții;

 • 7.  Extinde controlul, în vederea stabilirii eventualelor prejudicii, cu ocazia semnalării unor iregularități, constatate de serviciile cu atribuții în acest sens și, în cazul depistării unor deficiențe, propune recuperarea sumelor încasate necuvenit și sesizează instituțiile abilitate ale statului;

 • 8.  Primește hotărârile adoptate de către Consiliul General al Municipiului București, Consiliul Local al Sectorului 5, dispozițiile emise de către Primarul Sectorului 5 și urmărește și verifică modul în care acestea, precum și celelalte acte normative emise de autoritățile statului, sunt duse la îndeplinire de către structurile aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

 • 9.  Propune spre aprobare obiectivele specifice controlului intern astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile și integrate misiunii Primăriei Sectorului 5 și obiectivelor de ansamblu ale instituției;

 • 10. Elaborează planul anual de acțiuni și îl supune aprobării Primarului Sectorului 5;

 • 11. Efectuează acțiuni de control la nivelul structurilor aparținând Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5, atât în baza planului anual de acțiuni, aprobat, cât și din dispoziția Primarului Sectorului 5;

 • 12. Urmărește înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, în mod adecvat, a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de cei în drept;

 • 13. Formulează propuneri de optimizare a activității administrative și de management al structurilor verificate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului și, după aprobarea acestora de către Primarul Sectorului 5, verifică modul în care acestea sunt «duse la îndeplinire; în situația în care acestea nu sunt duse la îndeplinire, va informa conducătorul instituției, pentru adoptarea măsurilor ce se impun;

 • 14. In cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, primește formularul de constatare și raportare a iregularităților întocmit de structura de audit public intern din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5, în condițiile legii;

 • 15. Analizează situația raportată în urma controlului de audit public intern efectuat, propune măsuri de soluționare a iregularităților constatate și le supune spre aprobare Primarului Sectorului 5;

 • 16. Face propuneri de eficientizare a activității, în urma acțiunilor de control efectuate;

 • 17. Verifică îndeplinirea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse în somațiile emise și repartizate de Primarul Sectorului 5;

 • 18. întocmește rapoarte de control intern, note și informări cu privire la aspectele verificate;

 • 19. Ține sub strictă supraveghere și evidență datele cu caracter personal, precum și dosarele întocmite în urma controalelor efectuate și răspunde direct de confidențialitatea lor;

 • 20. înaintează spre aprobare Primarului Sectorului 5 rapoartele de control și ulterior le aduce la cunoștință terților;

 • 21. Respectă prevederile în domeniul managementului calității;

 • 22. Răspunde de implementarea prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvern nr. 600/2018.

 • 23. Execută orice sarcini atribuite de Primarul Sectorului 5.

(2) SERVICIUL CONTROL INSTITUȚII PUBLICE SUBORDONATE CLS 5
 • 1.   Primește, verifică și răspunde în termen legal petițiilor ce sunt repartizate structurii;

 • 2.  Execută dispozițiile primarului privind declanșarea acțiunilor de control în cadrul instituțiilor publice descentralizate, subordonate Consiliului Local Sector 5, și propune modalități de soluționare a cazurilor repartizate;

 • 3.  în cazul acțiunilor de control, solicită note de relații de la persoanele controlate, documente și acte oficiale, pentru a fi analizate și concluzionate în procesele - verbale sau rapoartele de control;

 • 4.  Verifică și propune măsuri privind cazurile semnalate în legătură cu corupția, trafi

de influență, sustrageri de valori și bunuri materiale de natură a prejudicia patrimoniul și imaginea Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 5.  Colaborează cu celelalte direcții, servicii, birouri și compartimente din cadrul Sectorului 5 al Municipiului București, atât din Aparatul de Specialitate, cât și cu cele din cadrul instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 5, în baza dispozițiilor exprese emise de Primarul Sectorului 5;

 • 6.  Colaborează cu organele specializate în vederea definitivării acțiunilor de control;

 • 7.  Extinde controlul, în vederea stabilirii eventualelor prejudicii, cu ocazia semnalării unor iregularități, constatate de serviciile cu atribuții în acest sens și, în cazul depistării unor deficiențe recuperează sumele încasate necuvenit și sesizează instituțiile abilitate ale statului;

 • 8.  Primește hotărârile adoptate de către Consiliul General al Municipiului București, Consiliul Local al Sectorului 5, dispozițiile emise de către Primarul Sectorului 5 și urmărește și verifică modul în care acestea, precum și celelalte acte normative emise de autoritățile statului, sunt duse la îndeplinire de către structurile subordonate Consiliul Local al Sectorului 5;

 • 9.  Propune spre aprobare obiectivele specifice controlului intern, astfel încât acestea să fi adecvate, cuprinzătoare, rezonabile și integrate misiunii Primăriei Sectorului 5 și obiectivelor de ansamblu ale instituțiilor publice descentralizate, subordonate Consiliului Local Sector 5;

 • 10. Elaborează planul anual de acțiuni și îl supune aprobării Primarului Sectorului 5;

 • 11. Efectuează acțiuni de control la nivelul instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 5, atât în baza planului anual de acțiuni, aprobat, cât și din dispoziția Primarului Sectorului 5;

 • 12. Urmărește înregistrarea și păstrarea, în condițiile legii, în mod adecvat, a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de cei în drept;

 • 13. înregistrează de îndată și în mod corect operațiunile și evenimentele semnificative;

 • 14. Formulează propuneri de optimizare a activității administrative și de management al instituțiilor publice descentralizate verificate și, după aprobarea acestora de către Primarul Sectorului 5, verifică modul în care acestea sunt duse la îndeplinire; în situația în care acestea nu sunt duse la îndeplinire, va informa conducătorul instituției, pentru adoptarea măsurilor

ce se impun;

 • 15. In cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, primește formularul de constatare și raportare a iregularităților întocmit de structura de audit public intern din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5, în condițiile legii;

 • 16. Analizează situația raportată în urma controlului de audit public intern efectuat, propune măsuri de soluționare a iregularităților constatate și le supune spre aprobare Primarului Sectorului 5;

 • 17. Face propuneri de eficientizare a activității, în urma acțiunilor de control efectuate;

 • 18. Verifică îndeplinirea, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse în somațiile emise și repartizate de Primarul Sectorului 5;

 • 19. întocmește rapoarte de control intern, note și informări cu privire la aspectele verificate;

 • 20. Ține sub strictă supraveghere și evidență datele cu caracter personal, precum și dosarele întocmite în urma controalelor efectuate și răspunde direct de confidențialitatea lor;

 • 21. înaintează spre aprobare Primarului Sectorului 5 rapoartele de control și ulterior le aduce la cunoștință terților;

 • 22. Respectă prevederile în domeniul managementului calității;

 • 23. Răspunde de implementarea prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018.

 • 24. Execută orice sarcini atribuite de Primarul Sectorului 5.

Art. 32. DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET ȘI SPORT

Direcția învățământ, Tineret și Sport are ca obiectiv administrarea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, gestionarea relațiilor cu unitățile de cult, organismele guvernamentale, neguvernamentale și cu comunitățile de romi, organizarea evenimentelor socio-culturale, artistice, și sportive.

(1) SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 • 1.  Asigură administrarea bazei materiale a unităților de învățământ preuniveristar și special (UIP) de stat din sectorul 5, asigurând condițiile necesare pentru buna funcționare a instutuțiilor școlare, în baza competențelor acordate autorității publice locale;

 • 2.  Gestionează și actualizează toate dosarele de patrimoniu ale UIP din sectorul 5, ca urmare a aplicării HCGMB nr. 151/2002, privind preluarea patrimoniului unităților școlare de către Consiliul Local al Sectorului 5;

 • 3.  Asigură evidența contractelor de management financiar, încheiate între UAT și directorii unităților de învățământ, în baza prevederilor Legii 1/2011, Legea educației naționale;

 • 4.  Elaborează, în condițiile legii, propuneri privind dezvoltarea/schimbarea de destinație a bazei materiale a UIP din sectorul 5;

 • 5.  Elaborează o bază de date a unităților de învățământ presuniversitar, de stat și particular, din Sectorul 5;

 • 6.  Comunică, ori de câte ori este nevoie, cu personalul didactic, nedidactic și didactic-auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sector, pentru a se informa asupra problemelor administrative cu care se confruntă;

 • 7.  Ține legătura, ori de câte ori este nevoie, cu reprezentanții UIP în ceea ce privește problemele de natură administrativă existente în teritoriu și urmărește soluționarea sesizărilor înaintate de către aceștia la Primărie, precum și la serviciile în a căror sferă de activitate se încadrează sesizarea respectivă: salubritate, iluminat public, poliție locală, etc;

 • 8.  înaintează Directorului Executiv propuneri adresate Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, ISMB, alte instituții guvernamentale finanțatoare, privind propunerile de investiții școlare și a lucrărilor de reparații din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în vederea creării unor condiții optime de desfășurare a procesului de învățământ;

 • 9.  Asigură centralizarea propunerilor UIP privind necesarului de reparații și dotări, precum și de modernizărare și extindere a bazei materiale;

 • 10. Colaborează cu Direcția Generală Economică și de Investiții și compartimentul financiar - contabil din unitățile de învățământ, în vederea elaborării proiectelor de buget de venituri și cheltuieli al UIP, a propunerilor de rectificare bugetară, a întocmirii situațiilor financiare, conform prevederilor legislative în vigoare;

 • 11. Propune acordarea avizului pentru achizițiile de bunuri, servicii și lucrări solicitate de UIP, în limita creditelor bugetare aprobate;

 • 12. Centralizează, verifică și înaintează Direcției Economice necesarul de finanțare a unităților de învățământ (cheltuieli materiale și cheltuieli de invesitții);

 • 13. Participă și reprezintă, în baza împuternicirii exprese a Directorului Executiv, Primăria Sectorului 5 la ședințele organizate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București -Sector 5 cu directorii de grădinițe, școli și licee și ia la cunoștință în mod direct despre problemele existente în unitățile de învățământ;

 • 14. îndeplinește calitatea de reprezentant al Primarului în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, conform dispozițiilor primite;

 • 15. Analizează situația elevilor provenind din familii aflate în situație de risc sau marginalizare socială și îi îndrumă către serviciile și programele oferite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 sau alte asociații și fundații care derulează proiecte sociale sau educaționale în unitățile de învățământ din sector;

 • 16. Participă și onorează în baza împuternicirii exprese a Directorului Direcției învățământ, Tineret și Sport toate invitațiile din partea școlilor privind diverse evenimente, promovând talentele și realizările elevilor în domeniul artistic;

 • 17. înlesnește legătura dintre unitățile de învățământ și diverse asociații și fundații eare derulează proiecte în domeniile: educațional, cultural sau umanitar în vederea încheieri i de parteneriate active cu societatea civilă având ca beneficiari elevilii, cadrele didactice și părinții;

 • 18. Face demersuri, ori de câte ori este nevoie, la Ministerul Afacerilor Interne și/sau Direcția Generală de Poliție Locală pentru asigurarea securității și pazei elevilor și cadrelor didactice;

 • 19. Urmărește fenomenul abandonului școlar din sector și contactează asociații și fundații care pot contribui prin proiectele lor la înlăturarea acestui fenomen;

 • 20. întocmește documentația necesară spre avizare în comisiile de specialitate ale Consiliului Local, în vederea prezentării în ședințele de consiliu a diverselor materiale privind unitățile de învățământ din sector;

 • 21. Participă, alături de reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București și ai Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a Municipiului București, în cadrul comisiilor mixte de control, la activitățile desfășurate în unitățile de învățământ preuniversitar de stat în vederea cunoașterii și elaborării de propuneri astfel încât în grădinițe, școli și licee să se asigure respectarea normelor de igienă și sănătate publică;

 • 22. Se deplasează, ori de câte ori se impune, la școlile din sectorul 5, în vederea cunoașterii problemelor specifice cu care se confruntă acestea;

 • 23. Asigură comunicarea cu: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București - Sector 5, institute de cercetare, alte agenții și comisii generale de profil, precum și organizații neguvemamentale care promovează proiecte în domeniul educațional;

 • 24. întocmește necesarul de burse școlare la nivelul sectorului 5 și asigură, în colaborare cu Direcția Economică, repartizarea fondurilor către unitățile de învățământ;

 • 25. Elaborează documentația necesară avizării în comisiile de specialitate ale Consiliului Local, în vederea prezentării în plenul acestuia a proiectelor de hotărâre referitoare la domeniile specifice de activitate;

 • 26. Elaborează rapoarte statistice cu privire la numărul de burse școlare acordate elevilor din unitățile de învățământ din sectorul 5 și la fondurile bugetare alocate cu acest scop;

 • 27. întocmește necesarul pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale integrați în unitățile de învățământ preuniversitar de masă din sectorul 5 și asigură, în colaborare cu Direcția Economică, repartizarea fondurilor către unitățile de învățământ;

 • 28. Elaborează rapoarte statistice cu privire la numărul de copii/elevi din unitățile de învățământ din sectorul 5 care au beneficiat de drepturile acordate copiilor cu CES și la fondurile bugetare alocate cu acest scop;

 • 29. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de evaluare, a rapoartelor și a proiectelor de hotărâri;

 • 30. Participă la aprobarea/actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții din învățământ, în baza solicitărilor UIP și asigură elaborarea rapoartelor și a proiectelor de hotărâre aferente aprobării acestora de către Consiliul Local Sector 5;

 • 31. Urmărește obținerea avizelor/acordurilor pentru realizarea obiectivelor de investiții din învățământ, colaborând în acest sens cu direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 5;

 • 32. Asigură comunicarea cu reprezentanții unităților de învățământ în vederea acordării avizului pentru închirierea spațiilor execentare, precum și evidența spațiilor închiriate și a contractelor încheiate, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 28/29.11.2012;

 • 33. Verifică corectitudinea modului de stabilire și virare la bugetul local a sumelor reprezentând 50% din veniturile datorare bugetului local, ca urmare a închirierii spațiilor excedentare de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5;

 • 34. Colaborează cu Direcția Economică în vederea asigurării evidenței viramentelor către bugetul local ale sumelor provenind din chirii;

 • 35. Elaborează propuneri pentru asigurarea unei evidențe clare a fondurilor provenite din chirii;

 • 36. Asigură comunicarea cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA} și reprezintă, pe baza împuternicirii exprese a directorului, Primăria Sectorului 5 la ședințele/întâlnirile organizate de această instituție;

 • 37. întocmește, conform legislației în vigoare, documentele solicitate de APIA, în scopul obținerii ajutorului financiar pentru furnizarea produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare din sectorul 5;

 • 38. Colaborează cu reprezentanții APIA, în vederea elaborării și depunerii cererilor de plată a ajutorului comunitar de furnizare a laptelui/fructelor în instituțiile școlare, precum și în cazul inspecțiilor efectuate de aceștia;

 • 39. Elaborează documentația necesară pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse aferente programului guvernamental „Corn și Lapte” și a Programului Pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi, și colaborează cu Direcția Achiziții Publice, în vederea derulării procedurilor de achiziție publică;

 • 40. Verifică și urmărește modul de derulare a programului guvernamental „Corn și Lapte”, a Programului Pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi, informând operativ directorul în cazul constatării unor abateri sau disfuncționalități;

 • 41. Gestionează dosarele cu avize de expediție pentru produsele lactate și de panificație, a suplimentului alimentar, distribuite preșcolarilor și elevilor, elaborând raportări periodice asupra îndeplinirii cantitative și calitative a prevederilor contractuale ale firmelor furnizoare;

 • 42. Recepționează facturile aferente produselor distribuite în cadrul programelor guvernamentale;

 • 43. Elaborează execuția bugetară pentru programelor guvernamentale și o înaintează Direcției Econonomice;

 • 44. Elaborează rapoarte statistice cu privire la derularea programelor guvernamentale;

 • 45. Elaborează propuneri vizând construirea obiectivelor de investiții având destinația săli de sport și/sau educație fizică, bazine de înot, clădiri tip afterschool, pentru a fi înaintate Companiei Naționale de Investiții (CNI) sau altor instituții finanțatoare;

 • 46. Colaborează cu reprezentanții CNI sau a altor instituții finanțatoare în vederea derulării în bune condiții a programului guvernamental de creare a infrastructurii școlare;

 • 47. Participă la ședințele comisiilor de recepție a lucrărilor realizate în cadrul programului derulat de CNI, în calitate de membru/invitat;

 • 48. Gestionează programul de acordare a stimulentului educațional pentru preșcolari, colaborând în acest sens cu DGASPC Sector 5;

 • 49. Face propuneri în vederea organizării de evenimente socio-culturale, educaționale, artistice, sportive și de tineret și a desfășurării acestora în bune condiții;

 • 50. Colaborează cu Centrul Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache”, în vederea elaborării planului anual de evenimente culturale la nivelul sectorului 5 și a realizării acestuia.

