Hotărârea nr. 32/2020

Hotărârea nr. 32/20.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție aferente “Amenajării spațiului pentru depozitarea, prepararea și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component al Centrului Social Comunitar Ferentari”, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor telinico-economici, precum și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție aferente „Amenajării spațiului pentru depozitarea, prepararea și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component al Centrului Social Comunitar Ferentari” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5

Având în vedere raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5, înregistrat sub nr 3 180/14.02.2020;

Luând în considerare referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

Ținând seama de :

 • - Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice ;

 • - Avizul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă

în conformitate cu prevederile art. 44 alin (I) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (4) și art.9 din FI.G.R. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin (I), art. 140 alin (I), art. 166 alin. (2), lit.k) și lit.p) teza I și art. 243, alin. (I) lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți „Amenajării spațiului pentru depozitarea, prepararea și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component al Centrului Social Comunitar Ferentari” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5, prevăzuți în anexa nr. I a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia.

Art. 2. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție aferente „Amenajării spațiului pentru depozitarea, prepararea și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar Ferentari” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5, situat în București,sector 5, Calea Ferentari, nr. 72, bl. 20, prevăzută în anexa nr. 2 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia.

Art. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică si Juridică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.        Z20.02.2020
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI aferenți „ Amenajării spațiului pentru depozitarea, prepararea și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component al Centrului Social Comunitar Ferentari” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5

INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI:

 • a) Valoarea totală a investiției, conform devizului general esimativ al obiectivului de investiții cu TVA : 1.5 13.752,97 Ici din care C+M: 935.65 1,90 lei si fara TVA: 1.273.663,38 lei din care C+M 786.262,10 lei. Din valoarea totala vor fi suportate astfel:

 • 1.  finanțarea D.G.A.S.P.C. sector 5 va fi de 208.112,41 lei cu TVA din care C+M 94.899,05 lei cu TVA, respectiv 176.374,19 Ici tară TVA din care C+M 79.747,10 lei fara TVA, iar valoarea sponsorizării Mega Image,

 • 2. sponsorizarea Mega Image este de 1.299.783,56 lei cu TVA din care C+M este de 840.752,85 lei, respectiv 1.092.527,00 lei fara TVA din care C+M 706.515,00 lei fara TVA.

 • b) Eșalonarea investiției - 13 luni;

 • c)  Durata de realizare: 13 luni;

 • d) Capacități fizice :

Caracteristici Clădire

-Funcțiune- Amenajarea spațiului pentru depozitarea, prepararea si servirea mesei (hrana caldă) pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar „Ferentari”;

 • - Regim de înălțime - S+P;

 • - înălțimi: H subsol= 2,95 m, 11 parter= 4,00 m;

 • - Suprafețe: S utilă= 164,96 mp.

Subsol: S utilă subsol = 84,27 și S scări= 1,36 mp,

Parter: Sutilă parter= 80,69 si Sscări= 1,76 mp;

 • - POT maxim= existent;

 • - CUT inaxim= existent;

 • e)  Durata de realizare- 13 luni;

 • f)  Exigențe aplicabile:

-Rezistență mecanică,

-Securitatea la incendiu,

-Igienă, sănătate si mediu înconjurător,

-Siguranță si accesibilitate în exploatare,

-Protecție împotriva zgomotului,

-Economie de energie si izolare termică,

-Utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

 • g) Prioritatea realizării ansamblului lucrărilor de intervenție conformm Expertizei Tehnice

-înlocuirea acoperișului de tip șarpantă din lemn cu acoperiș de lip terasa cu straiuri de termoizolatie si hidroizolatie;

-Hidroizolarea pereților de subsol si refacerea trotuarului perimetral;

-Remedierea defectelor și degradărilor din elemente de beton armat;

-Refacerea finisajelor interioare si exterioare.

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție aferente „Amenajării spațiului pentru depozitarea, prepararea și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar Ferentari” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5, situat în București,sector 5, Calea Ferentari, nr. 72, bl. 20, având un nr. de         1 pag.BENEFICIAR:

INVESTITOR:


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romama, etaj 2,

Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, propararc și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI" Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Bulevardul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 11


Cod poștal 061322, Sector 6, Bucure?


C.U.I. : 35924098, J40/5120/2011


Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.con


FAZA:


DALI


''’pibl kuMÂNIZ' j

!   7817 ~   ■

ikarr-Dragoș j ^NGULESCli ^Țitect dreplteMțnnâ^

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ( .

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar "FERENTARI”


septembrie 2019

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania. etaj 2.


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare șl servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI’’ Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


(X REFLECT

JD bKOIECi

Bulevardul Timișoara, nr 6SA, bl C13A, sc A. el 3. ap 15,

Cod poștei 081322, Sector 6, București

C U .I. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dlragos.lungulescu@gmail.com


PROIECTANT GENERAL

S.C. REFLECT PROIECT S.RL.


FAZA:

DALI


FOAIE DE CAPĂT

PROIECT:

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar "FERENTARI”

FAZA DE PROIECTARE:

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI)

AMPLASAMENT:

str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, sector 5, București

BENEFICIAR:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

b-dul Timișoara, nr.26, et.2, sector 6, București

PROIECTANT GENERAL:

S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

b-dul Timișoara, nr.69A, bl.C13a, sc.A, et.3, ap.15, sector 6, București

CONTRACT NR. 2487 DIN 04.03.2019

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.

BENEFICIAR:


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11. Sector 5. București


INVESTITOR.


S.C. MEGA IMAGE S.R.L.


PROIECTANT GENERAL

S.C. REFLECT PROIECT S.RL.


B-dul Timișoara, nr 26. Clădirea Piaza Romama. etaj 2 Sector 6 București.


Bulevardul Timișoara, nr 69A. bl C13A. sc A. el 3, ap 15


Cod poștal 061322. Sector 6. București


OBIECTIV:

AMPLASAMENT


Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii

centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București


C U.a .36924098 J40/5120/2016

Tel +4 0740 427 913 dr-agos.lungulescu@gmail.eom


FAZA:


DALi


LISTA DE SEMNĂTURI:


SEF DE PROIECT

»


ORDINUL ARHSTECHOR

DlNftOMÂNIA 7817~ arh. Dragos LUNGULESCU

’ I loșâ/Bragbș

■ LUNGULESCU !

 • i.—u-----

'• Arhitect c^dretf de semnăturo ; i—________________i


PROIECTANT SPECIALITATEA

ARHITECTURĂ


S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.


arh. Dragoș LUNGULESCU


PROIECTANT SPECIALITATEA

REZISTENȚĂ


S.C. HOUSE ing. Relu IOR

PROIECTANT SPECIALITATEA

INSTALAȚII AFERENTE CONSTRUCȚIILOR

J                                                                                                                              5

CONSULTANT TEHNIC

SOLID INSTALL GROUP ing. Constantin ROȘUBENEFICIAR

INVESTITOR

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romarna, etaj 2, Sector 6. București.


Bulevardul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,


OBIECTIV;

AMPLASAMENT:


Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii

centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București


Cod poșaal 061322, Sector 6, București

C.U.I. : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:

DALI


BORDEROU

 • A. Piese scrise

 • 1. Foaie de capăt

 • 2. Lista de semnături

 • 3. Borderou

 • 4. Memoriu tehnic

 • B. Piese desenate

 • 1. Construcția existentă:

A01 -Plan de încadrare în zonă

A02 -Plan situație

A03 -Releveu -plan parter

A04 -Releveu -plan subsol

A05 -Releveu -plan învelitoare

A06 -Releveu -fațade

A07 -Releveu -secțiuni

»

R01 -Plan subsol -Releveu structură

R02 -Plan parter -Releveu structură

 • 2. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):

A08 -Amenajare -compartimentări parter

A09 -Amenajare -compartimentări subsol

A10 -Amenajare -mobilare parter

A11 -Amenajare -mobilare subsol

A12 -Amenajare -finisaje

A13 -Amenajare -protecții

A14 -Amenajare -plan învelitoare

A15 -Amenajare -secțiuni

A16 -Amenajare -fațade

A17 -Amenajare -tâmplărie

R03 -Plan subsol -Desfaceri

R04 -Plan parter -Desfaceri

R05 -Plan invelitoare -Desfaceri

R06 -Plan subsol -Situație propusă

BENEFICIAR-

INVESTITOR.

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI’' AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București

FAZA:            DALI


Bulevardul Timișoara, nr 6SA bl C13A, sc A, et 3, ap 15.


Cod poștal 081322. Sector 6. București

C.U.I.: 35924098. J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813. dragos.lungulescu@gmall.com


R07 -Plan parter -Situație propusă

R08 -Plan invelitoare -Situație propusă

R09 -Detaliu protecție pereți subsol, realizare trotuar și pardoseală subsol

R10 -Detaliu de principiu straturi terasă

IE -01 -Instalații electrice -Iluminat

IE -02 -Instalații electrice -Prize

IE -03 -Schema monofilară tablou electric

IS-01 -Instalații sanitare. Plan instalații canalizare

IS-02 - Instalații sanitare. Plan distribuție apă

ITV-01 -Instalații termoventilare. Plan spațiu comercial


B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romania, etaj 2.

Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitaro, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București

FAZA:             DALI


Bulevardul Timișoara, nr 69J\. bl C13A, sc A et 3 ap 15.


Cod poștali 061322, Sector 6, București

C.U.I . . 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, drsagos.lungulescu@gmail.com


MEMORIU TEHNIC

CUPRINS

pagina

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

  • 1.3. Ordonator de credite (secundar)


  • 1.4. Beneficiarul investiției

  • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului

  • 3.2. Regimul juridic

  • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici

  • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice

  • 3.5. Starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile,

potrivit legii

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

 • a) clasa de risc seismic

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic spre a fi dezvoltate în cadrul

documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor

și conform exigențelor de calitate

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ)

Șl ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

 • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere constructiv și funcțional-arhitectural

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.

INVESTITOR:


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11. Sector 5. București


S.C. MEGA IMAGE S.R.L.


PROIECTANT GENERAL

S.C. REFLECT PROIECT S.RL.


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romama, etaj 2,

Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București

FAZA:            DALl


Bulevardul Timișoara, nr 6SA, bl C13A, se A, el 3. ap 15.


Cod poștei 061322. Sector 6. București

C.U. I : 35924098, J40/5120/2016


Tei. *4 0740 427 813. a<agos.lungulescu@gmail.com


 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultat și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

66

 • a) impactul social și cultural

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • c) impactul asupra factorilor de mediu

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

  • 34

  • 35

  44


  45

  • 45

  • 46

  48

  50


  66

  66

  67

  69

  69

  72

  72

  82

  86


  89


  • 6.1. Comparația scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

sustenabilității și riscurilor

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului optim, recomandat

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali

 • b) indicatori minimali

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție

de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.

B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romania, etaj 2.

Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:

 • 7. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

  Bulevardul Timișoara. nrS9A, bl C13A. sc A, et 3. ap 15.

  Cod poștal 061322, Sector 6, București

  C.UI .I .35924098, J40/5120/2016

  Tel: +4 0740 427 813. dragos.lungulescu@gmail.com


  100


  • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 7.3. Extras de carte funciară

  • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților

  • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

  • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz   BENEFICIAR:

   INVESTITOR   B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.


   Bulevardul Timișoara, nr 69A. bl C13A, sc A. el 3, ap 15,


   OBIECTIV:

   AMPLASAMENT:


   Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

   servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

   Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


   Cod poștal 051322, Sector 6, București

   C U. I.: 35924098, J40/5120/2016


   Tel: +4 0740 427 813, dtragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:            DALI

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE SNVESTSȚSS

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar "FERENTARI”

 • 1.2. Ordonator principali de credite/investitor

Ordonator princial de credite:

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București

Investitor/Sponsor:

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

b-dul Timișoara, nr.26, Clădirea Piaza România, et.2, sector 6, București

CUI: RO 6719278, J 40/27872/1994

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București

 • 1.4. Beneficiarul investiției

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

PROIECTANT GENERAL:

S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

b-dul Timișoara, nr.69A, bl.C13a, sc.A, et.3, ap. 15, sector 6, București

 • C.U.I. : RO35924098, J40/5120/2016

tel: +4 0740 427 813, email: dragos.lungulescu@gmail.com

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.


BENEFICIAR:


INVESTITOR:


OBIECTIV:


AMPLASAMENT:

FAZA:


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania. etaj 2.

Sector 6, București

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii

centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București

DALI


S.C. REFLECT PROIECT S.RL_.         blfOIECl

Bulevardul Timișoara, nr <69A, bl C13A, sc A. et 3, ap 15,


Cod postai 061322, Sector 6, București

C.IU.I : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmall.com


 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII

LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

 • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, Segisteție, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Cadrul legal fundamental este prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2016.

Primul obiectiv general al Strategiei naționale menționate anterior este “îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de calitate”, având printre altele următoarele obiective specifice:

 • • Creșterea gradului de acoperire a serviciilor la nivel local prin dezvoltarea de facilități destinate activităților recreative și petrecere a timpului liber de către copii. Rețeaua funcțională astfel creată de facilități destinate copiilor pentru activități recreative și petrecerea timpului liber, adaptată particularităților de vârstă și nevoilor specifice ale acestora.

 • • Creșterea calității serviciilor furnizate copiilor prin creșterea calității serviciilor de educație prin oferirea de servicii de educație precum și oferirea unei mese calde copiilor, în special celor din categorii aflate în risc de excluziune.

La nivel local a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 132/29.11.2016 privind aprobarea Stategiei locale în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului din comunitatea locală sector 5 pentru anii 2016-2020.

Principiile strategiei locale Sector 5, unanim recunoscute și aplicate în asistența socială, sunt următoarele:

 • > Solidaritatea socială

întreaga comunitate din sectorul 5 participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație.

 • > Subsidiaritatea

Dacă persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală a Sectorului 5 si structurile ei asociative.

»

 • > Universalitatea

Fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege.

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,Bulevardul Timișoara, nr 6SA bl C13A,


sc A. st 3, ap 15,


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI" Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Cod poștal 061322. Sector 6, București


C.U. I.: 35924098. J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813. dragos lungulescu@gmail.com


FAZA:

DALI


 • > Parteneriatul

Autoritățile publice locale sector 5, instituțiile publice și private, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege precum și membrii comunității conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile.

 • > Caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistentă socială

potrivit căruia pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip.

 • > Egalitatea de șanse

potrivit căreia beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțtiunile de protecție socială.

 • > Focalizarea

Beneficiile de asistență socială și serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile și bunurile acestora.

 • > Interesul beneficiarului

Indiferent dacă e vorba de copil sau de persoană adultă, întreaga activitate a instituției este centrată pe perspectiva beneficiarului și protejarea drepturilor acestuia în raport cu prevederile legale.

 • > Centrarea pe nevoile beneficiarilor

Serviciile sociale se acordă beneficiarilor astfel încât aceștia să depășească situația de dificultate cu care se confruntă.

 • > Intervenția timpurie

Grupurile vulnerabile, în special familiile cu copii, vor fi identificate din timp, având în vedere că perspectivele de viitor sunt determinate major de intervenția și suportul acordate din timpul copilăriei.

 • > Accesabilitatea și calitatea totală

Serviciile sociale vor fi acordate conform standardelor în vigoare, astfel încât acestea să asigure accesibilitate cât mai ridicată, cât mai aproape de beneficiar.

 • > Abordarea c/lobală și servicii integrate

Complexitatea nevoilor beneficiarilor va găsi răspuns într-un set de servicii multifuncționale, în care instituția creează un serviciu integrat de asistență și protecție socială.

> Complementaritatea si parteneriatul

B-dui Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romama, etaj 2,


Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București


PROIECTANT GENERAL  C7 REFLECT

S.C. REFLECT PROIECT S.Rft..        bKOIECl

Bulevardul Timișoara, nr 69A. bl C13A, sc A, et 3. ap 15,

Cod poștal 061322, Sector 6, București

C. UI.: 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813. dragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:             DALI

Activitatea DGASPC Sector 5 se bazează pe parteneriatul cu alte instituții, organizații, autorități, familie, prieteni, colegi, vecini, alți reprezentanți ai societății civile, a tuturor actorilor comunitari în vederea realizării obiectivelor propuse. Efortul instituțional este completat de externalizarea unor servicii sociale.

 • > Transparenta, participarea, consultarea

Comunitatea și persoanele vulnerabile vor fi informate, consultate și încurajate să participe la definirea politicilor locale de îmbunătățire a situației grupurilor vulnerabile.

 • > Egalitatea de șanse si nediscriminarea

Serviciile vor fi asigurate pe bază de șanse egale și fără discriminare.

 • > Stabilitatea și continuitatea

Serviciile oferite pentru familie, copii și adulti vor fi oferite din perspectiva evitării momentelor de discontinuitate în asistența sociala și protecție a copilului, în interesul beneficiarului.

 • > Monitorizarea și evaluarea

Monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale trebuie realizată la toate nivelele astfel încât să poată fi stabilit gradul de satisfacție al beneficiarilor față de calitatea serviciilor sociale și a modului cum sunt implementate reglementările legale în domeniu.

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 are ca și rol fundamental monitorizarea modului în care sunt respectate drepturile copilului, să intervină cu măsuri de protecție adecvate, dar și să acorde ajutor specific pentru acele familii vulnerabile care au nevoie de suport.

Situat în inima cartierului, Centrul Social Comunitar "Ferentari” oferă servicii de asistență socială, având drept misiune îmbunătățirea accesului copiilor și părinților acestora la servicii integrate de informare, consiliere socială și vocațională, activități educative și culturale, activități de socializare și petrecere a timpului liber, sprijin în găsirea și ocuparea unui loc de muncă, facilitarea accesului la servicii de locuire, activități de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate.

De serviciile oferite beneficiază un număr de aproximativ 100 de copii, unii efectiv admiși, iar ceilalți în plin proces de includere, însă numărul acestora ar crește exponențial dacă li s-ar oferi o masă caldă.

Centrul Social Comunitar "Ferentari” va răspunde nevoilor acestora prin serviciile sociale de preparare și servire a unor mese calde copiilor care frecventează centrul și care provin din familii nevoiașe, având în vedere numărul mare de familii defavorizate, de copii

PROIECTANT GENERAL

S.C. REFLECT PROIECT S.RL.


B-dul Timișoara, nr. 26 Clădirea Piaza Romania. etaj 2. Sector 6. București.


Bulevardul Timișoara, nr 6SA. bl C13A. sc A, et 3, ap 15.


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București


Cod poștei 061322. Sector 6, București

C.U .1.: 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, cJragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:              DALI

aflați în dificultate precum și de copii școlari și preșcolari aflați în imposibilitatea de a beneficia de educație specifică gradului de dezvoltare.

Prin completarea serviciilor oferite de acest centru cu servicii sociale de furnizare a unei mese calde copiilor ce beneficiază de servicii de asistență socială, autoritățile publice locale vor asigura o dezvoltare sănătoasă a copiilor și vor preveni o serie de probleme de sănătate, sociale, educaționale și economice la nivelul cartierului Ferentari din Sectorul 5.

Aceasta contribuie, alături de celelalte servicii oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, la prevenirea situațiilor de criză și depășirea urgențelor legate de lipsa suportului alimentar pentru copiii ce provin din familii vulnerabile.

Deficiențe ale situației actuale

în prezent se constată o creștere a numărului de persoane care solicită ajutor social sau alte forme de sprijin social, persoane/familii cu risc crescut de marginalizare socială, fără locuință sau pe cale de a pierde locuința.

Anchetele sociale au relevat faptul că există un număr mare de copii din cartierul Ferentari, care, datorită situației financiare precare a părinților merg la școală nehrăniți. Din această cauză ei nu pot desfășura activitățile specifice vârstei, iar randamentul este foarte scăzut, intervenind oboseala, epuizarea sau lipsa de interes.

Copiii aflați în dificultate din familiile defavorizate reprezintă un segment important care necesită acordarea unor servicii sociale de specialitate -educație specifică gradului de dezvoltare (precum: socializare, formarea deprinderilor de viață independentă, creșterea stimei de sine a beneficiarilor centrului, în funcție de vârstă, formarea unui optim motivațional în scopul determinării unui comportament pro-integrator socio-profesional), cât și o masă caldă în fiecare zi.

Prin oferirea unei mese calde, copiii vor avea o stare de sănătate adecvată ce va permite creșterea capacităților fizice și intelectuale ale acestora. Astfel vor putea să își îmbunătățească situația școlară și vor avea un motiv în plus să se pregătească pentru un viitor mai bun, sprijiniți fiind și de alte servicii sociale oferite în cadrul centrului.

Având în vedere numărul mare al copiilor precum și nevoile identificate la nivelul comunității locale, s-a relevat faptul că este necesară funcționarea a încă unei structuri care să răspundă acestor nevoi, în sensul asigurării unor mese calde copiilor care frecventează centrul și provin din familii nevoiașe.

B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romama. etaj 2,


Bulevardul Timișoara, nr 6®A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15.


Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Cod poștal 061322. Sector 6, București


C U .I. 35924098, J40/5120/2016


Tel: *4 0740 427 813. c3ragos.lungulescu@gmall.com


FAZA:

DALI


Modul de acordare a serviciului social "furnizare mese calde”

Identificarea și evaluarea nevoilor sociale ale copiilor este primul pas în procesul de furnizare a serviciilor. Pe baza anchetei sociale întocmite de către specialiștii DGASPC Sector 5 se vor identifica copiii din cartierul Ferentari care vor fi incluși în programul acestui proiect având în vedere următoarele criterii:

 • -  starea de sănătate,

 • -  prezența unor semne de malnutriție,

 • -  gravitatea situației sociale și financiare.

Selecția beneficiarilor se va face cu respectarea drepturilor copiilor privind egalitatea de șanse, nediscriminarea pe criterii etnice sau de altă natură, păstrarea confidențialității etc.

J                      »

Odată admiși în program, copiii și părinții sau reprezentanții legali vor fi informați cu privire la drepturile și obligațiile lor în cadrul procesului de furnizare a mesei calde zilnice.

Prepararea hranei va urmări atât respectarea unor principii nutritive corecte, cât și ca mesele să fie consistente și să satisfacă gustul copiilor.

Personalul cantinei va avea drept obiectiv permanent asigurarea calității corespunzătoare a meniurilor servite, un comportament adecvat, curățenia și respectarea normelor de igienă.

Monitorizarea și evaluarea acordării serviciului social de furnizare a unei mese calde copiilor ce beneficiază de servicii de asistență socială în cadrul Centrului Social Comunitar,,FERENTARI” va presupune:

 • -  asigurarea aprovizionării permanente cu întregul sortiment de mărfuri și materii prime necesare procesului de producție, în conformitate cu prevederile legii;

 • -  asigurarea desfășurării în bune condiții a procesului de producție în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare;

 • -  asigurarea bunei desfășurări a distribuirii mesei calde către copii;

 • -  servirea mesei conform situației nominale a copiilor, pe baza dosarelor întocmite și aprobate ;

 • -  îmbunătățirea permanentă a serviciilor și adaptarea lor la nevoile beneficiarilor;

 • -  informarea constantă asupra schimbărilor ce survin în situația socio-economică a familiilor;

 • -  actualizarea periodică a anchetelor sociale.

  B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2.


  Bulevardul Timișoara, nr69A bl C13A, SC A, et 3, ap 15.


  OBIECTIV:

  AMPLASAMENT:


  Sector 6, București.

  Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

  servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii

  centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

  Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București


  Cod poștal 061322, Sector 6, București

  C.U.l. : 35924098, J40/5120/2016


  Tel: +4 0740 427 813. dragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:

DALI


Efectul pozitiv previzîonat prin realizarea obiectivului de investiții: «depășirea situațiilor de criză generate de insuficiența sau lipsa hranei pentru copii, «ameliorarea stării de sănătate a copiilor ca urmare a oferirii suportului nutritiv, «îmbunătățirea regimului alimentar,

 • • creșterea calității vieții copiilor,

 • • creșterea gradului de relaționare interpersonală, de socializare,

 • • creșterea gradului de acceptare socială și incluziune în viața normală a societății, «schimbarea mentalității comunității locale, a opiniei publice cu privire la situația

persoanelor cu risc de marginalizare.

Impactul negativ previzional în cazul nerealizării obiectivului de investiții:

 • • lipsa confortului psihologic oferit de stabilitatea în ce privește asigurarea hranei,

 • • nedezvoltarea armonioasa a copiilor,

 • • scăderea calității vieții copiilor.

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiective generale:

 • a) Protecția și promovarea drepturilor fundamentale ale copiilor din Sectorul 5, prin creșterea investițiilor (financiare, materiale, umane) în dezvoltarea și bunăstarea copilului, pe baza unei abordări holistice și integrate de către toate instituțiile și autoritățile locale, în colaborare cu cele centrale ale statului, în condițiile respectării drepturilor copilului, satisfacerii nevoilor acestuia, precum și accesului universal la servicii.

 • b) Asigurarea protecției/asistenței sociale a persoanelor singure/familiilor aparținând grupurilor vulnerabile prin garantarea unui nivel minim de venituri pentru populația săracă, furnizarea de asistență socială și dezvoltarea unei rețele locale de servicii sociale de bună calitate, distribuite adecvat în teritoriu și accesibile tuturor celor de la nivelul comunității locale a Sectorului 5, prin creșterea calității serviciilor acordate copiilor prin asigurarea serviciilor sociale de furnizare a unei mese calde copiilor ce beneficiază de servicii de asistență socială în cadrul Centrului Social Comunitar „FERENTARI”.

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea. împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.

B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romania, etaj 2,


Bulevardul Timișoara, nr 6.9A, bl C13A, sc A, ei 3. ap 15,


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare șl servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI" Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Cod poșt_ai 061322, Sector 6, București

C.Us.l. . 35924098. J40/5120/2016


Tel- +4 0740 427 813, ciragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:

DALI


Rezultatele așteptate ale derulării acestui proiect social sunt:

•îmbunătățirea regimului alimentar,

©depășirea situațiilor de criză generate de insuficiența sau lipsa hranei pentru copiii ce provin din grupurile pentru copii,

• ameliorarea stării de sănătate ca urmare a oferirii suportului nutritiv,

«creșterea calității vieții, a confortului psihologic oferit de stabilitatea în ce privește asigurarea hranei familiei.

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2.


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


PROIECTANT GENERAL C2L REFLECT

S.C. REFLECT PROIECT S.RL.         bKOIECl

Bulevardul Timișoara, nr 69A. bl C13A. sc A, et 3. ap 15.

Cod poștal 051322, Sector 6, București

C U. 1 : 36924098. J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:             DALI

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - sntraviian/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan)

Conform Extrasului de Carte Funciară nr.225044-C1-U22 București Sector 5: "-adresa: municipiul București, sectorul 5, str. Calea Ferentari, nr. 72, bloc 20, -suprafață totală 168,08 mp”

Conform Certificatului de Urbanism nr. 46-F din 22.01.2019:

"-conform PUG -Municipiul București -teren intravilan aflat în subzona M3 -subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri"

Forma în plan a spațiului este trapezoidală.

Amplasamentul se află într-o zonă de locuit compusă din locuințe colective mari (blocuri), imobile de locuit la curte, imobile pentru servicii, amplasate în vecinătate și la căile de acces principale.

Spațiul care face obiectul prezentei documentații tehnice este situat pe latura estică a amplasamentului la intersecția blocului 20 cu blocul A2 - Intrarea Ferentari A. Suprafața totală a spațiului studiat este de 164,96 m2 din care 82.45,00 m2 la parter și 85,63 m2 la subsol, conform documente cadastrale

. Accesul între parter și subsol se face pe scară interioară.

Cele două imobile blocul 20 și blocul A2 au regimul de înălțime (S+P+3E) și sunt alcătuite din mai multe tronsoane (scări). Funcțiunea acestora este de locuințe colective și spații comerciale la parter.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/s@u căi de acces posibile Accesul se face pietonal, din Calea Ferentari.

 • c) datele seismice și climatice

Următoarele date au fost preluate din literatura de specialitate și din Expertiza tehnică întocmită de către EXPROIECT SRL lași -dl expert tehnic atestat MLPAT ing. Cozma Radu-George -în iunie 2018.

Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11. Sector 5, București

INVESTITOR.


S.C. MEGA IMAGE S.R.L.


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania. etaj 2,


Bulevardul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A. el 3, ap 15,


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter. Sector 5, București


Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.t-J.l. : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813. dragos.lungulescu@gmail.oom


FAZA:

DALI


Date seismice

Conform Normativului P100/1 -2013, amplasamentul se găsește în zona cu accelerația terenului ag = 0,30g și perioada de colț Tc=1,6s.


Acțiunea zăpezii

Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, amplasamentul se găsește în zona de zăpadă caracterizată de valoarea încărcării din zăpadă pe sol sk = 2,0 kN/m2 (având intervalul mediu de recurență IMR = 50 ani).


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6. București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:              DALI


Bulevardul Timișoara, nr 6»9A. bl C13A. se A, el 3, ap 15,


Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.UI.I. : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813. dragos.lungulescu@gmail.com


Acțiunea vântului

Conform codului de proiectare CR 1-1-4-2012, amplasamentul se găsește în zona de vânt caracterizată de valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului de qb = 0,5 kPa (având intervalul mediu de recurență IMR = 50 ani).Adâncimea de îngheț

Conform STAS 6054-77, adâncimea de îngheț este de 80-90 cm față de terenului natural.

cota
Topografie

BENEFICIAR


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5. București

INVESTITOR


S.C. MEGA IMAGE S.R.L.


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,

Sector 6. București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare ți

servirea hranei (masii caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București

Bulevardul Timișoara, nr S9A, bl C13A, sc A. et 3, ap 15.

Cod poșttal 061322, Sector 6, București

C.LB.I.: 35924098, .140/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813. cdragos.lungulescu@gmall.com


FAZA:

DALI


Configurația terenului în zona amplasamentului: plan și orizontal

Date climatice

Conform Ord. nr.386/2016 și SR 1907-1:2014, zona climatică pe timp de iarnă este II, cu temperaturi exterioare 0e=-15°C.


 • d) studii de teren

Conform Expertizei tehnice întocmită de către EXPROIECT SRL lași -dl expert tehnic atestat MLPAT ing. Cozma Radu-George -în iunie 2018:

 • • terenul la cota de fundare este alcătuit din argilă loessoidă,

 • • amplasamentul are stabilitate generală și locală asigurată, în contextul actual,

 • • amplasamentul nu este supus viiturilor de apă.

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente

în imediata apropiere a amplasamentului există rețele edilitare de alimentare cu apă, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaze naturale și canalizare.

Spațiul nu este racordat la rețeua publică de termoficare.

Racordul existent pentru instalația de alimentare cu gaze naturale este dezafectat. Restul instalațiilor sunt complet deteriorate și scoase din uz.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

  B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romania, etaj 2,


  Bulevardul Timișoara, nr 69X bl C13A, sc A. et 3, ap 15,


  Sector 6. București.

  OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare ci

  servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București


  Cod poștal' 061322, Sector 6, București


  C.U.I. ; 35S24098, J40/5120/2016


  Tei: +4 0740 427 813, drsgos.lungulescu@gmail.com


FAZA:            DAU

Pe baza "Schemei cu riscurile teritoriale din Municipiul București" elaborată de MAI Departamentul pentru situații de urgență, ISU București-llfov și în conformitate cu "Planul de analiză și a acoperire a riscurilor al Municipiului București”, amplasamentul nu se află în zonele cu risc crescut la nivelul Municipiului București.

Conform Expertizei tehnice întocmite de EXPROIECT SRL lași -dl expert tehnic atestat MLPAT ing. Cozma Radu-George:

"Clădirea bloc A2 se încadrează în clasa de risc seismic Rs II din care fac parte construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

în anul 1993 clădirile - bloc 20 și bloc A1 au fost expertizate tehnic și încadrate în categoria de urgență U2 din punct de vedere al riscului seismic (conform P100-92), pentru care s-au dispus măsuri de consolidare structurală.

Deoarece gradul de asigurare seismică pentru bloc de locuințe A2 (S+P+3E) a rezultat R3 = 0,361 < Rmin = 0,65 conform P100-3/2008, această clădire necesită măsuri de consolidare structurală.

Nu se vor face modificări la structura de rezistență a blocului A2 întrucât aceasta va trebui consolidată conform măsurilor de intervenții prevăzute în expertiza tehnică întocmită în anul 1993 la clădirile bloc 20 și bloc A1.

Nu se va interveni asupra elementelor structurale și nestructurale ale blocurilor 20 și A2 adiacente spațiului studiat. Scara de acces de la parter în subsol nu se va modifica întrucât aparține blocului A2. ”

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Nu este cazul.

Pe amplasament sau în zona imediat învecinată nu există monumente istorice, situri arheologice sau zone protejate.

BENEFICIAR

INVESTITOR:

B-dul Timișoara, nr, 26. Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.


Bulevardul Timișoara, nr- 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Cod poaștal 061322, Sector 6, Bucureșt

C-U.l : 35924098, J40/5120/2016


Tel- *4 0740 427 813. dragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:              DALI

 • 3.2. Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune

-nr. cadastral: 225044-C1-U22

-carte funciară: nr.225044-C1-U22 București Sector 5

Conform Extrasului de Carte Funciară nr.225044-C1-U22 București Sector 5:

”-se întăbulează dreptul de PROPRIETATE (...) cota 1/1 în favoarea Statului Român sub

 • B.1 din cartea funciară 225044-C1-U22 UATBucurești Sectorul 5,

-se întăbulează dreptul de ADMINISTRARE(...) cota 1/1 în favoarea CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 PRIN DGASPC SECTOR 5 sub B.2 din cartea funciară 225044-C1-U22 UAT București Sectorul 5”

Imobilul este liber de sarcini.

Posibile obligații de servitute: nu există

Imobilul nu deține certificat energetic.

 • b) destinația construcției existente

Conform Certificatului de Urbanism nr. 46-F din 22.01.2019:

"Folosința actuală: altă destinație decât locuința.

Solicitare: amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului ocial comunitar Ferentari”

în prezent, spațiul studiat nu este utilizat conform destinației clădirii.

 • c)  includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz

Pe amplasament sau în zona imediat învecinată nu există monumente istorice, situri arheologice, arii naturale protejate.

 • d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

Conform Certificatului de Urbanism nr. 46-F din 22.01.2019:

"POT max=existent                CUT max=existent

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 -privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, PUG aprobat cu HCGMB nr.269/2000, prelungit cu HCGMB nr.324/2010, HCGMB nr.241/2011, HCGMB

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,


Bulevardul Timișoara, nr 69A bl C13A,


sc A, et 3, ap 15.


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Sector 6. București

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Cod poștal! 061322, Sector 6, București

C.U.I . . 3S924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:              DALI

nr.232/2012 și HCGMB nr.244/2015, în baza unei expertize tehnice întocmită de expert autorizat se pot executa lucrări de construire pentru modificări inetrioare și exterioare pentru amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă) pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar ,,FERENTARI”, condiționat de avize și de încadrarea în indicatorii urbanistici.

Scurgerea apelor pluviale și organizarea lucrărilor se vor efectua în incintă. ”

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a) categoria și clasa de importanță

Conform H.G. nr.766/1997, Anexa 3, construcția se încadrează în categoria C de importanță - construcție de importanță normală.

Conform anexei A1, tabel A1.1 din CR 0-2012, construcția se încadrează în clasa III de importanță și expunere (clădire de tip curent care nu aparține celorlalte clase), în funcție de consecințele umane și economice care pot fi provocate de un hazard major.

Din punct de vedere al protecției la acțiuni seismice conform P100-1/2006, construcția se încadrează în clasa III (clădire de tip curent care nu aparține celorlalte clase), pentru care factorul de importanță și expunere la cutremur este Yi= 1,0.

 • b) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Conform datelor deținute de Administrația Fondului Imobiliar (A.F.I.), imobilul a fost construit din fondurile statului la nivelul anilor 1950.

Spațiul a avut de-a lungul timpului mai multe funcțiuni: locuință, spațiu comercial, sediu de partid -PRM, sediu Asociația pentru Protecția Cetățeanului).

în prezent, spațiul studiat nu este utilizat conform destinației clădirii.

Spațiul a fost în administrarea S.C. COTROCENI S.A. până la data de 31.12.2011, după care administrarea a fost predată la A.F.I..

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 126/22.08.2017 s-a aprobat solicitarea transmiterii de către Consiliul General al Municipiului București din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local Sector 5, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a spațiului situat în Calea Ferentari nr. 72, bloc 20, sector 5, în suprafață de 164,96 mp (parter și subsol).

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 384/11.09.2017 s-a aprobat transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local Sector 5 a spațiului cu altă destinație situat în Calea Ferentari nr. 72, bloc 20, sector 5, în suprafață de 164,96 mp

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,

Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare șl

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter. Sector 5. București


Bulevardul Timișoara, nr «69A. bl C13A, sc A, et 3, ap 15,


Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.ttJ.I, : 35924098. J40/S120/2016


Tel: +4 0740 427 813. dragos.lungulescu@gma il.com


FAZA:              DALI

(parter și subsol) în scopul desfășurării activităților specifice Direcției Generale de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

 • c) suprafața construită

Conform Extrasului de Carte Funciară nr.225044-C1-U22 București Sector 5:

-suprafața utilă 164,96 mp

Regimul de înălțime este: S+P

 • d) suprafața construită desfășurată

Conform Extrasului de Carte Funciară nr.225044-C1-U22 București Sector 5:

-subsol în suprafața utilă de 84,27 mp și scări de 1,36 mp,

-parter în suprafața utilă de 80,69 mp și scări de 1,76 mp.

înălțimile nivelurilor sunt: Hsubsol = 2,95m

Hparter = 4,00m

 • e) valoarea de inventar a construcției

Conform adresei DGASPC nr.4856/15.03.2019, pe baza Raportului de evaluare nr. APA/SE/B/0802/03.08.2018: "Valoarea de inventară spațiului este de 232.700,00 lei.”

Valoarea de inventar a imobilului se va actualiza conform procedurilor contabile, în urma realizării investiției.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice

Pentru intervenția asupra acestui spațiu s-a efectuat expertizarea imobilului de către EXPROIECT SRL lași -dl expert tehnic atestat MLPAT ing. Cozma Radu* George -în iunie 2018:

Clădirea situată în Calea Ferentari, nr. 72, Sector 5, București a fost construită în perioada 1948 - 1950 la standardele și cu materialele de construcții din acea perioadă.

La data proiectării (1948) structurii de rezistență erau în vigoare “Instrucțiunile provizorii pentru prevenirea deteriorării construcțiilor din cauza cutremurelor și pentru refacerea celor degradate” publicate în Monitorul Oficial nr. 15 din 19 ianuarie 1943.

 • a) Descrierea construcției din punct de vedere arhitectural

•A

B-dui Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romama. etaj 2.


Bulevardul Timișoara, nr 6SA, bl C13A, sc A, el 3, ap 15,


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii

centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București


Cod poștal 061322, Sector 6, București


C.U.U. : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813. dragos.lungulescu@gmall.com


FAZA:

DALI


Spațiul care face obiectul prezentei documentații este situat în Calea Ferentari nr.72, sector 5, București, pe latura estică a amplasamentului la intersecția blocului 20 cu blocul A2 -Intrarea Ferentari A.

Cele două imobile blocul 20 și blocul A2 au regimul de înălțime (S+P+3E) și sunt alcătuite din mai multe tronsoane (scări). Funcțiunea acestora este de locuințe colective și spații comerciale la parter.

Suprafața totală a spațiului studiat este de 164,96 m2 din care 82.45,00 rn2 la parter și 85,63 m2 la subsol, conform documente cadastrale

Regimul de înălțime este: S+P

înălțimile nivelurilor sunt: Hsubsol = 2,95m

Hparter = 4,00m

Accesul de la parter la subsol se face pe o scară din beton armat.

închiderile perimetrale de la nivelul parterului sunt specifice spațiilor comerciale, respectiv vitrine cu tâmplărie metalică și geam simplu pe fațada principală și zidărie de cărămidă pe celelalte laturi.

Pereții subsolului sunt din zidărie de cărămidă.

Acoperișul este de tip șarpantă într-o singură apă cu panta spre fațada posterioară si învelitoare din tablă zincată.

»

Pe fațada principală există o consolă din beton armat având rol de copertină cu acoperiș tip terasă.

în prezent, spațiul studiat nu este utilizat conform destinației clădirii.

 • b) Descrierea construcției din punct de vedere structural

Suprastructura

Structura de rezistență a spațiului studiat (S+P) este realizată din cadre cu stâlpi și grinzi din beton armat monolit și este separată cu rosturi de structurile de rezistență a blocurilor 20 și A2 care au regimul de înălțime (S+P+3E).

Stâlpii din beton armat au dimensiuni de (30x40)cm, (30x30)cm, iar grinzile au dimensiuni de (25x45)cm și (20x35)cm.

Pereții de închidere pe contur sunt realizați din zidărie de cărămidă și au grosimea de30cm.

Planșeul peste parter este din beton armat monolit cu grosimea de 11cm.

Pe fațada principală consola din beton armat are grosimea de 20cm.

Clasa betonului s-a determinat prin măsurători în teren cu sclerometru Proceq tip N, rezultând clasa minimă C8/10 (marca B150)

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea. împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.


B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romania. etaj 2,


Bulevardul Timișoara, nr 69lA, bl C13A. sc A, et 3, ap 15.


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI" Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București


Cod poștaB 061322, Sector 6. București


C.U.I   35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, drfflgos.lungulescu@gmall.com


FAZA:            DALI

Prin măsurători la fața locului s-a determinat și poziția armăturilor longitudinal și a etrierilor folosind pahometru Bosch D-tect 150SV.

Infrastructura

Infrastructura este alcătuită din:

 • - fundații continue din beton armat;

 • - pereți de subsol din zidărie;

 • - planșeu peste subsol din beton armat monolit de 8cm grosime.

 • c)   Descrierea construcției din punct de vedere al instalațiilor

Construcția este prevăzută cu instalații sanitare și electrice.

La spațiul social care face obiectul prezentei expertize tehnice instalațiile sunt complet deteriorate și scoase din uz. în prezent, racordul existent pentru instalația de alimentare cu gaze naturale este dezafectat.

 • d)   Evaluarea stării de degradare a construcției

Din anul execuției și până în prezent, construcția a suportat efectele a mai multor cutremure majore, respectiv: mai 1948 (magnitudine 6,3), martie 1977 (magnitudine 7,4), august 1986 (magnitudine 7,1) și mai 1990 (magnitudine 6,9).

în urma analizei ”in-situ” s-a constat că elementele structurale din beton armat nu prezintă degradări semnificative datorate acțiunii seismelor repetate suportate pe perioada exploatării.

La elementele structurale din beton armat (stâlpi, grinzi, planșee) se obsevă doar degradări la nivelul tencuielilor cauzate de infiltrațiile de apă din precipitații.

Nu s-a identificat niciun tip de consolidare structurală. De-a lungul timpului au fost executate doar lucrări de întreținere și reparații curente.

în urma analizei vizuale se constată o serie de degradări ale componentelor nestructurale:

Pereți și finisaje

 • - fisuri în pereții nestructurali;

-tencuială degradată și exfoliată, desprinderi locale a tencuielilor la nivelul pereților;

 • - pardoseală degradată;

 • - tâmplăria metalică de pe fațada principală este deteriorată și lipsește sticla;

 • - tencuială puternic degradată la aticul de la fațada principală;

 • - șorțurile de tablă zincată de la atice sunt corodate;

 • - tencuiala de pe fațada posterioară este afectată de intemperii și degradată biologic;

  B-dul Timișoara, nr. 26 Clădirea Piaza Romama, etaj 2.


  OBIECTIV:

  AMPLASAMENT:


  Sector 6, București.

  Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

  servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii

  centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


  CZ reflect bKOIECl

  Bulevardul Timișoara, nr 6SA, bl C13A. sc A. et 3, ap 15,

  Cod poștal 061322, Sector 6, București

  C.U-I. : 35924098, J40/5120/2016

  Tel: +4 0740 427 813, di5-agosJungulescu@gmall.com


  PROIECTANT GENERAL

  S.C. REFLECT PROIECT S.RL.


FAZA:            DALI

 • - șarpantă într-o singură apă are panta foarte mică ceea ce a cauzat deteriorarea acoperișului și infiltrații la interiorul clădirii;

 • - învelitoarea de tablă zincată este puternic afectată de coroziune;

 • - șorțuri de tablă improvizate la rostul dintre clădirea S+P și blocul A2;

 • - burlanele și jgheaburile sunt degradate;

 • - igrasie la interior și finisaje puternic deteriorate (tencuială căzută, zugrăveli degradate);

 • - trotuare parțial deteriorate, fisurate, local în contrapantă, cu lipsă etanșeitate trotuar-clădire.

