Hotărârea nr. 38/2020

Hotărârea nr. 38/27.02.2020 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 5953/19.07.2019, a imobilului situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr.7-9, Sector 5, București contract încheiat între Primăria Sectorului 5 - SC TATI GRUP DDBB SRL și SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL Servicii exceptate de la aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 art. 29.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 5953/19.07.2019, a imobilului situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr.7-9, Sector 5, București contract încheiat între Primăria Sectorului 5 - SC TATI GRUP DDBB SRL și SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL Servicii exceptate de la aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 art.29.

Având în vedere:

-Raportul de specialitate întocmit de Direcția de Dezvoltare - Serviciul Achiziții Publice

nr. 16605/21.02.2020;

-Referatul de aprobare întocmit de Primarul Sectorului 5;

-Contractul de închiriere nr. 5953/19.07.2019 ;

-Procesul verbal nr.51725/19.12.2019, de recepție și predare -primire a spațiilor situate în

imobilul din Str. Fabrica de Chibrituri nr.7-9 Sector 5 , București;

-Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice ;

-Avizul Comisie Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Luând în considerare:

  • -  Extrasul de carte funciară actualizat în data de 27.01.2020 de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară înregistrat la Primăria Sectorului 5, sub nr. 8008/29.01.2020, actualizare care a condus la modificarea suprafeței spațiului din Str. Fabrica de Chibrituri nr.7-9. în acest sens s-a convenit încheierea unui act adițional de modificare a suprafeței spațiului închiriat.

  • -  suprafața conform contract nr. 5953/19.07.2019    =1419,15 mp;

  • -  suprafață conform extras de carte funciară actualizat = 1422,25 mp;

în temeiul art.129, alin. (1) și alin (7), lit. a), art. 139 alin. (I), ari. 140 alin (1), art. 166, alin 2, lit.) precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

ART.I Se aprobă încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 5953/19.07.2019 încheiat între Primăria Sectorului 5 - S.C. TATI GRUP DDBB SRL și SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se mandatează directorii direcțiile beneficiare - Direcția Generală de Aistență Socială și Protecția Copilului, Direcția învățământ Tineret și Sport, Direcția Generală de Poliție Locală și Direcția de Dezvoltare , să semneze actul adițional menționat la art. 1.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Direcțiile beneficiare menționate la art. 2, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.         /27.02.2020

DINTE RE ȘEDINȚĂ, tirSEBASTIĂN LAZAROV ir              « i


ANEXĂ LA H.C.L. Sector 5 NR. 3 ^/27.02.2020

ACT ADIȚIONAL NR. 1

La contractual de închiriere nr. 5953/19.07.2019

Preambul :

în temeiul art.29 alin (1) din Legea nr.98/2016, a intervenit încheierea prezentului act adițional la contractul de închiriere nr. 5953/19.07.2019, a imobilului din Str. Fabrica de Chibrituri nr.7-9, Sector 5 București.

Art.29.alin.( I) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect:

a.) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora;

In temeiul:

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.93/14.05.2019 privind aprobarea Raportului comisiei de evaluare, aprobarea draftului de contract și exprimarea acordului cu privire la semnarea contractului pentru achiziționarea serviciilor de închiriere spațiu;

Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 130/27.06.2019, privind acordul de principiu pentru stabilirea unui sediu al D.G.A.S.P.C. Sector 5, în Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București cu suprafața de 1419,15 mp, ce urmează să fie închiriat de către Primăria Sectorului 5 și a Notei privind îndreptarea erorii materiale a Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 130/27.06.2019.

Hotărârii nr. 174/19.08.2019 privind darea în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, a imobilului situat în București, sector 5, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 7-9 în vederea funcționării unor servicii de specialitate ale direcției.

Hotărârii nr. 257/21.1 1.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 174/19.08.2019, privind darea în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a imobilului situat în București, sector 5, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 7-9 în vederea funcționării unor servicii de specialitate ale direcției.