 • 51. Inițiază sau organizează în parteneriat cu alte enități juridice evenimente socio-culturale, educaționale, artistice, sportive și de tineret și verifică modul în care acestea se derulează.

 • 52. Colaborează cu Serviciul Achiziții Publice și cu Direcția Economică în vederea bunei desfășurări a acțiunilor socio-culturale, educaționale, artistice, sportive și de tineret organizate sau realizate în parteneriat;

 • 53. Elaborează acorduri de parteneriat, convenții de colaborare, contracte de prestări servicii artistice cu diverse persoane juridice, pentru realizarea obiectivelor Direcției;

 • 54. Gestionează relațiile contractuale cu prestatorii de servicii și/sau partenerii implicați în organizarea acestor manifestări;

 • 55. Verifică deconturile justificative depuse de instituții, organizații, organisme, agenți economici, în baza alocațiilor bugetare primite;

 • 56. Prezintă raportul anual de activitate în domeniul educației și al culturii, precum și raportări statsistice în domeniile de activitate;

 • 57. Elaborează propuneri de strategii în domeniul de activitate;

 • 58. Efectuează deplasări în interesul serviciului la instituțiile cu care colaborează;

 • 59. Asigură implementarea și menținerea proceselor Sistemului de management al calității în cadrul serviciului;

 • 60. Elaborează și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;

 • 61. întocmește registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului.

(2) COMPARTIMENTUL CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT
 • 1.  Face propuneri în vederea organizării de evenimente socio-culturale, educaționale, artistice, sportive și de tineret și a desfășurării acestora în bune condiții;

 • 2.  Colaborează cu Centrul Cultural și de Tineret “Ștefan Iordache”, în vederea elaborării planului anual de evenimente culturale la nivelul sectorului 5 și a realizării acestuia.

 • 3.  Inițiază sau organizează în parteneriat cu alte enități juridice evenimente socio-culturale, educaționale, artistice, sportive și de tineret și verifică modul în care acestea se derulează.

 • 4.  Colaborează cu Direcția Economică, în vederea bunei desfășurări a acțiunilor socioculturale, educaționale, artistice, sportive și de tineret organizate sau realizate în parteneriat.

 • 5.  Elaborează acorduri de partneriat, convenții de colaborare, contracte de prestări servicii artistice cu diverse persoane juridice, pentru realizarea obiectivelor compartimentului.

 • 6.  Gestionează relațiile contractuale cu prestatorii de servicii și/sau partenerii implicați în organizarea acestor manifestări.

 • 7.  Verifică deconturile justificative depuse de instituții, organizații, organisme, agenți economici, în baza alocațiilor bugetare primite.

 • 8.  Prezintă raportul anual de activitate în domeniul culturii, precum și raportări statsistice în domeniul de activitate.

 • 9.  Elaborează propuneri de strategii în domeniul de activitate.

 • 10. Efectuează deplasări în interesul serviciului la instituțiile cu care colaborează;

 • 11. Asigură implementarea și menținerea proceselor Sistemului de management al calității în cadrul compartimentului;

 • 12. Elaborează și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul compartimentului;

 • 13. întocmește registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul compartimentului;

(3) COMPARTIMENTUL EXPERȚI ETNIE RROMĂ
 • 1.  îndeplinește rolul de mediator între Autoritatea Publică Locală și comunitățile de romi situate pe raza Sectorului 5, identificând căile de acțiune optime pentru identificarea și promovarea nevoilor acestora;

 • 2.  Asigură implementarea H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor, pentru perioada 2015-2020.

 • 3.  Coordonează elaborarea planului local de acțiune privind incluziunea minorității rome, conform Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor, pentru perioada 2015-2020 și îl supune spre dezbatere și aprobare Grupului de lucru local;

 • 4.  Elaborează raportările către Prefectura Municipiului București și planurile de măsuri aferente;

 • 5.  Evaluează nevoile de infrastructură, educaționale, de sănătate, adăpost, protecție socială ale romilor din comunități și le prezintă directorului;

 • 6.  Organizează și coordonează,la nivel local, grupul de inițiativă locală și grupul de lucru local;

 • 7.  Monitorizează implementarea măsurilor din Planul de acțiune locală și formulează propuneri în vederea îmbunătățirii acestora;

 • 8.  Face propuneri de proiecte, în colaborare cu ONG-urile locale pentru îmbunătățirea calității vieții în comunitățile cu pondere ridicată de etnici romi;

 • 9.  Sprijină proiectele educaționale ale ONG-urilor locale ce vizează recuperarea școlară și scăderea ratei abandonului școlar;

 • 10. Organizează activități culturale pentru copiii romi;

 • 11. Colaborează cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și cu Direcția de Dezvoltare Durabilă pentru soluționarea problemelor comunităților de romi din sectorul 5;

 • 12. Identifică și atrage surse extrabugetare pentru organizarea unor acțiuni în comunitățile de romi;

 • 13. Face propuneri de proiecte, în colaborare cu ONG-urile locale pentru îmbunătățirea calității vieții în comunitățile cu pondere ridicată de etnici romi;

 • 14. Elaborează proiecte de hotărâre ale Consiliului Local Sector 5, în vederea îmbunătățirii situației romilor;

 • 15. Colaborează cu mediatorii școlari și sanitari, pentru a face o diagnoză corectă a problemelor comunitare, specifice ariei profesionale a acestora, și înaintează propuneri în vederea remedierii lor;

(4) COMPARTIMENTUL RELAȚII COOPERARE CU UNITĂȚILE DE CULT
 • 1.  Creează baza de date cu privire la instituțiile de cult din Sectorul 5;

 • 2.  Asigură legătura dintre cultele religioase și autoritățile publice, în vederea asigurării libertății și autonomiei cultelor, a prevenirii și înlăturării oricăror abuzuri, prin aplicarea legii;

 • 3.  Sprijină autoritățile administrației publice locale pentru rezolvarea problemelor specifice care apar în raporturile lor cu instituțiile de cult, asociațiile și fundațiile religioase și totodată acordă asistență instituțiilor de cult, la solicitarea acestora, în soluționarea problemelor pe care le reclamă autorităților administrației publice locale;

 • 4.  Sprijină cultele religioase în organizarea și desfășurarea activităților de asistență socială, în colaborare cu DGASPC Sector 5;

 • 5.  Organizează și sprijină, în condițiile legii, activități și manifestări pentru cunoașterea și promovarea culturii religioase;

 • 6.  Face propuneri cu privire la alocarea de fonduri pentru susținerea unităților de cult din Sectorul 5, conform legislației în vigoare;

 • 7.  Verifică cererile depuse pentru acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult, din punct de vedere al respectării prevederilor HG 1470/2002;

 • 8.  întocmește documentația necesară spre avizare în comisiile de specialitate ale Consiliului Local, în vederea prezentării în plenul consiliului local a proiectelor de hotărâre privind unitățile de cult;

 • 9.  Verifică documentele justificative depuse de unitățile de cult, în baza alocațiilor bugetare repartizate.

Art. 33. DIRECȚIA DE RESURSE UMANE

(1) SERVICIUL ORGANIZAREA MUNCII, MANAGEMENTUL FUNCȚIEI PUBLICE ȘI CALITĂȚII MUNCII
 • 1.  Pregătește documentația necesară în vederea supunerii dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a propunerilor de modificare a structurilor organizatorice ale compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului:

 • a.  Raport de specialitate privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare;

 • b.  Proiect Organigramă;

 • c.   Proiect Stat de funcții;

 • 2.  Păstrează evidența Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare, fișelor de post pentru personalul contractual, fișelor de post pentru funcționarii publici;

 • 3.  Elaborează Regulamentul de Ordine Interioară pe care îl supune aprobării Primarului și îl difuzează în cadrul Primăriei Sectorului5;

 • 4.  întocmește statele de personal ale aparatului de specialitate al Primarului;

 • 5.  Asigură recrutarea și angajarea personalului pe bază de competență și conform prevederile legale, prin concurs, pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului;

 • 6.  Organizează, conform legislației în vigoare, concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul instituției și verifică îndeplinirea de către participanți a condițiilor prevăzute de lege;

 • 7.  întocmește, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, proiecte de dispoziții de numire, încadrare, salarizare, detașare sau delegare, de sancționare, de încetare precum și orice altă dispoziție referitoare la modificările raportului de muncă sau a contractului individual de muncă;

 • 8.  Stabilește salariul de bază pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului, conform prevederilor legale;

 • 9.  Asigură aplicarea corectă a legii în vederea salarizării personalului nou angajat și al celui existent, în ceea ce privește modificările ulterioare apărute la prezenta legislație;

 • 10. Elaborează lucrări privind evidența și mișcarea personalului;

 • 11. Eliberează adeverințe privind calitatea de salariat la solicitarea salariaților;

 • 12. întocmește rapoarte/informări cu privire la activitatea desfășurată de serviciile publice descentralizate;

 • 13. Centralizează informările privind activitatea de control/informări pe alte teme primite de la serviciile publice descentralizate;

 • 14. îndrumă compartimentele din cadrul Primăriei în elaborarea procedurilor operaționale specifice activității pe care o desfășoară;

 • 15. Asigură aplicarea principiilor de management al calității și controlează respectarea aplicării acestor principii;

 • 16. întocmește și actualizează împreună cu serviciile implicate proceduri de proces specifice serviciilor din Primărie pe baza principiilor de management al calității;

 • 17. Coordonează și urmărește îndeplinirea acțiunilor corective și preventive rezultate în urma auditului intern privind evaluarea Sistemului de Management Integrat;

 • 18. Efectuează și ține la zi reviziile și edițiile documentelor Sistemului de Management Integrat;

 • 19. Asigură instruirea în cadrul Primăriei cu privire la documentele Sistemului de Management Integrat și cu privire la prevederile standardelor SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 14001/2005 și SROHSAS 18001/2008;

 • 20. Răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcții și specialități;

 • 21. Organizează concursurile de ocupare a funcțiilor publice vacante/temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5;

 • 22. Eliberează adeverințe privind vechimea în funcția publică;

 • 23. Ține evidența formularului M500;

 • 24. Analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor și pregătește documentația necesară în vederea supunerii dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local Sector 5 a Organigramei;

 • 25. Pregătește documentația necesară elaborării statului de funcții;

 • 26. Ține evidența fișelor de post și răspunde pentru corelarea acestora cu atribuțiile din Regulamentul de organizare și funcționare;

 • 27. Răspunde de aplicarea corectă a legislației de salarizare (salariul de bază, indemnizații de conducere, salariul de merit, premii);

 • 28. întocmește documentele lunare privind plata personalului salariat (pontaj, ore suplimentare, concedii de odihnă, certificate medicale) pe baza evidențelor primite de la șefii de servicii/birouri;

 • 29. întocmește documentația privind plata orelor suplimentare prestate peste programul de lucru de către personal și urmărește încadrarea în plafonul prevăzut de lege;

 • 30. Analizează necesarul de personal pe structură și specialități și face propuneri de măsuri pentru asigurarea acestuia în funcție de necesități;

 • 31. Urmărește integrarea rapidă a noilor angajați;

 • 32. Controlează respectarea disciplinei muncii;

 • 33. Stabilește nevoile de pregătire și de perfecționare;

 • 34. întocmește statul de personal și asigură reactualizarea lui;

 • 35. întocmește dispozițiile de angajare, promovare și definitivare în funcții, de sancționare și încetare a contractului de muncă;

 • 36. Ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată și a sancțiunilor disciplinare;

 • 37. Stabilește vechimea în muncă a personalului nou angajat;

 • 38. Eliberează la cerere adeverințe privind calitatea de salariat;

 • 39. Eliberează adeverințe pentru vechimea în specialitate;

 • 40. Răspunde de cunoașterea și aplicația legislației în vigoare pe linia organizării și salarizării personalului din cadrul instituției;

 • 41. Răspunde pentru legalitatea și eficiența operațiunilor prezentate prin documente;

 • 42. îndeplinite, în condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere;

 • 43. întocmește, eliberează și vizează periodic legitimații de acces în instituție, legitimații de control în baza dispozițiilor și urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților care au beneficiat de astfel de legitimații;

 • 44. înregistrează personalul contractual nou angajat și modificările intervenite în activitatea celui existent în aplicarea REVISAL în format electronic;

 • 45. Ține evidența la zi a vechimii în muncă a salariaților și comunică lunar Serviciului Financiar modificările gradației, conform tranșelor de vechime în muncă și a altor sporuri acordate la salariul de bază, potrivit legii;

 • 46. Centralizează programarea și reprogramarea concediului de odihnă al salariaților instituției;

 • 47. Gestionează și înregistrează declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici, al persoanelor cu funcție de conducere și de control din cadrul instituției în "Registrul declarațiilor de interese”;

 • 48. întocmește raportări statistice specifice evidenței de personal;

 • 49. Organizează și monitorizează activitatea practică de specialitate a studenților din cadrul unităților de învățământ superior cu care Primăria a încheiat protocol de colaborare;

 • 50. Eliberează documentele care atestă efectuarea practicii de specialitate de către studenții în cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului;

 • 51. Răspunde de rezolvarea cererilor, reclamațiilor și sesizărilor ce revin în competența serviciului;

 • 52. Gestionează dosarele profesionale pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5;

 • 53. Solicită avize precum și puncte de vedere de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul resurselor umane;

 • 54. Asigură asistență și conciliere în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare și a fișelor de evaluare a performanțelor profesionale pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului;

 • 55. Asigură evidența și păstrarea fișelor de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului contractual din cadru aparatului de specialitate al Primarului;

 • 56. Asigură evidența și păstrarea rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

 • 57. Organizează procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și gestionează fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalului încadrat cu contract individual de muncă și rapoartele de evaluare a performanțelor individuale ale funcționarilor publici;

 • 58. întocmește raportări statistice privind activitatea de personal din aparatul de specialitate al Primarului;

 • 59. Gestionează cariera profesională a funcționarilor a salariaților și urmărește îndeplinirea condițiilor de promovare în funcții/grade/trepte de salarizare;

 • 60. Urmărește desfășurarea perioadei de stagiu a angajaților debutanți până la definitivarea pe funcție;

 • 61. întocmește documentația în vederea organizării examenului sau concursului de promovare în funcție, clasă, grad profesional a funcționarilor publici și de promovare în funcție/grad/treaptă personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

 • 62. întocmește documentația necesară pentru numirea, sancționarea și eliberarea din funcție a directorilor de servicii publice subordonate Consiliului Local Sector 5 și le supune spre aprobare Consiliului Local;

 • 63. Ține evidența comunicărilor și a corespondenței în cadrul Serviciului;

 • 64. Răspunde de evidența tuturor comisiilor înființate la nivelul Consiliului Local al Sectorului

 • 5.