Instalații

V

 • - instalațiile (sanitare și de gaze) sunt complet deteriorate și scoase din uz;

 • - țevile sunt afectate de coroziune;

 • - instalația electrică nu funcționează;

 • - obiectele sanitare sunt deteriorate.

 • - racordul existent pentru instalația de alimentare cu gaze naturale este dezafectat.

 • 3.5. Starea tehnică din punct de vedere ai asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

Rezistență mecanică și stabilitate

Amplasament

Stabilitate locală și generală asigurată

Componente structurale

Elementele structurale din beton armat nu prezintă degradări semnificative datorate acțiunii seismelor repetate suportate pe perioada exploatării.

La elementele structurale din beton armat (stâlpi, grinzi, planșee) se obsevă doar degradări la nivelul tencuielilor cauzate de infiltrațiile de apă din precipitații.

Componente nestructurale

în urma analizei vizuale se constată o serie de degradări la pereți, finisaje și instalații.

J

Referitor la celelalte exigențe esențiale aplicabile, și anume:

 • - securitate la incendiu,

 • - igienă, sănătate și mediu înconjurător,

  BENEFICIAR:

  INVESTITOR


  PROIECTANT GENERAL

  S.C. REFLECT PROIECT S.RL.


  CZ REFLECT bKOIECJL


  B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

  OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

  servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

  AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


  Bulevardul Timișoara, nr 69A, bl C13A, se A, et 3, ap 15,


  Cod poștal 061322, Sector 6, București

  C.U.I. ■ 35924098. J40/5120/2016

  Tel' +4 0740 427 813. dregos.lungulescu@gmail.com


FAZA:

DALI


 • - siguranță și accesibilitate în exploatare,

 • - protecție împotriva zgomotului, economie de energie și izoiare termică,

 • - utilizare sustenabilă a resurselor naturale,

spațiul necesită lucrări de reparare și modernizare astfel încât să corespundă standardelor și normativelor în vigoare, criteriilor funcționale, de siguranță, de confort conform destinației propuse.

B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romama. etaj 2.

Sector 6, București.

obiectiv:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI" AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București


Bulevardul Timișoara, nr 6QA. bl C13A. sc A, et 3, ap 15,


Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U. I.: 35924098, J40/5120/2016


Tel: -1-4 0740 427 813, drăcos Iun8ulescu@gmail.com


FAZA:


DALI


 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

 • a) clasa de fisc seismic Clasa de risc seismic Rs III Indicatori seismici de evaluare

R1 =77

R2 = 78

R3 = 0,731 (73,1%)

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție

Construcția existentă - spațiul (S+P) se încadrează în clasa de risc seismic Rs III din care fac parte construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Deși gradul de asigurare seismică pentru spațiul care face obiectul prezentei documentații a rezultat R3 = 0,731 > Rmin = 0,65 conform P100-3/2008 dar apropiat valorii acestuia, sunt necesare măsuri de intervenții pentru remedierea deficiențelor de alcătuire ale structurii și a degradărilor datorate exploatării, și anume:

VARIANTA MINIMALĂ:

 • •  desfacerea integrală a tencuielilor, atât la interior cât și la exterior;

 • •  reparații locale a betonului degradat din elementele structurale (stâlpi, grinzi, planșee) cu mortare structurale speciale pe bază de ciment (mortar adeziv bicomponent) și plombe din beton;

 • •  consolidarea fisurilor din elementele din beton prin injectare cu rășină epoxidică bicomponentă (dacă acestea vor fi identificate după desfacerea tencuielilor degradate);

 • •  remedierea defectelor și degradărilor din elementele de beton armat existente (stâlpi, grinzi, planșee);

 • •  bordarea golurilor în planșeul de peste subsol pentru trecerea conductelor de instalații la grupurile sanitare propuse;

 • •  consolidări locale ale pereților din zidărie prin injectarea fisurilor cu lapte de ciment, rețeserea, rezidirea zonelor cu fisuri/crăpături care constă în înlocuirea cărămizilor rupte și degradate, plombarea cu beton a crăpăturilor din zidărie care constă în eliminarea cărămizilor rupte și înlocuirea lor cu beton;

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai 1n condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.

Direcția Generala de Asistență Socială șl Protecția Copilului Sector S

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5. București

INVESTITOR:


S.C. MEGA IMAGE S.R.L.


OBIECTIV:


AMPLASAMENT:


B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romania. etaj 2.

Sector 6. București.


Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI" Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Bulevardul Timișoara, nr 6SA. bl C13A, se A, et 3, ap 15,

Cod poștal 061322. Sector 6, București

C.U .I. : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813. dragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:

DALI


 • •  hidroizolarea și termoizolarea pereților de subsol la fața exterioară, de la soclu până la fundații;

 • •  refacerea plăcii suport pardoseală din subsol și realizarea unei termoizolații din polistiren extrudat sub aceasta;

 • •  placarea pereților la exterior cu termosistem din polistiren expandat ignifugat în grosime de 10cm;

 • •  dezafectarea integrală a structurii de rezistență a șarpantei și realizarea unui acoperiș de tip terasă cu straturi de hidroizolație și termoizolație din polistiren extrudat de 20cm grosime;

 • •  refacerea tencuielilor, atât la interior cât și la exterior;

 • •  refacerea finisajelor interioare și exterioare (tâmplărie, finisaje pereți, tavane și pardoseli);

 • •  înlocuirea sorturilor de tablă la atice;

 • •  refacerea locală a trotuarelor degradate și realizarea unui cordon de bitum perimetral între soclu și clădire; realizarea unei rigole pentru colectarea apei din precipitații;

 • •  executarea de compartimentări noi din pereți ușori (plăci de gips-carton);

 • •  înlocuirea tâmplăriei fațadelor (din lemn și metal) cu tâmplării termoeficiente;

 • •  înlocuirea instalațiilor aferente clădirii (sanitare, alimentare cu apă, canalizare, electrică, termică și alimentare cu gaz), eventual curenți slabi (alarmă, antiefracție, avertizare incendiu) astfel încât acestea să corespundă standardelor și normativelor în vigoare, criteriilor funcționale, de siguranță, de confort conform destinației propuse.

Având în vedere că prin amenajarea spațiului care face obiectul prezentei expertize tehnice nu se propun modificări structurale și clasa de importanță a construcției rămâne aceeași, rezultă că nu se va modifica nici gradul de asigurare seismică și nici clasa de risc seismic după amenajare.

Ca urmare a schimbării de destinație din spații comerciale în spațiu pentru servicii de furnizare a unei mese calde copiilor asistați social, toate instalațiile vor fi dimensionate funcție de numărul de utilizatori, de tipul și de consumul echipamentelor cu care se vor dota bucătăria și spațiile de depozitare.

Evacuarea aerului rezultat din procesul tehnologic se va face astfel încât să nu deranjeze locuitorii/proprietarii din blocurile de locuințe colective adiacente spațiului expertizat.

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea. împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic


Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5. București


INVESTITOR.


S.C. MEGA IMAGE S.R.L.OBIECTIV:


AMPLASAMENT:


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,

Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI" Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Bulevardul Timișoara, nr 6S9A, bl C13A, sc A. et 3, ap 15,


Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U.I. : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:             DALI

Execuția instalațiilor rioi se va face pe baza proiectelor pe specialități (apă-canal, electrice, gaz, încălzire, ventilație-climatizare, curenți slabi) întocmite de către proiectanți autorizați și verificate de către verificatori de proiecte atestați.

VARIANTA MAXIMALĂ:

Se vor aplica, obligatoriu toate măsurile de intervenții de la varianta minimală.

Adițional măsurilor de intervenții din varianta minimală se propune consolidarea stâlpilor si grinzilor din beton armat prin aplicarea de lamele din fibră de carbon pentru creșterea rezistenței și ductilității acestor și sporirea capacității de preluare a momentelor încovoietoare și a forței tăietoare.

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

SE RECOMANDĂ VARIANTA MINIMALĂ.

Clădirea bloc A2 se încadrează în clasa de risc seismic Rs II din care fac parte construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

în anul 1993 clădirile - bloc 20 și bloc A1 au fost expertizate tehnic și încadrate în categoria de urgență U2 din punct de vedere al riscului seismic (conform P100-92), pentru care s-au dispus măsuri de consolidare structurală.

Deoarece gradul de asigurare seismică pentru bloc de locuințe A2 (S+P+3E) a rezultat R3 = 0,361 < Rmin = 0,65 conform P100-3/2008, această clădire necesită măsuri de consolidare structurală.

Nu se vor face modificări la structura de rezistență a blocului A2 întrucât aceasta va trebui consolidată conform măsurilor de intervenții prevăzute în expertiza tehnică întocmită în anul 1993 la clădirile bloc 20 si bloc A1.

»

Nu se va interveni asupra elementelor structurale și nestructurale ale blocurilor 20 și A2 adiacente spațiului studiat. Scara de acces de la parter în subsol nu se va modifica întrucât aparține blocului A2.

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate

Conform legislației în vigoare, măsurile de intervențiile propuse se vor realiza pe baza unui proiect tehnic de execuție complet care va cuprinde toate specialitățile

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.

BENEFICIAR.


INVESTITOR


OBIECTIV:


AMPLASAMENT:

FAZA:


Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5. București

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania. etaj 2,

Sector 6. București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii

centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București

DALI


PROIECTANT GENERAL        REFLECT


PROIECTANT GENERAL

S.C. REFLECT PROIECT S.RL.REFLECT PROIECT S.RL.         bKOIECl

Bulevardul Timișoara, nr 69Aw bl C13A, sc A, et 3, ap 15,


Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U.I. _ 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


(arhitectură, structură și instalații) însușit de către expertul tehnic și verificat de verificatori tehnici atestați.

Lucrările pe șantier se vor face de o echipă specializată în execuția acestor tipuri de lucrări.

Constructorul va lua măsuri de protecția muncii, specifice categoriilor de lucrări, conform normelor de protecția muncii în vigoare la data execuției.

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat. în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.


BENEFICIAR

INVESTITOR:

OBIECTIV:


AMPLASAMENT:

FAZA:


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11. Sector 5. București

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romama, etaj 2,

Sector 6. București

Amenajare spațiu pentru depozitare, prepararo și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component 2 Centrului Social Comunitar FERENTARI"

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

DALIBulevardul Timișoara, nr S9A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,


Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U,I, ; 35924098, J40/512012016


Tei: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINBMUM DOUĂ) ȘS ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

  • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere constructiv și funcțional-arhitectural

SITUAȚIA PROPUSĂ

Spațiul studiat va fi amenajat astfel încât să corespundă cerințelor unui spațiu în care se poate prepara și distribui masa caldă pentru copiii care beneficiază de servicii de asistență socială. Se va asigura accesul la infrastructura propusă și a persoanelor cu dizabilităti locomotorii minore.

»

Se propune realizarea unor pereți interiori din gips-carton pentru compartimentarea spațiului existent.

La parter se propune amenajarea următoarelor funcțiuni: sală de mese, bucătărie, oficiu, spălător, hol acces, grup sanitar, iar la subsol: spații pentru depozitare, spații pentru refrigerare și congelare, hol, vestiar și grup sanitar personal.

Ca urmare a schimbării de destinație din spații comerciale, în spațiu pentru servicii de furnizare a unei mese calde copiilor asistați social, toate instalațiile vor fi dimensionate funcție de numărul de utilizatori, de tipul și de consumul echipamentelor cu care se vor dota bucătăria și spațiile de depozitare.

Amplasare, aliniamente, accese, parcări

Amplasat în intravilanul municipiului București, spațiul are o formă trapezoidală și este orientat pe direcția NV-SE, având front de circa 14 m la Calea Ferentari. în partea de SE, spațiul studiat are front la gangul de acces Intrarea Ferentari ”A” I, pe partea de SV are o fațadă spre Intrarea Ferentari ”A”, iar cealaltă latură se învecinează cu alt spațtiu comercial din blocul 2A.

Spațiul beneficiază de acces pietonal, din Calea Ferentari.

Parcarea și gararea se vor realiza conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 66/2006.

Plastica și limbajul arhitectural

Exteriorul spațiului de prezintă într-o stare avansată de degradare datorită în principiu a infiltrațtiilor de apă ce au afectat copertina peste partea frontală vitrată, element dominant al fațadei principale.

Din elementele vitrate nu au rămas decât rame metalice ruginite și improvizații menite să împiedice accesul în interior.

Fațada dinspre gang și cea posterioară se prezintă într-o stare mai bună, dar și acestea se disting prin degradări datorită lipsei de întreținere.

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.

o ■>
X2)

BENEFICIAR

INVESTITOR.


OBIECTIV:


AMPLASAMENT:

FAZA:


B-dui Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romama, etaj 2.

Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI' Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

DALI


S.C. REFLECT PROIECT S.RL-         btfOIECL

Bulevardul Timișoara, nr 6.9A, bl C13A. sc A, et 3, ap 15.


Cod poșt-al 061322, Sector 6, București

C.LW.I. : 35924098. J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813. dragos.lungulescu@gmail.com


Din cauza lucrărilor de reabilitare termică se va interveni la aspectul exterior al clădirii, încercând să se păstreze limbajul general arhitectural.

DESCRIERE CONSTRUCTIVA

Constructiv, pentru implementarea proiectului vor fi necesare lucrări de construcții-rezistență, lucrări de arhitectură și lucrări de instalații aferente construcțiilor, precum și dotarea corespunzătoare activității desfășurate.

Pe baza Expertizei tehnice a imobilului, s-au identificat două scenarii posibile: “Scenariul 1 , conform soluției minimale de intervenție, -scenariul 2 , conform soluției maximale de intervenție.

Scenariile diferă așadar în privința lucrărilor de construcții-rezistență propuse. Lucrările de arhitectură și lucrările de instalații aferente construcțiilor sunt identice în ambele scenarii.

Lucrările prezentate în continuare sunt deci comune ambelor scenarii. Acolo unde lucrarea este specifică doar scenariului 2, s-a făcut această mențiune.

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

-consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural

 • •  reparații locale a betonului degradat din elementele structurale (stâlpi, grinzi, planșee) cu mortare structurale speciale pe bază de ciment (mortar adeziv bicomponent) și plombe din beton;

 • •  consolidarea fisurilor din elementele din beton prin injectare cu rășină epoxidică bicomponentă (dacă acestea vor fi identificate după desfacerea tencuielilor degradate);

 • •  remedierea defectelor și degradărilor din elementele de beton armat existente (stâlpi, grinzi, planșee);

 • •  consolidări locale ale pereților din zidărie prin injectarea fisurilor cu lapte de ciment, rețeserea, rezidirea zonelor cu fisuri/crăpături care constă în înlocuirea cărămizilor rupte și degradate, plombarea cu beton a crăpăturilor din zidărie care constă în eliminarea cărămizilor rupte și înlocuirea lor cu beton;

 • •  consolidarea stâlpilor și grinzilor din beton armat prin aplicarea de lamele din fibră de carbon -scenariul 2;

-protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale

PROIECTANT GENERAL.

S.C. REFLECT PROIECT S.RL .


REFLECT bKOIECl


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6. București.


Bulevardul Timișoara, nr S9A, bl C13A. SC A, et 3. ap 15


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Cod poș«al 061322. Sector 6. București

C.U.I. . 35924098, J40/5120/2016


Tel- +4 0740 427 813, <dragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:            DAU

 • •  bordarea golurilor în planșeul de peste subsol pentru trecerea conductelor de instalații la grupurile sanitare propuse;

® refacerea plăcii suport pardoseală din subsol și realizarea unei termoizolații din polistiren extrudat sub aceasta;

 • •  înlocuirea sorturilor de tablă la atice;

-intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz

Nu este cazul.

-demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției

 • •  desfacerea integrală a tencuielilor, atât la interior cât și la exterior;

 • •  dezafectarea integrală a structurii de rezistență a șarpantei și realizarea unui acoperiș de tip terasă;

-introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare

 • •  executarea de compartimentări noi din pereți ușori (plăci de gips-carton);

-introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente

Nu este cazul.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă

 • •  hidroizolarea și termoizolarea pereților de subsol la fața exterioară, de la soclu până la fundații;

 • •  realizarea unei termoizolații din polistiren extrudat sub placa suport pardoseală din subsol;

 • •  placarea pereților la exterior cu termosistem din polistiren expandat ignifugat în grosime de 10cm;

® realizarea unui acoperiș de tip terasă din beton armat, necirculabilă, cu straturi de hidroizolație și termoizolație din polistiren extrudat de 20cm grosime;

 • •  refacerea tencuielilor, atât la interior cât și la exterior;

BENEFICIAR.

INVESTITOR:

Bulevardul Timișoara, nr 69A„ bl C13A, sc A. et 3, ap 15,

Cod poștal 061322. Seclor 6. București

C.U.I. : 35924098. J40/5120/2016

Tel. +4 0740 427 813. dragos.lungulescu@gmail.com


B-dul Timișoara, nr 26. Clădirea Piaza Romania. etaj 2,

Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:            DALI

 • •  refacerea finisajelor interioare și exterioare (tâmplărie, finisaje pereți, tavane și pardoseli);

® refacerea locală a trotuarelor degradate și realizarea unui cordon de bitum perimetral între soclu și clădire; realizarea unei rigole pentru colectarea apei din precipitații;

 • •  înlocuirea tâmplăriei fațadelor (din lemn și metal) cu tâmplarii termoeficiente;

 • •  înlocuirea instalațiilor aferente clădirii (sanitare, alimentare cu apă, canalizare, electrică, termică și alimentare cu gaz), eventual curenți slabi (alarmă, antiefracție, avertizare incendiu) astfel încât acestea să corespundă standardelor și normativelor în vigoare, criteriilor funcționale, de siguranță, de confort conform destinației propuse.

DESCRIERE FUNCȚIONALĂ

Profilul de activitate: serviciu social -alimentație publică Funcțional, spațiul este astfel:

Centralizator spatii parter

INDICATIV

DENUMIRE

DESTINAȚIE

SUPRAFAȚA

P01

SALĂ MESE

Servire masă

Lavoar beneficiari

Cuiere beneficiari

35.88

mp

P02

OFICIU

Zonă de servire

6.12

mp

P03

BUCĂTĂRIE

Alimentație publică

15.17

mp

P04

CORIDOR+SCARĂ DESCHISĂ

Distribuție și acces la subsol

11.77

mp

P05

SPĂLĂTOR

Spălare vase și veselă Depozit materiale și ustensile curățenie, cu lavoar

8.35

mp

P06

GRUP SANITAR

WC, lavoar beneficiari

2.24

mp

S utilă tota

ă

79.53

mp

S construită /desfășurată parter

90

mp

BENEFICIAR:

Direcția Generală de Asistență Socială șl Protecția Copilului Sector 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11. Sector 5. București

INVESTITOR.

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romania, etaj 2.

Sector 6. București.

OBIECTIV:

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

AMPLASAMENT:

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București

FAZA:

DALIREFLECT bKOIECl


Bulevardul Timișoara, nr &9A, bl C13A. sc A, el 3. ap 15,


Cod poștal 061322, Sector 6, București

CUI.: 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


Centralizator spații subsol

INDICATIV

DENUMIRE

DESTINAȚIE

SUPRAFAȚA

P01

CORIDOR+ SCARĂ DESCHISĂ

Distribuție

45.20

mp

P02

DEPOZIT

Zonă de depozitare bucătărie / păstrare produse

35.00

mp

P03

VESTIAR

Vestiar personal

3.85

mp

P04

GRUP SANITAR

WC, lavoar personal

1.49

mp

S utilă totală

85.54

mp

S construită /desfășurată subsol

95

mp

După amenajare se va folosi în vederea desfășurării activității, suprafața de:

 • -  arie totala construită/desfașurată 185 mp

 • -  arie totala utilă 165.07 mp

Număr total de utilizatori ce se pot afla simultan în spațiul analizat:

-30 persoane (24 persoane la masă și 6 angajați),

din care maxim de persoane SUBSOL: 3

Finisajele interioare:

 • •  Pardoseală: Plăci ceramice sau covor PVC în funcție de destinație, conform planșe

proiect,

® Pereți: vopsitorii lavabile sau faianță, în funcție de destinație, conform planșe proiect,

 • •  Tavane: vopsitorii lavabile,

 • •  Tipurile de uși solicitate pentru diversele funcțiuni specifice cantinei sunt următoarele:

 • a)      Uși metalice pline, cu tocuri din oțel, vopsite uzinat

 • b)     Uși din lemn, melaminate, pline, montate pe tocuri melaminate

 • c)      Usă El215-C, cu dispozitive de autoînchidere, la bucătărie

Finisajele interioare au fost alese astfel încât:

- să permită întreținerea, igienizarea și/sau dezinfecția adecvată, pentru a se evita ori reduce la minimum posibilitățile de contaminare pe calea aerului,

INVESTITOR:


OBIECTIV:


AMPLASAMENT:

FAZA:


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,

Sector 6 București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București

DALI


S.C. REFLECT PROIECT S.RL_        bKOIECl

Bulevardul Timișoara, nr SSA, bl C13A, sc A, et 3. ap 15,


Cod poștal 061322, Sector 6. București

C.U.I. . 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, ctragos.lungulescu@gmail.com


- să protejeze împotriva acumulării de murdărie, contactului cu materiale toxice, căderii de particule în alimente și formării de condens sau de mucegaiuri pe suprafețe.

Accese

Accesul în incintă și Aprovizionarea se face din Calea Ferentari, prin fațada principală, între axul A1 și A2, prin intermediul unei uși cu deschidere pivotantă, într-un singur canat, cu deschiderea liberă de cca 0.90 m, reprezentând și ușă de evacuare pentru beneficiari.

Circulațiile interioare sunt ușor de recunoscut și asigură circulația lesnicioasă a persoanelor, fiind dimensionate conform prevederilor normativelor în vigoare și cerințelor clientului.

Zonele funcționale ale spațiului sunt:

 • A. Sala de mese

 • B. Preparare / servire / spălător

 • C. Depozitare

 • D. Spații pentru personal

Configurația aleasă asigură un spațiu de lucru adecvat, care permite aplicarea bunelor practici de igienă a alimentelor, incluzând protecția împotriva contaminării între și în timpul operațiunilor.

A. Sala de mese ocupă cea mai mare suprafață din parter, având 35.88 mp.

Sala de mese are asigurat 1,2 mp pentru un loc la masă.

Aceasta se organizează prin dispunerea mobilierului și echipamentelor în lungul circulațiilor în așa fel încât beneficiarii să poată parcurge fluent toate zonele sălii. Mobilierul și echipamentele montate sunt specifice funcțiunii (mese și scaune, cuiere, lavoare pentru igienă, grup sanitar pentru beneficiari).

Sala de mese are sistem de climatizare (încălzire/răcire), dimensionat pentru temperatură interioară de +24°C-vara și +21 °C -iarna.

Lavoarele din sala de mese sunt prevăzute cu apă rece și caldă și materiale pentru spălarea și uscarea igienică a mâinilor.

Grupul sanitar este prevăzut cu apă rece și caldă, ventilație mecanică și materiale pentru spălarea și uscarea igienică a mâinilor.

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.INVESTITOR


Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr 9-11. Sector 5. București

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


B-dui Timișoara, nr 26. Clădirea Piaza Romama. etaj 2, Sector 6. București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București


Bulevardul Timișoara, nr 69A, bl C13A,


REFLECT bKOIECl

sc A, et3. ap 15.


Cod poștal 061322, Sector 6. București

C.U. I. : 35924098. J40/5120/2016


Tel* +4 0740 427 813, dr^agos.lungulescu@gmall.com


FAZA:              DALI

B.Zona de preparare/servire/spălător este compusă din Bucătărie ce comunică cu Oficiul și Spălătorul.

în oficiu este masa de servire.

Bucătăria are zone cu destinația: gătire (bucătărie caldă), prelucrare preliminară, preparare carne, preparare legume, spălare ouă.

Din punct de vedere al utilităților, spațiul este prevăzut cu:

 • -   apă rece și caldă;

 • -  sistem de canalizare;

 • -   sistem de ventilație natural si mecanic;

>                                      »                                     ’

 • -   sistem de climatizare;

 • -   sistem iluminat natural si artificial.

Chiuvetele pentru spălarea alimentelor sunt separate de cea pentru spălarea mâinilor și sunt acționate mecanic.

Geamurile sunt echipate cu plase împotriva insectelor, ce pot fi ușor demontate pentru curățare.

Echipamentele de lucru, utilajele, ustensilele, recipienții folosiți sunt confecționate din materiale netede, lavabile, rezistente la coroziune, netoxice.

Dotările specifice zonei sunt enumerate la subcapitolul "Dotări”.

Deșeurile reciclabile și menajere se depozitează separat. Evacuarea gunoiului menajer și a uleiurilor comestibile uzate se face în recipiente închise care se scot separat din clădire pe ușa de aprovizionare, după un program ritmic, stabilit de conducerea administrativă a cantinei și agreat cu firma specializată de salubritate cu care se va încheia contractul de prestări servicii.

Spălătorul include și zona de curățenie. Substanțele pentru curățenie sunt păstrate într-un dulap închis cu cheie.

Schimburile își preiau și predau spațiile de lucru și depozitare în condiții de igienă corespunzătoare. Spațiile de lucru se spală zilnic la sfârșitul programului, utilizând soluțiile de curățenie și dezinfectare profesionale aflate în dotarea cantinei.

La nivelul accesului de recepție se execută curățenia și dezinfecții zilnice și ori de câte ori este necesar.

Incinta este dotată cu aparate speciale pentru distrugerea insectelor și a rozătoarelor. Există programe periodice de dezinsecție, dezinfecție și deratizare.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

INVESTITOR:


S.C.MEGA IMAGE S.R.L.

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romama, etaj 2,

Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București


Bulevardul Timișoara, nr 6SA, bl C13A, SC A, et 3, ap 15,


Cod poștei 061322. Sector 6. București


C.U .I.: 35924098. J40/5120/2016


Te!' +4 0740 427 813. dlragos lungulescu@gmail.com


FAZA:             DALI

 • C. Primirea si recepționarea mărfurilor se face prin coridorul principal de acces, având acces din exterior pe fațada principală.

Recepția mărfurilor se efectuează numai după verificarea existenței documentelor care atestă proveniența, calitatea și salubritatea materiilor prime și a ingredientelor de origine animală cât și nonanimală (factură, aviz, certificat de calitate, declarație de conformitate, certificat de sănătate publică veterinară), originea materiilor prime (abator, unitate de procesare) precum și dacă condițiile de transport au fost respectate, iar temperatura mărfurilor se încadrează în temperatura recomandată de producător.

Fiecare tip de produs este preluat și verificat în spațiul de recepție și apoi condus, cu mijloace de transport specifice, către spațiile de depozitare. Manipularea și transportul se face manual și cu cărucioare de transport marfă.

Depozitarea produselor se face în spațiile de depozitare special amenajate, cu temperatură controlată, în mobilierul specific prevăzut în spațiile de depozitare, cu respectarea criteriilor de compatibilitate a produselor alimentare (produse de origine animală, materii prime, produse semifinite, produse finite).

Spațiul de depozitate este organizat, configurat și dotat astfel încât să respecte normele în vigoare, din punct de vedere al temperaturii și segregării, pentru stocarea produselor alimentare și nealimentare. Temperatura de păstrare a produselor se va monitoriza și se va înregistra.

Depozitul este prevăzut cu ventilație artificială.

 • D. Spatiile pentru personal se compun din: vestiar și grupul sanitar.

Vestiarul asigură păstrarea hainelor de stradă și a echipamentului de protecție al personalului lucrător.

Toaleta pentru personal este separată de cea a beneficiarilor. Este prevăzută cu apă rece și caldă, ventilație mecanică și materiale pentru spălarea și uscarea igienică a mâinilor.

Spațiul analizat va respecta normele legale de igienă privind prevenirea și combaterea infecțiilor.

în acest sens se vor elabora:

 • -   instrucțiuni pentru spălarea alimentelor;

 • -  instrucțiuni pentru prepararea alimentelor (rețetar);

  INVESTITOR.


  OBIECTIV:

  AMPLASAMENT:


  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5


  Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11. Sector 5, București


  S.C.MEGA IMAGE S.R.L..


  PROIECTANT GENERAL

  S.C. REFLECT PROIECT S.RL.


  B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romama, etaj 2,


  Bulevardul Timișoara, nr 69Ak, bl C13A, sc A, el 3, ap 15.


  Sector 6. București.

  Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

  servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii

  centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

  Sfr. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București


  Cod poștal <061322, Sector 6, București

  C U I. 35924098, J40/5120/2016


  Te!: +4 0740 427 813. dra<gos lungulescu@gmail.com


FAZA:              DALI

 • -  ghid de bună practică de igienă (HACCP), întocmit voluntar conform Reg CE 852/2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare și REG 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  procedură de retragere a produselor neconforme sau alte proceduri;

 • -  etichetarea, marcarea corespunzătoare -termen de valabilitate a produselor;

 • -  controlul, verificarea și măsurile în cazul produselor notificate prin SRAAF (sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje);

 • -   ș.a.

Personalul care va deservi spațiul analizat va efectua controale medicale periodice.

Spațiul analizat funcționează conform unui program propriu. Programul este afișat într-un loc vizibil, la intrare.

Meniurile sunt stabilite astfel încât să fie echilibrate din punct de vedere caloric.

Se utilizează o listă zilnică (tabel) pentru evidența beneficiarilor și a meselor oferite

DOTĂRI

Pentru a asigura funcționalitatea spațiului sunt necesare umătoarele dotări:

Sala de mese

 • •  Masă pentru 6 persoane

® Scaun

 • •  Cuier

 • •  Lavoar

® Automat săpun lichid

 • •  Dispenser șervețele de hârtie

 • •  Coș de gunoi

Bucătăria cu spațiile anexe, inclusiv depozitul

 • •  Cuptor electric

 • •   Plită

 • •  Hotă

  4 buc

  24 buc

  integrate în amenajare

  2 buc

  2 buc

  2 buc

  6 buc


  1 buc

  1 buc

  1 bucINVESTITOR:


OBIECTIV:


AMPLASAMENT:

FAZA:


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romania, etaj 2,

Sector 6, București.

/^menajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

DALI


PROIECTANT GENERAL £7 REFLECT

S.C. REFLECT PROIECT S.RL.         bKOIECl

Bulevardul Timișoara, nr 6SA. bl C13A, se A. et 3, ap 15,

Cod poștal 031322. Sector 6. București

C.U-I.: 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, cr.ragos.lungulescu@gmail.com


Masă cu chiuvetă și dulap adosat 160x70x85cm

Masă refrigerată 2 uși 136x70x85cm

Evier clorinare ouă 2 cuve suprapuse 50x70x85cm

Masă cu 2 chiuvete și dulap adosat 100x70x85cm Spălător de mâini 57x70cm

Raft depozitare 1200x400mm

Mașină spălat vase

Cărucior transport veselă

Masă inox cu coș de gunoi adosat

Rastel 1600x400mm

Mese inox în completarea frontului de lucru

Masă servire în oficiu 170x60x85cm

Raft depozitare 900x400mm

Dulap curățenie închis cu cheie sau lacăt 975x425mm

Chiuvetă curățenie 60x60

Frigider băuturi

Frigider probe

Dulap refrigerare depozit

Dulap congelare depozit

Raft depozitare 1875x425mm

Raft depozitare 1275x425mm

Raft depozitare 975x425mm

Robot de bucătărie

Mașină de tocat came

Mașină de curățat cartofi

Oale și tigăi pentru gătit

Cărucior marfă

Cântar zonă aprovizionare cu platformă și braț încorporat


buc

buc

buc


2 buc

buc

buc

buc


2 buc

buc

buc


1

1

1

1

1

1


buc

buc

buc

buc

buc

buc -frigider mic


3 buc

1 buc

5 buc

3 buc

3 buc

1 buc

1 buc

1 buc

 • 1 set

 • 2 buc.

1 buc


Inventar de servire

 • •  Porțelan (farfurii întinse, farfurii adânci, castroane, căni, ș.a.)

 • •  Sticlărie (pahare, solnițe, ș.a.)

 • •   Oțel inox (linguri, furculițe, cuțite, lingurițe, coșuri pâine, ș.a.)


BENEFICIAR.

INVESTITOR


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.


Bulevardul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI" Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București


Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U. I. : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, dr-agos.lungulescu@gmail.com


FAZA:


DALI

Inventar moale

• Uniformă personal bucătărie și servire 4 schimburi/persoană

® Ecuson uniformă personal bucătărie

® Fețe de masă -4 mese -minim 3 schimburi

Vestiar

©

Vestiar cu 6 cusete

f

1 buc

©

Băncuță vestiar

>

1 buc

Grup sanitar

©

Lavoar

2 buc

©

WC

2 buc

Oglindă

2 buc

©

Coș de gunoi cu pedală

4 buc

Automat săpun lichid

2 buc

Dispenser șervețele de hârtie

2 buc

©

însemn pentru marcare grup sanitar

2 buc

Diverse

 • •  Pubele (recipiente închise)

 • •  Placă atenționare -Podea umedă                       1 buc

 • •  Produse și materiale specifice curățenie

(cărucior curățenie, găleată cu mop, ștergător

geamuri cu coadă, lavete, ș.a.)

 • •  Consumabile grupuri sanitare

(hârtie igienică, săpun lichid, prosop rolă de hârtie, ș.a.)

Dotări PSI

 • •  Stingătoare tip P6-ABC

  5 buc

  1 buc


 • •  Stingătoare tip G2

 • •  Plan evacuare (1/încăpere)

Dintre dotările enumerate anterior, MEGAIMAGE S.R.L. va sponsoriza dotările scrise cu caractere normale, iar DGASPC Sector 5 va trebui să completeze lista de dotări cu ce a rămas, adică cu ce e scris cu caractere italice.

B-dui Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romama, etaj 2. Sector 6, București.


Bulevardul Timișoara, nr 6®A. bl C13A, sc A, et 3, ap 15,


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI" Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Cod poștal 061322, Sector 6. București

C.U_I. : 35924098, J40/5120/2016


Tel *4 0740 427 813, c»ragos.iungulescu@gmail com


FAZA:             DALI

Estimare

Dotări -completare DGASCPC

inventar servire

12.000

inventar moale

4.470

electrocasnice

21.000

mobilier sală de mese

7.200

diverse (produse și materiale specifice curățenie, dotări și consumabile grupuri sanitare)

12.000

total completare dotări (lei cu TVA)

56.670

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic! și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Pe baza "Schemei cu riscurile teritoriale din Municipiul București” elaborată de MAI Departamentul pentru situații de urgență, ISU București-llfov și în conformitate cu "Planul de analiză și a acoperire a riscurilor al Municipiului București”, amplasamentul nu se află în zonele cu risc crescut la nivelul Municipiului București.

Conform Expertizei tehnice întocmite de EXPROIECT SRL lași -dl expert tehnic atestat MLPAT ing. Cozma Radu-George:

"Clădirea bloc A2 se încadrează în clasa de risc seismic Rs II din care fac parte construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

în anul 1993 clădirile - bloc 20 și bloc A1 au fost expertizate tehnic și încadrate în categoria de urgență U2 din punct de vedere al riscului seismic (conform P100-92), pentru care s-au dispus măsuri de consolidare structurală.

Deoarece gradul de asigurare seismică pentru bloc de locuințe A2 (S+P+3E) a rezultat R3 = 0,361 < Rmin = 0,65 conform P100-3/2008, această clădire necesită măsuri de consolidare structurală.

Nu se vor face modificări la structura de rezistență a blocului A2 întrucât aceasta va trebui consolidată conform măsurilor de intervenții prevăzute în expertiza tehnică întocmită în anul 1993 la clădirile bloc 20 și bloc A1.

Nu se va interveni asupra elementelor structurale și nestructurale ale blocurilor 20 și A2 adiacente spațiului studiat. Scara de acces de la parter în subsol nu se va modifica întrucât aparține blocului A2.”

B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romama, etaj 2.

Sector 6. București.


Bulevardul Timișoara, nr 69tA, bl C13A,


sc A. et 3, ap 15,


Cod poștaș 061322, Sector 6, București


OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare șl

servirea hranei (maoa caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI" AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București

FAZA:              DALI

C.U.r, : 35924098, J40/5120/2016


Tel' +4 0740 427 813, dr^gos lungulescu@9mail co(Ti


Având în vedere că lucrările necesar a fi efecuate pentru amenajare® spațiului studiat astfel încât să corespundă cerințelor unui spațiu în care se poate prepara și distribui masa caldă pentru copiii care beneficiază de servicii de asistență socială se realizează local, la nivelul subsolului și parterului spațiului cu suprafața totală de 168,08mp, se analizează posibilitatea amenajării fără a afecta structura de rezistență a blocului A2.

Pereții de compartimentare noi propuși sunt de cșips-carton și se înscriu în categoria 1, cf. îndrumătorului C 254-2017.

în consecință, lucrările de amenajare propuse nu influențează negativ capacitatea de rezistentă și stabilitate a structurii analizate și nici a proprietăților vecine existente.

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Nu este cazul.

Pe amplasament sau în zona imediat învecinată nu există monumente istorice, situri arheologice sau zone protejate.

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

Funcțiunea este de spațiu comerț - alimentație publică.

 • •  Categoria de importanță conf. HG 766/97:    C -normală

 • •  Clasă de importanță conf. P100/2013:        III

 • •  Gradul de rezistență la foc conf. P118/99:     II

 • •  Conform normativ P118 Art. 4.2.43:         RISC MARE DE INCENDIU

 • •  Conform calculului densității sarcinii termice:

-sala de mese: RISC MIC DE INCENDIU

-restul spațiilor: RISC MIJLOCIU DE INCENDIU

 • •  conform P100-1/2006                        clasa III (clădire de tip curent care nu

aparține celorlalte clase), factorul de importanță și expunere la cutremur yl= 1,0.

PROIECTANT GENERAL

S.C. REFLECT PROIECT S.RL.


B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

OBIECTIV;

AMPLASAMENT:


Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

Bulevardul Timișoara, nr 69A_. bl C13A. sc A, et 3, ap 15, Cod poștal 061322, Sector 6, București C.U.I. -35924098. J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmali.com


FAZA:             DALI

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Ca urmare a schimbării de destinație din spații comerciale în spațiu pentru servicii de furnizare a unei mese calde copiilor asistați social, toate instalațiile au fost dimensionate funcție de numărul de utilizatori, de tipul și de consumul echipamentelor cu care se vor dota bucătăria și spațiile de depozitare.

Alimentarea cu gaz natural

Spațiul va fi branșat la rețeaua de gaz existentă în zonă.

Proiectul și execuția lucrărilor vor fi asigurate de o firmă autorizată, agreată de furnizorul de gaz DISTRIGAZ.

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apa rece potabilă se face dintr-un branșament existent.

S-a prevăzut rețeaua de alimentare și distribuție interioară a apei la punctele de consum.

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate provin de la bucătărie (chiuvete), grupurile sanitare (lavoare, WC) și lavoarele din sala de mese. Pentru a putea deversa apele uzate provenite de la bucătărie la canalizarea municipiului, s-au prevăzut separatoare de grăsimi.

Pentru evacuarea apelor uzate s-a prevăzut rețeaua interioară de canalizare menajeră.

De asemenea, s-au prevăzut receptoarele și rețeaua de apă pluvială imobil, care deversează în rețeaua de canalizare a municipiului.

Conductele de condens care rezultă de la unitatea interioară de climatizare se evacueaza direct în exteriorul spațiului.

Energie electrică

Spațiul va fi branșat la rețeaua ENEL DISTRIBUȚIE MUȚENIA SA pe baza Avizului tehnic de racordare.

S-au prevăzut instalațiile interioare pentru curenți slabi (iluminat normal și de siguranță, prize) și tari (consumatorii de energie electrică din zona de bucătărie și din depozit, unitățile de climatizare și cele de ventilare, centrala termică, boilerul), precum și instalația de protecție împotriva tensiunilor de atingere.

PROIECTANT GENERAL

S.C. REFLECT PROIECT S.RL.


B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6. București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Bulevardul Timișoara, nr 69A, bl C13A. sc A, et 3. ap 15,


Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U. I : 35924098. J40/5120/2016


Tel’ +4 0740 427 813, diragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:

DALI


Energia termică (încălzire și apa caldă menajeră) se va asigura din centrala termică proprie și cu ajutorul unui boiler.

S-a prevăzut sistem de climatizare pentru sala de mese și pentru bucătărie.

Se va încheia un contract de salubritate cu o firmă de specialitate pentru evacuarea gunoiului menajer și preluarea uleiurilor comestibile uzate.

Utilități temporare

Conform Certificatului de urbanism nr. 46-F din 22.01.2019 "organizarea lucrărilor de execuție se va efectua în incintă”.

Pentru protecția pietonilor care circulă în zonă, lucrările se vor semnaliza corespunzător pentru evitarea oricărui pericol.

Nu se vor bloca căile de acces auto și pietonale.

în timpul lucrărilor de execuție, incinta va fi asigurată cu utilități prin racorduri provizorii, dar numai cu aprobarea titularului. Executantul va plăti pentru consumurile de utilități în conformitate cu citirea de pe contoare.

Se recomandă executantului să-și asigure o sursă de energie electrică pe durata efectuării lucrărilor.

Se recomandă realizarea a branșamentelor înainte de amenajarea interioară.

BENEFICIAR

INVESTITOR


PROIECTANT GENERAL

S.C. REFLECT PROIECT S.RL.


OBIECTIV:


AMPLASAMENT: FAZA:


B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romania. etaj 2,

Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI" Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București

DALI


JEFLECT PROIECT S.RL.         b^OIECl

Bulevardul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A. et 3, ap 15.


Cod poștei 061322. Sector 6, București

C.U_I.: 35924098, J40/5120/2016

Tel +4 0740 427 813, dtragos.lungulescu@gmail.com


 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principate

Eșalonarea fizică și valorică a lucrărilor este prezentată în „Graficul coordonator de realizare a investiției”.

Conform eșalonării investiției durata totală a investiției este de 13 luni.

în cadrul duratei de execuție sunt cuprinse numai lucrările de organizare șantier, lucrări de construcții -structură și arhitectură, lucrări de instalații aferente construcțiilor, lucrări de montaj, lucrări de verificare, probe și punerea în funcțiune.

Precizăm că:

- duratele de execuție prezentate în acest grafic sunt minime și eșalonarea investiției s-a realizat în ipoteza unei durate minime de execuție și în condițiile livrării la timp a tuturor materialelor, echipamentelor și dotărilor și în condițiile unei organizări optime a execuției lucrărilor de către executantul lucrării (aprovizionare la timp cu materiale, asigurare forță de muncă suficientă, etc.), precum și în condițiile asigurării la timp de către beneficiar a fondurilor necesare derulării investiției.

Graficul de execuție detaliat pe obiecte și pe lucrări și cu termene stricte pentru respectarea fluxului de execuție și a termenului final de punere în funcțiune, se va realiza de către executant în comun cu beneficiarul, numai după desemnarea executantului.

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat. în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic


BENEFICIAR:

PROIECTANT GENERAL  CX. REFLECT

S.C. REFLECT PROIECT S.RL.         b©OIEC-L

Bulevardul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3. ap 15,

Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U.I.: 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


INVESTITOR:

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6. București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:              DALI

Nr.

Activitățile proiectului

Durata -13 luni

crt.

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Luna 13

I

Proiectare

1

Elaborare și avizare Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic,Caiete de Sarcini și Detalii de execuție

2

Elaborare și obținere Certficat de Urbanism

3

Elaborare documentații pentru avizele /acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism și obținerea acestora

4

Elaborarea și obținerea Autorizației de Construire

II

Execuție

5

Contractarea execuției lucrărilor

6

Organizare de șantier și amenajare teren

7

Lucrări de C+M și PIF

realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației obligația precizării autorului. Reproducerea. împrumutarea sau expunerea acestui document specialitate și al consultantului tehnic.


oroiect este propnetatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru lanțul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de

de construire, aprobată de autoritățile competente. , precum și transmiterea informațiilor conținute este


Pagina 49 din 102

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


PROIECTANT GENERAL >X REFLECT

S.C. REFLECT PROIECT S.RL.        DdOIECI.

