Hotărârea nr. 30/2020

Hotărârea nr. 30/20.02.2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local sector 5

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare raportul de specialitate nr.3 174/14.02.2020 întocmit de către directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 5 prin care se propune aprobarea „ Planului anual de acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local sector 5„ ;

Ținând seama de avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice precum și Avizul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

In conformitate cu prevederile art. 1 18 din Legea nr. 292/201 1 a asistenței sociale coroborate cu ale art. 3 lit. “b” și art.5 din Anexa nr. I -Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului aprobat prin H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale O.M.M.J.S. nr. 1086/2018, privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 7) lit.(b), art. 139, alin.(l), art. 140 alin. 1), art. 166 alin. (2), lit.,, p„ și art. 243 alin. I) lit. (a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

ART.l.Se aprobă Planul anual de acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local sector 5, conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia .

ART.2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative-Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al sectorului 5 pentru anul 2020

Având în vedere prevederile din:

 • • Strategia națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014 - 2020, care își propune:

 • • să promoveze investiția în dezvoltarea și bunăstarea copilului, pe baza unei abordări holistice și integrate de către toate instituțiile și autoritățile statului, în condițiile respectării drepturilor copilului, satisfacerii nevoilor acestuia, precum și accesului universal la servicii;

 • • să devină elementul integrator al tuturor proceselor ce vizează întărirea reformelor structurale și de modernizare, care au impact asupra dezvoltării copiilor în România;

 • • să asigure coerența și consolidarea politicilor la nivel sectorial, între diferitele nivele și mecanisme de guvernanțâ, precum și concordanța acestora cu obiectivele stabilite în documentele europene;

 • • Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2014 -2020, care își propune:

 • • să crească gradul de ocupare a persoanelor sărace și vulnerabile prin programe de activare pe piața muncii;

 • • să crească sprijinul financiar pentru persoanelor cu venituri reduse, prin introducerea venitului minim de inserție și introducerea stimulentelor pro-activare;

 • • să promoveze incluziunea socială a comunităților marginalizate printr-o abordare integrată, concentrata asupra copiilor;

 • • să îmbunătățească funcționalitatea serviciilor sociale;

 • • să integreze beneficiile de asistență socială, serviciile sociale, serviciile de ocupare și alte servicii publice prin transformarea asistentului social într-un "integrator" cu o atribuție solidă de management de caz;

 • • să investească într-un sistem de e-asistență socială;

 • • să crească rolul economiei sociale;

 • • să consolideze mecanismele de coordonare, monitorizare și evaluare;

 • • Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice 2015 - 2020, care are ca scop să reducă

îmbătrânirea fizică prematură și, acolo unde este posibil, de a încuraja populația vârstnică să lucreze mai mult timp, de a continua să își aducă contribuția la societate prin activități civice și politice mult timp după pensionare și să aibă o viață independentă chiar și la vârste mai înaintate;

 • • Strategia națională “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2015 - 2020, care are ca obiective generale următoarele:

 • •  promovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;

 • • asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități în toate domeniile vieții;

 • •  eliminarea discriminării și asigurarea egalității pentru persoanele cu dizabilități;

 • • asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la un mediu de lucru deschis, incluziv și accesibil, atât în sectorul public cât și în cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creșterea ocupării pe piața muncii;

 • • promovarea educației și formării profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile și a învățării de-a lungul vieții pentru persoanele cu dizabilități;

 • • promovarea și protecția dreptului persoanelor cu dizabilități la condiții de trai decente pentru îmbunătățirea continuă a calității vieții lor;

 • • asigurarea accesului echitabil al persoanelor cu dizabilități la servicii și facilități de sănătate, de calitate, care acordă atenție problemelor specifice de gen, la un cost rezonabil și cât mai aproape posibil de comunitățile în care acestea trăiesc;

 • •  fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilități pe baza informațiilor și datelor statistice și de cercetare colectate din toate domeniile de activitate;

 • • Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018 - 2021, ale cărei obiective sunt:

 • • consolidarea cadrului legislativ din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice;

 • • dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin și protecție pentru victime;