 • 65. Se ocupă cu acordarea de asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea no rmelor de conduită etică;

 • 66. Contribuie la rezolvarea pe cale amiabilă (prin măsuri manageriale) a situațiilor de încălcare a eticii/dilemelor etice în instituție;

 • 67. Monitorizează aplicarea codului de conduită etică, a respectării normelor de conduită ale funcționarilor publici;

 • 68. întocmește rapoarte trimestriale către Agenția Națională a Funcționarilor Publici rezultate în urma exercitării atribuțiilor sale în vederea eliminării încălcării normelor de conduită;

 • 69. Gestionarea Portalului de Management al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind evidența funcțiilor publice;

 • 70. Ține evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici potrivit formatului stabilit de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și transmite acesteia toate informațiile cuprinse în evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici din cadrul acestora;

 • 71. întocmește anual lucrările privind planul de ocupare a funcțiilor publice pe care-1 transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici spre avizare, după care elaborează proiectul de hotărâre și îl supune aprobării Consiliului Local;

 • 72. întocmește documentația necesară avizării funcțiilor publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

 • 73. Organizează și asigură procedurile legate de depunerea jurământului de către funcționarii publici conform legislației în vigoare;

 • 74. întocmește documentația necesară pentru procedura de promovare în clasă, în grad pentru funcționarii publici;

 • 75. întocmește lucrările necesare pentru numirea în funcțiile publice, încetarea raportului de serviciu, încadrarea, promovarea, suspendarea, transferul, detașarea, delegarea, numirea temporară în funcții publice de conducere, schimbarea locului de muncă și desfacerea contractelor de muncă, sancționări, pentru personalul aparatului de specialitate, funcționari publici, personal contractual și/sau demnitari (informare, referat de aprobare și dispoziție);

 • 76. Ține evidența tuturor dosarelor profesionale ale funcționarilor publici;

 • 77. Solicită Agenției Naționale a Funcționarilor Publici aviz favorabil organizării concursului de ocupare a unor posturi vacante/temporar vacante comunicând acesteia bibliografia și condițiile specifice de participare pe baza cerințelor cuprinse în fișa postului pentru fiecare dintre funcțiile publice vacante/temporar vacante.

(2) COMPARTIMENTUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
 • 1. Organizează și gestionează activitățile specifice de securitate și sănătate în muncă așa cum sunt definite prin legislația în vigoare pentru personalul instituției;

 • 2. Răspunde de obținerea și menținerea autorizației de funcționare din punct de vedre al securității și sănătății în muncă;

 • 3. Asigură instruirea și informarea personalului în problemele de securitate și sănătate în muncă și pentru situații prin cele trei forme de instruiri (introductiv generală, la locul de muncă și periodică) și gestionează fișele individuale de instruire;

 • 4. Propune întâlnirea periodică a Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă la navei de Primărie;

 • 5. Identică, monitorizează și evaluează împreună cu serviciile ce deservesc Primăria Sectorului 5 factorii de risc specifici securității și sănătății în muncă, generatori de evenimente periculoase;

 • 6. Informează și pregătește preventiv personalul Primăriei cu privire la pericolele la care este expus, cu măsurile de protecție puse la dispoziție;

 • 7. Stabilește instrucțiuni proprii, corespunzătoare funcțiilor exercitate de personalul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, aprobate prin dispoziția Primarului Sectorului 5, instrucțiuni ce cuprind măsuri de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • 8. întocmește planul de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă;

 • 9. Ține evidența accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase;

 • 10. Face demersurile necesare în vederea obținerii pentru Primăria Sectorului 5 a autorizației de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, conform prevederilor legale;

 • 11. Asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți salariații instituției a normelor de securitate și sănătate în muncă și stabilește categoriile de instructaje în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • 12. Asigură întocmirea și completarea, în termenul prevăzut de lege, a fișelor individuale de instructaj privind securitatea și sănătatea în muncă;

 • 13. Propune conducerii luarea de măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și educării salariaților pe linie de securitate și sănătatea muncii: afișe, pliante;

 • 14. Asigură informarea persoanelor, anteriori angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra mijloacelor de prevenire necesare;

 • 15. Prezintă documentele și dă relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al cercetării accidentelor de muncă;

 • 16. Propune conducerii acordarea de echipamente de lucru și de echipamente de protecție individuală pentru angajații ale căror locuri de muncă prevăd aceasta;

 • 17. Asigură realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă cu prilejul controalelor și al cercetării accidentelor de muncă;

 • 18. Programează și urmărește respectarea programărilor întocmite pentru efectuarea controalelor de medicină a muncii de salariații Primăriei Sectorului 5 la angajare, anual și pentru salariații care revin după o întrerupere a activității mai mare de un an;

 • 19. Colaborează cu direcțiile, serviciile, birourile, compartimentele din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5 în vederea asigurării securității și sănătății în muncă a acestora, precum și cu instituții externe: Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, clinica medicală cu care instituția are încheiat contract pentru prestări servicii medicale - Medicina Muncii, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;

 • 20. Face demersurile necesare în vederea acordării sporurilor privind condițiile de muncă prevăzute de legislația în vigoare și întocmește documentația necesară eliberării avizelor de către instituțiile abilitate în acest sens;

 • 21. Propune includerea în bugetul anual, trimestrial, semestrial, la rectificarea bugetară și ori de câte ori este nevoie, a fondurilor necesare organizării activității de securitate și sănătate în muncă, dotări cu echipamente de protecție specifice securității și sănătății în muncă, precum și dotării cu aparatură fotografică și video în scopul efectuării cercetării accidentelor de muncă;

 • 22. Verifică și avizează legalitatea decontărilor pentru facturile emise conform contractelor de prestări a serviciilor de medicina muncii;

 • 23. Administrează contracte de prestări servicii pe linie de medicina muncii încheiate de instituțiile cu clinicile medicale.

(3) COMPARTIMENTUL PREGĂTIRE ȘI PERFECȚIONARE
 • 1. Identifică angajații care necesită instruiri în vederea perfecționării profesionale;

 • 2. Stabilește nevoile de pregătire și de perfecționare a pregătirii profesionale a angajaților;

 • 3. Elaborează Planul anual de perfecționare profesională a salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, îl înaintează spre consultare conducătorului instituției în vederea aprobării;

 • 4. Solicită și primește oferte de pregătire profesională de la formatorii locali și împreună cu Direcția Investiții și Achiziții Publice contactează serviciile externe de instruire;

 • 5. Fundamentează și comunică compartimentului economic fondurile necesare realizării pregătirii profesionale;

 • 6. Ține evidența tuturor instruirilor interne și externe ale personalului instituției care a beneficiat de o formă sau alta de instruire sau formare profesională;

 • 7. Solicită avize și puncte de vedere de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul perfecționării, pregătirii profesionale ale angajaților din aparatul de specialitate al Primarului;

 • 8. întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul compartimentului;

 • 9. întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul compartimentului;

 • 10. Participă la întocmirea propunerilor bugetare a notelor de fundamentare, a rapoartelor și proiectelor de hotărâri, când este cazul;

 • 11. Efectuează deplasări în interesul serviciului la instituțiile cu care colaborează;

 • 12. îndeplinește orice alte atribuții date de către Primar care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile compartimentului;

 • 13. Ține evidența comunicărilor și corespondența în cadrul compartimentului.

Art. 34. DIRECȚIA ECONOMICĂ

(1) SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE
 • 1. întocmește statele de plată ale salariilor personalului din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5, indemnizațiile consilierilor, precum și a altor plăți;

 • 2. întocmește dări de seamă statistice;

 • 3. Efectuează prin casierie, operațiuni de încasări și plăți pe baza documentelor aprobate și supuse controlului financiar preventiv;

 • 4. întocmește fișele de salarii și operează în acestea, toate modificările survenite, ținând cu ajutorul lor evidența tuturor drepturilor fiecărui salariat, după care se întocmesc statele de salarii;

 • 5. întocmește ordonanțările de plată privind drepturile salariale;

 • 6. întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică, în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local al Secto rului 5 specifice activității departamentului;

 • 7. întocmește și eliberează adeverințele solicitate de foștii și actualii angajați privind acordarea sporurilor, exprimate în procente și cuantumuri, precum și alte asemenea solicitări privind veniturile salariale;

 • 8. Calculează indemnizația consilierilor și a comisiei privind aplicarea Legii nr. 550/2002, conform legislației în vigoare;

 • 9. întocmește ordinele de plată privind dările instituției către bugetul statului și ale salariaților care au rețineri pe statul de plată;

 • 10. întocmește centralizatorul lunar privind cheltuielile salariale la nivelul instituției;

 • 11. întocmește declarațiile lunare privind obligațiile de plată, a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate;

 • 12. întocmește statistici privind salarizarea personalului instituției și prelucrează datele de la unitățile din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

 • 13. întocmește adeverințe pentru salariații instituției cu privire la salarizarea acestora, adeverințe pentru medicul de familie, spital, policlinică, adeverințe pentru bancă;

 • 14. întocmește semestrial darea de seamă cu privire la calcularea, reținerea și virarea pe salarii;

 • 15. Gestionează declarațiile pe propria răspundere a salariaților privind deducerile personale suplimentare;

 • 16. Participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și proiectelor de hotărâri, când este cazul;

 • 17. Prelucrează dispozițiile de încadrare, promovare, sancționare, spor de vechime, reorganizare, modificări aduse la salariul de încadrare precum și cele de încetare a rapoartelor de serviciu conform legii, comunicate de Direcția de Resurse Umane;

 • 18. Calculează drepturile salariale pentru salariații instituției;

 • 19. Efectuează reținerile din salariu;

 • 20. întocmește și transmite lunar electronic, către bancă, situația privind efectuarea plății salariaților;

 • 21. Calculează indemnizația concediilor de odihnă cuvenite anual, conform legii pentru salariații instituției;

 • 22. întocmește programarea plăților, a ordinelor de plată, a foilor de vărsământ și ALOP-UL (Angajare, lichidare, ordonanțare, plată), cheltuielilor derulate de Primăria Sectorului 5;

 • 23. întocmește filele CEC pentru sumele ce sunt derulate prin casieria instituției;

 • 24. Calculează indemnizațiile concediilor medicale pentru salariații aflați in incapacitate temporară de muncă, sarcină și lehuzie, îngrijire copil bolnav în vârstă de până la 3 ani;

 • 25. înregistrează în contabilitate operațiunile patrimoniale;

 • 26. întocmește bilanțul contabil la nivelul Primăriei Sector 5;

 • 27. Realizează evidența garanțiilor de gestiune pentru salariații Primăriei Sectorului 5, precum și evidența timbrelor poștale necesare bunei desfășurări a activității Primăriei Sectorului 5;

 • 28. Verifică gestiunea magaziei și a casieriei lunar;

 • 29. Completează ordonanțările de plată privind disponibilul din contul de angajamente bugetare și răspunde de datele înscrise;

 • 30. Organizează și conduce evidența contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor bănești, a decontărilor cu debitorii și creditorii;

 • 31. Ține evidența imprimatelor cu regim special (chitanțiere, cecuri, foi de vărsământ);

(2) SERVICIUL BUGET
 • 1. întocmește proiectul de buget inițial la începutul fiecărui an prin centralizarea tuturor proiectelor direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor Aparatului de Specialitate a Primarului și a instituțiilor descentralizate;

 • 2. întocmește documentația privind rectificările de buget pe parcursul anului, prin centradizarea propunerilor direcțiilor/serviciilor/birourilor/ compartimentelor Aparatului de Specialitate a Primarului și instituțiilor descentralizate;

 • 3. Primește si verifica , conform reglementarilor legale propunerile de buget ale unităților subordonate Consiliului Local Sector 5;

 • 4. Centralizează propunerile de buget primite si intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli pe capitole, subcapitole si alineate;

 • 5. întocmește varianta bugetului agregata si o inainteaza spre aprobare Consiliului Local Sector 5;

 • 6. Pe baza bugetului aprobat asigura lunar finanțarea conturilor de cheltuieli ale Primăriei Sector 5 si Unităților subordonate Consiliului Local Sector 5;

 • 7. Analizează oportunitatea, legalitatea si incadrarea in buget a diferitelor categorii de cheltuieli conform legii;

 • 8. Introduce, în programul informatic, bugetul Aparatului de Specialitate și al instituțiilor descentralizate pe care il transmite Ministerul de Finanțe;

 • 9. Introduce in programul informatic al Ministerului de Finanțe CAB -urile pentru toate tipurile de cheltuieli aferente aparatului de specialitate al Primarului;

 • 10. Elaborează și supune aprobării Consiliului Local proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Sectorului 5;

 • 11. Asigură legătura permanentă cu Trezoreria Sector 5 pentru ordonanțarea cheltuielilor;

 • 12. Centralizează, verifică și raportează monitorizarea cheltuielior de personal la nivelul Consiliului Local Sector 5.

