Hotărârea nr. 27/2020

Hotărârea nr. 27/20.02.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de infrastructură, a Caietului de sarcini și a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

Strada Fabrica de Chirbrituri nr. 9-11, Sector 5, București

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiul București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de infrastructură, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București

Având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 nr. 13941/14.02.2020 privind apobarea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București și a documentației aferente delegării gestiunii serviciului public

Referatul de aprobare al Primarului înregistrat sub nr. 14017/14.02.2020;

Avizul Comisiei Bugert, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Avizul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

A

In conformitate cu prevederile:

O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Legea nr. 10/2020 pentru modificarea și completarea ordonanței guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), 166 alin. (2) lit. i) si art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă ca modalitate de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, gestiunea directă, în baza unui contract de delegare a gestiunii.

Art. 3 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă încredințarea gestiunii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură, operatorului S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A., societate având ca acționar principal Consiliul Local al Sectorului 5.

Art.6 Se aprobă Contractul cadru de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se împuternicește Primarul Sectorului 5 împreuna cu aparatul de specialitate al acestuia, să semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

Art. 8 Primarul Sectorului 5 al municipiului București și aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.»ȚĂ,

N LAZAROV


Nr.        /20.02.2020

Anexa 1 A Htl 4^ S             '

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind modalitatea de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București

v

Capitolul I.

PREZENTARE GENERALA

1.1. Denumirea studiului:

Studiului de oportunitate privind necesitatea serviciului si alegerea modalității de gestiune a SERVICIULUI PUBLIC de INFRASTUCTURA la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București

1.2. Autoritatea contractanta:

Sector 5 este persoana juridică de drept public, are patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină.

 • 1.3. Elaborator:

TAMUS EXPERT CONSULTING S.R.L.

1.4. Obiectul studiului.

Prezentul Studiu de Oportunitate analizeaza elementele tehnice, financiare si instituționale specifice in scopul identificării variantei optime de administrare si intretinere a drumurilor publice din aria teritoriala a Sectorului 5 al Municipiului București.

Obiectivul prezentului studiului de oportunitate il constituie fundamentarea gestionarii serviciului public dc infrastructura la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

Organizarea si funcționarea serviciilor de administrare a drumurilor publice locale, ca parte a domeniului public dc interes local, este reglementata de O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Această lege se completează cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, care constituie dreptul comun în materie.

Potrivit art. 2 lit. a din OG nr. 71/2002, serviciile de administrare a domeniului public sunt definite ca reprezentând „totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivi! legii, în administrarea altor servicii publice locale". Acestea sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local, având ca obiect, printre altele, și „construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane", conform art. 3 alin. 1 lit. a din OG nr. 71/2002.

Prezentul studiu de oportunitate are ca scop:

justificarea delegării de gestiune si stabilirea de repere oportune, menite sa asigure executarea unor lucrări de calitate, de care va beneficia populația din Sectorul 5 al Munic ipiului București;

fundamentarea necesității și oportunității de delegare a gestiunii unor activități edilitar gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public si privat in Sectorul 5 al Municipiului București;

prezentarea fezabilității opțiunii de delegare a gestiunii și a modului de tarifare a serviciului;

motivarea economica, sociala si de mediu a opțiunii alese de delegare a serviciului; identificarea si repartiția intre parti a riscurilor si/sau eliminarea acestora.

Conform OG nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările si completările ulterioare:

 • ■  Art. 10 alin. (1) - "Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se poate organiza în următoarele modalități:

 • a) gestiune directa;

 • b) gestiune delegată."

 • ■   Art. 11 - "(1) în cazul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale își asuma nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționarii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente.

(2) Gestiunea directa se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

 • a) compartimentele pentru administrarea domeniului public și privat, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, al consiliilor județene și/sau al Consiliului General al Municipiului București, după caz;

 • b) unul sau mai multe servicii publice, specializate și autorizate conform legii, având personalitate juridică și buget propriu, organizate în subordinea consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, a consiliilor județene și/sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.[...]".

 • ■   Art. 12 - ”în cazul gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor. Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabilește, după caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare” (la data 13-ian-2020 Art. 12 din capitolul II, secțiunea l modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 10/2020).

■ Art. 13 - "Pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat se aplică, după caz, prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele ale Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile actelor normative subsecvente emise în aplicarea acestora, cu respectarea cadrului legal național și al Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat și principiului minimei atingeri aduse concurenței” (la data 13-ian-2020 Art. 13 din capitolul II, secțiunea 1 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 10/2020).

Având in vedere prevederile OG nr. 71/2002, cu modificările si completările ulterioare, obiectivele Studiului de Oportunitate sunt următoarele:

 • -   Identificarea variantei optime de organizare a gestiunii serviciilor privind" [...] exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane", ca servicii de administrare a domeniului public: gestiune directa sau gestiune delegata;

 • -   Daca este cazul, identificarea variantei optime a contractului de delegare: contract de concesiune sau contract de achiziție publica.

Pentru atingerea acestor obiective, in cadrul prezentului document au fost parcurse următoarele etape:

S Analiza situației existente: technica, juridica, instituționala, financiara, socio-economica;

■A Definirea ariei de cuprindere a serviciilor de administrare si intretinere a drumurilor publice, a orizontului de timp si a cadrului financiar;

■A Analiza comparativa a soluțiilor de organizare a serviciilor de administrare si intretinere a drumurilor publice si identificarea variantei optime;

Analiza comparativa a soluțiilor de contractare a serviciilor de administrare si intretinere a drumurilor publice si identificarea variantei optime.

 • 1.5. Prezentarea Sectorului 5 al Municipiului București

1.5.1. Descriere generala.

Primăria sectorului 5 București, este subdiviziune a Municipiului București, situat în partea de sud-vest a Capitalei, în direcția orașelor Giurgiu și Alexandria, cu o suprafață de 29 km2 și o populație de aproximativ 271.600 de locuitori, sectorul 5 cuprinde una dintre cele mai importante zone istorice ale Bucureștiului. Se învecinează la nord cu sectoarele 1 și 3, la est cu sectorul 4, iar la vest cu sectorul 6. Pornind ca și celelalte sectoare din centrul apitalei, acesta conturează de asemenea o parte din desenul unei fiori cu șase petale care se deschid spre toate punctele cardinale ale orașului. Sectorul 5 cuprinde 6 cartiere: Cotroceni, 13 Septembrie, Rahova, Sălaj, Ferentari și Ghencea.

 • 1.5.2. Descrierea activității pentru care se face delegarea de gestiune. încadrarea in categorii funcționale a drumurilor si străzilor se face in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le indeplinesc.

Drumurile si străzile respectiv trotuarele, aleile, intersecțiile, piețele si alte drumuri de utilitate redusa aflate in intravilanul Sectorului 5 fac parte din proprietatea publică a Municipiului București, aflate in administrarea Consiliului Sector 5.

Străzile din localitățile urbane se clasifica in raport cu intensitatea traficului si cu funcțiile pe care le indeplinesc, necesitând asigurarea unor condiții specifice pentru circulația in siguranța si confort atat a pietonilor cat si a vehiculelor aflate in trafic. In conformitate cu legislația in domeniu clasificarea străzilor din Sectorul 5 se face după următorul criteriu:

 • a) străzi de categoria a- I - magistrale, care asigura preluarea fluxurilor majore ale orașului pe direcția drumului național se traversează orașul sau pe direcția principala de legătură cu acest drum;

 • b) străzi de categoria a-II - de legătură, care asigura circulația majora intre zonele funcționale si cele de locuit;

 • c) străzi de categoria a-III - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale si le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale;

 • d) străzi de categoria a-1 V - de folosința locala, care asigura accesul la locuințe si pentru servicii curente sau ocazionale, in zonele cu trafic foarte redus.

Suprafața Sectorului 5 este de 29 km2, lungimea totala a străzilor este de 293,46 km.

Pentru realizarea activităților de "construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane", conform art. 3 alin. 1 lit. a din OG nr. 71/2002, se vor elabora programe de lucrări care să asigure intervenția asupra străzilor din Sectorul 5 în funcție de starea tehnică, durata de viață reziduală, ultima intervenție ca lucrare de intretinere, etc., după cum urmeaza:

 • - program de intretinere curentă;

 • - program de întreținere periodică;

 • - program de reparații curente si modernizări.

Aceste programe sunt propuse a se realiza conform anexei 1 și 2 lit. B, C, D, E din ORDINUL nr. 346 din 1 5 mai 2000 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice

CAPITOLUL II.

SITUAȚIA EXISTENTĂ

 • 2. Analiza situației existente

2.1. Prezentare generala

Potrivit prevederilor art. 5 pct. 2 din O.G nr. 71/2002, principalele activitati edilitar gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, trebuie să asigure, în sectorul administrării drumurilor și străzilor:

"a) executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor, în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic;

 • b) verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;

 • c) creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;

 • d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata execuției lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor;

 • e) evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;

 • f) elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în concordanță cu planurile de urbanism și cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a localităților;

 • g) organizarea circulației rutiere în localități și optimizarea traseelor în funcție de fluxurile de vehicule și pietoni, prin lucrări și amenajări rutiere, instalații de dirijare și semnalizare, amplasarea și montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor și a altor instalații de avertizare;

 • h) realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor;

 • i) perfecționarea și modernizarea mijloacelor de semnalizare și avertizare rutieră și de dirijare a circulației;

 • j) amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare și afișaj publicitar pe străzi și în alte locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism și studiile de circulație.”

Ordinul nr. 346 din 15 mai 2000 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice, reglementează următoarele tipuri de activități:

 • A.  Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice;

 • B.  Lucrări și servicii privind întreținerea curenta a drumurilor publice;

 • C.  Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice;

 • D.  Lucrări aferente reparațiilor curente la drumurile publice;

 • E.  Lucrări aferente reparațiilor capitale la drumurile publice.

Actul normativ regelementează și structura pe grupe și subgrupe de lucrări și servicii a indicativelor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice.

Toate aceste activități au fost parțial gestionate pana în prezent prin ADP Sector 5, desființată prin H.C.L. nr. 2 din data de 23.01.2020.

Datorită numărului mare de sesizări, reclamații și solicitări pe care le înregistrează zilnic Primăria Sectorului 5 de la cetățenii sectorului, ca urmare a stării actuale a carosabilului și a degradărilor evolutive datorate solicitărilor dinamice și a factorilor climaterici, este necesară executarea lucrărilor de întreținere specifice tipului de îmbrăcăminte a străzii, în vederea eliminării defecțiunilor și aducerii străzilor la o stare normală de exploatare care să asigure siguranța și confortul circulației.

2.2 Cadrul instituțional.

Conform Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, primăria este aparatul de specialitate al Consiliului Local care duce la îndeplinire hotărârile acestuia si dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Conform Organigramei aprobate prin H.C.L. nr. 02 din 23.01.2020, Primăria Sectorului 5 dispune de Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 care are în componența sa un serviciu, un birou și două compartimente, cu servicii corespunzătoare, după cum urmează: Serviciul Inspecție și Administrare Domeniu Public, Compartimentul Patrimoniu, Compartimentul Parcaje Auto de Reședință, Biroul Avize.

Prin Anexa nr. 3 la HCL nr. 2/23.01.2020 este reglementat modul de organizare si funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București, în cadrul căruia SERVICIULUI PUBLIC de INFRASTUCTURA la nivelul Sectorului 5 i se atribuie următoarele responsabilități:

ART.27. DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL SECTORULUI 5

 • (1) SERVICIUL INSPECȚIE SI ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC

 • 1. Propune, întocmește si supune spre aprobarea Primarului Sectorului 5 programul prestațiilor de servicii privind amenajările si intretinerea spatiilor verzi;

 • 2. Propune, întocmește si supune spre aprobarea Primarului Sectorului 5 programul de activitati pe domeniul public privind spatiile verzi;

 • 3. Realizează programe de întreținere, plantari pomi, plantari flori, program toaletari, defrișări, inclusiv solicitări de avize, precum si alte activitati specifice spatiilor verzi, precum dotarea si intretinere a mobilierului urban;

 • 4. Propune, intocmeste si supune spre aprobarea Primarului Sectorului 5 necesarul de material dendrologic ( gazon, flori, pomi etc) si necesarul de material urban ( banei, coșuri, gardulete metalice, etc);

 • 5. In baza contractelor in vigoare privind prestarea, intocmeste notele de comanda si monitorizează lucrările privind intretinerea spatiilor verzi si a mobilierului urban;

 • 6. Verifica prin acțiuni programate sau inopinat, modul prin care prestează serviciile contractate societățile de salubrizare si intretinere spatii verzi si mobilier urban si consemnează in scris, împreuna cu reprezentanții prestatorului, rezultatatele controlului;

 • 7. întocmește rapoarte saptamanale si lunare privind rezultatele activitatii prestatorului, rezultatele monitorizării activitatilor ( centralizatoare) sunt prezentate conducerii pentru a fi semnate, iar după semnare sunt transmise prestatorului pentru a emite facturile prestațiilor, informează periodic sau la cerere conducerea Primăriei Sectorului 5 asupra situației constatate cu ocazia controalelor;

 • 8. Participa in comisiile de recepție a lucrărilor, serviciilor si furnizare a produselor si verifica emiterea certificatelor constatatoare;

 • 9. Urmărește decontarea lucrărilor, prestarea serviciilor si furnizarea produselor ca urmare a contractelor încheiate, cu respectarea clauzelor si termenelor contractuale;

 • 10. Prezintă perioadic situații cu privire la stadiul de derulare a contractelor încheiate;

 • 11. Propune si centralizează necesarul in vederea întocmirii listei de investiții, listei lucrărilor de reparații curente si capitale, precum si a serviciilor si produselor, apartinand domeniului public;

 • 12. Colaborează cu toate serviciile de specialitate ale Primăriei Sectorului 5, cu instituțiile publice de interes local si cu agențiile teritoriale de protecția mediului sau alte organe specializate, in vederea rezolvării cat mai rapide a problemelor comunității locale din Sectorul 5;

 • 13. Initiaza proiecte de acte normative, norme tehnice, reglementari si proceduri specifice;

 • 14. Verifica permanent starea locurilor de joaca si, prin colaborare cu Direcția Generala de Politie Locala din aparatul de specialitate al Primăriei Sectorului 5, a locurilor ocupate cu echipamente de agrement din parcurile aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, depistând si asigurând masuri pentru remedierea de urgenta a eventualelor defecte constatate;

 • 15. Planifica lucrările de reparații si intretinere, propune amenajarea de noi spatii de joaca, utilaje de agrement si asigura consultanta in întocmirea documentației necesare investiilor noi;

 • 16. întocmește procese verbale de constatare atunci când depistează distrugeri survenite in urma vandalizarii sau folosirii necorespunzatoare a spatiilor;

 • 17. întreprinde demersuri pentru obținerea autorizației de funcționare a parcurilor de distracții/ spatiilor de joaca de pe raza Sectorului 5, document emis de autoritatile publice locale;

 • 18. Efectuează, atunci când exploatarea echipamentelor de agrement impune acest lucru, branșamentele necesare in conformitate cu legislația aplicabila in vigoare;

 • 19. Informează vizitatorii, printr-un panou de avertizare, amplasat la intrarea in parcul de distracții despre: denumirea parcului de distracții, numărului autorizației de funcționare a parcului de distracții/ spatiilor de joaca emisa de autoritatile publice locale, datele de indentificare a adminstratorului, inclusiv adresa unde acesta are sediul, numerele de telefon ale serviciilor abilitate in gestionarea situațiilor de urgenta ( Salvare, Pompieri, Politie) si in domeniul protecției drepturilor consumatorilor;

 • 20. Tine evidenta echipamentelor pentru agrement, prin indicarea amplasamantului acestora pe harta parcului de distracții;

 • 21. Verifica activitatea de amenajare si intretinere a parcurilor si zonelor verzi aferente locurilor de joaca pentru copii aflate in administrarea Sectorului 5 al Municipiului București;

 • 22. Administrează dotările specifice din parcuri: mobilier urban, obiecte de joaca, agrement si sport, garduri împrejmuitoare si interioare;

 • 23. Urmărește realizarea programelor de intretinere si reparații a dotărilor existente precum si a celor noi, informând conducerea instituției cu privire la stadiul de realizare al acestora;

 • 24. Verifica sesizările si reclamatiile persoanelor fizice si juridice referitoare la deterioarea sau intervențiile asupra spatiilor verzi;

 • 25. Inspectează lucrările de amenajare sau modernizare a locurilor de joaca, respectiv activitatea de montare a aparatelor de joaca pentru copii, montarea de banei, tip parc;

 • 26. Asigura impreuna cu Direcția Generala de Politie Locala Sector 5 București conservarea patrimoniului de administrare si sporirea gradului de siguranța al vizitatorilor;

 • 27. Participa la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor si a proiectelor de hotarari, daca este cazul;

 • 28. Asigura împrejmuirea parcului de distracții/ spatiilor de joaca;

 • 29. Asigura dotarea parcului de distracții cu alimentarea cu apa curenta, toalete publice, canalizare, instalații de iluminat pe timpul nopții si mijloacele adecvate de colectare a gunoiului;

 • 30. Asigura delimitarea cailor de acces, astfel incat sa evite intrarea vizitatorilor in raza de acțiune a echipamantelor pentru agrement aflate in mișcare sau in alte zone care pot prezenta pericol pentru viata, sanatatea sau securitatea acestora;

 • 31. Anunța imediat producerea oricărui accident sau incident grav autorităților competente;

 • 32. Asigura dotarea cu truse de prim ajutor pentru cazuri de urgenta si afișarea in mod vizibil a locurilor unde acestea sunt amplasate, in parcul de distracții;

 • 33. Pentru parcurile aflate in administrarea Sectorului 5 al Municipiului București, solicita si obține autorizația de Securitate la incendiu,, in condițiile legii, si asigura mijloacele tehnice de aparare împotriva incendiilor, avand obligația de a le păstră funcționale si in cantitatile necesare;

 • 34. In cazul lucrărilor urgente in care este necesara demontarea echipamantelor sau a unor parti din acestea, are obligația sa semnalizeze corespunzător zona, in vederea evitării producerii unor accidente. Acesta se va face prin împrejmuirea locului si aplicarea la vedere a afisajului "Pericol de accident!” sau ” Echipamant defect, a nu se utiliza, pericol de accident!”;

 • 35. Are obligația cunoașterii legislației si a reglementarilor in vigoare referitoare la locurile de joaca, utilajele de agrement, alimentație publica, si a asigurării respectării acestora;

 • 36. Este prezent la toate inspecțiile organelor de indrumare si control,

 • 37. Elaborează si verifica respectarea regulamentului de organizare si funcționare al parcurilor;

 • 38. Verifica modul de executare a lucrărilor de curățenie, intretinere, revizii pentru echipamantele din parcuri;

 • 39. Are obligația de a asigura funcționarea corecta a echipamantelor din spatiile de joaca, in condițiile de securitate si incredere;

 • 40. Asigura informarea beneficiarilor in legătură cu denumirea echipamantelor din spatiile de joaca/ utilaje de agrement, potențialele pericole, modul adecvat de utilizare si comportamentul utilizatorilor;

 • 41. Propune scoaterea din uz a echipamantelor care nu mai pot asigura securitatea beneficiarilor, din cauza uzurii, respectiv a exploatării necorespunzatoare sau vandalizarii;

 • 42. Asigura, prin colaborarea cu Direcția Generala a Politiei Sectorului 5, respectarea ordinii in spatiile de joaca prin inspecțiile periodice cu aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea regulamantului de utilizare a spatiilor de joaca;

 • 43. Are obligația de a aduce la cunoștința beneficiarilor programul de funcționare al parcurilor, prin afisaje montate la intrarea in parc precum si in incinta acestuia;

 • 44. întreprinde demersuri, cu sprijinul Direcției Arhitect Sef, privind înaintarea către Primarul Sectorului 5 a documentaiei necesare aprobării pentru persoanele fizice/ juridice a ocupării terenurilor sau construcțiilor din parcuri, in vederea amplasării de echipamante de agrement, chioșcuri si tonete, inclusiv a locurilor de joaca; ocuparea terenurilor din parc se face pe baza de contract, potrivit legii; pentru ocuparea acestor suprafețe se vor percepe tarife/ taxele aprobate prin H.C.G.M.B.;

 • 45. Transmite periodic Direcției Impozite si Taxe Locale Sector 5, lista cu persoanele juridice si/sau fizice validate, care au obținui acordul Primarului Sectorului 5, pentru ocuparea domeniului public in parcurile adminsitrate, in vederea încheierii contractelor si a incasarij taxei aferente;

 • 46. Propune Primarului Sectorului 5, in cazul activitatilor non profit de interes public sau cu impact social promovate de organizații, fundații si alte asemenea, acordarea de scutiri de taxa pentru ocuparea domeniului public;

 • 47. Urmărește, in colaborare cu Direcția Generala de Politie Locala, felul in care sunt respectate clauzele contractuale stabilite prin contracte si face propuneri de încetare, in cazul nerespectarii lor;

 • 48. încheie protocoale pentru organizarea unor evenimente in parcurile aflate in administrarea Primăriei Sectorului 5;

 • 49. întocmește proces-verbal de predare/primire a amplasamantelor/spatiilor care fac obiectul acordurilor de ocupare a domeniului public;

 • 50. Ia masuri pentru eliberarea terenului/spatiului in cazul nerespectarii clauzelor contractuale/ acordurilor;

 • 51. Inventariază construcțiile existente in parcuri si întocmește un plan de situație cu amplasamentul acestora;

 • 52. Stabilește proceduri operaționale pentru activitatea de administrare, monitorizare si control permanent, in scopul indeplinirii in mod corespunzător si la timp a atribuțiilor specifice;

 • 53. In funcție de sesizările primite si de rezultatele verificărilor efectuate in teren, are obligația sa întocmească, pana cel târziu la data de 05 a fiecărei luni, "Programul lunar de lucrări”, respectiv "Programul de lucrări urgente”, in cazul in care se constata defecțiuni grave care pot constitui pericole pentru siguranța beneficiarilor;

 • 54. Verifica si soluționează sesizările cetateniilor si asociațiilor de proprietari privind activitatilc de gestionare a spațiului verde si a parcurilor, in limita competentelor;

 • 55. Participa la verificări si răspunde de modul de întocmire si decontare a situațiilor de lucrări pentru obiective de investiții ( inclusiv documentația aferenta), reparații capitale ( inclusiv documentația aferenta), reparații curente ( inclusiv documentația aferenta) a principalelor servicii necesare bunei administrări a domeniului public si privat aflate in administrarea Sectorului 5 al Municipiului București, conform prevederilor din documentație, contracte si a condițiilor de finanțare cu incadrare in plafoanele de decontare si respectarea terrrxenelor contractuale;

 • 56. întocmește procese verbale de constatare atunci când depistează distrugeri survenite in urma vandalizarii sau folosirii necorespunzatoare a spatiilor;

 • 57. Acorda spri jin pentru obținerea autorizației de funcționare a parcurilor de distractii/spatiilor de joaca de pe raza Sectorului 5, document emis de autoritatile publice locale.

