Hotărârea nr. 39/2020

Hotărârea nr. 39/27.02.2020 privind constituirea comisiei de negociere a condițiilor la expirarea termenului de 3 ani, a contractului de închiriere nr. 28.905/21.06.2017, pentru spațiul cu destinația de sediu, situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5 București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei de negociere a condițiilor la expirarea termenii lui de 3 ani, a contractului de închiriere nr. 28.905/21.06.2017, pentru spațiul cu destinația de sediu, situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5 București

Având în vedere:

-Contractul de închiriere a imobilului din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, nr.28.905/21.06.2017, contract care a intrat în vigoare la data semnării, durata închirierii fiind de 3 (trei) ani de la data încheierii procesului verbal de predare primire a imobilului, data de la care au curs și obligațiile de plată ale locatarului, conform CAP. 3 alin.3.1 din contract. Valabilitatea contractului expiră în data de 21.08.2020, conform procesului verbal de recepție predare-primire nr.40156/21.08.201 7. Conform CAP. 3 alin. 3.2 din contract durata contractului poate fi prelungită prin acordul părților, dar nu mai puțin de 3 (trei) ani, în condiții ce vor fi stabilite de comun acord, cu cel puțin 3 luni înainte de data expirării contractului.

-Raportul de specialitate întocmit de Direcția de Dezvoltare - Serviciul Achiziții Publice nr. 16596/21.02.2020;

-Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare:

-Adresa nr. 4/14.01.2020, emisă de TATI GRUP DDBB SRL înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 5, sub nr. 3577/14.01.2020, prin intermediul căreia ne informează cu privire la termenul de expirare al contractului de închiriere.

-Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice ;

-Avizul Comisie Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.a), art. 139 alin. (1), art. 140, alin.(l) art. 166,

alin. (4) și art. 243 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a condițiilor la expirarea termenului de 3 ani, a contractului de închiriere nr. 28.905/21.06.2017, pentru spațiul cu destinația de sediu, situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5 București cu următoarea componență:

Nr. Crt.

Nume și prenume

Funcția/instituția

Calitatea

In cadrul comisiei

1.

Marian Țigănuș

Viceprimar        - Sector 5

Președinte

2.

Florentina Popescu

Director General - DGASPC Sector 5

Membru

o

3.

Alina Apostoaie

Director General Adjunct Economic

- DGASPC Sector 5

Membru

4.

Elena Roxana

Nedelcu

Director Executiv - Direcția învățământ Tineret și Sport

Membru

5.

Isabela Nicoleta

Disăgilă

Director Executiv - Direcția Economică

Membru

6.

Alina Mocanu

Șef Serviciu      - Serviciul Contencios

Administrativ

Membru

7.

Aurelia Negru

Sef Serviciu     - Serviciul Achiziții

Publice

Membru

8.

Valentin Burlacu

Director General - Direcția Generală de

Poliție Locală

Membru

9.

Ivănuș Lenuța

Șef Serviciu       -Serviciul Administrativ

Transport întreținere

Secretar

Comisie

Art.2 - Secretariatul Comisiei prevăzută la art. I va fi asigurat de d-na Ivănuș Lenuța - Șef Serviciu-Serviciul Administrativ Transport întreținere.

Art.3 - Comisia de negociere prevăzută la art. 1 al prezentei hotărâri, va înainta spre aprobarea Consiliului Local Sector 5 raportul final cu privire la negocierile efectuate.

Art.4 - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, precum și persoanele nominalizate la art. 1 și art.2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 39  /27.02.2020