(3) COMPARTIMENTUL URMĂRIRE EXECUȚIE BUGETARĂ
 • 1. Participă la ședințele comisiilor de specialitate ale Primăriei Sectorului 5, prezentând situațiile cerute de membrii acestora;

 • 2. Verifică și centralizează dările de seamă ale serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 5 și le înaintează organelor superioare;

 • 3. Controlează activitatea de elaborare a necesarului de credite bugetare pentru serviciile publice;

 • 4. întocmește periodic situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru Autoritatea Executivă a Sectorului 5;

 • 5. întocmește și prezintă Consiliului Local Sector 5 contul de închidere al al exercițiului bugetar;

 • 6. Stabilește necesarul de credite bugetare pentru: Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5 și pentru serviciile descentralizate aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

 • 7. întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 5 specifice activității compartimentului;

 • 8. Centralizează lunar situația plăților restante ale Primăriei Sector 5 și ale unităților subordonate Consiliului Local Sector 5;

 • 9. Centralizează lunar situația indicatorilor din bilanț ale Primăriei Sector 5 și a unităților subordonate Consiliului Local Sector 5

Art. 35. DIRECȚIA JURIDICĂ

(1) SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV
 • 1.  Reprezintă și susține interesele instituției în fața instanțelor judecătorești, a autorităților jurisdicționale a organelor de urmărire și cercetare penală, cât și executorilor judecătore ști;

 • 2.  Formulează în termen legal acțiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri, interogatorii, răspunsuri la interogatorii, cereri de revizuire, contestații în anulare, cereri de repunere pe rol, cereri de chemare în judecată, concluzii scrise, cereri de renunțare la judecată, convocări la conciliere directă, cereri precizatoare, obiective pentru rapoartele de expertiză și obiecțiuni la rapoartele de expertiză;

 • 3.  Formulează plângeri penale în numele și pentru susținerea intereselor legale ale instituției;

 • 4.  Promovează la cererea compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, în baza documentelor puse la dispoziție, cu aprobarea conducătorului, acțiuni judecătorești;

 • 5.  Legalizează hotărârile judecătorești definitive;

 • 6.  Transmite hotărârile judecătorești definitive către serviciile din cadrul Primăriei Sectorului 5 care au sesizat Serviciul Contencios Administrativ pentru soluționarea lucrărilor respective sau către serviciile care au competență pentru punerea în executare;

 • 7.  Verifică și propune probe necesare soluționării juste a cauzelor, propune măsuri judiciare și extrajudiciare pentru apărarea intereselor Primăriei;

 • 8.  Desfășoară activități în diverse comisii constituite la nivelul instituției;

 • 9.  La solicitarea instanțelor judecătorești asigură realizarea procedurii prevăzute de Codul civil cu privire la declararea morții prezumate;

 • 10. Ține evidența dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, a termenelor de judecată și a soluțiilor pronunțate;

 • 11. Ține evidența citațiilor, hotărârilor judecătorești, încheierilor și oricăror alte acte de procedură emise de instanțele judecătorești, parchete, secții de poliție și a publicațiilor de vânzare emise de birourile executorilor judecătorești în vederea afișării în avizierul Consiliului Local Sector 5;

 • 12. Formulează în termen legal răspunsuri scrise la sesizările cetățenilor în legătură cu litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • 13. Răspunde interpelărilor formulate de consilierii locali numai pentru problemele specifice activității desfășurate, cu aprobarea Primarului Sectorului 5 și le transmite, în termen, Serviciului Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistență Tehnică și Juridică;

 • 14. îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 5, care se încadrează în specificul activității juridice desfășurate.

(2) SERVICIUL ÎNDRUMARE JURIDICĂ ȘI EVIDENȚA CONTRAVENȚIILOR
 • 1.  Asigură consultanță, asistență și reprezentarea Primăriei Sectorului 5 cu privire la procesele - verbale încheiate de Direcția Generală de Poliție Locală, apără drepturile și interesele legitime ale acesteia în raporturile sale cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină;

 • 2.  își exprimă în scris punctul de vedere (prin referate) privind neexercitarea căilor de atac;

 • 3.  Transmite, la solicitarea instanțelor judecătorești sau a altor organe cu atribuții jurisdicționale, relațiile solicitate sau copii după înscrisuri;

 • 4.  Desemnează un consilier juridic din cadrul serviciului juridic pentru a participa la ședințele de instruire ale polițiștilor locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, atunci când i se solicită prezența, pentru aducerea la cunoștință a modificărilor intervenite la actele administrative;

 • 5.  Acordă consultanță juridică personalului instituției pe aspecte privind domeniul de activitate al instituției;

 • 6.  Asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești de toate gradele

 • 7.  Formulează apărări și completează, pentru fiecare cauză aflată pe rolul instanțelor de judecată, în colaborare cu compartimentele de specialitate implicate, documentele relevante pentru susținerea cauzei, solicitând referate de specialitate și note de constatare în diversele faze de desfășurare a litigiilor;

 • 8.  Ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești și a tuturor actelor și documentelor încredințate în vederea soluționării cauzelor;

 • 9.  înregistrează contestațiile la procesele-verbale depuse în termenul legal sau tardiv;

 • 10. întocmește întâmpinările și completează pentru fiecare proces,verbal contestat, un dosar, în colaborare cu serviciile funcționale implicate, cu documente relevante în susținerea cauzei în instanță, solicitând referate de specialitate, note de constatare în diverse faze de desfășurare a litigiului între părți;

 • 11. Formulează apeluri, recursuri, contestații în anulare, revizuiri, recursuri în interesul legii, ori de câte ori acestea se impun;

 • 12. Aplică procedurile operaționale pentru activitățile proprii biroului;

 • 13. întocmește rapoarte privind activitatea desfășurată, la solicitarea superiorilor ierarhici;

 • 14. înaintează dosarul cu contestația în original la instanța de judecată atunci când contestația este depusă la sediul instituției;

 • 15. întocmește și prezintă, Ia cererea superiorilor ierarhici sau a altor organe abilitate situația rezolvării dosarelor;

 • 16. Asigură soluționarea în termenul prevăzut de lege a cererilor, petițiilor și memoriilor adresate instituției și repartizate de șefii ierarhic superiori;

în ceea ce privește atribuțiile referitoare la contravenții, acestea sunt:

 • 1.  Pe baza unui referat, scoate din magazia unității carnetele de procese-verbale de constatare a contravenției;

 • 2.  Carnetele de procese-verbale de constatare a contravenției se depozitează la nivelul serviciului îndrumare juridică și evidența contravențiilor, în locuri special amenajate, fiind gestionate de persoanele cu atribuții în acest sens;

 • 3.  Distribuie polițiștilor locali procesele-verbale de constatare a contravenției (serviciile ordine publică, intervenție, circulație pe drumurile publice), pe bază de semnătură (registru); împreună cu procesele-verbale de constatare a contravenției distribuie și tipizatul numit opis;

 • 4.  Primește și înregistrează în registrul de evidență, procesele-verbale de constatare a contravenției încheiate de polițiștii locali în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

 • 5.  Ține evidența centralizată pe computer a tuturor fazelor până la soluționarea definitivă a procesului-verbal de contravenție, respectiv executarea sancțiunii și încasarea sumelor bănești;

 • 6.  Colectează de la polițiștii locali procesele-verbale - formularele verzi, pe bază de semnătură, însoțite de tipizatul numit opis;

 • 7.  Formularele verzi sunt aranjate în bibliorafturi, în ordine cronologică, la ele atașându-se înscrisurile ulterioare (comunicarea către contravenient, comunicarea către executare, planșe foto etc.);

 • 8.  Verifică procesele-verbale completate de către polițiștii locali din punct de vedere al modului de întocmire și de respectare a legalității, sesizează șefii ierarhic superiori în legătură cu nerespectarea legislației în vigoare pe care o constată în activitatea desfășurată;

 • 9.  Gestionează rapoartele de anulare a proceselor-verbale neintrate în circuitul civil;

 • 10. întocmește referate de clasare a proceselor-verbale, atunci când este cazul (procesul verbal a intrat în circuitul civil);

 • 11. Păstrează și arhivează procesele-verbale anulate și clasate;

 • 12. Asigură comunicarea proceselor-verbale către contravenienți (exemplarul roz), conform prevederilor legale, atunci când este cazul;

 • 13. Completează plicurile, confirmările de primire și borderourile, în vederea transmiterii prin oficiul poștal;

 • 14. Colaborează cu serviciul ordine publică în vederea comunicării, prin afișare/înmânare, a proceselor-verbale (exemplarele roz), pe raza sectorului 5;

 • 15. Colaborează cu polițiile locale din celelalte sectoare ale municipiului bucurești (1,2,3,4,6) și din țară, în vederea comunicării, prin afișare/înmânare, a proceselor-verbale (exemplarele roz).

(3) SERVICIUL JURIDIC, LEGALITATE ACTE
 • 1.  Asigură reprezentarea intereselor Primarului Sectorului 5, Consiliului Local al Sectorului 5, Sectorului 5 în fața autorităților sau instituțiilor publice, în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului încredințat de conducătorul instituției;

 • 2.  Asigură reprezentarea intereselor Primarului Sectorului 5, Consiliului Local al Sectorului 5, Sectorului 5 București în fața instanțelor de judecată de toate gradele;

 • 3.  Promovează acțiuni în justiție, pe baza documentației puse la dispoziție de către celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, formulează apărarea în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată și formulează căile ordinare și extraordinare de atac, după caz;

 • 4.  Verifică și propune probe necesare soluționării juste a cauzelor, propune măsuri judiciare și extraordinare pentru apărarea intereselor Sectorului 5, Primarului Sectorului 5, Consiliului Local al Sectorului 5;

 • 5.  îndeplinește procedura de afișare a citațiilor și hotărârilor emise de instanțele de judecată, la solicitarea acestora, a citațiilor emise de secțiile de poliție, când este cazul, precum și a publicațiilor de vânzare;

 • 6.  Redactează acțiuni, formulează răspunsuri, la solicitarea instanțelor de judecată sau a altor instituții Sau autorități publice;

 • 7.  Avizează pentru legalitate dispozițiile emise de Primar

 • 8.  Primește și avizează proiecte și contracte, precum și alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a Primăriei;

 • 9.  Soluționează în termenul prevăzut de lege cererile, petițiile și memoriile adresate autorității administrației publice locale;

 • 10. Participă, la solicitarea serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, la diverse comisii de inventariere, comisii de predare - primire, de achiziții publice, de aplicare a Legii 18/1991 privind fondul funciar, etc;

 • 11. Acordă consultanță juridică, în limita prevederilor legale, cetățenilor din Sectorul 5;

 • 12. Consiliază, din punct de vedere juridic, compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, la solicitarea acestora;

 • 13. îndeplinește orice alte atribuții date de către Primarul Sectorului 5, care se încadrează în atribuțiile, respectiv obiectul de activitate al serviciului.

Art. 36. SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 5

(1) DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ

Direcția Asistență Tehnică și Juridică este o direcție de specialitate în structura organizatorică a primăriei Sectorului 5, condusă de un director executiv, sub coordonarea Secretarului General al Sectorului 5 al Municipiului București.

Structura organizatorică a Direcției Asistență Tehnică și Juridică este prezentată în anexele 1 și 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.2/09.01.2017 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5.

Direcția Asistență Tehnică și Juridică asigură legătura dintre Consiliul Local al sectorului 5, ca autoritate deliberativă și autoritatea executivă.

(1.1) SERVICIUL EVIDENȚĂ ACTE ADMINISTRATIVE
 • 1.  Pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia în vederea transmiterii electronice consilierilor locali;

 • 2.  Realizează procedura de convocare a consiliului local precum și transmiterea în termenul prevăzut de lege, a proiectelor de hotărâre și documentația aferentă, ce urmează a fi dezbătute în ședințele de consiliu;

 • 3.  Transmite ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre către compartimentul management informațional în vederea afișării pe site-ul instituției ;

 • 4.  Asigură legătura între comisiile de specialitate și compartimentele care au propus inițierea proiectelor de hotărâri;

 • 5.  întocmește rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local pentru proiectele de hotărâri și urmărește respectarea termenelor cu privire la emiterea acestor rapoarte;

 • 6.  Efectuează lucrările de secretariat ale ședințelor consiliului local;

 • 7.  Redactează și verifică procesul verbal al ședințelor în baza înregistrărilor audio;

 • 8.  Asigură semnarea procesului verbal de către președintele de ședință și Secretarul General al Sectorului 5;

 • 9.  Transmite procesul verbal al ședinței către compartimentul management informațional în vederea afișării pe site-ul instituției ;

 • 10. Asigură semnarea de către președintele de ședință și contrasemnarea pentru legalitate de către Secretarul General al Sectorului 5 a hotărârilor adoptate în ședințele Consiliului Local Sector 5;

 • 11. înregistrează hotărârile Consiliului Local al Sectorului 5 și le înaintează în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare, Instituției Prefectului Municipiului București, Primarului Sectorului 5, Compartimentului Management Informațional în vederea afișării pe site-ul instituției precum și inițiatorilor, în vederea aplicării acestora;

 • 12. înregistrează dispozițiile emise de Primarul Sectorului 5 și le înaintează în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea lor, Instituției Prefectului Municipiului București;

 • 13. Multiplică și difuzează -în funcție de prevederile acestora, dispozițiile emise de primarul sectorului 5;

 • 14. întocmesc proiectele de acte administrative (dispoziții ale Primarului Sectorul ui 5 și hotărârile ce urmează a fi dezbătute în ședințele consiliului local ) ce țin de domeniul de activitate al serviciului;

 • 15. întocmește și sigilează dosarele ședințelor de consiliu, după aprobarea procesului verbal al ședinței;

 • 16. Asigură predarea către Serviciul Secretariat, Registratură, Arhivă a documentelor în conformitate cu prevederile legale;

 • 17. întocmește lista (pontajul) privind prezența consilierilor locali la ședințele în plen pe care o comunică direcției economice împreună cu prezența comisiilor de specialitate, în vederea acordării indemnizației lunare consilierilor locali;

 • 18. Primește, înregistrează, arhivează și înmânează compartimentului management informațional în vederea afișării pe site-ul instituției, rapoartele anuale de activitate;

 • 19. Afișează pe site-ul instituției și arhivează rapoartele anuale de activitate ale consilierilor locali;

 • 20. Ține evidența consilierilor locali și a schimbărilor survenite în timpul mandatului;

 • 21. Ține evidența hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și a dispozițiilor emise de Primarul General, comunicate de autoritățile emitente;

 • 22. Multiplică și difuzează compartimentelor de specialitate - în funcție de specificul activității acestora - Hotărârile Consiliului General al Municipiului București și dispozițiile emise de Primarul General;

 • 23. Eliberează, la cerere, Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 5 persoanelor îndreptățite;

 • 24. îndeplinește orice alte atribuții date de către Primar, Secretarul General și Director executiv.