 • (2) COMPARTIMENTUL PATRIMONIU

 • 1. Are ca obiect principal de activitate organizarea si coordonarea activitatilor de identificare, defalcare, evidențiere si reactualizare a inventarierii bunurilor apartinand domeniului public si privat al Sectorului 5 al Municipiului București, a fondului imobiliar de stat, precum si organizarea nomenclaturii stradale pe raza administrativ-teritoriala a Sectorului 5;

 • 2. întocmește, asigura si actualizeaza evidenta imobilelor si a terenurilor aflate in proprietatea Minicipiului București si/sau in administrarea Consiliului Local al Sectorului 5;

 • 3. Urmărește si participa la punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 7/1996, legea cadastrului si a publicității imobiliare, cu modificările si completările ulterioare, pentru bunurile din domenialitatea proprie si domenialitatea Municipiului București;

 • 4. întocmește evidenta bunurilor ce aparțin domeniului public si domeniului privat al Sectorului

 • 5. Prin bunuri apartinand domeniului public al Municipiului București se inteleg bunuri prevăzute de Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si bunurile de uz sau interes public local, declarate ca atare prin holarari ale Consiliului Local sau Consiliului General, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau interes național. Prin bunuri apartinand domeniului privat, se inteleg bunurile imobile (contructii si/sau terenuri) aflate in proprietatea Municipiului București si care nu fac parte din domeniul public;

 • 5. Participa la inventarierea bunurilor ce alcătuiesc domeniul public si privat la Municipiul București, ori de cate ori este necesar;

 • 6. Asigura evidenta bunurilor din domeniul public/privat al Municipiului București si al Sectorului 5 transmise in administrarea regiilor autonome si instituțiilor de interes local si intocmeste documentația necesara atunci când intervin schimbări din acest punct de vedere;

 • 7.  întocmește rapoarte de specialitate cu privire la intrările si ieșirile din patrimoniu, modificarea administratorului bunurilor aflate in domeniul public si privat, in vederea actualizării evidentelor bunurilor ce aparțin Municipiului București si Sectorului 5, trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat;

 • 8. Verifica pcrioadic situația imobilelor, reactualizând documentațiile existente in funcție de modificările survenite pe teren si/sau in legislația la zi;

 • 9. Furnizează informații privind regimul juridic, situația juridica, după caz, al unor bunuri la solicitarea instituțiilor publice, persoanelor fizice si juridice, conform evidentelor deținute si actelor normative in vigoare;

 • 10. Comunica Direcției Economice toate datele necesare ca urmare a modificărilor survenite in structura sau natura patrimoniului pentru a fi consemnate in fisele contabile ale bunurilor;

 • 11. Participa in cadrul comisiei de casare a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, la intocmirea formaliatilor de scoatere din funcțiune a bunurilor casate, cu respectarea legislației in materie;

 • 12. îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, in limitele competentelor legale.

 • (3) COMPARTIMENTUL PARCAJE AUTO DE REȘEDINȚA

 • 1. Tine evidenta parcajelor de reședința din Sectorul 5;

 • 2. încheie acorduri pentru inchirierea locurilor de parcare rezidențiale;

 • 3. Monitorizează lucrările de marcare si numerotare a locurilor din parcajele de rezistenta, precum si amplasarea panourilor indicatoare;

 • 4. Verifica si constata in teren amplasamantele parcajelor de reședința, propunând infiîntarea de noi parcaje rezidențiale, propuneri pe care Ic inainteaza, spre executare, Serviciului Investiții din cadrul Direcției Economice;

 • 5. Asigura programarea la audientele acordate de conducerea Primăriei Sectorului 5 -Primarul Sectorului 5, Viceprimarul Sectorului 5, Secretarul Sectorului 5;

 • 6. Asigura asistenta la audiente si tine evidenta acestora;

 • 7. Urmărește soluționarea si redactarea in termen a răspunsurilor la petițiile care sunt repartizate spre soluționare, transmite răspunsul către petiționar si se ingrijeste de clasarea si arhivarea acestora;

 • 8. Claseaza petițiile care sunt anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de indentificare ale petiționarului;

 • 9. Actualizează perioadic procedurile descrise prin Sistemul de Management al Calitatii in concordanta cu modificările ce intervin in activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi, modificărilor legislative si a practicilor curente;

 • 10. Asigura, conform legii, accesul cetățenilor la informațiile de interes public;

 • 11. Asigura accesul la informațiile de interes public in format electronic, daca sunt intrunite condițiile tehnice necesare, persoanelor care solicita accesul la informații de interes public;

 • 12. Inainteaza conducerii ori de cate ori se solicita, rapoarte cu privire la petițiile nesolutionate in termenul legal;

 • 13. întocmește semestrial raport privind activitatea proprie de soluționare a petițiilor si il inainteaza conducerii;

 • 14. îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, in limita competentelor legale;

 • 15. Punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative, Legea 215/2001, Legea 286/2006, Legea 20/2014, Legea 677/2001.

 • (4) BIROUL AVIZE

 • 1. Avizează lucrările tehnico-edilitare ce urmeaza a fi efectuate pe raza Sectorului 5;

 • 2. Avizează branșamentele pentru rețelele edilitare, apa, gaze si electricitate.

în prezent, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 nu dispune de resursele necesare pentru administrarea si intretinerea drumurilor publice, ci doar de personal care sa coordoneze si sa supervizeze realizarea acestor servicii.

Pana la inceputul anului 2020, administrarea si intretinerea drumurilor publice din Sectorul 5 al Municipiului București a fost asigurata de ADP Sector 5, desfintata prin H.C.L. nr. 2 din data de 23.01.2020.

în prezent. Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 nu dispune de resursele necesare pentru administrarea si intretinerea drumurilor publice, ci doar de personal care sa coordoneze si sa supervizeze realizarea acestor servicii..

Astfel, se recomanda ca următoarele activitati legate de întreținerea si reparația drumurilor sa fie delegate, respectiv:

 • -  Evaluarea anuala stării tehnice a infrastructurii si formularea de recomandări privind necesarul de lucrări de reparații si intretinere, in conformitate cu reglementările tehnice in vigoare;

 • -  Realizarea tuturor studiilor preliminare si, după caz, realizarea documentațiilor tehnice restrânse pentru lucrările de intretinere si reparații;

 • -  Execuția lucrărilor de intretinere si reparație a drumurilor publice.

 • -  Toate aceste activitati se vor desfasura sub supervizarea Primăriei Sectorului

5 al Municipiului București, respectiv a Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5, prin Compartimentul Infrastructura.

Primăria Sectorului 5 al Municipiului București va verifica/ revizui si aproba:

 • -  Programele anuale de intretinere si reparații, luând in considerare restricțiile bugetare si prioritățile impuse de starea infrastructurii si de nivelul traficului pe anumite drumuri publice;

 • -  Studiile si documentațiile tehnice restrânse intocmite de operatorul economic responsabil;

 • -  Lucrările de intretinere si reparații executate (prin procese verbale de recepție la finalizarea lucrărilor).

2.3. Cadrul legal.

Cadrul legal privind modalitatea de gestiune a serviciului public de infrastructura la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București este următorul:

în baza prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale și ale O.G. nr. 71/2002, organizarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale. în exercitarea acestui drept, Consiliul local are posibilitatea de a adopta hotărâri care să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al unității administrați v-teritoriale.

Potrivit art. 10 din OG nr. 71/2002 și art. 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, gestiunea serviciilor de utilități publice, respectiv a serviciului de administrare a domeniului public se organizează și se realizează în următoarele modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată.

Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâre a Consiliului Local, iar potrivit prev. art. 10 alin. (3) din OG nr. 71/2002, activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanță ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor dc utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.

Astfel, pentru exploatarea eficientă a activităților edilitar-gospodărești care compun serviciul de administrare a domeniului public și privat, autoritatea publică locală răspunde direct dc organizarea, finanțarea, gestiunea și controlul activității, având însă posibilitatea de a încredința sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciului și administrarea infrastructurii necesare, unor operatori prestatori de servicii de administrare. Activitățile se pot transmite spre administrare, gestiune și exploatare, fie unui compartiment din aparatul propriu de specialitate sau unui serviciu public înființat în subordinea autorității publice, în cazul gestiunii directe (art. 1 1 și 12 din OG nr. 71/2002).

Art. 28 alin. (2) lit b din Legea nr. 51/2006 reglementează o situație de excepție, potrivit căreia, „(2)Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi:

 • a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

 • b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective, (la data 22-sep-2016 Art. 28, alin. (2) din capitolul III, secțiunea 2 modificat de Art. II, punctul 9. din Ordonanța urgenta 58/2016 )

(21 )Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract:

 • a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

 • b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

 • c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.”

Activitățile care vor face obiectul gestiunii directe, în sectorul administrării drumurilor și străzilor, așa cum sunt prezentate la art. 5 pct. 2 din OG nr. 71/2002, sunt cele de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, dar fără a se limita la acestea.

Legislația in baza carcia s-a întocmit studiul:

 • - Legea nr 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice;

 • - O.G. nr 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului publicsi privat de interes local;

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare;

 • - O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane si rurale, actualizata.

* Lista de reglementări aplicabile prezentată anterior are caracter minimal, fiind aplicabile orice alte reglementări, norme și standarde specifice domeniului, precum și modificările și actualizările actelor normative menționate.

Organizarea serviciilor de administrare si întreținerea drumurilor publice de interes local intra sub incidența următoarelor acte normative:

/. Acte care reglementează organizarea si funcționarea administrației publice locale si a serviciilor publice tocate, precum si finanțele publice locale si a serviciilor publice

 • - Legea nr. 215/2001 - Legea administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare, care reglementează regimul general al autonomiei locale, precum și organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale;

 • - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, care definește domeniul public al unităților administrativ-teritoriale;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - OG 71/2004, privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare in domeniul public si privat de interes local, cu modificările si completările ulterioare;

 • II. Acte care reglementează regimul drumurilor, administrarea si intretinerea acestora

 • - OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - HG nr. 36/1996 privind stabilirea si sancționarea contravențiilor la normele privind exploatarea si menținerea în buna stare a drumurilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • - OMT nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;

 • III. Atribuirea contractelor de achiziție publica si a contractelor de concesiune

 • - Legea nr. 98/2016 privind achitiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, cu modificările si completările ulterioare;

 • - HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • - HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordin nr. 1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice si servicii în România Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice si servicii în România.

*Ori de cate ori este cazul, in cuprinsul studiului de oportunitate se va face trimit ere la prevederile acestor reglementari. Prin urmare, nu este necesar la acest moment un come ntariu detaliat al prevederilor acestora.

2.4. Cadrul socio-economic.

Cadrul socio-economic presupune, in acest caz, o scurta analiza a caracteristicilor principalelor categorii de utilizatori ai drumurilor publice in Sectorul 5 al Municipiului București, respectiv a populației si a agentilor economici.

Conform rezultatelor definitive ale Recensământului efectuat în 2011, populația Municipiului București se ridică la 1.883.425 de locuitori. Un număr semnificativ de persoane tranzitează orașul în fiecare zi, majoritatea provenind din județul Ilfov. Date neoficiale indică faptul că afluxul zilnic este atât de mare, încât în București se pot înregistra la un moment dat circa trei milioane de persoane.

Structura populației pe grupe de varsta se prezintă conform tabelului si graficului de mai jos. Structura populației pe grupe de varsta

Grupe de varsta

Pondere

In Sectorul 5 al Municipiului București au puncte de lucru 11.543 de operatori economici și 12.321 înregistrați fara RECOM.

2.5. Cadrul financiar.

Sectorul 5 al Municipiului București isi poate asuma un angajament multi-anual pentru administrarea si întreținerea drumurilor publice.

Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciilor de administrare a domeniului public și privat se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

Finanțarea lucrărilor de investiții se poate asigura din următoarele surse:

 • a) de la bugetul local, în funcție de natura și de modul de organizare și funcționare a serviciului de administrare a domeniului public și privat;

 • b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritățile administrației publice locale;

 • c) sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

 • d) taxe speciale instituite în condițiile legii;

 • e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public -privat;

I) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participa și Guvernul;

 • g) venituri proprii ale operatorului;

 • h) alte surse constituite potrivit legii.

2.6. Descrierea serviciilor de administrare si intetinere a drumurilor publice.

Regulamentul nu face distincție intre serviciile si lucrările de investiții si intervenții si serviciile de administrare si intretinere curenta, drept pentru care, in accepțiunea Studiului de Oportunitate, se exclud investiile si reparațiile capitale, iar activitatile de intretinere si reparație a drumurilor luate in considerare in continuare sunt definite conform prevederilor Normativului pentru întreținerea și repararea străzilor - ANEXA nr. I: PERIODICITATEA EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE, indicativ NE-033-05 din 30.11.2005 si sunt definite in tabelul de mai jos.

Activități de intretinere si reparații curente a drumurilor publice

Nr.

crt.

Tipul lucrării de întreținere

UM (timp)

Intensitate medie zilnică a traficului în vehicule fizice

sub 750

751-3500

3501 -8000

8001 -16000

peste.

16000

Durata normată între două lucrări de întreținere

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Lucrări privind siguranța circulației

1.1

Confecționarea, instalarea sau înlocuirea indicatoarelor de dirijare a circulației

ani

1 ... 5 în funcție de tip și materialele folosite

1.2

Revopsirea indicatoarelor

ani

1 ... 5 în funcție de tip si materialele folosite

1.3

Spălarea și întreținerea indicatoarelor

săptămâni

6

3

2

2

2

1.4

Repararea parapetelor

luni

1

1.5

întreținerea marcajului

luni

12

6

4

o

3

o

3

1.6

îndepărtarea obstacolelor care reduc vizibilitatea indicatoarelor

luni

1

1.7

Controlul funcționării lucrărilor de siguranța circulației

o

3

1

1

1

1

2. Lucrări privind căile circulabile

2.1.

Repararea degradărilor din îngheț - dezgheț

ani

1

2.2

întreținerea pavajelor din piatră cioplită

ani

2

1

0,5

0,5

0,5

2.3

întreținerea îmbrăcăminților din beton de ciment

ani

2

1

1

1

1

2.4

întreținerea îmbrăcăminților bituminoase

ani

1

0,5

0,5

0,5

0,5

2.5

Așternerea de criblură sau nisip ae îmbrăcăminți bituminoase cu aitum în exces

luni

1

2.6

ntreținerea tratamentelor aituminoase

luni

1

2.7

Curățirea și repararea locală a aavajelor

luni

12

6

-

-

-

2.8

ntreținerea străzilor pietruite prin așternerea de materiale pietroase

ani

1

-

-

-

2.9

Beatificarea și reprofilarea aietruirilor

luni

6

-

-

-

2.10

mpermeabilizări ale pietruirilor

ani

1

-

-

-

2.11

\stuparea gropilor și făgașelor la .trăzile din pământ,

luni

•v

-

-

-

2.12

Așternerea de nisip sau balast ta străzile din pământ

ani

1

-

-

-

-

2.13

întreținerea și repararea căilor circulabile la intersecții

ani

1

0.5

0,5

0,5

0,5

2.14

întreținerea căilor circulabile la locurile de parcare, stațiile de transport în comun, etc.

luni

3 ...6*)

2.15

Repararea îmbrăcămintei și a complexului rutier din dreptul traversărilor de conducte, ținându-se cont de componența structurii rutiere existente

ani

1*)

2.16

întreținerea trotuarelor cu îmbrăcăminți moderne

ani

1*)

2.17

întreținerea trotuarelor cu îmbrăcăminți semipermanente sau provizorii

ani

1*)

2.18

întreținerea bordurilor

ani

4

2

1

1

1

2.19

întreținerea lucrărilor pentru evacuarea apelor de pe părțile circulabile, desfundarea gurilor de scurgere, înlocuirea grătarelor rupte, capace, cămine, etc.

luni

3 ...6*)

2.20

întreținerea de șanțuri, rigole sau canale deschise de scurgerea apelor

ani

1

0,5

0,5

0,5

0,5

2.21

Tăierea, reprofilarea sau completarea acostamentelor

ani

1

2.22

întreținerea terasamentelor deteriorate local

luni

1*)

2.23

întreținerea lucrărilor de drenaj

luni

6 ...12

3. întreținerea lucrărilor de artă: poduri, pasaje, podețe, ziduri de sprijin, etc.

3.1

la lucrările din lemn

a

Strângerea butoanelor și baterea aenelor

Periodic, în urma constatărilor făcute cu ocazia reviziilor

b

Impregnarea cu substanțe antiseptice și ignifuge

Periodic, în urma constatărilor făcute cu ocazia reviziilor

3.2

a lucrările din zidărie, beton, beton armat sau beton precomprimat

a

Reparații de tencuieli

Trimestrial sau pe măsura constatării necesității

b

Curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mortar

Trimestrial sau pe măsura constatării necesității

c

Curățarea banchetelor și ungerea aparatelor de reazem

Trimestrial sau pe măsura constatării necesității

d

Curățarea căii de noroi și gunoaie ji desfundarea gurilor de scurgere

Săptămânal sau imediat după constatarea situației

e

Completări izolate de erasamente la calea de rulare sau a rampe

[mediat în funcție de gravitatea situației

f

Reparații la parapete, trotuare și guri de scurgere

Ori de câte ori se constată necesitatea

o ©

Reparații locale ale hidroizolației și ale rosturilor de dilatație

Ori de câte ori se constată necesitatea

h

Reparații izolate la coronamentele podețelor, la camerele de cădere și la pereuri

an

1

I

Desfundarea și decolmatarea podețelor

luni

3

Reparații pe suprafețe izolate la casiuri, sferturi de con, aripi și scări de acces

Ori de câte ori se constată necesitatea

o o

J.3

la lucrările din metal

a

întreținerea vopselei prin completări pe suprafețe izolate

Pe măsura constatării necesității

b

îndreptarea elementelor deformate

în funcție de gravitatea situației

c

Curățarea nodurilor, a aparatelor de reazem și a celorlalte accesorii

săptămână

1

d

Degajarea gunoaielor din jurul montanților și a diagonalelor

săptămână

1

e

Revopsirea parapetelor

Pe măsura constatării necesității

3.4

la albiile râurilor traversate pe poduri

a

înlăturarea din albii a depunerilor de aluviuni și a vegetației care împiedică scurgerea

luni

3

b

Curățarea de plutitori blocați în zona infrastructurii

luni

3

c

Spargerea gheții și dirijarea sloiurilor

în funcție de gravitatea situației

d

Reparații izolate la praguri de und și la apărările de mal

luni

6

sau pe măsura constatării necesității

4. Lucrări privind spațiile verzi

4.1

Tăierea de crengi pentru asigurarea vizibilității asupra ndicatoarelor de circulație

luni

4 ...6

4.2

ntreținerea gardurilor de arotecție a zonelor verzi

luni

2 ...4

4.3

Sosirea ierbii de pe acostamente, aluzuri, șanțuri

luni

3 ...6

4.4

Tăierea și stârpirea buruienilor, ăstărișului și mărăcinilor

luni

3 ...6

4.5

eliminarea vegetației mai înaltă le 20 cm de pe insulele de lirijare a traficului la intersecții

luni

3 ... 6

4.6

i

ntreținerea spațiilor verzi ale ntersecțiilor în condițiile sigurării unei vizibilități perfecte

luni

2 ...4

4.7

Combaterea bolilor și dăunătorilor plantelor

luni

3 ... 6

4.8

Tăieri pentru regenerarea coroanei la arbori

luni

3 ... 6

4.9

Săparea și udarea plantației tinere si a zonelor verzi

luni

2 ...4

4.10

Tăierea sau defrișarea vegetației uscate

luni

3 ...6

4.11

întreținerea pepinierelor

permanent

Periodicitatea lucrărilor depinde si de următoarele elemente:

o caracteristicile si evoluția traficului;

o starea inițiala a infrastructurii;

o calitatea materialelor utilizate;

o evenimente de circulație; etc.

Astfel, realizarea activitatilor/ lucrărilor de intretinere si reparații curente a drumurilor publice implica si urmărirea stării tehnice a străzilor si a caracteristicilor traficului, respectiv:

Activități pentru urmărirea stării tehnice a străzilor și a caracteristicilor traficului

Nr.

Activitate

Periodicitate

1

Determinări privind pantele, denivelările, planeitatea și rugozitatea suprafețelor circulabile

1 data / 2 - 3 ani

2

Determinări privind capacitatea portantă a sistemelor rutiere

1 data / 2 - 3 ani

3

Efectuarea de studii de teren referitoare la relevee de degradări și prelucrări de date

1 data / 2 - 3 ani

4

întocmirea și completarea la zi a cărții tehnice a străzilor și a băncii de date tehnice

1 data / 6 luni

In accepțiunea prezentului studiu, elementele drumurilor publice au fost definite in conformitate cu prevederile Normativului pentru întreținerea și repararea străzilor, indicativ NE-033-05 din 30.1 1.2005, astfel:

Elementele componente ale drumurilor publicc

Cod NE-033-05

Elementele componente ale străzilor

7.1

Căile circulabile și încadrările lor:

a)

Partea carosabilă destinată circulației vehiculelor, incluzând zona intersecțiilor;

c)

Piste de cicliști;

d)

Trotuare și refugii pentru pietoni.

