Hotărârea nr. 40/2020

Hotărârea nr. 40/27.02.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR5

HOTARARE

Privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5

Având in vedere Adresa Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 referitoare la previziunile privind incasarea veniturilor bugetului local al Sectorului 5 pe anul 2020, Raportul de specialitate întocmii de Direcția Economica nrl 8581/27 02 2020 si Referatul de aprobare nr. I 8583/27.02.2020 al Primarului Sectorului 5 ;

Luând in considerare Raportul comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice;

Având in vedere Legea nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, Legea nr.6/2020 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;

Având in vedere prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările si modificările ulterioare. Având in vedere H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003;

In temeiul art. 139, alin(3), lit a) , art 166, alin (2) , lit d) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

ART. I Se aproba rectificarea bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2020, conform anexelor


nr 1-58, 59.2, 60-64, 84-87


care fac parte integranta din prezenta hotarare.


ART 2. Se aproba rectificarea bugetului SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA pe anul 2020, conform anexelor nr.59-59.1,66.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 3 Se aproba rectificarea bugetului SC Economat SA pe anul 2020, conform anexelor nr.65-66, care fac parte integranta

din prezenta hotarare


ARI' 4 Se aproba rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii (Invalamant Preuniversitar de stat) pe anul 2020 , conform anexelor nr 67-74 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART 5 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Cultural Ștefan lordache pe anul 2020, conform Anexelor nr 75-77, care fac parte integranta din prezenta hotarare

AR I' 6 Se aproba rectificarea bugetului Instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (Admnistratia Piețelor Sector 5 ) pe anul 2020, conform Anexelor nr 78-80 , care fac parte integranta din prezenta hotarare .

ART 7 Se aproba rectificarea bugetului pentru Complexul Multifuncțional „Sf.Andrei” pe anul 2020, conform Anexelor nr 81-83, care fac parte integranta din prezenta hotarare