Hotărârea nr. 29/2020

Hotărârea nr. 29/20.02.2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare în anul 2020 a sprijinului pentru tratament balnear oferit vârstnicilor din Sectorul 5, în cadrul Programului ”Sănătate pentru Seniori”, derulat de către Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de acordare în anul 2020 a sprijinului pentru tratament balnear oferit vârstnicilor din Sectorul 5, în cadrul Programului „Sănătate pentru Seniori”, derulat de Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”

Având în vedere:

Raportul comun de specialitate întocmit de Complexul Multifuncțional „Sfântul Andrei” Sector 5 și de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” Sector 5, înregistrat cu nr. 239/13.02.2020;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 nr. 13957/14.02.2020;

Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice; Avizul Comisiei Protecție socială, Sănătate și Societate Civilă;

Luând în considerare prevederile H.C.L. Sector 5 nr. 339/10.02.2018 privind aprobarea programelor derulate în cadrul Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” Sector 5;

- în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit. c), art. 139 alin.(1), ari. 140 alin.( 1), art. 166, alin. 2, lit.’T’ și art. 243 alin. (I) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Regulamentul de acordare în anul 2020 a sprijinului pentru tratament balnear oferit vârstnicilor din Sectorul 5, în cadrul Programului „Sănătate pentru Seniori”, derulat de Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 - Sumele necesare cheltuielilor reprezentând tratamentul balnear, cazarea și masa beneficiarilor Programului „Sănătate pentru Seniori” vor fi alocate de la bugetul propriu al Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei”, iar cheltuielile privind deplasarea beneficiarilor și programele artistice și de divertisment vor fi asigurate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”.

Art.3- Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Complexul Multifuncțional „Sfântul Andrei”, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

SEMNEAZĂ,

PR5

ESCU



Nr.        /20.02.2020

Anexă la H.C.L. Sector 5 Nr. vf > /2O.( 12.2020

REGULAMENT

PRIVIND ÎNSCRIEREA, PARTICIPAREA ȘI DERULAREA PROGRAMULUI „SĂNĂTATE PENTRU SENIORI”

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prezentul regulament se aplică procedurii privind înscrierea și participarea gratuită la programul „Sănătate pentru Seniori" , desfășurată în perioada martie - iulie 2020;

Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru înscrierea și participarea la programul „Sănătate pentru Seniori", a persoanelor care au împlinit cel puțin 50 de ani, pensionari cu domiciliul sau reședința în Sectorul 5 al Municipiului București, organizat de către Primăria Sector 5 prin Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”-instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5;

Procedura de participare este nediscriminatorie, participanții eligibili fiind stabiliți în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” și ale prezentului regulament.

Art. 2. în înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • - Instituția publică - Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”;

 • - Beneficiari - solicitant (persoană de sex masculin sau feminin), cu vârsta de cel puțin 50 de ani, pensionari cu domiciliul/reședința pe raza Sectorului 5, care participă la programul „Sănătate pentru Seniori", în condițiile stabilite de prezentul regulament;

 • - Cerere tip - formular completat de solicitant, în vederea participării gratuite la programul „Sănătate pentru Seniori". Acesta este disponibil la Recepția Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” (situată în incinta Liberty Mall, Sos. Progresului nr. 151-171, Etaj I, Sector 5, București);

 • - Copie "conform cu originalul" - fotocopie simplă, pe care apare mențiunea „conform cu originalul ” și semnătura solicitantului. Nu este necesar ca această fotocopie să lîe legalizată de către un notar public;

 • - Adeverință medicală - adeverință medicală eliberată de către medicul de familie sau medicul generalist, care să specifice că „persoana este clinic sănătoasă pentru călătorie și pentru activități colective;

- Dovadă de venit - adeverință de salariu sau talon de pensie care să ateste faptul că beneficiarul 1

are un venit brut, din pensii sau salarii, mai mic sau cel mult egal cu 1.500 lei lunar și/sau tace parte dintr-o familie ale cărei venituri cumulate nu depășesc 3.000 lei/lună;

 • - Declarație pe propria răspundere că nu realizează venituri (dacă este cazul) - declarație pe propria răspundere completată la oficiul de înscriere, care să specifice faptul că solicitantul nu realizează venituri din pensii sau salarii;

 • - Programul „Sănătate pentru Seniori”- activitate socială care include: transport dus-întors cu autocarul, cazare și tratament pentru un sejur de 7 zile (6 nopți) în sanatorii balneare și de recuperare, a unui număr de maxim 400 de persoane, precum și oferirea unor programe cultural-artistice prin intermediul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” al Sectorului 5.