 • • prevenirea violenței domestice și a recidivei acesteiea, precum și a violenței sexuale;

 • • monitorizarea și evaluarea activităților întreprinse, în vederea prevenirii și combaterii violenței domestice;

 • • Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților rome 2014 - 2020, al cărei scop este incluziunea socio-economică a cetățenilor români aparținând minorității rome la un nivel similar cu cel al restului populației și asigurarea de șanse egale prin inițierea și implementarea unor politici și programe publice în domenii precum: educația, formarea profesională și ocuparea forței de muncă, sănătatea, locuirea și mica infrastructură, cultura, infrastructura socială, prevenirea și combaterea discriminării;

 • ♦  Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • ♦ Strategia locală în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului din comunitatea locală Sector 5 pentru anii 2016 - 2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 132/29.11.2016;

 • ♦ Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 2019-2024, la nivelul Sectorului 5, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.336/10.12.2018,

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Sectorului 5 pe anul 2020 cuprinde:

 • • Capitolul I. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale;

 • • Capitolul II: Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente;

 • •  Capitolul III: Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale.

Capitolul I: Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

A. Servicii sociale existente la nivel local (2020)

Nr. crt.

Cod serviciu social

Denumire serviciu social

Capacitate

Grad de ocupare/nr. beneficiari

Buget estimat pe surse de finanțare pentru serviciile sociale existente

Buget local

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare

Alte surse

1

8790 CR-C-I

Complexul de servicii pentru protecția copilului - apartamente sociale de tip familial

32

26

2.241.040

2

8790 CR-C-I

Ansamblul rezidențial de tip familial “Sf. Maria”

33

25

2.304.980

3

8790 CR-C-I

Ansamblul rezidențial de tip familial “Sf. Nicolae”

24

21

2.062.350

4

8790 CR-C-II

Centrul de primire în regim de urgență “Cireșarii II”

50

23

3.483.480

___

___

5

8790 CR-C-III

Adăpostul de zi și de noapte pentru copiii străzii

30

11

2.850.970

___

6

8790 CR-C-I

Centrul rezidențial pentru copii cu dizabilități

30

17

4.550.310

___

7

8790 CR-VD

Complexul de servicii sociale pentru protecția victimelor violenței domestice

26

12

1.291.290

IO

8899 SIS-I

Serviciul de intervenție pentru copiii străzii

77

560.000

11

8899 SIS-I

Echipa mobila de intervenție pentru persoane aflate în situații de risc

1363

1.824.810

12

8790 SF-C

Compartimentul protecție tip familial

206

442.000

13

8790 SF-C

Serviciul asistență matemală

102

1.070.000

■■■

14

8790 SF-C

Asistenți matemali profesioniști

135

93

5.296.000

___

15

8790 CR-C-I

Centre rezidențiale/ Case de tip familial

18

4

288.000

16

8891 CZ-C-I

Creșa “Sf. Stelian”

120

147

4.739.240

214.436

17

8891 CZ-C-I

Creșa “Ariei și Aurora”

90

71

3.879.240

105.336

18

8891 CZ-C-I

Creșa “Sf. Andrei”

60

74

3.557.120

150.996

19

8790 CR-MC-I

Centrul matemal “Sf. Maria”

7 cupluri mama -copil

11

1.194.710

20

8891 CZ-C-II

Centrul de zi “Sf. Maria”

40

46

1.549.000

___

___

21

8891 CZ-C-III

Centrul de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilități

70

42

2.873.970

22

8891 CZ-C-II

Centrul de zi “Sf. Ana”

30

11

2.270.640

___

___

23

8891 CZ-C-II

Centrul de zi “George

Călinescu”

30

24

607.000

24

8891 CZ-C-II

Centrul de zi “Mihail

Sadoveanu”

30

13

323.000

25

8899 CZ-PN-V

Centrul social comunitar “Ferentari”