Bulevardul Timișoara, nr 69A, bi C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U.I. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:             DALI

Lucrări de construcții (structură, arhitectură,

HVAC)

Lucrări de livrare și montaj echipamente

PIF

8

Durata totală a lucrărilor

13 luni

9

Eșalonarea investiției (lei fără TVA) INV/C+M (lei)

1.273.663,38/786.262,10

eStH pr°p,n®latea. Proiecta">uluL Toat® drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente

2              'n î/ f^e    'C.P™l6?îr .SUb re2erVa protejâr" interese,or Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea. împrumutarea sau expunerea acestui document, precum si transmiterea informațiilor conținute este

«sa numai in condițiile stipulate in contract Utilizarea extracontractuala necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectantilor de specialitate si al consultantului tehnic

Pagina 50 din 102


BENEFICIAR:

INVESTITOR:


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,


Bulevardul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A. et 3, ap 15,


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Sector 6. București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare șl servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Cod poșial 061322, Sector 6, București

C.U.I. : 3S924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, <iragos.lungulescu@gmall.com


FAZA:

DALI


 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

Prezentul capitol cuprinde devizul general aferent obiectivului de investiție intocmit la faza in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice (Anexele nr. 6 si nr.7).

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare:

- cu TVA din care C+M

1.513.752,97 lei

935.651,90 lei

- fără TVA

din care C+M

1.273.663,38 lei

 • 786.262,10 lei

din care:

-finanțare DGASPC:


- cu TVA

din care C+M

- fără TVA

din care C+M


208.112,41 lei

94.899,05 lei

176.374,19 lei

 • 79.747,10 lei


-sponsorizare MEGA IMAGE:

1.299.783,56 lei

840.752,85 lei

1.092.527,00 lei

706.515,00 lei


costurile estimative de operare pe durata normată de viață a investiției:

-cu TVA 19.182.989 lei

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania. etaj 2,

Sector 6. București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă calda), pentru benoficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:             DALI


Bulevardul Timișoara. nr69M, bl C13A, sc A, el 3, ap 15,


Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.UI : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.conn


DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII -scenariul 1

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar "FERENTARI”

04.09.20                 4,7272

in preturi la data de 19   1 EURO-lei

centralizator

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA (19%)

VALOARE (cu TVA)

LEI

EURO

LEI

LEI

EURO

0

1

2

3

4

5

6

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială -reamenajare spatii verzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților -refacere drumuri, alei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

1 2.1

Racord gaz -DISTRIGAZ

9.718,37

2.055,84

1.846,49

11.564,86

2.446,45

2.2

Racord energie electrica pentru organizarea de șantier

6.486,09

1.372,08

1.232,36

7.718,45

1.632,77

2.3

Racod definitiv energie electrica -ENEL

23.736,79

5.021,32

4.509,99

28.246,78

5.975,37

2.4

Refacere racord apa rece -APANOVA

39.805,85

8.420,60

7.563,11

47.368,96

10.020,51

Total capitol 2

79.747,10

16.869,84

15.151,95

94.899,05

20.075,11

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1 Studii de teren: studiu geo si ridicări topografice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INVESTITOR


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București


S.C. MEGA IMAGE S.R.L.


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2.


Bulevardul Timișoara, nr 69/A, bl C13A, sc A, et 3. ap 15.


Cod poștal 061322, Sector 6. București

C.U.I. : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


Sector 6. București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București

FAZA:            DAU

0

1

2

3

4

5

6

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

12.449,58

2.633,61

2.365,42

14.815,00

3.133,99

3.2.1 Consultanță obținere Autorizație de construire -Racord definitiv energie electrică

11.449,58

2.422,06

2.175,42

13.625,00

2.882,26

3.2.2 Cheltuieli Megaimage

1.000,00

200,00

190,00

1.190,00

238,00

3.3

Expertizare tehnică

20.250,00

4.283,72

3.847,50

24.097,50

5.097,63

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic ai clădirilor

2.000,00

423,08

380,00

2.380,00

503,46

3.5

Proiectare

40.000,00

8.461,67

7.600,00

47.600,00

10.069,39

3.5.1 Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

12.000,00

2.538,50

2.280,00

14.280,00

3.020,82

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor /autorizațiilor

6.000,00

1.269,25

1.140,00

7.140,00

1.510,41

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2.000,00

423,08

380,00

2.380,00

503,47

3.5.6 Proiect tehnic și a detalii de execuție

17.000,00

3.596,21

3.230,00

20.230,00

4.279,49

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

5.000,00

1.057,71

950,00

5.950,00

1.258,67

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

5.000,00

1.057,71

950,00

5.950,00

1.258,67

3.7.2 Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

10.000,00

2.115,42

1.900,00

11.900,00

2.517,35

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului:

3.000,00

634,63

570,00

3.570,00

755,20

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

1.500,00

317,31

285,00

1.785,00

377,60


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2

Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI1’ AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București

FAZA:             DALI


PROIECTANT GENERAL

S.C. REFLECT PROIECT S.RL.

Bulevardul Timișoara, nr 69A,


<7 REFLECT jp bKOIECl bl C13A, sc A, et 3, ap 15,


Cod poștal O«1322. Sector 6. București

C.U.I. : 35924098. J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813. drag^os.Iungulescu@gmail.com


0

1

2

3

4

5

6

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1.500,00

317,31

285,00

1.785,00

377,60

3.8.2 Dirigenție de șantier

7.000,00

1.480,79

1.330,00

8.330,00

1.762,14

Total capitol 3

87.699,58

18.552,12

16.662,92

104.362,50

22.077,02

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI

PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții și instalații

700.000,00

148.079,20

133.000,00

833.000,00

176.214,25

4.1.1

lucrări de constructii-rezistenta

210.000,00

44.423,76

39.900,00

249.900,00

52.864,27

4.1.2

lucrări de arhitectura

280.000,00

59.231,68

53.200,00

333.200,00

70.485,70

4.1.3

instalații aferente construcțiilor

210.000,00

44.423,76

39.900,00

249.900,00

52.864,27

4.2

Montaj utilaje tehnologice și funcționale

3.000,00

634,63

570,00

3.570,00

755,20

4.2.1

instalații aferente construcțiilor

3.000,00

634,63

570,00

3.570,00

755,20

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

30.000,00

6.346,25

5.700,00

35.700,00

7.552,04

4.3.1

Utilaje si echipamente tehnologice instalații aferente construcțiilor

30.000,00

6.346,25

5.700,00

35.700,00

7.552,04

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

246.621,85

52.170,81

46.858,15

293.480,00

62.083,26

4.5.1

dotări PSI, spațiu gătit, camere frigorifice s.a.

199.000,00

42.096,80

37.810,00

236.810,00

50.095,19

4.5.2.

dotări mobilier sală mese, inventar servire, inventar moale, electrocasnice, s.a.

47.621,85

10.074,01

9.048,15

56.670,00

11.988,07

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

979.621,85

207.230,89

186.128,15

1.165.750,00

246.604,76

INVESTITOR:


S.C. MEGA IMAGE S.R.L.


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,


Sector 6. București.


Bulevardul Timișoara, nr 69/V, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U.I. -z 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, draggos.lungulescu@gmail.com


OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare si

servirea hranei (masa caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:

DALI

0

1

2

3

4

5

6

5

CAPITOLUL 5. ALTE

CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

5.624,00

1.189,71

1.068,56

6.692,56

1.415,76

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

3.515,00

743,57

667,85

4.182,85

884,85

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.109,00

446,14

400,71

2.509,71

530,91

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10.033,95

2.122,60

0,00

10.033,95

2.122,60

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2aCota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 50% din 0,5% aplicate valorii lucrărilor autorizate -finanțate de Megaimage

3.500,00

740,40

0,00

3.500,00

740,40

5.2.2bCota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 50% din 0,5% aplicate valorii lucrărilor autorizate -branșamente

199,37

42,17

0,00

199,37

42,17

5.2.3a Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% aplicate valorilor autorizate finanțate de Megaimage

700,00

148,08

0,00

700,00

148,08

5.2.3b Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% aplicate valorilor autorizate -branșamente

79,75

16,87

0,00

79,75

16,87

5.2.4a Cota aferentă Casei

Sociale a Constructorilor -CSC -lucrări finanțate de Megaimage

703,00

148,71

0,00

703,00

148,71

5.2.4b Cota aferentă Casei

Sociale a Constructorilor -CSC

-branșamente

79,75

16,87

0,00

79,75

16,87

BENEFICIAR:

INVESTITOR:


PROIECTANT GENERAL

S.C. REFLECT PROIECT S.RL.


B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romania, etaj 2,


Bulevardul Timișoara, nr 69A„ bl C13A, sc A. et 3, ap 15,


Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Cod poștal 081322, Sector 6, București

C.U.I. z 35924098. J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813. dragos.lungulescu@gmall.com


FAZA:


DALI

Data:


04.09.2019


BENEFICIAR / INVESTITOR:


ÎNTOCMIT:


PROIECTANT GENERAL

REFLECT PROIECT SRL

(T


0

1

2

3

4

5

6

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare -Aviz Agenția de Protecție a Mediului, Aviz Direcția de Sănătate Publică, Aviz Salubritate, Timbru arhitectură, Taxe Avize racord electric definitiv

4.772,09

1.009,50

0,00

4.772,09

1.009,50

5.3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute

(10%*(1 2+1.3+1.4+2+3.5+3.8 +4))

110.936,90

23.467,78

21.078,01

132.014,91

27.926,66

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

126.594,85

26.780,09

22.146,57

148.741,42

31.465,02

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE

TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de

exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

1.273.663,38

269.432,94

240.089,59

1.513.752,97

320.221,90

din care C + M

786.262,10

166.327,23

149.389,80

935.651,90

197.929,41

INVESTITOR:


S.C. MEGA IMAGE S.R.L.


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2.

Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:             DALI

Bulevardul Timișoara, nr 69A. bl C13A, se A, et 3, ap 15,

Cod poștal 061322. Sector 6, București

C.U.a. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813. dragos.lungulescu@gmail.com


DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII - scenariul 1 -sponsorizare MEGA IMAGE

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar "FERENTARI”


in preturi la data de 04.09.2019   1 EURO=4,7272 Bei

lucrări sponsorizate de S.C. MEGAIMAGE S.R.L.

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA (19%)

VALOARE (cu TVA)

LEI

EURO

LEI

LEI

EURO

0

1

2

3

4

5

6

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială -reamenajare spatii verzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților -refacere drumuri, alei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Branșament gaz

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Branșament energie electrica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Branșament apa/canal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1 Studii de teren: studiu geo si ridicări topografice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1

2

3

4

5

6

Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

INVESTITOR:


S.C. MEGA IMAGE S.R.L.


OBIECTIV:


B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romania, etaj 2.

Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii

centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București


Bulevardul Timișoara, nr 69Z=\, bl C13A, sc A, et 3. ap 15.

Cod poștal 061322 Sector 6, București

C.U.I. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


AMPLASAMENT: FAZA:

DAU

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.000,00

211,54

0,00

1.000,00

211,54

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditui energetic al clădirilor

2,000.00

423.08

380.00

2,380.00

503.46

3.5

Proiectare

40.000,00

8.461,67

7.600,00

47.600,00

10.069,39

3.5.1 Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

12.000,00

2.538,50

2.280,00

14.280,00

3.020,82

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor /autorizațiilor

6.000,00

1.269,25

1.140,00

7.140,00

1.510,41

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2.000,00

423,08

380,00

2.380,00

503,47

3.5.6 Proiect tehnic și a detalii de execuție

17.000,00

3.596,21

3.230,00

20.230,00

4.279,49

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

5.000,00

1.057,71

950,00

5.950,00

1.258,67

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

5.000,00

1.057,71

950,00

5.950,00

1.258,67

3.7.2 Auditui financiar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

10.000,00

2.115,42

1.900,00

11.900,00

2.517,35

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului:

3.000,00

634,63

570,00

3.570,00

755,20

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

1.500,00

317,31

285,00

1.785,00

377,60

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1.500,00

317,31

285,00

1.785,00

377,60

3.8.2 Dirigenție de șantier

7.000,00

1.480,79

1.330,00

8.330,00

1.762,14

Total capitol 3

56.000,00

11.846,34

10.450,00

66.450,00

14.056,95

0

1

2

3

4

5

6

Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Bulevardul Timișoara, nr 69A bl C13A: sc A, et 3, ap 15,

Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U.I. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,

Sector 6. București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:

DALI

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI

PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții și instalații

700.000,00

148.079,2 0

133.000,00

833.000,00

176.214,25

4.1.1

lucrări de constructii-rezistenta

210.000,00

44.423,76

39.900,00

249.900,00

52.864,27

4.1.2

lucrări de arhitectura

280.000,00

59.231,68

53.200,00

333.200,00

70.485,70

4.1.3

instalații aferente construcțiilor

210.000,00

44.423,76

39.900,00

249.900,00

52.864,27

4.2

Montaj utilaje tehnologice și funcționale

3.000,00

634,63

570,00

3.570,00

755,20

4.2.1

instalații aferente construcțiilor

3.000,00

634,63

570,00

3.570,00

755,20

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

30.000,00

6.346,25

5.700,00

35.700,00

7.552,04

4.3.1

Utilaje si echipamente tehnologice instalații aferente construcțiilor

30.000,00

6.346,25

5.700,00

35.700,00

7.552,04

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

199.000,00

42.096,80

37.810,00

236.810,00

50.095,19

4.5.1

dotări PSI, spațiu gătit, camere frigorifice s.a.

199.000,00

42.096,80

37.810,00

236.810,00

50.095,19

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

932.000,00

197.156,8

8

177.080,00

1.109.080,00

234.616,69

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

5.624,00

1.189,71

1.068,56

6.692,56

1.415,76

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

3.515,00

743,57

667,85

4.182,85

884,85

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

2.109,00

446,14

400,71

2.509,71

530,91

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

703,00

148,71

0,00

703,00

148,71

0

1

2

3

4

5

6

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

703,00

148,71

0,00

703,00

148,71

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli Diverse și

Neprevăzute

(10%*(1.2+1.3+1.4+3.5+3.8+4)

)

98.200,00

20.773,40

18.658,00

116.858,00

24.720,34

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

104.527,00

22.111,82

19.726,56

124.253,56

26.284,81

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE

TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

1.092.527,00

231.115,0

4

207.256,56

1.299.783,56

274.958,44

din care C + M

706.515,00

149.457,4 0

134.237,85

840.752,85

177.854,30

BENEFICIAR:       Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5. București

INVESTITOR; S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei {masa caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București

FAZA:              DALI


PROIECTANT GENERAL

S.C. REFLECT PROIECT S.RL.


Bulevardul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,


Cod poștal 0*61322, Sector 6, București

C.U.I. ; 35924098. J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813. draaos.lungulescu@gmail.com


Data 04.09.2019

BENEFICIAR / INVESTITOR: f


ÎNTOCMIT:

PROIECTANT GENERAL

REFLECT PROIECT SRL


Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o data, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

INVESTITOR


S.C. MEGA IMAGE S.R.L.


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2. Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:             DALI


Bulevardul Timișoara, nr 69A_, bl C13A, sc A. et 3, ap 15,


Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U.I. : 35924098. J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


DEVIZ GENERAL ESTIMATIV AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII - scenariul 1 - DGASPC

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar "FERENTARI”

in preturi la data 04.09.20

de 19     1 EURO= 4,7272 lei

lucrări finanțate de DGASPC

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

(19%)

VALOARE

(cu TVA)

LEI

EURO

LEI

LEI

EURO

0

1

2

3

4

5

6

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială -reamenajare spatii verzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților -refacere drumuri, alei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

. 21

Racord gaz -DISTRIGAZ

9.718,37

2.055,84

1.846,49

11.564,86

2.446,45

2.2

Racord energie electrica pentru organizarea de șantier

6.486,09

1.372,08

1.232,36

7.718,45

1.632,77

2.3

Racod definitiv energie electrica -ENEL

23.736,79

5.021,32

4.509,99

28.246,78

5.975,37

2.4

Refacere racord apa rece -APANOVA

39.805,85

8.420,60

7.563,11

47.368,96

10.020,51

Total capitol 2

79.747,10

16.869,8

4

15.151,95

94.899,05

20.075,11

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BENEFICIAR:       Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

INVESTITOR:     S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Bulevardul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3. ap 15,


Cod poștal 061322. Sector 6. București

C.U.I. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, draQos.lungulescu@gmail.com


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania. etaj 2,

Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă ccldâ), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:              DALI

3.1.1 Studii de teren: studiu geo si ridicări topografice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1

2

3

4

5

6

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

11.449,58

2.422,06

2.175,42

13.625,00

2.882,26

3.2.1 Consultanță obținere Autorizație de construire -Racord definitiv energie electrică

11.449,58

2.289,92

2.175,42

13.625,00

2.725,00

3.3

Expertizare tehnică

20.250,00

4.283,72

3.847,50

24.097,50

5.097,63

3.4

Certificarea performanței energetice și auditull energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.1 Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acorduriior /autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.6 Proiect tehnic și a detalii de execuție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.2 Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1

2

3

4

5

6

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.2 Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 3

31.699,58

6.705,78

6.022,92

37.722,50

7.979,88

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI

PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții și instalații

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1

lucrări de constructii-rezistenta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.2

lucrări de arhitectura

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3

instalații aferente construcțiilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Montaj utilaje tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1

instalații aferente construcțiilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.1

Utilaje si echipamente tehnologice instalații aferente construcțiilor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

47.621,85

10.074,0

1

9.048,15

56.670,00

11.988,07

4.5.1

dotări mobilier sală mese, inventar servire, inventar moale, electrocasnice, s.a.

47.621,85

10.074,0

1

9.048,15

56.670,00

11.988,07

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

47.621,85

10.074,0

1

9.048,15

56.670,00

11.988,07

5

CAPITOLUL 5. ALTE

CHELTUIELI

B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romania, etaj 2,

Bulevardul Timișoara, nr 69A. bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștal 0B1322, Sector 6. București

C.U.I.: 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, drag;os.Iungulescu@gmail.com


Sector 6, București.


OBIECTIV:


AMPLASAMENT:

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:

DALI

5.1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1

2

3

4

5

6

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9.330,95

1.973,89

0,00

9.330,95

1.973,89

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2aCota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 50% din 0,5% aplicate valorii lucrărilor autorizate -finanțate de Megaimage

3.500,00

740,40

0,00

3.500,00

740,40

5.2.2bCota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 50% din 0,5% aplicate valorii lucrărilor autorizate -branșamente

199,37

42,17

0,00

199,37

42,17

5.2.3a Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% aplicate valorilor autorizate finanțate de Megaimage

700,00

148,08

0,00

700,00

148,08

5.2.3b Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% aplicate valorilor autorizate -branșamente

79,75

16,87

0,00

79,75

16,87

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

79,75

16,87

0,00

79,75

16,87

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare -Aviz Agenția de Protecție a Mediului, Aviz Direcția de Sănătate Publică, Aviz Salubritate, Timbru arhitectură, Taxe Avize racord electric definitiv

4.772,09

1.009,50

0,00

4.772,09

1.009,50

BENEFICIAR

INVESTITOR:


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:

FAZA:


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,

Sector 6. București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

DALI


Bulevardul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștal 0-61322. Sector 6. București

C.U.I. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dragjos.lungulescu@gmail.com


BENEFICIAR'

PROIECTANT GENERAL   £7 REFLECT

S.C. REFLECT PROIECT S.RL.   40 bKOIECL

Bulevardul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U.I.: 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dragios.lungulescu@gmail.com


INVESTITOR:

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,

Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare șl

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:            DAU

Data:


04.09.2019


BENEFICIAR / INVESTITOR:


ÎNTOCMIT:


//

PROIECTANT GENERAL
5.3

Cheltuieli Diverse și

Neprevăzute

(10%*(2))

7.974,71

1.686,98

1.515,19

9.489,90

2.007,51

0

1

2

3

4

5

6

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 5

17.305,66

3.660,87

1.515,19

18.820,86

3.981,40

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE

TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

176.374,19

37.310,5 0

31.738,22

208.112,41

44.024,46

din care C + M

79.747,10

16.869,8

4

15.151,95

94.899,05

20.075,11

C5

OBIECTIV:


AMPLASAMENT:


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania. etaj 2,

Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii

centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București


Bulevardul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștal 061322, Sector 6. București

C.U.I. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813. dracgos.lungulescu@gmail.com


FAZA;

DALI


 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a) impactul social și cultural

Investiția va avea un puternic impact social și cultural prin:

 • -  creșterea nivelului de protecție socială la nivelul Sectorului 5;

 • -  creșterea calității serviciilor sociale în cadrul Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • -  13 noi locuri de muncă;

 • -  menținerea unor locuri de muncă în faza de implementare.

Beneficiari direcți:

 • -  100 copii ce beneficiază de servicii de asistență socială în cadrul Centrului Social Comunitar "Ferentari" cărora li se va furniza o masă caldă.

Beneficiari indirecți:

 • -   familiile copiilor asistați social din cadrul proiectului:

 • -  personalul angajat în cadrul proiectului;

 • -  agenții economici care își desfășoară activitatea în sectorul 5 și în municipiul București;

 • -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • -  Consiliul Local Sector 5;

 • -  sponsorul proiectului -S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • •  în faza de execuție nu vor fi create noi locuri de muncă, având în vedere faptul că se vor folosi servicii subcontractate și se vor folosi resursele umane existente ale contractorilor. Astfel, proiectul va contribui la menținerea locurilor de muncă deja existente. Societatea care va executa lucrarea poate oferi locuri de muncă pe perioada de execuție a lucrărilor.

 • •  în faza de operare vor fi create 13 noi locuri de muncă :

  persoană persoană persoană


-șef centru -administrator -magazioner

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea. împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.

BENEFICIAR:

INVESTITOR.B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romama, etaj 2.


Bulevardul Timișoara, nr 69A*. bl C13A,


sc A, et 3, ap 15,


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Cod poștal C61322, Sector 6, București

C.U.I. : 35924098,340/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813. dra gos.lungulescu@gmail.com


FAZA:            DALI

3 persoane

 • 3 persoane

 • 4 persoane


-bucătar -ajutor bucătar -îngrijioare

 • c) impactul asupra factorilor de mediu

Impactul asupra mediului constă în analiza complexă a influenței noii investiții asupra:

-protecției calității aerului;

-protecției solului/subsolului;

-protecției calității apelor;

-protecției împotriva zgomotului și a vibrațiilor;

-protecției împotriva radiațiilor;

-protecției ecosistemelor terestre și acvatice;

-protecției așezărilor umane;

-gospodărirea deșeurilor;

-gospodărirea substanțelor toxice și periculoase;

-impactului vizual.

Emisii în mediul ambiant (protecța calității aerului)

Valorile emisiilor centralei termice se vor încadra în limitele admise de legislația în vigoare.

Protecția solului și subsolului; protecția calității apelor

Pentru a putea deversa apele uzate provenite de la bucătărie la canalizarea municipiului, s-au prevăzut separatoare de grăsimi.

Apele uzate provenite de la grupurile sanitare și de la bucătărie vor fi dirijate către canalizarea stradală existentă.

Toate apele pluviale colectate de pe acoperișul clădirii vor fi dirijate, de asemenea, către canalizarea stradală existentă.

Protecția împotriva radiațiilor Nu este cazul pentru noua investiție.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor


INVESTITOR.


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5. București


S.C. MEGA IMAGE S.R.L.B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,


Bulevardul Timișoara, nr 69A,. bl C13A, sc A, et 3, ap 15,


Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI" AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5. București


Cod poștal 061322, Sector 6. București

C.U.I u 35924098. J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813. dragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:              DALI

Lucrările de execuție vor fi astfel programate încăt să nu dăuneze liniștii locale. Pe cât posibil, lucrările de execuție vor respecta programul cu orele de liniște în blocurile 20 și A2.

Activitatea desfășurată -alimentație publică- este producătoare de zgomot, cel mai mare fiind evacuarea aerului rezultat din procesul tehnologic (ventilație), care s-a proiectat să fie evacuat astfel încât să nu deranjeze locuitorii/proprietarii din blocurile de locuințe colective adiacente spațiului expertizat.

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Nu este cazul.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Clădirea, prin amplasarea sa, nu aduce prejudicii mediului deja construit și aflat în echilibru datorită funcțiunilor care nu periclitează sănătatea oamenilor și mediul normal (locuințe, spații comerciale).

Executantul va păstra permanent curățenia în incintă și va degaja zonele de lucru de resturile de materiale și de utilajele care nu mai sunt necesare execuției.

Se va evita poluarea solului prin scurgeri de carburant de la utilajele și mijloacele auto folosite, iar autovehiculele folosite vor fi obligatoriu curățate la părăsirea imobilului.

Executantul își va angaja personalul propriu pentru paza pe timpul nopții a lucrărilor executate din care pot fi sustrase materiale, precum și a materialelor nefolosite încă la execuție.

Incinta va trebui asigurată cu pază și pentru evitarea oricăror incidente care ar putea provoca accidente cu risc asupra oamenilor sau mediului înconjurător (de exemplu incendii, etc.).

în incintă vor trebui asigurate măsurile PSI corespunzătoare, cu posibilități de acces rapid al mijloacelor de intervenție PSI.

Gospodărirea deșeurilor

Deșeurile rezultate în timpul executării lucrărilor de execuție vor fi depozitate într-un spațiu special amenajat, stabilit de comun acord cu titularul investiției, și vor fi evacuate pe baza unui contract cu o firmă specializată.

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate In contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.                                                      .

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11. Sector 5. București

S.C.


INVESTITOR.


S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

B-dul Timișoara, nr. 26. Clădirea Piaza Romama. etaj 2.

Sector 6, București.

OBIECTIV;         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Bulevardul Timișoara, nr 6SA, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,


Cod poștal 061322, Sector6, București

C.U .I.: 35924098. J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, <lragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:              DALI

Evacuarea gunoiului menajer și a uleiurilor comestibile uzate se va face în recipiente închise care se scot separat din clădire pe ușa de aprovizionare, după un program stabilit de conducerea administrativă a cantinei și agreat cu firma specializată de salubritate cu care se va încheia contractul de prestări servicii.

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Substanțele pentru curățenie se vor păstra într-un dulap închis cu cheie.

Lucrări de reconstrucție ecologică

Accesul la obiectiv se va realiza direct din drumul existent.

La terminarea lucrărilor, executantul are obligația curățirii zonelor afectate (trotuare, spații verzi, spații carosabile, ș.a.) de orice material sau reziduuri și refacerea acestora, redându-le funcționalitatea anterioară.

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Cadrul de analiză

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 are ca și rol fundamental monitorizarea modului în care sunt respectate drepturile copilului, să intervină cu măsuri de protecție adecvate, dar și să acorde ajutor specific pentru acele familii vulnerabile care au nevoie de suport.

Situat în inima cartierului, Centrul Social Comunitar "Ferentari” oferă servicii de asistență socială, având drept misiune îmbunătățirea accesului copiilor și părinților acestora la servicii integrate de informare, consiliere socială și vocațională, activități educative și culturale, activități de socializare și petrecere a timpului liber, sprijin în găsirea și ocuparea unui loc de muncă, facilitarea accesului la servicii de locuire, activități de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate.

Anchetele sociale au relevat faptul că există un număr mare de copii din cartierul Ferentari, care, datorită situației financiare precare a părinților merg la școală nehrăniți. Din această cauză ei nu pot desfășura activitățile specifice vârstei, iar randamentul este foarte scăzut, intervenind oboseala, epuizarea sau lipsa de interes.

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate si al consultantului tehnic.                                                                .,

(3

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

OBIECTIV:          Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Bulevardul Timișoara, nr 6QA, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,


Cod poștal 081322, Sector 6, București

C.U. I. : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, dtragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:

DALI


Având în vedere numărul mare al copiilor precum și nevoile identificate la nivelul comunității locale, s-a relevat faptul că este necesară funcționarea a încă unei structuri care să răspundă acestor nevoi, în sensul asigurării unor mese calde copiilor care frecventează Centrul Social Comunitar "Ferentari” și provin din familii nevoiașe.

Definirea obiectivelor

Obiective generale:

 • a) Protecția și promovarea drepturilor fundamentale ale copiilor din Sectorul 5, prin creșterea investițiilor (financiare, materiale, umane) în dezvoltarea și bunăstarea copilului, pe baza unei abordări holistice și integrate de către toate instituțiile și autoritățile locale, în colaborare cu cele centrale ale statului, în condițiile respectării drepturilor copilului, satisfacerii nevoilor acestuia, precum și accesului universal la servicii.

 • b) Asigurarea protecției/asistenței sociale a persoanelor singure/familiilor aparținând grupurilor vulnerabile prin garantarea unui nivel minim de venituri pentru populația săracă, furnizarea de asistență socială și dezvoltarea unei rețele locale de servicii sociale de bună calitate, distribuite adecvat în teritoriu și accesibile tuturor celor de la nivelul comunității locale a Sectorului 5, prin creșterea calității serviciilor acordate copiilor prin asigurarea serviciilor sociale de furnizare a unei mese calde copiilor ce beneficiază de servicii de asistență socială în cadrul Centrului Social Comunitar ,,FERENTARI”.

Rezultatele așteptate ale derulării acestui proiect social sunt:

 • • depășirea situațiilor de criză generate de insuficiența sau lipsa hranei pentru copiii,

 • • ameliorarea stării de sănătate ca urmare a oferirii suportului nutritiv,

•îmbunătățirea regimului alimentar,

 • • creșterea calității vieții, a confortului psihologic oferit de stabilitatea în ce privește asigurarea hranei familiei,

 • • creșterea gradului de relaționare interpersonală, de socializare,

 • • creșterea gradului de acceptare socială și incluziune în viața normală a societății,

 • • schimbarea mentalității comunității locale, a opiniei publice cu privire la situația persoanelor cu risc de marginalizare.

Specificarea perioadei de referință

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Bulevardul Timișoara, nr 6S9A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,


Cod poștsal 081322, Sector 6, București

C.U_I. : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, diragos,lungulescu@gmail.com


FAZA:             DALI

Proiectul are în vedere un orizont de timp de 20 de ani (clădire existentă, modernizată și reabilitată termic).

Durata de realizare a proiectului este de 13 luni, din care 4 luni pentru execuție efectivă.

Perioada de referință pentru prețuri este luna septembrie a anului 2019. Toate activitățile proiectului se vor derula pe o perioadă de maxim 13 luni de la aprobarea proiectului și asigurarea finanțării.

în vederea evaluării financiare a proiectului s-a avut în vedere un orizont de timp de 20 de ani și o valoare reziduală la sfârșitul acestei perioade.

Ipoteze de lucru

-cursul de schimb utilizat pentru evaluarea în euro a sumelor calculate în moneda națională a fost de 4,7272 lei pentru 1 euro, stabilit la data de 04.09.2019,

-rata de actualizare utilizată pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilită la 4%, conform recomandărilor din Ghidul ACB al Comisiei europene,

-TVA luat în calcul este de 19%,

-s-a optat pentru utilizarea de prețuri constante pentru realizarea analizelor financiare și economice, ele având avantajul că sunt ajustate ținând cont de inflație și sunt fixate la anul de bază. Atât utilizarea de valori reale sau valori nominale conduc la același rezultat dacă sunt utilizate ratele de actualizare corespunzătoare, rata de actualizare reală, respectiv rata de actualizare nominală, legătura dintre cele 2 rate fiind arătată în literatura de specialitate.

-se face abstracție de faptul că investiția se realizează în 13 luni calendaristice și se va considera anul zero anul de realizare a investiției, toate costurile urmând a fi atribuite primului an de analiză; anul de început al analizei este 2019,

-veniturile și costurile recurente se vor considera la sfârșitul anului, se vor actualiza pe întregul an.

-valoarea reziduală rezultată la sfârșitul periodei de analiză și se va calcula prin actualizarea veniturilor viitoare la acea dată.

Analiza opțiunilor si prezentarea scenariului de referință

în prezentul DALI s-au luat în calcul 3 scenarii alternative:

 • 1. "fără investiție” -”do nothing”, care reprezintă scenariul în care nu se întreprinde nimic,

 • 2. „investiție cu impact major” -”do something", care reprezintă varianta de proiect considerată optimă atât pe termen scurt cât și pe termen lung,

  B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,


  Bulevardul Timișoara, nr 69#A, bl C13A, sc A. et 3, ap 15,


  Sector 6, București.

  OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

  servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

  AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


  Cod poștaj 061322, Sector 6, București

  C.U.B. : 35924098, J40/5120/2016


  Tel: +4 0740 427 813, dr-agos.lungulescu@gmail.com


FAZA:             DALI

 • 3. „investiție maximă” -”do maximum”.

Scenariul propus de elaborator este "investiție cu impact major” (va riantele au fost descrise la cap. 5 din prezenta documentație). Analiza cost beneficiu financiară compară varianta „cu proiect” cu varianta „fără proiect”.

b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

Cererea de servicii a fost analizată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, care a efectuat anchete sociale la nivelul comunității locale.

Rezultatul anchetelor sociale a relevat necesitatea înființării unei structuri care să răspundă nevoilor identificate în comunitate, în sensul asigurării unor mese calde copiilor care frecventează Centrul Social Comunitar "Ferentari” și provin din familii nevoiașe.

Dimensionarea investiției s-a făcut pe baza numărului de copii care frecventează Centrul Social Comunitar "Ferentari”.

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanța financiară a proiectului propus pe parcursul perioadei de referință.

Această analiză se referă la susținerea financiară și sustenabilitatea pe termen lung. în cadrul acesteia se determină și interpretează o serie de indicatori care să ilustreze în mod obiectiv performanța proiectului, care să demonstreze faptul că proiectul asigură cea mai bună utilizare a fondurilor, fiind vorba despre fonduri publice. Analiza financiară are, de asemenea, și rolul de a stabili sustenabilitatea financiară a proiectului, precum și condițiile în care această sustenabilitate este asigurată corespunzător.

Adoptarea deciziei privind cea mai bună alternativă de urmat are la bază raportul (economic-social-ecologic) între costuri (ieșirile de numerar) și beneficiile viitoare generate de proiect.

Investiția de capital

Investiția de capital pentru realizarea obiectivului este reprezentată de cheltuielile specificate în Devizul General de lucrări. Investiția a fost evaluată pe baza metodologiei privind elaborarea Devizului general pentru investiții și lucrări de intervenție inclusă în Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice (Anexele nr. 6 si nr.7).

rr

B-dui Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

Bulevardul Timișoara, nr 6SA, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștal 061322, Sector 6, București

CU. I. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:             DALI

Valoarea investiției de capital este de 1.513.752,97 lei cu TVA, din care valoarea lucrărilor de construcții-montaj va fi de 935.651,90 lei lei cu TVA.

Investiția se va plăti din fonduri ale:

 • •  CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 -Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 -208.112,41 lei cu TVA.

 • •  S.C. MEGA IMAGE S.R.L. -sponsorizare în cuantum de 1.299.783,56 lei cu TVA.

Costuri de operare (recurente)

Costurile de operare sunt acele costuri generate în cursul activității curente.

Apreciem că pentru investiția avută în vedere vor fi generate:

 • •  costuri cu personalul -se crează 13 noi locuri de muncă,

 • •  cheltuieli cu utilitățile:

J

O gaz,

o energie electrică,

o apă/canal,

o servicii de salubritate.

 • •  cheltuieli de întreținere și reparații curente:

o revizii și verificări centrala termică și instalație de utilizare gaz,

o zugrăveli,

o altele (asigurare imobil, reparații curente, produse și materiale pentru curățenie, consumabile grupuri sanitare)

 • •  cheltuieli cu alimentele,

 • •  costuri de înlocuire -sunt acele costuri care apar ca urmare a uzurii normale și îmbătrânirii în timp:

o inventar de servire -se va completa anual (30%),

o inventar moale - se va înlocui anual,

o electrocasnicele -se va înlocuit la 6 ani (conform "Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”),

o mobilier sală de mese -se va înlocui la 9 ani (conform "Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”).

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

Bulevardul Timișoara, nr 6QA, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U. I. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, drragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:             DALI

Apreciem că:

 • • cheltuielile cu alimentele;

 • • costurile de înlocuire cu electrocasnicele;

 • • costurile de înlocuire cu mobilierul din sala de mese; vor putea fi acoperite parțial din sponsorizări.

  Cheltuieli estimate cu sa

  ariile

  Denumirea postului

  număr posturi necesare

  salariul brut lunar/post

  nr.

  luni/an

  salariul brut anual/post

  total salariu brut anual

  șef centru

  1

  7.763

  12

  93.156

  93.156

  administrator

  1

  4.094

  12

  49.128

  49.128

  magazioner

  1

  3.289

  12

  39.468

  39.468

  bucătar

  3

  3.490

  12

  41.880

  125.640

  ajutor bucătar

  3

  3.166

  12

  37.992

  113.976

  îngrijioare

  4

  2.809

  12

  33.708

  134.832

  Total cheltuieli cu salariile

  13

  24.611

  295.332

  556.200

Cheltuieli estimate cu utilitățile

-------------------------—_____________________1____


utilitatea

consum lunar estimat

cost (lei cu TVA)

cost lunar

nr. luni/an

cost anual (lei cu TVA)

energie electrică (kW)

600

0,77129

462,77

12

5.553,26

gaz (mc)

450

2,36760

1.065,42

12

12.785,04

apă (mc) TVA 9%

50

5,33000

266,50

12

3.198,00

canal (mc) TVA 9%

50

2,55000

127,50

12

1.530,00

salubritate (nr.persoane)

13

8,90000

115,70

12

1.388,40

Total cheltuieli utilități

2.037,89

24.454,70


S.C.


REFLECT bBOiECl


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,


Bulevardul Timișoara, nr 69IA, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U.l. : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:

DALI


Cheltuieli cu alimen

tele -estimare pentru 1

00 copii/zi

cantitate/

lună

preț unitar

preț total (lei cu TVA)

făină

100

2

200

zahăr

150

2

300

ulei

100

5

500

brânză

150

19

2.850

cacao

80

40

3.200

cafea

10

35

350

carne grasă

300

19

5.700

carne slabă

300

25

7.500

cereale

10

30

300

ciocolată

30

30

900

unt/margarina

80

25

2.000

orez

100

8

800

fasole

150

5

750

cartofi

300

2,5

750

varză

150

1,5

225

ceapă

150

2,5

375

morcovi

75

2

150

păstârnac

50

3

150

țelină

50

2

100

ardei

75

5

375

roșii

75

4

300

castraveți

50

3

150

pâine

1440

1

1.440

apă plată (sticle de

0,51)

3000

1

3.000

coloniale (sare, piper, mirodenii)

500


REFLECT bBOIECL


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

OBIECTIV:          Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Bulevardul Timișoara, nr 69sA, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,


Cod poștail 061322, Sector 6, București

C.U.B, : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, di-agos.lungulescu@gmail.com


FAZA:

DALI


lapte

720

5

300

Total cheltuieli lunare

33.165

Total cheltuieli anuale

397.980

Cheltuieli estimate -Inventar moale

nr.

nr.

schimburi

nr. total

preț /buc

preț total (lei cu TVA)

uniformă personal bucătărie

-4 schimburi/persoană

6

4

24

80

1.920

uniformă îngrijitoare -2 schimburi/persoană

4

2

8

150

1.200

ecusoane

10

0

0

15

150

fete de masă

>

-4 mese-4 schimburi

4

6

24

50

1.200

Total inventar moale

4.470

Cheltuieli estimate -Electrocasnice (rest doi

țări bucătărie)

buc.

preț unitar

preț total (lei cu TVA)

cântar aprovizionare

1

2.000

2.000

cărucior marfă

2

500

1.000

mașină curătat cartofi

1

3.000

3.000

robot bucătărie

1

2.500

2.500

mașină tocat carne »

1

2.000

2.000

mixer manual

1

500

500

oale și tigăi de gătit (set)

1

10.000

Total electrocasnice

21.000

BENEFICIAR:       Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

INVESTITOR:     S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:             DALI

Bulevardul Timișoara, nr 69®A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U.l. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dr-agos.lungulescu@gmail.com


u-


Pagina 77 din 102REFLECT bKOIECl


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6. București.

OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Bulevardul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U.I. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com

FAZA:

DALI


Costuri de operare

An

Costuri cu personalul

Cheltuieli cu utilitățile

Cheltuieli de întreținere și reparații

Cheltuieli cu alimentele

Costuri de înlocuire

Total (lei cu TVA)

energie electrică

gaz

apă

canal

salubritate

revizii gaz

zugrăveli

altele

inventar servire

inventar moale

electro-casnice

mobilier

2

556.200

5.553,26

12.785,04

3.198,00

1.530,00

1.388,40

500

0

12.000

397.980

4.000

4.470

2.100

7.200

1.008.905

3

556.200

5.553,26

12.785,04

3.198,00

1.530,00

1.388,40

0

12.000

12.000

397.980

4.000

4.470

0

0

1.011.105

4

556.200

5.553,26

12.785,04

3.198,00

1.530,00

1.388,40

500

0

12.000

397.980

4.000

4.470

0

0

999.605

5

556.200

5.553,26

12.785,04

3.198,00

1.530,00

1.388,40

0

12.000

12.000

397.980

4.000

4.470

0

0

1.011.105

6

556.200

5.553,26

12.785,04

3.198,00

1.530,00

1.388,40

500

0

12.000

397.980

4.000

4.470

0

0

999.605

7

556.200

5.553,26

12.785,04

3.198,00

1.530,00

1.388,40

0

12.000

12.000

397.980

4.000

4.470

0

0

1.011.105

8

556.200

5.553,26

12.785,04

3.198,00

1.530,00

1.388,40

500

0

12.000

397.980

4.000

4.470

21.000

0

1.020.605

9

556.200

5.553,26

12.785,04

3.198,00

1.530,00

1.388,40

0

12.000

12.000

397.980

4.000

4.470

0

0

1.011.105

10

556.200

5.553,26

12.785,04

3.198,00

1.530,00

1.388,40

500

0

12.000

397.980

4.000

4.470

0

0

999.605

11

556.200

5.553,26

12.785,04

3.198,00

1.530,00

1.388,40

300

12.000

12.000

397.980

4.000

4.470

0

7.200

1.018.605

12

556.200

5.553,26

12.785,04

3.198,00

1.530,00

1.388,40

500

0

12.000

397.980

4.000

4.470

0

0

999.605

13

556.200

5.553,26

12.785,04

3.198,00

1.530,00

1.388,40

0

12.000

12.000

397.980

4.000

4.470

0

0

1.011.105

14

556.200

5.553,26

12.785,04

3.198,00

1.530,00

1.388,40

500

0

12.000

397.980

4.000

4.470

21.000

0

1.020.605

15

556.200

5.553,26

12.785,04

3.198,00

1.530,00

1.388,40

0

12.000

12.000

397.980

4.000

4.470

0

0

1.011.105

16

556.200

5.553,26

12.785,04

3.198,00

1.530,00

1.388,40

500

0

12.000

397.980

4.000

4.470

0

0

999.605

17

556.200

5.553,26

12.785,04

3.198,00

1.530,00

1.388,40

0

12.000

12.000

397.980

4.000

4.470

0

0

1.011.105

18

556.200

5.553,26

12.785,04

3.198,00

1.530,00

1.388,40

500

0

12.000

397.980

4.000

4.470

0

0

999.605

19

556.200

5.553,26

12.785,04

3.198,00

1.530,00

1.388,40

0

12.000

12.000

397.980

4.000

4.470

0

0

1.011.105

st proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției Situate pe amplasamnetul menționat, îrt OOndițiife Obținerii Auțdrizâțlei de construire, aprooalâ de autoritățile competente, lectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea. împrumutarea sau expunerea acestui document, precum si transmiterea informațiilor conținute este misă numai in condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.


Pagina 78 din 102

BENEFICIAR:


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector ~

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

INVESTITOR:


S.C. MEGA IMAGE S.R.L.


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

Bulevardul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.L.I. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:            DALI

20

556.200

5.553,26

12.785,04

3.198,00

1.530,00

1.388,40

500

0

12.000

397.980

4.000

4.470

21.000

7.200

1.027.805

total

10.567.800

105.511,94

242.915,76

60.762,00

29.070,00

26.379,60

5.300

108.000

12.000

7.561.620

76.000

84.930

65.100

21.600

19.182.989

est proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente. Sectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este •misă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.

Pagina 79 din 102


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,

Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

Bulevardul Timișoara, nr 6SA, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștei 061322, Sector 6, București

C.U_l. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, d ragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:            DALI

Venituri din exploatare (recurente)

Proiectul nu este generator de venituri materiale pentru beneficiarul investiției. Veniturile din exploatare sunt constituite din resurse de la bugetul local/ de stat. în același timp, există și sponsorizări.

Beneficiile sunt de ordin social. în aceste condiții, termenii analizelor financiare și economice (valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate, raportul cost-beneficiu) sunt impropriu folosiți.