Spatii de parcare amenajate de-a lungul carosabilului sau pe trotuare

Zone de parcare supraterane special amenajate

7.2.

Platformele pentru parcaje.

7.3.

Stațiile mijloacelor de transport în comun.

7.4.

Lucrările de artă

Poduri din zidărie, beton, beton armat sau beton precomprimat

Podețe

Pasaje subterane

Pasarele

Ziduri de sprijin

7.5

Echipamentele și construcțiile necesare dirijării și siguranței circulației:

e)

Glisiere de siguranță, parapete

g)

Refugii la trecerile de pietoni, etc.

Operațiunile de administrare, intretinere si reparație a drumurilor publice au fost definite cu luarea in considerare a următoarelor aspecte:

 • -  Întreținerea pe timp de iarna a drumurilor publice, curatarea drumurilor publice (carosabil si tronuare) si curatarea sistemelor de drenaj sunt asigurate de către A.E.S. până la data de 29.02.2020 și de S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A. de la data de 1.03.2020 pe o perioadă de 5 ani, ca parte a contractului de delegare a serviciilor publice de salubrizare;

 • -  întreținerea si reparațiile curente privind elementele de siguranța rutiera (semafoare, indicatoare, marcaje) sunt delegate către operatorul S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A. pe o perioadă de 5 ani, Autoritatea Contractanta a solicitat Prestatorului ca aceste tipuri de activitati sa nu fie luate in considerare in analiza.

CAPITOLUL III.

FEZABILITATEA GESTIUNII DIRECTE

3.1. Analiza SWOT

Alegerea modalității de gestiune serviciului public de infrastructura la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București se va face conform OG nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările si completările ulterioare, și anume:

Art. 10 alin. (1) - "Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se poate organiza în următoarele modalități:

 • a) gestiune directa;

 • b) gestiune delegată."

Gestiune Directa

Puncte tari

Puncte slabe

 • -  Tarifele vor fi stabilite prin HCL;

 • -  Ușurința in licențiere si autorizare, operatorul fiind o entitate de drept public.

Dotarea operatorului de drept public ramane tot timpul la dispoziția beneficiarului.

 • - Operatorul deține personal calificat pe specialități.

Nu au fost identificate puncte slabe ale acestei variante.

 • - Se va obține un raport optim între preț și calitatea lucrărilor;

Existenta unui contract de delegare de gestiune directa permite realizarea de investiții de către operator care pot conduce la creșterea productivității muncii si scăderea preturilor, inclusiv prin folosirea materialelor reciclabile - conform legislației in vigoare.

 • -  Existența unui grad avansat de cunoaștere

a situației din teren și al punctelor critice pentru fluxul operațional la nivelul personalului implicat în realizarea serviciilor de utilitate publica;_____________________________

Oportunități

Amenințări


 • - Permite planificarea lucrărilor de intretinere si reparații conform standardelor in vigoare, dar si prioritizarea acestora in funcție de starea infrastructurii si de nivelul traficului pe anumite drumuri, luând in considerare limitele bugetare;

 • - Asigura transferul riscului de proiectare către executantul lucrărilor;

 • - Asigura continuitatea si coerenta lucrărilor de intretinere si reparații.

 • - Dotările care permit reciclarea de materiale au ca influenta scăderea preturilor;

Posibilitatea renegocierii preturilor serviciilor in funcție de fluctuația materialelor prime aflate pe piața;

Eficientizarea si optimizarea serviciilor publice delegate, prin scurtarea lanțului decizional si specializarea personalului angajat de operatorul delegatar.


- Calitatea mai slaba a lucrărilor de intretinere si reparații din cauza lipsei oricărei concurente si a oricăror constrângeri legate de performanta.


Gestiune Delegata

Puncte tari

Puncte slabe

 • -  Procedura concurentiala care permite realizarea serviciului la un preț mai mic.

 • - In caz de neexecutare culpabila, executarea garanției de buna execuție.

Presupune    dezvoltarea capacitatii

Beneficiarului de a planifica lucrările de intretinere si reparații;

Oportunități

Amenințări

Nu prezintă oportunități, in conextul in care Beneficiarul isi asuma cele mai importante riscuri: riscul de proiectare si riscul financiar.

In cazul in care nu exista un acord cadru cu unul sau mai multi operatori, necesita timp pentru organizarea procedurii de atribuire a fiecărui contract, ori de cate ori este nevoie.

Nota: Prin "proiectare" se intelege realizarea oricăror studii de teren si elaborarea oricăror documentații tehnice necesare pentru demararea execuției lucrărilor.

In urma analizei SWOT privind atribuirea serviciului public serviciului public de infrastructura la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București consideram oportuna atribuirea serviciului public de salubrizare prin intermediul unei gestiuni directe.

Raportat la dispozițiile legale în vigoare, respective Legea nr. 98/2016, Legea nr. 51/2006, OG nr. 71/2002, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, soluția propusă este delegarea de gestiune pentru SERVICIULUI PUBLIC de INFRASTUCTURA la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București. Având în vedere că pentru procedurile de licitație publică, termenele de încheiere a contractelor, la acest moment nu poate fi stabilit cu certitudine, că există riscul unor litigii a căror termen de finalizare este incert, pentru asigurarea gradului de siguranță necesar circulației pe drumurile publice, precum și evitarea producerii pagubelor materiale ca urmare a actualei situații a drumurilor locale este necesară intervenția urgentă cu lucrări de întreținere periodică și curentă. Modalitatea propusă de realizare a acestei intervenții este gestiunea delegată a SERVICIULUI PUBLIC de INFRASTUCTURA la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, prin atribuire directă către operatorul economic INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.

Gestiunea directă sau delegată a serviciilor de administrare a domeniului public și privat nu este prin ea insasi o garanție a unei performante mai bune, după cum nici selectarea operatorului prin licitație publică după procedura reglementată de Legea nr. 98/2016, nu este în mod obligatoriu metoda cea mai eficicientă, chiar dacă poate fii considerată cea mai ieftină.

Gestiunea delegată către un operator propriu este o modalitate de delegare reglementată prin lege. Prin prezentul studiu se estimează o durata scurta a procedurii de delegare, cu următoarele avantaje:

 • -  parametrii serviciilor si necesarul de investiții sunt clar definiți în contract, cu mecanisme care impun ca majoritatea riscurilor de execuție si exploatare să treacă la operator;

din momentul când operatorul își intra în drepturi lucrările se accelerează;

se evita perioade de timp importante necesare procedurilor de licitații care pot fi folosite pentru lucrări de construcții si intretineri avind in vedere si caracterul sezonier al acestor activitati,

 • -  Autoritatea Publica Locala se va ocupa de funcția sa de reglementator/supervizor a conformării operatorului la cerințele impuse în contract si prin caiete de sarcini, și nu de gestiunea directa a serviciului;

 • -  Autoritatea Publica Locala va avea dreptul la control final asupra derulării serviciului, avind posibilitatea de a anula delegarea de gestiune în cazul în care activitatea operatorului este defectuoasă.

Dezavantajele gestiunii delegate în cazul de față sunt:

 • - trebuie negociat un contract detaliat pentru operator;

 • - Autoritatea Publica Locala va trebui să îsi adapteze rolurile de administrator si reglementator pe durata contractului și va trebui sa se concentreze pe negociere, supervizare si monitorizare;

Având în vedere Legea protecției mediului nr. 137/29.12.1995, republicată, din punct de vedere al impactului asupra mediului nu s-au identificat factori negativi care sa ridice probleme privind aplicarea proiectului în raport cu cerințele de respectare a normelor de mediu.

Justificam acest lucru, mai ales prin exemple de Contracte de delegare încheiate prin negociere directa intre autoritatile locale si societățile comerciale deținute in proporție de 100% dc către Consiliile Locale (in general, este vorba despre societăți comerciale rezultate in urma reorganizării regiilor autonome responsabile cu intretinerea si reaparea drumurilor).

Exemple:

Mun. Constanta (S.C. Confort Urban S.R.L.) - contract de delegare cu durata de 30 de ani;

Mun. Timișoara (S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.) - contract de delegare cu durata de 15 ani;

Mun. Sighișoara (S.C. Ecoserv Sig S.R.L.) - contract de delegare cu o durata de peste 5 ani (nu exista informații publice cu privire la durata contractului).

In cazul gestiunii directe, in mod evident, durata serviciului public de administrare si intretinere a drumurilor publice este nedeterminata (pana la data încetării/ modificării prin hotarare a Consiliului Local), asa cum este cazul Mun. Cluj Napoca.

Din acest punct de vedere sc demonstrează faptul ca alternativa prin care serviciul public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București este realizat in regim de delegare de gestiune este mai avantajoasa pentru autoritatea contractantă decât cea de achiziție publică din următoarele considerente prezentate mai jos:

3.2. Fezabilitatea tehnica

Urmare analizei efectuate care a stat la fundamentarea studiului, se apreciaza ca baza materiala aparținând S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A., destinata lucrărilor de reparații si intretinere a străzilor este in măsură sa asigure realizarea volumului de lucrări necesare a se efectua pe raza Sectorului 5 in baza contractului de delegare de gestiune directa.

Societatea INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. este persoanăjuridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu următoarele acte normative:

 • a)     Hotărârea nr. 274/26.1 1.2019 emisă de către Consiliul Local Sector 5;

 • b)     Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c)     Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Societatea desfășoară exclusiv activități din sfera prestării serviciilor de utilități publice, scopul societății fiind asigurarea serviciilor specifice activității de construire, modernizare, exploatare, întreținere și administrare a străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor a pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane aparținând domeniului public și privat al Sectorului 5, obiectul principal de activitate conform codificării CAEN este 4211- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor.

Acționarii Societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. sunt Sectorul 5 prin Consiliul Local Sector 5 și Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, conform Actului constitutiv al Societății.

Conform Organigramei aprobata in ședința AGA nr. 3/30.01.2020, S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. deține un TOTAL POSTURI - 144, din care: Conducere 14, Execuție 130.

Organigrama cuprinde următoarele direcții, servicii și compartimente:

în subordinea Directorului General:

 • - DIRECTORUL ADJUNCT

 • - DIRECTORUL TEHNIC

 • - CONSILIERI;

COMPARTIMENTUL JURIDIC, LEGALITATE ACTE;

COMPARTIMENTUL AUDIT;

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII;

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE.

în subordinea Directorului General Adjunct:

CONSILIERI;

DIRECȚIA TEHNICĂ ;

SERVICIUL PROIECTARE, VERIFICARE, INVESTIȚII EDILITARE; SERVICIUL SECRETARIAT, REGISTRATURĂ, ADMINISTRATIV; COMPARTIMENTUL ECONOMIC - CFP - casier.

în subordinea Directorului Direcției Tehnice:

SERVICIUL TEHNIC;

SERVICIUL TRANSPORT ȘI MECANIZARE;

SERVICIUL ÎNTREȚINERE, REPARAȚII DRUMURI.

Conform REGULAMENTULUI de organizare și funcționare al societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A., respectiv:

Art. 16 DIRECȚIA TEHNICĂ, Directorul Direcției Tehnice coordonează activitățile Serviciului tehnic, proiectare, verificare, investiții edilitare, Serviciului transport și mecanizare și ale Serviciului întreținere și reparații drumuri, aliate în subordine, asigurând prin acestea, buna funcționare a societății.

Atribuții:

 • 1.     Stabilește atribuțiile personalului din subordine și urmărește modul în care acestea sunt efectuate;

 • 2.     Răspunde de rezolvarea în termen legal a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor care se referă la activitatea serviciilor din subordine, informând conducerea societății;

 • 3.      Propune proiecte de investiții și planuri de reparații și le supune spre avizare Directorului general adjunct si apoi spre aprobare Directorului General al societății;

 • 4.      întocmește și prezintă, la cererea conducerii societății, referatele și statisticile pe linie de investiții;

 • 5.      Face propuneri și urmărește îndeplinirea obiectului de activitate al societății;

 • 6.      Verifică și avizează situațiile de plată din sfera sa de activitate;

 • 7.      Participă la întocmirea caietului de sarcini pentru achiziții de servicii sau lucrări, în conformitate cu legile în vigoare;

 • 8.      Controlează starea de viabilitate a străzilor (trotuar și carosabil), pe zona repartizată;

 • 9.     Verifică modul de refacere a zonelor afectate de intervenții;

 • 10.    Urmărește menținerea în stare de funcționare a parcului de transport și mecanizare, luând măsuri pentru efectuarea reviziilor curente;

 • 11.    Manifestă o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului societății și a dotărilor aferente, luând măsuri de reducere la minim a cheltuielior materiale;

 • 12.    întocmește propuneri anuale privind modul de întreținere și conservare a patrimoniului;

 • 13.    Asigură verificarea și respectarea documentațiilor de execuție și a termenelor contractuale;

 • 14.    Asigură verificarea execuției lucrărilor de investiții, reparații și întreținere cu forțe proprii sau terți;

 • 15.    Asigură, prin serviciile din subordine, controlul modului de respectare a prescripțiilor tehnice tehnice și a calității lucrărilor executate de terți, în cazul contractării unor lucrări cu aceștia;

 • 16.    Avizează necesarul de materiale, echipamente și utilaje necesare desfășurării in bune condiții a activitatii curente. Asigură efectuarea mentenanței bazei tehnice aflată în exploatare și comunică în cel mai scurt timp necesitatea efecturării de reparații.

 • 17.    Controlează, din punct de vedere disciplinar, personalul din subordine și propune măsuri adecvate pentru menținerea unui climat stimulator și eficient sub aspectul realizării profesionale și a siguranței în exploatare a bazei tehnice;

 • 18.    Identifică, evaluează, gestionează și actualizează riscurile aferente activității pe care o desfășoară;

 • 19.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de câte ori se impune, conform legislației Protecției Muncii și P.S.I.;

 • 20.    îndeplinește, în condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

Art. 17 SERVICIUL TEHNIC

Atribuții:

 • 1.     Face propuneri pentru realizarea lucrărilor ce au ca scop amenajarea și refacerea clădirilor, echipamentelor, rețelelor aflate în administrarea societății;

 • 2.      în vederea realizării obiectului de activitate al societății, Serviciul tehnic, proiectare, verificare, investiții edilitare întocmește note de fundamentare și memorii justificative prin care se propune realizarea lucrărilor ce urmează a fi realizate pentru amenajarea, refacerea precum și funcționarea în condiții optime a clădirilor, echipamentelor, rețelelor și spațiilor aflate în administrarea societății;

 • 3.      Urmărirea, coordonarea și verificarea desfășurării proiectării și execuției investițiilor aprobate de conducerea societății;

 • 4.      Verificarea situațiilor de lucrări parțiale/totale, aferente investițiilor efectuate;

 • 5.     Aprobarea modificărilor apărute în perioada execuției lucrărilor de amenajare și refacere a obiectivelor aflate în administrarea societății;

 • 6.      Păstrarea legăturii cu dirigintele de șantier și urmărirea desfășurării lucrărilor împreună cu acesta, conform reglementărilor în vigoare;

 • 7.     Verificarea periodică, în ceea ce privește stadiul investițional (urmărind respectarea graficului de lucrări) și calitatea lucrărilor în locațiile în care acestea sunt executate, pe perioada desfășurării lucrărilor;

 • 8.      Verificarea situațiilor de lucrări, după terminarea execuției lucrărilor și la sfârșitul perioadei de garanție a acestora;

 • 9.     întocmirea notelor de fundamentare, memoriilor justificative, referatelor, informărilor și răspunsurile la petiții adresate serviciului;

 • 10.    Identifică, evaluează, gestionează și actualizează riscurile aferente activității pe care o desfășoară;

 • 11.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de câte ori se impune, conform legislației Protecției Muncii și P.S.I.;

 • 12.    îndeplinește, în condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

Art. 18 SERVICIUL TRANSPORT ȘI MECANIZARE

Atribuții:

 • 1. Asigură buna funcționare a utilajelor și mijloacelor de transport necesare desfășurării activității societății;

 • 2.     Asigură repartizarea operativă a necesarului de utilaje și mijloace de transport, în funcție de solicitările celorlalte compartimente și servicii, cu care colaborează;

 • 3.     întocmește evidențele prevăzute de legislația în vigoare, dări de seamă statistice, informări către conducere etc.;

 • 4.     Asigură și răspunde de folosirea eficientă a capacităților de transport, mecanizarea proceselor de încărcare și descărcare, precum și de încadrarea în consumurile normate de carburanți și lubrifianți;

 • 5.      înaintează conducerii lista cu mașinile și utilajele necesare completării parcului;

 • 6.     înaintează conducerii lista de materiale și piese de schimb, scule și accesorii, necesare echipării mijloacelor de transport, și asigură funcționarea permanentă a parcului auto;

 • 7.      Stabilește incintele pentru gararea mijloacelor de transport și utilajelor și ia măsuri pentru respectarea dispozițiilor date în acest sens;

 • 8.     Nu permite folosirea în scop personal a utilajelor și mijloacelor de transport și ia măsuri împotriva salariaților ce încalcă în mod voit aceasta dispoziție;

 • 9.      Verifică volumul prestațiilor efectuate de mijloacele de transport și utilajele închiriate, stabilind pe această bază contravaloarea prestației și efectuarea plăților;

 • 10.    Răspunde ca ieșirea în exterior a oricăror adrese, situații, planuri etc., să se facă numai prin registratura generală a societății, cu aprobarea obligatorie a conducerii;

 • 11.    Asigură necesarul de utilaje și mijloace de transport întocmind toate documentele și formularele legale aferente acestor activități (foi parcurs, foi de activitate zilnică etc);

 • 12.    Asigură programarea operativă a mijloacelor de transport și a utilajelor în funcție de solicitările sectorului de activitate și urmărește folosirea eficientă a acestora;

 • 13.    întocmește planuri de reparații (curente și capitale) și revizii tehnice pentru utilajele din dotarea societății;

 • 14.    Răspunde de patrimoniul din dotare, paza și securitatea acestuia, ia măsuri pentru ca parcarea utilajelor din dotare să fie făcută numai în locurile stabilite de către conducere;

 • 15.    Asigură respectarea legislației cu privire la transportul și depozitarea materialelor inflamabile;

 • 16.    Programează reparațiile capitale la unități specializate și urmărește realizarea lor la termenele prevăzute în contract;

 • 17.    Asigură recepția mașinilor, utilajelor și instalațiilor, din punct de vedere a realizării condițiilor de siguranță în funcționare, pe baza documentațiilor tehnice ale acestora;

 • 18.    Asigură control tehnic de specialitate pentru reparațiile auto efectuate prin terți și respectarea normelor impuse de I.S.C.I.R.;

 • 19.    Identifică, evaluează, gestionează și actualizează riscurile aferente activității pe care o desfășoară;

 • 20.    Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de câte ori se impune, conform legislației Protecției Muncii și P.S.I.;

 • 21.    îndeplinește, în condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

Art. 19 SERVICIUL ÎNTREȚINERE, REPARAȚII DRUMURI

Atribuții:

 • 1.      Face propuneri pentru construcția, întreținerea și refacerea, drumurilor, străzilor, aleilor rutiere, trotuarelor sau spațiilor administrate de Sectorul 5, conform obiectului de activitate al societății;

 • 2.     întocmește note de fundamentare și memorii justificative prin care se propune construcția, întreținerea și refacerea, drumurilor, străzilor, aleilor rutiere, trotuarelor sau spațiilor administrate de Sectorul 5, conform obiectului de activitate al societății;

 • 3.     Urmărește, coordonează și verifică desfășurarea execuției lucrărilor din planul de investiții și reparații, aprobat de către conducerea societății;

 • 4.      Verifică lucrările parțiale/totale aferente investițiilor efectuate;

 • 5.     Asigură legătura cu reprezentanții beneficiarului și urmărește desfășurarea lucrărilor împreună cu aceștia.

 • 6.      întocmește referatele, informările și răspunsurile la petițiile adresate serviciului.

 • 7.      Primește informările cu privire la starea drumurilor, străzilor, aleilor rutiere, trotuarelor sau spațiilor aflate în exploatare și le transmite spre soluționare șefilor de formație aflați în subordine.

 • 8.      Identifică, evaluează, gestionează și actualizează riscurile aferente activității pe care o desfășoară;

 • 9.     Răspunde de efectuarea instructajului lunar sau ori de câte ori se impune, conform legislației Protecției Muncii și P.S.I.;

 • 10.    îndeplinește, în condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducere.

Situația Utilajelor si Autoturismelor este următoarea, confrom tabelului de mai jos:

I Nr. crt.

