Hotărârea nr. 36/2020

Hotărârea nr. 36/27.02.2020 privind organizarea proiectului educațional Elevi, să ne cunoaștem patria! de către Școala Gimnazială Nr. 136.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind organizarea proiectului educațional

Elevi, să ne cunoaștem patria! de către Școala Gimnazială Nr. 136

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției de învățământ, Tineret și Sport și al Direcției Economice, înregistrat sub nr. 15925/20.02.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 15933/20.02.2020; Adresele înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub nr. 13089/12.02.2020 și 13300/13.02.2020; Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice; Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 166, alin. (2), lit. 1) și m), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea proiectului educațional Elevi, să ne cunoaștem patria! de către Școala Gimnazială Nr. 136, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, din capitolul învățământ, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Direcția Economică și directorul Școlii Gimnaziale Nr. 136 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. Z27.02.2020Anexă la H.C.L. Sector 5 Nr. /27.02.2020

Sumar al proiectului educațional

Elevi, să ne cunoaștem patria!

 • a) Organizator: Școala Gimnazială Nr. 136, cu sprijinul Primăriei Sectorului 5;

 • b) Perioada desfășurării: semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020;

 • c)  Beneficiari dirccți: 50 de beneficiari (elevi ai claselor a IV-a - a Vl-a și cadre didactice însoțitoare);

 • d) Scopul proiectului: aplicarea unor strategii, metode și tehnici de antrenare a elevilor în cunoașterea unor repere fundamentale din literatura, geografia și istoria națională;

 • e) Obiectivc-cadru specifice:

 • —  dezvoltarea interesului și a curiozității elevilor pentru studiul unor discipline umaniste (istorie, limbă și literatură română, geografie), precum și pentru aprofundarea unor cunoștințe din sfera identității naționale;

 • —  valorizarea competențelor individuale și dezvoltarea unor comportamente prosociale ale elevilor;

 • —  stimularea elevilor pentru cultivarea sentimentului de patriotism;

 • —  permanentizarea legăturilor dintre partenerii actului educațional (cadre didactice-elevi-comunitate locală).

 • f) Activități specifice:

 • —  Să facem cunoștință cu geografia! - sesiune de relerate/prezentări susținute de elevi, dar și o masă rotundă pe teme geografice;

 • —  In Munții Neamțului, pe urmele unor mari scriitori — ateliere pe teme literare;

 • —  Pagini de istorie - ateliere vizând reprezentarea timpului și a spațiului istoric, cunoașterea și utilizarea termenilor istorici, cunoașterea și interpretarea faptelor istorice, dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți;

 • —  România noastră, o țară ca-n povești și Cetatea Neamțului, reper cultural și istoric, tărâm al legendelor - proiecții de filme documentare;

 • —  Elevi, să ne cunoaștem patria! - excursie tematică organizată în martie 2020 (traseu București - Târgu Neamț și retur).

f) Buget estimativ: 16.000 lei.