Hotărârea nr. 34/2020

Hotărârea nr. 34/20.02.2020 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 150 către Asociația părinților din școala nr. 150 – București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta

Școlii Gimnaziale nr. 150 către Asociația părinților din școala nr. 150 - București

Având în vedere:

raportul Direcției de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. 14617/17.02.2020; referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5, înregistrat sub nr. 14624/17.02.2020;

adresa nr. 394/13.02.2020 emisă de către Școala Gimnazială nr. 150 și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 13600/13.02.2020;

Luând în considerare Avizul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public și Patrimoniului, Fond Funciar.

Ținând cont de prevederile H.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățămînt preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Loca le ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874 din Codul Civil.

în temeiul art. 129 alin. 14, art. 139, alin.3) lit. (g), art. 140 alin. 1) art. 166, alin 2, lit. g) și ale art. 243 alin. 1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită a unui spațiu de 7 mp, având destinația birou, situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 150 către Asociația părinților din Școala nr. 150 - București, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul Consiliului Local al Sectorului 5.

ART. 2. Se mandatează Directorul Școlii nr. 150 să semneze contractul de comodat cu Asociația menționată la art. 1.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, precum și Directorul Școlii nr. 150 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. b/j Z20.02.2020