 • - Serie de participanți - grup de minimum 50 de persoane care participă în perioada martie- iulie 2020 la programul„ Sănătate pentru Seniori

Art. 3. Principiile care stau la baza înscrierii și participării Ia programul „Sănătate pentru Seniori”, sunt:

 • a)  transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii privind participarea programul „Sănătatepentru Seniori”',

 • b)  excluderea dublei participări - același solicitant nu poate participa de mai multe ori la acest proiect, pe toată perioada derulării programului programul „Sănătate pentru Seniori ” ;

 • c)  întâietate - Participarea solicitanților eligibili se va stabili în funcție de veniturile realizate și ordinea înscrierii, în limita locurilor disponibile pentru fiecare serie de participanți; vor avea prioritate pensionarii cu un venit mai mic sau egal cu 1.500 lei lunar.

CAPITOLUL II. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Art. 4. Condițiile cumulative pentru participarea gratuită la programul „Sănătate pentru Seniori” sunt:

Solicitantul are domiciliul sau reședința în Sectorul 5 de cel puțin 1 an înaintea datei de depunere a cererii de înscriere;

Solicitantul are vârsta de cel puțin 50 de ani, împliniți la data depunerii dosarului de înscriere;

Solicitantul este apt din punct de vedere medical pentru a putea face deplasarea cu autocarul; Solicitantul are o pensie mai mică sau cel mult egală cu 1.500 lei și/sau face parte dintr-o familie ale cărei venituri cumulate nu depășesc 3.000 lei/lună;

Solicitantul deține o recomandare emisă de medicul de familie prin care se recomandă efectuarea de tratamente balneare și de recuperare, în baza afecțiunilor stabilite de acesta.

CAPITOLUL III. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA

PROGRAMUL „SÂNÂTA TE PENTRU SENIORI"

Art. 5. înscrierea pentru participarea la programul „Sănătate pentru Seniori" - se va face prin depunerea unui dosar de înscriere la Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”, la recepția din incinta Liberty Mall, Sos. Progresului nr. 151-171, Etaj 1, Sector 5, București, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00-18:00.

înscrierea și participarea la programul „Sănătate pentru Seniori" se va efectua numai în limita locurilor disponibile.

Art. 6. Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 • - Act de identitate (solicitanții trebuie sa aibă vârsta minimă de 50 de ani și domiciliul stabil pe raza Sectorului 5 de cel puțin 1 an înaintea datei de depunere a cererii de înscriere;

 • - Talonul de pensie (prioritate în înscrierea în program o au persoanele cu un venit mai mic sau cel mult egal cu 1.500 Ici lunar, reprezentând venituri din pensie și/sau face parte dintr-o familie ale cărei venituri cumulate nu depășesc 3.000 lei/lună);

 • - Recomandarea de la medicul de familie pentru a efectua tratamente balneare, în baza afecțiunilor stabilite de acesta;

 • - Cerere-tip pentru înscrierea în program se completează la Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”, recepția din incinta Liberty Mall, Sos. Progresului nr. 151-171, Etaj 1, Sector 5.

Art. 7. Prin completarea cererii tip, respectiv depunerea dosarului, solicitantul își asumă disponibilitatea pentru participare la programul „Sănătate pentru Seniori" în intervalul de timp aferent seriei alese;

Notă: Organizatorul își rezervă dreptul de a primi dosare de înscriere pentru participare la programul „Sănătate pentru Seniori", doar în limita locurilor disponibile. Se vor primi numai dosarele de înscriere care au toate documentele solicitate, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 8. Selectarea solicitanților care beneficiază de participarea gratuită la programul „Sănătate pentru Seniori" , se va realiza având în vedere următoarele:

 • - Principiul selecției dosarelor de înscriere se bazează pe întâietatea depunerii dosarelor complete. Alocarea locurilor se va face în ordinea înscrierii, cu respectarea criteriului prevăzut la art. 4 lit. d) din prezentul Regulament;

 • - Solicitanții care depun dosarul complet de înscriere vor fi informați direct la depunerea acestuia, privind perioada și numărul seriei în care va avea loc participarea la programul „Sănătate pentru Seniori ”;

 • - Participarea la programul „Sănătate pentru Seniori”, se va face în baza înscrierilor prealabile, numai în limita locurilor disponibile pentru fiecare serie.