MARCA

NR. ÎNMATRICULARE

1

IVECO PLATFORMA de 3,5 t

B-07-ZOP

2

IVECO PLATFORMA de 3,5 t

B-07-ZOV

3

IVECO PLATFORMA de 3,5 t

B-07-ZOK

4

DACIA DUSTER

B-555-ADP

5

DACIA DUSTER

B-79-KUI

6

DACIA DUSTER

B-79-KUG

7

DACIA LOGAN

B-82-K.CX

8

DACIA LOGAN

B-87-FBP

9

DACIA LOGAN

B-63-VRO

10

DACIA DOKKER

B-79-KUH

11

DACIA LOGAN

B-82-KCW

12

TRACTOR ZETOR

B-11695

13

TRACTOR ZETOR

B-l1696

14

PLATFORMA MAN ridicat auto

B-32-CLH

15

MACARA 30 tf. Locatelli

B-09415

16

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL CASE

B-09378

17

MINIINCARCATOR Liu Gong

B-l1655

18

CILINDRU COMPACTOR

B-l1699

19

CYNCOMET TI 69/2 REMORCA pentru

TRACTOR ZETOR

B-l1697

20

CYNCOMET TI69/2 REMORCA pentru

TRACTOR ZETOR

B-l1698

21

DACIA LOGAN

B-105-LUM

22

TĂIETOR ROSTURI

23

TĂIETOR ROSTURI SUBARU

24

MAI COMPACTOR TRE-75 4 CP

25

MAI COMPACTOR HONDA

26

PLACA VIBRATOARE AMMAN

27

PLACA VIBRATOARE AMMAN

28

RASPANDITOR EMULSIE COMEBA

29

POMPA LA MAȘINA

30

MOTOR HONDA GX120

31

GRUP ELECTROGEN MONOFAZAT

32

GRUP ELECTROGEN MONOFAZAT

33

GENERATOR SUDURA WAGT 220 DC

34

GENERATOR SUDURA WAGT 220 DC

35

CIOCAN DEMOLATOR BOSH GSH 27 VC

36

CIOCAN DEMOLATOR BOSH GSH 27 VC

37

RASPANDITOR EMULSIE

38

BETONIERA SANTO

39

VIBRATOR BETON ABT-EV2000

40

VIBRATOR BETON ABT-EV2000

41

MAȘINA DE TAIAT BETON SI ASFALT

42

MAȘINA DE TAIAT BETON SI ASFALT

43

MOTOCOMPRESOR AER ATLAS

44

FREZA SOL PTR LIUGONG

45

BRAȚ EXCAVATOR PTR LIUGONG

46

DISPOZITIV PICONAT LIU GONG

47

BAZIN DISTRIBUȚIE CARBURANT 15000 litri

48

CONTAINERE BIROU

49

GENERATOR ELECTRIC 30K va

50

Buldoexcavator 9 tone

51

Mini incarcator frontal

52

Tractor cu remorca

53

Repartizator mixturi asfaltice

54

Freza asfalt

55

Cilindru compactor 9 tone

56

Raspanditor emulsie

57

Autobasculanta cu deszăpezire 42 tone

58

Autobasculanta 33 tone

59

Aubasculanta 3,5 tone cu 7 locuri

60

Autobasculanta 7.5 tone

61

Cisterna stropit cu perie - 9000 1

62

Vidanja combinată 9.000 litri

63

Autospeciala cu nacela, tip PRB 3,5 tone

64

Microbuz transport persoane 19+1

65

Compresor

66

Ciocan pneumatic

67

Mașina de taiat beton si asfalt

68

Aparat de sudura portabil

69

Generator

* articolele 39-69 din tabelul de mai sus urmeaza a fi achiziționate intr-o perioada de maxim

60 de zile. Prin HCL nr 14/31.01.2020 a fost aprobata majorarea capitalului social al societății INFRASTRUCTURA DF5 SA

Pe Ianga baza materiala menționata in raport, operatorul deține personal calificat pe specialități. Cu toate acestea, capacitatea operatorului de a realiza activitățile la parametrii de calitate și tarife ce vor fi aprobați de Consiliul Local al Sectorului 5 va depinde în primul rând de posibilitatea de a asigura existența unei baze materiale minimale.

Dotările necesare vor fi puse la dispoziția operatorului, existând posibilitatea de a închiria și/ sau încheia contracte cu alți operatori de servicii conexe pentru a asigura desfășurarea serviciilor si lucrărilor la parametrii tehnici impuși prin Caietul de sarcini și Regulamentul serviciilor publice de administrare a domeniului public.

Principalul avantaj în cazul gestiunii acestor servicii este reprezentat de existența personalului specializat la nivel local, ce deține un nivel bun de cunoaștere a particularităților tehnice din aria de desfășurare a serviciului. Totuși, în vederea asigurării sustenabilității pe termen lung din punct de vedere tehnic este esențial a fi alocate fondurile necesare pentru suplimentarea bazei tehnice disponibile, precum și pentru modernizarea acesteia.

3.3. Fezabilitatea cconomico-financiara

Prezentul studiu de oportunitate are ca scop justificarea preluării in gestiune directă si stabilirea de repere oportune, menite sa asigure executarea unor lucrări de calitate.

Alternativa prin care proiectul este realizat in regim de gestiune directa este mai avantajoasa pentru Sectorul 5 din următoarele considerente:

 • - tarifele vor fi stabilite prin HCL;

 • - existenta unui contract de delegare de gestiune permite realizarea de investiții de către operator care pot conduce la creșterea productivității muncii si scăderea preturilor, inclusiv prin folosirea materialelor reciclabile - conform legislației

 • - dotările care permit reciclarea de materiale au ca influenta scăderea preturilor;

 • - posibilitatea renegocierii preturilor serviciilor in funcție de fluctuația materialelor prime aflate pe piața;

 • - Consiliul local Sectorul 5, prin Consiliul de Administrație, deține controlul asupra activitatilor operatorului;

 • - Consiliul local Sectorul 5 poate impune adoptarea unor soluții si tehnologii performante care pot contribui la creșterea eficientei si calitatii lucrărilor de reparații si intretinere a străzilor, aleeilor, trotuarelor;

 • -  Consiliul Local Sector 5 impune organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor si adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului in condiții de siguranța pe toata durata execuției lucrărilor de reparație si intretinere a străzilor.

în ceea ce privește stabilirea bugetului pentru fiecare activitate componentă a Serviciului, este fundamental ca acestea să permită atingerea următoarelor obiective:

 • - asigurarea prestării Serviciului la nivelul de calitate și indicatorii de performantă stabiliți de Consiliul Local Sector 5 prin regulamente și prin contracte;

 • - realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru activitățile prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

 • - asigurarea funcționării eficiente a activităților componente ale Serviciului, precum și dezvoltarea și modernizarea infrastructurii utilizate;

 • - menținerea sustenabilității financiare pe termen mediu și lung.

De asemenea, pentru aprobarea bugetului aferent prestării activităților Serviciului, este important să fie considerat nivelul acestora comparativ cu cel al seriei istorice înregistrate.

Astfel, va putea fi aprobată o valoare justă a acestora, care să permită desfășurarea activităților la parametrii de calitate impuși si obținerea unui profit rezonabil, precum și demonstrarea unui comportament responsabil în ceea ce privește utilizarea resurselor bugetare locale.

Pentru operațiunile/ activitatile/ acțiunile care fac obiectul delegării, operatorul va propune valorile tarifelor/ preturilor și/ sau elabora norme locale de deviz, după caz, ce se vor da spre aprobare Cosiliului Local Sector 5.

3.4. Finanțarea serviciului

Cuantumul și regimul sumelor necesare asigurării finanțării Serviciului, alocate din bugetul unității administrativ teritoriale, se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât:

 • — sa acopere costul efectiv al prestării Serviciului, inclusiv a cheltuielilor indirecte in procent de 10%si un profit rezonabil de 5%;

 • — să asigure prestarea Serviciului la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul Local prin caietul de sarcini, regulamentul Serviciului și prin contract, după caz;

 • — să asigure realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul prestat pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

 • — să asigure întreținerea și exploatarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale Sectorului 5;

 • — să respecte și să asigure autonomia financiară a operatorului.

Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciilor de administrare a domeniului public și privat se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

Finanțarea lucrărilor de investiții se poate asigura din următoarele surse:

 • a) de la bugetul local, în funcție de natura și de modul de organizare și funcționare a serviciului de administrare a domeniului public și privat;

 • b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritățile administrației publice locale;

 • c) sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

 • d) taxe speciale instituite în condițiile legii;

 • e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public -privat;

 • f) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participa și Guvernul;

 • g) venituri proprii ale operatorului;

 • h) alte surse constituite potrivit legii.

3.5. Aspecte de ordin financiar si economic

Argumentele economico-financiare care stau la baza atribuirii contractului de gestiune directa constau în :

 • — personalul și organizarea operatorului, respectiv se va angaja personal calificat si necalificat pe plan local, ceea ce va duce la scăderea numărului de șomeri;

 • — prin realizarea gestiunii se va putea obține raportul optim între tarife mici și calitate ridicată a serviciilor;

 • — administrarea eficienta a dolarilor si serviciilor.

3.6. Aspecte dc ordin social si dc protecția mediului

Conform art. 5 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu completările si modificările ulterioare, principalele activitati edilitar gospodărești specifice serviciilor de administrare a domeniului public si privat, desfășurate la nivelul sectorului, trebuie sa asigure in domeniul administrării străzilor următoarele:

 • - comunitatea locala sa beneficieze de locuri de munca si implicit scăderea șomajului;

 • - dotările care permit reciclarea de materiale sa aiba ca influenta scăderea preturilor;

 • - prin creșterea nivelului calitativ al serviciilor, comunitatea locala sa beneficieze de o imbunatarire a calitatii mediului si implicit a sanatatii populației.

In urma aprobării Regulamentului de organizare si funcționare, a caietului de sarcini si a incheierii contractului de delegare de gestiune, SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. va fi obligata la respectarea tuturor principiilor mai sus menționate.

Derularea tuturor activităților prevăzute în cadrul Serviciului trebuie să se realizeze conform prevederilor legislației de mediu aplicabile. Aceasta presupune inclusiv obținerea tuturor acordurilor/autorizațiilor de mediu necesare desfășurării sau extinderii activității, precum și respectarea tuturor condițiilor înscrise în acestea. De asemenea, prin asigurarea de utilaje, echipamente și soluții moderne pentru prestarea Serviciului, impactul potențial asupra mediului este redus la un nivel minim posibil din punct de vedere tehnic.

Din punct de vedere social, desfasurarea Serviciului va contribui la imbunatatirea semnificativa a aspectului peisagistic, precum si la diminuarea sau chiar eliminarea pericolelor potențiale privind sanatatea oamenilor. In plus, prin implementarea gestiunii, locuitorii din sectorul 5 vor avea acces la servicii de calitatea și complexitatea cerută de normele românești și europene.

3.7. Identificarea si alocarea riscurilor

Riscul reprezintă gradul de incertitudine al apariției unor pierderi fortuite, accidentale sau împrejurări nedorite, fiind cuantificat prin probabilitatea ca în derularea unei acțiuni sau activități viitoare să apară împrejurări mai puțin cunoscute sau necunoscute, generând efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau așteptate.

Principalele riscuri identificate sunt cu privire la:

Finanțator și finanțare

Modificări de taxe și impozite

Flux financiar

Schimbări demografice

Inflație

Operare

Active

Forța majoră

Resurse inițiale

Condiții nefavorabile de vreme întreținere și reparare

Neincadrarea operatorului in tarifele aprobate datorita unor cauze externe (ex. creșterea prețului la materiale)

încetarea contractului din motive neprevăzute

3.8. Durata gestiunii

Durata contractului de delegare a gestiunii directe este de 5 ani, cu drept de prelungire in condițiile legii.

Argumente care stau la baza atribuirii serviciului public de infrastructura la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București pentru o durata de 5 ani.

Utilizarea acestei modalitati speciale este de natura sa ofere autorităților contractante o s-erie de beneficii, fiind aplicabila cu preponderenta in cazul unui proces repetitiv de furnizări de produse, servicii sau lucrări ce se intind pe o perioada determinata de pana la maxim 6 ani in principiu. Fara a avea un caracter exhaustiv, exemplificam in continuare cateva astfel de beneficii:

posibilitatea autoritatii contractante de a incheia un contract fara a deține efectiv la data semnării resursele necesare achiziției respective, urmând ca sursa de finanțare sa fie găsită ulterior;

pe toata durata contractului si in funcție de necesitățile sale concrete, autoritatea contractanta va putea determina in limita stabilite de lege valoare contractului si a lucrărilor aferente;

Asigurarea continuității serviciului public de infrastructura la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

CAPITOLUL V.

STABILIREA SOLUȚIEI OPTIME DE GESTIUNE

Experiența ultimilor ani a aratat că în urma unor licitații publice mai multe consilii județene și locale nu au reușit să-și atingă obiectivele de modernizare a infrastructurii de transport aflate în proprie gestiune, fie din cauza unor prețuri și tarife prea mari rezultate în urma licitațiilor, fie ca urmare a licitării lucrărilor la tarife de dumping de către unii operatori privați și care după câștigarea licitațiilor și încheierea contractelor au refuzat să execute lucrările la prețurile ofertate motivând că sunt prea mici și nu se mai încadrează în costuri și în condițiile contractuale, blocând astfel atât efectuarea lucrărilor, cât și posibilitatea de atribuire a acestor lucrări altor operatori.

5.1. Gestiunea directa a serviciilor si lucrărilor de intretinere a drumurilor prezintă următoarele avantaje:

Menținerea sinergiei dintre strategiile și planurile dezvoltate la nivel local și măsurile/acțiunile implementate la nivelul sectorului 5;

Existența unui grad avansat de cunoaștere a situației din teren și al punctelor critice pentru fluxul operațional la nivelul personalului implicat în realizarea serviciilor de utilitate publica;

Oportunități privind realizarea de investiții prin atragerea unor surse externe de finanțare;

Reinvestirea profitului generat din prestarea activităților generatoare de profit în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii existente;

Eficientizarea si optimizarea serviciilor publice delegate, prin scurtarea lanțului decizional si specializarea personalului angajat de operatorul delegatar.

5.2. Dezavantaje:

Autoritatea publica locala trebuie sa isi adapteze rolurile de administrator si reglementator pe durata contractului.

Autoritatea publica locala trebuie sa se concentreze pe negociere, supervizare si monitorizare.

Capitolul VI.

CONCLUZII $1 RECOMANDĂRI

 • 6.1.   în urma analizei se constată că gestiunea directă este considerată oportună, deoarece prin aceasta acțiune se considera ca gestionarea poate fi asigurata in mod eficient, un control exigent al veniturilor și cheltuielilor, o administrare eficienta a patrimoniului publ ic sub controlul și decizia directă a autorității locale, precum și o planificare/implementare realistă a investițiilor, existând premisele necesare unei dezvoltări sustenabile a întregului sistem, în contextul reglementărilor specifice Ordonanței nr. 71 din 2002.

 • 6.2.   Recomandam ca contractul de delegare a gestiunii sa fie contract de concesiune, intrucat acesta prezintă numeroase avantaje: transferarea rapida a patrimoniului; asigurarea unei răspunderi contractuale corespunzătoare, atat in ceea ce privește obligațiile de administrare si gestiune optima a bunurilor puse la dispoziție de către UAT, cat si fata de regimul juridic al bunurilor de retur/ bunurilor care fac obiectul investițiilor realizate de operator, după incheierea perioadei de delegare; dreptul autoritatii de a supraveghea/verifica și sancționa operatorul delegatar in cazul neindeplinirii obligațiilor contractuale in condițiile si la termenele convenite in contract; stabilirea unui raport juridic/raspunderi contractuale optime intre autoritate si delegator - pe de o parte, respectiv operator si utilizatorii finali, pe de alta parte, cu posibi litatea reglementarii unui mecanism de control si gestiune eficient.

 • 6.3.    în concluziile prezentului Studiu de oportunitate se menționează următoarele aspecte importante:

 • • realizarea protejării sanatatii publice si a mediului prin imbunatatirea serviciilor de administrare a domeniului public și privat;

 • • optimizarea managementului privind gestionarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pentru activitati pe teritoriul sectorului 5.

 • 6.4.    Operatorul cu care se va incheia contractual de delegare a gestiunii va fi responsabil cel puțin de:

 • •  Prestarea serviciilor conform documentelor contractuale, inclusiv Caietul de sarcini al serviciului si Regulamentul serviciului;

 • •  Menținerea stării activelor predate si dezvoltarea viitoare a acestora conform necesităților;

 • •  Asigurarea unui management eficient al operării in condiții de calitate si de performantaimpuse ;

 • 6.5.   Conform prevederilor OUG nr57/2019 privind codul aministrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.G. 71/2002, organizarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale.

In exercitarea acestui drept, Consiliul Local are posibilitatea de a alege și de a hotărî modalitatea pentru gestiunea serviciilor de utilități pubice astfel încât să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale.

Urmare a analizei prezentului studiu, activitatea de întreținere și reparare străzi, alei, trotuare prin gestiune directă, in sensul atribuirii gestiunii serviciului public de infrastructura la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București către operatorul INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A., cu

acționar majoritar Consiliul Local al Sectorului 5, prin îmbunătățirea capacității tehnice, organizatorice, o dotare mai bună, precum și o experiență managerială performantă, este eficientă din punct de vedere economic, urjxjărindsțgalizarea unui raport calitate/preț cât mai bun și unui echilibru între riscurile și benefipjftesââumate.


PREȘE^ȚJE

|Nță,

LAZAROV


ALEXAND

Anexa 2/L ■ bcM 5                 -

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SERVICIULUI PUBLIC de INFRASTUCTURA

la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București

CAPITOLUL I

Art. 1. (1) Prezentul Regulament de organizare si funcționare stabilește cadrul juridic unitar si condițiile in care se desfășoară activitatea de gestionare directa a SERVICIULUI PUBLIC de INFRASTUCTURA la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București in conformitate cu principiile si reglementările prevăzute in Ordonanța Guvernului nr. 71/2002.

 • (2) Prezentul Regulament are ca obiect stabilirea regulilor de organizare si funcționare a SERVICIULUI PUBLIC de INFRASTUCTURA la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

Art. 2. Serviciul public de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București” se desfășoară sub autoritatea Sectorului 5, autoritate care controlează gestionarea serviciului si urmărește realizarea strategiilor in domeniul serviciului public de administrare a domeniului public, respectiv administrarea și exploatarea lucrărilor de reparații si intretinere a străzilor de pe raza sectorului.

Organizarea acestui serviciu s-a făcut cu respectarea următoarelor ee acea:

 • a) autonomiei locale;

 • b) descentralizării seviciilor publice;

 • c) responsabilității si legalității;

 • d) corelării cerințelor cu resursele;

 • e) dezvoltării durabile;

 • f) liberului acces la informații si consultarea cetățenilor;

 • g) economiei de piața si eficientei economice.

Art. 3. Organizarea si funcționarea serviciului public de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București” are ca obiective:

 • a) creșterea calității si eficientei Serviciului de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București”;

 • b) asigurarea transparentei in ceea ce privește delegarea Serviciului;

 • c) creșterea siguranței in exploatare si asigurarea continuității Serviciului.

In domeniul administrării drumurilor și străzilor, se analizeaza oportunitatea delegării următoarelor servicii /acti vitati:

Executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor, în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic;

Verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;

Creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;

Organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata execuției lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor;

Evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate.

CAPITOLUL II

Definiții

Art. 4. Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc următorii termeni:

 • a) domeniul public al unității administrativ - teritoriale — totalitatea bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea publica a unității administrativ - teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local si care nu au fost declarate, prin lege, bunuri de uz sau de interes public național;

 • b) infrastructura edilitar - gospodăreasca - ansamblul bunurilor mobile si imobile dobândite potrivit legii, constând in clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice si mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități edilitar gospodărești; infrastructura edilitara face parte din domeniul public sau privat al unității administrativ - teritoriale si este supusa regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;

 • c) servicii de administrare a domeniului public si privat — totalitatea acțiunilor si activităților edilitar — gospodărești prin care se asigura administrarea, gestionarea si exploatarea bunurilor din domeniul public si privat al unității administrativ — teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, in administrarea altor servicii publice locale.

CAPITOLUL III

Organizarea si gestiunea directa a serviciului de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București”

Art.5. Sectorul 5 al Municipiului București, ca unitate administrativ-teritorială își exercită, prin Consiliul Local Sector 5, posesia, folosința și dispoziția asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public al localității, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 și ale OUG nr 57/2019. In exercitarea atribuțiilor menționate, Consiliul Local Sector 5 are obligația de a intretine, exploata, reabilita si moderniza bunurile aliate in proprietatea si/ sau administrarea sa.

Având la baza Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Sector 5 propune ca activitatea de administrare si exploatare a serviciului de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București” sa se realizeze prin gestionare directă de către SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.

Art. 6. Regulamentul de organizare si funcționare a serviciului public de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București” are in vedere respectarea si indeplinirea principiilor înscrise in Ordonanța Guvernului nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. Activitățile specifice serviciului de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București” asigură:

 • a) satisfacerea cerințelor si nevoilor de utilitate publica ale comunității;

 • b) continuitatea serviciului;

 • c) ridicarea continua a standardelor si indicatorilor de performanta a serviciilor prestate;

 • d) protecția si conservarea mediului natural si construit;

 • e) întocmirea si propunerea spre avizare a graficelor de execuție

 • f) execuția lucrărilor cu respectarea normativelor de specialitate

 • g) recepția lucrărilor cu comisii de recepție prin întocmirea de procese verbale de recepție

 • h) decontarea lucrărilor prin situații de lucrări si devize

Art. 8. Serviciul public de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București” se realizează prin gestiune directa.

Activitățile specifice se organizează si se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale caietului de sarcini.

CAPITOLUL IV.

Realizarea serviciului de gestionare directa a Serviciului public de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București”

Art.9. Obiectul contractului de gestiune directa il reprezintă următoarele activitati:

 • - executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumuri lor, în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic;

 • - verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;

 • - creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;

 • - organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata execuției lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor;

 • - evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;

 • - elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în concordanță cu planurile de urbanism și cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a localităților;

 • - organizarea circulației rutiere în localități și optimizarea traseelor în funcție de fluxurile de vehicule și pietoni, prin lucrări și amenajări rutiere, instalații de dirijare și semnalizare, amplasarea și montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor și a altor instalații de avertizare;

 • - realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor;

 • - perfecționarea și modernizarea mijloacelor de semnalizare și avertizare rutieră și de dirijare a circulației;

 • - amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare și afișaj publicitar pe străzi și în alte locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism și studiile de circulație.” Art. 10. In executarea serviciului ce face obiectul contractului de gestiune directa vor fi avute in vedere si respectate următoarele obligații:

 • a. executarea lucrărilor de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București”

 • b. la propunerea autorităților locale de sănătate publica privind reducerea poluării mediului înconjurător, Consiliul Local Sector 5 stabilește masurile ce se impun in vederea protejării sanatatii populației.