(1.2) COMPARTIMENTUL PENTRU APLICAREA LEGII NR.550/2002
 • 1.  Răspunde de îndeplinirea condițiilor și procedurilor de vânzare către solicitanți, în strictă conformitate cu prevederile legale;

 • 2.  Asigură colectivul de lucru al Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002, ceea ce presupune următoarele atribuții:

 • • Completează și prezintă dosarele Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 în vederea elaborării rapoartelor de evaluare și negocierii prețului de vânzare/cumpărare a spațiilor comerciale și de prestări servicii;

 • • întocmește procesul verbal al ședințelor Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii;

 • • întocmește documentele pentru organizarea licitațiilor;

 • • Prezintă aceste documente Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002;

 • • Transmite notarilor documentația ce stă la baza autentificării contractelor de vânzare-cumpărare și ține legătura cu aceștia;

 • • Ține evidența spațiilor comerciale negociate și vândute și face raportări lunare (sau de câte ori se impune) către conducerea Primăriei Sector 5, Prefectura Municipiului București și C.G.M.B.;

 • • Urmărește derularea rapoartelor de evaluare și cadastru a spațiilor comerciale și de prestări servicii;

 • • Gestionează baza de date cu spațiile comerciale și de prestări servicii aflate spre vânzare.

(1.3) SERVICIUL SECRETARIAT, REGISTRATURĂ ȘI ARHIVĂ
 • 1.  La încheierea programului de lucru se tipărește un borderou pentru fiecare serviciu cu lucrările repartizate, fiind predate sub semnătură;

 • 2.  Corespondența cu caracter strict secret primită, este înregistrată în sistemul electronic AVANDOC și repartizată persoanelor desemnate în acest sens;

 • 3.  Colaborează cu societatea care depozitează o parte din arhiva instituției noastre;

 • 4.  Inventariază materialul arhivistic existent și în special al celui cu termen de păstrare permanent, conform anexei 2 din Legea arhivelor naționale nr. 16/1996 modificată și com pletată de legea nr.358/2002;

 • 5.  Pune la dispoziția direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor documentele solicitate de conducere și eliberează la cererea petenților copii ale documentelor solicitale;

 • 6.  Distribuie corespondența către destinatari;

 • 7.  întocmește borderoul pentru poștă cu corespondența direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul Primăriei Sector 5;

 • 8.  Până la data de 5 ale lunii în curs prezintă Direcției Generale Economice decontul cheltuielilor efectuate cu corespondența francată pentru luna precedentă;

 • 9.  Comunică conducerii instituției problemele deosebite legate de activitatea proprie, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora;

 • 10. îndeplinește orice alte atribuții date de către Primar, Secretarul General și Director

executiv;

 • 11. înregistrează, în sistemul electronic AVANDOC, cereri, petiții, reclamații, sesizări de la petenți și ale statului, ce se transmit în funcție de specificul fiecăreia la compartimentele, birourile, serviciile și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

(2) BIROUL EVIDENȚĂ ELECTORALĂ
 • 1.  Stabilește în baza actelor normative metodele și tehnicile de evidențiere în listele electorale permanente a tuturor modificărilor intervenite în listele respective ;

 • 2.  Asigură întocmirea corectă a „Publicației” Sectorului 5;

 • 3.  Coordonează conform legii în vigoare activitatea de evidență a populației cu drept de vot din Sectorul 5;

 • 4.  Organizează și participă la acțiunea de recenzare a străzilor nou înființate și a blocurilor noi construite, conform adreselor primite de la Direcția Generală de Investiții și Evidenței Proprietății și Nomenclaturii Poștale din Primăria Municipiului București, ca urmare a punerii în posesia proprietarilor cu suprafețele de teren în urma aplicării Legii nr. 1 8/1991 a Fondului Funciar;

 • 5.  După actualizarea listelor electorale, întreprinde demersurile necesare pentru o nouă delimitare a secțiilor de votare, astfel încât să nu existe secții de votare sub 1.000 de locuitori;

 • 6.  Pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea Alegerilor Locale, a Alegerilor Parlamentare și Prezidențiale precum și a Referendumului (conform Legii 3/2000), obiectivul principal este realizarea întocmai a sarcinilor cuprinse în Programul calendaristic al Guvernului’

 • 7.  Actualizează listele electorale permanente;

 • 8.  Completează listele electorale permanente cu persoanele omise din listele electorale;

 • 9.  Radiază din listele electorale a unor persoane, pe baza comunicării serviciului public local unde s-a înregistrat decesul, a Ministerului de Justiție, și a instanțelor de judecată. Evidențierea comunicărilor și oricăror corespondențe privitoare la listele electorale permanente se ține într-un registru special de intrare-ieșire a lucrărilor;

 • 10. Participă la efectuarea lucrărilor specifice alegerilor locale, alegerilor parlamentare și prezidențiale precum și a referendumului;

 • 11. Răspunde la sesizările primite de la cetățeni;

 • 12. Participă la realizarea altor sarcini date de conducerea Primăriei Sectorului 5.

(3) SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ
 • 1.  Efectuează anchete sociale la solicitarea instanțelor de tutelă cu privire la:

 • •  cauzele civile având ca obiect divorț cu copii;

 • •  cauzele civile având ca obiect modificarea măsurilor luate cu privire la copil;

 • •  cauzele civile având ca obiect stabilirea/ modificarea pensiei de întreținere la care are dreptul copilului;

 • •  cauzele civile având ca obiect stabilirea/ schimbarea locuinței copilului;

 • •  cauzele civile având ca obiect exercitarea autorității părintești;

 • •  cauzele civile având ca obiect stabilirea/ modificarea programului de vizită al copilului;

 • •  orice alte anchete sociale la solicitarea instanței de judecată;

 • 2.  Efectuează anchete sociale la solicitarea notarilor publici în cauze de divorț cu copii, prin acordul soților;

 • 3.  Efectuează anchete sociale la solicitarea instanțelor judecătorești cu privire la cauze civile având ca obiect amânarea/ întreruperea executării pedepsei a persoanelor condamnate la pedepse cu închisoarea printr-o hotărâre definitivă;

 • 4.  Efectuează anchete sociale la solicitarea instanței de judecată în cauze civile având ca obiect declararea judecătorească a morții;

 • 5.  Efectuează anchete sociale la solicitarea Direcțiilor de Asistență Socială cu privire la acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în vârstă de de până la 2 ani sau pentru stimulentul de inserție, în conformitate cu O.U.G. nr.l 11/2010;

 • 6.  Efectuează anchete sociale la solicitarea Inspectoratului Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, la domiciliul persoanelor ce urmează a fi expertizate de către o comisie de specialitate;

 • 7.  întocmește proiecte de dispoziții cu privire la stabilirea numelui de familie și prenumele copilului găsit, născut din părinți necunoscuți, precum și al copilului care este părăsit de către mamă în spital iar identitatea acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de Lege, dacă copilul a fost părăsit sau găsit pe raza Sectorului 5;

 • 8.  întreprinde demersurile necesare privind autorizarea, în condițiile legii, a schimbării, pe cale administrativă, a numelui copilului;

 • 9.  îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr.l7/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice:

 • •  consilierea persoanelor vârstnice în vederea încheierii actelor juridice prin care înstrăinează un bun în schimbul întreținerii;

 • •  asistarea acestora în vederea încheierii contractelor de întreținere la notariatele publice;

 • •  promovarea acțiunilor în instanță cu privire la rezoluțiunea contractelor de întreținere, în cazul neîndeplinirii clauzelor contractuale;

 • 10. întocmește documentația aferentă instituirii curatelei pentru reprezentarea/ asistarea copiilor și autorizarea actelor privind bunurile acestora (acceptarea succesiunii,,, contracte de vânzare- cumpărare, contracte de donație, contracte de închiriere, etc)

 • 11. întocmește documentația aferentă instituirii curatelei pentru reprezentarea persoanelor puse sub interdicție judecătorească și autorizarea actelor privind bunurile acestora (acceptarea succesiunii, contracte de întreținere, contracte de donație, etc)

 • 12. Asigură relația și consilierea tuturor persoanelor puse sub interdicție judecătorească privind îngrijirea și gestionarea veniturilor și bunurilor acestora;

 • 13. Asigură consilierea persoanelor vârstnice și a minorilor;

 • 14. Asigură programul de lucru cu publicul;

 • 15. Efectuează orice alte atribuții stabilite de Primarul Sectorului 5 și Secretarul General al Sectorului 5.

(4) COMPARTIMENTUL CADASTRU, FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL
 • 1.  Analizează preliminar cererile formulate de persoanele îndreptățite pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului, strict conform competențelor juridice sau tehnice, prezentând corespunzător propuneri pentru rezolvarea lor în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar și le înaintează spre analiză și soluționare Subcomisiei Sectorului 5 de fond funciar și ulterior spre validare Comisiei de fond funciar a Prefecturii Municipiului București. Aceste cereri pot fi verificate la O.C.P.I.-București, Direcția de Impozite și Taxe Locale, Direcția Patrimoniu, Evidența Proprietății, Cadastru și Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului București și oricăror alte instituții implicate ;

 • 2.  Asigură evidența eliberării titlurilor de proprietate emise în baza legilor Fondului Funciar;

 • 3.  Completează planurile cadastrale digitale cu terenurile identificabile redobândite prin sentințe judecătorești, prin dispozițiile Primarului General și prin titlurile de proprietate obținute în baza legilor fondului funciar;

 • 4.  Participă la expertize tehnice ale instanțelor atunci când există solicitare;

 • 5.  Eliberează adeverințe care atestă dreptul de proprietate a terenurilor, pe baza unei proceduri aprobate în prealabil de instituție ;

 • 6.  întocmește procese-verbale de punere în posesie conform Hotărârilor validate ale Subcomisiei Sector 5;

 • 7.  Identifică, măsoară terenurile și pune în posesie proprietarii acestor terenuri;

 • 8.  Colaborează cu alte servicii la identificarea și măsurarea terenurilor care fac obiectul Legii Fondului Funciar și a Legii Cadastrului sau din patrimoniul UAT Sector 5;

 • 9.  Ia în evidență diferite Dispoziții ale Primarului General comunicate privind soluționarea notificărilor și modificarea denumirilor străzilor și a numerelor poștale de pe raza Sectorului 5;

 • 10.  Ține evidența persoanelor care au cereri depuse pentru atribuirea de teren conform legilor fondului funciar;

 • 11.  înaintează Comisiei de fond funciar a Prefecturii Municipiului București contestațiile cu privire la modul de soluționare a cererilor formulate în baza legilor fondului funciar;

 • 12.  în urma validării propunerilor de soluționare de către Prefectura Municipiului București, participă, împreună cu membrii Subcomisiei, la punerea în posesie a persoanelor îndreptățite să primească terenuri;

 • 13.  Ia în evidență cererile persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 341/2004, Legii nr. 44/1994 și Legii nr. 15/2003, urmărind să fie analizate, în funcție de disponibilitățile de teren sau în vederea acordării de despăgubiri;

 • 14.  Răspunde în termen legal petițiilor cetățenilor care sunt de competența sa ;

 • 15.  înaintează Direcției Municipale de Statistică rapoartele statistice în materie;

 • 16.  Completează și actualizează datele din Registrul Agricol gestionate atât pe format de hârtie cât și în format electronic, asigură securitatea registrelor agricole, numerotarea, parafarea, sigilarea și înregistrarea acestora în Registrul de intrare-ieșire general, întocmește opisul registrelor agricole;

 • 17.  Eliberează atestate de producător și carnete de comercializare (Verifică în teren datele reale, necesare eliberării atestatelor de producător solicitate de persoanele înscrise în Registrul agricol, asigurând totodată sprijin de specialitate producătorilor agricoli);

 • 18.  Eliberează adeverințe, pe baza datelor din registrul agricol, în vederea stabilirii ajutorului de șomaj, a ajutorului social și la întocmirea dosarelor pentru acordarea burselor școlare;

 • 19.  Eliberează adeverințe din registrul agricol;

 • 20.  întocmește centralizatoare referitoare la: numărul gospodăriilor populației, terenurile din proprietate pe categorii de folosință, suprafețele cultivate și producția obținută, mijloacele de transport și mașinile agricole;

 • 21.  Analizează și soluționează cererile pentru acordarea unui sprijin financiar pentru producătorii agricoli;

 • 22.  întocmește chestionare anuale cu privire la producția vegetală obținută de gospodăriile populației;

 • 23.  Informează cetățenii despre obligațiile ce le revin cu privire la registrul agricol;

 • 24.  Transmite situații la Institutul Național de Statistică ;

 • 25.  Colaborează cu Direcția Agricolă a Municipiului București;

 • 26.  în anul în care se efectuează recensământul general agricol, șeful serviciului activează în cadrul Comisiei constituite la nivelul sectorului și furnizează datele necesare pentru identificarea exploatațiilor agricole și împărțirea teritoriului în sectoare de recensământ;

 • 27.  Participă la audiențele ținute de Primar, Viceprimar, Secretar General și oferă detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

 • 28.  Colaborează la redactarea proiectelor de proceduri specifice serviciului;

 • 29.  întocmește referate de specialitate specifice activității serviciului;

 • 30.  Ține evidența contractelor de arendă încheiate conform legislației în vigoare;

 • 31. Colaborează cu Subcomisia Sector 5 de fond funciar la pregătirea și îndosarierea cererilor și a documentelor aferente acestora , depuse in baza legilor fondului funciar la Subcomisia Sectorului 5 al Municipiului București privind stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor - exclusiv pe partea ce tine de: planuri, coordonate, verificare tehnică a expertizelor topografice depuse, partea tehnică a dosarului;

 • 32. Desfășoară activități specifice pentru aplicarea prevederilor art. 36, alin. 2 și 3 din Legea nr. 18/1991 cu modificările și completările ulterioare privind reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente construcțiilor (case la curte și blocuri-teren aferent apartamentelor);

 • 33. Verifică documentațiile anexate la cererile privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente construcțiilor și solicită petiționarilor completarea acestora conform metodologiei stabilite de Instituția Prefectului Municipiului București;

 • 34. întocmește tabelul centralizator și adresa de înaintare în vederea transmiterii la Instituția Prefectului Municipiului București;

 • 35. întocmește răspunsurile la solicitările Instituției Prefectului Municipiului București, Judecătorie, etc., referitoare la modul de aplicare a prevederilor art. 36, alin . 2 și 3 din Legea nr. 18/1991 cu modificările și completările ulterioare;

 • 36. Colaborează cu: Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara București, Instituția Prefectului Municipiului București, Administrația Domeniului Statului, Autoritatea Naționala pentru Restituirea Proprietății - strict pe probleme de Cadastru, Geodezie sau Topografie ;

 • 37. Colaborează cu Direcția Urbanism in vederea identificării imobilelor si încadrarea acestora in unitățile teritoriale de referința din P.U.G. ;

 • 38. Identifică, măsoară terenuri, verifică solicitările petenților privind situațiile faptnce din teren, expertizele tehnice judiciare prezentate sau documentațiile cadastrale ce mecesită completări, elaborează rapoarte referitoare la starea de fapt găsită pe teren;

 • 39. Eliberează planuri din evidențele serviciului pentru alte direcții din cadrul Primăriei Sector 5.