Valoarea reziduală

Valoarea reziduală a investiției, la sfârșitul perioadei de analiză, a fost estimată astfel:

-valoare spațiu studiat - valoarea reziduală nulă, deoarece

-este parte integrantă a unei clădiri construite în 1950,

-doar spațiul studiat se va moderniza și reabilita termic în 2019,

-conform "Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe” durata normală de funcționare a clădirii noi este 40-60 ani,

-valoare teren -cota suprafață teren, conform extrasului de Carte funciară, este de 19,31 mp; prețul curent de piață al zonei este de 85 euro/mp. Estimăm că peste 20 de ani această valoare ar putea ajunge la 200 euro/mp, deci 19,31X200=3.820 euro/18.057,904 lei.

Valoarea reziduală este 18.057,904 lei cu TVA.

După cum s-a menționat anterior, obiectul analizei noastre financiare îl reprezintă evaluarea beneficiilor și cheltuielilor produse de implementarea proiectului de investiții propus, independent de destinația/sursa lor contabilă.

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF (Discounted Cash Flow = Cash Flow Actualizat) care cuantifică diferența dintre veniturile și cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru “a aduce” o valoare viitoare în prezent.


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Bulevardul Timișoara, nr 6QA, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,


Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U. I. : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, drragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:             DALI

Astfel, principalele elemente care intervin în realizarea analizei, atât financiare cât și economice, sunt:

o Valoarea actualizată netă (VAN)

După cum o va demonstra matematic formula de mai jos, VAN indică valoarea actuală - la momentul zero - a implementării unui proiect ce va genera în viitor diverse fluxuri de venituri și cheltuieli în baza factorului (ratei) de actualizare selectat (k).

y CF, VR^

VAN=£(l + £)'  (1 + *)'   0

unde:

CFt = cash flow-ul generat de proiect în anul t - diferența dintre veniturile și cheltuielile efective

VRn = valoarea reziduală a investiției în ultimul an de analiză l0 = investiția necesară pentru implementarea proiectului

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arată că veniturile viitoare vor excede cheltuielile, și toate aceste diferențe anuale “aduse” în prezent - cu ajutorul ratei de actualizare k — și însumate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul.

o Rata interna de rentabilitate (RIR)

RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. Adică, aceasta este rata internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea, o RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte finanțate din bani publici datorită faptului că acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici): rețele de canalizare, de alimentare cu apă, etc. Acceptarea unei RIR financiare negativă este totuși condiționată de existența unei RIR economice pozitivă -același concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor și costurilor socio -economice.

BENEFICIAR:

INVESTITOR:B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Bulevardul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,


Cod poștal 061322, Sector 6. București


C U. I. : 35924098. J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, dn-agos.lungulescu@gmail.com


FAZA:              DALI

o Raportul Cost/Beneficiu (RGB)

RCB este un indicator complementar al VAN, comparând valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu costurile viitoare, incluzând valoarea investiției:

VNA + /0

RCB =    .

70

VNA 5

-----+ 1 ’■ Io

Singurul neajuns al acestui indicator este acela că, atunci când se compară două proiecte, este preferat cel care presupune o investiție inițială mai mică, chiar dacă celalalt proiect are VAN mai mare.

ANALIZA FINANCIARĂ

Situație cash-flow financiar (în lei)

an

investiție

costuri de operare

total ieșiri !

total intrări (venituri)

valoare reziduală

cash-flow cumulat

1

1.513.752,97

1.513.752,97

-1.513.752,97

0

0

2

1.008.905

1.008.905

-1.008.905

0

0

3

1.011.105

1.011.105

-1.011.105

0

0

4

999.605

999.605

-999.605

0

0

5

1.011.105

1.011.105

-1.011.105

0

0

6

999.605

999.605

-999.605

0

0

7

1.011.105

1.011.105

-1.011.105

0

0

8

1.020.605

1.020.605

-1.020.605

0

0

9

1.011.105

1.011.105

-1.011.105

0

0

10

999.605

999.605

-999.605

0

0

11

1.018.605

1.018.605

-1.018.605

0

0

12

999.605

999.605

-999.605

0

0

13

1.011.105

1.011.105

-1.011.105

0

0

14

1.020.605

1.020.605

-1.020.605

0

0

15

1.011.105

1.011.105

-1.011.105

0

0

16

999.605

999.605

-999.605

0

0

17

1.011.105

1.011.105

-1.011.105

0

0

18

999.605

999.605

-999.605

0

0

19

1.011.105

1.011.105

-1.011.105

0

0

20

1.027.805

1.027.805

-1.027.805

18.057,904

18.057,904

FAZA:             DALI

Indicatori de analiză financiară

Rata de actualizare

4,00%

Rata internă de rentabilitate financiară (RIR)

-

Valoarea actualizată netă financiară (VAN)

<0

Raportul cost beneficiu (RCB)

-

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Bulevardul Timișoara, nr 6S)A, bl C13A, sc A, el 3. ap 15,


Cod poștei 061322, Sector 6, București


C.U.I. : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


După cum se observă, proiectul oferă indicatori economici negativi.

Proiectul se încadrează în categoria investițiilor cu rentabilitate socială ridicată.

Sustenabilitatea financiară

Un proiect este sustenabil din punct de vedere financiar atunci când acesta nu implica riscul de a rămâne fără bani în viitor.

Finanțarea investiției va fi asigurată din fondurile proprii ale bugetului local de stat și din sponsorizarea S.C. MEGA IMAGE S.R.L., deci acest risc se poate considera minim.

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate

Analiza economică evaluează contribuția proiectului la bunăstarea economică a regiunii sau a țării. Ea este realizată din punct de vedere al întregii societăți și nu doar din punct de verere al proprietarului de infrastructură publică, așa cum este în cazul analizei financiare.

Conceptul cheie este utilizarea prețurilor umbră (contabile), bazate pe costul de oportunitate social, în locul prețurilor distorsionate observate pe piață.

Analiza economică are la baza analiza financiară aplicată asupra fluxurilor de numerar și presupune aplicarea unor corecții pentru identificarea tuturor aspectelor. Analiza economică va fi realizată în mai multe etape:

 • •  Corecții fiscale (eliminarea impozitelor și a altor transferuri)

 • •  Corecția externalităților

® Conversia prețurilor de piață, în scopul includerii costurilor și beneficiilor sociale.

Corecții fiscale

Având în vedere că instituțiile publice obțin bani din taxe, corecțiile fiscale sunt absolut necesare deoarece reprezintă mutarea unor sume în cadrul aceluiași buget. Astfel trebuie eliminat TVA-ul și alte taxe care generează fluxuri de ieșiri de bani pe de o parte dar și de intrări pe de altă parte.


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

Bulevardul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștei 061322, Sector 6, București

C.U-I. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, d ragos.lungulescu@gmail.com


OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:            DALI

Valoarea investiției după aplicarea corecției fiscale este următoarea;

în lei

indicator

valoare

valoare corecție

Valoare investiție

1.513.752,97

Eliminarea TVA

-240.089,59

Eliminarea taxelor cu autorizațiile, avizele

-10.033,95

Sumă corecții

-250.123,54

Valoare corectată

1.263.629,43

în ceea ce privește corecția costurilor de operare anuale, acestea se vor considera fără TVA.

Corecții ale externalităților

Presupune identificarea beneficiilor și costurilor externe recepționate de ceilalți participanți din viața socială, alții decât titularul investiției. Acestea pot avea:

-influențe negative, ce se includ în analiză ca și costuri economice,

-influențe pozitive, ce se includ în analiză ca și beneficii.

Costurile și / sau beneficiile apar:

 • - pe perioada construcției,

 • - pe perioada de viață a proiectului.

Beneficii sociale

«locuri de muncă

- în faza de execuție: proiectul va contribui la menținerea locurilor de muncă deja existente;

 • • în faza de operare: vor fi create 13 noi locuri de muncă;

 • • ameliorarea stării de sănătate a copiilor ca urmare a oferirii suportului nutritiv (scade riscul de îmbolnăvire).


  B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

  OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

  servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

  AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


  Bulevardul Timișoara, nr6SA, bl C13A, sc A. et 3, ap 15,


  Cod poștal 061322, Sector 6, București

  C.U_I. : 35924098, J40/5120/2016


  Tel: +4 0740 427 813, cfiragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:             DALI

Conversia prețurilor de piață

în afara distorsiunilor fiscale și a influenței externalităților, există și alți factori care plasează prețurile în afara unei piețe competitive: existența unui regim de monopol, reglementările legale pe piața muncii (salariul minim de exemplu), politicile guvernamentale protecționiste sau de subvenționare. Aceste elemente de distorsionare a pieței se pot corecta cu ajutorul prețurilor umbră.

Prețurile umbră trebuie să reflecte costul de oportunitate și disponibilitatea de plată a consumatorilor pentru bunurile și serviciile oferite de infrastructura respectivă.

Se consideră că prețul economic se stabilește astfel:

 • • pentru bunurile tangibile valorea lor economică este dată de prețul de paritate internațională (prețul de import);

 • • pentru factorii de producție (pământ, salarii) valoarea lor economică este dată de costul lor de oportunitate.

Prețurile umbră se calculează prin aplicarea unor factori de conversie asupra prețurilor utilizate în analiza financiară.

Investiția inițială presupune utilizarea în proporție de 99% a mărfurilor din Uniunea Europeană nefiind aplicabilă o conversie bazată pe prețurile de import.

Factorul de conversie pentru forța de muncă se determină ținând cont de rata de șomaj regională și nivelul taxelor salariale.

Pentru simplificarea calcului s-a folosit ca valoare a factorului de conversie standard valoarea medie de circa 0,8.

în lei

ANALIZA ECONOMICĂ

Situație cash-flow economic (în lei)

an

investiție

costuri de operare

total ieșiri

»

total intrări (venituri)

valoare reziduală

cash-flow cumulat

1

1.263.629,43

1.263.629,43

-1.263.629,43

0

0

2

807.124

807.124

-807.124

0

0

3

808.884

808.884

-808.884

0

0

4

799.684

799.684

-799.684

0

0

5

808.884

808.884

-808.884

0

0

6

799.684

799.684

-799.684

0

0

7

808.884

808.884

-808.884

0

0

8

816.484

816.484

-816.484

0

0

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

INVESTITOR:


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,


Bulevardul Timișoara, nr 69»A, bl C13A, sc A. et 3, ap 15,


Sector 6, București.


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Cod poștail 061322, Sector 6, București

C.U.I. : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:             DALI

9

808.884

808.884

-808.884

0

0

10

799.684

799.684

-799.684

0

0

11

814.884

814.884

-814.884

0

0

12

799.684

799.684

-799.684

0

0

13

808.884

808.884

-808.884

0

0

14

816.484

816.484

-816.484

0

0

15

808.884

808.884

-808.884

0

0

16

799.684

799.684

-799.684

0

0

17

808.884

808.884

-808.884

0

0

18

799.684

799.684

-799.684

0

0

19

808.884

808.884

-808.884

0

0

20

822.244

822.244

-822.244

15.173,950

1 5.173,950

Indicatori de analiză economică

Rata de actualizare

5,00%

Rata internă de rentabilitate economică (RIRe)

-

Valoarea actualizată netă economică (VANe)

<0

Raportul cost beneficiu (RCBe)

-

După cum se observă, cu toate corecțiile aplicate, proiectul oferă indicatori economici negativi.

Cu toate acestea, Consultantul recomandă implementarea investiției din următoarele considerente:

 • -  ameliorarea stării de sănătate a copiilor ca urmare a oferirii suportului nutritiv,

 • -   creșterea calității vieții copiilor,

 • -  creșterea nivelului de protecție socială la nivelul Sectorului 5;

 • -  creșterea calității serviciilor sociale în cadrul Direcției Generală de Asistentă Socială

»                                           »                                                                                                                             >                                                                                       5

și Protecția Copilului Sector 5;

 • -  crearea de 13 noi locuri de muncă;

 • -  menținerea unor locuri de muncă în faza de implementare.

Proiectul se încadrează în categoria investițiilor cu rentabilitate socială ridicată.

fi


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI’’

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Bulevardul Timișoara, nr 69»A, bl C13A, sc A. el 3, ap 15.


Cod poștal 061322. Sector 6. București

C.U.B. : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, dr-agos.lungulescu@gmail.com


FAZA:             DALI

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale:

 • -  identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor trebuie să includă riscuri care pot apărea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizatorice -cu privire la resursele umane implicate, precum și riscuri externe (politice, de mediu, legislative);

 • -  evaluarea probabilității de apariție a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate în funcție de probabilitatea lor de apariție și impactul acestora asupra proiectului;

 • -  identificarea măsurilor de reducere sau evitare a riscurilor.

Riscurile la care este supus proiectul de investiție, probabilitatea de apariție a acestora și măsurile de prevenire sunt prezentate în tabelul următor.

Riscuri potențiale

Tip risc

Probabilitate de apariție

Măsuri

0

1

2

RISCURI TEHNICE

Modificarea soluției tehnice

J

Riscuri de depășire a costurilor

SCĂZUT

 • - proiectul se va dezvolta pe baza soluției tehnice recomandate în Expertiza tehnică (varianta minimală); cu toate acestea, numai după începerea efectivă a lucrărilor se va putea ști dacă nu mai sunt lucrări suplimentare, obligatorii a fi puse în operă, pentru a se putea asigura cerințele esențiale de calitate ale construcției;

 • - în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli diverse și neprevăzute, care vor putea fi utilizate, în caz de nevoie, la acoperirea cheltuielilor cu potențialele lucrări suplimentare apărute;

 • - se va contracta asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției proiectului.

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,


Bulevardul Timișoara, nr 6SA, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștsl 061322, Sector 6, București

C.U.I. : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, cfiragos.lungulescu@gmail.comOBIECTIV:

AMPLASAMENT:

Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:              DALI

0

1

2

întârzierea lucrărilor datorită alocărilor defectuoase de resurse din partea executantului

SCĂZUT

 • - se vor prevedea în Caietul de sarcini a cerințe care să asigure performanța tehnică și financiară a executantului lucrărilor (personal suficient, lucrări similare realizate etc.);

 • - se vor impune clauze contractuale preventive în contractul de lucrări: garanții de bună execuție, penalizări, etc.;

Nerespectarea clauzelor contractuale din partea unor subcontractanți (riscul de subcontractanți)

SCĂZUT

- titularul de contract va semna contracte cu același clauze referitoare la garanția de bună execuție, penalizări, ș.a., atât cu beneficiarul cât și cu subcontractanții săi;

RISCURI ORGANIZATORICE

Neasumarea unor sarcini și responsabilități în cadrul echipei beneficiarului

SCĂZUT

-se vor stabili responsabilitățile echipei de proiect de către reprezentantul legal ;

Neasumarea unor sarcini și responsabilități în cadrul echipei de proiect

SCĂZUT

 • - se vor stabili responsabilitățile membrilor echipei de proiect prin realizarea unor fișe de post;

 • - se vor numi în echipa de proiect persoane cu experiență în implementarea unor proiecte similare ;

RISCURI FINANCIARE Șl ECONOMICE.

Capacitate insuficientă de finanțare

J

MEDIU

- se va aloca și rezerva bugetul integral necesar realizării proiectului în bugetul Beneficiarului;

Piața si contextul economic

5          9

la nivelul implementării proiectului depinde de contextul economic în care îsi desfășoară activitatea

!                                        9

furnizorii, producătorii sau comerciantii.

9

MEDIU

 • - se vor alege colaboratorii ținând cont de stabilitatea acestora;

 • - se vor încheia contracte în lei cu colaboratorii pentru a evita creșterea valorii contractelor datorită creșterii

9 cursului valutar;

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai 1n condițiile stipulate în contract, extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,


Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, BucureștiBulevardul Timișoara, nr 6^A, bl C13A, sc A. et 3, ap 15,


Cod poștal 061322, Sector 6, București


C.U.i. : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, dmagos.lungulescu@gmail.com


FAZA:

DALI


0

1

2

RISCURI EXTERNE

Daune produse imobilului din diverse cauze: cutremur, explozie, inundații, furt, ș.a

SCĂZUT

- imobilul și a bunurile se vor asig ura atât pe durata execuției lucrărilor cât și după finalizarea acestora;

Condiții de climă si

> » temperatură nefavorabile efectuării unor categorii lucrări

SCĂZUT

- lucrările de execuție se vor planifica corespunzător;

Riscuri politice: schimbarea conducerii administrative ca urmare a începerii unui nou mandat și lipsa de implicare a persoanelor nou alese în implementarea proiectului.

SCĂZUT

- proiectul devine obligație contractuală din momentul semnării contractului. Nerespectarea acestuia este sancționată conform legii;

Lipsa colaborării instituționale

Conflicte de interese intre diferite nivele decizonale

SCĂZUT

-se vor obține toate aprobările pentru derularea investiției înainte de începerea execuției lucrărilor.

Proiectul nu presupune riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea acestuia. Planificarea corectă a etapelor proiectului, încă din faza de elaborare a acestuia, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării poate asigura evitarea riscurilor care pot influența major proiectul.

Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii în cadrul echipei de management a proiectului și a factorilor de decizie.

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI" Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Bulevardul Timișoara, nr 69/A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștaE 061322, Sector 6, București

C.U.I- : 35924098. J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


FAZA:

DALI


 • 6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

  • 6.1. Comparația scenariilor din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Pe baza Expertizei tehnice a imobilului, s-au identificat două scenarii posibile:

-scenariul 1 , conform soluției minimale de intervenție,

7                                       9                                                                      9     3

-scenariul 2 , conform soluției maximale de intervenție.

Scenariile diferă așadar în privința lucrărilor de construcții-rezistență propuse. Lucrările de arhitectură și lucrările de instalații aferente construcțiilor sunt identice în ambele scenarii.

Comparație

Scenariul 1

Scenariul 2

tehnic

decriere lucrări conform subcap.5.1 durată de execuție mai mică

decriere lucrări conform subcap.5.1 durată de execuție mai mare

economic

beneficii sociale identice cu scenariul 2

beneficii sociale identice cu scenariul 1

financiar

mai ieftin

mai scump

sustenabilitate

sustenabil financiar

mai puțin sustenabil financiar

riscuri

similar scenariului 2

similar scenariului 1

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului optim, recomandat

în conformitate cu prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, au fost propuse și prezentate două soluții tehnice pentru realizarea obiectivului de investiții.

La elaborarea scenariilor tehnico-economice s-au avut în vedere aspecte care au ținut de: lucrările necesar a fi efectuate, analiza financiară și analiza economică, sustenabilitatea investiției și potențialele riscuri la care este supusă investiția.

în urma analizei efectuate în cadrul subcap. 6.1 și pe baza recomandării expertului tehnic, rezultă ca scenariul 1 este mai avantajos ca scenariul 2, astfel încât proiectantul recomandă implementarea scenariul 1.

BENEFICIAR:

INVESTITOR:

Bulevardul Timișoara, nr 69iA, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștaj 061322, Sector 6, București

C.U.I. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

OBIECTIV:          Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:

DALI


 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Valoarea totală a investiției este de:

J

- cu TVA

din care C+M


1.513.752,97 lei

935.651,90 lei


- fără TVA

din care C+M


1.273.663,38 lei

 • 786.262,10 lei


b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Eșalonarea investiței (INV/C+M) (valorile conțin TVA):

-anul 1 =1.513.752,97/935.651,90

Capacități fizice:

Centralizator spatii parter

INDICATIV

DENUMIRE

DESTINAȚIE

SUPRAFAȚA

J

P01

SALĂ MESE

Servire masă

Lavoar beneficiari

Cuiere beneficiari

35.88

mp

P02

OFICIU

Zonă de servire

6.12

mp

P03

BUCĂTĂRIE

Alimentație publică

15.17

mp

P04

CORIDOR+SCARĂ

DESCHISĂ

Distribuție si acces la subsol

J            >

11.77

mp

P05

SPĂLĂTOR

Spălare vase și veselă Depozit materiale și ustensile curățenie, cu lavoar

8.35

mp

P06

GRUP SANITAR

WC, lavoar beneficiari

2.24

mp

S utilă totală

79.53

mp

BENEFICIAR:

INVESTITOR:REFLECT bKOIECl


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:             DALI


Bulevardul Timișoara, nr 6QA, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,


Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U. I. : 35924098. J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, dragos.lungulescu@gmail.com


S construită /desfășurată parter

90 mp


Centralizator spații subsol

INDICATIV

DENUMIRE

DESTINAȚIE

»

SUPRAFAȚA

P01

CORIDOR+ +SCARĂ DESCHISĂ

Distribuție

45.20

mp

P02

DEPOZIT

Zonă de depozitare bucătărie / păstrare produse

35.00

mp

P03

VESTIAR

Vestiar personal

3.85

mp

P04

GRUP SANITAR

WC, lavoar personal

1.49

mp

S utilă totală

85.54

mp

S construită /desfășurată subsol

95

mp

 • -  arie totala construită/desfașurată 185 mp

 • -  arie totala utilă 165.07 mp

Dotări:       conform cap.5

 • c) indicatorii financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

Indicatori specifici prioritate de investiție:

Beneficiari direcți:

 • -  100 copii ce beneficiază de servicii de asistență socială în cadrul Centrului Social Comunitar "Ferentari” cărora li se va furniza o masă caldă.

Beneficiari indirecți:

 • -   familiile copiilor asistați social din cadrul proiectului;

 • -  personalul angajat în cadrul cantinei sociale;

 • -  agenții economici care își desfășoară activitatea în sectorul 5 și în municipiul București;

 • -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

 • -  Consiliul Local Sector 5;

 • -  sponsorul proiectului -S.C. MEGAIMAGE S.R.L.

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare:                                 13 luni

BENEFICIAR:


PROIECTANT GENERAL cz REFLECT


INVESTITOR:


PROIECT S.RL.         bKOIECl


OBIECTIV:


AMPLASAMENT:


FAZA:


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,

Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI" Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

DALI


Bulevardul Timișoara, nr 6»A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15, Cod poștal 061322, Sector 6, București C.U.I. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dr-agos.lungulescu@gmail.com


 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Proiectul este elaborat în conformitate cu legislația românească specifică (standarde, coduri, prescripții tehnice, legi, ș.a.) în vigoare la data semnării contractului.

Prescripțiile tehnice, standardele și reglementările aplicabile în domeniu se vor respecta de către toti factorii ce concură la realizarea investiției.

De asemenea, se vor respecta cerințele naționale privind securitatea și sănătatea în muncă, privind protecția mediului și protecția muncii și privind apărarea împotriva incendiilor.

Legile și normativele menționate în continuare nu sunt limitative.

Documente strategice:

 • > Hotărârea Guvernului nr.1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2016;

Legislație privind activitatea de asistență socială:

 • > Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • > HG nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.

INVESTITOR:


OBIECTIV:


AMPLASAMENT:


FAZA:


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,

Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

DALI


PROIECTANT GENERAL        REFLECT


PROIECT S.RL.        ibKOIECl


Bulevardul Timișoara, nr 69-A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștaB 061322, Sector 6, București

C.U.I . : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, drsgos.lungulescu@gmail.com


 • > Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

Legislație privind egalitate de șanse:

 • > OG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;

 • > O.M.D.R.A.P. nr.189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice ,,Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012-Revizuire NP 051/2000”

Legislație în domeniul sănătății (procedurile de autorizare sanitară de funcționare)

 • > Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordinul M.S. nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației -cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordinul M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordinul M.S. nr.976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;

 • > HG nr.924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.

Achiziții publice:

 • > Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • > HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Acest proiect este proprietatea proiectantului. Toate drepturile sunt rezervate. Beneficiarul are dreptul de a folosi proiectul numai o dată, pentru realizarea construcției situate pe amplasamnetul menționat, în condițiile obținerii Autorizației de construire, aprobată de autoritățile competente.

Proiectantul are dreptul de a-și face public proiectul sub rezerva protejării intereselor Beneficiarului. Beneficiarul poate face publică lucrarea cu obligația precizării autorului. Reproducerea, împrumutarea sau expunerea acestui document, precum și transmiterea informațiilor conținute este permisă numai în condițiile stipulate în contract. Utilizarea extracontractuală necesită acordul scris al proiectantului general, al proiectanților de specialitate și al consultantului tehnic.

B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,Bulevardul Timișoara, nr 6S*A bl C13A, sc A, et 3, ap 15,


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI” Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Cod poștal 061322, Sector 6. București

C U.». : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, dr-agos.lungulescu@gmail.com


FAZA:             DALI

Cerințe tehnice (proiectare, procurare, montaj, recepție:)

 • > HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațtiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • > Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • > HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordinul M.D.R.L. nr.839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • > HG nr. 1072/2003, privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • > P 100/1-2013 -Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțtiilor de locuințe, social-culturale, agrozootehnice și industriale;

 • > CR 1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra structurilor;

 • > CR 1-1-4/2012- Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra structurilor;

 • > STAS 6054-77 -Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului RSR;

 • > CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții;

 • > CR 2-1-1.1/2013 - Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat;

 • > CR 6-2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;

 • > NP 112/2014 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă;

 • >  C 254 - 2017 -îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală „rezistență mecanică și stabilitate”,

 • > I 5-2010 -Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare si climatizare;

 • > I 7-2011 -Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;


  B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

  OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

  servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

  AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


  Bulevardul Timișoara, nr 69sA, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,


  Cod poștad 061322, Sector 6. București

  C.U.l. : 35924098, J40/5120/2016


  Tel: +4 0740 427 813, dnagos.Iungulescu@gmail.com


FAZA:

DALI


 • > I 9 -2015 -Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor;

>113 -2015 -Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală;

 • > 118/1 -01 -Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente construcțiilor civile și de producție;

 • > Ordin nr.386/2016 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru modificarea și completarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.055/2005;

 • > SR 1907-1:2014 -Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Metodă de calcul;

 • > C 107/0-2002 -Normativ pentru proiectarea si execuția lucrărilor de izolații termice la clădiri;

 • > SR 10009:2017 -Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

 • > STAS 6156-86 -Acustica în construcții. Protecția împotriva zgomotului în construcții civile și social-culturale. Limite admisibile și parametri de izolare acustică;

 • > Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor;

 • > Ordinul MAI nr.129/2016 -pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;

 • > Ordinul MAI nr.187/2010 -pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spații pentru comerț;

 • > P 118/3-2015 -Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Partea a IIl-a. Instalații de detectare, semnalizare si avertizare incendiu;

 • > SR 10903-2:2016 - Măsuri de protecție contra incendiilor. Determinarea sarcinii termice în construcții;

 • > Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • > HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • > HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI"

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:             DALI

Bulevardul Timișoara, nr 69&A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U.i. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dr~agos.lungulescu@gmail.com


utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • > HG nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;

 • > HG nr. 1051/2006 - Cerințe minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători;

 • > HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile și completările aduse prin HG nr. 601/2007;

 • > Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 -Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții;

 • > "Schema cu riscurile teritoriale din Municipiul București" elaborată de MAI Departamentul pentru situații de urgență, ISU București-llfov;

 • > "Planul de analiză și a acoperire a riscurilor al Municipiului București”;

 • > HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, în special HG nr.343/2017.

în continuare se prezintă modul în care se va asigura calitatea lucrărilor de construcții la spațiul propus a se transforma în cantină, pentru fiecare cerință esențială de calitate aplicabilă.

Imobilul se încadrează în:

 • •  Categoria de importanță conf. HG 766/97:    C -normală

 • •  Clasă de importanță conf. P100/2013:        III

 • •  Gradul de rezistență la foc conf. P118/99:     II

Având în vedere tipul clădirii proiectate și caracterul ei funcțional, proiectantul consideră oportună verificarea proiectelor pentru cerințele fundamentale: rezistență mecanică și stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului; economie de energie și izolare termică.

Rezistentă mecanică si stabilitate

V                             9

BENEFICIAR:

INVESTITOR:

Bulevardul Timișoara, nr 69iA, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U.I. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dr-agos.lungulescu@gmail.com


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

OBIECTIV:          Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

FAZA:              DALI

Se vor realiza lucrările recomandate în Expertiza tehnică întocmită de EXPROIECT SRL lași -dl expert tehnic atestat MLPAT ing. Cozma Radu-George, varianta minimală de intervenție -scenariul 1 al acestui DALI.

Instalațiile s-au proiectat în conformitate cu cerințele de calitate privind rezistența și stabilitatea impuse de zona seismică, de categoria de importanță a imobilului, de amplasarea și poziția acestuia în raport cu vecinătățile și cu rețelele de utilități.

Materialele și echipamentele utilizate la instalații corespund domeniilor de presiuni și de temperaturi maxime prevăzute în exploatare și sunt adaptate scopului propus.

Aparatele electrice și corpurile de iluminat sunt de tip omologat.

Securitate la incendiu

Elementele de construcții s-au proiectat în conformitate cu cerințele de calitate privind categoria de importanță a imobilului, clasa de importanță, gradul de rezistență la foc si numărul maxim de utilizatori.

1

La amplasarea instalațiilor de încălzire și de aer condiționat s-au respectat prevederile normativelor în vigoare privind distanțele față de alte tipuri de instalații.

Instalația electrică este adaptată la gradul de rezistență la foc al construcției și la riscul de incendiu al acesteia.

Circuitele sunt prevăzute cu protecție la scurtcircuit și suprasarcină.

Igienă, sănătate și mediu înconjurător

La execuția lucrărilor de instalații se vor lua măsuri pentru asigurarea etanșării sistemelor de distribuție, prin utilizarea unor materiale și tehnologii adecvate.

Nivelele de iluminare au fost alese conform normelor în vigoare astfel încât să nu producă oboseală vizuală, să producă efect de orbire sau să apară diferențe mari în gradul de uniformitate a iluminării în încăperi și la pe planul util al locului de muncă.

Pentru evitarea perturbațiilor electromagnetice în zonele cu trasee comune s-au luat măsuri de separare a circuitelor de curenți slabi de circuitele de curenți tari.

A fost proiectată o instalație de paratrăsnet astfel încât să fie eliminate efectele nocive ale trăsnetelor.

Siguranță și accesibilitate în exploatare

Prin proiect s-au respectat condițiile din NP 68-02 -Normativul privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare.

B-dul Timișoara, nr, 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

OBIECTIV:          Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

Bulevardul Timișoara, nr 69BA, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U.«. : 35924098. J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, di-agos.lungulescu@gmail.corn


FAZA:

DALI


Materialele și echipamentele din componența instalațiilor de încălzire, de aer condiționat și de ventilare sunt omologate și au fiabilitate ridicată în exploatare. Echipamentele sunt prevăzute cu sisteme de siguranță și de protecție corespunzătoare.

Instalația electrică este astfel proiectată și se va realiza astfel încât să asigure protecția utilizatorului împotriva șocurilor electrice prin contact direct sau indirect.

Protecție împotriva zgomotului

Prin proiectare s-au prevăzut soluții tehnice și alcătuiri constructive care să îndeplinească normele de izolare față de zgomote aeriene și zgomote de impact.

Dimensionarea instalațiilor s-a făcut pentru viteze de circulație a fluidelor situate între limite care nu provoacă zgomote.

Economie de energie și izolare termică

Echipamentele prevăzute a se monta au randamente ridicate, în vederea utilizării eficiente a energiei electrice și termice.

Asigurarea unor consumuri minime de energie a fost realizată prin stabilirea unor căderi minime de tensiune în instalațiile de forță și lumină.

Prin proiectare s-au asigurat coeficienți de transfer Kmin =0,71 W/m3K, pentru pereții exteriori, Kmin =0,33 W/m3K pentru acoperiș, iar pentru vitraje Kmin = 2W/m3K, asigurându-se astfel coeficientul global de izolare termica G1, mai mic decât G1 de referință de 0,58 W/m3K (conform prevederilor Normativului C107).

Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Dimensionarea instalațiilor a fost făcută avându-se în vedere un consum minim de materiale, respectându-se normele și normativele în vigoare. De asemenea, traseele circuitelor au fost optim proiectate în scopul evitării risipei.

Pe durata execuției lucrărilor, se vor respecta Programele privind controlul de calitate pe șantierele lucrărilor de construcții-montaj întocmite de proiectanții de specialitate (structură, arhitectură, instalații aferente construcțiilor).

Procesele verbale de lucrări ascunse și Procesele verbale de recepție a lucrărilor vor fi atașate la Cartea Construcției prin grija Beneficiarului.

De asemenea se vor atașa la Cartea Construcției și Certificatele de calitate a materialelor.

BENEFICIAR:


INVESTITOR:


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,


OBIECTIV:

AMPLASAMENT:


Sector 6, București.

Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI" Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Bulevardul Timișoara, nr 69iA, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U.l. : 35924098, J40/5120/2016

Tel: +4 0740 427 813, dr-agos.lungulescu@gmail.com


FAZA:             DALI

Urmărirea comportării în timp a construcției se va efectua conform Programelor de urmărire întocmite de proiectanții de specialitate (structură, arhitectură, instalații aferente construcțiilor).

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare si constau din:

I

 • •  fonduri proprii ale beneficiarului DGASPC Sector 5 (bugetul local),

 • •  alte surse legal constituite: fonduri de la sponsorul MEGA IMAGE SRL.

Detalierea obligațiilor și drepturilor ce revin părților se regăsește în Contractul de sponsorizare din data de 06.12.2018.

Se precizeză că MEGA IMAGE SRL este responsabilă cu activitatea de proiectare, excepție făcând expertizarea tehnică a imobilului și proiectele de branșamente la utilitățile publice, aceste ultime activități intrând în responsabilitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

£7 i REFLECT yD bKOIECJ.


B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București.

OBIECTIV:         Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și

servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI”

AMPLASAMENT:    Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


Bulevardul Timișoara, nr 6&A. bl C13A, sc A, et 3, ap 15,


Cod poștal 061322, Sector 6, București

C.U.i. : 35924098, J40/5120/2016


Tel: +4 0740 427 813, dr-agos.lungulescu@gmail.com


FAZA:             DALI

 • 7. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

  • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Pentru lucrările sponsorizate de MEGA IMAGE SRL s-a obținut Certificatul de Urbanism nr. 46-F din 22.01.2019.

Pentru lucrările finanțate de DGASPC Sector 5 (branșamente) se va obține alt Certificat de Urbanism.

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate

Imobiliară

Nu s-a solicitat.

 • 7.3. Extras de carte funciară

Se va atașa de către beneficiarul investiției.

» ,

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Pentru lucrările sponsorizate de MEGA IMAGE SRL nu s-au solicitat.

Pentru lucrările finanțate de DGASPC Sector 5 se vor respecta solicitările din Certificat de Urbanism aferent. S-a obținut de la E-DISTRIBUȚIE Muntenia Avizul Tehnic de Racordare nr.04331378/10.07.2019.

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

S-a obținut Adresa nr.10661/22.04.2019 de la Agenția pentru Protecția Mediului București cu Clasarea notificării.

>

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice

o S-a expertizat tehnic imobilul: Expertiza tehnică întocmită de către EXPROIECT SRL lași -dl expert tehnic atestat MLPAT ing. Cozma Radu-George,

 • • S-a efectuat Calcul coeficientului G, izolare termică. S-a întocmit Certificatul energetic al clădirii.

 • • S-a întocmit Scenariul de securitate la incendiu.

  B-dul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2,


  Sector 6, București.


  OBIECTIV:

  AMPLASAMENT:


  Amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component a Centrului Social Comunitar FERENTARI" Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


  Bulevardul Timișoara, nr 69BA, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

  Cod poștal 061322, Sector 6, București

  C.U.8. : 35924098. J40/5120/2016

  Tel: +4 0740 427 813, dr^agos.Iungulescu@gmail.com


FAZA:

DALI


 • • S-a obținut punctul de vedere al ISU București-llfov -Adresa nr. 1355289/12.03.2019.

 • • S-a obtinut Adresa de la Direcția de Sănătate Publică București

nr. 1022/9469/04.07.2019 -Notificare de specialitate de sănătate publică.

P.O.T.= Existent, neschimbat

C.U.T.= Existent, neschimbat


Clasa de importanta: III

Grad de rezistență la foc: II

Categoria de importanță: C - NORMALĂ

■■■■■ Limita spațiu studiat


ioan-Dragoș LUNGULESCU

*WiEtr u rtept da semnatară


INVESTITOR PRINCIPAL

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Bulevardul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București


S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

B-dul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod postai 061322, Sector 6, București

CUI:35924098

J40/5120/06.04.2016

Telefon : 0724 414 018,

Email: dragos.lungulescu@gmail.com


REFLECT bKOIECl


INVESTITOR PRINCIPAL

Consiliul Local al Sectorului 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

BENEFICIAR

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

TITLU PROIECT


Amenajare spațiu pentru depozitare, prepararea si servirea hranei (masa calda), pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar "Ferentari"


SPECIFICAȚIE


NUME


SEMNĂTURĂ


SCARA

1:2000


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


arh. Lungulescu I. Dragos


arh. Lungulescu I. Dragos


arh. Lungulescu I. Dragos


kv

<—

A


FORMAT A4


DATA

2019.04.03


AMPLASAMENT

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter. Sector 5, București

TITLU PLANȘA

PLAN ÎNCADRARE IN ZONA


PR.NR.


61M/2018


FAZA


D.A.L.I.


PLANȘA:

A01


AMENAJARE CANTINA SOCIALA IN SPAȚIU EXISTENT


Fere n toi

72~7i

1A


A“Fb

2700 33 - !OO Sfat


A, f.b

870


7817


Clasa de importanta: III Grad de rezistență la foc: II Categoria de importanță: C - NO


loan-Dragoș LUNGULESCU


P.O.T.= Existent, neschimbat

C.U.T.= Existent, neschimbat

INVESTITOR PRINCIPAL

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Bulevardul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București

— -—-—

INVESTITOR PRINCIPAL

Consiliul Local al Sectorului 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

B-dul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod postai 061322, Sector 6 , București                                       1 LXxIiL- U Esa Ifixbxt 1

Z” ;o16            <3! bKOIECl

Telefon: 0724 414 018,                                  $     . '

Email: dragos.lungulescu@gmail.com

BENEFICIAR

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5. București

TITLU PROIECT

Amenajare spațiu pentru depozitare, prepararea si servirea hranei (masa calda), pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar "Ferentari"

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

1:500

AMPLASAMENT

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

PR.NR.

61M/2018

SEF PROIECT

arh. Lungulescu 1. Dragos

FORMAT A4

FAZA

D.A.L.I.

PROIECTAT

arh. Lungulescu 1. Dragos

DATA

2019.04.03

TITLU PLANȘA

PLAN SITUAȚIE

DESENAT

arh. Lungulescu 1. Dragos

PLANȘA:

A02

A     %


l_*J


TROTUAR PIETONAL


P5"!

BLOCA2 i


rF_l

L“J


JȘECTIUNE r/1 L „J


r«Tl

l8j

i

i

i

 • - 4

1

I

I

I

I

I

I

I

I

 • - - I

I

I

I

I

I

I

I

I

SECȚIUNE

\-A'


(R1

lRj


rAn _

iAiIndicativ Denumire

Suprafa ta utila [m»J

incapere

P01

SALA 1

73.52

P02

CAMERA 2

5.66

P03

G.S. 1

1.33

Suprafața utila totala:

80.51

Suprafața construita relevata estimata:

90.00

Suprafața platforme exterioare relevate

50.00


Clasa de importanta: III

Grad de rezistență la foc: II

Categoria de importanță: C - NORMALĂ

Risc MIJLOCIU de incendiu conf. calculului densității sarcinii termice

Risc MARE de incendiu conf. art. 4.2.43 din P118/99

■o m ■ Limita spațiu


INVESTITOR PRINCIPAL

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Bulevardul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București


S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

B-dul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15, Cod postai 061322, Sector 6, București

CUI: 35924098

J40/5120/06.04.2016

Telefon: 0724414 018,

Email: dragos.lungulescu@gmaH.com


CX REFLECT bKOIECl f\


INVESTITOR PRINCIPAL

Consiliul Local al Sectorului 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr, 9-11, Sector 5, București____________

BENEFICIAR

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 ȘțradaJFabricadeChibrițuri_nrii9;11±^ecțo£5ljBucureșți_^^_^^_ TITLU PROIECT

Amenajare spațiu pentru depozitare, prepararea si servirea hranei (masa calda), pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar "Ferentari''


SPECIFICAȚIE

NUME

Semnătură

SEF PROIECT

arh. Lungulescu I. Dragos

V /

PROIECTAT

arh. Lungulescu I. Dragos

V

DESENAT

arh. Lungulescu I. Dragos

DATA

2019.04.03

SCARA 1:50

FORMAT A3


AMPLASAMENT

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter. Sector 5, București


TITLU PLANȘA


RELEVEU - PLAN PARTER


PR.NR.

61M/2018

FAZA

D.A.L.I.


PLANȘA:

A03


ry1

I_RJ


SECȚIUNE


A-A'

L~J


rRn-

LBJ


Țeava alimentare cu apa.


HM cm


ICTIUNE


Conducta_______

dezafectata, înălțime variabila : 8-15 cm


Conducte ogent termic.


^wn* ___


Conducte pgent termic.


ORDINUL A41HIÎECHLOR DIN ROMÂNIA ____7817   ~ loan-Dragoș lungulescu

Arhitect i;>> drr.pl de semnătură


Indicativ

Denumire incapere

Suprafa ta utila [m2]

P01

SALA 1

82.86

P02

G.S. 2

1.50

P03

SCARA

2.63

Suprafața utila totala:

86.99

Suprafața construita relevata estimata:

95.00


INVESTITOR PRINCIPAL

S.C. MEGAIMAGE S.R.L.

Bulevardul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

B-dul Timișoara, rv 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod postai 061322, Sector 6 , București

CUI: 35924098

J40/5120/06.04.2016

Telefon: 0724 4 14 DIB,

Email: dragos.lungulescu@igmall.com


CX REFLECT btfOIECl

F\


INVESTITOR PRINCIPAL

Consiliul Local al Sectorului 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5. București

BENEFICIAR

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr, 9-11, Sector 5, București

TITLU PROIECT

Amenajare spațiu pentru depozitare, prepararea si servirea hranei (masa calda), pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar "Ferentari"


Clasa de importanta: III

Grad de rezistență la foc: II

Categoria de importanță: C - NORMALĂ

Risc MIJLOCIU de incendiu conf. calculului densității sarcinii termice

Risc MARE de incendiu conf. art. 4.2.43 din P118/99

■i ■ ■ Limita spațiu


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

arh. Lungulescu I. Dragos

PROIECTAT

arh. Lungulescu I. Dragos

DESENAT

arh. Lungulescu I. Dragos

DATA

2019.04.03

SCARA

1:50

FORMAT

A3


AMPLASAMENT

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


TITLU PLANȘA


RELEVEU - PLAN SUBSOL


PR.NR.

61M/20I

FAZA


D.A.L.I.


PLANȘA:

A04Fd!

fr

1

ij<j

—1


INVESTITOR PRINCIPAL

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Bulevardul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București

INVESTITOR PRINCIPAL

Consiliul Local al Sectorului 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

B-dul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,                            © Ea Kn |

Cod postai 061322, Sector 6 , București                                     C VSk.- g eLd KmH

S3 bKOIECX

Telefon : 0724 414 018,                                   #

Email: dragos.lungulescu@gmail.com

BENEFICIAR

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

TITLU PROIECT

Amenajare spațiu pentru depozitare, prepararea si servirea hranei (masa calda), pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar "Ferentari"

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

1:50

AMPLASAMENT

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

PR.NR.

61M/2018

SEF PROIECT

arh. Lungulescu 1. Dragos

FORMAT

A3

FAZA

D.A.L.I.

PROIECTAT

arh. Lungulescu 1. Dragos

\ / \ r \țj

DATA

2019.04.03

TITLU PLANȘA

RELEVEU - PLAN INVELITOARE

PLANȘA:

A05

DESENAT

arh. Lungulescu 1. Dragos

(V \\FAȚADA PRINCIPALA
Jqeab_colectare ape pluviale!


(QYgliifia£g_±iBL_ șarpanta, tabla faltuita


Protecție atic din tabla


1

;J                                                                                            |

i

i

JJ n i I i 1

i

i

----- O

< CL

0

—i j   +0,00

'0

ecorativa deSECȚIUNE B - B'

SECT


i PERETE ZIDĂRIE I

| C0/A1 El 180


i_5j       I 6J

BLOC A2

I PERETE ZIDĂRIE I-

[CO/AI El 180


a ■ • ■ ■'»

/ $

PERETE ZIDĂRIE'BA f-'

C0/A1 El 180


14 trepte 26/16 3 cm


I PERETE pDARIE

i C0/A1 El j180

I

I


| PERETE ZIDĂRIE

CP1A1 El 60


B

1 h

Li ' ■


PERETE G.C..'

CO / A2 s1 dOEltiO

/ n~

STALFB.A | A'. R 120 |

=CulO8


r-TPE-RETE ZIDĂRIE I

C0/A1 E| 180     |


GANG

I PERETEiZIOARIE p | C0/A1 El 180 j

./

st

Ic

ȘSȚj

? ?