Art.ll. Modul de organizare și funcționare a activităților descrise mai sus trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

protecția sănătății populației;

responsabilitatea față de cetățeni; conservarea și protecția mediului înconjurător;

asigurarea calității și continuității serviciului;

tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat; securitatea serviciului;

dezvoltarea durabilă.

ASIGURAREA IGIENEI ȘI SĂNĂTĂȚII PUBLICE

Art. 12. PRINCIPII GENERALE:

Operatorul serviciului va asigura următoarele principii generale:

 • •  respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • •  exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea echipamentelor/utilajelor/instalației și specificul locului de muncă;

 • •  respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de concesiune sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului

 • •   furnizarea către autoritatea administrației publice locale, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciile, în condițiile legii;

 • •  respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului;

 • •  prestarea serviciului pe raza Sectorului 5 pentru care are contract de delegare de gestiune și lăsarea în stare de curățenie a spațiului din zonele de operare;

 • •  aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • •  elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • •  realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • •  evidența orelor de funcționare a utilajelor pentru activitățile în care se impun folosirea acestora;

 • •  ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • •  personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • •  conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • •  o dotare minimă cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contractul de concesiune;

 • •   alte condiții specifice stabilite prin contract.

Art.13. Activitățile de intretinere si reparare a străzilor se clasifica în:

 • a) Lucrări de intretinere - totalitatea activitatilor de intervenție ce se executa in tot timpul anului, determinate de uzura sau degradarea străzilor in condiții normale de exploatare, activitati ce au ca scop asigurarea condițiilor tehnice necesare desfășurării circulației rutiere in siguranța precum si menținerea patrimoniului public stradal in stare permanenta de curățenie si aspect estetic corespunzător. Lucrările de intretinere au caracter permanent, executandu-se in tot cursul anului pe intreaga rețea stradala a sectorului.

 • b) Lucrări de reparații - totalitatea lucrărilor fizice de intervenție care au ca scop compensarea parțiala sau totala a uzurii fizice sau morale a străzii produsa ca urmare a exploatării normale sau a acțiunii agentilor de mediu. Lucrările de reparații pot fi: reparații curente si reparații capitale. Lucrările de reparații curente se executa periodic in scopul compensării parțiale sau totale a uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii. Aceste lucrări asigura, după caz, imbunatatirea, repararea sau înlocuirea elementelor care au suferit deteriorări, in cazul in care nu mai pot fi remediate prin lucrări de intretinere. Lucrările de reparații capitale reprezintă complexul de lucrări care se executa la intervale mai mari de timp (sfârșitul unei durate normale de funcționare) in scopul compensării totale a uzurii fizice si morale ale străzii. In cadrul lucrărilor de reparații capitale se cuprinde si refacerea la parametric inițiali sau la un nivel tehnic superior, a străzilor desfăcute cu ocazia introducerii de instalații tehnico-edilitare subterane.

 • c) Intervenții de urgență - acele lucrări necesare in cazul avariilor la rețelele edilitare sau ca urmare a calamitatilor naturale sau accidentelor. Intervențiile accidentale sunt generate de cause neprevăzute si ca urmare sunt lucrări neplanificate. Din aceasta categorie fac parte: eliminarea degradărilor provocate de accidente de circulație, burdusiri pe suprafețele carosabilului, intervențiile la rețelele edilitare, lucrări de restabilire urgenta a circulației întrerupta de calamitati naturale. Aceste lucrări se realizează din punct de vedere tehnic in mod asemanator cu lucrările de reparații capitale sau reparații curente.

Art.14. Planificarea lucrărilor de execuție, întreținere și reparații ale străzilor

 • (1) în decursul exploatării lor, drumurile/strazile sunt in permanent supuse influentei unor factori care pot produce lent sau intr-un termen scurt uzura si degradarea îmbrăcămintei drumului, a sistemului rutier, etc, principalii factori care actioneaza negativ fiind traficul rutier si factorii climaterici. Evaluarea stării tehnice a drumurilor care stă la baza planificării categoriilor de lucrări de întreținere ce urmeaza a se realiza, se efectuează la terminarea perioadei de iarna atunci când urmare a ploii, lapovitei, ninsorii, degradările sunt mult mai vizibile si permit inventarierea si evaluarea lor.

 • (2) Ca urmare a inventarierii naturii, calitatii si cantitatii defecțiunilor se planifica, se stabilesc, categoriile si cantitatile lucrărilor necesare a se realiza, prin proces verbal între beneficiar și operator.

 • (3) La planificarea lucrărilor privind întreținerea si repararea drumurilor/strazilor, podurilor de sosea si a anexelor aferente lor, se va ține seama de următoarele principii de bază:

 • a) evitarea dispersării fondurilor alocate,

 • b) crearea unor legaturi continue intre diferite zone ale sectorului prin asigurarea unei rețele corespunzătoare de străzi,

 • c) acordarea priorității in planificarea lucrărilor pentru arterele magistrale si traseele de străzi importante din punct de vedere economic si social,

 • d) acordarea priorității in sensul executării in prima urgenta a lucrărilor accidentale

 • e) alegerea soluțiilor optime de reparații,

 • f) respectarea normelor tehnice specifice fiecărei activitati inclusiv normele de protecția muncii.

 • (4) Se va avea în vedere ca în cazul unui buget restrictiv, strategia de execuție a lucrărilor de întreținere, sa utilizeze strategia de tip curativ când se executa lucrări punctuale, funcție de degradările ce apar, asigurandu-se niveluri de serviciu scăzute cu o suprafața de rulare foarte eterogena, neexistand personal numeros avand in vedere volumul mare de lucrări de tip intervenție care au o productivitate și eficiență scăzută, lucrările fiind comandate de către beneficiar.

Art.15. Stabilirea tipurilor de lucrări de execuție, întreținere sau reparații

 • (1) Tipurile de lucrări de execuție, intretinere sau reparații, volumul lucrărilor si fondurile necesare execuției acestora se va stabili in funcție de:

 • a) nivelul de serviciu al drumului/străzii respective (structura si intensitatea traficului, zona climaterica);

 • b) starea tehnica a drumurilor, podurilor si a construcțiilor aferente lor, ca urmare a efectuării măsurătorilor tehnice, a reviziilor si inspecțiilor;

 • c) evidentele tehnice, banca de date tehnice rutiere care va fi actualizata obligatoriu de către prestator conform caietului de sarcini;

 • d) strategia si politicile de intretinere adaptate in funcție de ipotezele bugetare avute in vedere;

 • e) normativele specifice fiecărei activitati.

 • (2) Lucrările si serviciile privind intretinerea curenta a drumurilor publice se împart în:

 • a) intretinerea curentă pe timp de vară,

 • b) intretinerea curentă pe timp de iarnă.

 • (3) Lucrările de intretinere pe timp de vara cuprind trei categorii de lucrări și anume:

 • a) întreținerea părții carosabile, specifica tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare);

 • b) întreținerea comuna tuturor drumurilor;

 • c) întreținerea curenta a podurilor, pasajelor, podețelor.

 • (4) întreținerea pârtii carosabile, specifica tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare), alcatuita din:

 • a) intretinerea imbracamintilor asfallice care cuprinde: intretinerea suprafețelor degradate la imbracamintea asfaltica. iniaturarea denivelărilor si făgașelor, plombări, colmatarea fisurilor si a crăpăturilor, badijonarea suprafețelor poroase, precum si asternerea nisipului sau a criblurii pe suprafețe cu bitum in exces;

 • b) intretinerea imbracamintilor cu lianți hidraulici cuprinde: plombări, colmatari de rosturi si crăpături, refacerea rosturilor, eliminarea fenomenului de pompaj, refaceri de dale, etc;

 • c) intretinerea pavajelor cuprinde: refaceri de suprefete izolate, inlocuire de pavele, refacerea locale a rosturilor, etc

 • d) intretinerea drumurilor pietruite cuprinde: aprovizionarea cu materiale pietroase, astuparea gropilor si făgașelor cu material pietros, scarificarea si reprofilarea, cu sau fara cilindrare, cu sau fara material pietros de adaos, etc;

 • e) intretinerea drumurilor de pamant cuprinde; reprofilarea platformei, astuparea gropilor si făgașelor cu pamant, taierea dâmburilor, completarea cu balast, etc.;

I) întreținerea semnalizării orizontale - completarea sau refacerea izolata a marcajelor pe partea carosabila, corecții ale marcajelor;

 • (5) întreținerea comună tuturor drumurilor, va fi alcătuită din:

 • a) intretinerea platformei drumului care cuprinde: curatarea platformei drumului de noroi adus de vehicule de pe drumurile laterale, tratarea burdusirior, a unor tasari locale, completarea cu balast, nivelarea la cota, eliminarea gropilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate inițial;

 • b) asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum si prevenirea efectelor inundațiilor care cuprinde: asigurarea pantelor in profil transversaj si longitudinal din zona drumului intretinerea șanțurilor si rigolelor, curățirea șanțurilor si rigolelor, a canalelor si a podețelor, decolmatarea șanțurilor si rigolelor, repararea si curățirea căminelor de vizitare, completarea capacelor căminelor, etc.;

 • c) întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere:

întreținerea semnalizării verticale - indreptarea, intretinerea, vopsirea indicatoarelor de circulație, a stâlpilor si a altor mijloace de dirijare, reconditionarea tablelor indicatoare, inclusiv semnalizarea punctelor de lucru;

întreținerea parapetelor direcționale -intretinerea parapetelor metalice revopsire, spalare periodica, protecții anticorosive, etc.;

întreținerea gardurilor de protecție - demontare, remontare, vopsire, completare cu elemente necesare, etc;

 • (6) întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podețelor si a tunelurilor, alcatuita din:

 • a) la podurile din beton, beton armat, pasaje, reparații de tencuieli - curatarea rosturilor degradate, curatarea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem, desfundarea gurilor de scurgere, reparații la parapete, trotuare, hidorizolatii, guri de scurgere, rosturi de dilatatie, sferturi de con, scări de acces;

 • b) întreținerea albiilor din zona podurilor reparații isolate la pragurile de fund si la apararile de maluri, iniaturarea din albii a depunerilor;

 • c) întreținerea podețelor - reparații izolate la coronamentele aripilor, camere de liniștire, peree, desfundări si decolmatari de podețe.

 • d) întreținerea pârtii carosabile si a trotuarelor aferente podurilor, pasajelor, podețelor.

Art.16. Sisteme de planificare a lucrărilor de intretinere si reparații ale străzilor

 • (1) Pentru planificarea si prioritizarea lucrărilor de intretinere in vederea alocării cu maxima eficienta tehnica si economica a fondurilor se pot utiliza sistemele de administrare optimizata a drumurilor si podurilor, sisteme care au la baza măsurători periodice ale stării tehnice a rețelei de drumuri și poduri.

 • (2) Urmare a interpretării datelor privind starea tehnica a drumurilor si podurilor si introducerii acestora intr-un program special, se pot alege politicile si startegiile de intervenție, perioada optima de execuție, priotizarea lucrărilor si nivelul de urgenta.

Art. 17. Programarea lucrărilor

 • (1) Programele anuale pentru lucrările si serviciile de execuție, intretinere si reparații la drumuri, poduri si anexele acestora se vor stabili in conformitate cu nomenclatorul privind lucrările si serviciile aferente drumurilor publice, in funcție de resursele financiare estimate, durata normala de funcționarea a drumurilor publice si periodicitatea lucrărilor de intretinere si reparații curente la drumurile publice. Programul anual de lucrări elaborate va trebui sa permită Primăriei Sectorului 5 al Municipiului Bcuuresti elaborarea Programelor anuale de intretinere si reparații pentru rețeaua de drumuri de interes local, la inceputul fiecărui an calendaristic si care apoi se vor aduc la forma finala după aprobarea bugetului local.

 • (2) Periodicitatea efectuării lucrărilor de intretinere si reparații curente la drumurile publice se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectiva se repeta pentru același sector de drum/ strada, in interiorul ciclului de reparații capitale sau pe durata unui an calendaristic.

 • (3) Lucrările accidentale cauzate de calamitatilc naturale se executa in prima urgenta pentru restabilirea circulației, urmând ca documentația tehnico- economica sa fie elaborata si aprobata ulterior. Lucrările de definitivare se vor realiza conform planificării.

 • (4) Elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor sunt:

 • a) marimea intensității traficului si structura acestuia in raport cu apariția uzurii sau degradarea lucrărilor;

 • b) tipul de lucrări asupra caruia se intervine cu lucrări de intretinere sau reparații curente;

 • c) calitatea materialelor folosite;

 • d) efectele iernii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele transporturilor grele, perioadaele optime pentru execuția unor lucrări;

 • e) frecventa apariției degradărilor datorita circulației rutiere si factorilor naturali.

 • (5) Executarea lucrărilor si serviciilor de intretinere la drumuri, poduri si a anexelor acestora se va face in limita fondurilor financiare aprobate anual.

 • (6) Corelat cu identificarea stării tehnice a străzilor sectorului, se va intocmi o strategie pentru situația unui buget de austeritate, precum si o strategie pentru situația unui buget normal.

 • (7) Totodată se va încerca o analiza in vederea atingerii obiectivelor strategice si identificare a unor soluții de asigurare a resurselor financiare.

Proiectarea, execuția si intervenția asupra străzilor, podurilor, elementelor conexe (semaforizări, etc.), vor avea in vedere categoriile funcționale ale străzilor, traficul rutier, siguranța circulației, normele tehnice, factorii economici, sociali, de utilizare raționala a terenurilor, conservarea si protecția mediului, normele tehnice in vigoare pentru adaptarea la cerințele pietonilor, cicliștilor, persoanelor cu dizabilitati si de varsta a treia.

Se va avea in vedere identificarea/gasirea unor soluții tehnice noi, utilizarea de materiale si tehnologii noi care sa permită realizarea obiectivelor propuse.

Prestatorului ii revine obligația participării la toate dezbaterile publice ce vor avea loc, la ședințele Consiliului Local sau orice alte intalniri ale beneficiarului.

Actualizarea/modificarea documentației elaborate se va realiza fara alte costuri din partea beneficiarului.

CAPITOLUL V

Art.18. Drepturile și obligațiile Sector 5, ale operatorului si beneficiarilor activităților de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București”

A. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE SECTOR 5

 • (1) Consiliul Local Sector 5 actioneaza in numele si in interesul comunității locale pe care o reprezintă si răspunde fata de aceasta pentru:

 • a) modul in care gestionează si administrează bunurile din domeniul public al sectorului, in acest sens punând in opera gestionarea directa a Serviciului;

 • b) modul in care organizează, coordonează si controlează activitățile de administrare a bunurilor din domeniul public al sectorului.

 • (2) Consiliul Local Sector 5 are următoarele drepturi:

 • a) să verifice respectarea obligațiilor contractuale asumate de operator;

 • b) să efectueze controale vizând modul de organizare și administrare a serviciului;

 • c) să sancționeze potrivit prevederilor contractuale și a legislației în vigoare nerespectarea obligațiilor contractuale;

Art. 19. Consiliul Local Sector 5 are următoarele atribuții:

 • a) stabilirea strategiilor de dezvoltare si funcționare a activităților de administrare a activitatilor de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București”

 • b) luarea inițiativelor si adoptarea hotărârilor privitoare la activitățile de reparații si intretinere drumuri necesare a se executa in Sectorul 5 al Municipiului București;

 • c) exercitarea competentelor si responsabilităților ce ii revin potrivit legislației in vigoare, referitoare la activitățile de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București”. Art. 20. Consiliul Local Sector 5 are in raport cu operatorul activităților următoarele drepturi:

 • a) sa verifice, sa solicite fundamentarea preturilor pentru prestațiile efectuate de operator;

 • b) sa sancționeze operatorul in cazul in care acesta nu respecta indicatorii de performanta si parametrii de eficienta la care s-a angajat prin contractul de gestiune directa, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului.

Art. 21. Consiliul Local Sector 5 are următoarele obligații:

 • a) sa elaboreze si sa aprobe documentele necesare organizării si desfășurării procedurilor de delegare a gestiunii directe a serviciului de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București”;

 • b) sa aducă la cunoștința publica, in condițiile legii, hotărârile si dispozițiile al căror obiect il constituie activitățile de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București”;

 • c) sa atribuie contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București”, in conformitate cu procedurile legale;

 • d) sa respecte si sa indeplineasca obligațiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii directe;

 • f) sa păstreze confidențialitatea, in condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea operatorului, altele decât cele cu character public.

 • B. DREPTURILE SI OBLIGA ȚII LE OPERA TORULUI SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. Art.22. (1) Drepturile operatorului serviciului public de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București” se înscriu in caietele de sarcini, in regulamentul serviciului si in contractul de delegare a gestiunii directe, urmarindu-se asigurarea si menținerea echilibrului contractual pe toata durata de derulare a acestora.

(2) Operatorul SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. are calitatea de autoritate contractanta si are obligația de a efectua achiziții publice potrivit reglementarilor legale in vigoare. De asemenea, pentru buna desfășurare a lucrărilor, poate incheia contracte de închiriere si poate subcontracta servicii/lucrari, in funcție de necesitați.

Art. 23. Operatorul serviciului, SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. are următoarele drepturi: a) sa incaseze contravaloarea serviciilor prestare corespunzător cantitatii si calitatii acestora; b) sa propună Consiliului local Sector 5 ajustarea periodica a preturilor si a tarifelor, in funcție de influentele intervenite in costurile de operare;

Art. 24. Operatorul SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. are lata de Consiliul Local Sector 5 următoarele obligații:

 • a) sa furnizeze Consiliului Local Sector 5 informațiile solicitate si sa asigure accesul la toate informațiile necesare verificării si evaluării funcționarii si dezvoltării serviciilor, in conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii directe si prevederile legale in vigoare;

 • b) sa pună in aplicare metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare.

Operatorul va monitoriza și respecta cerințele stabilite în autorizații, precum și măsurile impuse de autoritățile competente.

Operatorul va fi responsabil pentru personalul propriu angajat și pentru desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănătatea și securitatea în muncă.

Operatorul va efectua periodic instructaje, conform prevederilor legale în vigoare, astfel încât personalul acestuia să fie informat activ cu privire la aspectele operaționale, de sănătate și securitate în muncă, precum și de protecție a mediului.

In timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să solicite sau să primească compensații sau gratificații din partea cetățenilor în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului.

Operatorul va informa operativ Consiliul local cu privire la orice problemă care afectează prestarea serviciului. Informarea va fi realizată în scris și va include propuneri de remediere a situațiilor survenite. Măsurile de remediere a unor astfel de situații vor fi stabilite de comun acord de operator și beneficiar, operatorul având responsabilitatea implementării acțiunilor de remediere stabilite.

Operatorul va monitoriza și respecta cerințele stabilite în autorizații, precum și măsurile impuse de autoritățile competente.

 • C. DREPTURLE SI OBLIGA ȚIILE UTILIZA TORILOR

Art.25. Utilizatorii bunurilor din domeniului public si privat al sectorului au următoarele drepturi:

 • a) acces neîngrădit la informațiile publice privind activitățile de administrare a domeniului public si privat;

 • b) de a contesta, in condițiile legale, prevederile adoptate de consiliul local prin hotărâri proprii.

CAPITOLUL VI

Preturi, tarife si taxe

Art. 26. (1) Nivelul preturilor si/sau al tarifelor pentru plata activităților de gestionare directa a serviciului de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București” se fundamentează de operator.

 • (2) Aprobarea preturilor si/sau a tarifelor se face de către Consiliul Local Sector 5.

 • (3) Cuantumul și regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotărâri ale Consiliului Local in conformitate cu prevederile legale in vigoare, care se vor actualiza anual prin HCL cu aplicarea indiceului de inflație comunicat de INS.

 • (4) Structura si nivelul preturilor, tarifelor si taxelor vor fi stabilite astfel incat:

 • a) sa acopere costul efectiv al executării lucrărilor pe străzi;

 • b) sa descurajeze consumul excesiv si risipa;

 • c) sa încurajeze protecția mediului;

 • d) sa încurajeze investițiile de capital;

 • e) sa respecte autonomia financiara a operatorului.

Investițiile necesare asigurării continuității și modernizării serviciului vor fi identificate d<e către operator, care va elabora și propune spre aprobarea Beneficiarului un plan anual de investiții, care va include și o prioritizare a realizării acestora, determinată pe baza unui referat de specialitate. Beneficiarul, în limita fondurilor disponibile în bugetul local, va realiza investițiile aprobate de către Consiliul Local Sector 5 și le va pune la dispoziția operatorului conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VII

Răspunderi și sancțiuni

Art. 27. (1) încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinara, civila, contravenționala sau penala, după caz.

(2) Consiliul Local Sector 5 are dreptul sa sancționeze operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public - in cazul in care acesta nu furnizează/nu prestează serviciile de administrare la nivelul indicatorilor de calitate si de eficienta stabiliți in contractul de gestionare directa, prin:

 • a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, suficient de mari pentru a determina operatorul sa remedieze deficientele constatate. Penalizările vor fi definite in contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București”;

 • b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune si rezilierea contractului de delegare a gestiunii directe daca timp de 6 luni de la incheierea acestuia se constata incalcarea repetata a obligațiilor contractuale.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

Art. 28. Regulamentul de organizare si desfășurare a activității de gestionare directa a serviciului de „infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București” se aproba si poate fi modificat si completat prin hotărâre a Consiliului Local Sector 5.

Anexa 3 &

CAIET DE SARCINI

al serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București

 • (1)  Prezentul caiet de sarcini a fost intocmit pe baza legislației in vigoare si stabilește condițiile de desfășurare ale activitatilor specifice Serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București și a documentației aferente delegării gestiunii serviciului public, stabilind nivelurile de calitate si condițiile tehnice minime necesare funcționarii acestui serviciu in condiții de eficienta si siguranța.

 • (2)  Prezentul caiet de sarcini a fast elaborat spre a servi drept documentație tehnica si de referința in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de delegare de gestiune a Serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

 • (3) Caietul de sarcini face parte integranta din documentația necesara desfășurării activitatilorde realizare a delegării de gestiune a Serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București si se aproba prin Hotarcirea Consiliului Loca! Sector 5.