(5) COMPARTIMENTUL RELAȚII CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI/LOCATARI
 • 1. Asigură raporturile dintre asociațiile de proprietari și autoritățile publice locale pe baza principiului autonomiei și descentralizării, cu respectarea interesului general al cetățeanului;

 • 2. îndrumă și sprijină asociațiile de locatari în scopul înființării asociațiilor de proprietari, în condițiile legii;

 • 3. Acordă la cerere sprijin și îndrumare pentru soluționarea, în limitele legii, a diferendelor survenite între proprietari și comitetele executive ale asociațiilor;

 • 4. îndrumă și sprijină asociațiile de proprietari pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin;

 • 5. Efectuează verificarea modului de organizare și întocmire a documentelor asociațiilor de proprietari, în condițiile Legii nr. 196/2018;

 • 6. întocmește Note de Constatare cu prilejul verificărilor efectuate;

 • 7. îndrumă și sprijină proprietarii și reprezentanții asociațiilor de proprietari pentru respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • 8. întocmește o bază de date cu privire la asociațiile de proprietari de pe raza Sectorului 5;

 • 9. Primește, înregistrează și întocmește răspunsuri în scris la sesizările și cererile cetățenilor pe teme specifice, date în competență;

 • 10. Primește și înregistrează cererile depuse de persoanele care doresc să primească atestatul de administratori de imobile;

 • 11. Angajații din cadrul Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari pot fi membri în comisia de atestare a administratorilor de imobile, constituită la nivelul Consiliului Local al Sectorului 5, participând astfel în mod direct la examinările acestora, în vederea atestării;

 • 12. Verifică pe teren situațiile deosebite semnalate de către proprietari din cadrul asociațiilor de proprietari ce fac obiectul Legii nr. 230/2007;

 • 13. întocmește note de constatare ca urmare a deplasării in teren;

 • 14. Ține evidența administratorilor atestați de către Comisia de Atestare Administratori Imobile Sector 5;

 • 15. Acordă consiliere asociațiilor de proprietari, conform Legii nr. 196/2018 ;

 • 16. Arhivează documentele compartimentului;

 • 17. întocmește informări cu privire la aspectele sesizate de către persoanele care se înscriu la audientele ținute de către conducerea instituției: Primar, Viceprimar și Secretar General.

Art. 37. DIRECȚIA EVIDENȚA PERSOANELOR

Direcția de Evidenta Populației - Sector 5 este constituita, fara personalitate juridica, în subordinea Primarului Sectorului 5 și Secretarului General al Sectorului 5, în cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Sector 5.

Activitatea Direcției de Evidenta Populației - Sector 5 este coordonata si controlata metodologic, in mod unitar, de Direcția pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date - DEPABD si de Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor - Municipiul București.

(1) SERVICIUL EVIDENȚA POPULAȚIEI
 • 1.  Primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea actelor de identitate, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței și înmânează solicitanților documentele în cauză;

 • 2.  Primește și soluționează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care își schimbă domiciliul din străinătate în românia;

 • 3.  Primește și soluționează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și ale celor aflate în locurile de reținere și de arest preventiv din cadrul unităților de politie sau în penitenciar din zona de responsabilitate și înmânează documentele solicitate;

 • 4.  înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

 • 5.  Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

 • 6.  Desfășoară activități de primire, examinare și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

 • 7.   Furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni;

 • 8.  Efectuează verificări în registrul național de evidență a persoanelor cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă, în condițiile în care lucrătorul de stare civilă nu are posibilitatea de a le efectua;

 • 9.  Identifică - pe baza mențiunilor operative - elementele urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite localități etc. și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

 • 10. Colaborează cu unitățile de poliție, participând la acțiunile și controalele organizate de acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri și alte unități de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a persoanelor, precum și a celor urmărite în temeiul legii, precum și cu poliția locală potrivit atribuțiilor ce le revin pe linie de evidență a persoanelor;

 • 11. Asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

 • 12. Soluționează cererile formațiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., justiție, parchet, M.Ap.N., privind verificarea și identificarea punctuală a persoanelor fizice;

 • 13. Formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

 • 14. întocmește situațiile statistice și analizele activităților desfășurate lunar, trimestrial și anual în cadrul serviciului;

 • 15. Asigură gestiunea cărților de identitate provizorii și întocmește procesele-verbale de scădere din gestiune;

 • 16. Răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;

 • 17. Asigură conservarea și utilizează evidențele locale manuale;

 • 18. Asigură protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor clasificate, precum și securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispozițiile legale;

 • 19. Sesizează dispariția, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidență a persoanelor și raportează dispariția acestora pe cale ierarhică;

 • 20. Răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidență a persoanelor;

 • 21. Constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

 • 22. îndeplinește și alte atribuții specifice activității de evidență a persoanelor, reglementate prin acte normative.

 • 23. Actualizează registrul național de evidență a persoanelor cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a documentelor prezentate de cetățeni cu ocazia soluționării cererilor acestora;

 • 24. Actualizează registrul național de evidență a persoanelor cu mențiunile operative, precum și cu informațiile preluate din comunicările primite și extrage din R.N.E.P. situații statistice pe linie de evidență a persoanelor, utilizând aplicațiile informatice puse la dispoziție de Fp. A.I.

 • 25. Preia în registrul național de evidență a persoanelor datele privind persoana fizică, în baza comunicărilor nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum și datele privind persoanele decedate;

 • 26. Preia în sistem informatizat imaginea cetățenilor care solicită eliberarea actelor de identitate sau care solicită înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în buletinul de identitate;

 • 27. Operează în registrul național de evidență a persoanelor data înmânării cărților de identitate și a cărților de identitate provizorii;

 • 28. Clarifică neconcordanțele dintre nomenclatorul arterelor de circulație și situația din teren, respectiv din documentele cetățenilor;

 • 29. Operează corecții asupra neconcordanțelor înregistrate în registrul național de evidență a persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alți utilizatori);

 • 30. Desfășoară activități pentru administrarea rețelei locale de calculatoare, precum și a utilizatorilor la nivel de sistem de operare (parole, drepturi de acces, etc.);

 • 31. Alocarea si comunicarea serviciului de stare civila a numărului de certificat de divorț, ca urmare a depunerii cererii de divorț pe cale administrativa;

 • 32. Actualizarea mențiunilor de deces in registrul electoral cuprins in registrul național de evidenta persoanelor;

 • 33. Evidențiază incidentele de aplicație și le soluționează pe cele referitoare la hardware și sistem de operare;

 • 34. Participă la operații de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază și de aplicație pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local, împreună cu specialiștii DEPABD.;

 • 35. Asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate și secrete de serviciu;

 • 36. Centralizează principalii indicatori realizați, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse și întocmește sintezele, situațiile comparative și analizele activităților desfășurate periodic;

 • 37. Organizează si desfasoara activitatea de primire in audienta a cetățenilor de către conducerea biroului sau lucratorul desemnat.

 • 38. îndeplinește și alte atribuții repartizate de Primarul Sectorului 5 și Secretarul General al Sectorului 5.

(2) SERVICIUL STARE CIVILĂ

 • 1. întocmește, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces, în dublu exemplar și eliberează persoanelor fizice îndreptățite certificate doveditoare, privind actele și faptele de stare civilă înregistrate

 • 2. întocmește, la cerere, potrivit legii și eliberează persoanelor fizice îndreptățite, extrase de pe actele de Stare Civilă;

 • 3. înscrie mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimite comiunicări de mențiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condițiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

 • 4. Eliberează, gratuit, la cererea autorităților publice, extrase pentru uz oficial de pe aclele de stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor legii nr. 16/1996 a arhivelor naționale republicata, ale legii nr. 119/1996, cu modificările si completările ulterioare cu privire la actele de stare civilă, precum și ale legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările si completările ulterioare;

 • 5. Eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă;

 • 6. Trimite, structurilor de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu;

 • 7. Trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidență militară aflat asupra cetățenilor incorporabili sau recruților;

 • 8. Distruge, pana la data de 5 ale lunii următoare, certificatele anulate la completare;

 • 9. întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele institutului național de statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la direcția regionala de statistică a municipiului bucurești;

 • 10. Dispune măsurile necesare păstrării registrelor și certificatelor de stare civilă în condiții care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariției acestora și asigură spațiul necesar destinat desfășurării activității de stare civilă;

 • 11. Atribuie codurile numerice personale, din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și arhivează în condiții de deplină securitate;

 • 12. Propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul următor si il comunica anual structurii de stare civila din cadrul direcției generale de evidenta persoanelor - Municipiul București;

 • 13. Reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parțial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare și aplicarea sigiliului și parafei ofițerului de stare civila;

 • 14. Primește cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă și documentele prezentate în motivare, efectuează verificările necesare și întocmește referatul de schimbarea numelui pe cale administrativă, pe care il inainteaza la DGPMB pentru emiterea dispoziției de aprobare sau respingere;

 • 15. Primește cererile de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentele ce susțin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;

 • 16. Primește cererile de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoțite de actele ce le susțin, efectuează verificări și întocmește referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentație, Primarului Sectorului 5;

 • 17. Primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmește documentația și referatul cu propunere de aproba_re sau respingere în vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere de rectificare de către Primarul Sectorului 5;

 • 18. Primește cererile de reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmește documentația și referatul prin care se propune Primarului Sectorului 5 emiterea dispoziției de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al DGEP Municipiul București;

 • 19. înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, mențiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunțarea la cetățenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. Prin structura de stare civilă din cadrul DGEP Municipiul București;

 • 20. Transmite, după înscrierea mențiunii corespunzătoare în actul de naștere, o comunicare cu privire la schimbarea numelui către direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date, către Direcția Generala de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Direcției Cazier Judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Direcției Generale a Finanțelor Publice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la locul de naștere sau căsătorie al solicitantului;

 • 21. înaintează D.G.E.P.M.B. Exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I;

 • 22. Sesizează imediat D.G.E.P.M.B. în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;

 • 23. Eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, certificate care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;

 • 24. Efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire și de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetățenii români și persoanele fără cetățenie domiciliate în românia;

 • 25. Primește cererile de divorț pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soți, in fata ofițerului de stare civila, verifică documentele necesare și întocmește dosarul de divorț pe cale administrativă; după termenul de 30 de zile, ofițerul de stare civila constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților, în condițiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin h.g. Nr.64/2011, cu completările ulterioare și eliberează certificatul de divorț care va fi înmânat foștilor soți într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare;

 • 26. Solicita, birourilor de evidenta populației a sectorului 5 alocarea, din registrul unic al certificatelor de divorț, din RNEP, a numărului certificatului de divorț, care urmeaza a fi inscris pe acesta;

 • 27. înregistrează mențiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativa, nn baza comunicărilor transmise de către primăriile care au in păstrare actul de căsătorie, d«e către primăriile de la domiciliul soților, de către notarii publici;

 • 28. Colaborează cu autoritățile de sănătate publică județene și cu maternitățile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută și a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuți și neînregistrați la starea civilă;

 • 29. Colaborează cu unitățile sanitare, instituțiile de protecție sociala si unitățile de politie, după caz, pentru cunoașterea permanenta a situației numerice si nominale a persoanelor cu situație neclara pe linie de stare civila si de evidenta a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora in legalitate, pana la rezolvarea fiecărui caz in parte, precum si pentru clarificarea situației persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscuta;

 • 30. Transmite, lunar, la D.G.E.P.M.B. situația indicatorilor specifici;

 • 31. Transmite, lunar, trimestrial si semestrial, la D.G.E.P.M.B. situația căsătoriilor mixte;

 • 32. Desfășoară activități de primire, examinare, evidență și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

 • 33. Asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;

 • 34. Răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei;

 • 35. Răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;

 • 36. Centralizează principalii indicatori realizați, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse și întocmește sintezele, situațiile comparative și analizele activităților desfășurate periodic;

 • 37. îndeplinește și alte atribuții repartizate de Primăria Sectorului 5 și Secretarul General al Sectorului 5;

 • 38. Organizează și desfasoara activitatea de primire in audienta a cetățenilor de către conducerea serviciului.

Art. 38. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

(1) BIROUL LOGISTICĂ

Biroul Logistică este un departament funcțional subordonat direct Directorului General al Direcției Generale de Poliție Locală, îndeplinindu-si atribuțiile în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 a poliției locale, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, și este condus de un șef de birou.

Colaborează cu toate compartimentele structurii organizatorice a Direcției Generale de Poliție Locală, precum și cu restul compartimentelor Primăriei Sectorului 5, inclusiv cu unitățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 5, Politia Română, Jandarmeria Română cu celelalte organisme instituții abilitate ale statului.

Pe lângă atribuțiile comune personalului cu funcție de conducere, Șeful Biroului Logistică mai are următoarele atribuții:

 • 1. Asigură cunoașterea si aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

 • 2. Stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului, răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

 • 3. Gestionează, asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • 4. Informează de îndată conducerea structurii organizatorice despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului, tine evidenta acestora;

 • 5. Analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • 6. Desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarciniLe ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sancțiuni corespunzătoare;

 • 7. Comunică în cel mai scurt timp posibil organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite prin competenta sa, despre care a luat la cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

 • 8. Primește și distribuie personalului din subordine spre instrumentare petițiile repartizate, urmărește verificarea/solutionarea eficientă a acestora, propune redirectionarea petițiilor greșit îndreptate, precum clasarea/conexarea petițiilor;

 • 9. Asigură implementarea datelor în sistemul informatic propriu al structurii organizatorice;

 • 10. Organizează evidenta documentelor primite, întocmite și tmsmise la nivelul compartimentului, întocmește situații anuale/semestriale/trimestriale, în legătură cu activitatea personalului din subordine;

 • 11. Exercită orice alte atribuții stabilite prin lege, se conformează dispozițiilor primite de la șefii ierarhici.