Hotărârii nr. 263/21.1 1.2019 privind darea în folosință gratuită a spațiului situat la etajul clădirii din Strada Fabrica de Chibrituri nr. 7-9 către Grădinița Nr. 269.

In acest sens s-a încheiat prezentul act adițional de modificare a suprafeței spațiului închiriat conform extrasului de carte funciară actualizat în data de 27.01.2020 la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 8008/29.01.2020,

Suprafața conform contract 5953/19.07.2019 =1419,15 mp,

Suprafață conform extras de carte funciară actualizat = 1422,25 mp între:

Autoritatea contractantă: PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Cod fiscal 4433953

Adresa: Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-1 I, Sector 5, București,

Telefon/fax: 021.312.62.79,

Telefon: 021 314.43.18,

E-mail: acliizitii@sector5.ro

Cont IBAN R094TREZ705245 10220XXXXX deschis la Trezoreria Sector 5.

Legal reprezentată prin:

Dnul ȚIGĂNUȘ MARIAN - VICEPRIMAR

Dna DISAGILĂ ISABELA NICOLETA Director Executiv Direcția Economică.

în calitate de LOCATAR, pe de o parte;

Și

SC TATI GRUP D.D.B.B. S.R.L. societate comercială română cu sediul în București

Bd. Tudor Vladimirescu nr.45, Sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului

sub nr. J40/1628/2004, Cod Unic de înregistrare ROI6I 14702, identificator Unic la Nivel European ROONRC J40/1628/2004,

E-mail secretariat@tatigrupddbb.ro reprezentată prin asociat și administrator

BIRISIU IONUȚ, cetățean roman în calitate de LOCATOR

și

SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL societate comercială română cu sediul în București Str. Popa Soare Nr. 14A, Etj.l, Apt.3, Cam.l,

Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9405/2004,

Cod Unic de înregistrare 26048495, E-mail ionutvochin@yahoo.com,

reprezentată prin asociat unic și administrator VOCHIN IONUȚ-CONSTANTIN cetățean roman

în calitate de LOCATOR.

Art.l Având în vedere prevederile art. 165 alin (1) lit d, din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, modificată și completată de HG 419/2018, părțile contractante au convenit încheierea unui act adițional.

Art.2 Tarifele pentru serviciile prestate prevăzute la punctul 3 din contract, rămân neschimbate până la împlinirea termenului de 3 ani de la data încheierii contractului de închiriere având în vedere posibilitatea negocierii prețului prețului chiriei/mp, la împlinirea acestui termen.

Art.3 Suprafața spațiului închiriat se modifică conform extrasului de carte funciară actualizat în data de

27.01.2020 la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 8008/29.01.2020.

Perioada de derulare a actului adițional începând cu data de 01.01.2020 - I 8.07. 2024.

Prezentul act adițional a fost încheiat azi,_________________în 5(cinci) exemplare originale, cu aceiași

valoare juridică, din care :

  • - un exemplar la SC TATI GRUP D.D.B.B. S.R.L - SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL

  • - un exemplar la DOSARUL ACHIZIȚIEI PUBLICE

  • - un exemplar la DIRECȚIA ECONOMICĂ

  • - un exemplar la DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI Exemplare în copie

un exemplar la DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

un exemplar la DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT TINERET ȘI SPORT

LOCATAR

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 VICEPRIMAR

MARIAN ȚIGĂNUȘ


LOCATOR

SC TATI GRUP D.D.B.B. S.R.L.

SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL DIRECTOR GENERAL

SORIN DUMITRU

Administrator Public

RAREȘ HOPINCĂ

Direcția Economică

Director Executiv

Disagilă Isabela Nicoleta

Direcția Juridică

Director Executiv

Florina Dragnea

Direcția Generală de Poliție Locală

Director General

Burlacu Valentin

Direcția de Dezvoltare Director Executiv Alina Cristina Neagu

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Director General

Florentina Popescu

Direcția de învățământ Tineret și Sport Director Executiv

Elena Roxana Nedelcu