40

29

1.525.490

—-

26

8899 CZ-F-I

Centrul de zi pentru consiliere, sprijin și resurse pentru părinți și copii

30

6

607.360

27

8891 CZ-C-III

Centrul de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilități

60

54

2.557.000

28

8899 CZ-PN-V

Compartimentul asistență comunitară

434

169.000

29

8810 IV-II

îngrijitori la domiciliu

10

4

400.000

30

8899CZ-PN-V

Baia Publică Socială

4500 beneficiari

/lună

164

1.149.890

31

8899CZ-PN-V

Spălătoria Socială

2000 beneficiari

/lună

187

1.017.650

32

8790 CR-PFA-I

Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost

21

37

1.902.000

33

881OCZ-V-II

Clubul bunicilor Sector 5 -

Centru Comunitar

700.000

34

8810IV-IV

Asistenți personali

614

542

23.704.000

___

35

8899 SC-D-I

Asistenți personali profesioniști

10

0

0

___

36

8790 CR-D-I

Centre de îngrijire și asistență

37

2.530.000

37

8790 CR-D-II

Centre de recuperare și reabilitare

21

1.160.000

38

8790 CR-D-III

Centre de integrare prin terapie ocupațională

1

40.000

39

8899 CZ-D-I

Centre de zi

3

60.000

___

___

40

8810 IV IV

îngrijitori la domiciliu

10

2

410000

___

___

41

8790 CR-D-IV

Centre de pregătire pentru o viață independenta

7

400.000

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

Nr. crt.

Denumire serviciu social propus

Cod serviciu social

Categorie beneficiari

Capacitate necesară

Capacitate clădire/ spațiu necesar

m2

Resursa umană necesară (personal de specialitate, de îngrijire și asistență, personal gospodărie, întreținere reparații, deservire)

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi înființate

Justificare

Buget local

Buget de stat

Contrib. persoane benef.

Alte surse

Nr

beneficiari

Nr locuri

(în paturi)

1

Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii cu dizabilitâți

8899 CZ-F-I

Copii cu dizabilitâți și familia/ reprezentații legali ai acestora

30

Nu este cazul.

 • • suprafața imobilului

599 m2

 • • suprafața desfășurat ă 2.396 m2

8

110.000

Strategiei de a serviciilor la nivelul ua , b   _________

2

Centrul de zi pentru adolescenți

8899 CZ-F-I

Adolescenții din comunitatea locală a sectorului 5

30

Nu este cazul.

18

200.000

Conform : dezvoltare sociale

3

Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independenta

8899 CZ-C-VI

Copii și tineri aflați în evidența sistemului de protecție a copilului

30

Nu este cazul.

7

90.000

4

Centrul de

Recreere, Educație și Dezvoltare Personală pentru Copii

8891 CZ-C-II

Copii cu vârsta între 5 și 14 ani, care provin din familii defavorizare și părinții acestora

70

Nu este cazul.

Str. Munții Carpați nr.72

50

965.000

5

Locuință protejată (proiect “Venus”)

8790 CRDV-1II

Victimele violenței domestice

6

6

22.744

154.254

960.177

6

Centrul de zi pentru persoanele toxico-dependente

8899 CZ-AD-I

Consumatori de droguri injectabile cu efect psihoactiv

50

Nu este cazul.

7

Centrul multifuncțional pentru persoane vârstnice

8810 CZ-V-I

Persoanele vârstnice din comunitatea locală a Sectorului 5.

150

Nu este cazul.

• 677m2

50

17.215.670

Capitolul II: Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

 • 1. Revizuirea/actualizarea informațiilor care se publică în mediul on-line, referitor la:

 • • Strategia locală în domeniul asistenței sociale și protecției drepturilor copilului din comunitatea locală Sector 5 pentru anii 2016 - 2020;

 • • Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 2019-2024, la nivelul Sectorului 5;

 • • Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 5;

 • • Raportul anual de activitate al DGASPC Sector 5;

 • • Serviciile sociale disponibile la nivelul Sectorului 5, acordate de furnizori publici ori privați, cu care DGASPC Sector 5 colaborează;

 • 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi:

 • • informare, sensibilizare și conștientizare a populației cu ocazia unor zile precum 2 aprilie - Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, 5 iunie - Ziua împotriva violenței asupra copilului, 12 iunie - Ziua internațională împotriva exploatării copilului prin muncă, 3 decembrie - Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilitâți etc.;

 • • campanie de informare și prevenire a riscului consumului de substanțe adictive;

 • • campanie de informare și prevenire a violenței și comportamentului delicvent;

 • • campanii de sensibilizare în scopul creșterii calității vieții pentru copiii din familiile defavorizate.