CAPITOLUL IV. PROCEDURA DE COMUNICARE A INFORMAȚIILOR CU PRIVIRE LA ÎNSCRIEREA, PARTICIPAREA ȘI DERULAREA PROGRAMULUI „SĂNĂTA TE PENTRU SENIORI”

Art. 9. Informările cu privire la înscrierea și/sau participarea solicitanților se vor face prin una sau mai multe dintre modalitățile precizate mai jos:

e-mail la adresa : cnisfandrei@,sector5.ro; web: www.cmsfandrei.ro.

apel telefonic la numerele de telefon;

direct la sediul Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei”, la recepția din incinta Liberty Mall, Sos. Progresului nr. 151-171, Etaj 1, Sector 5, București, Luni-Vineri, în intervalul orar 09:00-19:00, unde se pot depune dosarele de înscriere.

Informările din partea Centrului pentru Seniori al Municipiului București cu privire la înscrierea, participarea și derularea activităților aferente programului „Sănătate pentru Seniori”, se vor face prin una sau mai multe dintre modalitățile precizate mai jos:

comunicare directă la Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei”, recepția din incinta Liberty Mall, Sos. Progresului nr. 151-171, Etaj 1, Sector 5, București, Luni-Vineri, în intervalul orar 09:00-19:00;

 • - apel telefonic către solicitant/participant la numărul de telefon menționat în cererea tip;

 • - adresă scrisă trimisă prin e-mail sau poștă la adresa de domiciliu/reședință, menționată de solicitant în cererea tip.

Art. 10. Solicitanții selectați pentru participarea la programul „Sănătate pentru Seniori”, au obligația de a oferi datele de contact (număr telefon, nume și prenume) ale unei persoane apropiate (soț/soție/fiu/lîică etc.), care va fi contactată în caz de urgență majoră. Aceste date se vor menționa în cererea tip completată și depusă.

CAPITOLUL V. PROCEDURA DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL „SĂNĂTATE PENTRU SENIORI”

Art. 11. Procedura de îmbarcare și transport:

 • - Beneficiarul are obligația de a se prezenta în data, la ora și locul stabilit pentru îmbarcare, conform specificațiilor din prezentul Regulament;

 • - Toate plecările se vor efectua în conformitate cu Graficul plecărilor disponibil la sediul Complexului;

 • - în cazul constatării unor diferențe grave între starea de sănătate a participantului și specificațiile din adeverința medicală, își rezervă dreptul de a întrerupe participarea la tabără a persoanei în cauză și de a anunța organele competente;

 • - Opririle pe traseu se vor face doar în locuri special amenajate și doar la solicitarea reprezentantului de grup. Este obligatorie respectarea perioadelor alocate pauzelor;

 • - Pauzele de masă se vor face în mod organizat pe traseu, la solicitarea organizatorului;

 • - Bagajele voluminoase vor fi depozitate în mod obligatoriu în cala autocarului.

Art. 12. Pasagerilor li se interzice pe toată durata transportului în autocar:

 • - să distragă atenția șoferului de la conducerea mijlocului de transport în timpul deplasării; să transporte obiecte contondente, ascuțite și/sau de tăiat, arme de foc, substanțe otrăvitoare, explozive, toxice, ușor inflamabile, caustice și/sau rău mirositoare, precum și obiecte care ar putea murdări îmbrăcămintea altor pasageri și salonul mijlocului de transport;

 • - să fumeze și să consume băuturi alcoolice sau să călătorească în stare de ebrietate;

 • - să activeze mecanismele de deschidere și închidere a ușilor, în afara cazurilor de urgență;

 • - să folosească aparatura de avarie tară necesitate, în afara cazurilor excepționale;

 • - să blocheze, cu bagajele sale, trecerea și accesul spre ușile de intrare și de ieșire;

 • - să urce, să coboare, să țină deschise sau să forțeze ușile autovehiculului în timpul mersului;

 • - să arunce din vehicul orice obiecte;

 • - să recurgă la acte de violență asupra pasagerilor, șoferilor sau a altor persoane;

 • - să îi deranjeze pe ceilalți pasageri prin volumul ridicat al boxelor portabile, telefoanelor mobile sau prin tonul ridicat al vocii.