Atribuțiile personalului Biroului Logistică sunt următoarele:
 • 1. Asigură păstrarea în condiții de siguranță deplină a armamentului, munițiilor sau autoapărare din dotarea polițiștilor locali, în condițiile stabilite de Legea nr. 295/2004 a armelor și munițiilor, cu scopul prevenirii sustragerii, pierderii, înstrăinării, degradării sau producerii de evenimente deosebite;

 • 2. Asigură evidenta riguroasă a armamentului, munițiilor, mijloacelor iritant-lacrimogene, a dispozitivelor cu electroșocuri sau a altor mijloace de autoapărare din dotarea personalului Direcției Generale de Politie Locală;

 • 3. Controlează modul de manevrare, utilizare si administrare a mijloacelor tehnice din dotare, asigurându-se că acestea sunt folosite conform normelor si destinațiilor legale;

 • 4. Se ocupă de procedura obvinerii avizului port-armă a polițiștilor locali cu atribuții pe linie de ordine publică si circulație pe drumurile publice, precum a personalului cotractual cu atribuții de pază obiective, în conformitate cu normele legale în vigoare;

 • 5. întocmește și revizuiește Regulamentul privind dotarea, evidenta, păstrarea, portul, mânuirea armamentului, munițiilor și mijloacelor de autoapărare din dotarea Direcției Generale de Politie Locală, precum Regulamentul privind organizarea, pregătirea executarea tragerilor de antrenament de către personalul institufiei;

 • 6. Urmărește ca repartizarea armamentului, munițiilor materialelor specifice, înlocuirea sau repararea acestora să se execute în termenele planificate în condiții de deplină siguranță, se ocupă de procedura de avizare a camerei de armanent și muniție, în conformitate cu prevederile Legii nr. 295/2004;

 • 7. Asigură suportul logistic necesar ședințelor de tragere cu armamentul din dotare, programează zilele de verificare si întreținere a armamentului;

 • 8. Urmărește ca muniția distribuită pentru tragerile cu armamentul din dotare să fie în bună stare de funcționare imediat după terminarea tragerilor, organizează primirea munițiilor rămase neconsumate, conform procesului-verbal justificativ;

 • 9. Asigură periodic înainte de executarea de tragere, instruirea personalului Direcției Generale de Politie Locală, care participă la astfel de activități, privind modul de organizare și participare la astfel de activități;

 • 10. Raportează de îndată orice incident sau eveniment legat de manevrarea utilizarea neregulamentară a armamentului muniției, în timpul ședințelor de tragere;

 • 11. Asigură gestionarea tehnico-operativă, păstrarea, depozitarea inventarierea mijloacelor din dotare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

 • 12. Urmărește, controlează buna funcționare a mijloacelor auto, a instalațiilor de sonorizare și înregistrare video din dotarea autovehiculelor, a stațiilor emisie-recepție, consoLele de încărcare, a tabletelor aparatelor fotografice, a armamentului, muniției, mijloacelor de a.părare, protecfie, a echipamentelor, aparatelor articolelor sportive din dotarea sălii de pregătire fizică, precum și a altor mijloace tehnico-operative din dotare;

 • 13. Organizează, îndrumă si controlează folosirea, întreținerea, depozitarea, repararea aprovizionarea cu armament, muniție, mijloace cu acțiune iritant-lacrimogenă, astfel ca aceste activități să fie realizate cu randament maxim;

 • 14. Coordonează activitatea parcului auto, deservind cu autovehiculele din dotare întreaga activitate a instituției, propune dotarea corespunzătoare, în funcție de necesități;

 • 15. Asigură realizarea unui consum legal de carburanți auto, tară a se depăși norma alocată sau folosirea în alte scopuri;

 • 16. Eliberează, centralizează foile de parcurs, verifică modul de completare a acestora, urmărind corelația între nr. de km consemnați și nr. de km afișat la bord;

 • 17. Verifică zilnic sau ori de câte ori este nevoie, starea tehnică modul de întreținere a mijloacelor auto;

 • 18. Organizează, desfășoară activități de exploatare, asistentă tehnică si remediere a defecțiunilor tehnice a mijloacelor din dotare, precum activități de asigurare tehnico-rnaterială a polițiștilor locali, potrivit regulamentelor si dispozițiilor interne;

 • 19. Propune achiziționarea serviciilor de mentenantă pentru efectuarea serviciilor de întreținere reparații a mijloacelor tehnice din dotare, urmărind fracționarea la parametri normali;

 • 20. Desfășoară activități de instruire a personalului privind cunoașterea, exploatarea, întreținerea mijloacelor tehnice de intervenție din dotarea structurilor din cadrul structurii organizatorice;

 • 21. Controlează modul de manevrare, utilizare, administrare a mijloacelor tehnice din dotare, asigurându-se că acestea sunt folosite conform normelor destinațiilor legale;

 • 22. Participă la planificarea vehiculelor (autovehicule, vehicule electrice, motociclete, biciclete etc.) în ceea ce privește organizarea dispozitivelor operative ;

 • 23. Colaborează cu toate compartimentele din instituție în exercitarea atribuțiilor se informează cu privire la necesitățile acestora, în vederea îmbunătățirii tehnicii din dotare;

 • 24. Exercită orice alte atribuții stabilite prin lege.

(2) DIRECȚIA DE SIGURANȚĂ A CETĂȚEANULUI

(2.1) SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ
 • 1.  Menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

 • 2.  Menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unității administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

 • 3.  Acționează în zona de competență stabilită prin planul de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, a comerțului stradal neautorizat, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localității;

 • 4.  Participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • 5.  Acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • 6.  Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • 7.  Asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului sectorului 5/primarului general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • 8.  Participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • 9.  Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • 10. Constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de comerț stabilite prin lege, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale;

 • 11. Execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • 12. Participă, alături de poliția română, jandarmeria română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • 13. Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din ministerul apărării naționale;

 • 14. Asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

 • 15. Acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrative-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;

 • 16. întocmește răspunsurile la petițiile și sesizările care intră în sfera de soluționare, conform atribuțiilor funcționale și a referatelor întocmite în cadrul serviciului;

 • 17. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

 • 18. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

 • 19. Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

 • 20. Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate și dispuse expres de către conducerea instituției și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

 • 21. Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;

 • 22. Răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

 • 23. Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • 24. Se preocupa permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

 • 25. Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituției, în general;

 • 26. Asigură, conform prevederilor legale, paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local al sectorului 5;

 • 27. Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

(2.2) SERVICIUL CIRCULAȚIE
 • 1. Asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

 • 2. Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

 • 3. Participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

 • 4. Participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale poliției române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

 • 5. Sprijină unitățile/structurile teritoriale ale poliției române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

 • 6. Acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale poliției române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

 • 7. Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

 • 8. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

 • 9. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

 • 10. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • 11. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

 • 12. Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

 • 13. Cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale poliției române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

 • 14. întocmește răspunsurile la petițiile și sesizările care intră în sfera de soluționare, conform atribuțiilor funcționale și a referatelor întocmite în cadrul serviciului;

 • 15. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

 • 16. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

 • 17. Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

 • 18. Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate și dispuse expres de către conducerea instituției și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

 • 19. Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;

 • 20. Răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

 • 21. Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • 22. Se preocupa permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

 • 23. Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituției, în general;

 • 24. Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

 • (2.3) SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ȘI PAZĂ VALORI

(2.3.1) COMPARTIMENTUL PAZĂ ȘI TRANSPORT VALORI
 • 1.  Asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea Primăriei Sector 5 și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, conform Planului de Paza intocmit de șeful Serviciului Paza Obiective si aprobat de directorul general;

 • 2.  Verifică în timpul serviciului locurile și punctele vulnerabile, existența și starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice și a sistemelor de pază și alarmare și ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;

 • 3.  Urmărește respectarea prevederilor legale privind accesul în obiective și regulile s-tabilite în planurile de pază;

 • 4.  Verifică obiectivul încredințat spre pază, cu privire la existența unor surse care an- putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. în cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor și a bunurilor, precum și pentru limitarea consecințelor acestor evenimente și sesizează organele competente;

 • 5.  Participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege la activități de saLvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • 6.  Semnalează dispeceratului Poliției Locale Sector 5 /șefului ierarhic superior orice problemă deosebită legată de activitatea acestuia despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții;

 • 7.  în cazul săvârșirii unei infracțiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliției Române competente potrivit legii, iar în cazul în care făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracțional a altor persoane și anunță unitatea de poliție competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate

 • 8.  în cazul constatării infracțiunii flagrante, polițiștii locali vor intocmi documente de constatare, care vor fi înaintate organelor de politie competente pentru continuarea cercetării

 • 9.  Să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni ori alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să prindă și să prezinte poliției pe făptuitor, să oprească și să predea poliției bunurile ori valorile care fac obiectul infracțiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un procesverbal pentru luarea acestor măsuri. Procesul-verbal astfel întocmit constituie act de sesizare a organelor de urmărire penală;

 • 10. Să aduca la cunoștința șefului ierarhic și conducerii unității beneficiare producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului și măsurile luate;

 • 11. Să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor și a valorilor în caz de dezastre;

 • 12. Să sesizeze poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității și să-și dea concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de urmărire penală sau de organele de poliție;

 • 13. Să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum și orice alte sarcini care i-au fost încredințate, potrivit planului de pază;

 • 14. Asigură, în condițiile legii, paza transporturilor bunurilor și a valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, aparținând municipiului;

 • 15. însoțește și asigură protecția coloanelor oficiale și a altor transporturi cu regim special;

 • 16. în cazul producerii unui accident care ar afecta mijlocul de transport, să ia primele măsuri pentru salvarea celorlalți membri ai echipajului, precum și a valorilor transportate;

 • 17. îndeplinește și alte atribuții stabilite de către Primar sau superiorii ierarhici incidente, întocmește Planul de pază pentru obiectivele ce aparțin administrației publice locale si sunt asigurate cu personal din cadrul Biroului Paza.

(2.3.2) COMPARTIMENTUL PAZĂ PERSONAL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 5
 • 1. Menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

 • 2.  Menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unității administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin, planul de ordine și siguranță publică;

 • 3.  Acționează în zona de competență stabilită prin planul de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, a comerțului stradal neautorizat, precum și pentru menținerea ordinii și liniștii publice sau curățeniei localității;

 • 4.  Participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • 5.  Acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor tară adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • 6.  Constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • 7.  Asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului sectorului 5/primarului general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • 8.  Participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • 9.  Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

 • 10. Constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de comerț stabilite prin lege, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale;

 • 11. Execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • 12. Participă, alături de poliția română, jandarmeria română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • 13. Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din ministerul apărării naționale;

 • 14. Asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

 • 15. Acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrative-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;

 • 16. întocmește răspunsurile la petițiile și sesizările care intră în sfera de soluționare, conform atribuțiilor funcționale și a referatelor întocmite în cadrul serviciului;

 • 17. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

 • 18. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

 • 19. Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

 • 20. Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate și dispuse expres de către conducerea instituției și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

 • 21. Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;

 • 22. Răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

 • 23. Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • 24. Se preocupa permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

 • 25. Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituției, în general;

 • 26. Asigură, conform prevederilor legale, paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local al sectorului 5;

 • 27. Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

 • (3) DIRECȚIA INSPECȚIE ȘI CONTROL GENERAL

(3.1) SERVICIUL CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE
 • 1.  Acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de Autoritatea Locală Sector 5;

 • 2.  Verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;

 • 3.  Verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale Autorității Locale Sector 5;

 • 4.  Verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

 • 5.  Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • 6.  Verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • 7.  Identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al Sectorului 5 sau pe spații aflate în administrarea Autorității Publice Locale Sector 5 ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

 • 8.  Verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența Autorității Publice Locale Sector 5;

 • 9.  Cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

 • 10. Verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

 • 11. Verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu activități de producție, comerț sau prestări de servicii desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 • 12.  Comunică instituțiilor abilitate deficiențele constatate în timpul controalelor efectuate, pentru luarea măsurilor legale;

 • 13.  Propune sesizarea organelor de poliție și/sau de cercetare penală, în cazurile prevăzute de lege, conform competențelor;

 • 14.  înregistrează și ține în evidență: comercianții si prestatorii de servicii din Sectorul 5, actualizând permanent baza de date;

 • •  controalele efectuate și măsurile legale aplicate;

 • •  intrări - ieșiri corespondență / sesizări și mod de soluționare;

 • •  evidențe interne;

 • 15. Acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

 • 16. Verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;

 • 17. Verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

 • 18. Verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

 • 19. Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • 20. Verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • 21. Identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale și pe raza sectoarelor municipiului bucurești sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

 • 22. Verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;

 • 23. Cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

 • 24. Verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

 • 25. Verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu activități de producție, comerț sau prestări de servicii desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 • 26. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la punctele 1-10, stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale;

 • 27. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

 • 28. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

 • 29. Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

 • 30. Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate și dispuse expres de către conducerea instituției, și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

 • 31. Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;

 • 32. Răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

 • 33. Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • 34. Se preocupa permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

 • 35. Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituției, în general;

 • 36. Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

(3.2) SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ECOLOGIE URBANĂ
 • 1.  Controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

 • 2.  Sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

 • 3.  Participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;

 • 4.  Identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

 • 5.  Verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 • 6.  Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

 • 7.  Verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau j uridice, potrivit legii;

 • 8.  Verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

 • 9.  Verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

 • 10. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. A)-i), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale;

 • 11. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

 • 12. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

 • 13. Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

 • 14. Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate și dispuse expres de către conducerea instituției și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

 • 15. Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;

 • 16. Răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

 • 17. Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • 18. Se preocupa permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

 • 19. Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituției, în general;

 • 20. Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

(3.3) SERVICIUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII
 • 1.  Efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

 • 2.  Efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

 • 3.  Verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

 • 4.  Participă la acțiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

 • 5.  Constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, președintelui consiliului județean, primarului unității administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului bucurești în a cărui rază de competență s-a săvârșit contravenția sau persoanei împuternicite de aceștia;

 • 6.  îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege în competența poliției locale în acest domeniu.