■■


Spatii

comejfâa_™.----

adia< evRDlNUt ARHI7ECT1LOR

DIN ROMANȘA


7817


Soan-Dragoș

lungulescu


PERETE G.C.

C0/A2S1 dO EI60


ACCES APROVIZIONARE


ACCES CLIENTI


Arhitect cu drept de semnătură

indicativ

Denumire inc apere

Suprafa ta utila

[m2J

P01

SALA MESE

35.88

P02

OFICIU

6.12

P03

BUCĂTĂRIE

15.17

P04

CORIDOR + SCARA DESCHISA

11.77

P05

SPĂLĂTOR

8.35

P06

G.S.

2.24

Suprafața utila totala:

79.53

Suprafața construita estimata:

90.00


INVESTITOR PRINCIPAL

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Bulevardul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București


INVESTITOR PRINCIPAL

Consiliul Local al Sectorului 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr, 9-11, Sector 5, București


S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

B-dul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod postai 061322, Sector 6, București

CUI: 35924098

J40/5120/06.04.2016

Telefon : 0724 414 018,

Email: dragos.lungulescu@gmail.com


Qj REFLECT

^jblfOIECl


BENEFICIAR

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5. București        _____


TITLU PROIECT

Amenajare spațiu pentru depozitare, prepararea si servirea hranei (masa calda), pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar "Ferentari"                 ____ _________________


Clasa de importanta: III

Grad de rezistență la foc: II

Categoria de importanță: C ■ NORMALĂ

Risc MIJLOCIU de incendiu conf. calculului densității sarcinii termice

Dicr- MADC rin tn/'anrliii rnnf ort /I 7 « din P11R/99


SPECIFICAȚIE


PROIECTAT


NUME


SEMNĂTURĂ

T 1


SCARA

1:50

FORMAT

A3


AMPLASAMENT

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter,

Sector 5, București


PR.NR.


61M/2018

FAZA


arh. Lungulescu I. Dragos


PI ANSA-[ PERETE ZIDĂRIE [■ [ C0/A1 El 180__


[perete ZIDARliT

I CO/A'i El 180 Jj PERETE ZIDĂRIE

| C0/A1 El 180


PERETE ZIDĂRIE ■

C0/A1 El 180


PERETE ZIDĂRIE I-

C0/A1 El 180


[PERETE ZIDĂRIE

I C0.A1 El 60


l PERETE GC

j C0VA2 s1 d0EI60


-[ PERETE ZIDĂRIE [C0/A1 El 6p


STÂLP E.A

AIR 120


PERETE ZIDĂRIE

C0/A1 El 180


INVESTITOR PRINCIPAL

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Bulevardul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București


S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

B-dul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod postai 061322, Sector 6 , București

CUI:35924098

J40/5120/06.04.2016

Telefon : 0724 414 018,

Email: dragos.lungulescu@gmail.com


rr I REFLECT

^□IbUOIECl


- PERETE ZIDĂRIE

C0/A1 El 180____


ORDiNUL ACFillECTîLOR

DIN ROMÂNIA

7817


faan-Dragoș LUNGULESCU


Arhitect cu drept de semnătură


Indicativ

Denumire mcapere

Suprafa ta utila

[m2!

S01

CORIDOR + SCARA DESCHISA

45.20

S02

DEPOZIT

35.00

S03

VESTIAR

3.85

S04

G.S.

1.49

Suprafața utila totala:

85.54

Suprafața construita relevata estimata:

95.00


INVESTITOR PRINCIPAL

Consiliul Local al Sectorului 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr, 9-11, Sector 5, București


BENEFICIAR

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

TITLU PROIECT

Amenajare spațiu pentru depozitare, prepararea si servirea hranei (masa calda), pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar "Ferentari"


Clasa de importanta: III

Grad de rezistență la foc: II

Categoria de importanță: C - NORMALĂ

Risc MIJLOCIU de incendiu conf. calculului densității sarcinii termice

Risc MARE de incendiu conf. art. 4.2.43 din PI 18/99

mm im 1 îmU+-» rnotiii rrtmai'rîol MFCA IIUIAOF


SPECIFICAȚIE


SEF PROIECT


NUME


SEMNĂTURĂ


SCAR/a

1:50


arh. Lungulescu I. Dragos


FORMAT

A3


AMPLASAMENT

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


PR.NR.


61M/2018|

FAZA 1


nrh I iinaulescu I Draaos


AMENAJARE - COMPARTIMENTĂRI SUBSOL


PLANȘA:

A 09' S ■        [6J

BLOC A2


ACCES CLIENTI


Clasa de importanta: III

Grad de rezistență la foc: II

Categoria de importanță: C - NORMALĂ

Risc MIJLOCIU de incendiu conf. calculului densității sarcinii termice

Risc MARE de incendiu conf. art. 4.2.43 din PI 18/99

■ •    -----------:-i A/trcA n\/IAf:P


SpaW comercia' adiacen'


ORDINUL ARHITECf'LOR DIN ROMÂNIA

7817

loan-Dragcș LUNGULESCU

Arbiiect cu drepi de semnătură


IndlcativIDenumire

încăpere


SALA


OFICIU


BUCĂTĂRIE


CORIDOR + SCARA


SPĂLĂTOR


G.S.


Suprafa ta utila


35.88


6.12


15.17


11.77


8.35


2.24


Suprafața utila totala:             79.53

Suprafața construita estimata:   90.00

Investitor principal

Consiliul Local al Sectorului 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București


S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

B-dul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod postai 061322, Sector 6, București

CUI:35924098

J40/5120/06.04.2016

Telefon : 0724 414 018,

Email: dragos.lungulescu@gmail.com


£7 REFLECT jjD|bKOîECl


BENEFICIAR

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

TITLU PROIECT

Amenajare spațiu pentru depozitare, prepararea si servirea hranei (masa calda), pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar "Ferentari"


SPECIFICAȚIE


SEF PROIECT


PROIECTAT


NUME


SEMNĂTURĂ


SCARA

1:50


arh. Lungulescu I. Dragos


arh. Lungulescu I. Dragos


FORMAT

A3


DATA


AMPLASAMENT

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


TITLU PLANȘA


AMENAJARE - PLAN MOBILARE PARTER


PR.NR.

61M/2018

FAZA


PLANȘA:

A10

CT HJlvE

17 r


ORDINUL ARHÎTECTILOR __JWJțOMÂNlA 7817   ~

Joan-Dragaș

LUNGULESCU

Arhivei cu drept de semnătură


indfcativIBemsmire tstcapere


CORIDOR + SCARA DESCHISA


Suprafa ta utila

[m2l


45.20


35.00


3.85

1.49


INVESTITOR PRINCIPAL

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Bulevardul Timișoara, nr, 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București


S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

B-dul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod postai 061322, Sector 6 , București

CUI : 35924098

J40/5120/06.04.2016

Telefon : 0724 414 018,

Email: dragos.lungulescu@gmail.com


CX reflect

JOlblOECl

Suprafața utila totala:

Suprafața construita relevata estimata:


INVESTITOR PRINCIPAL

Consiliul Local al Sectorului 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București


85.54


95.00


BENEFICIAR

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București____________


TITLU PROIECT

Amenajare spațiu pentru depozitare, prepararea si servirea hranei (masa calda), pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar "Ferentari"


Clasa de importanta: III

Grad de rezistență la foc: II Categoria de importanță: C • NORMALĂ

Risc MIJLOCIU de incendiu conf. calculului densității sarcinii termice

Ricr MART rlp inrpndiu rnnf art. 4.2.43 din PI 18/99


SPECIFICAȚIE


SEF PROIECT


NUME


arh. Lungulescu I. Dragos


SEMNĂTURĂ i

—------—


SCARA

1:50


FORMAT

A3


AMPLASAMENT

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter,

Sector 5, București


PR.NR.


61M/2018

FAZĂ ~


Dl A MC A ■


AMENAJARE ■ PLAN FINISAJE SUBSOL


ORDINUL ARHTTECTTLOR

DIN R JMÂNIA

______7817

joan-Dragoș

lungulescu

Arhiî8.• c -p- fje semnătură


INVESTITOR PRINCIPAL

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Bulevardul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București


LEGENDA FINISAJE:___________________

voPsrroRn la interior:

 • — ---vCPSnORffLAVZmaJtXSPQ^JmiaSWVTaJCACULCWlEA GUKSOflSIRAl-AXO),

£•.. UFWfmKRiGK,W«E(fSl\BW

L_____ snw

PLACARI CU FAIANȚA LA INIERIOR:

—“1 MJiL CU FAWffa OJKWEA ALB, DIAITWE 2.15N, UEflETll DIN R1G1PS, III ZOtIA

■ E t r. z ■] m(CmW6afl0«,ffi0DW«lAVWaU,CART.nP011GM

 • — ----□ SWmLWlEiiAWQJWW)

PARDOSELI IA INTERIOR.

I           I PARDOSEALA OUI COVOf PVC • IW fOîM. NC11SV FINA CONfOJM CBMHOt LftA

| . , | ivage si SPKmcAmot de momiai ale producatorui* n anexa

h-L-p-1 -|| FULARE flîAflC NORMAI) CU GRESIE GIAZVSATA FOWIATA, DE INTERIOR, CULOAREA GRI l»'-HI DICHISHAIIEXA


S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

B-dul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod postai 061322, Sector 6 , București

CUI:35924098

J40/5120/06.04.2016

Telefon : 0724 414 018,

Email: dragosJungulescu@gmail.comREFLECT btfOIECL


INVESTITOR PRINCIPAL

Consiliul Local al Sectorului 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

BENEFICIAR

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

TITLU PROIECT


Amenajare spațiu pentru depozitare, prepararea si servirea hranei (masa calda), pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar "Ferentari"


Clasa de importanta: III

Grad de rezistență la foc: II

Categoria de importanță: C - NORMALĂ

Risc MIJLOCIU de incendiu conf. calculului densității sarcinii termice

Risc MARE de incendiu conf. art. 4.2.43 din P118/99


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

1:100

SEF PROIECT

arh. Lungulescu I. Dragos

\

\

\

FORMAT

A3

PROIECTAT

arh. Lungulescu I. Dragos

V

DATA


AMPLASAMENT


Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter,

Sector 5, București


PR.NR.

61M/2018

FAZA


TITLU PLANȘA

AMFNA IAPF - PI AN FIMISA IF


D.A.L.I.

PLANȘA:

LEGENDA PROIECȚII MECANICE


^a,j1 CORNIERINOX SAU ALUMINIU 50 X 50 X H2000mm. M FIXATE MECANIC CU ȘURUBURI CU CAP ÎNGROPAT

SI CU SILICON.PROIECȚIE DIN FOAIE DE TABLA GALVANIZAIA SAU

ALUMINIU, Imm. GROSIME, CU ÎNĂLȚIME DE 2m. FIXATA MECANIC DE PERETE DEASUPRA PlINTEI

BANDOU DIN PAL MELAMINAT CU LĂȚIME DE 30cm, CANTUIT LA CULOARE CU

CANT ABS 2mm. MONTAJ LA Hmox=80cm.

LAMBRIU DIN PAL MELAMINAT, CANTUIT LA CULOARE CU CANT ARS ?mnr h = 1 AOm


Clasa de importanta: III

Grad de rezistență la foc: II

Categoria de importanță: C - NORMALĂ

Risc MIJLOCIU de incendiu conf. calculului densității sarcinii termice

Risc MARE de incendiu conf. art. 4.2.43 din PI 18/99


ORDINUL A&HITICT1LQR

..... DIN ROMÂNIA 7817

loan-Dragoș LUNGULESCU

Arhikscl cu crept d6 semnătură

INVESTITOR PRINCIPAL

S.C. MEGAIMAGE S.R.L.

Bulevardul Timișoara, nr. 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București

INVESTITOR PRINCIPAL

Consiliul Local al Sectorului 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

: B-dul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,                            1 O        |

Cod postai 061322, Sector 6 , București                                   | SAEi B 8™        E

SSSS».           ZO|bK0IECl

Telefon : 0724 414 018,                                   #

Email: dragos.lungulescu@gmail.com

BENEFICIAR

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

TITLU PROIECT

Amenajare spațiu pentru depozitare, prepararea si servirea hranei (masa calda), pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar "Ferentari”

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ i

SCARA

1:100

AMPLASAMENT

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București

PR.NR.

61M/201E

FAZA

D.A.L.I.

PLANȘA:

A 1 Q

SEF PROIECT

arh. Lungulescu 1. Dragos

FORMAT

A3

PROIECTAT

arh. Lungulescu 1. Dragos

w

DATA

an io f\A AQ

TITLU PLANȘA

AMENAJARE - PLAN PROTECȚII

1 1 ---— . ■ 1

' \


BLOC A2


Protecție atic din tabla


Hidroizolotie -carton bituminos, 2 straturi


I .                           _______?:

I                          ..... ......

—■ Hv l

■ îi 1

țl r |

o

yfei     ____

CM

Ifâfe’l

O o

1

m

i 1

—'—'—-             'li

_______—-—■   "

________—----             A        1  7.      ' '


loari-Gragoș

LUNGULESCU


Copertina din beton acoperita cu membrana bituminoasa


Clasa de importanta: III

Grad de rezistență la foc: II

Categoria de importanță: C - NORMALĂ

Risc MIJLOCIU de incendiu conf. calculului densității sarcinii termice

Risc MARE de incendiu conf. art. 4.2.43 din PI 18/99


S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

B-dul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod postai 061322, Sector 6 , București

CUI:35924098

J40/5120/06.04.2016

Telefon : 0724 414 018,

Email: dragos.lungulescu@gmail.com


dl REFLECT

JOMcheci


INVESTITOR PRINCIPAL

Consiliul Local al Sectorului 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București BENEFICIAR "    ~

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr, 9-11, Sector 5, București

TITLU PROIECT

Amenajare spațiu pentru depozitare, prepararea si servirea hranei (masa calda), pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar "Ferentari"


SPECIFICAȚIE


SEF PROIECT


PROIECTAT


NUME


SEMNĂTURĂ


SCARA

1:50


arh. Lungulescu I. Dragos


arh. Lungulescu I. Dragos


FORMAT

A3


DATA


AMPLASAMENT

Str. Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, parter, Sector 5, București


TITLU PLANȘA


AMFNA IARF - PI AN INVFIITOARF


PR.NR.


61M/2018

FAZA


PLANȘA:+ 2.73                  |

1    PERETE SOARE

ĂAl.4 : <E k

35.88. mp

r •■■1- JdUkix I ■j .                             1

I              120

P2

+ 0.00
I L


SECȚIUNE B - B’


da:


mpozitie acoperiș tip terasa necirculabila

■at2 hidroizolatie (membrana hidroizolatoare bituminoasa termosudabila, ata cu poliester si protejata cu granule de ardezie), greutate 4.5ka/mD


P1 Compoziție pardoseala subsol

 • - Covor PVC

 • - SaDa autonivelanta


zi Compoziție perete zidărie subsol

- Tencuiala de mortar M50FAȚADA PRINCIPALA


.OC A2Invelitoore tip sorpanto, tabla faltuita


Chepeng acces subsol


\ decoroțlyq. șj& "exterior, culoare albQ/grl


5aS!S§3         2EB l.'^.îi HO38-’ WSi-l :32f3® tfite


,tî*iî^K        S&S9& ESHCKS               KjSSS-l 1» i&W-.        îfcftSS sâJW. KsSSgSj


X


cca.+4,35

.. ,.^r.................

1

!
DESCRIERE


lisa metafca pina, interioara, intz-un canat, cu toc de otel, agrementata fata prag (daca este posibi), rezistenta la foc ÎS minute vopsita uzaiat cu RAL 7040, (ara termoizolatie la interior, prevăzută cu 3 balamale de trafic, cu clanța, broasca tip YALE (cu chele unica - 3 bucali)


DIMENSIUNI GOL


900 X 2050


DD-1ENSIUNI EXECUnE


880 X 2040


SUPRAFEȚE

BUCATA

TAMPLARE |mpl 1.79 TAM GEAM     jmp[         GEA


vopsitorie in câmp electrostatic RAL 7040


Usa plina, interioara, intr-un canat, cu toc de otel, fara prag, vopsita uzmat cu RAL 7040, fara termorzobtie la Interior, cu deschidere prin glisare, cu mâner, broasca tip YALE (cu cheie unica • 3 bucăți)


NR BUCATI

DESCHIDERE

POZIȚIE IN PI AN

DIMENSIUNI Ga

DIMENSIUNI FXFC.UTTF

SUPRAFEȚE

1

glisare

POS-SMLATOR

900 X 2050

880 X 2040

BUCATA

TOTAL

TAMPLARE |mP>| 1.79

TAMPLARE |mp| 5.37

GEAM      jmpj

GEAM     jmpj

vopsitorie in câmp electrostatic RAL 7040


Usa metaSa pina, interioara, intr-un canat, cu toc de otel, agrementata fara prag (daca este posibi), rezistenta la foc 30 minute vopsita minat cu RAL 7040, fara termoizolatie la Interior, prevăzută cu 3 balamale de trafic, cu clanța, broasca tip YALE (cu cheie unica • 3 bucăți)


DIMENSIUNI GOL


800 X 2050


DIMENSIUNI EXECUȚIE


780 X 2040wpsdorie in câmp electrostatic RAL 7040


/

/

k

N


Usa metata pina, interioara, intr-un anat, cu toc de otel, fara prag, vopsta uzinat cu RAL 7M0, fara termoizolatie b interior, prevăzută cu 3 babmale de trafic, cu cbnta, broasca tip YALE (cu cheie unia - 3 bucăți)


DESCHIDERE


DIMENSIUNI GOL


700 X 2050


DIMENSIUNI EXECUȚIE


680 X 2040vopsitorie in câmp electrostatic RAL 7040


Usa interioara, tip armonia


DIMENSIUNI GOL


DIMENSIUNI EXECUȚIE


tip armonica

AN


700 X 2050


680 X 2040


SUPRAFEȚE

BUCATA

TAMPLARE |mpl 1.38 GEAM      jmpj


TAMPLARE GEAM


TOTAL


1.38


vopsitorie in câmp electrostatic RAL 7040


Usa metafca pina, interioara, intr-un canat, cu toc de otel, fara prag, vopsta uzinat cu RAL 7040, fara termoizolatie b interior, prevăzută cu 3 babmale de trafic, cu danta, broasca tip YALE (cu cheie unia • 3 bucăți)


DIMENSIUNI Ga


900 X 2050


DIMENSIUNIEXECUȚIE


880 X 2040


_________SUPRAFEȚE

BUCATA


1.79


TAMPLARIE

GEAM


vopsitorie in câmp electrostatic RAL 7040


Usa metaia pina, interioara, intr-un canat, cu toc de ttd, fara prag, vopsita uzinat cu RAL 7040, fara termoizolatie b interior, prevăzută cu 3 babmale de trafic, cu cbnta, broasca tip YALE (cu cheie unia ■ 3 bucăți)


DESCHIDERE


DIMENSIUNI Ga


800 X 2050


DIMENSIUNI EXECUȚIE


780 X 2040-utectilor

SĂNIA


Usa metafa pina, interioara, intz-un canat, cu toc de otel, fara prag, vopsita uzinat cu RAL 7040, fara termoizolatie b interior, prevăzută cu 3 babmale de trafic, cu cb ta, Moan-d tip YALE (cu cheie unia - 3 bucati)


LUNGU


ragcjș LESCU


DESCHIDERE


DIMENSIUNI Ga


900 X 2050


INVESTITOR PRINCIPAL

S.C. MEGA IMAGE S.R.L.

Bulevardul Timișoara, nr, 26, Clădirea Piaza Romania, etaj 2, Sector 6, București


S.C. REFLECT PROIECT S.R.L.

B-dul Timișoara, nr 69A, bl C13A, sc A, et 3, ap 15,

Cod postai 051322, Sector 6, București

CUI:35924098

J40/5120/06.04.2016

Telefon : 0724 414 018,

Email: dragos.lungulescu@gmail.com


DIMENSIUNI EXECUȚIE


880 X 2040


________SUPRAFEȚE BUCATA RE |mp| 1.79~


TAMPLARtE |mp| GEAM |mp|


vopsitorie in câmp electrostatic RAL 7040CX REFLECT bKOIECl


SPECIFICAȚIE

NUME

s'emnatura

1

SEF PROIECT

arh. Lungulescu 1. Dragos

1 \

PROIECTAT

arh. Lungulescu 1. Dragos

kr

DESENAT

arh. Lungulescu 1. Dragos


SCARA1.79


do semnătură


INVESTITOR PRINCIPAL

Consiliul Local al Sectorului 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

BENEFICIAR

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr, 9-11, Sector 5, București

TITLU PROIECT ”


Amenajare spațiu pentru depozitare, prepararea si servirea hranei (masa calda), pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar "Ferentari"


AMPLASAMENT


Str. Calea Ferentari nr. 72, bl, 20, parter, Sector 5, București


TITLU PLANȘA


AMENAJARE - TABLOU TAMPLARIE


PR.NR.


61M/2018


FAZA


D.A.L.I.

PLANȘA:

A17AUDIT ENERGETIC PENTRU CORP CLĂDIRE cu destinația

Spațiu pentru depozitare, preparare si servirea hranei(masa calda) pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar FERENTARI

Calea FERENTARI Nr. 72, bl. 20, parter, sect. 5 BUCUREȘTIOBIECTIV:

AMENAJARE Spațiu pentru depozitare, preparare si servirea hranei(masa calda) pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar FERENTARI Calea FERENTARI Nr. 72, bl. 20, parter, sect. 5 BUCUREȘTI


OBIECT:


AUDIT ENERGETIC PENTRU CORP CLĂDIRE cu destinația

Spațiu pentru depozitare, preparare si servirea hranei(masa calda) pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar FERENTARI

Calea FERENTARI Nr. 72, bl. 20, parter, sect. 5 BUCUREȘTI


VOLUM:


UNIC


FAZA:


Audit energetic


AUDITOR ENERGETIC:

Ici BA 0886


ing. Daniel PETEAN
RAPORT DE AUDIT • 1. INFORMAȚII GENERALE

Clădirea: CORP Spațiu pentru depozitare, preparare si servir hranei(masa caldaj’p beneficiarii centrului component a centrului social comunitar FERENTARI s z Adresa: Calea FERENTARI Nr. 72, bl. 20, parter, sect. 5 BUCUREȘTI Proprietar : Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului f' Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București                     '-

Destinația principala a clădirii: CANTINA

Tipul clădirii: construcții corp S+P

Auditor energetic pentru clădiri: ing. Daniel Petean Data efectuării expertizei energetice: FEBRUARIE 2019 Nr. dosar expertiza energetica: 6

 • 2. EVALUAREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE

2.1 Prezentare generala a clădirii

Spațiul este situat în Municipiul București, Calea Ferentari, nr. 72, bl. 20, parter, sector 5, si are o suprafață de 164,46 m2 (conform planuri releveu 165.07)dln care 79,00 m2 la parter(conform planuri releveu 79.53) și 90,46 m2 (conform planuri releveu 85.54) la subsol. Imobilul la parterul căruia este amplasată suprafața în care urmează a fi amenajat spațiul pentru servicii sociale de furnizare a unei mese calde copiilor ce beneficiază de servicii de asistență socială în cadrul Centrului Social Comunitar „FERENTARI" este construit în anul 1950. In continuare spațiul analizat va fi numit Clădire spațiu servire hrana

Descrierea construcției din punct de vedere arhitectural

Spațiul care face obiectul prezentei documentaii tehnice este situat în Calea Ferentari nr. 72, sector 5, București, pe latura estică a amplasamentului la intersecția blocului 20 cu blocul A2 - Intrarea Ferentari A. Cele două imobile blocul 20 și blocul A2 au regimul de înălțime (S+P+3E) și sunt alcătuite din mal multe tronsoane (scări). Funcțiunea acestora este de locuințe colective și spații comerciale la parter.

Suprafața totală a spațiului studiat este de 164,46 m2 din care 79,00 m2 la parter și 90,46 m2 la subsol, conform documente cadastrale

Regimul de înălțime este: S+P

înălțimile nivelurilor sunt: Hsubsol = 2,95m

Hparter = 4,00m

Accesul de la parter la subsol se face pe o scară din beton armat.

închiderile perimetrale de la nivelul parterului sunt specifice spațiilor comerciale, respectiv vitrine cu tâmplărie metalică și geam simplu pe fațada principală și zidărie de cărămidă pe celelalte laturi.

Pereții subsolului sunt din zidărie de cărămidă.

Acoperișul este de tip șarpantă într-o singură apă cu panta spre fațada posterioară și


învelitoare din tablă zincată.

Pe fațada principală există o consolă din beton armat având rol de copertină cu acoperiș tip terasă, în prezent, spațiul studiat nu este utilizat conform destinației clădirii.

Structura de rezistență a spațiului studiat (S+P) este realizată din cadre cu stâlpi și grinzi din beton armat monolit și este separată cu rosturi de structurile de rezistență a blocurilor 20 și A2 care au regimul de înălțime (S+P+3E).

Stâlpii din beton armat au dimensiuni de (30x40)cm, (30x30)cm, iar grinzile au dimensiuni de (25x45)cm și (20x35)cm.

Pereții de închidere pe contur sunt realizați din zidărie de cărămidă și au grosimea de30cm.

Planșeul peste parter este din beton armat monolit cu grosimea de llcm.

Pe fațada principală consola din beton armat are grosimea de 20cm.

Infrastructura este alcătuită din:

 • - fundații continue din beton armat;

 • - pereți de subsol din zidărie;

 • - planșeu peste subsol din beton armat monolit de 8cm grosime.

 • 2.2 Definirea și ierarhizarea elementelor componente ale anvelopei clădirii și a parametrilor de performanță termohidroenergetică asociați acestora

Elementele componente ale anvelopei clădirii se clasifică în raport cu poziția în cadrul sistemului clădirii:

 • •       elemente exterioare în contact direct cu aerul exterior (ex: pereților exteriori, inclusiv suprafața adiacentă rosturilor deschise);

 • •       elemente interioare care delimitează spațiile încălzite de spații adiacente neincălzite sau mai puțin încălzite (ex: pereții îi planșeele care separă volumul clădirii de spații adiacente neincălzite sau mult mai puțin încălzite, poduri, subsoluri tehnice, precum și de spațiul rosturilor închise);

 • •       elemente în contact cu solul.

In cele ce urmează se definesc parametrii de performanță caracteristici, necesari pentru evaluarea performanței energetice a clădirilor funcție de elementele componente.COMPONENȚĂ PEREȚI EXTERIORI

pereți exteriori din cărămidă

Denumirea materialului

Densitatea aparentă

Conductivitate a termică de calcul

Coeficientui de asimilare termica

Coeficient

de corecție

Fact. rezistentei la permeabilitate la vapori

Grosime

Rezistența termică strat

kg/m3

W/mK

W/m2K

-

-

m

m2K/W

Mediul interior

Suprafața de contact mediu interior

0,13

1

Sapa de ipsos

1.600

1,03

10

1,2

11,2

0,005

0,004

2

Mortarde ciment si var

1.700

0,87

9,47

1

8,5

0,025

0,029

3

Zidărie din cărămizi

1.000

0,35

4,61

1

6

0,35

0.85

4

Mortar de ciment

1.800

0,93

10,08

1

7,1

0,01

0,011

Mediul exterior

0,04

TOTAL

0,39

1,064


COMPONENȚA PEREȚI INTERIORI


Denumirea materialului

Densitatea aparentă

Conductivitatea termică de calcul

Coeficientul de asimilare termică

Coeficient corecție

Fact rezistentei permeabilitate la vapori

Grosime

Rezistenta termica strat

kg/m3

W/mK

W/m2K

-

-

m

m2K/W

1

Sapă de ipsos

220

0,07

1,671153

1,20

2,70

0,005

0,060

2

Mortar de ciment si var

45

0,034

0,287936

1,15

1,50

0,025

0,339

3

Zidărie din cărămizi

690

0,29

3,546517

1,00

4,00

0,125

0,431

4

Sapa de ipsos

220

0,076

2,34797

1,20

3,70

0,005

0,055

TOTAL

0,160

0,885

PLACA PESTE SOL

Denumirea materialului

Densitate a aparenta

Conductiv itatea termică de calcul

Coeficient

ul de asimilare termica

Coeficient corecție

Fact rezistente

i permeabil itatela

Grosime

Rezistent a termica strat

kg/m3

W/mK

W/m2K

-

-

m

m2K/W

Suprafața de contact mediu interior

0.125

1

Sapa de ipsos

1.600

1,03

10,00

1,20

11,20

0,005

0,004

2

Beton armat

2.600

2,03

17,89

1,00

24,30

0,150

0,074

3

Mortar de ciment

1.800

0,93

10,08

1,00

7,10

0,100

0,108

4

Panza bituminata, carton bituminat, etc

600

0,17

3,28

1,00

1300

0,020

0,118

5

Sol

3,00

1,800

6

Mediul exterior

0,042

TOTAL

0,306

2,235

PLANȘEU PESTE SUBSOL

Denumirea materialului

h

Conductivitatea termica de calcul

Coeficientul de asimilare termica

Coef. de corecție

Factorul de rezistenta la permeabilitate la vapori (1/kD)

Grosime

Rezistenta termica

kg/m 3

W/mK

W/m2K

1,20

-

m

m2K/W

1

Sapa de ipsos

1600

1,03

10,00

1,00

24,30

0,03

0,15

2

Beton armat

2600

2,03

17,89

1,1

50

0,200

0,350

3

Folii din polldorura de vinii

1200

0,17

4,63

1

500

0,001

0,006

4

Mortar de ciment

1800

0,93

10,97

1

7,1

0,050

0,050

5

Panza bituminata, carton bituminat,

600

0,17

3,28

1

1300

0,02

0,11


 • 3. Parametrii specifici exteriori de climat pentru aplicarea metodologiei

• Spațiul analizat, spațiu destinat asigurării serviciilor sociale de furnizare a unei mese calde copiilor, conform SR 1907-1 este situată în zona II climatică cu următoarele caracteristici termice:

 • •  Temperaratură minima exterioară de calcul -15°C

 • •  Temperatură medie anuala                     10.6 °C

 • •  Durata perioadei de încălzire anual                190 zile

 • •  Număr de grade-zile cf. SR 4839               3170

Din punct de vedere al zonelor eoliene este amplasat în zona eoliană III, cu următoarele caracteristici ale vitezei vântului:

 • •  Viteză vânt în localitate         4.5 m/s;

 • •  Viteză vânt în afara localității 7.45 m/s.

 • 3.1 Regim de utilizare a clădirii

Conform Normativului C107/2-1997 revizuit prin Ordin 2513 al MDRT din 2010, Spațiul analizat se incadreaza in categoria 2 cu ocupare discontinua, funcționalitate care permite ca temperatura mediului interior să scadă, în intervalul "ora 0 ora 7" cu mai mult de 7°C sub valoarea normală de exploatare.

 • 3.2 Determinarea caracteristicilor termotehnice ale elementelor ce alcătuiesc anvelopa clădirii

Conform Normativ C107/2-2005 revizuit prin Ordin 2513 al MDRT din 2010 pentru clădirile de categoria 1 cu ocupare continuă, sunt impuse următoarele valori minime ale rezistențelor termice specifice corectate, medie a elementului de construcție, calculate în baza prevederilor "Normativului privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor".

TABELUL 3 VALORILE COEFICIENȚILOR DE CONTROL PENTRU CLĂDIRI DE CATEGORIA 1

Tip clădire

Categorie

Zona climatică

Rezistențe termice specifice corectate, medie a elementului de construcție

Pereți exteriori

Pianșeu terase

Pianșeu subsol

Placă pe sol

Vitraj

Birouri, clădiri comerciale și hoteliere

2

II

m2K/W

m2K/W

m2K/W

mK/W

m2K/W

1.60

4.00

2.30

1.40

0.50

 • 4. Corp clădire, anvelopa clădire

  • 4.1 Calculul valorilor parametrilor de performanță termică a elementelor de anvelopa a clădirii

In urma analizei vizuale a clădirii și a consultării releveelor și documentației de construcție pe domeniile Arhitectură, Rezistență și Construcții, au rezultat următoarele valori pentru elementele din componența anvelopei:

PEREȚI EXTERIORI OPACI CORP c

adire

PE

Descriere

Arie [m2]

Straturi componente (i —>e)

Coeficient reducere , r

Material

Grosime [cm]

PE1

Zidărie cărămidă

Stâlpi si grinzi beton armat, (R= 1.064 m2K/W)(R'= 0.79 m2K/W)

33.03

Tencuiala

2

0.75

Zidărie cărămidă

37.5

glet adeziv

1

PE2

Zidărie cărămidă

Stâlpi si grinzi beton armat, (R= 1.064 m2K/W)(R'= 0,79 m2K/W)

41.46

Tencuiala

2

0.75

Zidărie cărămidă

37.5

glet adeziv

1

PE3

Zidărie cărămidă

Stâlpi si grinzi beton armat,

((R= 1.064 m2K/W)(R'= 0.79 m2K/W)

42.57

Tencuiala

2

0.75

Zidărie cărămidă

37.5

glet adeziv

1

PE4

Zidărie cărămidă

Stâlpi si grinzi beton armat, (R= 1.064 m2K/W)(R'= 0.79 m2K/W)

62.06

Tencuiala

2

0.75

Zidărie cărămidă

37.5

glet adeziv

1

PLACA PESTE SOL

PSb

Descriere

Arie [m2]

Straturi componente (i -» e)

Coeficient reducere, r

Material

Grosime [m]

Placă beton armat, șapă, pardoseală rece

(R'= 2,235m2K/W)

95

Sapa de ipsos

0,005

0,98

Beton armat

0,150

Folii din polidorura de vinii

0,001

Mortar de ciment

0,100

Panza bituminata, carton bituminat, etc

0,020

Sol

3,00

• Terasă / acoperiș:

Tip: terasa


□ circulabilă,


K necirculabilă,


Stare:

 • □ bună,

 • □ uscată,

 • □ deteriorată,

 • □ umedă

S Ultima reparație:

 • □ < 1 an,

 • □ 2 - 5 ani,

 • □ 1 - 2 ani

 • □ > 5 ani


TERASĂ/ACOPERIȘ

Aria totală a terasei [m2]: 104

Materiale finisaj: șarpanta finisaj tabla zincata

TE

Descriere

Arie [m2]

Straturi componente (i -> e)

Coeficient reducere, r [%]

Material

Grosime [m]

Planseu terasa

(R'=0.788 m2K/W)

104

Mortar var

0,02

0,75

Beton armat

0,18

Beton de panta

0,15

zgura de furnal

0,35

Mortar de ciment

0,0125

Hidroizolatie membrana bitum.

0,015

FERESTRE USI EXTERIOARE

Tip

Descriere

S

Rezistența termică

Grad de etanșare

Prezență oblon

fm2]

fm2K/W]

fe 1

tâmplărie metalican

22.64

0.25

relativ

NU

J Starea tâmplăriei:     Obună / foarte bună (tâmplărie al)

 • □ (uși PVC intrare casa scării)

 • □ fără măsuri de etanșare (tâmplărie metalica)

□cu garnituri de etanșare deteriorate(tâmplărie PVC)

 • □ cu măsuri speciale de etanșare

Aceste date se vor utiliza in capitolul următor pentru determinarea necesarului anual de căldură pentru clădire.

 • 4.2 Determinarea necesarului anual de căldură pentru clădire

Determinarea performanțelor energetice și a consumului anual de căldură pentru clădire s-a realizat în conformitate "Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor" aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007, modificat și completat de Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 1071/2009.

In baza datelor obținute prin activitatea de investigare preliminară a clădirii s-a calculat consumul anual de căldură pentru încălzirea continuă a clădirii expertizate cu relația;

QZ = 0.024 * (S£ //? + 0.33 * 5, * na * V) * C * NGZ

kWh/an


unde:

Se - suprafața totala de transfer de căldură de la spațiul încălzit către mediul înconjurător, măsurată la interiorul spațiului

= ESp^ E   +        401 36 m2 <din caP

y                 P

R - rezistenta termica medie a elementelor de construcție care delimitează spațiul încălzit de exterior sau spații neîncălzite si se calculează cu relația:

J               n              P

calculată pe baza suprafețelor și rezistențelor prezentate în cap. 1.3.3.

Bi - coeficient de corecție a potențialului termodinamic caracteristic aerului proaspăt necesar confortului fiziologic, determinat cu relația:

^ = (1 + ^)*/, =1'102

in care A este un coeficient numeric in funcție de tipul clădirii:

A =0,096 - pentru clădiri colective;

ftu =1,025 - factorul de temperatură pentru aerul interior, funcție de sistemul de incalzire (corpuri statice) cf. MC 002;

na = 1 h-l= 1 numărul de schimburi de aer cu exteriorul a spațiului încălzit in perioada de exploatare conform MC 002;

V = 478.70 m3 - volumul interior al spațiului încălzit

C - coeficient de corecție a necesarului de căldură pentru încălzirea spațiilor ținând seama de regimul de exploatare

C = Y * CR * Cb = 1

Y= 0.98 - coeficient care tine seama de variația in timp a temperaturii exterioare, grafic.

CR = 1 - coeficient care tine seama de reducerea temperaturii interioare pe durata nopții,

conform MC 002

Cb =1 - coeficient pentru clădiri fără balcoane

NGZ = 3050 grade zile cf. SR 4839 (clădirile de categoria 1 cu ocupație continuă)

Consumul anual de căldura, în baza parametrilor prezentați anterior, este:

Q'™ = 34484,36 kWh/an

Suprafață interioara încălzită = 165.07 m2

Consumul de căldură anual normat pentru încălzirea spaților încălzite, la nivelul sursei, se calculează conform NP 048-2000 cu relația:

qînc =   0.65 randamentul global anual al instalației de incalzire interioara

Qsmc = 34484,36 kWh/an

Consum specific de energie pentru încălzire qansinc= Qansinc/Sinc= 208.91 kWh/m2an

Clasa de performanța energetică:    D

 • 4.2.1 Poziția și orientarea clădirilor, parametrii climaterici exteriori, inclusiv etanșeitatea la aer CORP Clădire spațiu servire hrana

Conform planurilor cadastrale și imaginilor din satelit poziționarea clădirii este prezentată în figura următoare:

- Amplasament Clădire

Din punct de vedere arhitectural amplasarea clădirii are următoarele caracteristici:

 • •       Clădirea nu dispune de dispozitive de umbrire realizate din construcție.

 • •       Nu sunt montate geamuri fotoabsorbante sau senzori pentru controlul iluminatului artificial.

 • •       Inexistența sistemelor de ventilație mecanică nu permite evaluarea cantitativă și calitativă a pierderilor de aer și respectiv energie termică prin elementele anvelopei.

 • 4.2.2 Evaluarea influenței sistemelor solare pasive și a sistemelor de protecție solară asupra performanței energetice a clădirii

Clădirea nu este prevăzută cu sisteme arhitectural constructive de control solar pasiv sau sisteme pasive de captare a radiației solare de tipul Spațiu Solar.

Construcția nu beneficiază de sisteme de vențilatie mecanică, de condiționare și răcire a aerului pe perioada sezonului cald.

 • 4.2.3 Condiții de microclimat și iluminat natural pentru asigurarea confortului higro -termic și vizual

Confortul termic este definit de totalitatea condițiilor de microclimă dintr-o încăpere care determină o ambianță plăcută în care omul să se simtă bine, nefiind necesară solicitarea sistemului termoregulator al organismului.

Factorii principali ai confortului higro - termic sunt:

 • •  temperatura aerului;

 • •  temperatura medie de radiație;

 • •  viteza aerului;

 • •  umiditatea aerului;

 • •   intensitatea activității fizice.

Parametrii minimi prevazuti de SR 1907/2 si realizați in incinta clădirii sunt următorii:

PARAMETRII DE CONFORT ÎN INCINTA CLĂDIRII

Destinație camera

Diferențe de temperatură

Temperatura

Umiditate relativă

Viteza aerului

°c

°C

%

m/s

Alte clădiri (industriale cu regim normal de exploatare

< 4,5 pentru pereți

20

35-70

0,15 - 0,25

<3,5 pentru terase, planșee

Factorul de lumină naturală:

DF=l/10*(Af/Acl)100

unde:

Af - suprafață vitraj = 22.74 m2

, KW,

Aci - suprafață pardoseală clădire = 165.07 m2

Pentru clădirea analizată, s-a obținut un factor de lumină naturală DF= 1.3% global pe întraga clădire (1.3< (DF) 2%) rezultă că este necesar ca iluminatul artificial sa completeze iluminatul natural in anumite perioade din zi .

Din cele prezentate se constată că în clădire sunt asigurați parametrii necesari pentru un confort higro -termic corespunzător, iar pe baza valorii coeficientului DF, calculat, se estimează că iluminatul natural nu asigură un confort vizual corespunzător in toate încăperile, iar pentru asigurarea acestuia este necesară utilizarea și pe timp de zi a iluminatului artifical.

 • 4.3 DIAGNOSTIC TERMIC AL INSTALAȚIILOR DE UTILITATI

Nu exista corpuri statice sau sobe.

Necesarul de calcul este evaluat conform volumului încălzit al clădirii la 24 kW.

 • 4.3.1 Evaluarea eficacității și eficienței alimentării cu apă caldă de consum inclusiv caracteristicile termoizolației sistemului

Necesarul de apă caldă de consum al clădirii se va realizează prin centrala termica proprie

Necesarul de energie termică utilizat la prepararea apei calde de consum s-a calculat teoretic pe baza prevederilor Metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, Instalațiile de distribuție sunt la interiorul clădirii și sunt in stare foarte bună.

Consumul de apă caldă de consum (acc) nu este contorizat și pentru evaluarea necesarului de căldură utilizat la prepararea apei calde de consum s-a utilizat următoarea relație:

Qac = 2 P * C * Vac *( tac-tar) [kWh],

unde:

p - densitatea apei reci = 999,7 [kg/m3] la 10°C

c - căldură specifica a apei =1,00 [kcal/kgK]

Vac - volumul zilnic de acc consumat calculat conform Ordin 157 Metodologie de calcul a performanței energetice a clădirilor.

Vac= a*Nu*1000 [m3],

unde:

a - necesarul specific de acc cf. Ordin 157 Metodologie de calcul a performanței energetice a clădirilor tabel Al, anexa III A, este de:

• Consum mediu 15l/pers,zi Nu - numărul utilizatorilor, s-a utilizat numărul mediu de persoane in clădire de:

•      5 personalul - circa 30 persoane consumatori

In aceste condiții necesarul anual de energie termică pentru prepararea acc este de:

Qac= 5624 kWh/an.

Sine - Suprafață interioara încălzită = 165.07 m2

Consum specific de energie pentru preparare apa calda de consum,

Qacc/ Sine = 34.07 kWh/m2an

Clasa de performanță energetică pentru instalațiile de alimentare cu apă caldă de consum: B

 • 4.3.2 Evaluarea eficacității și eficienței instalațiilor de ventilare (inclusiv ventilația naturală)

Construcția nu beneficiază de sisteme de ventilație mecanică. Ventilația clădirii este realizată prin diferențe de presiune între interiorul și exteriorul clădirii create de factorii naturali temperatură și vânt, prin deschiderea spațiilor vitrate asigurând astfel ventilația naturală a clădirii.

 • 4.3.3 Evaluarea eficacității și eficienței instalațiilor de climatizare

Construcția nu beneficiază de un sistem de condiționare și răcire a aerului pe perioada sezonului cald.

NU ARE MONTATE APARATE DE AER CONDIȚIONAT

 • 4.3.4 Evaluarea eficacității și eficienței instalațiilor de iluminat interior CORP CLĂDIRE CANTINA

Sistemul de iluminat interior a fost realizat inițial cf. normativ PE 136/87- actualizat NP 061 respectând cerințele de 500-750 Ix pentru încăperile Ix pentru încăperile cu destinații invatamant

Din datele de mai sus rezultă o putere specifică medie pe m2 de 10 W corespunzătoare cerinței de 800 Ix pe întreaga suprafață a clădirii.

Pentru calculul necesarului de energie electrică utilizată pentru iluminatul intern se utilizează următoarea formulă:

Wn= 6*A+Tu*SPi/1000 kWh/an, unde

Tu= (Td*Fd*Fo)+(Tn*Fo)

Pi= putere instalată

Td, Tn, Fd, Fo sunt timpii de utilizare a luminii de zi si factori de dependenta in utilizarea luminii de zi, conform tabel 1,2,3 anexa II-4 Ordin 157 Metodologie de calcul a performanței energetice a clădirilor.