Art. 13. Pasagerii au obligația pe toată durata transportului în autocar:

 • - de a rămâne așezați pe scaun pe toată durata deplasării;

 • - de a purta centura de siguranță în timpul deplasării cu autocarul;

 • -  la popas să respecte:

 • i.   ora de întoarcere la autocar;

 • ii.  marcajele rutiere de traversare a drumurilor publice;

 • iii.  indicațiile coordonatorilor de autocar și ale voluntarilor coordonatori de grup;

 • iv. să nu se îndepărteze la distanțe mari, fără însoțitor, de la locul de staționare al autocarelor;

 • - de a manifesta un comportament politicos, respectuos și decent față de ceilalți pasageri;

 • - de a menține curățenia în autocar;

 • - de a prezenta agenților vamali documentele specifice trecerii punctului vamal;

 • - de a semna procesul-verbal la urcarea în autovehiculul de transport;

Art. 14. Pasagerii au dreptul pe toată durata transportului în autocar:

 • - de a fi informați cu privire la Drepturile și Obligațiile din prezentul regulament;

 • - de a avea loc rezervat pe scaun;

 • - de a avea spațiu asigurat depozitării bagajelor de cală și/sau de mână;

 • - de a fi informați din timp cu privire la locul, ora estimativă și durata popasului;

 • - de a avea parte de o călătorie în condiții optime și civilizate.

Art. 15. Procedura de cazare și normele de conduită

Pe toată perioada derulării programului, beneficiarii au obligația de a respecta următoarele măsuri:

 • A) Măsuri igicnico-sanitare

 • - Este interzisă păstrarea în camere a alimentelor perisabile;

 • - Obligativitatea păstrării curățeniei în camere și împrejurimi;

 • - Se interzice aruncarea altundeva decât în locuri special amenajate, a resturilor menajere,

semințe etc.;

 • - Folosirea corectă și civilizată a grupurilor sanitare;

 • - Respectarea igienei personale;

 • - Se interzice consumul de alimente de la vânzătorii neautorizați;

 • - Se interzice consumul de alimente alterate sau păstrate în condiții neadecvate.

B)   Măsuri privind circulația pe drumurile publice

 • - Se va circula numai pe trotuare sau zone special amenajate. Acolo unde nu există, circulația se va face pe partea stângă a drumului;

 • - Traversările se vor face numai prin locuri marcate sau pe la colțul străzii și numai după o atentă asigurare.

C)   Măsuri privind securitatea bunurilor personale

 • - Atât la plecarea din camere, cât și pe timp de noapte se controlează ușile pentru a fi bine închise;

 • - Se interzice introducerea în spațiile de cazare a persoanelor străine de grup;

 • - Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru obiectele pierdute sau furate.

D)   Măsuri privind P.S.I. (Prevenirea și Stingerea Incendiilor)

 • - Este interzis fumatul în toate spațiile publice închise, fumatul fiind permis numai în locurile special amenajate, semnalizate ca atare; Este interzisă folosirea surselor ce pot genera incendii;

 • - Se interzice folosirea neautorizată a instalațiilor electrice, prize, întrerupătoare, tablouri de siguranță, precum și folosirea unor instalații improvizate;

 • - Este interzisă încercarea de a remedia defecțiunile mobilierului, ale obiectelor sanitare, ale echipamentelor electrice și electronice din dotarea locației;

 • - Orice defecțiune apărută, se aduce la cunoștința coordonatorului de grup, respectiv a organizatorului.

E)   Măsuri privind participarea la excursiile organizate

- pe toată perioada excursiilor, participanților le este interzis să părăsească grupul, fără înștiințare și aprobare din partea organizatorului.

 • -  în cazul oricăror urgențe sau probleme, care afectează siguranța și/sau integritatea acestora și/sau a altor participanți, se anunță obligatoriu organizatorul.

 • - pe toată perioada derulării eventualelor excursii tematice se recomandă participanților, să aibă în permanență telefonul mobil cu aceștia, care să aibă baterie, credit și roaming activat pentru a putea efectua apeluri în caz de urgență.

 • - în cazul în care se constată lipsa oricăruia dintre participanți, este obligatoriu să se înștiințeze în cel mai scurt timp posibil organizatorului.