 • 7.  Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

 • 8.  Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

 • 9.  Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate și dispuse expres de către conducerea instituției și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

 • 10. Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;

 • 11. Răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

 • 12. Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • 13. Se preocupa permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

 • 14. Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituției, în general;

 • 15. Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

 • (4) DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENȚEI

(4.1) SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR
 • 1. înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • 2. Cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • 3. Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 38 alin. (2) din ordonanța de urgență a guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

 • 5. întocmește răspunsurile la petițiile și sesizările care intră în sfera de soluționare, conform atribuțiilor funcționale și a referatelor întocmite în cadrul serviciului;

 • 6. Pentru înregistrarea/radierea mopedelor atribuțiile serviciului sunt următoarele:

 • 7. înregistrează cererile solicitanților, însoțite de documentele necesare înscrierii/radierii/eliberării duplicatelor/eliberării unui nou certificat de înregistrare mop ede;

 • 8. Verifică documentația depusă (cartea de identitate a vehiculului, act de proprietate, cartea de identitate a solicitantului, dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare, plăcuței și a taxei de înregistrare);

 • 9. înregistrează mopedele ale căror proprietari au domiciliul stabil, reședința sau sediul în sectorul 5 al municipiului bucurești;

 • 10. Introduce în baza de date mopedele înregistrate/radiate;

 • 11. Eliberează certificatele de înregistrare, duplicatele și unul sau după caz două plăcuțe cu numărul de înregistrare;

 • 12. Radiază din circulație mopedele care îndeplinesc condițiile specifice prevăzute de lege;

 • 13. Transmite lunar baza de date către brigada rutieră bucurești;

 • 14. Ține evidența mopedelor înregistrate în sectorul 5;

 • 15. Verifică și asigură păstrarea, conservarea, integritatea și securitatea documentelor;

 • 16. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege;

 • 17. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

 • 18. Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

 • 19. Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate și dispuse expres de către conducerea instituției și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

 • 20. Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;

 • 21. Răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

 • 22. Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • 23. Se preocupa permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

 • 24. Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituției, în general;

 • 25. Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

(4.2) SERVICIUL PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR
 • 1. Evaluarea dimensiunilor fenomenului de violență și a dependențelor de substanțe psihoactive în Instituțiile de învățământ Gimnazial și Liceal din Sectorul 5;

 • 2. Definirea problemele legate de violența școlară și consumul de substanțe psihoactive;

 • 3. Studierea frecvenței și modalităților de manifestare a violenței în mediul școlar și a consumului de substanțe psihoactive;

 • 4. Identificarea cauzelor generatoare ale violenței în mediul școlar;

 • 5. Identificarea cauzelor declanșatoare ale consumului și a dependenței de substanțe psihoactive;

 • 6. Identificarea situațiilor de violență școlară și elaborarea unei tipologii a fenomenului ~

 • 7. Identificarea situațiilor de consum a substanțelor psihoactive și elaborarea strategi ilor de prevenire și combatere a consumului de substanțe psihoactive;

 • 8. Elaborarea strategiilor anti-violență la nivel școlar;

 • 9. Stabilirea/întocmirea planurilor de prevenire și combatere a violenței în școli;

 • 10. Stabilirea/întocmirea planurilor de prevenire și combatere a consumului de substanțe psihoactive în școli;

 • 11. Punerea in aplicare a strategiilor adoptate în cadrul Instituțiilor de învățământ Gimnazial și Liceal din Sectorul 5;

 • 12. Realizarea de interviuri și cursuri periodice în cadrul Instituțiilor de învățământ Gimnazial și Liceal din Sectorul 5 cu elevii și cadrele didactice.

 • 13. Promovarea non-violenței și a riscurilor consumului de substanțe psihoactive.

 • 14. Monitorizarea factorilor recurenți în ceea ce privește violența școlară și a consumului de substanțe psihoactive în cadrul acestor Instituții.

 • 15. Comunicarea în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, despre care a luat la cunoștință cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

 • (5) DIRECȚIA DISPECERAT, SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI POLIȚIA ANIMALELOR

(5.1) BIROUL DISPECERAT
 • 1.  Primește, prelucrează, centralizează, stochează și comunică în timpul cel mai scurt, factorilor de decizie, toate informațiile specifice domeniului de activitate, provenite de la organele de stat, de la societatea civilă și cetățeni, din activitățile și acțiunile echipajelor din teren, în scopul luării oportune a deciziilor și realizării unei conduceri și coordonări eficiente a misiunilor, inclusiv asigurării cooperării cu alte structuri sau instituții din afara sistemului;

 • 2.  Cunoaște în orice moment situația operativă în zona de responsabilitate a poliției locale, situația misiunilor care au fost executate sau sunt în curs de executare, forțele și mijloacele participante;

 • 3.  Monitorizează permanent obiectivele asigurate cu pază de poliția locală, raportează evenimentele din zona de responsabilitate și aplică măsurile stabilite în cazul producerii unor situații deosebite în conformitate cu procedurile în vigoare, alertând echipajele de intervenție având în atenție respectarea timpilor contractuali asumați și cei maximali stabiliți de legislația în vigoare;

 • 4.  La solicitarea echipajelor din teren execută verificările în baza de date a ministerului administrației și internelor a persoanelor și autovehiculelor oprite pentru verificări, în condițiile legii și ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului;

 • 5.  Supraveghează permanent prin rețeaua gps (după instalare) poziția echipajelor operative din teren și ține legătura cu acestea neîntrerupt prin intermediul stațiilor radio de emisie recepție, în scopul realizării unei intervenții operative;

 • 6.  în funcție de situație, în baza informațiilor primite din teren, înștiințează instituțiile abilitate pentru rezolvarea cazurilor apărute (poliție, jandarmerie, pompieri, i.s.u., salvare etc.);

 • 7.  Cunoaște, respectă și aplică întocmai prevederile cuprinse în planul de pază al obiectivului primăria sectorului 5, al politiei locale precum și al celorlalte locații;

 • 8.  Asigură primirea și predarea armamentului personalului din serviciu;

 • 9.  Pune în aplicare planul de alarmare a personalului în cazul unor situații de u_rgență, intervenții, calamitati etc.;

 • 10. Organizează și răspunde de funcționarea neîntreruptă a legăturilor, prin toate mijloacele de comunicații și informatică, precum și de transmiterea în timp util a dispozițiilor con-ducerii instituției, folosește în mod corespunzător aparatura radio de emisie-recepție din dotare și intervine pentru respectarea regulilor stabilite de către toți participanții la traficul radio;

 • 11. Menține în stare de funcționare toate mijloacele și sistemele de avertizare si alarmare luând primele masuri in cazul apariției unui eveniment deosebit;

 • 12. întocmește zilnic un raport de activitate cu principalele evenimente pe care îl prezintă conducătorului instituției sau înlocuitorului legal;

 • 13. Centralizează, prelucrează și analizează datele și informațiile privind situația operativă de pe raza administrativ-teritorială a sectorului 5, pe linie de ordine și liniște publica, pază, intervenție și circulație pe drumurile publice, formulând concluzii și propunând măsuri pentru îmbunătățirea și creșterea eficienței activităților dispeceratului în scopul luării unor decizii optime și realizării unei conduceri și coordonări operative și eficiente.

 • 14. Colectează, centralizează și sintetizează și transmite informații specifice domeniului de activitate al dispeceratului privind monitorizarea activităților de ordine publică, pază, intervenție și circulație pe drumurile publice;

 • 15. Prezintă periodic, la solicitarea conducerii instituției, informări referitoare la evoluția stării operative de pe raza sectorului și a activității dispeceratului propriu;

 • 16. Verifică executarea de către dispecerii din serviciul de tură a dispozițiilor șefului de serviciu și directorului general;

 • 17. Analizează activitatea de cooperare cu structurile cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice (poliția română, jandarmeria română, poliții locale, i.g.s.u., s.t.s. Etc.) Și propune măsuri de îmbunătățire a schimbului de informații privind starea operativă;

 • 18. Elaborează și actualizează documentele operative necesare organizării și desfășurării activităților din cadrul dispeceratului;

 • 19. Face propuneri de retragere sau întocmire a unor noi documente de lucru;

 • 20. întocmește analize lunare ale activităților desfășurate, precum și planuri de pregătire specifice pentru personalul dispeceratului, propunând măsuri de îmbunătățire a activității compartimentul ui.

(5.2) BIROUL PREVENIRE SITUAȚII DE URGENȚĂ
 • 1.  Colaborează cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, cu serviciile deconcentrate la nivelul Sectorului 5, precum și cu alte instituții care au atribuții în gestionarea situațiilor de urgență;

 • 2.  Participă la ședințele și videoconferințele organizate de Instituția Prefectului Municipiului București și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov;

 • 3.  Asigură cunoașterea și aplicarea de către toți salariații a regulilor privind respectarea normelor și instrucțiunilor privind situațiile de urgență și stabilește categoriile de instructaje în acest domeniu;

 • 4.  Efectuează instruirea semestrială a salariaților, întocmește și completează, conform legii, fișele individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență;

 • 5.  Propune includerea în buget a fondurilor necesare organizării activității de protecție civilă și de apărare împotriva incendiilor și achiziționării de echipamente și mijloace de intervenție specifice, la nivelul instituției;

 • 6.  Asigură evaluarea și centralizarea solicitărilor de ajutoare și despăgubiri în situații deosebite;

 • 7.   Difuzează acte de autoritate: dispoziții, hotărâri, prin care se stabilesc măsuri și răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor și protecției civile;

 • 8.  Asigură personalul de permanență în situațiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • 9.  întocmește Planul de analiză și acoperire a riscurilor,

 • 10.  Analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor și asigură completarea acesteia în cadrul Primăriei Sectorului 5, conform normelor în vigoare;

 • 11.  Elaborează instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și stabilește atribuțiile ce revin salariaților la locurile de muncă;

 • 12.  Asigură întocmirea și actualizarea planului de intervenție la nivelul instituției și condițiile pentru aplicarea acestuia în orice moment;

 • 13.  Asigură realizarea și menținerea în stare de funcționare a căilor de acces, a mijloacelor tehnice de primă intervenție, a sistemelor de comunicare, alarmare și alimentare cu apă în caz de incendiu la nivelul instituției;

 • 14.  Planificarea și executarea de controale proprii periodice la sediile instituției, în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor;

 • 15.  Stabilește responsabilitățile și organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5, le actualizează ori de câte ori apar modificări și le aduce la cunoștință salariaților;

 • 16.  Asigură, prin mijloacele avute la dispoziție, desfășurarea activităților de informare și educație anti incendiu a populației;

 • 17.  Asigură secretariatul tehnic permanent al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 5;

 • 18.  întocmește Planul privind organizarea și asigurarea activității de evacuare a angajaților și bunurilor Sectorului 5 al Municipiului București-,

 • 19.  Planifică și pregătește desfășurarea exercițiilor de simulare a producerii unor situații de urgență;

 • 20.  Se preocupă de redactarea Dispoziției Primarului de aprobare a Planului în domeniul situațiilor de urgență, la nivelul Sectorului 5;

 • 21.  întocmește Planul de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare-,

 • 22.  Dispune măsuri și controlează modul de întreținere a spațiilor de cazare de către administratorul acestora;

 • 23.  întocmește Planurile de cooperare cu alte servicii, dacă este cazul;

 • 24. întocmește Planul de măsuri pentru prevenirea și eliminarea efectelor fenomenelor meteo periculoase generate de căderi de zăpadă, viscol, ger și polei-,

 • 25.  întocmește Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, poluărilor accidentale al Comitetului local pentru Situații de Urgență al Sectorului 5 și procedează la afișarea extraselor din acest plan;

 • 26.  Afișează în locuri publice semnificația codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice, precum și semnificația semnalelor de alarmare acustică a populației;

 • 27.  Activează punctele de distribuție a apei potabile amenajate în special în zonele aglomerate, cât și a punctelor de prim ajutor în spațiile identificate și semnalizate vizibil, pentru eliminarea efectelor caniculei asupra populației;

 • 28.  întocmește Planul de măsuri pentru prevenirea și diminuarea efectelor caniculei și asigură executarea acestuia;

 • 29. întocmește, împreună cu instituțiile specializate, Planul de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren.

(5.3) COMPARTIMENTUL POLIȚIA ANIMALELOR

Compartimentul este organizat și funcționează în interesul comunității locale, pentru respectarea și aplicarea măsurilor privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor, având următoarele atribuții:

 • 1.  Verifică la fața locului și soluționează, potrivit competențelor sesizările referitoare la nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fara stăpân și a celei privind protecția animalelor;

 • 2.  Organizează baza de date specifică în domeniu și monitorizează efectivele de câini periculoși sau agresivi, precum și câinii fără stăpân de pe raza sectorului 5;

 • 3.   Sprijină instituțiile abilitate în desfășurarea activităților specifice de capturare, ridicare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al sectorului 5 și de transport al acestora la centrele de sterilizare și/sau la adăposturile special amenajate;

 • 4.  Sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestora;

 • 5.  Propune și elaborează măsuri concrete de prevenire în domeniu, pe situații specifice sectorului 5;

 • 6.  Propune măsuri de prevenire și contracarare, împreună cu alte instituții abilitate, a urmărilor bolilor contagioase în rândul animalelor;

 • 7.  Depistează și verifică zonele unde există câini comunitari în vederea luării măsurilor necesare reducerii numerice a acestora.

 • 8.  Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;

 • 9.  Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu; se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

 • 10. Răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate și dispuse expres de către conducerea instituției, și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

 • 11. Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor, măsurilor și sancțiunilor stipulate în documentele întocmite;

 • 12. Răspunde de exercitarea altor atribuții stabilite prin fișa postului.

 • 13. Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

 • 14. Se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale;

 • 15. Propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituției, în general;

 • 16. Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilități și atribuții.

CAPITOLUL V

ATRIBUȚII COMUNE TUTUROR STRUCTURILOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 5
 • 1.  Toți salariații au obligația de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituției și a dotărilor, luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale

 • 2.  Răspunderea pentru bunurile materiale din dotarea birourilor revine șefului de departament în cauză, împreună cu angajații care au aceste bunuri în fișele de inventar;

 • 3.  întregul personal al Aparatului propriu are obligația de a respecta actele normative în vigoare, privind legislația muncii, Statutul funcționarilor publici, Codul de conduită al funcționarilor publici și al personalului contractual și Regulamentul de Ordine Internă;

 • 4.  Toți salariații au atribuții în ceea ce privește implementarea Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului Intern Managerial al Entităților Publice, cuprinzând standardele de control intern/managerial;

 • 5.  Toți salariații respectă Regulamentul Intern al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 privind redactarea, înregistrarea, multiplicarea, circuitul, păstrarea și arhivarea documentelor în Aparatul de Specialitate al Sectorului 5;

 • 6.  Salariații vor studia legislația specifică domeniului de activitate și vor răspunde de aplicarea corectă a acesteia. în cazul apariției de noi reglementări legislative în domeniu, șefii serviciilor vor repartiza salariaților din subordine sarcinile ce le revin acestora, completând fișele de post. Atribuțiile ce decurg din legislația nou apărută se consideră parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5;

 • 7.  Neîndeplinirea integrală și în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse în fișa postului, se sancționează conform legislației muncii, Statutului Funcționarilor Publici și Regulamentului de Ordine Internă;

 • 8.  Analizarea faptelor de disciplină se va face în cadrul Comisiei de disciplină, constituită în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guverului nr.57/2019 privind Codul administrativ, H.G. nr. 1344/2007 privind Normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină și Legea 53/2003- Codul Muncii, republicată;

 • 9.  Personalul din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 5, care efectuează deplasări în teren în interes de serviciu, au obligația să întocmească cu raport privind constatarea în teren și să-l prezinte șefului de serviciu;

 • 10.  Toți salariații au obligația să arhiveze documentele create în serviciu.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

 • 1. Modul de aprobare a! Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate a! Primarului Sectorului 5 al Municipiului București

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Sector 5.

 • 2. Modalitățile de modificare ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 se modifică, se completează și se actualizează prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 5, ori de câte ori se impune, cu respectarea legislației în vigoare la data la care intervin modificări.

întreg personalul angajat al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 este obligat să ia act și să respecte prevederile prezentului Regulament.