A - suprafața totala a pardoselii clădirii,

In aceste condiții necesarul de energie electrică pentru iluminatul interior al clădirii este:

Wii = 4621.96 kWh/an.

Suprafață interioara de calcul = 165.07 m2

Consum specific de energie pentru iluminat= Wh /S = 28.00 kWh/m2an

Clasa de performanța energetică A

Puterile specifice realizate în fiecare tip de compartiment al clădirii se încadrează în limitele prevăzute de normative cu excepția unor spații care în prezent au, posibil, altă destinație față de cea prevăzuta in proiect, fiind recomandat ca pentru aceste spații să se realizeze în viitor o reevaluare a necesarului de iluminare cu posibilitatea de reducere a acestuia în funcție de dispunerea lămpilor, rețea de distribuție existentă etc.

 • 4.4 PERFORMANȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRII CORP CLĂDIRE CANTINA Caracteristicile energetice ale clădirilor reprezintă valorile maxime si minime ale consumului specific de căldură, diferențiat pe unitati termice si respectiv total,conform Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor" aprobată prin Ordinul 2641/2017 care completează Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007. Pentru toate tipurile de clădiri din Romania la nivelul anului 2005 se considera următoarele valori ale caracteristicilor energetice.

CLASIFICAREA ENERGETICĂ CLĂDIRE Clădire spațiu servire hrana

CORP CLĂDIRE

Destinație consum

Consum specific

Energie consumata de clădirea auditata

Suprafața de calcul

Consum specific al clădirii auditate

emisii CO2

nota energetica

Clasificare energetică

cf. normative

kWh/m’an

kWh/an

m*

kWh/m2an

kgC02/m*an

bun

maxim

83.2

încălzirea spatiilor

70

500

34484

165,07

208,91

42,83

D

Apa caldă de consum

15

200

5624

165,07

34,07

6,98

B

Iluminat

40

120

4621,96

165,07

28,00

8,37

A

TOTAL UTILITĂȚI

125

820,00

44730

165,07

270,98

58,18

C

CLASIFICAREA ENERGETICĂ CLĂDIRE Clădire spațiu servire hrana REABILITATA

CORP CLĂDIRE REABILITAT

Destinație

consum

Consum specific

Energie consumata de clădirea auditata

Suprafața de calcul

Consum specific al clădirii auditate

emisii CO2

nota energetica

Clasificare energetică

cf. normative

kwh/m2an

kwh/an

m2

kWh/m2an

kgC02/m2an

bun

maxim

97,3

încălzirea spatiilor

70

500

16032

165,07

97,12

19,91

B

Apa caldă de

consum

15

200

5624

165,07

34,07

6,98

B

Iluminat

40

120

2888,73

165,07

17,50

5,23

A

TOTAL UTILITĂTI

125

820,00

24544

165,07

148,69

32,13

B

4.5 CERTIFICATUL DE PERFORMANTĂ ENERGETICĂ

r

Informațiile cuprinse în certificatul de performanță energetică se referă la evaluarea performanței energetice a clădirii și la principalele caracteristici tehnice ale clădirii și ale instalațiilor aferente: de iluminat, de încălzire interioară și de preparare a apei calde de consum, de climatizare, inclusiv punctajul energetic acordat clădirii (nota energetică).

Certificatul de performanță energetică al clădirii auditate este prezentat în Anexa CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA CORP CLĂDIRE Clădire spațiu servire hrana

Conform Ordinului nr. 2641/2017 privind modificarea și completarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007

A.2.7. Consumul anual specific maxim q an, max de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea diverselor categorii de clădiri, pentru toate zonele climatice, este prevăzut în tabelul următor

Clădire nerezidențială

Consumul anual specific maxim de energie primară qan,max [kWh/ m2an

Clădire de birouri

60

Spațiu comercial

101

Clădire de învățământ

123

Clădire pentru sănătate

149

Clădire pentru turism*)

Pentru partea de cazare se aplică prevederile de la pct. A.1.6 pentru clădirile rezidențiale

81

153

 • 5. LUCRĂRILE DE INTERVENȚIE LA ANVELOPA CLĂDIRII

Auditul energetic s-a efectuat conform metodologiei de auditare aprobate prin Ordinul nr.

2641/2017al Ministerului Construcțiilor, Transporturilor și Turismului

Prima etapa întreprinsa in cadrul auditului energetic a fost cea de analiza comparata efectuata asupra pierderilor si componentelor consumurilor de căldură ale imobilului. Aceasta analiza a condus la identificarea celor mai potrivite masuri de reabilitare a clădirii din punct de vedere energetic. Menționam ca aceste masuri de reabilitare termica se pot aplica în urma expertizei tehnice a clădirii pe ansamblu, care a stabilit că starea actuala a clădirii permite din punct de vedere ai structurii de rezistanta aplicarea masurilor de reabilitare termica analizate in continuare.

Se vor analiza doua pachete de soluții:

A. Un pachet economic sau minimal care cuprinde următoarele soluții

 • 1. Soluția IA (SI) - înlocuirea tamplariei exterioare, existente vechi cu tamplarie termoizolanta etanșa, minim 5 camere si geamuri termoizolante duble cu strat de Argon

Montarea tamplariei termoizolante va reduce infiltrațiile de aer exterior ceea ce va conduce la scăderea consumului de energie dar va reduce si numărul de schimburi de aer la o valoare mai mica decât valorile indicate de normele sanitare.

 • 2.  Soluția 2A (S2) - Izolarea termica a pereților exteriori cu un strat de termosistem ( polistiren expandat sau vata minerala rigida) de 5 cm grosime si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea sistemului termoizolant se va acorda o atentie deosebita închiderii punților termice existente si termoizolarii glafurilor

ferestrelor. Finisajele exterioare trebuie sa îndeplinească condițiile de calitate si estetica impuse de arhitect. Termosistemul care formează inchiderea clădirii se acopera cu plasa de PVC fixata cu dibluri conexpand minim 5 buc/m2 peste care se tencuieste cu mortar decorativ conform specificațiilor de culoare ale proiectului.

Materialele utilizate sunt reglementate tehnic si vor fi:

 • a. Polistiren extrudat ignifugat de fațada pentru spaleti, grosime 3cm

 • b.   Adeziv pt șpaclu (lipire placi termoizolante - 4 kg/m2)

 • c. Dibluri din plastic 150 mm

 • d. Plasa de armare din fibra de sticla l,lm2/m2

 • e.   Profile de colt si soclu din aluminiu

 • f.  Izolarea termica a soclului cu un strat de polistiren extrudat de 5 cm grosime la adâncime de 50 cm si aplicarea tencuielii exterioare.

 • 3.   Soluția 3A (S3) - Termo-hidroizolarea terasei necirculabile (a planseului) sub șarpanta prin aplicarea unui strat de termosistem ( placi rigide de vata minerala sau polistiren extrudat de 10 cm), protejat de un strat de OSB de lOmm, pentru asigurarea circulației.

 • 4.    Soluția 5A (S5) lucrări de reabilitare de apa calda menajera, reabilitarea instalației de iluminat cu corpuri de iluminat eficiente energetic tip LED;

Acest pachet este un pachet de soluții economic care nu asigura in totalitate cerințele Ordinul nr.

2641/2017 conform tabelului de mal jos

Tip clădire

Categorie

Zona climatică

Rezistențe termice specifice corectate, medie a elementului de construcție

Pereți exteriori

Planșeu terase

Planșeu subsol

Placă pe sol

Vitraj

Birouri, clădiri comerciale și hoteliere

2

II

m2K/W

m2K/W

m2K/W

mK/W

m2K/W

1.60

4.00

2.30

1.40

0.50

Pachetul MAXIM care care acopera cerințele Ordinul nr. 2641/2017 al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, si cuprinde următoarele soluții:

1. Soluția 1B (S1B) - înlocuirea in totalitate a tamplariei exterioare existente vechi cu tamplarie termoizolanta etanșa, cu rupere termica sau minim 5 camere si geamuri duble cu strat de Argon.

Montarea tamplariei termoizolante va reduce infiltrațiile de aer exterior ceea ce va conduce la scăderea consumului de energie dar va reduce si numărul de schimburi de aer la o valoare mai mica decât valorile indicate de normele sanitare.

Pentru aceasta soluție se recomanda montarea fantelor higroreglabile în tamplaria termoizolanta.

 • 2. Soluția 2B (S2) - - Izolarea termica a pereților exteriori cu un strat de termosistem (polistiren expandat sau vata minerala rigida) de 10 cm grosime si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea sistemului termoizolant se va acorda o atentie deosebita închiderii punților termice existente si termoizolarii glafurilor ferestrelor. Finisajele exterioare trebuie sa indeplineasca condițiile de calitate si estetica impuse de arhitect.

Termosistemul care formează închiderea clădirii se acopera cu plasa de PVC fixata cu dibluri conexpand minim 6 buc/m2 peste care se tencuieste cu mortar decorativ conform specificațiilor de culoare ale proiectului.

Materialele utilizate sunt reglementate tehnic si vor fi:

 • a. termosistem, grosime 10 cm

 • b. Saltele de vata minerala pentru spaleti, grosime 3cm

 • c.  Adeziv pt șpaclu (lipire placi termoizolante - 5 kg/m2)

 • d. Dibluri din plastic 200mm- (7 buc/m2)

 • e. Plasa de armare din fibra de sticla l,lm2/m2

 • f.   Profile de colt si soclu din aluminiu

Izolarea termica a soclului cu un strat de polistiren extrudat de 10 cm grosime la adâncime de 50 cm si aplicarea tencuielii exterioare, clasa de reacție la foc B-S2,do, plăcile vor fi obligatoriu ignifugate

 • 3. Soluția 3B (S3) - Dezafectarea șarpantei si realizarea unei terase semicirculabile cu următorul strat de termositem, ( placi rigide de vata minerala sau polistiren extrudat de 20' cm), protejat de un strat de sapa armata de 5cm, pentru asigurarea circulației si doua straturi de membrane hidroizolante, in asa fel se asigura sporirea rezistentei termice pana la valoarea minima de 5 m2K/W prevăzută de norme.

 • 4. Soluția 4 (S4) - Izolarea termică a planșeului către subsol (la tavanul subsolului) cu un strat de polistiren extrudat de cca. 5 cm grosime.

Pachetul de soluții format din soluțiile ( SI B, S2B, S3B, S4B), formează pachetul maximal, dar trebuie completat cu soluții de intervenție asupra sistemului de incalzire preparare acc si iluminat.

5> Soluția 5B (S5) -Lucrări de montaj a instalațiilor de distribuție a agentului termic pentru incalzire si preparare ACC cat si la instalația electrica interioara

Montarea unei centrale termice moderne: 1*35 kw acționate cu gaze naturale Montare de corpuri statice moderne cu transfer termic ridicat

Montare de armaturi sanitare moderne in grupurile sanitare si obiecte sanitare aferente.

Pentru respectarea propunerilor legale de utilizare a surselor de energie regenerabile auditorul propune si următoarele soluții.

Pentru producerea de acc se vor putea monta 5 panouri solare de 2m2 cuplate la un boilerul de 1000 I. Conductele de distribuție agent termic se vor realiza din otel sau PPR corelate cu debitele necesare. Aceste conducte vor fi prevăzute cu robinete de inchidere, golire si reglajul temperaturilor si presiunilor funcție de temperatura interioara in zona de amplasament.

După efectuarea probelor de presiune a conductelor, acestea se vor proteja prin grunduire si vopsire (conductele de otel) si se vor izola cu armaflex de 20 mm in zonele expuse la frig.

6. Soluția 6B (S6) In cazul instalației electrice se vor reface si redimensiona circuitele funcție de puterea instalata pe fiecare circuit si se vor inlocui corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat TIP LED avand o intensitate luminoasa similara sau superioara celor prezente, dar cu un consum de energie eletrica redus cu peste 40%.

Soluțiile care se vor aplica, cu acordul beneficiarului, pentru realizarea unor surse de energie regenerabila

Se va monta o instalație fotovoltaica cu puterea de 2 kw pe terasele necirculabile formata din:

8 de panouri

Panou fotovoltaic 250W__

Invertor Solar Fronius ECQ-25.0 3-S__________________________________________

Fronlus Smart Meter 50kA-3___________________________

Conectori Solari MC4_____________________________________________________

Conectori Solari V MC4__________

Cablu solar 6mm2 (estimativ)____________________________________________________

Cablu solar 4mm2 (estimativ)______________________________________________________

Cofret inreruptor DC si separatoare AC____________________________________________

Suporți de prindere la sol - pentru 200 panouri____________________________________

Montaj+Punere in funcțiune

AUDITORUL RECOMANDA APLICAREA PACHETULUI DE SOLUȚII B - Pachetul MAXIM

 • 6. ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (A SOLUȚIILOR DE REABILITARE TERMICA PROPUSE) Pachetul MAXIM

Aspectele energetice care au stat la baza elaborării analizei eficientei economice a aplicării flecarei soluții mai sus prezentate, a presupus reevaluarea indicatorilor energetici de baza ai clădirii in flecare varianta noua.

Fiecare soluție de reabilitare aplicata elementelor de construcție modifica pierderile de căldură ale clădirii si consumul anual de energie, conducând la reducerea acestora si imbunatatirea performantelor energetice.

Rezultatele acestui studiu sunt prezentate in tabelul de mai jos:

ECONOMIA ANUALĂ DE ENERGIE PENTRU SOLUȚIILE DE REABILITARE PROPUSE

Varianta

Consum cald, anual ciad.

Economia anuala

Nota Energetica

(kWh/an)

(kWh/an)

(%)

VO (CI. Reala)

44730

0

0

83,21

VI (SI)

40257

4473

10

91,53

V2 (S2)

40257

4473

10

91,53

V3 (S3)

40257

4473

10

91,53

V4 (S4)

42494

2237

5

87,37

V5(S5)

42494

2237

5

87,37

V6(S6)

39362

5368

5

87,37

PB(S1+S2+S3+S4+S5+S6)

24544

20186

45

97,28

Analiza eficientei economice presupune evaluarea următorilor indicatori:

costurile de investiție a variantelor de reabilitare,

durata de viata a variantelor de reabilitare, economiile energetice datorate adoptării variantelor de reabilitare.

Ținând seama de costul specific al energiei termice se stabilesc următoarele:

- durata de recuperare a investiției pentru fiecare varianta de reabilitare;

(durata de recuperare a investiției suplimentare datorata aplicării unui proiect de reabilitare/modernizare energetica, Nr [ani], reprezentând timpul scurs din momentul realizării investiției in modernizarea energetica a unei clădiri si momentul in care valoarea acesteia este egalata de valoarea economiilor realizate prin implementarea masurilor de modernizare energetica, adusa la momentul inițial al investițiilor)

costul specific al energiei termice economisite;

(costul unitatii de energie economisită, e [lei/kWh], reprezentând raportul dintre valoarea investiției suplimentare datorata aplicării unui proiect de reabilitare/modernizare energetica si economiile de energie realizate prin implementarea acestuia pe durata de recuperare a investiției)

e=C(m) /N1AE [lei/kWh]

reducerea procentuala a facturii la utilitățile de energie termica.

In analiza economica a variantelor de reabilitare s-a avut in vedere un cost specific al energiei termice: 0.50 lei/kWh. Valoarea a fost stabilita pe baza prețului de facturare a energiei termice produse prin consum GAZE NATURALE, corelata cu valoarea evoluției prețului mediu de facturare a energiei termice de

către SACET la nivel național

Varianta

Economia anuala

Suprafețe de calcul

Cost aproximativ investiție

Cost specific

Durata de viata

Durata recuperare investiție

Costul specific al economiei energetice

(kWh/an)

m2

(LEI)

(LEI/m2)

(ani)

(ani)

(LEI/kWh)

vi (si)

4473

23

10233,00

450

30

4,58

2,29

V2 (S2)

4473

179

28657,60

160

25

12,81

6,41

V3 (S3)

4473

104

18720,00

180

25

5,98

4,19

V4 (S4)

2237

95

5035,00

53,0

25

4,50

2,25

V5(S5)

2237

165

10000,00

60,6

25

8,94

4,47

V6(S6)

5368

165,07

23000,00

25

30

8,57

4,28

PB(S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8)

23260

165,11

95645,60

579

25

8,22

4,11

 • 7. CONCLUZII

Analizele energetice si economice prezentate in tabelele 1 si 2 pun in evidenta performantele diferitelor soluții de reabilitare. Astfel:

Varianta

Cost aproximativ investiție

Cost specific

Durata de viata

Durata recuperare investiție

Costul specific al economiei energetice

OBSERVAȚII

(LEI)

(LEI/m2)

(ani)

(ani)

(LEI/kWh)

VI(SI)

10233,00

450,00

30,00

4,58

2,29

28657,60

160,00

25,00

12,81

6,41

V2 (S2)

18720,00

180,00

25,00

5,98

4,19

Cost relativ mare al investiției dai aduce o economie semnificativa d energie si imbunatateste conforti termic interior.

V3 (S3)

5035,00

53,00

25,00

4,50

2,25

V4 (S4)

V5(S5)

10000,00

60,58

25,00

8,94

4,47

funcționare automatizata CENTRALEI, siguranța in funcționa

V6(S6)

23000,00

25,00

30,00

8,57

4,28

economie de ENERGIE ELRCTRIG prin producerea de acc prin energi regenerabila

PB

(S1+S2+S3+ S4+S5+S6)

95645,60

579,42

25,00

8,22

4,11

Soluția de reabilitare integrala a anvelopei clădirii care va aduce o reducere a consumului de energie < cca. 45% si va permite, prin lucrări executate asupra fațadelor, modificarea aspectului exterior al clădirii îmbunătățind estetica Aces pachet de soluții este recomandat pentru ca se intervine asupra tutun zonelor de pierderi de căldură ale anvelopei si clădirea va fi cu adevarat eficienta energetic pe termen lung și respectă în totalitat prevederile OUG 18/04.03.2009.

 • 8. RECOMANDĂRI

Pachetul de soluții Pachetul MAXIM P2foptim) este recomandat pentru ca se intervine asupra tuturor zonelor de pierderi de căldură ale anvelopei si clădirea va fi cu adevarat eficienta energetic pe termen lung, asigurând surse de energie termica moderne si surse de energie regenerabila

Suplimentar celor specificate mai sus, recomandăm și o serie de măsuri administrative permanente care nu implică costuri majore și anume:

 • *   reglarea debitului de agent termic funcție de noul necesar de consum

 • *   etanșarea gurilor de acces la instalațiile sanitare;

 • *   îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor;

 • ■   etanșarea ramelor de la uși;

 • ■   eficientizarea consumului de energie electrică*

întocmit,

Ing. Daniel Peteanîntocmirea raportului de audit energetic al clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Ordinul 2641/2017 care completează Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007 Metodologie de calcul Mc001/2006. Lista completa a documentelor utilizate la elaborarea studiilor de audit energetic este prezentata in continuare:

***             Legea nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficiența energetică și elaborarea

aplicarea politicii naționale în domeniul eficienței energetice.

***

Legea nr. 372 din 13/12/2005 privind performanta energetica a clădirilor.

***

H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții, inclusiv Ordinul MDLP nr. 863/2008 pentru aprobarea « Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. 28 din 2008.

***

Ordonanța de urgenta nr. 18 din 04/03/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe.

***

Legea 325/2002 pentru aprobarea O.G. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice.

***

Legea 50 din 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare.

***

Ordonanța nr. 22 din 20/08/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

***

Metodologie din 01/09/2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții.

***

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții.

***

HG 349-93 privind contorizarea apei si a energiei termice la consumatorii urbani, instituții si agenti economici.

Mc001-2006

Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor.

NP 008-97

Normativ privind igiena compoziției aerului in spatii cu diverse destinații, in funcție de activitatile desfășurate in regim de iarna-vara.

NP 060-02

Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente in vederea reabilitării termice.

NP 057-02

Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe.

MP 022-02

Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor si produselor pentru construcții.

MP013-2001

Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a masurilor de reabilitare termica a clădirilor si instalațiilor aferente. Program cadru al programului național anual de reabilitare si modernizare termica a clădirilor si instalațiilor aferente.

SC 006-2001

Soluții cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalațiilor de încălzire din clădiri de locuit.

GT 036-02

Ghid pentru efectuarea expertizei termice si energetice a clădirilor existente si a instalațiilor de încălzire si preparare a apei calde menajere aferente acestora.

GT 032-01

Ghid privind proceduri de efectuare a masurilor necesare analizării termoenergetice a construcțiilor si instalațiilor aferente.

GT 040-02

Ghid de evaluare a gradului de izolare termica a elementelor de construcție la clădirile existente in vederea reabilitării termice.

GT 041-02

Ghid privind reabilitarea finisajelor pereților si pardoselilor clădirilor civile.

GT 043-02

Ghid privind imbunatatirea calităților termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente.

SC 007-2002

Soluții cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei clădirilor de locuit existente.

CI 07/0-2002

Normativ pentru proiectarea si execuția lucrărilor de izolații termice la clădiri.

C107/1-2005

Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termica la clădirile de locuit.

C107/3-2005

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor.

CI 07/5-2005

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție in contact cu solul.

SR 4839-1997

Instalații de incalzire. Numărul annual de grade-zile.

SR1907/1-1997

Instalații de incalzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul.

SR 1907/2-1997

Instalații de incalzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenționale de calcul.

STAS 4908-85

Clădiri civile, industriale si agrozootehnice. Arii si volume convenționale.

STAS 11984-2002

Instalații de incalzire centrala. Suprafața echivalenta termic a corpurilor de incalzire.

STAS 7462/2

Fizica constructiilor.Higrotermica. Parametri climatici exteriori.

STAS 6472/4             Fizica construcțiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de construcții la difuzia

vaporilor de apa. Prescripții de calcul.

STAS 6472/6


STAS 1478-90

113-02

PCC-016/2000


Fizica construcțiilor. Proiectarea elementelor de construcții cu punți termice.

Construcții civile si industriale. Alimentarea interioara cu apa.

Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire.CERTIFICAT DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ AL CLĂDIRII

Cod poștal Nr. înregistrare la Data localitate Consiliul Local înregistrării
z z I I a a

0

2

1

9Performanta energetică a clădirii

Notare         oq 04

energetică:

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005

Clădirea certificată

Clădirea de referință

Eficiență energetică ridicată

A>

c> D>

E>

F>

G/

Eficiență energetică scăzută

Consum anual specific de energie [kWh/m2an]

270.98

148.69

Indice de emisii echivalent CO2    [kgco2/m2an]

58.15

32.13


Consum anual specific de energie [kWh/mzan] pentru:

Clasă energetică

Clădirea certificată

Clădirea de referință

încălzire:

208.91

D

B

Apă caldă de consum:

34.07

B

B

Climatizare:

Ventilare mecanică:

Iluminat artificial:

28.00

A

A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m2an]:*

ENERGIE PRIMARA [kWh/m*an]; 53.23 ; 41.8% PENTRU CLĂDIREA REABILITATA


Date privind clădirea certificată: CLĂDIRE Spațiu pentru depozitare, preparare si servirea hraneifmasa calda) pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar FERENTARI_____________

Adresa clădirii Calea FERENTARI Nr. 72, bl. 20, parter, sect. 5 BUCUREȘTI

Categoria clădirii: cantina

Regim de înălțime s+p

Anul construirii. 1950


Aria utilă 165.07 m2

Aria construită desfășurată: 185 m2

Volumul interior al clădirii: 4Ț8.70m3


Scopul elaborării certificatului energetic reabilitare termică


Programul de calcul utilizat: Program propriu cf Metodologie de calcul al /OMTCT1S7/


Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:

Specialitatea Numele și prenumele Seria și (c, i, ci)                                              Nr. certificat

de atestare .BA 00886...


ci


..PETEAN DANIEL.Anexa 1


Fișa de analiză termică și energetică

 • •  Auditor energetic pentru clădiri: ing. Daniel Petean

 • •  Data efectuării expertizei energetice: februarie 2019

 • •  Nr. dosar expertiza energetica: 6

 • •  Data efectuării raportului de audit: februarie 2019

 • •  CORP CLĂDIRE Spațiu pentru depozitare, preparare si servirea hranei(masa calda) pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar FERENTARI

 • •   Adresa/ Calea FERENTARI Nr. 72, bl. 20, parter, sect. 5 BUCUREȘTI

 • •  Proprietar; Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

• Destinația principală a clădirii: CLĂDIRE spațiu servire hrana

O clădire

□ monozonă

 • □ apart.      □ nouă             IXI existenta

 • □ multizonă   □ rezidențial [X] sector tertiar statie CF

□ Categ. l-ocupare continuă Clădire prevăzută cu: K

[>3 Categ.2- continua(12h/26 zile/luna) incalzire+iluminat+acc incalzire+iluminat+acc+ventilare mecanica incalzire+iluminat +acc+climatizare

alte combinații

□ Zona climatică în care este amplasată clădirea: IV

 • □  Regimul de înălțime al clădirii; S+P

 • □  Anul construcției: 1950

 • □  Proiectant / constructor: necunoscut

 • □  Structura constructivă:

 • □ zidărie portantă

  □ cadre din beton armat,

  [X] stâlpi și grinzi beton armat

  □ schelet metalic


 • □ pereți structurali din beton armat

[3 diafragme din beton armat

□ Existența documentației construcției și instalației aferente acesteia:

[X] partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ

EJ secțiuni reprezentative ale construcției

 • □ detalii de construcție,

 • □ planuri pentru instalația de încălzire interioară,

 • □ schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară,

 • □ planuri pentru instalația sanitară,

 • □     Gradul de expunere la vânt:

 • □ adăpostită [X] moderat adăpostită □ liber expusă (neadăpostită)

 • □      Starea subsolului tehnic al clădirii:

[X] Uscat și cu posibilitate de acces la instalația comună,

l~] Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalația comună,


□ Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioară),


Plan de situație / schița clădirii cu indicarea orientării față de punctele cardinale, a distanțelor până la clădirile din apropiere și înălțimea acestora și poziționarea sursei de căldură sau a punctului de racord la sursa de căldură exterioară.

CENTRALIZATOR VALORI DE CALCUL PENTRU TOATE CLDIRILE

□ Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de construcție din componența anvelopei clădirii:

PARTER

Nr. Cam

DENUMIRE

S mp

H

Viw

PO1

SALA MESE

35,88

2,90

104,05

P02

OFICIU

6,12

2,90

17,75

P03

BUCĂTĂRIE

15,17

2,90

43,99

P04

CORIDOR

11,77

2,90

34,13

P05

SPĂLĂTOR

8,35

2,90

24,22

P06

GRUP SANITAR

2,24

2,90

6,50

S utila totala PARTER

79,53

230,64

S construita /desfasurata

90,00

SUBSOL

Nr. Cam

DENUMIRE

S mp

H

Vms

P01

CORIDOR+ CASA SCĂRII

45,20

2,90

131,08

P02

DEPOZIT

35,00

2,90

101,50

P03

VESTIAR

3,85

2,90

11,17

P04

GRUP SANITAR

1,49

2,90

4,32

S utila totala SUBSOL

85,54

248,07

S construita /desfasurata

95,00

S utila totala

165,07

478,70

S construita /desfasurata

185,00


Corp CANTINA

PEREȚI EXTERIORI OPACI CORP Clădire spațiu servire hrana

PE

Descriere

Arie Im2]

Straturi componente (i —> e)

Coeficient reducere , r

Material

Grosime [cm]

PE1

Zidărie cărămidă

Stâlpi si grinzi beton armat, (R= 1.064 m2K/W)(R'= 0.79 m2K/W)

33.03

Tencuiala

2

0.75

Zidărie cărămidă

37.5

glet adeziv

1

PE2

Zidărie cărămidă

Stâlpi si grinzi beton armat, (R= 1.064 m2K/W)(R'= 0.79 m2K/W)

41.46

Tencuiala

2

0.75

Zidărie cărămidă

37.5

glet adeziv

1

PE3

Zidărie cărămidă

Stâlpi si grinzi beton armat, ((R= 1.064 m2K/W)(R'=

0.79 m2K/W)

42.57

Tencuiala

2

0.75

Zidărie cărămidă

37.5

glet adeziv

1

PE4

Zidărie cărămidă

Stâlpi si grinzi beton armat, (R= 1.064 m2K/W)(R'= 0.79 m2K/W)

62.06

Tencuiala

2

0.75

Zidărie cărămidă

37.5

glet adeziv

1

PLACA PESTE SOL

PSb

Descriere

Arie [ma]

Straturi componente (i -> e)

Coeficient reducere, r

Material

Grosime [m]

Placă beton armat, șapă, pardoseală rece

(R'= 2,235m2K/W)

95

Sapa de ipsos

0,005

0,98

Beton armat

0,150

Folii din polidorura de vinii

0,001

Mortar de ciment

0,100

Panza bituminata, carton bituminat, etc

0,020

Sol

3,00

S Tip: terasa

□ circulabilă,

[3 necirculabilă,

Stare: □

bună,

□ deteriorată,

□ uscată,

□ umedă

J Ultima reparație:

□ < 1 an,

□ 1 - 2 ani

TERASĂ/ACOPERIȘ

□ 2 - 5 ani,

[X] > 5 ani


S Aria totală a terasei [m2]: 104


Materia

e finisaj: șarpanta finisaj tabla zincata

TE

Descriere

Arie [m2]

Straturi componente (i -> e)

Coeficient reducere, r [%]

Material

Grosime [m]

Mortar var

0,02

Beton armat

0,18

Planseu terasa

(R'=0.788 m2K/W)

104

Beton de panta

0,15

zqura de furnal

0,35

0,75

Mortar de ciment

0,0125

Hidroizolatfe

0,015


membrana bitum.

FERESTRE UȘI EXTERIOARE

Tip

Descriere

s

Rezistenta termică

Grad de etanșare

Prezență oblon

[m2]

Im2K/W]

fe 1

tâmplărie metalican

22.64

0.25

relativ

NU

J Starea tâmplăriei: □bună / foarte bună (tâmplărie al)

 • □ (uși PVC intrare casa scării)

 • □ fără măsuri de etanșare (tâmplărie METALICA)

□cu garnituri de etanșare deteriorate(tâmplărie PVC)

□ cu măsuri speciale de etanșare

Ușile de intrare în clădire:

 • □ ușile sunt prevăzută cu sistem automat de închidere, tâmplărie tip termopan

 • □ ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare

 • □ ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare

Ferestre de pe casa scărilor - starea geamurilor, a tâmplăriei și gradul de etanșare:

 • □ ferestre / uși în stare bună și prevăzute cu garnituri de etanșare

□ferestre / uși în stare bună dar neetanșe

 • □ ferestre / uși în stare proastă, lipsă sau neetanșe

 • □  Gradul de ocupare al spațiului încălzit / nr. de ore de funcționare a instalației de încălzire: 16 ore zilnic

 • □ Adâncimea medie a pânzei freatice: 10 m

Caracteristici tehnice ale sistemelor de încălzire, acc, iluminat, climatizare, etc.

 • □  Caracteristici tehnice ale sistemelor de stocare a energiei termice (nu este cazul)

 • □  Caracteristici tehnice ale surselor de energie termica si starea acestora

J Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:

 • □ sursa proprie individual

 • □ termoficare - punct termic centrai

 • □ termoficare - punct termic local

 • □ altă sursă sau sursă mixtă

J Racord la sursa centralizată cu căldură: nu este cazul

 • □ racord unic         □ multiplu,

J Contor de căldură:

 • □ Elemente de reglaj termic și hidraulic: nu este cazul

 • □ Caracteristici tehnice ale sistemelor de distribuție a energiei termice

Conducta de recirculare a a.c.m.: nu este cazul

 • □ funcțională         □ nu funcționează               nu există

Contor de căldură: nu

 • □  Debitmetre la nivelul punctelor de consum: NU

Caracteristici tehnice ale instalației de încălzire interioară:

✓ Tipul sistemului de încălzire:

 • □ încălzire locală cu sobe

 • □ încălzire centrală cu corpuri statice

 • □ încălzire centrală cu aer cald

 • □ încălzire centrală cu planșee încălzitoare

 • □ alt sistem de încălzire

J Tip distribuție a agentului termic de încălzire:

 • □ inferioară         □ superioară         □ mixtă

J Necesarul de căldură de calcul: 24 Kw

J Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivelul corpurilor statice):

z DCorpurile statice sunt noi si dotate cu armături de reglaj

 • □ Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puțin un sfert dintre acestea nu sunt funcționale

 • □ Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puțin jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcționale

J Rețeaua de distribuție amplasată în spații neîncălzite:

J Starea instalației de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:

 • □ Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire

□corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani

 • □ Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu mai mult de cinci ani în urmă

^Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire:

□coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora, funcționale

 • □ Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora sau nu sunt funcționale

 • □   Date privind instalația de încălzire interioară cu planșeu încălzitor: nu este cazul

J Caracteristici ale instalației de apă caldă menajeră:

J Sursa de energie pentru prepararea apei calde menajere:

 • □ Sursă proprie, boiler

 • □ Centrală termică de cartier

 • □ Termoficare - punct termic central

 • □ Termoficare - punct termic local

 • □ Altă sursă sau sursă mixtă:

J Tipul sistemului de preparare a apei calde menajere:

 • □ Din sursă centralizată

□centrală termică

 • □ Boiler cu acumulare

 • □ Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.

Q)


 • □ Preparare locală pe plită

 • □ Alt sistem de preparare a.c.m.: boilere electrice locale

✓ Puncte de consum a.c.c. / armaturi monoactionare:

z Număr de obiecte sanitare: circa 3 armaturi lavoar

 • □  Alte informații:

 • - accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic: nu

 • - facturi pentru consumul de gaze naturale: nu

 • - producere a.c.m. funcționând pe gaze naturale: nu

 • - starea armăturilor și conductelor de a.c.m: relative buna

 • - temperatura apei reci: 10°C

 • - număr mediu de persoane: CIRCA 35

 • □  Date privind instalația de iluminat:

Corpurile de iluminat utilizate cu montare directa orizontală realizează pentru întreaga clădire o putere specifică medie pe m2 de 10 W corespunzătoare cerinței de 800 Ix pe întreaga suprafață a clădirii.

Consum specific de energie pentru iluminat= Eilum /S 28 kWh/m2an

 • □  Date privind instalația de ventilație mecanică / climatizare: nu este cazul

Auditor,

Ing. Daniel Petean

BA 00886


Anexa 2

FIȘA DE CERTIFICARE ENERGETICĂ

 • •  Auditor energetic pentru clădiri: ing. Daniel Petean

 • •  Data efectuării expertizei energetice: februarie 2019

 • •  Nr. dosar expertiza energetica: 6

 • •  Data efectuării raportului de audit: februarie 2019

 • •  CORP CLĂDIRE Spațiu pentru depozitare, preparare si servirea hranei(masa calda) pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar FERENTARI

 • •   Adresa.* Calea FERENTARI Nr. 72, bl. 20, parter, sect. 5 BUCUREȘTI

 • •  Proprietar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

 • 1. Introducere

clădire: cantina

Adresa,* Calea FERENTARI Nr. 72, bl. 20, parter, sect. 5 BUCUREȘTI

Proprietar .* Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București

 • 2. Raport de expertiza privind clădirea

  • 2.1. Informații generale

   Clădirea

   CLĂDIRE Clădire scatiu servire hrana

   Adresa

   Calea FERENTARI Nr. 72, bl. 20, parter, sect. 5 BUCUREȘTI

   Proprietar

   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București.

   Destinația principală a clădirii

   CLĂDIRE CANTINA

   Tipul clădirii 1 corp

   1 CORP S+P

   Anul construcției

   1950

   Proiectant / Constructor

   necunoscut

   Structura constructiva

   Zidărie de cărămidă, stâlpi grinzi si plansee, beton armat

  • 2.2. Informații privind construcția

   Nr. Crt

   date clădire

   U M

   CLĂDIRE

   1

   S construit

   m2

   95

   2

   S desfasurat

   m2

   185

   3

   S anvelopa opaca

   m2

   179.11

   4

   S vitrat

   m2

   22.74

   5

   S util încălzit

   m2

   165.07

   6

   S total util

   m2

   165.07

   7

   Volum încălzit

   m3

   478.70

   8

   Volum toal

   m3

   740

lwa

Caracteristici geometrice și termotehnice ale anvelopei:

Clădire cantina

Element de construcție

Aria

m2

1

2

pe1

33.03

pe2

41.46

pe3

42.57

pe4

62.06

fe

21.74

p terasa

227

psol

95

Total arie exterioară [m2J

401.36

2.3 Informații privind instalația de încălzire

Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor

Punct termic local

Tipul sistemului de încălzire

Distribuția agentului termic

Necesarul de căldură de calcul actual (kW)

24

Racord la sursa centralizata cu căldură

-

Contor de căldură pentru încălzire

-

Elemente de reglaj termic șl hidraulic

nu

3. Calcule energetice - Clădirea Reală

 • 3.1. Rezistențe termice, coeficienți de reducere, rezistențe termice corectate

  Element construcție

  R

  (m2K/W)

  r(-)

  R'

  (m2K/W)

  R'min

  (m2K/W)

  PE beton

  0.65

  0.70

  0.45

  1.40

  FE1 lemn

  0.38

  1.00

  0.38

  0.50

  FE2 termopan

  0.50

  1.00

  0.50

  0.50

  UE2 - termopan

  0.50

  1.00

  0.50

  0.50

  TE 1

  1.37

  0.75

  1.03

  3.50

  PI cs

  0.57

  0.77

  0.44

  1.40

  UI cs

  0.19

  1.00

  0.19

  0.50

  PD cs

  0.51

  1.00

  0.51

  1.65

3.2 Suprafața și rezistența termică medie corectată a anvelopei clădirii

Suprafața totală a anvelopei clădirii (m2): 401.36

Rezistenta termica medie corectata a anvelopei clădirii 1.05(m2oK/W).

3.3 Date de calcul

temperaturi convenționale

- zona termică :

II

Temperaratură minima exterioară de calcul

-15°C

Temperatură medie anuala

10.6 °C

Durata perioadei de încălzire anual

190 zile

Număr de grade-zile cf. SR 4839

3170

 • - zona eoliană : III

 • •   Viteză vânt în localitate         4.5 m/s;

 • •   Viteză vânt în afara localității 7.45 m/s.

 • - temp. interioară:     20 °C.

 • - temp. exterioară:     -15°C,

 • - temp. casei scării:    8.46 °C

 • - temp. subsol: 18°C

 • - temp. pod:

 • - temp. pinza freat. : tpzf = 10 °C.

 • b) temperaturi de referință necesare pentru calculul consumului de energie

  Luna

  tiR

  teR

  [°C]

  [°C]

  Dec. (-0,5)

  17.96

  -0.5

  Ian.(0,5)

  17.96

  -1.8

  Feb.(l,5)

  17.96

  0.1

  Mar.(2,5)

  17.96

  4.6

  Apr.(3,5)

  17.96

  11.0

  Mai.(4,5)

  17.96

  16.9

  lun.(5,5)

  17.96

  21.00

  Iul,(6,5)

  17.96

  22.4

  Aug.(7,5)

  17.96

  21.6

  Sep.(8,5)

  17.96

  16.8

  Oct.(9,5)

  17.96

  10.9

  Nov.(10,5)

  17.96

  4.2

  Dec.(ll,5)

  17.96

  -0.5

 • c) Durata perioadei de incalzire a clădirii reale

Durata perioadei de încălzire reprezintă numărul de zile în care trebuie să funcționeze instalația de încălzire pentru a menține temperatura interioară la o valoare constantă, ținând cont de aporturile energetice și sursele gratuite de căldură la interiorul și exteriorul clădirii.

Durata de încălzire:             Dz =   190 zile

Numărul de grade zile: Ngz = ■ luna(Ncz) = 3170°C*zile

 • d) Coeficientul de izolare termică a clădirii

Condiția impusă de norme este ca valoarea coeficientului de izolare termică a clădirii reale să fie mai mică decât o valoare de referință calculată în funcție de alcătuirea clădirii.

Faptul că Gci.Reaia > GReferinta atestă că trebuiesc aplicate soluții de reabilitare în vederea îmbunătățirii gradului de izolare termică al clădirii (scăderea coeficientului G sub valoarea de referință).Destinație

consum

Consuni specific

Energie consumata de clădirea auditata

Suprafața de calcul

Consum specific al clădirii auditate

emisii CO2

nota energetica

Clasificare energetică

cf. normative

kWh/m2an

kWh/an

m2

kWh/m2an

kgCO2/m2an

bun

maxim

83.2

încălzirea spatiilor

70

500

34484

165,07

208,91

42,83

D

Apa caldă de consum

15

200

5624

165,07

34,07

6,98

B

Iluminat

40

120

4621,96

165,07

28,00

8,37

A

TOTAL UTILITĂȚI

125

820,00

44730

165,07

270,98

58,18

C

3.8 Penalizări acordate clădirii certificate:

po=n(pi) = 1.37

Subsol uscat cu posibilitate de acces la instalația comună

Ușa NU este prevăzuta cu sistem de automatizare

Ferestre / usi vechi fara garnituri de etanșare

Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj

Corpurile statice au fost spălate și demontate,dar nu mai devreme de 3 ani

Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separareși golire a acetora, funcționale

Există contor general de căldură pentru încălzire si a.c.m.

Tencuiala exterioară NU este bună

Pereții exteriori fără urme de igrasie

Există sistem de ventilație naturală, stare de nefuncționare


pl = p2= p3= p4= p5=


1,05

1,05

1,05

1,05

1,05


p6=

p7=

p8=

p9=

pl0= 1,06


 • 3.9        Nota energetica a clădirii: Nciădire reaia = 83.2

 • 3.10  Emisii CO2:     58.18 kgco2/m2.an

  3.10 Grila de clasificare energetică:


  ÎNCĂLZIRE

  D

  APĂ CALDĂ

  B

  VENTILAȚIE

  CLIMATIZARE

  ILUMINAT

  A

  TOTAL

  C


4. Calcule energetice - Clădirea REABILITATA în cazul clădirii de referința suprafața ferestrelor și a pereților exteriori, este identică cu cea a clădirii reale. Rezistențele termice ale elementelor anvelopei iau valorile minime recomandate din punct de vedere al protecției termice a clădirii. Aceste modificări conduc la noi valori pentru durata sezonului de încălzire și numărul corectat de grade-zile.

în ceea ce privește apa caldă s-a considerat sporită suplimentar grija pentru consumul rațional de apă caldă față de clădirea de referința, ceea ce a condus în cazul clădirii eficiente la consumuri de căldura pentru prepararea apei calde și mai reduse în raport cu clădirea reală și chiar cu cea de referință.

Coeficientul total de penalizare acordat clădirii de referința este 1.