F)   Măsuri generale:

 • - Nu vor fi cazați în aceeași cameră participanți de sex opus, cu excepția familiilor (soț- soție, frate-soră);

 • - Participanții vor avea grijă să nu deterioreze bunurile aflate în dotarea hotelului (mobilier, aparatură, pereți etc.);

 • - Participanții nu vor deține și nu vor utiliza în perimetrul taberei obiecte care pot provoca degradarea spațiilor de cazare;

 • - In cazul în care participanții, în mod deliberat sau nu, produc daune unității de cazare, echipamentelor, altor persoane etc., se obligă să suporte integral costurile aferente. în cazul în care vinovății nu sunt depistați, întregul grup va suporta contravaloarea pagubelor menționate în procesul verbal;

 • - în cazul în care participanții manifestă un comportament neadecvat care perturbă liniștea

și buna desfășurare a taberei, se va da avertisment verbal sau scris. Acumularea a trei avertismente scrise, conduce la excluderea din program;

 • - La orice activitate din cadrul programului se interzice părăsirea grupului;

 • - în cazul semnalării oricăror probleme, participanții au obligația de a înștiința imediat organizatorul. Orice doleanță se va transmite organizatorului, aceștia fiind singurii în măsură să intervină operativ în vederea analizării și remedierii problemei semnalate;

 • - Beneficiarii au obligația de a informa organizatorului despre orice probleme sau cerințe speciale, probleme medicale, alergii sau regim alimentar, dacă este cazul;

G) Măsuri de siguranță

 • - Participanții nu vor deține sau folosi obiecte care pot pune în pericol sănătatea lor sau a altor persoane (artificii, explozibili, substanțe toxice, iritante sau obiecte contondente, tăioase etc.);

 • - Participanții nu vor deține sau consuma substanțe interzise (substanțe halucinogene, droguri etc.);

 • - Pe toată durata desfășurării taberei, participanții vor respecta întocmai regulile de siguranță prezentate de coordonatorii grupurilor;

 • - în excursii, participanții nu vor părăsi grupul și vor urma regulile indicate înainte de plecare și menționate în regulament;

 • - Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventualele îmbolnăviri ale participanților care se dovedesc că provin din consumarea unor alimente care nu fac parte din cele puse la dispoziție de către organizatori;

 • - Planul de meniu va fi disponibil în toate sălile de mese, iar participanții au obligația să îl consulte pentru a depista dacă alimentele servite, conțin ingrediente la care aceștia sunt alergici.

 • - Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventualele îmbolnăviri ale participanților care se dovedesc că provin din consumarea alimentelor consumate în cadrul celor trei mese oferite (mic dejun-prânz-cină), dacă se constată că participanții au consumat deliberat alimente la care au reacții alergice.

 • - Participanții nu își vor însuși obiecte care nu le aparțin. In cazul în care găsesc astfel de obiecte, vor anunța imediat organizatorul;

 • - Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau dispariția obiectelor participanților;

 • - Nu este permisă participarea cu animale de companie.

 • - Se recomandă ca toți participanții să dețină un telefon mobil cu roaming activat pe toată perioada derulării taberei.

CAPITOLUL VI. PROGRAMUL ACTIVITĂȚII

Art.16. Participanții se angajează să respecte integral programul de activități stabilit de organizator, în caz contrar, trebuie să anunțe coordonatorul de grup.

Art. 17. Participanții vor avea o atitudine respectuoasă față de toate persoanele înscrise în programul „Sănătate pentru Seniori " și nu vor deranja prin comportamentul lor pe ceilalți participanți;

Art. 18. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru accidentele cauzate de nerespectarea prezentului regulament;

CAPITOLUL VI. SANCȚIUNI

Art. 19. In cazul încălcării prezentelor norme de participare, se vor lua următoarele măsuri

 • a) atenționare verbală;

 • b) avertisment scris;

 • c) excludere din program a participantului (în cazul abaterilor grave și/sau primirii a trei avertismente scrise). în cazul excluderii din program, participantul se obligă să achite toate costurile ce decurg din înapoierea acestuia în București.

CAPITOLUL VII. FORȚA MAJORĂ

Art. 20. în cazul apariției unor evenimente de forță majoră, organizatorul nu își asumă întârzierile la cazare sau modificările aduse programului.

Art. 21. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe sau anula oricând derularea programului în cazul apariției unor evenimente de forță majoră care pot afecta buna derulare a programului „Sănătate pentru Seniori” sau siguranța participanților.

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 22. Prin înscriere, participantul declară expres că a citit, a înțeles și este de acord cu termenii și condițiile prezentului regulament și își asumă respectarea acestuia pe toată durata programul „Sănătate pentru Seniori” .

Art. 23. Completarea sau depunerea unor informații false în dosarul de înscriere la participarea la tabăra tematică se pedepsește în conformitate cu normele legislative în vigoare.

Art. 24. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru completarea unor informații false în oricare dintre documentele transmise.