 • (4)  Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranța in exploatare, precum si sistemul de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.

 • (5)  Specificațiile tehnice se refera si la prescripții de proiectare si de calcul, la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee si metode de exploatare si intretinere, precum si ta alte condiții cu caracter tehnic, prevăzut de actele normative si reglementările specifice realizării serviciului de delegare de gestiune a activitatilor de intretinere si reparare a străzilor , trotuarelor si porcarilor, inclusiv inclusiv echiparea acestora cu elemente privind siguranța circulației rutiere

 • (6) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la proiecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii si realizării serviciului de iluminat public.

Cap. l.DATE GENERALE

1. Condiții tehnice- descrierea rețelei de străzi care fac obiectul prestației

1.1 Date tehnice privind rețeaua de străzi

în scopul satisfacerii cerințelor desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță și confort deplin, precum și pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorii drumurilor publice execută periodic lucrări și servicii de întreținere și reparații a drumurilor, trotuarelor și aleilor. Prezentul caiet de sarcini s-a întocmit pentru străzile din sectorul 5, cu un număr de 984 străzi și lungimea totala a străzilor este de 293,46 km, prezentate ca dimensiuni și poziție in Anexa nr. 1.

în Anexa nr. 1 sunt enumerate străzile, pentru fiecare stradă lîind specificate: TIP, STRADA, lungime, CAROSABIL, "Supr Totala", LUNGIME KM, TIP ÎMBRĂCĂMINTE și OBSERVAȚII.

Cap. 2. PREVEDERI GENERALE

Lucrările de întreținere și reparații a drumurilor se vor efectua conform prevederilor „Normativul pentru întreținerea și repararea străzilor (C270-1991 )”,a „Normativului privind lucrările de întreținere si reparare a drumurilor publice” indicativ AND 554-2002, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu, în vigoare în scopul menținerii stării tehnice corespunzătoare.

Obligațiile Executantului

 • - Contractantul va avea în sarcină întreținerea și repararea străzilor Anexa nr. 1, pe timp de vară în scopul menținerii acestora la nivelul standardelor și reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea și siguranța traficului.

 • - Tipurile de lucrări vor fi alese în funcție de tipul și starea îmbrăcăminții, și vor fi programate de beneficiarul lucrării pe toate drumurile din zona respectivă. Nu vor fi acceptate obiecții din partea operatorului, de a nu se executa anumite tipuri de lucrări pe anumite drumuri, dacă acestea sunt justificate pentru asigurarea viabilității.

 • - în cazul în care se vor constata abateri de la prevederile prezentului Caiet de sarcini se va dispune întreruperea execuției lucrărilor și luarea măsurilor ce se impun în consecință.

 • - Având în vedere densitatea rețelelor de gospodărie subterană existente în zonă, în cazul execuției unor lucrări de mare amploare, executantul și beneficiarul lucrărilor vor începe lucrările numai după convocarea la fața locului a delegaților deținătorilor, pentru determinarea poziției exacte în plan și adâncime, încheindu-se procese verbale și evitându-se astfel deteriorarea acestor rețele pe timpul execuției.

 • - Executantul are obligația de a executa lucrările de balastare în aceeași zi în care a efectuat operația de decopertare a a îmbrăcăminții existente.

 • - Odată cu executarea lucrărilor, se vor căuta soluții de menținere a circulației, fără închiderea acesteia sau instituirea de restricții pe termene îndelungate.

 • - Constructorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efectuarea tuturor încercărilor și detemi nări lor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

 • - Lucrările care se execută în zona drumului public, precum și obstacolele producătoare de restricții pentru circulație trebuie să fie semnalizate cu echipamente moderne, conform instrucțiunilor comune elaborate de Ministerul de interne și Ministerul Transporturilor, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

 • - La organizarea execuției lucrărilor rutiere se va ține cont de necesitatea asigurării în permanență a circulației autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, poliție).

Materialele rezultate din decapări vor fi evacuate din zona de lucru.

Legislație, Stadarde de referință- Standarde de referință

Legea nr. 10/1995

STAS 2914-84

STAS 6400-84 generale

STAS 9095-90

SR 662/2002

SR 667/2001

STAS 539-79

STAS 4606-80

STAS 8849-83


privind calitatea în construcții

Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiții generale

Lucrări de drumuri. Straturi de bază cât și de fundații.Condiții tehnice

Pavaje din piatră brută sau bolovani

Lucrări de drumuri.Agregate naturale de balastieră.

Agregate naturale și piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. Condiții tehnice generale de calitate.

Filer de calcar,filer de cretă și filer de var stins în pulbere.

Agregate naturale grele pentru betoane și mortare cu lianți minerali.

Metoda de încercare.

Lucrări de drumuri. Rugozitatea suprafețelor. Metode de măsurare.

STAS 730-89       Agregate naturale, pentru lucrările de căi ferate și drumuri. Metoda de

încercare.

C 56-85              Normativ pentru verificarea calității și recepției lucrărilor de construcții

și instalații aferente.

Orice alt act în vigoare ce reglementează aceste categorii de lucrări, inclusiv legislația care reglementează condițiile de muncă și de protecție a muncii .

Cap. 3. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

ACTIVITATILE SPECIFICE SERVICIULUI DE ÎNTREȚINERE SI REPARARE SE DESAFASOARA PE STRĂZILE PREZENATE IN ANEXA 1.

Lucrări de întreținere (L.I.)

1. Lucrările de intretinere curenta pe timp de vara se clasifica astfel:

 • (a) Lucrări privind caile circulabile;

 • (b) Lucrări privind parcari si trotuaare;

1. a. întreținerea cailor circulabile

La întreținerea cailor circulabile, in cazul imbracamintilor rutiere modeme, se va tine cont de prevederile "Normativului pentru prevenirea si remedierea defecțiunilor la irnbracamintile rutiere moderne".

Activitatea de intretinere a cailor circulabile consta, in principal, din:

 • (1) Repararea degradărilor din inghet-dezghet (burdusiri izolate) pentru imbunatatirea condițiilor de circulație

 • (2) întreținerea pavajelor din piatra comportând decolmatarea rosturilor si refacerea locala a biturnarii acestora, inlocuiri de pavele rotunjite prin uzura pe suprafețe izolate, etc.;

 • (3) Intretinerea imbracamintilor din beton de ciment constând din: desfundarea, curățirea si col-matarea rosturilor, a fisurilor si a crăpăturilor cu mastic bituminos, curățirea rosturilor cu mastic in exces, etc.;

 • (4) Intretinerea imbracamintilor bituminoase prin efectuarea de plombări, badijonari, colmata-rea crăpăturilor, inlaturarea denivelărilor locale, etc.;

 • (5) Curatirea si repararea locala a pavajelor de bolovani de rau sau piatra bruta;

 • (6) Intretinerea străzilor pietruite cu materiale pietroase pentru compensarea uzurii precum si astuparea gropilor si a făgașelor;

 • (7) Scarificarea si reprofilarea pietruirilor cu sau fara adaus de materiale pietroase;

 • (8) Aprovizionarea si asternerea de nisip sau balast la străzi din pamant;

 • (9) întreținerea si repararea cailor circulabile la intersecțiile de străzi ;

 • (10) întreținerea cailor circulabile la locurile de parcare inclusiv a dotărilor aferente acestora, a benzilor de staționare, etc. in funcție de tipul imbracamintilor si tipul defecțiunilor;

 • (11) Repararea imbracamintii si a structurii rutiere din dreptul traversărilor de conducte pe sub străzi , al racordurilor si branșamentelor, a degradărilor izolate generate de lucrări privind conducte tehnico-edilitare si in cazul intervențiilor accidentale. La efectuarea reparațiilor se va tine cont de componenta structurii rutiere existente pentru a se realiza o buna legătură intre structura existenta si cea noua;

 • (12) întreținerea trotuarelor si a pistelor de cicliști, pentru eliminarea defecțiunilor imbracamin-tii modernizate (imbracarninte bituminoasa, beton de ciment) după caz, prin plombări, badijo-nari, colmatarea rosturilor si crăpăturilor, etc.;

 • (13) întreținerea trotuarelor si pistelor de cicliști cu imbracaminti semipermanente sau provizorii ( pietruiri, balasturi) corespunzător categoriei de defecțiuni;

 • (14) întreținerea bordurilor pentru aducerea lor in stare de buna funcționare;

 • (15) Întreținerea lucrărilor edilitare de pe părțile circulabile, curățirea noroiului, desfundarea gurilor de scurgere, inlocuirea grătarelor rupte, cap ace, cămine, etc.;

 • (16) întreținerea rigolelor sau a canalelor deschise de scurgerea apelor , decolmatarea lor, asigurarea pantelor transversale si longitudinale, etc.

 • (17) Taierea, reprofilarea sau completarea acostamentelor străzilor;

 • (18) întreținerea terasamentelor deteriorate local prin operații de reprofilare, taluzare, precum si a lucrărilor de sistematizare pe verticala din zona drumurilor;

 • (19) întreținerea lucrărilor de drenaj, a umpluturilor drenante, a căminelor de vizitare, etc.

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE CURENTA A STRĂZILOR

întreținerea pârtii carosabile, specifica tipului de imbracarninte ( strat de rulare ) cuprinde :

 • • intretinerea imbracamintii asfaltice:

 • 1. PREȚUL 1- Lucrări de intretinerea suprafețelor de gradate la imbracaminti asfaltiee BA 16 plombări gropi ( m2) ( pentru adaneimea de 4 em)

 • 2. PREȚUL 2- Lucrări de inlaturarea denivelărilor si făgașelor (numai frezare) (in2);

 • 3. PREȚUL 3- Lucrări de inlaturarea denivelărilor si făgașelor (frezare +astemere ) ( m2);

 • 4. PREȚUL 4- Lucrări de eolmatarea erapaturilor si fisurilor eu mastic (m);

 • 5. PREȚUL 5- Lucrări de badijonarea suprafețelor poroase (m2);

 • 6. PREȚUL 6- Lucrări de asternerea nisipului pe suprafețele eu bitum in exces sau șlefuite (m2);

 • 7. PREȚUL 7- Lucrări de inlaturarea pietrișului sau a criblurii alergătoare (m2);

 • 8. PREȚUL 8- Lucrări de stropiri sueeesive exeeutate meeanizat (m2)

 • • intretinerea imbracamintilor eu lianți hidraulici:

 • 9. PREȚUL 9- Lucrări de plombări BA16/BCR 3,5- 5 cm (m2)

 • 10. PREȚUL 10- Lucrări de colmatari de rosturi si erapaturi eu mastic (ml);

 • 11. PREȚUL 11- Lucrări refacerea rosturilor (ml)

 • 12. PREȚUL 12- Lucrări derefaceri de dale (m2)

 • • intretinerea pavajelor din bolovani sau piatra bruta:

 • 13. PREȚUL 13- Lucrări refaceri suprafețe izolate (m2);

 • 14. PREȚUL 14- Lucrări inlocuiri pavele (m2);

 • 15. PREȚUL 15- Lucrări refacere locala a bitumarilor de rosturi (m2);

 • 16. PREȚUL 16- Lucra ri combatere exees bitum (m2);

1 7. PREȚUL 17- Lucrări eliminarea suprafețelor șlefuite (m2);

 • • intretinerea pavajelor:

 • 18. PREȚUL 18- Lucrări euratire pavaje de bolovani sau piatra bruta; (m2)

 • 19. PREȚUL 19- Lucrări reparare locala a pavajelor de bolovani sau piatra bruta(m2)

 • • dumuri pietruite:

 • 20. Lucrări de greblare a pietrei alergătoare si asternerea ei pe drum (m2)

 • 21. PREȚUL 21- Lucrări aprovizionarea cu materiale pietroase in volum de pana Ia 300 mc/km(m3 );

 • 22. PREȚUL 22- Lucrări astupare gropi si fagase cu material pietros (m2);

 • 23. PREȚUL 23- Lucrări scarificare si reprofilare cu sau fara cilindrare( 100 m2).

 • • întreținerea drumurilor de pamant

 • 24. PREȚUL 24- Lucrări reprofilarea platformei ( 100 m2);

 • 25. PREȚUL 25- Lucrări astuparea gropilor si a făgașelor cu pamant (m3);

 • 26. PREȚUL 26- Lucrări taiere dâmburi (m3 );

 • 27. PREȚUL 27- Lucrări stabilizări cu lianți si alte produse chimice (100m2);

 • 28. PREȚUL 28- Lucrări completare cu nisip sau balast (m3 ); întreținerea platformei drumului cuprinde :

 • 29. PREȚUL 29- Lucrări curățirea platformei drumului de noroi adus de vehicule de pe drumurile laterale (mp)

 • 30. PREȚUL 30- Lucrări curatarea platformei drumului de materiale aduse de viituri (nămol, arbori, etc.) m3

 • 31. PREȚUL 31- Lucrări tratarea burdusirilor si tasarilor locale ( m2 ) (se va oferta pentru fiecare strat din sistemul rutier, pentru un sistem caracteristic, urmând ca decontarea sa se realizeze pe baza P.V. de natura teren, P.V.L.A., in conformitate cu situația din teren);

 • 32. PREȚUL 32- Lucrări aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala si mecanizata (100 m2), taierea dâmburilor (m3 ), completarea cu pamant, cu balast si nivelarea la cota (m3), tăieri de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu (m3);

 • • întreținerea parapetelor direcționale:

 • 33. PREȚUL 33- Lucrări curatarea, aducerea la cota, completarea prin achiziție cu elemente necesare ( m ),

 • 34. PREȚUL 34 - Lucrări repararea tencuielilor, a zidurilor (m2 )

 • • întreținerea zonei drumului:

 • 35. PREȚUL 35- Lucrart curatarea pârtii carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, etc.) (m2),

 • 36. PREȚUL 36- Lucrări indepatarea de pe platforma drumului a obstacolelor rezultate din accidente de circulație si a vehiculelor implicate in accidente rutiere cu ajutorul utilajelor specifice (la cerere ) ( ore ).

B. Obiectul 2 - Reparații curente la drumurile stazi,trotuare si parcari

Lucrări de reparații curente (R.C.)

(.Reparații curente privind caile circulabile

Reparațiile curente aferente cailor circulabile constau in:

 • (1) Repararea completa pe suprafețe intinse a pârtii carosabile degradata de inghet-dezghet(bur-dusiri), precum si executarea unor lucrări de prevenire a apariției acestor degradări.

 • (2) Reparații de pavaje din piatra cioplita degradate pe suprafețe intinse, bitumarea rosturilor.

 • (3) Executarea de pavaje din piatra cioplita pe porțiuni izolate in vederea imbunatatirii condițiilor de cireulatie la statii de transport in corn un, parcaje, intrări in intersecții, statii de alimentare eu earburanti, etc.

 • (4) Refacerea dalelor degradate sau distruse ale imbracamintilor din beton de ciment.

 • (5) Reparații curente ale imbracamintilor din beton de ciment, inlocuirea izolata a structurii rutiere distruse, injectări, repozari de dale tasate sau deplasate, eolmatarea rosturilor si a crăpăturilor, etc.

 • (6) Executarea de covoare asfaltice de grosime redusa (max. 4 cm) pe sectoare de drumuri la care aplicarea tratamentelor bituminoase de suprafața nu asigura eompensarea uzurii.

 • (7) Executarea de imbracaminti bituminoase din doua straturi - legătură si uzura - peste i mbra-caminti existente, respectiv pe:

 • - pavaje din piatra, betoane de eiment sau imbraeaminti bituminoase;

 • - imbracaminti asfaltice ușoare inclusiv mortare asfaltiee sau maeadamuri penetrate;

 • - pietruiri existente, eompletate cu material pietros pentru imbunatatirea planeitatii, inclusiv rectificări in plan si in profil longitudinal.

Grosimea straturilor se stabilește prin caleule de dimensionare.

Nota: In cazul adoptării soluțiilor de reparații indicate la paragrafele (6) si (7) se va analiza si posibilitatea reciclării imbraeamintilor existente.

 • (8) Executarea tratamentelor bituminoase pe:

 • - suprafețe bituminoase;

 • - macadamuri si straturi stabilizate;

 • - beton de ciment;

 • (9) Executarea de tratamente bituminoase antiderapante.

 • (10) Repararea pavajelor existente din bolovani de rau, de piatra bruta si din piatra cioplita. (II) Executarea de pavaje din bolovani de rau sau de piatra bruta pe drumurile pietruite.

 • (12) Executarea de stabilizări complexe eu: var, ciment, materiale bituminoase, produse chirilice etc., cu sau fara adaos de material pietros la:

 • - pietruirile existente;

 • - drumurile din pamant.

 • (13) Scarificari, reprofilări si cilindrari ale pietruirilor existente cu adaos de material pietros.

 • (14) Lucrări de terasamente executate la drumurile de pamant pentru corectarea traseului in plan, profil in lung si profil transversal, asternerea si cilindrarea de material pietros pe drumul precum si pentru sistematizarea pe vertical a a zonei adiaeente.

 • (15) Repararea imbracamintilor degradate in zona liniilor de tramvai respectiv la racordarea pârtii carosabile cu șinele.

 • (16) Repararea imbracamintilor rutiere in zona pasajelor la același nivel cu calea ferata.

 • (17) Repararea si inlocuirea elementelor degradate ale rețelelor tehnico-edilitare de la suprafața pârtilor circulabile ca de exemplu aducerea la cota a căminelor de vizitare, inlocuirea de rame si capace d istruse, etc.

 • (18) Executarea de peroane pentru calatori la stațiile de tramvai, precum si alveole in partea carosabila pentru stațiile de autobuze si troleibuze,

 • (19) Repararea suprafețelor earosabile degradate la locurile de parcare si staționare.

 • (20) înlocuirea integrala a bordurilor uzate si degradate cu borduri noi, inclusiv refacerea fundației acestora.

 • (21) Refaceri de trotuare si piste de cicliști Cil imbracaminti modeme: bituminoase, din dale prefabricate de beton sau din beton monolit.

 • (22) Refaceri de trotuare si piste de cicliști executate cu imbracaminti semipermanente sau provizorii cum sunt pavaje din bolovani de rau sal! piatra bruta, pietruiri, balastari, etc. precum si irnbunatatirea stării tehnice prin asternerea de covoare asfaltice, execuția de dale prefabricate din beton sau din beton monolit.

 • (23) Repararea, reprofilarea, stabilizarea si imperrneabilizarea acostamentelor inclusiv executarea de benzi de incadrare a pârtii carosabile pe acostamente când drumul are profil de sosea.

 • (24) Repararea de șanțuri si rigole inclusiv lucrări de pereere si pavare a acestora când este cazul. (25) Executarea de parapeti de protecție de diferite categorii pe sectoare intregi de drum.

 • (26) Reparații si amenajari pentru coreetii de torenti, aparari de maluri, canale de evacuare, etc.

 • (27) Refacerea tronsoanelor colmatate ale drenurilor si completări de drcnuri longitudinale sau transversale.

 • (28) Lărgiri de drumuri prin crearea de benzi carosabile suplimentare, corespunzător solicitării traficului si condițiilor locale.

 • (29) Reamenajari de intersecții de drum uri la același nivel prin creerea de benzi carosabile de selectare, stocare, virare, insule de dirijare, etc.

 • (30) Executarea de trotuare si piste de cicliști la drumurile cu trafic intens. (31) Executarea de locuri de parcare si staționare inclusiv dotările acestora.

 • (32) Executarea de variante locale de drumuri pentru evitarea pasajelor la nivel cu calea ferata sau a unor puncte cu restricții de gabarit.

 • (33) Lucrări de desființare a variantelor de drumuri nefunctionalc Cil recuperarea materialelor rutiere si redarea in circuitul agricol sau pentru alte folosințe.

 • (34) Eliminarea refulărilor si a valuririlor imbracamintei in stațiile mijloacelor de transport in comun si la semafoare.

Reparații curente privind lucrările de arta: poduri, podețe, ziduri de sprijin, etc

Reparațiile curente aferente lucrărilor de arta constau in:

 • (1) Executarea de podețe pentru scurgerea apelor;

 • (2) Definitivări ale podețelor, in cazul când acestea sunt incomplet realizate; (3) înlocuirea elementelor degradate la suprastructuri;

 • (4) Conso lidarea infrastructuri lor;

 • (5) Consolidarea provizorie la poduri in vederea efectuării unor transporturi agabaritice;

 • (6) Realizarea unor variante provizorii de circulație pe timpullucrului la poduri sau pasaje; (7) Demolări si desființări de poduri;

 • (8) Captarea izvoarelor de pe zona drumurilor si executarea de lucrări de amenajare a evacuării apelor;

 • (9) Lucrări de aparare a drumurilor impotriva inundațiilor si eroziunilor, corecții locale ale albiilor, șanțuri de garda, etc.

 • (10) Repararea, refacerea, respectiv executarea de ziduri de sprijin sau de captusire;

 • (11) Repararea rampelor la pasaje denivelate si executarea de bretele suplimentare la pasaje denivelate sau alte lucrări rutiere justificate de trafic

II.LUCRARI de REPARAȚII CURENTE DRUMURI JUDEȚENE

DESCRIEREA PRETURILOR

Preturile unitare vor cuprinde toate cheltuielile privind procurarea materialelor, echipamentelor si a mijloacelor de transport precum si a forței de munca necesare; asigurarea

utilajelor,

LUCRĂRI de REPARAȚII

 • 1. PREȚUL 1- Lucrări de frezare mixturi asfaltice 5 enr

 • • delimitarea zone lor degradate;

 • •      frezarea sau decaparea suprafețelor astfel incat marginile decapate sa aibe asa numitele muchii vii, frezarea suprafețelor pe tronsoane, astfel incat acoperirea sa se execute in maximum 24 ore;

 • • incarnarea, transportul rezidurilor

 • • curățirea suprafețelor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/mp.