4.1 Suprafața și rezistența termică medie corectată a anvelopei clădirii

 • -  Suprafața totală a anvelopei clădirii (m2):                          401.36

 • -  Rezistența termică medie corectată a anvelopei clădirii             2.62

(m2.K/W):

4.2 Durata de încălzire și numărul de grade zile corectat

Durata de încălzire:                       160 zile

- Numărul de grade zile corectat:          2800 °C.zile

CORP Clădire soatiu servire hrana REABILITAT

CORP CLĂDIRE REABILITAT

Destinație oonsum

Consum specific

Energie consumata de clădirea auditata

Suprafața de calcul

Consum specific al clădirii auditate

emisii CO2

nota energetica

Clasificare energetică

cf. normative

kWh/m3an

kWh/an

ma

kWh/m’an

kgCO2/m*an

bun

maxim

97,3

încălzirea spatiilor

70

500

16032

165,07

97,12

19,91

8

Apa caldă de consum

15

200

5624

165,07

34,07

6,98

B

Iluminat

40

120

2888,73

165,07

17,50

5,23

A

TOTAL UTILITĂȚI

125

820,00

24544

165,07

148,69

32,13

8

 • 4.7 Emisii COz:      32.13 kgco2/m2.an

 • 4.8 Penalizări acordate clădirii de referința: po = 1

 • 4.9 Nota energetica a clădirii: NReferintă = 97.3

  ÎNCĂLZIRE

  B

  APĂ CALDĂ

  B

  VENTILAȚIE

  CLIMATIZARE

  ILUMINAT

  A

  TOTAL

  B


 • 4.10 Grila de clasificare energetică

CXa^ire^patâJ servire hrana

Consumuri energetice

Clădire inițiala

s ÎNCĂLZITĂ clădire

consum

specific

Energie REALA

Energie Primara C=l,17

Energie

REALA

Energie Primara

C=2,62

EMISII

nota clădire

gaze m

iturale

Energie

electrica

kgCO2/m2an]

m2

kWh/m2an

MWh

MWh

MWh

MWh

încălzire:

208,91

34,48

40,35

42,83

Apă caldă de consum:

34,07

5,62

6,58

6,98

Climatizare:

0,00

0,00

Ventilare mecanică:

0,00

0,00

0,00

Iluminat:

165,07

28,00

4,62

12,11

8,37

83,21

TOTAL consum Energie

270,98

40,11

46,93

4,62

12,11

58,18

TOTAL consum Energie Primara

59,04

Consumuri energetice

Clădire reabilitata

s

ÎNCĂLZITĂ clădire

consum specific

Energie REA LA

Energie Primara C=l,17

Energie REALA

Energie Primara

EMISII

nota clădire

din care energie REGENERABIL A

gaze naturale

Energie electrica

kgCO2/m2a n]

m2

kWh/m’an

MWh

MWh

MWh

MWh

%

încălzire:

165,07

97,12

16,03

18,76

19,91

97,28

Apă caldă de

consum:

34,07

5,62

6,58

6,98

41,8

Climatizare:

0,00

0,00

V entilare mecanică:

0,00

0,00

Iluminat:

17,50

2,89

7,57

5,23

TOTAL consum Energie

148,69

21,66

25,34

2,89

F

7,57

32,13

TOTAL consum Energie Primara

32,91

Economii

UM

%

Economie energie reala

kWh

20186,04

45,13

Economie enerqle primara

kWh

10318,50

44,26

Economie emisii

[kgCO2/m2an]

26,06

44,78

consum specific CLĂDIRE REABILITATA ENERGIE PRIMARA*

kWh/m’an

199,34

*din care circa 41 % energie reqenerabila

kWh/m2an

83,23

*din care circa 2% energie neregenerabila

kWh/m2an

116,11

din care regenerabil

produs

necesar

rest sistem

kwh

kwh

kwh

%

1

Ilncalzire

16031,56

16031,56

2

panouri solare acc

5088,13

5623,72

535,6

9,5

3

panouri fotovoltaice

5160

2888,73

-2271,3

78,6

4

total

10248,13

24544,00

14295,9

58,2

Auditor,

Ing. Daniel Petean

BA 00886ROMÂNIA MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTORULUI 5

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE Nr.            din /Ti 0,

Urmare a cererii adresate de _DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5_, prin Popescu Florentina, cu demîei+Hd/sediul în județul _ - orașul _ București cod poștal _ - sector _5_. _Fabrica de Chibrituri_ nr. _9-l 1_, bl. sc. et. ap. telefon / fax c-mail _ - înregistrată la nr. _R 21534_ din _ 16.09.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, se

AUTORIZEAZĂ:

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE pentru:

AMENAJARE SPAȚIU PENTRU DEPOZITARE, PREPARARE SI SERVIREA HRANEI (MASA CALDA), PENTRU BENEFICIARII CENTRULUI COMPONENT A CENTRULUI SOCIAL COMUNITAR “FERENTARI”.

Lucrările propuse se vor realiza conform Documentației Tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, cu stricta respectare a condițiilor impuse de deținătorii rețelelor de utilități și de emitenții avizelor și acordurilor, precum și a studiilor de specialitate, obținute conform C.U. nr. 46-F / 22.01.2019.

Spațiul situat la subsol si parter, in suprafața de 169,46 mp, apartinand blocului 20 este proprietatea Statului Roman si dat in administrare Consiliului Local Sector 5 conform HCGMB nr.l26/22.08.2017 iar prin HGCMB nr. 384/11.09.2017 prin care se aproba de către CGMB folosirea spatiilor cu alta destinație decât locuința situate in blocul 20, in spatii pentru înființarea dc servicii de asistenta sociala de către DIRECȚIA GENERALA de ASISTENTA SOCIALA si PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5.

Ac = 90,00 mp - existent si amenajat;

Ad total (inclusiv Ac subteran) = 185,00 mp - existent si amenajat;

Au = 165,07 mp- existent si amenajat;

R.M.H. = P.O.T. = menținut, C.U.T. = menținut

Amplasament: existent

Infrastructura si Suprastructura':, lucrările de intervenții asupra construcției existente se face conform expertizei tehnice întocmită de expert tehnic ing Cozma 1. Radu- atestat nr. 05074/A1;

Notă: 1) Orice alte lucrări decât cele cuprinse în prezenta autorizație sunt interzise: 2) Proiectantul, verificatorul, executantul și beneficiarul rămân direct răspunzători dc respectarea normelor tehnice și legislației în vigoare: 3) Proiectantul, verificatorul și beneficiarul răspund pentru exactitatea și veridicitatea datelor și înscrisurilor cuprinse în documentația ce a stat la baza emiterii prezentei Autorizații de construire; 4) Parcarea, gararea, organizarea execuției lucrărilor și scurgerea apelor pluviale se vor realiza în incinta proprie; 5) Autoritatea administrației publice locale emitentă nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existența, în momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești privind imobilul - teren și/sau construcții responsabilitatea aparținând solicitantului.

 • - pe imobilul - teren și/sau construcții - situat în municipiul BUCUREȘTI, sector 5, cod poștal _ -Cal. _FERENTARI_ nr. 72_, bl. _ 20 sc. _ et. _ S+P _, ap. _ - _.

Cartea funciară. Fișa bunului imobil sau nr. cadastral 225044-C1-U22_________

 • - lucrări în valoare de__700.000,00__lei pt. construcție + lei pt. organizare șantier.

 • - în baza documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.) nr. _61M/2018_, elaborată de _SC REFLECT PROIECT SRL_ cu sediul în jud. municipiul București _, B-dul. Timisoara_ nr. _69A_, bl. _C13A_, sc. _A_, et. _3_, ap. _15_, respectiv de Lungulescu loan Dragos, arhitect/conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr. 7817 , în conformitate cu prevederile Legii nr.l84/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei teritoriale _Bucuresti_ a Ordinului Arhitecților din România.

 • — ...... «U 1 okiaarEA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

A. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) - VIZATĂ SPRE NESCHIMBARE

 • - ÎMPREUNĂ CU TOATE AVIZELE Șl ACORDURILE OBȚINUTE, PRECUM ȘI PUNCTUL DE VEDERE/ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, FACE PARTE INTEGRATĂ DIN PREZENTA AUTORIZAȚIE.

Nerespectarea întocmai a documentației - vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art. 24, alin. (1), respectiv art. 26, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, republicată.

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15) - (15A1) din Legea nr. 50/1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire.

 • B. TITULARUL AUTORIZAȚIEI ESTE OBLIGAT:

 • 1. Să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul model F. 13) la autoritatea administrației publice locale emitente a autorizației.

 • 2. Să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul model F. 14) la inspectoratul în Construcții al județului/mun. București. împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

 • 3. Să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul F.15) la inspectoratul în construcții al județului/mun. București, odată cu convocarea comisiei de recepție.

 • 4. Să păstreze pe șantier - în perfectă stare - autorizația de construire și documentația vizată spre neschimbare, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor.

 • 5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramin etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și Direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național.

 • 6. Să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale.

 • 7. Să transporte la *conform contractului de salubritate* materiale care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții.

 • 8. Să desființeze construcțiile provizorii de pe șantier în termen de 30 zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.

 • 9. l.a începerea execuției lucrărilor să monteze în loc vizibil "Panoul de identificare a investiției" (vezi Anexa Nr. 8 la Normele metodologice).

 • 10. La finalizarea execuției lucrărilor să monteze “Plăcuța de identificare a investiției".

 • 11. în situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzutele autorizație, să solicite prelungirea valabilității acestuia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației dc construire / desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

 • 12. Să prezinte “Certificatul de performanță energetică a clădirii" la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.

 • 13. Să solicite "Autorizația de securitate la incendiu" după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut “Avizul de securitate la incendiu".

 • 14. Să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției.

15.Să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației dc construire / desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

 • C.  DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR este de 12 luni/zile calculată de la data începerii afective a lucrărilor (anunțată în prealabil) situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

 • D.  TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAȚIEI este de 12 luni/ziJe de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.

  ijrimARHK

  -

  / î- a w


  flore.

  i* ,■/

  v-.: ' :       '                     ’

  t-J V


  SECRETAR GENJ^l ELENA LUM


  |RAL AL SECTORULUI 5, IINCTA PETRESCU


  I

  b 1

  ARHITECT ȘEF, MARIAN ION


Verificat: Parvan Rodica             r                                       h

întocmit 2ex.: Raducescu Mirabcla                                   f jl

Taxa de autorizare în valoare de _NU E CAZUL_ lei pt. construcție + lei pr. organizare șantier a fost achitată conform

chitanței-/ O.P.: - din data de -.

Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct / prin poștă la data de_______însoțită de _1 (_un_) exemplarțe)

din documentația tehnică. împreună cu avizele și acordurile obținute, vizat spre neschimbare.


in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA

AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

de la data de_____________până la data de__________

După această dată, o noua prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină în condițiile legii o altă autorizație de construire.

PRIMAR, DANIEL FLOREA

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 5, ELENA LUMINIȚA PETRESCU

ARHITECT ȘEF, MARIAN ION

Data prelungirii valabilității___________

Achitat taxa de:_______lei, conform chitanței/O.P. nr._______din data de_______________.

Transmis solicitantului la data de________ " direct / prin poștă.

Asociația de Proprietari BLOC 20, Calea Ferentari nr 72 Nr 1O\

Data 17.05.2019

ASOCIAȚIA L, ,■ RGFRlt! ARI

BAC 20, C Al   K «E NT ARI 72

Sectara Lv. $ti C.I.F.: 4-023.: î:?3


ACORD SPAȚIU PENTRU DEPOZITAREA ,PREPARAREA SI SERVIREA HRANEI (MASA CALDA) PENTRU BENEFICIARII CENTRULUI SOCIAL CUMUNITAR

"FERENTARI "Prin prezenta adeverim ca in urma adunării generala a asociației de propri

(locatari) nr ! iQ din data de 17.05.2019 , s-a hotarat ca in spațiul in suprafața de 169.46mp situat in strada Calea Ferentari, nr 72 , bl 20, sector 5 , București, subsol si parter, aflat in administrarea D.G.A.S.P.C sector 5 , București, unde va fi amenajat un spațiu pentru depozitarea, prepararea hranei (masa calda jpentru beneficiarii Centrului Comunitar "Ferentari"

CONTRACT 6e PRESTĂRI SERVICII DE SALUBRITATE

- AVIZ CONSTRUCȚIE/DEMOLARE -

Nmmlir contract; KBUA 0034460 Data; 15/04/2019 Cod client? 99545

Capitolul I. ’ PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. PRESTATORUL ( OPERATORUL )

Societatea ROSAL GRUP S.A. cu sediul în București, Str. Turturelelor, nr. 11 A, Modul 15, Sector 3, t©1.021/200.69.51, fax 021/255.11.08, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/8222/1994, cod unic de înregistrare fiscală RO 6089555, Cont bancar nr. RO 35 INGB 0001 0081 6074 8910 deschis la ING BANK - Suc. Bucur Obor, reprezentată de BOGDAN NICULESCU, în calitate de Director General.

 • 2. BENEFICIARUL ( UTILIZATORUL )

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI Sector 5 cu sediul in Strada FABRICA DE CHIBRITURI, Nr. 9-11, Sector 5, București cod unic de înregistrare fiscala 17104480,Telefon 0213101731 email mda_delial968@yahoo.com. reprezentata prin POPESCU FLORENTINA in calitate de Director General.

Măwef &WWW&

Capitolul II. DOMENIUL DE APLICARE șl DURATA CONTRACTULUI

 • 1. In baza Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice si a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicate, cu modificările si completările ulterioare, se convine încheierea prezentului contract de prestare a serviciilor de salubritate privind precolectarea, colectarea, transportul și depozitarea reziduurilor solide, cu excepția reziduurilor toxice, periculoase sau cu regim special, între PRESTATOR și BENEFICIAR, indiferent de forma de proprietate a acestora și cu respectarea normativelor și standardelor în vigoare.

 • 2. Contractul se încheie pe o perioada de l(an) având valabilitate începând cu data de 15/04/2019.

Capitolul III. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • A. Obiectul prezentului contract îl reprezintă prestarea următoarelor servicii de salubritate:

1 Aslgttarea de către PRESTATOR a transportului și depozitării reziduurilor rezultate in urma constructiei/demolarii de la sediul BENEbiCL“Jî.,,LUI la rampele autorizate de depozitare;

 • B. Beneficiarul va folosi următom tipuri de recipienți:

  • - eurocontainer metalic de 5,5mc.................... buc;

  • - eurocontainer metalic de 12mc..................................................buc;


Capitolul IV. COLECTAREA REZIDUURILOR ^VENITE DIN CONSȚRUCTII/DEMOLAW

 • 1. Colectarea reziduurilor solide industriale și asimilate acestora se face în comormZct: x:         stabilite de Autoritățile

Administrației Publice Locale și ANRSC prin regulamentele de organizare și funcționare a serviciului de saluod?are .

 • 2. Colectarea reziduurilor rezultate din construcții ,se va face de la punctele de precolectare ale BENEFICIARULUI, astfel:

  Punct de colectare

  Tarif

  Calea Ferentari, Nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București

  65 EUR + TVA

 • 3. In tarif este inclus si transportul și depozitarea la rampele autorizate de depozitare a I mc deșeuri provenite din construcții/demolări.

La cererea Beneficiarului, Prestatorul va ridica contracost și alte cantități care vor rezulta in urma demolarii/construcției, la tariful de 22 EUR+TVA/mc.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 74/2018 - pentru modificarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu -pentru anul 2019, la tariful pentru colectarea, transportul si depozitarea deșeurilor, pentru deseurile eliminate prin depozitare, se adauga începând cu data de 01.01.2019, contribuția pentru economia circulara in cuantum de 30 lei/tona /10 lei/mc - pt. persoane juridice si 0,81 lei/persoana/luna - pt. persoane fizice/Asociatii de Proprietari, contribuție care potrivit legii, revine Administrației Fondului pentru Mediu.

Aceasta contribuție nu se percepe pentru deseurile reciclabile colectate separat.

Capitolul V. TARIFE, FACTURARE SI MODALITĂȚI DE PLATA _

 • 1. Tarifele pentru serviciile prestate sunt cele specificate la punct 2 cap. IV din prezentul contact.

Sediu soda!

Punct de Eucni:

Betesodetrte:

(edresâ da corespondență):

Sos de Contura Nr. 32 A, Pantelimon,

RC:J40/8222/1094

Str. Turturelelor, nr. 11 A, Modul 16,

Mov, Romfcfe

CUI: 6089555. AF:RO

Sector 3, București, România

Tel: (*4021) 0640 sau

Capital social; 6.700.000 la

(*4021)2006951

Web page: wow.rosol.ro

Punct datau:

Fax: (*4021) 2551108

E-rrerT sscretana@rosal.ro

Șos. Moșii - Pantelimon, nr. 1-3,

Sector 3, București, România

Tertax:(*4021)256 00 30

CERT (ClIT CERT (jAU? 'CERT             R0SAL ®RWP S.&,

it: 01884 Nr. Certificat: 01134 Nr. Certifcost: 00D7G

: 2008 IS014001:2034 OHSASWW?


Conturi:

BCR Agenția TITAN

ROI 8 RNCB807M02M706WM1

A.T.C.P.M.B.

RO2HREZ7B05(B9ÎOO««»S52
5


Capitolul VL DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

1 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

 • A. DREPTURILE PRESTATORULUI

 • a. să aplice la facturare tarifele în vigoare convenite.

 • B. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI .

 • a. să respecte angajamentele asumate prin prezentul contract;

 • b. să colecteze reziduurile solide provenite din construcții folosind autovehicule special echipate pentru colectarea și transportul acestora;

 • 2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

 • A. DREPTURILE BENEFICIARULUI

 • a. să i se presteze serviciul de salubritate conform clauzelor din prezentul contract;

 • b. să fie informat despre modul de funcționare a serviciilor publice de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu aceste servicii de către Autoritățile Administrației Publice Locale, A.N.R.S.C., sau de PRESTATOR după caz;

 • c. să primească răspuns în maxim 30 (treizeci) de zile la sesizările sau reclamațiile adresate PRESTATORULUI cu privire la neândeplinirea unor prevederi contractuale;

 • B. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

a. să incheie contract pentru prestarea de servicii publice de salubritate cu un prestator licențiat și autorizat să presteze astfel de activități în unitatea teritoriala pe care se află și să respecte angajamentele asumate prin prezentul contract; Capitolul VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • 1. Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor contractuale.

 • 2. Părțile contractante pot include și daune-interese pentru neexecutarea totală sau parțială a contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii.

Capitolul VIU. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 1. Contractul poate înceta în următoarele cazuri:

 • a. prin ajungerea la termenul pentru, care a fost incheiat.

 • b. în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară și faliment a prestatorului;

 • c. prin acordul scris al ambelor parti contractante.

Capitolul IX. FORȚA MAJORĂ

1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzator, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră

Capitolul X. LITIGII

 • 1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea, ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabila de către reprezentanții lor.

 • 2. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești romane competente.

Capitolul XL ACTE NORMATIVE DE REFERINȚĂ

1. Prezentul contract are la baza următoarele acte normative de referință:

 • a. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • b. Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • c. OUG nr. 74/2018 pt. modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

 • d. Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;

 • e. Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată și completată;

 • f. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, modificată și completată;

 • g. Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Capitolul XII. DISPOZIȚII FINALE

 • 12.1. Protecția datelor cu caracter personal. Prin "Datele personale ale reprezentanților celeilalte părți" se înțeleg datele cu caracter personal divulgate prin transmitere de fiecare parte celeilalte, în temeiul sau în legătură cu Contractul constând în nume, prenume, poziție, număr de telefon, adresă e-mail privind reprezentanții lor legali și/sau angajații responsabili de comunicarea între părți și de implementarea contractului.

 • 12.1.1.  .Acolo unde Reg. 679/2016 prevede astfel, fiecare Parte care divulgă informații în legătură cu angajații/reprezentanții săi trebuie să furnizeze o notă de informare persoanelor vizate, informându-le în mod corespunzător cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, efectuată de către cealaltă Parte. Fiecare parte se obligă să prelucreze Datele personale ale reprezentanților celeilalte părți numai în scopul executării Contractului și pentru îndeplinirea obligațiilor legale decurgând din sau în legătură cu derularea Contractului, respectiv în temeiul interesului legitim de ofertare în vederea încheierii unui contract viitor, angajându-se să notifice celeilalte părți și persoanei vizate intenția de schimbare a scopului prelucrării.

 • 12.1.2. Fiecare parte va stoca Datele personale ale reprezentanților celeilalte părți pe durata existenței relației contractuale, precum și, dacă este cazul, ulterior încetării acesteia, pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile, inclusiv, dar fără


a se limita la regulile privind arhivarea. Totodată, datele vor fi șterse la solicitarea persoanei vizate sau a celeilalte părți, în condițiile în care nu justifică un alt temei juridic pentru prelucrare.

 • 12.1.3. Fiecare parte va implementa măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a proteja Datele personale ale reprezentanților celeilalte părți împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

 • 12.1.4. Categoriile de destinatari cărora le sunt divulgate Datele personale ale reprezentanților celeilalte părți sunt instituțiile statului (organe de control, organe de urmărire penală, instanțe judecătorești etc), precum și prestatorii de servicii de transport în vederea ridicării/expedierii mărfii, societăților de mentenanță tehnică și 1T contractante și auditorilor fiecărei părți.

 • 12.1.5. Părțile se vor asigura că accesul la Datele personale ale reprezentanților celeilalte părți este limitat la personalul implicat în îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract, și că aceste persoane sunt informate cu privire la caracterul confidențial al Datelor și cunosc obligațiile în baza Contractului în ceea ce privește aceste date, fiind supuse unor proceduri de autentificare și de conectare a utilizatorilor atunci când accesează aceste date.

 • 12.1.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin că nu o să acționeze ca operatori asociați sau ca persoană împuternicită de cealaltă parte în calitate de operator, fiecare parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul Contract, și niciuna dintre părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă parte a legislației aplicabile.

 • 12.2. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional, cu acordul scris al părților.

 • 12.3. în toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract, părțile se supun prevederilor legislației specifice in domeniu si prevederilor Codului Civil.

 • 12.4. Prezentul contract s-a incheiat în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare la data semnării lui..


BENEFICIAR.

Reprezentant..                       bNC'fMfaisterai MecMisi

Agemțh Națională pentru Protecția RMhatai romanla2019^

AGENȚEA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

10661/22.04.2019

btRECȚIA GENERMX DE ASISTENȚA sociala a PROTECȚIA COPEWWISECT1

NR. INTRARE

CLASAREA NOTIFICĂRII

Ziua      Luna ...0..5.......AnulS^?/.

Ca urmare a solicitării depuse de DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 prim POPESCU FLORENTINA, cu sediul în București, sect. 5, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, pentru proiectul "amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masă caldă)", propus a fi amplasat în București, sect. 5, Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, înregistrată la APM București cu nr. 10661 din 19.04.2019,

© în urma analizării documentației depuse și a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone - tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

© având în vedere că:

 • -  proiectul muu mtră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

= proiectul propus mu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, V’UXSkJW* V U*    AiUU’Xtai'dOl IlfcAGV.. R, a florei sălbatice, cu modificările și

completările ulterioare,

 • -  proiectul propus mu intra sub incidența prevederilor Qrt. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ultuics.ro

APM București decide:

Clasarea motifficării, deoarec® proiectul! propus mu se supume procedurii de evataare a impactului asupra mediului.

DIRECTOR EXECUTIV, Dr. Ing. Simona Mihaela


ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORI

Ing. Elena G

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 București, Cod 060841 E-mail: office^pmbuc^nuo; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „Dealul Spirii” BUCUREȘTI - ILFOV


NESECRET

Ex. DX. _1_

Nr. 1355289

București 12.03.2019&EGFG£N8RAlA0£^!SW SOCIAL

ȘIPRCffiC^COWW-u z

D.GAS.P.C S5

Madisteu86@yahoo«c®m

V.

i •

»*'             Urmare a solicitării dumneavoastră, înregistrată la Inspectoratul pentru Situații

de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov cu nr. 1355289/27.02.2019, vă informăm că, în prezent, avizele/autorizațiile de securitate la incendiu se emit pentru categoriile de construcții și amenajări prevăzute în anexa 1 și 2 din H.G.R. nr. 571/2016 și în condițiile art. 30 din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru spațiul cu destinația “alimentație publica”, avand aria desfasurata de 90 mp parter si 95 mp subsol, situat la adresa Calea Ferentari nr.72, bl.20, parter, sector 5, București, in conformitate strict cu cele anexate de dumneavoastră, nu este obligatorie obținerea autorizației de securitate la incendiu deoarece nu se incadreaza in prevederile art II lit b H.G.R. 571/2016;

De asemenea, vă atragem atenția asupra obligației respectării prevederilor art. 5 și 6 din Legea nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, conform cărora persoanele fizice și juridice răspund de stabilirea și aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și de consecințele producerii incendiilor și sunt obligate să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul.

Prezenta adresă mra constitwie avsz/aMtorizație de securitate Ia incendiu.
Calea 13 Septembrie nr. 135, sector 5, cod poștal: 050719, București

Tel. 021.207.55.00; fax. 021 îm w-l.......■ • -

Ne..secri>tMINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Adresa: str. Avrig nr.72-74, sector 2, București — Roma iia deasutențCsuciu Cont: R036TREZ70020E365000XXXX - D.T.C.P.M EROTECȚîa copiluluisech. Tel: 021.252.79.78; 021.252.32.16/Fax: 021.252.55.2 Site: www.dspb.ro/ e-mail: dspb@dspb.ro

COMPARTIMENTUL EVALUAREA FACTORILOR

DE RISC DIN MEDIUL DE VIA ȚĂ ȘIMUNCÂ

Tel: 021.253.26.35; 326.81.14; 326.81.46; 326.81.47/Fax: 021.326.81.47/e-mail:factorimediu@dspb.ro

AS.

)       REGISTRATURĂ

NR. INTRARE.......

ZIuaO.Q Luna ....$>.,‘..f.... Anulai


Anul'*


NOTIFICARE

ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nr.         ......

Urmare solicitării doamnei Florentina Popescu, în calitate de director general al DIRECȚIEI GENERALE de ASISTENȚĂ SOCIALĂ și PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5, cu sediul în București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, înregistrată la registrul comerțului nr. având codul fiscal nr. 17104480 și înregistrată la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, Biroul Avizare/Autorizare Sanitară sub nr. 9469 din 02.05.2019, cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor prevederilor legale în vigoare privind igiena și sănătatea publică a PROIECTULUI de AMENAJARE SPAȚIU pentru DEPOZITARE, PREPARARE și SERVIREA HRANEI , MASĂ CALDĂ PENTRU COPIII BENEFICIARI ai CENTRULUI COMPONENT al CENTRULUI SOCIAL COMUNITAR ,9 FERENTARI „ situat în București, Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, Parter,sector 5, cu următoarea structură funcțională: Subsol : spații depozitare, 3 camere frigorifice, 1 cameră congalare, vestiar și grup sanitar personal. Parter : sală de mese, oficiu spălător veselă , spațiu prelucrare prelimnară, spațiu preparare, grup sanitar consumatori.

în baza Legii nr. 95/2006, Ord. M.S. nr. 1030/2009, cu modificările și completările ulterioare și a referatului de evaluare nr. 9469 din 25.06.2019, întocmit de dr. Beatrice Bindea vă comunicăm următoarele:

în urma analizării documentației depuse s-a constatat vă:

Proiectul respectă normele de igienă și sănătate pui>!:oă prevăzute de Ord. M.S. nr. 119/2014 cu modificările și completările ulterioare, Ord. M.S. nr. 1955/1995 cu modificările și completările ulterioare, 976/1998,H.G tir. 924/2005. pentru activități conform cod CAEN - 5629 Alte activități de alimentație n. c.a

NOTĂ:

Notificarea este valabifiă atât tâmp cât NU se modifică datele din memorai! tehnic și regimul tehnic din certificatei de urbanism nr. 46 -F din 22.01.2019, eu condiția evaluării vatoriior limită ale indicatorilor de zgomot Sa interiorul și exteriorul locuințelor, în conformitate cu aliniatul (6), Sita), b), din art.16, ordinul M.S.nr.l 19/2019 cu modificări și completări intrate în vigoare din 2018, efectuată de un laborator acreditat, înainte de

solicitarea autorizației sanitare de funcționaste.

DIRECTOR El

IUTHV,


DR. CRISTINĂ/^ELIN

ȘEF COMPARTIMENT EVALUARE FACTORI DE RISC,

DR. ANGELICA CHIRICĂ

ȘEF BIROU

AVIZE AUTORIZĂRI, EC. IULIANA DUMITRAȘCMINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALF

Și ADMINISTRAȚIEI publice

inspectoratul De Stat În Construcții

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 REGISTRATURĂ NR.INTRAR6..1I1..^... Zi».y.N»a.'“^.......


Inspectoratul Regional în Construcții București - Ilfov


ACORD

Nr. 26344


Ca urmare a cererii nr. 26344 din 26.06.2019, formulată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 în calitate de solicitant, cu sediul în București, sector 5, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, cod fiscal 17104480, a documentației tehnice depuse și a Certificatului de Urbanism nr. 46-F din 22.01.2019, emis de Primăria Sectorului 5 al Municipiului București, potrivit dispozițiilor art. 11 lit. I) din Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 492/2018, având în vedere prevederile Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcții - î.S.C. pentru intervenții în timp asupra construcțiilor existente, aprobată cu Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcții * nr. 486/500/2007, Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov emite acordul cu privire la intervențiile solicitate în vederea obținerii Autorizației de Construire, potrivit documentației depuse, la construcția din București, sector 5, Calea Ferentari nr. 72, bl. 20.

Lucrările de intervenții, potrivit documentației, sunt următoarele:

- amenajare spațiu pentru depozitare, preparare și servirea hranei (masa calda), pentru beneficiarii centrului social comunitar “Ferentari”

Acordul se emite în baza expertizei tehnice întocmită de către expertul tehnic ing. Cozma I. Radu atestat nr. 05074/A1, potrivit proiectului pentru Autorizația de Construire întocmit de către S.C. House Impact S.R.L. și verificat de către verificatorul de proiecte ing. Simionescu St. Mihai, atestat nr. 1080/A1,A2,A3.  '

Documentația tehnică se restituie, având vizat spre neschimbare memoriul tehnic de rezistență.

Alte mențiuni: Prezentul ACORD nu are ca obiect prevederile urbanistice ale proiectului (retrageri, gabarite, regim de înălțime, POT, CUT, destinații etc.) care rămân în competența autorității administrației publice emitente a Autorizației de Construire.

După obținerea Autorizației de Construire aveți următoarele obligații:

 • a) de a respecta soluția propusă de expertul tehnic atestat;

 • b) de a anunța în scris începerea lucrărilor la ISC - I.R.C.B.I.;

x c) de a afișa, pe șantier, la loc vizibil, panoul de identificare a lucrării;

 • d) de a achita cotele legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, în contul ISC RQ21TREZ703501701X016804 - Trezoreria sectorului 3.


> h m tt tt t ni w t •••»• H tHttt • tui         un It u

construcția din București, Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, sector 5

Str. C.F. Robescu nr. 23, cod poștal 030217, Sector 3, București


Cont R021TREZ703501701X016B04 Trezoreria Statului Sector 3, Cod fiscal 16218150

Tel: +40 21 330.10.01, +40 21 330.13.28, Fax: +40 21 330.13.19, E-mail: bucurestf-i(fov@isc.gov.ro www.isc.gov.ro


ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.       ±____din      c/ 4,/^j

ÎN SCOPUL: amenajare spațiu pentru depozitare, preparare si servirea hranei (masa calda), pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar „Ferentari”

Ca urmare a cererii adresate de DIRECȚIA GENERALA de ASISTENTA SOCIALA si PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5, prin Popescu Florentina, cu domiciliul / sediul în județul , municipiul -BUCURERSTI_, sectorul_ 5_, cod poștal _ - _ , strada _ str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, bloc _ scara _ -etaj _ ap. _ - telefon / fax _ - e-mail _ - înregistrată la nr._1434_din 08.01.2019

pentru imobilul teren și/sau construcții situat în municipiul_București_, sectorul_5_, cod poștal strada CALEA FERENTARI NR. 72 BLOC 20, bloc _ - scara _ - etaj       ap. _ - _ sau identificat prin: planuri

cadastrale anexate sc.1/2000 si 1/500

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.G., aprobată cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 24-1/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și cu H.C.G.M.B. nr. 224/2015. în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, se

CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Spațiul situat la subsol si parter, in suprafața de 169,46 mp, apartinand blocului 20 este proprietatea Statului Roman si dat in administrare Consiliului Local Sector 5 conform HCGMB nr. 126/22.08.2017 iar prin HGCMB nr. 384/11.09.2017 prin care se aproba de către CGMB folosirea spatiilor cu alta destinație decât locuința situate in blocul 20, in spatii pentru înființarea de servicii de asistenta sociala de către DIRECȚIA GENERALA de ASISTENTA SOCIALA si PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 , intabulat in C.F. nr.225044-Cl-U22 conform încheierii nr. 13862/22.03.2018 la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara București Sector 5. .

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Conform PUG - Municipiul BUCUREȘTI - teren intravilan aflat in subzona M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri

Folosința actuala : alta destinație decât locuința

Solicitare : amenajare spațiu pentru depozitare, preparare si servirea hranei (masa calda), pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar „Ferentari”

 • 3. REGIMUL TEHNIC

POT max = existent                               CUT max= existent

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare, P.U.G. aprobat cu H.C.G.M.B.269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr.241/2011, H.C.G.M.B. nr.232/2012 și H.C.G.M.B. nr.224/2015, in baza unei expertize tehnice întocmită de expert autorizat se pot executa lucrări de construire pentru modificări interioare si exterioare pentru amenajare spațiu pentru depozitare, preparare si servirea hranei (masa calda), pentru beneficiarii centrului component a centrului social comunitar „Ferentari” , condiționat de avize si de încadrarea in indicatorii urbanistici.

Utilizări admise: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și dc cartier; - sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, corectare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale; -servicii sociale, colective și personale; -sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.; - lăcașuri de cult; - comerț cu amănuntul; - activități manufacturiere; - depozitare mic-gros; • hoteluri, pensiuni, agenții de turism; - restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; - sport și rccrccre în spații acoperite; - parcaje la sol și multietajate; - spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; - spații plantate -scuantri; - locuințe cu partiu obișnuit;- locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale;

Utilizări admise cu condiționări: clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale : -funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se recomandă ca activitățile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă și să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri; -sc interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 100 metri de servicii și echipamente publice și de biserici; - pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotchnice și de zonare seismică; -în zonele existente sc admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderii locuințelor în proporție de minim 30,% din ADC; - se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre blocuri cu condiția să se mențină accesele carosabile și trecerile pietonale necesare, vegetația existentă, și să se respecte cerințele de protecție a clădirilor de locuit din imediata vecinătate;

Utilizări interzise: activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul general; -construcții provizorii de orice natură; - dispunerea de panouri de afișa plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora; -depozitare en-gros; - stații de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini; - curățătorii chim: depozitări de materiale refolosibile; - platforme de precolcctare a deșeurilor urbane; - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; -activități»-«, ■ utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice; - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile pubî.. ■ construcțiile de pe parcelele adiacente; - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteo"

Beneficiarul, constructorul si proiectantul raman direct răspunzători dc respectarea documentației aprobate si a legislației in vigoare, inclusiv uc realizarea cuplării in condiții de siguranța si stabilitate, verificatorul si constructorul asumandu-si intreaga răspundere. Documentația tehnica. -• baza careia se va solicita eliberarea autorizației de construire va respecta prevederile Codului Civil, art. 560-561.611-622, 755-772. ale Legii 5 / 1991 -republicata, cu modificările si completările ulterioare. Legii nr.10/ 1995.Sistemu) constructiv va respecta normele in vigoare. Scura<-. apelor pluviale si organizarea executării lucrărilor se vor realiza in incinta. Parcarea si gararea se vor realiza conform prevederilor HCGM» nr.66/2006.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru: obținerea obținerea autorizației de construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

_       4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICA 1'1'1,111 l)E URBANISM:                                                 ~~

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, București

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva CIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE. prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz. încadrarea/neîneadrarca proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE. procedura dc emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției n acord cu rezultatele consultării publice.                                                                       „

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul arc obligația de a se prezenta la autoritatea competență pentru protecția mediului în. vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluarea impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvată. în urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru _________________________________________________autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE

URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) x certificatul de urbanism (copie);

 • b) x copie legalizată act de proprietate intabulat în Cartea funciară; x extras de Carte funciară actualizat; x copie AD ; x Declarație pe propria răspundere ca imobilul nu face obiectul unor litigii aflate pe rolul unor instanțe judecătorești;

 • c) documentația tehnică - D.T.,după caz (2 exemplare originale):

X D.T.A.C.                               X D.T.O.E.                               D.T.A.D.

djavizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:


d.l. avize și acorduri privind utilită/ile urbane și infrastructura (copie):

 • □ alimentare cu apă

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrică

 • □ alimentare cu energie termică


 • □ gaze naturale

 • □ telefon i zare

x salubritate

 • □ transport urban


Alte avize / acorduri:

x dovada O.A.R.

x acord notarial coproprietari imobil cu privire scopul ptr care s-a emis certificatul

(1.2. avize și acorduri privind:

n protecția civilă


x sănătatea populației


x securitatea la incendiu

d.3.avize/acorduri specifice ale administratei publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):x Acord

 • l.R.C.B.I;

d.4. studii de specialitate (1 exemplar original): x expertiza tehnica ; x Verificări documentație la toate cerințele de calitate ;

x Calcul coeficient G, izolare termica;

 • e) X punctul de vedere/actu) administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) x documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): x taxa timbru arhitectura;

In cazul in care din actele prezentate va reieși necesitatea depunerii altor inscrisuri sau informații in completare, Primăria Sectorului 5 a Municipiului București isi rezerva dreptul dc a le solicita ulterior.

Cererea pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism se depune cu cel puțin 15 zile înainte de data expirării acestuia, conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
P. SECRETAR ISECTOR 5, ELENA LU

/i ARHITECT ȘEF, / M MARIAN ION

întocmit: RaduccscuMirabela

Achitat taxa de NU ESTE CAZUL lei. conform Chitanței nr.                       y

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de


/

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ‘

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM Nr._________________din_________________

de la data de ~  ?____până la data de V________

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, DANIEL FLOREA


P. SECRETAR SECTOR 5, ELENA LUMINIȚA PETRESCU

ARHITECT ȘEF, MARIAN ION

Data prelungirii valabilității:__

Achitat taxa de___________lei, conform O.P./Chitanței nr._______________din _________

Transmis solicitantului la data de___direct / prin poștă
Denumire proiect: Expertiză tehnică a spațiului cu Suln» = 164,96mp, respectiv S^uu = 168,08mp, Partcr+Subsol, destinat pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistență socială în cadrul

Centrului Social-Comunitar Ferentari

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București

Faza: E.T.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 cu sediul în strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Spațiu cu Sutiiă = 164,96mp, respectiv Stotaiă = 168,08mp, Parter+Subsol, destinat pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistentă socială în cadrul

9

Centrului Social-Comunitar Ferentari

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București
Autoritatea contractantă: Elaboratorul documentației: Expert tehnic atestat:

Faza:

D. G. A. S. P. C. sector 5, București S.C. EXPROIECT S.R.L. IAȘI Ing. COZMA RADU - GEORGE^/, Expertiză Tehnică (E.T.)


Cuprins:

PIESE SCRISE

MEMORIU TEHNIC

ANEXE: RELEVEE FOTOGRAFICE

BREVIAR DE CALCUL

EVALUARE ECONOMICĂ

BORDEROU DE PIESE DESENATE


PIESE DESENATE - conform borderou

Nr. Volume _1_

Volumul nr. _1_ Conține____pagini

Exemplar nr.____


- iunie 2018 -

Pagina 1/60 Expertiza tehnică

Denumire proiect: Expertiză tehnică a spațiului cu Su,n, = 164,96mp, respectiv >S,walt = 168,08mp, Parter+Subsol, deșțțnpt** pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistență socială în cadrul

Centrului Social-Comunitar Ferentari                                                                    (j/

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București

Faza: E.T.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 cu sediul în strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București

MEMORIU TEHNIC

 • I.      INFORMAȚII GENERALE............................................................................................... 2

Scopul efectuării expertizei tehnice

Baza normativă și legislație

 • II.  DATE GENERALE ALE AMPLASAMENTULUI ȘI SURSELE POTENȚIALE DE

HAZARD

 • III.  STABILIREA OBIECTIVELOR DE PERFORMANȚĂ

 • IV. DESCRIEREA SUCCINTĂ A SISTEMULUI CONSTRUCTIV ȘI STRUCTURAL

AL CLĂDIRII EXPERTIZATE

 • V.  DEFINIREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE ȘI AL FACTORILOR DE

ÎNCREDERE

Categorii de evaluare seismică

 • VI. METODOLOGIA DE EVALUARE SEISMICĂ A STRUCTURII

Argumentarea alegerii metodologiei privind investigarea structurii de rezistență

 • VII. EVALUAREA CALITATIVĂ A CONSTRUCȚIEI

 • VIII. EVALUAREA STĂRII DE DEGRADARE A CONSTRUCȚIEI

 • IX. METODE DE CALCUL SPECIFICE

 • X.  ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIEI ÎN CLASE DE RISC SEISMIC

Cuantificarea indicatorilor seismici și încadrarea în clase de risc seismic

Valori limită ale claselor de risc seismic


Calculul structural seismic și verificări globale de siguranță Evaluarea indicatorilor seismici.......

Stabilirea indicatorilor R1; R2 și R3


 • XI.

 • XII.

 • XIII.


Evaluarea seismică efectivă a structurii de rezistență a clădirii existente Stabilirea clasei de risc seismic................................................................

SOLUȚIA DE INTERVENȚIE STRUCTURALĂ ȘI CONSTRUCTIVĂ SINTEZA EVALUĂRII.........................

PROPUNERI ȘI CONCLUZII FINALE

I. INFORMAȚII GENERALE

Obiectul prezentei documentații îl constituie întocmirea exp


_______r--------------------,-------------------------------îefinl^' a "spațiului’/' cu regimul de înălțime (S+P) având nr. cadastral 225044- C1-U22 și St(ifaiă - Î68,08mp situat în Călea Ferentari, nr. 72, Bl. 20, Sector 5, București.

Scopul efectuării expertizei tehnice                                       IJ

In conformitate cu prevederile dm legea 10/1995, art.18, este necesar ca orice intervenție asupra unei construcții existente sau la solicitarea beneficiarului (reparații, reconstruire, consolidări, transformări, extinderi, etc.) să se efectueze pe baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat.

Scopul efectuării expertizei tehnice este verificarea condițiilor de siguranță, rezistență și stabilitate ale construcției existente în vederea amenajării spațiului social (S+P) din Calea Ferentari, nr. 72, Bl. 20, Sector 5, București, pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistență socială în cadrul Centrului Social-Comunitar Ferentari.


Denumire proiect: Expertiză tehnică a spațiului cu = 164,96mp, respectiv SIM,iS = 168,08mp, Parter+Subsol, destinat pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistență socială tn cadrul Centrului Social-Comunitar Ferentari


Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București

Faza: E.T.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 cu sediul tn strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București


Investigații efectuate

-Analiza vizuală a clădirii

 • - Relevee de arhitectură și structură prin care s-au stabilit dimensiunile de ansamblu ale structurii, dimensiunile elementelor structurale și nestructurale, sistemul structural, alcătuirea elementelor structurale și nestructurale

 • - Releveul degradărilor (fotografii)

 • - Sondaje structură - încercări nedistructive pe materiale prin care s-au stabilit tipul și calitatea acestora - clasa betonului determinată cu sclerometru Proceq tip N

- poziția armăturilor longitudinal și etrierilor cu pahometru Bosch D-tect 150SV

 • - Date preluate de la beneficiarii clădirilor în urma discuțiilor avute cu aceștia

 • - Studiul listelor imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic actualizate la 16.05.2018 publicate de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic - Municipiul București.

 • - Studiul expertizei tehnice a blocului 20 din Calea Ferentari, nr. 72, Sector 5, București întocmită de către S.C. Proiect București S.A. în anul 1993.

La întocmirea prezentului raport de expertiză tehnică nu s-a dispus de proiectul inițial al construcției.


Baza normativă și legislație


Evaluarea seismică se face în baza normativului P100-3/2008 „Cod de proiectare seismică -Partea a IlI-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente” și P100-1/2006 „Cod de proiectare seismică - Partea a I- Prevederi de proiectare pentru clădiri”, cu mențiunea că PI 00-1/2013 „Cod de proiectare seismică - Partea a I- Prevederi de proiectare pentru clădiri” este valabil pentru proiectarea seismică a clădirilor noi și a construcțiilor cu structuri similare acestora și nu se aplică pentru evaluarea clădirilor existente conform preambulului din prima pagină:

„Art. 3 - Reglementarea tehnică „Cod de proiectare seismică - Partea a I- Prevederi de proiectare pentru clădiri" indicativ PI00-1/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.711/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.803 și 803bis din 25 septembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare se aplică în continuare la evaluarea seismică a construcțiilor existente” publicat în Monitorul Oficial ctȚ^dfiuI nr'^65/2013 în 3.09.2013.                                                                                      " ’’ ?

/l

/O

Cod de proiectare. Bazele proiectării si


Normative de bază

CR 0-2012

P 100 - 1/2006;

P 100- 1/2013

P 100 - 3/2008


CR 6-2006;

CR 6-2013


z           .. Mi XV.

yvpyv«y

...

Cod de proiectare seismică. - Partea. I - ^revedqri_de proiectare pentru clădiri

Cod de proiectare seismică - Partea^il^^țeypden .'pentru evaluarea seismică a clădirilor existente yXL.

Cod de proiectare pentru structuri din zidărie.


NP 112-2014


Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață


SREN 1990-2004


Bazele proiectării structurilor


SREN 1991-1-1-2004

SREN 1991-1-1-AN-2006


Acțiuni asupra structurilor.

Partea 1-1: Acțiuni generale. Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări din exploatare pentru construcții. Anexă națională                                                    (T-}


Denumire proiect: Expertiză tehnică a spațiului cu S.«u = 164,96mp, respectiv SIM,u = 168,08mp, Parter+Subsol, destinat pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistentă socială în ca<lrul Centrului Social-Comunitar Ferentari

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București

Faza: E.T.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 cu sediul în strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București

CR 1-1-3-2012

CR 1-1-4-2012

SREN 1992-1-1-2004

AC-2008

SREN 1992-1-1-2004

NB-2008

C 56-85

NE 05-97


Cod  de  proiectare.  Evaluarea  acțiunii zăpezii  asupra

construcțiilor

Cod  de  proiectare.  Evaluarea  acțiunii vântului  asupra

construcțiilor

Proiectarea structurilor din beton. Reguli generale și reguli pentru clădiri.

