Hotărârea nr. 35/2020

Hotărârea nr. 35/20.02.2020 privind modificarea și completarea Anexei 2 HCL Sector 5 nr. 7/06.07.2016 privind completarea și stabilirea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind modificarea și completarea Anexei 2 a H.C.L. Sector 5 nr. 07/06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5, cu modificările ulterioare

Având în vedere:

 • -  Raportul de specialitate întocmit de Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, înregistrat sub nr. DAU 12/18.02.2020;

 • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 15159/18.02.2020;

 • -  Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

 • -  Propunerile domnului consilier Melnic Constantin Ion consemnate în procesul verbal al ședinței ordinare din data de 20.02.2020 precum și procesul verbal al Comisiei de Validare;

Ținând cont de:

-H.C.L. Sector 5 nr. 75/30.09.2016 privind modificarea Anexei 2 a H.C.L. Sector 5 nr. 07/06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5;

-H.C.L. Sector 5 nr. 52/12.03.2018 privind modificarea Anexei 2 a H.C.L. Sector 5 nr. 07/06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5;

-Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată art. 58 și 59;

-Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ art. 124 alin. (I), art. 125 alin. (1) și (2);

în conformitate cu art. 139 alin. (6) și alin.(7), art. 140 alin. (I), art. 166 art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 2 a H.C.L. Sector 5 nr. 07/06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 07/06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5 rămân neschimbate;

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 prin aparatul de specialitate și Direcția Asistență Tehnică și J uridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


trescuNr. 3^ /20.02.2020

Anexă la I I.C.L. Sector 5 nr.^3^_/20.02.2020

COMPONENȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5

Comisia nr. 1 - Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene Și Alte Activități Economice

 • 1. Boloș Florinei

 • 2. Bîrsan Mi hai

 • 3. Coandă Mihai

 • 4. Danci u Ioan Bogdan

 • 5. Coroblea Cristina

 • 6. Păpușă Valentin

 • 7. Vanghelie Marian Daniel

 • 8. Geamănă Dragoș

 • 9. Cursaru Paul Gabriel

 • 10. Stanciu Andreea Cristina - Membru supleant

Comisia nr. 2 - Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar

 • 1. Melnic Constantin Ion

 • 2. Giurcă Răzvan

 • 3. Lazarov Alexandru Sebastian

 • 4. Boloș Florinei

 • 5. Niculescu Jacqueline Christina

 • 6. Udescu Șerbănel Mihai

 • 7. Agheorghiesei Emil

 • 8. Ploscaru George Alexandru

 • 9. Scripcaru Lucian Mihai

Comisia nr. 3 - Privatizare, Comerț, Protecția Consumatorului, Realția Cu Patronatul Și Sindicatele

 • 1. Scripcaru Mihai

 • 2. Coandă Mihai

 • 3. Matei Ion

 • 4. Gheorghe Ștefan

 • 5. Pîrtoacă Bogdan Sergiu

 • 6. Udescu Șerbănel Mihai

 • 7. Agheorghiesei Emil

 • 8. Stanciu Andreea Cristina

 • 9. PopCIaudia Ramona

Comisia nr. 4 - Cultură, Culte, Minorități Naționale

 • 1. Gheorghe Ștefan

 • 2. Florea Alexandra Cristina

 • 3. Matei George

 • 4. Matei Ion

 • 5. Udescu Șerbănel Mihai

 • 6. Scripcaru Lucian Mihai

 • 7. Stroescu Marilena Daniela

 • 8. Cursaru Paul Gabriel

 • 9. Pop Claudia Ramona

Comisia nr. 5 - Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor

 • 1. Jelea Bogdan Ion

 • 2. Lazarov Alexandru Sebastian

 • 3. Danciu Ioan Bogdan

 • 4. Matei George

 • 5. Geamănă Dragoș

 • 6. Niculescu Jacqueline Christina

 • 7. Stroescu Marilena Daniela

 • 8. Melnic Constantin Ion

 • 9. Giurcă Răzvan Augustin

Comisia nr. 6 - Ordine Publică, Apărarea Drepturilor Și Libertăților Cetățenești

 • 1. Agheorghiesei Emil

 • 2. Pop Claudia Ramona

 • 3. Boloș Florinei

 • 4. Florea Alexandra Cristina

 • 5. Pîrtoacă Bogdan Sergiu

 • 6. Niculescu Jacqueline Christina

 • 7. Matei George

 • 8. Bîrsan Mihai

 • 9. Coandă Mihai

Comisia nr. 7 - Educație, Tineret Și Sport

 • 1. Stroescu Marilena Daniela

 • 2. Cursaru Paul Gabriel

 • 3. Lazarov Alexandru Sebastian

 • 4. Melnic Constantin Ion

 • 5. Geamănă Dragoș

 • 6. Coroblea Cristina

 • 7. Stanciu Andreea Cristina

 • 8. Ploscaru George

 • 9. Pop Claudia Ramona

 • 10. Florea Alexandra Cristina - Membru supleant

Comisia nr. 8 - Protecție Socială. Sănătate Și Societate Civilă

 • 1. Ploscaru George Alexandru

 • 2. Jelea Bogdan Ion

 • 3. Păpușă Valentin

 • 4. Danciu loan Bogdan

 • 5. Coroblea Cristina