 • 2. PREȚUL 2 - Lucrări de frezare mixturi asfaltice 9 em

 • • delimitarea zonelor degradate;

 • •      frezarea sau decaparea suprafețelor astfel incat marginile decapate sa aibe asa numitele muchii vu, frezarea suprafețelor pe tronsoane, astfel incat acoperirea sa se execute in maximum 24 ore;

 • • incarnarea, transportul rezidurilor

 • • curățirea suprafețelor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei Imp.

 • 3. PREȚUL 3 - Luerari de deeapare asfalt trotuare

 • • delimitarea zonelor degradate;

 • • deeapare asfalt trotuare

 • • incarnarea, transportul rezidurilor

 • • curățirea suprafețelor;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp,

 • 4. PREȚUL 4 - desfaeere pavaje din piatra cubiea sau bolovani de rau

 • • delimitarea zonelor degradate;

 • • desfacerea pavelelor;

 • • strângerea molozului in grămezi;

 • • incarcarea si transportul reziduri lor;

 • • curățirea amplasamentului.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului

Prețul se va prezenta in lei / mp,

 • 5. PREȚUL 5 - Lucrări de spargere beton

 • • delimitarea zonelor degradate;

 • • spargere si desfacere imbracaminte din beton;

 • • strângerea molozului in grămezi;

 • • incarcarea, transportul rezidurilor

 • • curățirea amplasamentului.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / me.

 • 6. PREȚUL 6 - săpătură manuala

 • • marcarea suprafeței pe care se va executa săpătură;

 • • executarea săpăturii conform proiectului;

 • • incarcarea, si transportul pământului;

 • • curățirea terenului

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / me.

 • 7. PREȚUL 7 - săpătură mecaniea

 • • marcarea suprafeței pe care se va executa săpătură;

 • • executarea săpăturii conform proiectului;

 • • incarcarea, si transportul pământului;

 • • curățirea terenului

Proiectarea se va evidenția ea procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / me.

 • 8. PREȚUL 8 - Lucrări de curatare si amorsare suprafețe

 • • curatarea suprafețelor;

 • • procurarea sau prepararea si transportul emulsiei

 • • amorsarea suprafețelor eu emulsie eationiea eu rupere rapida

Proieetarea se va evidenția ea proeent (%) in reeapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / lOOmp.

 • 9. PREȚUL 9 - Lucrări de asternere mixtura asfaltica BA 16-5 em

 • • proeurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice

 • • asternerea mixturii din BA 16

 • • compactarea si inehiderea suprafețelor;

 • • verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat;

Proieetarea se va evidenția ca proeent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m p.

 • 10. PREȚUL 10 - Luerari de astcrnere mixtura asfaltiea BA 16 eu bitum modificat - 5 em

 • • proeurarea sau prepararea si transportul mixturii asl'altiee

 • • asternerea mixturii din BA 16 eu bitum modificat

 • • eompaetarea si inehiderea suprafețelor;

 • • verifiearea grosimii si a gradului de eompaetare a stratului realizat;

Proiectarea se va evidenția ea proeent (%) in reeapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 11. PREȚUL 11- Luerari de asternere mixtura asfaltiea BAD 25

 • • procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice

 • • asternerea mixturii din BAL) 25

 • • eompaetarea stratului de mixtura așternut;

 • • verificarea grosimii si a gradului de eompaetare a stratului realizat;

Proieetarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/ to.

 • 12. PREȚUL 12 - Lucrări de asternere mixtura asfaltiea AB2

 • • procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice

 • • asternerea mixturii din AB2

 • • compactarea stratului de mixtura așternut;

 • • verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei 1 to.

 • 13. PREȚUL 13 - asternere geocompozit antifisura rezistenta la tracțiune longitudinala si transversala mai mare de 50kN/m alungire la rupere de min 3%, greutate min 340gr/mp

 • • curățirea, uscarea si amorsarea suprafețelor;

 • • procurarea si transportul geocompozitului;

 • • asternerea stratului de geocompozit;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 14. PREȚUL 14 - asternere geotextil rezistenta la inindere 50 kN/m

 • • pregătirea terenului

 • • procurarea si transportul geotextilului;

 • • astemerea stratului de geotextil;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/mp.

 • 15. PREȚUL 15 - pregătire pat drum (nivelare si compactare)

 • • nivelarea patului drumului;

 • • udarea pana la obținerea umidității optime de compactare;

 • • compactarea;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului

Prețul se va prezenta in lei I 100 mp

 • 16. PREȚUL 16 - asternere balast la carosabil

 • • pregătirea terenului;

 • • procurarea si transportul balastului;

 • • astemerea stratului de balast;

 • • umezirea si compactarea;

 • • corectarea neregularitatilor suprafeței inainte si după compactare;

 • • luareaprobelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/mp

1 7. PREȚUL 17 - asternere nisip la car osabil

 • • procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de

 • • transport precum si a forței de munca necesare;

 • • pregătirea terenului;

 • • procurarea si transportul nisipului;

 • • astemerea stratului de nisip;

 • • umezirea si compactarea;

 • • corectarea neregularitatilor suprafeței inainte si după compactare;

 • • luarea probelor si efectuareatestelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei

I me

 • 18. PREȚUL 18 - asternere piatra sparta la carosabil

 • • pregătirea terenului;

 • • procurarea si transportul pietrei sparte;

 • • astemerea stratului de piatra sparta;

 • • umezirea si compactarea;

 • • corectarea neregularitatilor suprafeței înainte si după compactare;

 • • luarea probelor si efectuarea testelornecesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei I me

 • 19. PREȚUL 19 - strat din balast stabilizat eu eiment la carosabil

 • • procurarea sau prepararea si transportul balastului stabilizat;

 • • asternerea balastului stabilizat

 • • compactarea;

 • • corectarea neregularitatilor suprafeței inainte si după compactare;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/mp

 • 20. PREȚUL 20 - strat din beton - CI6/20

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • • asternerea betonului pentru carosabil

 • • compactarea;

 • • protejarea betonului proaspăt turnat;

 • • luarea probelor si efectuarea teslelor necesare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / me

 • 21. PREȚUL 21 - strat din beton - C20/25

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • • asternerea betonului pentru carosabil

 • • compactarea;

 • • protejarea betonului proaspăt turn at;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare.

Toate operațiile specifice acestor lucrări vor fi incluse in devizul pe categorii de lucrări. Prețul se va prezenta in lei / me

 • 22. PREȚUL 22 - strat din beton - BeR 3,5

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • •      asternerea betonului pentru carosabil

 • • compactarea;

 • • protejarea betonului proaspăt turn at;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezentai in lei / me

 • 23. PREȚUL P23 - strat din beton - BeR 4,5

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • • asternerea betonului pentru carosabil

 • • compactarea;

 • • protejarea betonului proaspăt turnat;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor necesare

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / me

 • 24. PREȚUL 24 - demontare borduri mari 20X25cm

 • • demontare borduri;

 • • spargerea fundației bordurilor;

 • • incarcarea si transportul bordurilor;

 • • incarcarea, transportul rezidurilor

 • • curatare amplasament.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / ml.

 • 25. PREȚUL 25 - montare borduri mad noi 20X25cm

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului;

 • • realizare fundație de beton pentru borduri;

 • • procurarea si transportul bordurilor;

 • • montare borduri

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mi.

 • 26. PREȚUL 26 - montare borduri mari vechi 20X25cm

 • • procurareasaupreparareasitransportulbetonuludi e ciment

 • • realizare fundație de beton pentru borduri;

 • • montareborduri

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei

/ mi.

 • 27. PREȚUL 27 - demontare borduri mici IOX15cm

 • • demontare borduri;

 • • spargerea fundației bordurilor;

 • • incarcarea si transportul bordurilor;

 • • incarcarea, transportul rezidurilor

 • • curatare amplasament.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Ici / mi.

 • 28. PREȚUL 28 - montare borduri mici noi 10X15cm

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului;

 • • realizare fundație de beton pentru borduri;

 • • procurarea si transportul bordurilor;

 • • montare borduri

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei lml.

 • 29. PREȚUL 29 - borduri mici veebi IOX15em

 • • demontare borduri;

 • • spargerea fundației bordurilor

 • • incarcarea, transportul rezidurilor

 • • procurareasau preparareasi transportubl etonuluide ciment

 • • fundație de beton pentru borduri;

 • • montareborduri

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei

I ml.

 • 30. PREȚUL 30 - strat de mixtura asfaltica BA S - 4 em

 • • curățirea, Uscarea si amorsarea suprafețelor;

 • • procurarea sau prepararea si transportul mixturii asfaltice;

 • • asternerea mixturii asfaltice BA 8 - compactare.

 • • verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei

/ mp.

 • 31. PREȚUL 31 - Lucrar i de asternere asfalt turnat

 • • curățirea, uscarea si amorsarea suprafețelor;

 • • procurarea sau prepararea si transportul asfaltului;

 • • asternerea asfaltului .

 • • verificarea grosimii si a gradului de compactare a stratului realizat

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Ici

1 to.

 • 32. PREȚUL 32 - Luerari de aștern ere beton CS/IO (B 150) la trotuare

 • • procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de

 • • transport precum si a forței de munca necesare;

 • • proeurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • • asternerea betonului pe trotuare

 • • compaetarea;

 • • protejarea betonului proaspăt turnat;

 • • luarea probelor si efectuareatestelor neeesare

Proieetarea se va evidenția ca proeent (%) in recapitulatia devizului. PreUI! se va prezenta in lei / me

 • 33. PREȚUL 33 - Luerari de asternere beton C12115 (B 200) La trotuare

 • • procurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport precum si a forței de munca necesare;

 • • procurarea sau prepararea si transportul betonului de ciment;

 • • asternerea betonului pe trotuare

 • • eompaetarea;

 • • protejarea betonului proaspăt turnat;

 • • luareaprobelor si efectuarea testelor necesare

Proieetarea se va evidenția ea procent (%) in reeapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei

I me

 • 34. PREȚUL 34 -luerari de pavaj co pavele din piatra naturala 9x9x9 em

 • • proeurarea, transportul pavelelor

 • • sortarea pavelelor, așezarea pe un strat de nisip si fixarea lor prin batere ell

 • • eioeanuJ

 • • baterea la useat eu maiul

 • • imprastierea nisipului de eoneasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui eu peria in rosturi

 • • stropirea eu apa

 • • baterea eu maiul pana la refuz, la profilul definitiv, eu rosturi de max 10 mm

 • • reetilîearea denivelărilor

 • • asternerea unui strat de nisip de eoneasaj si eilindrarea en ruloul eornpresor

Proieetarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului, Prețul se va prezenta in lei

/ m p

 • 35. PREȚUL 35 -lucrări de pavaj eu pavele din piatra naturala 10x10x10 em

 • • procurarea, transportul pavelelor

 • • sortarea pavelelor, așezarea pe un strat de nisip si fixarea lor prin batere Cil

 • • ciocanul

 • • baterea la uscat cu maiul

 • • imprastierea nisipului de eoneasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi

 • • stropirea eu apa

 • • baterea eu maiul pana la refuz, la profilul definitiv, ell rosturi de max 10 mm

 • • reetifiearea denivelărilor

 • • astemerea unui strat de nisip de eoneasaj si eilindrarea eu ruloul eompresor

Proieetarea se va evidenția ea proeent (%) in reeapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m p

 • 36. PREȚUL 36 - lucr ar i de montare pavele din piatra naturala - 4 cm pe mortar ciment-

4cm

 • • proeurarea, transportul mortarului de eiment

 • • turnarea si protejarea mortarului in timpul perioadei de lueru

 • • proeurarea si transportul pavelelor

 • • punerea pavelelor in opera:

 • • verifiearea eotei proieetate la patul drumului

 • • montarea pavelelor din granit

 • • imprastierea nisipului de eoneasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui eu peria in rosturi.

Proieetarea se va evidenția ea proeent (%) in reeapitulatia devizului

Prețul se va prezenta in lei / mp

 • 37. PREȚUL 37 - luc rar i de pavaj cu pavele ecologice, 8 cm

 • • proeurarea materialelor, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloaeelor de transport pre-eum si a forței de munea neeesare;

 • • proeurarea, transportul pavelelor

 • • sortarea pavelelor, așezarea lor si fixarea prin batere eu eioeanul

 • • baterea la useat eu maiul

 • • imprastierea nisipului de eoneasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui eu peria in rosturi

 • • stropirea eu apa

 • • baterea cu maiul pana la refuz, la profilul definitiv, ell rosturi de max 10 mm

 • • rectificarea denivelărilor

 • • asternerea unui strat de pamant si impingerea lui eu peria in loeasuriJe pavajului

Proiectarea se va evidenția ea proeent (%) in reeapitulatia devizuJui . Prețul se va prezenta in lei I mp

 • 38. PREȚUL 38 - lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 em - pe mortar de ciment

 • • procurarea, transportul mortaruJui de eiment

 • • turnarea si protejarea mortarului in timpul perioadei de lucru - grosime 4 ern

 • • procurarea si transportuJ pavelelor

 • • punerea pavelelor in opera:

 • • verificarea cotei proiectate la patul drumului

 • • montarea pavelelor

 • • imprastierea nisipului de eoneasaj pe suprafața pavajului SI impingerea lui cu peria in rosturi.

Proiectarea se va evidenția ea proeent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp

 • 39. PREȚUL 39 - lucrări de montare pavele prefabricate din beton - 6 em pe nisip

 • • procurarea, transportul nisipului pentru pozarea pavelelor

 • • procurarea si transportul pavelelor

 • • asternerea stratului de nisip de 10 em

 • • verificarea cotei proiectate la patul drumului

 • • montarea pavelelor

 • • imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui eu peria in rosturi.

Proieetarea se va evidenția ea procent (%) in reeapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei /mp

 • 40. PREȚUL 40 - lucrar i de montare pavele prefabricate din beton 8 em - pe mortar de ciment

 • • procurarea, transportul mortarului de eiment

 • • turnarea si protejarea mortarului in timpul perioadei de lucru - grosime 4 em

 • • procurarea si transportul pavelelor

 • • punerea pavelelor in opera:

 • • verificarea eotei proiectate la patul drumului

 • • montarea pavelelor

 • • imprastierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui eu peria in rosturi.

Proieetarea se va evidenția ca procent (%) in reeapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei

/ mp

 • 41. PREȚUL 41 - lucrări de montare pavele prefabricate din beton -8 em pe nisip

 • • procurarea, transportul nisipului pentru pozarea pavelelor

 • • procurarea SI transportul pavelelor

 • • asternerea stratului de nisip de 10 em

 • • verificarea eotei proiectate la patul drumului

 • • montarea pavelelor

 • • imprastierea nisipului de eoneasaj pe suprafața pavajului si impingerea lui ell peria in rosturi.

Proieetarea se va evidenția ea procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei

/ mp

 • 42. PREȚUL 42 - Lucrări de așezare la cota rasuflatori de gaze - capac existent

 • • efectuarea decaparii in jurul rasuflatorilor existente;

 • • desfacere sistem rutier existent;

 • • incarcarea, transportul rezidurilor;

 • • demontarea capac rasuflatori;

 • • procurarea materialelor necesare (țeava), manipularea si transportul lor

 • • montare țeava necesara ridicării la cota a rasuflatorii;

 • • montarea capacului metalic

 • •       refacere sistem rutier In jurul rasuflatorilor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 43. PREȚUL 43 - Lucrări de așezare la cota rasuflatori de gaze - capac DOU

 • • efectuarea decaparii in jurul rasuflatori lor existente;

 • • desfacere sistem rutier existent;

 • • incarnarea, transportul rezidurilor;

 • • demontarea capac rasuflatori;

 • • procurarea materialelor necesare (țeava, capac ), manipularea si transportul lor;

 • • montare țeava necesara ridicării la cota a rasuflatorii;

 • • montarea capacului metalic

 • • refacere sistem rutier in jurul rasuflatorilor

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei I buc.

 • 44. PREȚUL 44 - Lucrări de așezare la cota carnine - capac existent

 • • taiere rost (desfacere guler cam in);

 • • spargere si desfacere sistem rutier;

 • • desfacere capac si rama;

 • • demolare porțiuni deteriorate;

 • • incarcare, transportul reziduurilor

 • • refacere porțiuni deteriorate;

 • • aducere la cota cu prefabricate (pt. montarea prefabricatelor se va folosi mortar cu intarire rapida);

 • • montare capace carnine;

 • • chituire rosturi

 • • refacere irnbracaminte sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in leilbuc

 • 45. PREȚUL 45 - Lucrări de așezare la cota cămine - capac nou

 • • taiere rost (desfacere guler cămin);

 • • spargere si desfacere sistem rutier;

 • • desfacere capac si rama;

 • • demolare porțiuni deteriorate;

 • • incarcare, transportul reziduurilor

 • • refacere porțiuni deteriorate;

 • • aducere la cota cu prefabricate (pt. montarea prefabricate lor se va

 • • folosi mortar eu intarire rapida);

 • • procurare, transport SI montare capace carnine

 • • chituire rosturi

 • • refacere imbracaminte sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 46. PREȚUL 46 - Lucrări de așezare la cota guri de scurgere - gratar existent

 • • taiere rost (desfacere gu Ier gura scurgere);

 • • spargere si desfacere sistem rutier;

 • • desfacere gratar

 • • demolare porțiuni deteriorate;

 • • incarcare si transportul reziduurilor;

 • • refacere porțiuni deteriorate;

 • • aducere la cota cu prefabricate

 • • chituirea rosturilor

 • • montare gratar;

 • • refacere sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 47. PREȚUL 47 - Lucrări de așezare la cot a guri de scurgere - gratar DOU

 • • taiere rost (desfacere guler gura scurgere);

 • • spargere si desfacere sistem rutier;

 • • desfacere gratar

 • • demolare porțiuni deteriorate;

 • • incarcare si transportul reziduurilor;

 • • refacere porțiuni deteriorate;

 • • aducere la cota cu prefabricate

 • • chituirea rosturilor

 • • procurare si montare gratar;

 • • refacere sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 48. PREȚUL 48 - Lucrări de execuție guri de scurgere 11 Oi,inclusiv racordul la cămin

 • • spargere si desfacere sistem rutier;

 • • executat săpătură pentru montat gura scurgere si țeava de legătură

 • • incarcare si transportul pamant;

 • • procurare, transport clemente gura scurgere, inclusiv țeava pentru racord;

 • • montare gura scurgere;

 • • montare țeava pe un pat de nisip de 10 em;

 • • realizarea umpluturilor cu pamant

 • • montare rama si gratar de fonta

 • • refacere sistem rutier

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 49. PREȚUL 49 - Procurare, montare banda (grila) semnalizare pentru canalizare.

 • • procurarea si transportul la amplasament banda de semnalizare

 • • montare banda de semnalizare

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in reeapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in lei/ml

 • 50. PREȚUL 50 - Procurare, montare conducte PVC - KG cu D= 160x3,6 mm.

 • • proeurarea si transportul la amplasament a conduetelor

 • • pozarea conductelor

 • • efectuarea probei de etanșeitate

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in lei/m

 • 51. PREȚUL 51 - Procurare, montare mufa PVC, D=160 mm pentru imbinare conducte.

 • • procurarea si transportulla amplasament a mufei din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • • montarea mufei (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in lei/buc.

 • 52. PREȚUL 52 - Procurare, montare teu PVC D=160 mm pentru imbinare conducte.

 • • procurarea si transportulla amplasament a teului PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • • montarea teului (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in lei/buc

 • 53. PREȚUL 53 - Procurare, montare cot PVC, D=160 mm pentru imbinare conducte.

 • • procurarea si transportulla amplasament a cotului din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • • montarea cotului (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in lei/bue

 • 54. PREȚUL 54 - Proeurare, montare eonduete PVC - KG eu D=200x4,5 mm.

 • • procurarea si transportulla amplasament a conductelor

 • • pozarea conductelor

 • • efectuarea probei de etanșeitate

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in lei/m

 • 55. PREȚUL 55 - Procurare, montare mufa PVC, D=200 mm pentru imbinare eonduete.

 • • procurarea si transportul la amplasament a mufei din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • • montarea mufei (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in lei/bue

 • 56. PREȚUL 56 -Procurare, montare teu PVC D=200 mm pentru imbinare eonduete.

 • • procurarea si transportulla amplasament a teului PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • • montarea teului (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in leilbue

 • 57. PREȚUL 57 - Proeurare, montare cot PVC, D=200 mm pentru imbinare eonduete.

 • • procurarea si transportul la amplasament a cotului din PVC (inclusiv a garniturii de etansare)

 • • montarea cotului (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca pro cent (%) in recapitulatia devizului.. Prețul se va prezenta in lei/bue

 • 58. PREȚUL 58 - Procurare, montare teu redus pentru raeord PVC 200x160x200

 • • procurarea si transportul la amplasament a teului PVC

 • • montarea teului redus (inclusiv a garniturii de etansare)

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in lei/bue.

 • 59. PREȚUL 59 - Luerari de amenajare spatii verzi, inclusiv semanare gazon

 • • pregătirea suprafeței prin curatare de vegetație si nivelare

â* procurarea, transportul si asternerea pământului vegetal;

 • • procurarea si transportul gazonului;

 • • semanarea gazonului;

 • • udarea pana la intrarea in vegetație;

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului .. Prețul se va prezenta in lei/mp

 • 60. PREȚUL 60 UMPLUTURI LA FUNDAȚII

 • • săpătură in groapa de irnprumut sau in depozitul intermediar;

 • • transportul si imprastierea pământului;

 • • asigurarea umidității optime de compactare si compactarea pământului;

 • • finisarea si verificarea suprafețelor;

 • • prelevări de probe si verificări de laborator;

 • • redarea terenului din groapa de irnprumut in circuitul agricol la terminarea lucrărilor.

Proiectarea se va evidenția ca pro cent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 61. PREȚUL 61 BORDURI DIN BETON 20x25cm

 • • procurarea, transportul si manipularea bordurilor sia eelorlalte materiale si scule necesare;

 • • prepararea, transportul, manipularea si asternerea mortarului de pozare;

 • • montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

 • • rostuirea bordurilor.