Proiectarea structurilor din beton. Reguli generale și reguli pentru clădiri. Anexă națională

Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor și elementelor componente ale construcțiilor. Intervenții la învelitori și acoperișuri (terase și șarpante).

Legislația privitoare la expertizarea construcțiilor

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în anul 2015.

 • - HG 273/1994 - Regulament de recepție al lucrărilor de construcții și instalații aferente.

 • - HG 272/1994 - Regulament privind controlul de stat al calității în construcții.

 • - Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă.

 • - Legea nr. 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor.

 • - HG 622/2004 - Hotărâre privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții.

 • - HG nr. 766/1995 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții.

-OG nr. 20/1994 privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată 2001 cu completările și modificările ulterioare.

 • - Norme metodologice de aplicare a OG nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicate în 2002.

 • - OG nr. 67/28 august 1997 privind modificarea și completarea OG nr. 20/1994, privind punerea în siguranță fondului construit existent.

 • - Legea 282/2015 de modificare și completare a OG nr. 20/1994.

 • - HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de

calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor.                               **

 • - HG 907/2016 - privind etapele de elaborare și conținutul cadru ajM^cuinent^țiilor tehnico-

............................................................/

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fondai          !>

- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constricții, Republicată în 200^ ci completările și modificările ulterioare.                                    |

4


 • II. DATE GENERALE ALE AMPLASAMENTULUI ȘI SURSELE POTENȚIALE DE HAZARD

Amplasamentul construcției este situat:_______________


Configurația terenului în zona amplasamentului:

Terenul la cota de fundare este alcătuit din:_____

® i

Calea F erentări>|if / 72^p2(),

Sector 5, București plan și orizontal argilă loessoidăDenumire proiect: Expertiză tehnică a spațiului cu S„au = 164,96mp, respectiv S,Mala = 168,08mp, Parter+Subsol, destinat pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistentă socială în cadrul

Centrului Social-Comunitar Ferentari

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București

Faza: E.T.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ $1 PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 cu sediul în strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București

Amplasamentul studiat are următoarele caracteristici:


Zona seismică de calcul conform Cod de Proiectare seismică


 • - are stabilitate generală și locală asigurată, în contextual actual;

 • - nu este supus viiturilor de apă.

P100-1/2006:       ag = 0,24g

Tc - l,6sec.

P100-1/2013:       ag= 0,30g

Tc= l,6sec.

Zona climatică conform C107-1/2005, S.R. 1907-1/1997:

 • - pe timp de vară temperaturile exterioare: Text - +28°C

  • - Zona III

  • - Zona II


 • - pe timp de iarnă temperaturile exterioare: Text = -15°C

Zona din punct de vedere al acțiunii vântului conform CR1-1-4/2012 „Cod de proiectare. Bazele proiectării și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului.”

- valoarea de referință a presiunii dinamice de bază este de qb = 0,5 kPa, având IMR = 50ani. Zona din punct de vedere a încărcării date de zăpadă conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.”

- valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol, s0,k = 2,0 kN/m2, având IMR = 50 ani Adâncimea de îngheț este de (80-90)cm de la CTN conform STAS 6054-85.

Date istorice referitoare ia perioada de execuție a construcției și nivelul reglementat de proiectare

Clădirea - bloc 20 situat în Calea Ferentari, nr. 72, Sector 5, București a fost construită în perioada 1948 - 1950 cu destinația de locuințe colective și spații comerciale la parter.

Spațiul care face obiectul prezentei expertize tehnice a fost în administrarea

S.C. COTROCENI S.A. până la data de 31.12.2011, după care administrarea a fost predată la A.F.I. și a avut mai multe funcțiuni (fost sediu PRM, fost Asociația pentru Protecția Cetățeanului).

La data proiectării structurii de rezistență a clădirii erau în vigoare “Instrucțiunile provizorii pentru prevenirea deteriorării construcțiilor din cauza cutremurelor și pentru refacerea celor degradate” publicate în Monitorul Oficial nr. 15 din 19 ianuarie 1943.

în anul 1993 clădirea (bloc 20) a fost expertizată tehnic și încadratăi^<|afe'goria urgența U2 din punct de vedere al riscului seismic (conform PI00-92), aflândiifS             îni'b^ilelor

expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic actualizate'fa^ (fi.^2OÎ8.upubfic^te'/de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic - Municipiul București.

NRO 05074 t

încadrarea construcției în clase și categorii                   ...  \ /Vr* /    &

-

•                                                                  •                   •      ■                                                  i

Din punct de vedere al protecției la acțiuni seismice conform P100-1/20C ■' -v.*


$ X

arConstrucția se încadrează în clasa III (clădire de tip curent care nu aparține celorlalte clase), pentru bare factbrul de importanță și expunere la cutremur este yi = 1,0.

Conform H.G. 766/1997 construcția se încadrează în categoria C de importanță - construcție de importanță normală.

Conform anexei Al, tabel A 1.1 din CR0-2012, construcția se încadrează în clasa III de importanță și expunere (clădire de tip curent care nu aparține celorlalte clase), în funcție de consecințele umane și economice care pot fi provocate de un hazard major.                         .


Denumire proiect: Expertiza tehnica a spațiului cu Sn(1u = 164,96mp, respectiv = 168,08mp, Parter+Subsol, destinat pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistentă socială în cadrul

Centrului Social-Comunitar Ferentari

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București

Faza: E.T.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 cu sediul în strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București

 • III. STABILIREA OBIECTIVELOR DE PERFORMANȚĂ

Conform normativului PI00-3/2008 obiectivul de performanță este determinat de nivelul de performanță structurală și nestructurală al clădirii evaluat pentru un anumit nivel de hazard seismic.

Nivelurile de performanță ale clădirii descriu performanța seismică așteptată a acesteia prin descrierea degradărilor, a pierderilor economice și a întreruperii funcțiunii acesteia.

Se consideră trei niveluri de performanță ale clădirii, și anume;

nivelul dc performanță de limitare a degradărilor, asociat stării limită de serviciu (SLS)',

 • - nivelul de performanță de siguranță a vieții, asociat stării limită ultime (ULS)-,

 • - nivelul de performanță de prevenire a prăbușirii, asociat stării limită de pre-colaps (SLPP).

Selectarea obiectivului de performanță de baza (OPB) se face conform PI00-3/2008 anexa A, pct. A.3:

 • - exigența nivelurilor de siguranță a vieții pentru acțiunea seismică având perioada medie de revenire (intervale medii de recurență) a valorii de vârf a accelerației orizontale a terenului având IMR=40 ani cu probabilitatea de depășire a valorii de vârf a accelerației terenului în 50 de ani de 70%.

Nivelul minim de asigurare seismică necesar pentru construcții existente, precum și nivelul minim care trebuie obținut prin lucrări de consolidare, conform PI00-3/2008 cap. 8.4 va fi cel puțin cel corespunzător valorilor R3 =0,65 (pentru sursa seismică Vrancea).

Asigurarea diferită pentru construcții aparținând diferitelor clase de importanță și de expunere la cutremur se face prin intermediul factorului de importanță yj =1,0 (pentru clasa de importanță III), conform P 100-1/2006, tabel 4.3. și pct. 4.4.5.

 • IV. DESCRIEREA SUCCINTĂ A SISTEMULUI CONSTRUCTIV ȘI STRUCTURAL AL CLĂDIRII EXPERTIZATE

Situația existentă:

Descrierea construcției din punct de vedere arhitectural

Spațiul care face obiectul prezentei expertize tehnice este situat în Calea Ferentari nr. 72, sector 5, București, pe latura estică a amplasamentului la intersecția blocului 20 cu blocul A2 -Intrarea Ferentari A.

Cele două imobile blocul 20 și blocul A2 au regimul de înălțime (S+P+3E) și sunt alcătuite din mai multe tronsoane (scări). Funcțiunea acestora este de locuințe colective și/SpOmcdhi68ciale la parter.                                                                                                   °

Suprafața totală a spațiului studiat este de 168,08mp din care 85,6^ipd la parter.

Regimul de înălțime este: S+P înălțimile nivelurilor sunt: HSUbsoi - 2,95m

Hparter 4,00111


la .subsoFși- 82,45mp / - V

'/' e 7^

(dopibrcialeț5-. respectiv

I, * •                          i ț.


Accesul de la parter la subsol se face pe o scară din beton armat.                        <

închiderile perimetrele de la nivelul parterului sunt specifice spațiiîbKf              2.

vitrine cu tâmplărie metalică și geam simplu pe fațada principală și zidărie de cărămidă' pe celelalte laturi.

Pereții subsolului sunt din zidărie de cărămidă.

și


Acoperișul este de tip șarpantă într-o singură apă cu panta spre fațada posterioară învelitoare din tablă zincată.

Denumire proiect: Expertiză tehnică a spațiului cu S^au = 164,96mp, respectiv S,lllaiă = 168,08mp, Parter+Subsoi, destinat pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistență socială în cadrul Centrului Social-Comunitar Ferentari

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București

Faza: E.T.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 cu sediul în strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București

Pe fațada principală există o consolă din beton armat având rol de copertină cu acoperiș tip terasă.

în prezent, spațiul studiat nu este utilizat conform destinației clădirii.

Descrierea construcției din punct de vedere structural

Suprastructura

Structura de rezistență a spațiului studiat (S+P) este realizată din cadre cu stâlpi și grinzi din beton armat monolit și este separată cu rosturi de structurile de rezistență a blocurilor 20 și A2 care au regimul de înălțime (S+P+3E).

Stâlpii din beton armat au dimensiuni de (30x40)cm, (30x30)cm, iar grinzile au dimensiuni de (25x45)cm și (20x3 5)cm.

Pereții de închidere pe contur sunt realizați din zidărie de cărămidă și au grosimea de30cm.

Planșeul peste parter este din beton armat monolit cu grosimea de 1 lcm.

Pe fațada principală consola din beton armat are grosimea de 20cm.

Clasa betonului s-a determinat prin măsurători în teren cu sclerometru Proceq tip N, rezultând clasa minimă C8/10 (marca Bl50)

Prin măsurători la fața locului s-a determinat și poziția armăturilor longitudinal și a etrierilor folosind pahometru Bosch D-tect 150SV.


Infrastructura

Infrastructura este alcătuită din:

 • - fundații continue din beton armat;

 • - pereți de subsol din zidărie;

 • - planșeu peste subsol din beton armat monolit de 8cm grosime.

Descrierea construcției din punct de vedere al instalațiilor

Construcția este prevăzută cu instalații sanitare, termice și electrice.

La spațiul social care face obiectul prezentei expertize tehnice irist^^iîld “ deteriorate și scoase din uz. In prezent, racordul existent pentru instalația de alimentare" cu gaze naturale este dezafectat.

Situația propusă:

Beneficiarul D.G.A.S.P.C. sector 5 dorește amenajarea spațiului în suprafață totală de 168,08mp situat în Calea Ferentari nr. 72, bloc 20, sector 5, pentru dezvoltarea unor servicii de furnizarea unei mese calde copiilor ce beneficiază de serviciile de asistență socială în cadrul Centrului Social-Comunitar Ferentari aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Centrul Social-Comunitar Ferentari are ca scop îmbunătățirea accesului persoanelor aflate în situații de risc, în special a celor de etnie romă, la servicii sociale integrate de informare, consiliere socială și vocațională, activități educative și culturale, sprijin în găsirea unui loc de muncă și acces la o bancă de produse în acest sens.

Se propune realizarea unor pereți interiori din gips-carton pentru compartimentarea spațiului existent.

La parter se propune amenajarea următoarelor funcțiuni: sală de mese, bucătărie, oficiu, spălător, hol acces, grup sanitar, iar la subsol: spații pentru depozitare, spații pentru refrigerare și congelare, hol, vestiar și grup sanitar personal.

Având în vedere că lucrările solicitate de beneficiar se realizează local, la nivelul subsolului și parterului spațiului cu suprafața totală de 168,08mp, se analizează posibilitatea amenajării fără a afecta structura de rezistență a blocului A2.


Denumire proiect: Expertiză tehnică a spațiului cu SMi|S = 164,96mp, respectiv S|M,u = l68,08mp, Parter+Subsol, destinat pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistență socială în cadrul Centrului Social-Comunitar Ferentari

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București

Faza: E.T.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 cu sediul în strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București

Ca urmare a schimbării de destinație din spații comerciale în spațiu pentru servicii de furnizare a unei mese calde copiilor asistați social, toate instalațiile vor fi dimensionate funcție de numărul de utilizatori, de tipul și de consumul echipamentelor cu care se vor dota bucătăria și spațiile de depozitare. Execuția instalațiilor noi se va face pe baza proiectelor pe specialități (apă-canal, electrice, gaze naturale, încălzire, ventilație-climatizare, curenți slabi) întocmite de către proiectanți autorizați și verificate de către verificatori de proiecte atestați.

 • V. DEFINIREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE ȘI A FACTORILOR DE ÎNCREDERE


  Conform normativului PI00-3/2008 în vederea selectării metodei de calcul și a: valorilor potrivite ale factorilor de încredere, se definesc următoarele niveluri de cunoaș^^'V

  KL1: Cunoaștere limitată

  KL2: Cunoaștere normală

  KL3: Cunoaștere completă

  Nivelul de cunoaștere se stabilește în funcție de:

  - Geometria structurii', dimensiunile de ansamblu ale structurii,^dimensiunile elementelor4

structurale, precum și ale elementelor nestructurale care afectează răspunsttWructural s_au siguranța

- Alcătuirea elementelor structurale și nestructurale, incluzând canț^tna. și detalierea armăturii în elementele de beton armat, detalierea și îmbinările elementelor de oțel, legăturile planșeelor cu structura de rezistență verticală, natura elementelor utilizate și modul de umplere a rosturilor cu mortar la zidării, tipul și materialele componentelor nestructurale, prinderile acestora etc.;

- Materialele utilizate în structură și în componentele nestructurale, respectiv proprietățile mecanice ale materialelor beton, oțel, zidărie, lemn, după caz.

Nivelul de cunoaștere realizat determină metoda de calcul permisă și valorile factorilor de încredere (CF).

Modul de stabilire a metodelor de calcul și a factorilor de încredere este precizat în tab. 4.1. P100-3/2008.

Se consideră KL1 - cunoaștere limitată care corespunde următoarei stări de cunoaștere:

 • - geometria structurii', configurația de ansamblu a structurii și dimensiunile elementelor structurale sunt cunoscute din relevee;

 • - alcătuirea de detaliu a structurii', nu se dispune de proiectul de execuție inițial al structurii clădirii. S-au conceput detalii plecând de la practica obișnuită din perioada realizării construcției și s-au făcut sondaje în câteva dintre elementele considerate critice;

 • - informații despre materialele', nu se dispune de informații directe referitoare la caracteristicile materialelor de construcție. S-au ales valori în acord cu documentele normative din perioada realizării clădirii, asociate cu teste limitate în teren în elementele considerate critice (esențiale) pentru structură.

Informațiile culese sunt suficiente pentru întocmirea verificărilor locale ale capacității elementelor și pentru construirea unui model de calcul al structurii.

Factorul de încredere CF = 1,35 corespunzător KL1.

Categorii de evaluare seismică

Evaluarea calitativă urmărește stabilirea măsurii în care regulile de conformare generală a structurii și de detaliere a elementelor structurale și nestructurale sunt respectate.

Studiind releveul întocmit pentru construcția existentă și din observațiile făcute la fața locului, din punct de vedere al alcătuirii constructive și de detaliu s-au făcut aprecieri globale, calitative, privind capacitatea sistemului structural de a rezista la acțiuni seismic și s-au semnalat o serie de

rnuiEClAKE, VERIFICARE Șl EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCȚII S.C. EXPROIECT S.R.L. lăți


tel. 0744525490, e-mail: exproiect@gmail.com

Contract nr.; 8663/23.05.2018


Proiect nr.: 1422/23.05.2018

Denumire proiect: Expertiză tehnică a spațiului cu Sotm = 164,96mp, respectiv Stwau = 168,08mp, Parter+Subsol, destinat pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistență socială în cadrul

Centrului Social-Comunitar Ferentari

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București

Faza: E.T.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 cu sediul în strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București

deficiențe față de normativele în vigoare pentru evaluarea construcțiilor existente: P100-1/2006, CR6-2006, NP007-1997, NP005-2003 și NP112-2014.

Principalele componente ale evaluării calitative privesc următoarele categorii de condiții:

 • - privind traseul încărcărilor

 • - privind redundanța

 • - privind configurația clădirii

 • - privind interacțiunea structurii cu alte construcții sau elemente

 • - referitoare la componentele nestructurale

 • - de alcătuire specifice diferitelor categorii de structuri

 • - pentru diafragmele orizontale ale clădirilor

 • - privind infrastructura și terenul de fundare

 • VI. METODOLOGIA DE EVALUARE SEISMICĂ A STRUCTURII

Conform codului PI00-3/2008 alegerea metodologiilor de evaluare se face pe baza următoarelor criterii:

 • - cunoștințele tehnice în perioada execuției construcției;

 • - complexitatea clădirii, în special din punct de vedere structural, definită de proporții (deschideri, înălțime), regularitate etc.;

 • - datele disponibile pentru întocmirea evaluării (nivelul de cunoaștere);

 • - funcțiunea, importanța și valoarea clădirii;

 • - condițiile privind hazardul seismic pe amplasament; valorile acccl^^el" Iseișxiri^e' proiectare, ag, condițiile locale de teren;


 • - tipul sistemului structural;

 • - nivelul de performanță stabilit pentru clădire.

Se prevăd trei metodologii de evaluare:

Metodologia de nivel 1 - metodologie simplificată;

Metodologia de nivel 2 - metodologie de tip curent pentru construcțiil8^bișndite.de. orice tip;

Metodologia de nivel 3 - utilizează metode de calcul neliniar și septică la «-ednstrhcțîi complexe sau de o importanță deosebită, în cazul în care se dispune de datele necesare,;

Argumentarea alegerii metodologiei privind investigarea structurii de rezistență

Pentru construcția care face obiectul prezentei expertize tehnice spațiul cu Stotaiă = 168,08mp, S+P, situate în Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București se alege metodologia de nivel 2 care implică următoarele metode de evaluare:

 • - evaluarea gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică Ri

 • - evaluarea gradului stării de afectare structurală R2

 • - evaluarea gradului de asigurare structurală seismică R3 de nivel 2

 • VII. EVALUAREA CALITATIVĂ A CONSTRUCȚIEI

Evaluarea calitativă detaliată pentru metodologia de nivel 2 - conform PI00-3/2008- tabel B.2 Tabelul 1. Evaluarea gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică Ri

Criteriu

Criteriul este îndeplinit

Criteriul nu este îndeplinit

Neîndeplinire moderată

Neîndeplinire majoră

(i) Condiții privind configurația structurii

Punctaj maxim: 50 puncte

 • • Traseul încărcărilor este continuu

 • • Sistemul este redundant (sistemul are suficiente legături pentru a avea stabilitate laterală și

50

30-49

0-29

Denumire proiect: Expertiza tehnică a spațiului cu Sumj = 164,96mp, respectiv StM,iă = 168,08mp, Parter+Subsol, destinat pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistență socială în cadrul Centrului Social-Comunitar Ferentari

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București

Faza: E.T.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 cu sediul în strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București

suficiente zone plastice

 • • Nu există niveluri slabe rezistenței

 • • Nu există niveluri flexi

 • • Nu există modificări in dimensiunilor în plan a la nivel la nivel

 • • Nu există discontinuită elementele verticale sui fundație)

 • • Nu există diferențe într mari de 50 %

 • • Efectele de torsiune de

 • • Infrastructura (fundațiil transmită la teren forțe

potențiale)

din punct de vedere al

riile

iportante ale

le sistemului structural de

ți pe verticală (toate rit continue până la

e masele de nivel mai

ansamblu sunt moderate e) este în măsură să e verticale și orizontale

Punctaj total realizat

Spațiu social (S+P)

40

Bloc A2 (S+P+3E)

20

(ii) Condiții privind interacțiunile structurii

Punctaj maxim: 10 puncte

 • • Distanțele până la clădirile vecine depășesc dimensiunea minimă de rost, conform P100-1/2006

 • • Planșeele intermediare (supantele) au o structură laterală proprie sau sunt ancorate adecvat de structura principală

 • • Pereții nestructurali sunt izolați (sau legați flexibil) de structură

 • • Nu există stâlpi captivi scurți

10

5-9

0-4

Punctaj total realizat

Spațiu social (S+P)

7

Bloc (S+P+3E)

5

(iii) Condiții privind alcătuirea (armarea) elementelor structurale

Punctaj maxim: 30 puncte f 7

Structuri tip cadru de beton armat

 • • Ierarhizarea rezistențelor elementelor structurale asigură dezvoltarea unui mecanism favorabil de disipare a energiei seismice: la fiecare nod suma momentelor capabile ale stâlpilor este mai mare decât suma momentelor capabile ale grinzilor

 • • încărcarea axială de compresiune a stâlpilor este moderată: Vd < 0,65

 • • în structură nu există stâlpi scurți: raportul între înălțimea secțiunii și înălțimea liberă a stâlpului este < 0,30

 • • Rezistența la forța tăietoare a nodului este suficientă pentru a se putea mobiliza rezistența la încovoiere la extremitățile grinzilor și stâlpilor

 • • Innădirile armăturilor în stâlpi se dezvoltă pe 40 diametre, cu etrieri la distanța 10 diametre pe zona de înnădire

 • • Innădirile armăturilor din grinzi se realizează în afara zonelor critice

 • • Etrierii în stâlpi sunt dispuși astfel încât fiecare bară verticală se află în colțul unui etrier (agrafe)

 • • Distanțele între etrieri în zonele critice ale

30

Iftx »   / c

IN foto f

%

20-29

â vi             j :

A '

*     A/ -

F + '

0-19I-KUIH IARE, VERIFICARE ȘI EXPERTIZARE IN CONSTRUCȚII S.C. EXPROIECT S.R.L. Iași tel. 0744525490, e-mail: exproiect@gtnail.com

Contract nr.: 8663/23.05.2018

Proiect nr.: 1422/23.05.2018

Denumire proiect: Expertiză tehnică a spațiului cu Sn,m = 164,96mp, respectiv SM,a = 168,08mp, Parter+Subsol, destinat pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistentă socială în cadrul

Centrului Social-Comunitar Ferentari

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București

Faza: E.T.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 cu sediul în strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București

stâlpilor nu depășesc 10 diametre, iar în restul stâlpului 1/4 din latură

 • • Distanțele între etrieri în zonele plastice ale grinzilor nu depășesc 12 diametre și 1/2 din lățimea grinzii

 • • Armarea transversală a nodurilor este cel puțin cea necesară în zonele critice ale stâlpilor

 • • Rezistența grinzilor la momente pozitive pe reazeme este cel puțin 30% din rezistența la momente negative în aceeași secțiune

 • • La partea superioară a grinzilor sunt prevăzute cel puțin 2 bare continue (neîntrerupte în deschidere)

Punctaj total realizat

Spațiu social (S+P)

20

Bloc A2 (S+P+3E)

10

(iv) Condiții referitoare

a planșee

Punctaj maxim:

10 puncte

 • • Placa planșeelor cu o grosime >100 mm este realizată din beton armat monolit sau din predale prefabricate cu o suprabetonare adecvată

 • • Armăturile centurilor și armăturile distribuite în placă asigură rezistența necesară la încovoiere și forța tăietoare pentru forțele seismice aplicate în planul planșeului

 • • Forțele seismice din planul planșeului pot fi transmise la elementele structurii verticale (pereți, cadre) prin eforturi de lunecare și compresiune în beton, și/sau prin conectori și colectori din armături cu secțiune suficientă

 • • Golurile în planșeu simt bordate cu armături suficiente, ancorate adecvat

10

6-9

0-5

A l        ..

Punctaj total realizat

Spațiu social (S+P)

io             .....

Bloc (S+P+3E)

5

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor     J        v jXx \

Spațiu social (S+P)

Ri Z77          j Nt^5O74 j

Bloc A2 (S+P+3E)

Ri = 40 puncte                    /

<■51. • VIII. EVALUAREA STĂRII DE DEGRADARE A CONSTRUCȚIEI+v/

Clădirea situată în Calea Ferentari, nr. 72, Sector 5, București a fost construită în perioada 1948 - 1950 la standardele și cu materialele de construcții din acea perioadă.

La data proiectării (1948) structurii de rezistență erau în vigoare “Instrucțiunile provizorii pentru prevenirea deteriorării construcțiilor din cauza cutremurelor și pentru refacerea celor degradate” publicate în Monitorul Oficial nr. 15 din 19 ianuarie 1943.

Din anul execuției și până în prezent, construcția a suportat efectele a mai multor cutremure majore, respectiv: mai 1948 (magnitudine 6,3), martie 1977 (magnitudine 7,4), august 1986 (magnitudine 7,1) și mai 1990 (magnitudine 6,9).

în urma analizei ”in-situ” s-a constat că elementele structurale din beton armat nu prezintă degradări semnificative datorate acțiunii seismelor repetate suportate pe perioada exploatării.

La elementele structurale din beton armat (stâlpi, grinzi, planșee) se obsevă doar degradări la nivelul tencuielilor cauzate de infiltrațiile de apă din precipitații.

Nu s-a identificat niciun tip de consolidare structurală.De-a lungul timpului au fost executate doar lucrări de întreținere și reparații curente.                                                            .

Denumire proiect: Expertiză tehnică a spațiului cu Sntut = 164,96mp, respectiv = 168,08mp, Parter+Șubsol, destinat pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistentă socială în cadrul Centrului Social-Comunitar Ferentari

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București                                       / J

Faza: E.T.                                                                                      ly

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 cu sediul în strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București

în urma analizei vizuale se constată o serie de degradări ale componentelor nestructurale-.

Pereți și finisaje

 • - fisuri în pereții nestructurali;

 • - tencuială degradată și exfoliată, desprinderi locale a tencuielilor la nivelul pereților;

 • - pardoseală degradată;

 • - tâmplăria metalică de pe fațada principală este deteriorată și lipsește sticla;

 • - tencuială puternic degradată la aticul de la fațada principală;

 • - șorțurile de tablă zincată de la atice sunt corodate;

 • - tencuiala de pe fațada posterioară este afectată de intemperii și degradată biologic;

 • - șarpantă într-o singură apă are panta foarte mică ceea ce a cauzat deteriorarea acoperișului și infiltrații la interiorul clădirii;

 • - învelitoarea de tablă zincată este puternic afectată de coroziune;

 • - șorțuri de tablă improvizate la rostul dintre clădirea S+P și blocul A2;

 • - burlanele și jgheaburile sunt degradate;

 • - igrasie la interior și finisaje puternic deteriorate (tencuială căzută, zugrăveli degradate);

 • - trotuare parțial deteriorate, fisurate, local în contrapantă, cu lipsă etanșeitate trotuar-clădire.

Instalații

 • - instalațiile (sanitare și de gaze) sunt complet deteriorate și scoase din uz;

 • - țevile sunt afectate de coroziune;

 • - instalația electrică nu funcționează;

 • - obiectele sanitare sunt deteriorate.

 • - racordul existent pentru instalația de alimentare cu gaze naturale este dezafectat.

Evaluarea stării de degradare a elementelor structurale se face pe baza punctajului dat în conform tabel B.3, P100-3/2008 pentru diferitele tipuri de degradare identificate Tabelul 2 - Starea de degradare a elementelor structurale


Criteriu


Criteriul este îndeplinit

Criteriul nu este îndeplinit

Neîndeplinire moderată

Neîndeplinire majoră


(i) Degradări produse de acțiunea cutremuruluiFisuri și deformații remanente în zonele critice (zonele plastice) ale stâlpilor, pereților și grinzilor Fracturi și fisuri remanente înclinate produse de forța tăietoare în grinzi Fracturi și fisuri longitudinale deschise în stâlpi și/sau pereți produse de eforturi de compresiune. Fracturi sau fisuri înclinate produse de forța tăietoare în stâlpi și/sau pereți

Fisuri de forfecare produse de lunecarea armăturilor în noduri Cedarea ancorajelor și înnădirilor barelor de armătură

Fisurarea pronunțată a planșeelor Degradări ale fundațiilor sau terenului de fundare

Denumire proiect: Expertiză tehnică a spațiului cu Sutiu ~ 164,96mp, respectiv Smtni - 168,08mp, Parter+Subsol, destinat pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistență socială în cadrul

Centrului Social-Comunitar Ferentari

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector S, București

Faza: E.T.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 cu sediul în strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București


Punctaj total realizat

Spațiu social (S+P)

39

Bloc A2 (S+P+3E)

17

(ii) Degradări produse de încărcările verticale

Punctaj maxim: 20 puncte

 • • Fisuri și degradări în grinzi și plăcile planșeelor

 • • Fisuri și degradări în stâlpi și pereți

20

11 - 19

0-10

Punctaj total realizat

Spațiu social (S+P)

13

Bloc A2 (S+P+3E)

10

(iii) Degradări produse de încărcarea cu deformații (tasarea reazemelor, contracții, acțiunea temperaturii, curgerea lentă a betonului)

Punctaj maxim: 10 puncte

10

6-9

1 -5

Punctaj total realizat

Spațiu social (S+P)

9

Bloc A2 (S+P+3E)

7

(iv) Degradări produse de 0 execuție defectuoasă (beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.)

Punctaj maxim: 10 puncte

10

6-9

1-5

Punctaj total realizat

Spațiu social (S+P)

9

Bloc A2 (S+P+3E)

6

(v) Degradări produse de faeton de mediu: îngheț-dezgheț, agenți corozivi chimici sau biologici etc., asupra:

 • - betonului

 • - armăturii de oțel (inclusiv asupra proprietăților de aderență ale acesteia)

Punctaj maxim: 10 puncte

10

6-9

1-5

Punctaj total realizat

Spațiu social (S+P)

Bloc A2 (S+P+3E)

4

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor

ÎQ /ST " "

Spațiu social (S+P)

R2 = 78 puncte y

Bloc A2 (S+P+3E)

R2 - 44 puncteIX. METODE DE CALCUL SPECIFICE

Evaluarea gradului de asigurare structurală seismică R3 (metodologia de nivel 2)

Gradul de asigurare structurală seismică R3, care reprezintă raportul între capacitatea cerința structurală seismică, conform sintezei de calcul a rezultat:

•s


Spațiu social (S+P):

Bloc A2 (S+P+3E):


R-3, longitudinal (X)   0,731

R-3, transversal (Y) 0,756


> Rmin ~ 0,65 conform PI00-3/2008


R3 - 0,361< Rmin = 0,65 conform PI00-3/2008


în anul 1993 clădirile bloc 20 și bloc A2 au fost expertizate tehnic și încadrate în categoria de urgență U2 din punct de vedere al riscului seismic (conform PI00-92).

Factorii de comportare pentru elemente structurale în metodologia de nivel 2

Valorile factorilor de comportare pentru verificarea elementelor structurale, funcție de modul potențial de rupere, ductil sau mai puțin ductil, sunt date în tabelul 3.

Denumire proiect: Expertiză tehnică a spațiului cu S,u,s = 164,96mp, respectiv Swuu = 168,08mp, Parter+Subsol, destinat pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistență socială în cadrul Centrului Social-Comunitar Ferentari

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București

Faza: E.T.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 cu sediul în strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București

Elementele structurale considerate în tabelul B.4 sunt acelea care își ating capacitatea la încovoiere, după curgerea armăturilor întinse.


Tabelul 3. Valorile factorului de comportare q - conform tabel B.4, P100-3/2008

Element structural

Q

Valoare q aleasă

Grinzi

Comportare ductilă

(p-p’)/pmax 0; VEd < Q.1bdfad

8

(p-p’)/pmax 0;

VEd < 2.0bdfcld

4

4

(p-p’)/pmax 0,5; VEd < Wbdfad

4

(p-p’)/pmax £ 0,5;      < 2fibdfctd

3

Comportare neductilă

2,5

Stâlpi

Comportare ductilă

u < 0,20

6

o > 0,45

3

4

Comportare neductilă

o < 0,20

3

u > 0,45

2

unde:p - procentul de armare al armăturii întinse p’- procentul de armare al armăturii comprimate pmax - procentul de armare maxim (corespunzător puncfitltitM^balanș) Ud - forța axială adimensionalizată                           ' ■;        ’

- înălțimea adimensionalizată a zonei comprimate

VEd - forța tăietoare de proiectare

d - înălțimea efectivă (utilă) a secțiunii elementului fcld - rezistența de proiectare la întindere a betonului

X. ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIEI ÎN CLASE DE RISC SEISMIC

Pe baza rezultatelor evaluării calitative și a evaluării prin calcul se stabilește vulnerabilitatea construcției în ansamblu și a părților acesteia, în raport cu cutremurul de proiectare și clasa de importanță-expunere la cutremur, respectiv, riscul seismic, ca indicator al efectelor probabile ale cutremurelor caracteristice amplasamentului asupra construcției analizate.

Stabilirea riscului seismic pentru o construcție se face prin încadrarea acesteia într-una din cele patru clase de risc conform normativului PI00-3/2008.

Clasa Rs I - construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime;

Clasa Rs II - construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă;

Clasa Rs III - construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante;

Paoiffia 14 /


Denumire proiect: Expertiză tehnică a spațiului cu S„Oi5 = 164,96mp, respectiv SlmnlI = 168,08mp, Parter+Subsol, destinat pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistență socială în cadrul Centrului Social-Comunitar Ferentari

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București Faza: E.T.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 cu sediul tn strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București

Clasa Rs IV - corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.

Cuantificarea indicatorilor seismici și încadrarea în clase de risc seismic. Valori limită ale claselor de risc seismic


Tabelul 4. Valori ale indicatorului Rj asociate claselor de risc seismic

Clădire

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori Rț (%);

<30

31-60

61-90

91-100

Valori Rț (%) si clase de risc seismic rezultate

Spațiu social (S+P)

77 - RsIII

Bloc A2 (S+P+3E)

40 - RsII


Tabelul 5 Valori ale indicatorului R2 asociate claselor de risc seismic

Clădire

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori R2(%);

<40

41-70

71-90

91-100

Valori R2 (%) si clase de risc seismic rezultate

Spațiu social (S+P)

78 - RsIII

Bloc A2 (S+P+3E)

44 - RsII


Tabelul 6 Valori ale indicatorului R3 asociate claselor de risc seismic

Clădire

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori R3 (%); Rmin = 0.65

<35

36-65

66-90      91-100

Valori R3 (%) si clase de risc seismic rezultate..

Spațiu social (S+P)

73,1 - RsIII

Bloc A2 (S+P+3E)

36,1 - RsII

/Zzi V-


Calcului structural seismic și verificări globale de siguranță //LV / WÂ ’ 6

Evaluarea prin calcul este prezentată în breviarul de calcul anexat prez^tp^ K.

k


expertiză tehnică.                                                        tL '

Evaluarea indicatorilor seismici

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic^ categorii de condiții care fac obiectul investigațiilor și analizelor efectuate în cadru! evaluării;

Pentru orientarea în stabilirea deciziei finale privitoare la siguranța structurii (inclusiv în ceea ce privește încadrarea în clasa de risc a construcției) și la lucrările de intervenție necesare, măsura în care cele trei categorii de condiții sunt îndeplinite este cuantificată prin intermediul a trei indicatori, care sunt:

 • - Ri - gradul de îndeplinire a condițiilor de conformare structurală și alcătuire a elementelor structurale și a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acțiunii seismice;

 • - R2 - gradul de afectare structurală, reprezintă o măsură a degradărilor structurale produse de acțiunea seismică și de alte cauze;• jxwir.vi iiM., vLKiricAKJL Șl IsXFEK 11ZARE IN CONSTRUCȚII S.C. EXPROIECT S.R.L. Iași tel. 0744525490, e-mail: exproiect@gmail.com Contract nr.: 8663/23.05.2018

Proiect nr.: 1422/23.05.2018

Denumire proiect: Expertiz# tehnici a spațiului cu S„,nă = 164,96mp, respectiv StMaij - 168,08mp, Parter+Subsol, destinat pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistență socială in cadrul

Centrului Social-Comunitar Ferentari

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București

Faza: E.T.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 cu sediul în strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București

- R3 - gradul de asigurare structurală seismică, reprezintă raportul între capacitatea și cerința structurală seismică.

Valorile celor trei indicatori se asociază cu o anumită clasă de risc și în stabilirea concluziei finale privind răspunsul seismic așteptat, precum și în stabilirea deciziei de intervenție.

Stabilirea indicatorilor Rl; R2 și R3

Indicatorul Rț în baza punctajului atribuit (tabel 1) are valorile:

 • •  Spațiu social (S+P): Rț = 77 asociat clasei RsIII

 • •  Bloc A2 (S+P+3E) Rț = 40 asociat clasei RsII

Indicatorul R2 în baza punctajului atribuit (tabel 2) are valorile:

 • •  Spațiu social (S+P): R2 = 78 asociat clasei RsIII

 • •  Bloc A2 (S+P+3E) R2 - 44 asociat clasei RsII

Indicatorul R3 în baza punctajului atribuit (conform sintezei notelor de calcul) are valorile:

 • •  Spațiu social (S+P): R3 = 73,1 asociat clasei RsIII

 • •  Bloc A2 (S+P+3E) R3 - 36,1 asociat clasei RsII

Evaluarea seismică efectivă a structurii de rezistență a clădirii existente

Gradul de asigurare structurală seismică R3, care reprezintă raportul între capacitatea și cerința structurală seismică, conform sintezei de calcul a rezultat:

Spațiu social (S+P): R3, longitudinal (X) = 0,731


R3, transversal (Y)   0,756

Bloc A2 (S+P+3E):       R3 = 0,361< Rmin = 0,65 conform PI00-3<S

Stabilirea clasei de risc seismic

Construcția existentă care face obiectul prezentei expe

Stotală = luojuomp, DTr, situata iu t^atca rcrcntari, nr. /z, muc zv, oector1®, Ductmeșu se încaoreaza.*/ în clasa de risc seismic Rs III din care fac parte construcțiile care sub^fectul cutjMmufuluL dd proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ sigiifanțasstiructdrală, dăr la care degradările nestructurale pot fi importante.                               vL-’

Construcția existentă - bloc A2 se încadrează în clasa de risc seismic Rs II din care fac parte construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

 • XI. SOLUȚIA DE INTERVENȚIE STRUCTURALĂ ȘI CONSTRUCTIVĂ

  c.V.

  î’l

  - ?•


  ---------- x--------- —spațiul/ cu|

  168,08mp, S+P, situată în Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector’®, București se încadrează

  ... .... ..----------------------


Pentru asigurarea capacității portante a construcției existente spațiu social S+P, pentru satisfacerea a cerinței de rezistență și stabilitate, precum și pentru modernizarea și punerea în siguranța a instalațiilor aferente sunt necesare următoarele măsuri de intervenții'.

VARIANTA MINIMALĂ:

 • - desfacerea integrală a tencuielilor, atât la interior cât și Ia exterior;

 • - reparații locale a betonului degradat din elementele structurale (stâlpi, grinzi, planșee) cu mortare structurale speciale pe bază de ciment (mortar adeziv bicomponent) și plombe din beton;

 • - consolidarea fisurilor din elementele din beton prin injectare cu rășină epoxidică bicomponentă (dacă acestea vor fi identificate după desfacerea tencuielilor degradate);

 • - remedierea defectelor și degradărilor din elementele de beton armat existente (stâlpi, grinzi, Planșee);

Denumire proiect: Expertiză tehnică a spațiului cu SuUU = 164,96mp, respectiv SM,u = 168,08mp, Parter+Subsol, destinat pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistență socială în cadrul         ,

Centrului Social-Comunitar Ferentari

11L Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București

=> Faza: E.T.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 cu sediul în strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București

bordarea golurilor în planșeul de peste subsol pentru trecerea conductelor de instalații la


grupurile sanitare propuse;

 • - consolidări locale ale pereților din zidărie prin injectarea fisurilor cu lapte de ciment, rețeserea, rezidirea zonelor cu fisuri/crăpături care constă în înlocuirea cărămizilor rupte și degradate, plombarea cu beton a crăpăturilor din zidărie care constă în eliminarea cărămizilor rupte și înlocuirea lor cu beton;

 • - hidroizolarea și termoizolarea pereților de subsol la fața exterioară, de la soclu până la fundații;

 • - refacerea plăcii suport pardoseală din subsol și realizarea unei termoizolații din polistiren extrudat sub aceasta;

 • - placarea pereților la exterior cu termosistem din polistiren expandat ignifugat în grosime de

  lOcm;


 • - dezafectarea integrală a structurii de rezistență a șarpantei și realizarea unui acoperiș de tip terasă cu straturi de hidroizolație și termoizolație din polistiren extrudat de 20cm grosime;

 • - refacerea tencuielilor, atât la interior cât și la exterior;

 • - refacerea finisajelor interioare și exterioare (tâmplărie, finisaje pereți, tavane și pardoseli);

 • - înlocuirea șorțurilor de tablă la atice;

 • - refacerea locală a trotuarelor degradate și realizarea unui cordon de bitum perimetral între soclu și clădire; realizarea unei rigole pentru colectarea apei din precipitații;

 • - executarea de compartimentări noi din pereți ușori (plăci de gips-carton);

 • - înlocuirea tâmplăriei fațadelor (din lemn și metal) cu tâmplării termoeficiente;

 • - înlocuirea instalațiilor aferente clădirii (sanitare, alimentare cu apă, canalizare, electrică,

termică și alimentare cu gaz), eventual curenți slabi (alarmă, antiefracție, avertizare incendiu) astfel încât acestea să corespundă standardelor și normativelor în vigoare, criterii]         opale, de


siguranță, de confort conform destinației propuse.

VARIANTA MAXIMALĂ:


Se vor aplica, obligatoriu toate măsurile de intervenții de Ia variapta minimala. A \

Adițional măsurilor de intervenții din varianta minimală se pronie qpnSSHdâfâM? stâlpilor și grinzilor din beton armat prin aplicarea de lamele din fibră de carbon pentruXcreșterea rezistenței Și ductilității acestor și sporirea capacității de preluare a momentelor încovoieloare și a forței .tăietoare.


REALIZAREA MĂSURILOR DE INTERVENȚII PROPUSE     ; ® ‘ 1-

Reparații locale a betonului degradat din elementele structurale (stâlpi, grinzi, planșee) cu mortare structurale speciale pe bază de ciment

Pentru zonele din elementele de beton armat care necesită refacerea acoperirii de beton peste armături se vor folosi mortare performante pe bază de ciment (microbetoane) cu caracteristici mecanice similare sau superioare betonului suport.

Protecția anticorozivă pentru armături (pasivizator) și puntea de aderență pentru beton (amorsă) se vor realiza pe bază de ciment Portland și va fi conform SR EN 1504-7:2006.

Mortarul monocomponent pe bază de ciment pentru reparații structurale, cu conținut de fibre sintetice de armare și adaos de inhibitori de coroziune, cu contracții reduse, va avea clasa de rezistență R4 conform SR EN 1504-3:2005.

Se procedează astfel:

 • - se decopertează tencuielile existente;

 • - stratul suport de beton se curăță de praf sau impurități cu mijloace manuale sau mecanice;

 • - se pregătește corespunzător stratul suport în vederea aplicării sistemului de mortare de reparații, prin buciardare, suflare cu aer comprimat, aspirare cu aspirator industrial și spălare cu jet Denumire proiect: Expertiză tehnică a spațiului cu Suliu = 164,96mp, respectiv SM,iS = 168,08mp, Parter+Subsol, destinat pentru dezvoltarea unor servicii de furnizare de hrană copiilor ce beneficiază de asistență socială în cadrul

Centrului Social-Comunitar Ferentari

Amplasament: Calea Ferentari, nr. 72, Bloc 20, Sector 5, București                                        (A 7

Faza: E.T.

Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5 cu sediul în strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, Sector 5, București

de apă;

 • - eventualele armături dezvelite se curăță temeinic uscat, prin tehnici abrazive cu peria de sârmă ori prin sablare sau umed, prin hidrosablare cu jet de apă de mare presiune; acestea nu trebuie să prezinte urme de praf, rugină sau exfolieri, agregate aderente ori neaderente sau pelicule de liant cimentos (mortar sau beton);

 • - după îndepărtarea segregărilor și a zonelor de beton deteriorat, suprafața betonului sănătos care va constitui suportul pentru mortarele de reparație se va umezi temein