 • 3. Telefonul Persoanei Aflată în Situație de Risc *5755, a cărui misiune este să primească sesizările cu privire la situațiile de risc în care se află persoane de pe raza sectorului 5 și să intervină prin oferirea unor servicii de harm reduction (schimb de seringi), asistență medicală primară, testare HIV sau alte infecții asociate consumului de droguri, la activități de prevenție antidrog, consiliere, informare și referire către servicii sociale specializate sau unități medicale de profil.

 • 4. Trimestrial, DGASPC Sector 5 va organiza întâlniri cu diverși furnizori de servicii sociale, din mediul public sau privat, cu organizații de voluntari, cu organizații ale persoanelor beneficiare de servicii sociale etc.

 • 5. Mesaje de interes public transmise prin presă:

Informarea permanentă a opiniei publice se va realiza prin emisiuni radio/TV, articole de presă, comunicate de presă sau note informative prin campanii de presă, prin organizarea de seminarii, conferințe și întâlniri, prin realizarea și difuzarea de materiale publicitare (broșuri, pliante, afișe, postere, buletin informative).

Capitolul III: Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

Propuneri de activități de formare profesionala continuă, în vederea creșterii performanței personalului/instruire:

Nr. crt.

Personal de specialitate

Nr. pers.

Buget estimat (lei)

A) Cursuri de perfecționare

1

Psiholog

5

2

Asistent social

2

3

Logoped

1

4

Educator

12

5

Instructor de educatie/ed.puericultor

13

6

Kinetoterapeut

2

7

Psihopedagog

1

8

Medic

2

9

Asistent medical generalist

3

10

Supraveghetor de noapte

7

11

Animator socio-educativ

1

12

TOTAL

49

68.600

B) Cursuri de calificare

1

Resp. RSVTI/Inspector

12

14.000

2

Electrician

1

450

3

Fochist

2

1.000

4

Candidați la funcția de asistent maternal profesionist

Instruire proprie

5

Candidați la funcția de asistent personal profesionist

44

6.

Infirmiera

20

22.000

7.

TOTAL

35

37.450

C) Sesiuni de instruire pentru :

1

Personalul din centre (administrative/tehnic)

30

3.300

2.

Personalul de specialitate

250

62.500

3

Asistenți matemali profesioniști

93

Instruire proprie

4

Asistenți personali

553

44

5

îngrijitori personae vârstnice

2

44

6

Voluntari

31

6.200

7.

TOTAL

949

72.000

D) Organizarea de intalniri de tip peer review (teme de interes):

Modalitati de dezvoltare familiala si psihosociala a copiilor aflati in dificultate din mediul familial

7

5.600

Elemente de psihologie a dezvoltării copilului relevante in situații de separare/divort

7

7.000

Alienarea copilului intre cunoaștere si intervenție

6

6.000

Calitatea serviciilor sociale de îngrijire si educație timpurie pentru copiii mici

50

12.500

Psihopedagogie speciala

5

“12.500

- TOTAL

75

43.600

E) Sesiuni de formare organizate prin programe de interes național

1

Angajați din aparatul propriu : Funcții conducere

5

7.500

2

Angajați din aparatul propriu : Funcții execuție

15

42.750

3

TOTAL

20

50.250

încheierea de contracte de supervizare profesionala/revizuirea fiselor de post in vederea asigurării coordonării profesionale sau incheierea de contracte de supervizare de servicii sociale:

Nr. crt.

Personal de specialitate

Nr. pers.

Buget estimat (lei)

1

Pentru asistenții sociali (cf. preved. art.3 alin.(5) si art. 17 din Legea nr. 466/2004 )

6

1.500

2

Pentru psihologi

8

3.200

3

Șef centru

3

3.000

17

7.700

TOTAL CHELTUIELI:

279.600