Proiectarea se va evidenția ea procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 62. PREȚUL 62 BORDURI DIN BETON 25x50cm

 • • procurarea, transportul si manipularea bordurilor si a celorlalte materiale si scule necesare;

 • • prepararea, transportul, manipularea si asternerea mortarului de pozare;

 • • montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

 • • rostuirea bordurilor.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei

/ m.

 • 63. PREȚUL 63 BORDURI ÎNALTE DIN BETON ARMAT

 • • procurarea, transportul si manipularea bordurilor si a celorlalte materiale si scule necesare;

 • • prepararea, transportul, manipularea si asternerea mortarului de pozare;

 • • montarea bordurilor pe un strat de mortar de ciment;

 • • rostuirea bordurilor,

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei /m.

 • 64.PREȚUL 64 TROTUARE 1,00 m hl linie

Lucrarea consta din:

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizării trotuarelor,

 • • inclusiv a tuburilor din PVC pentru goluri;

 • • montarea tuburilor pentru goluri;

 • • prepararea, transportul si turnarea betonului de umplutura;

 • • prepararea, transportul si asternerea asfaltului;

 • • realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 65. PREȚUL 65. TROTUARE 1,50 m lățime

Lucrarea consta din:

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor necesare realizării trotuarelor,

 • • inclusiv a tuburilor din PVC pentru goluri;

 • • montarea tuburilor pentru goluri;

 • • prepararea, transportul si turnarea betonului de umplutura;

 • • prepararea, transportul si asternerea asfaltului;

 • • realizarea cordoanelor de chit de etansare la marginea asfaltului;

 • • prelevări de probe si determinări de laborator.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / m.

 • 66. PREȚUL 66 PROTECȚIE ANTICOROZIV A A BETONULUI infrastructura

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de lucru;

 • • procurarea, transportul si manipularea vopselei anticorozive si a celorlalte scule si materiale;

 • • curatarea si pregătirea suprafeței conform instrucțiunilor producătorului;

 • • prepararea vopselei anticorozive;

 • • aplicarea vopselei anticorozive, conform instrucțiunilor specifice de aplicare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei 1 mp.

 • 67. PRETUL 67 PROTECȚIE ANTICOROZIV A A BETONULUI SUPRActura

 • • procurarea, transportul, manipularea, montarea si demontarea schelelor de lucru;

 • • procurarea, transportul si manipularea vopselei anticorozive si a celorlalte scule si materiale;

 • • curatarea si pregătirea suprafeței conform instrucțiunilor producătorului;

 • • prepararea vopselei anticorozive;

 • • aplicarea vopselei anticorozive, conform instrucțiunilor specifice de aplicare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei 1 m p

 • 68. PREȚUL 68 PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BETON PENTRU LĂRGIRI si PLACI DE SUPRABETONARE

 • • procurarea, transportul si manipularea tuturor materialelor neeesare;

 • • montarea si demontarea schelelor de Iueru; inclusiv platfonne de lucru si parapeti de siguranța;

 • • pregătirea suprafețelor de beton pentru obținerea unei suprafețe rugoase (buciardare, sablare, etc.)

Proiectarea se va evidenția ea procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 69. PREȚUL 69 REPARAȚII CU BETOANE SPECIALE (min. 5 em grosime) A INFRAS-TRUCTtrnaLOR

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

 • • montarea si demontarea schelelor de lucru, inclusiv a podinei si a parapetelor de siguranța;

 • • demolarea betonului existent degradat pana la betonul sănătos;

 • • inlaturarea si transportul materialului rezultat;

 • • curatarea armaturilor (daca exista) palia la luciu metalic;

 • • suflarea cu jet de aer si spalarea cu jet de apa;

 • • executarea găurilor si perforărilor In vederea introducerii ancorelor;

 • • introducerea si fixarea ancorelor 'in găuri inclusiv menținerea acestora In poziția prevăzută In proiect;

 • • aprovizionarea, fasonarea si montarea plasei sudate;

 • • procurarea si prepararea betonului special si a mortarului special de finisare conform instrucțiunilor

producătorului;

•aplicarea betonului special pentru refacerea elementului din beton la dimensiunile inițiate, cu condiția ca grosimea stratului de beton special aplicat sa fie de minimum 5 em;

 • • finisarea suprafețelor cu mortar special de finisare;

 • • transportul in depozit, curatarea si depozitarea schelelor de lucru după demontare.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mp.

 • 70. PRETUL 70 DESFACERE TROTUARE EXISTENTE

 • • procurarea, transportul si manipularea sculelor necesare;

 • • demolarea betonului de umplutura din trotuar si desfacerea bordurilor existente;

 • •      inlaturarea țevilor din PVC (unde exista) si protejarea, poziționarea provizorie pe durata execuției lucrărilor a cablurilor existente (unde exista);

 • • desfacerea hidroizolatiei;

 • •       strângerea materialului demolat, incarcarea 111 mijloace de transport, transportul, descărcarea 'in depozit si imprasrierea In depozit;

• redarea terenului din depozit 111 circuitul agricolla terminarea lucrărilor sau ecologizarea acestuia

(nivelare siinierbare).

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei 1 mc.

 • 71. PREȚUL 71 DEMOLARE BETON SIMPLU

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

 • • procurarea, transportul, montarea sidemontarea schelelor;

 • • demolarea betonului la cotele sidirnensiunile din proiect;

 • • curatarea suprafețelor de beton rezultate după demolare;

 • • incarnarea, transportul si imprastierea molozului in depozit;

 • • redarea terenului din depozit in circuitul agricolla terminarea lucrărilor sau ecologizarea acestuia

(nivelare si inierbare),

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / me.

 • 72. PRETUL 72 INJECT AREA FUNDATUL,OR SIISAU A TERENULUI DE FUNDARE

 • •       2stabilirea parametriior injectării (investigații geotehnice ale blocului de fundație si a terenului de sub acesta; stabilirea oportunității injectării sau a altor masuri, daca este cazul; precizarea retetei fluidului si tehnologia de injectare);

 • • aprovizionarea, transportul si manipularea materialelor necesare execuției forajelor si injectării;

 • • amenajarea platformei de lucru;

 • • trasarea si materializarea poziției forajelor;

 • • execuția forajelor;

 • • curățirea forajelor;

 • • prepararea suspensiei de injectare;

 • • verificarea parametrilor fiecărei șarje a suspensiei de injectare si prelevarea si încercarea probelor;

 • • injectarea suspensiei;

 • • întocmirea fisei forajului si a injectării;

 • • verificarea rezultatelor injectării.

 • • desfacerea platformei de lucru, curatarea albiei si red area terenului in folosința inițiala.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 72. PREȚUL 72 ZIDURI DE SPRIJIN DIN BETON si BETON ARMA T

 • • trasarea si marcarea amplasamentului;

 • • săpături pentru fundații si elevații, inclusiv epuismente;

 • •      transportul pământului rezultat din săpătură intr-un depozit propus de Antreprenor si aprobat de Inginer;

 • • obținerea tuturor aprobărilor pentru utilizarea depozitului;

 • • procurarea tuturor materialelor necesare inclusiv a cofrajelor;

 • • transportul materialelor de la furnizor la punctul de lucru;

 • • manipularea materialelor pentru execuția lucrării;

 • • executarea tuturor sprijinirilor necesare;

 • • cofrarea elevațiilor si montarea barbacanelor;

 • • executarea si montarea armaturilor si elementelor metal ice de parapet;

 • • turnarea betonului in fundații si elevații;

 • • decofrarea elevațiilor;

 • • executarea drenului In spatele zidului de sprijin;

 • • testările cerute de Inginer pentru a corespunde cerințelor inspecției de calitate.

 • • hidroizolarea suprafețelor in contact cu drenul sau umplutura de parnant.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / me.

 • 73. PREȚUL 73 DEZASAMBLARE CONFECȚII METALICE EXISTENTE

 • • procurarea, transportul, manipularea si demontarea schelelor

 • • procurarea transportul si manipularea materialelor si sculelor necesare;

 • • dezasamblarea precornprirnarii existente

 • • inlaturarea si transportul materialului rezultat

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei /t.

 • 74. PRETUL74 DREN DIN PIATRA. BRUT A

 • • procurarea, transportul si manipularea materialelor: piatra bruta, balast, tuburi PVC, etc;

 • • executarea zidăriei din piatra bruta a drenului;

 • • executarea filtrului invers;

 • • montarea tuburilor din PVC.

NOTA: Prio proiect se va preciza dimensiunile drenului si natura pietrei brute.

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / mc.

 • 75. PRETUL75 DRENUR1 iN SĂPĂTURĂ DEScmSA-DRENURI LONGITUDINALE

 • •       procurarea tuturor materialelor (material drenant, geotextil, tub riflat, etc.), manoperei, utilajelor si echipamentelor;

 • •      toate transporturile pentru procurarea materialelor si execuția lucrărilor inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

 • • manipularea tuturor materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • • semnalizarea rutiera a zonei;

 • • obținerea tuturor aprobărilor pentru realizarea drumului de acces, daca e necesar;

 • • trasarea lucrării;

 • •      execuția săpăturilor, inclusiv eventuale demolări sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul lucrării;

 • • realizarea sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul;

 • • incarcarea, transportul si depozitarea pământului si a eventualelor deșeuri

 • • In depozitul agreat de Inginer;

 • • amenajarea drumurilor de san tier si dezafectarea acestora după terminarea lucrărilor;

 • • obținerea tuturor aprobărilor si avizelor necesare realizării drumurilor de șantier;

 • • red area in circuitul inițial a terenului folosit pentru drumurile de șantier si depozit;

 • • verificarea topografica a cotelor fundului drenului;

 • • montarea tubului riflat, a geotextilului si a tubului lis la putui de aerisire;

 • • execuția umpluturii drenului;

 • • execuția capacului drenului cu parnant local in varianta "b";

 • • protecția capului drenului si a puțurilor de aerisire cu pereu din beton sau piatra bruta;

 • • luarea probelor si efectuarea testelor de laborator;

 • • toate cheltuielile pentru teste le cerute de Inginer;

 • • curatarea zonei de lucru;

 • • prelucrarea si montarea tuburilor de aerisire la drenurile transversale; Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului.

Prețul se va prezenta in lei / me.

 • 76.PRETUL 76 CĂMINE DE VIZITARE PENTRU DRENURI IN SĂPĂTURĂ DESCHISA

 • • procurarea tuturor materialelor (beton, tuburi prefabricate, rama, capac, scări metal ice, mortar), manoperei, utilajelor si echipamentelor;

 • • toate transporturile necesare lucrării, inclusiv asigurarea mijloacelor de transport inclusiv asigurarea mijloacelor de transport;

 • • manipularea tuturor materialelor pentru execuția lucrărilor;

 • • marcarea pozițiilor unde se vor executa căminele de vizitare;

 • • semnalizarea rutiera a zonei;

 • • trasarea lucrării;

 • • execuția săpăturilor, inclusiv eventuale demolări sau spargeri de obstacole aflate in amplasamentul lucrării;

 • • realizarea sprijinirilor si a epuismentelor daca este cazul;

 • • incarcarea, transportul si depozitarea pământului si a eventualelor deșeuri in depozitul agreat de Inginer;

 • • turnarea betonului monolit (fundația căminului de vizitare);

 • • montarea tuburilor prefabricate;

 • • execuția si finisarea cunetei;

 • • verificarea topografica a cote lor fundului cunetei;

 • • perforarea tuburilor din beton prefabricat pentru introducerea tuburilor lise din PVC si matarea cu mortar M1OO injurul acestora;

 • • execuția si montarea scărilor de acces;

 • • montarea ramei si a capacului din beton prefabricat;

 • • umplutura de pamant injurul căminului de vizitare;

 • • luarea probelor si efectuarea teste lor eerute de Inginer;

 • • euratirea zonei de lucru.

Proiectarea se va evidenția ea procent (%) in reeapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • • pichetarea si semnalizarea lucrărilor;

 • • execuția săpăturilor pentru fundații;

 • • montarea cofrajelor pentru elevații;

 • • turnarea betonului in fundații si elevații;

 • • procurarea tuturor materialelor (betoane, hidroizolatie, elemente prefabricate);

 • • montare elemente prefabricate;

 • • execuția hidroizolatiei

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in reeapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / bue.

 • 77. PREȚUL 77 PODEȚE TUBULARE LA INTRĂRI IN CURȚI, D=500 MM

 • • pichetarea si semnalizarea lucrărilor;

 • • execuția săpăturilor pentru fundații;

 • • montarea cofrajelor pentru elevații;

 • • turnarea betonului in fundații si elevații;

 • • procurarea tuturor materialelor (betoane, hidroizolatie, elemente prefabricate);

 • • montare elemente prefabricate;

 • • execuția h idroizolatiei

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in reeapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei

/ bue.

 • 78. PREȚUL 78 PODEȚE TUBULARE LA DRUMURI LATERALE, D=800 MM

 • • pichetarea si semnalizarea lucrărilor;

 • • execuția săpăturilor pentru fundații;

 • • montarea cofrajelor pentru elevații;

 • • turnarea betonului in fundații si elevații;

 • • procurarea tuturor materialelor (betoane, hidroizolatie, elemente prefabricate);

 • • montare elemente prefabricate;

 • • execuția hidroizolatiei

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Pretu! se va prezenta in lei / bue.

 • 79. PREȚUL 79 PODEȚE TUBULARE LA DRUMURI LATERALE,D=1000MM

 • • pichetarea si semnalizarea lucrărilor;

 • • execuția săpăturilor pentru fundații;

 • • montarea cofrajelor pentru elevații;

 • • turnarea betonului in fundații si elevații;

 • • procurarea tuturor materialelor (betoane, hidroizolatie, elemente prefabricate);

 • • montare elemente prefabricate;

 • • execuția hidroizolatiei

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei I buc.

 • 80. PRETUL 80 PODEȚE PREFABRICATE CASE TATE DIN CADRE PREFABRICATE, ÎNCHISE TIP C2, CU LUMINA L=2M

 • • pichetarea si semnalizarea

 • • săpături pentru fundații cadre tip C 2 si aripi prefabricate tip A

 • • incarnarea pământului excavat si depozitarea lui

 • • execuția cofrajelor

 • • turn area betonului in fundații si cuneta drenului podețului

 • •      montarea cadrelor tip C 2 a aripilor prefabricate tip A si a timpanelor prefabricate tip T, a camerelor de cădere

 • •      execuția hidroizolatiei pe suprafețe orizontale cu sistem de hidroizolatie pentru poduri iar pe suprafețele verticale ce vin in contact eu drenuJ sau terasamentele cu emulsie de bitum sau inlocuitor

 • • execuția umpluturilor din pamant si realizarea racordurilor ell terasamentele

 • • execuția pereului din piatra bruta sau beton de ciment marca C 30/37

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in lei / buc.

 • 81.PREȚUL 81 PODEȚE PREFABRICATE CASETATE DIN CADRE PREFABRICATE, DESCHISE TIP P2, CU LUMINA L=2M

 • • pichetarea si semnalizarea

 • • săpături pentru fundații cadre tip C 2 si aripi prefabricate tip A

 • • incarnarea pământului excavat si depozitarea lui

 • • execuția cofrajelor

 • • turnarea betonului in fundații si cuneta drenului podețului

 • •      montarea cadrelor tip C 2 a aripilor prefabricate tip A si a timpanelor prefabricate tip T, a camerelor de cădere

 • • execuția hidroizolatiei pe suprafețe orizontale cu sistem de hidroizolatie pentru poduri dar pe suprafețele verticale ce Yin in contact cu drenul sau terasamentele ell emulsie de bitum sau inlocuitor

 • • execuția umpluturilor din pam ant si realizarea racordurilor cu terasamentele

 • • execuția pereului din piatra bruta sau beton de ciment marca C 30/37

Proiectarea se va evidenția ca procent (%) in recapitulatia devizului. Prețul se va prezenta in Ici I buc.

NIVELĂRI STRĂZI DE PĂMÂNT

Această lucrare cuprinde:

Curățirea părții carosabile de noroi și praf;

Nivelarea de terenuri pe platforma teren foarte tare

Cilindrarea la uscat a suprafeței reprofilate, verificarea și corectarea profilului transversal;

Utilajele necesare executării lucrărilor de întreținere și reparații de drum sunt: buldoexcavator 10.7-15.3 cm, autobasculanta și autocisternă cu dispozitiv de stropire cu MAJ 5-8 t.

Controlul lucrărilor pe parcursul execuției

înainte de executarea nivelărilor se verifică starea suprafețelor stratului suport.

La executarea nivelărilor se verifică: materialele (piatra spartă, balastul), planeitatea drumului, compactarea

Verificarea lucrărilor

Se face de către responsabilul tehnic cu execuția a executantului și cu dirigintele de șantier nominalizat de beneficiar.

Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public” aprobate cu Ordinul nr. 1112/411 al MI - MT / octombrie 2000.

Se atrage atenția în mod deosebit asupra semnalizării corecte a punctului de lucru în vederea evitării producerilor unor accidente de circulație cât și pentru protejarea personalului ce execută respectivele lucrări de reparații, cu indicatoarele rutiere bine fixate pentru a rezista pe toată durata executării lucrărilor.

RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Recepția lucrărilor se face în două etape la terminarea execuției sau la finele lunii, în conformitate cu reglementările în vigoare privind metodologia de recepționarea lucrărilor. Normativ AND 5 14 / 2000.

Se va urmări ca suprafața reparată să fie la aceeași nivel cu cota suprafeței adiacente, să prezinte planeitatea care să se încadreze în SR 174 /I -2009 atât în profil transversal cât și în profil longitudinal. Procesul - verbal de recepție a lucrării executate, va cuprinde nume stradă, poziția km, suprafața reparată cu grosimea real executată precum și aprecieri legate de calitatea lucrărilor.

Recepția finală se face după 12 luni calendaristice de la execuție pe bază de proces verbal. Devizul ofertă va fi întocmit luându-se în considerare toate lucrările prevăzute în Caietul de Sarcini și Antemăsurătoare și ținând cont de propriile costuri de producție, distanțele reale de transport, toate cheltuielile necesare cu materialele, forța de muncă, utilajele, trasportul, etc. Cap. 4. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII, PSI, PROTECȚIA MEDIULUI

Pe toată perioada de execuție a lucrărilor se vor respecta prevederile din următoarele acte normative:

 • 1. Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în muncă ;

 • 2. Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;

 • 3. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • 4. “Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituirea restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public” aprobate pri-nOrdinul nr. 1112/411 al MI - MT / octombrie 2000;

Se atrage atenția în mod deosebit asupra semnalizării corecte a punctului de lucru în strictă conformitate cu Normele metodologice de la pct. 4, în vederea evitării producerilor unor accidente de circulație cât și pentru protejarea personalului ce execută respectivele lucrări de reparații, cu indicatoarele rutiere bine fixate pentru a rezista pe toată durata executării lucrărilor.

Executantul trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deșeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, prin depășiri ale nivelului de zgomot admis.

După încheierea lucrărilor, executantul va asigura curățenia la locul de muncă.


iE ȘEDINȚĂ, itlA^i Lazarov

ANEXA 1 la Caietul de sarcini al serviciului public de infrastructură la nivelurSectoruluT5ârMunicipiuluî București

Nr.

Crt.

TIP

STRADA

lungime

CAROSABIL

Supr Totala

LUNGIME KM

TIP îmbrăcăminte

OBSERVAȚII

1

ntrarea

ABAGIILOR

40

2

80

40

4

160

240

0.04

asfalt

2

Strada

ABATAJULUI

550

1.2

660

550

6

3300

3960

0.55

asfalt

3

Strada

ABNEGAȚIEI

150

2

300

150

6

900

1200

0.15

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

4

Strada

ACIDAVA

208

2.2

457.6

208

6.5

1352

1809.6

0.208

asfalt

5

Intrarea

ACVILA

150

1

150

150

3

450

600

0.15

asfalt

6

Strada

ACVILA

368

1.9

699.2

368

6.9

2539.2

3238.4

0.368

asfalt

7

Strada

ADRIAN

240

3.9

936

240

6.6

1584

2520

0.24

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

8

Strada

AGAP1E ION CAPORAL

105

4

420

105

6

630

1050

0.105

in administrarea P.M.B-A.S

9

Strada

ALBENI

260

2

520

260

6

1560

2080

0.26

asfalt

10

Strada

ALBOTESTI

260

2

520

260

6

1560

2080

0.26

asfalt

11

Șoseaua

ALEXANDRIEI

3,400

8.7

29580

3,400

14

47600

77180

3.4

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

12

Strada

AU IVI AN

280

2

560

280

6.5

1820

2380

0.28

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

13

Strada

ALTOIULUI

240

1.6

384

240

6.3

1512

1896

0.24

asfalt

14

Strada

AMARADIEI

105

2

210

105

6.5

682.5

892.5

0.105

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

15

Strada

AMURGULUI

810

4.6

3726

810

7.4

5994

9720

0.81

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

16

Strada

ANASTASIU CONSTANTIN

220

3

660

220

7.2

1584

2244

0.22

asfalt

17

Strada

ANGHEL ALEXANDRU

345

2

690

345

12

4140

4830

0.345

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

18

Strada

ANGHELACHE IVAN CAPORAL

242

4

968

242

6.5

1573

2541

0.242

asfalt

19

Strada

ANTIAERIANA

2,050

5.5

11275

2,050

14.1

28905

40180

2.05

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

20

Strada

ANTON IU ALEXANDRU

200

2

400

200

6

1200

1600

0.2

asfalt

21

Strada

ANUL 1821

250

1.5

375

250

3

750

1125

0.25

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

22

Strada

APOLODOR

400

1.5

600

400

7.2

2880

3480

0.4

asfalt

23

Strada

ARAM EȘTI

160

0.5

80

160

6

960

1040

0.16

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

24

Strada

ARBANASI

180

0.5

90

180

6

1080

1170

0.18

asfaft

in administrarea P.M.B-A.S

25

Strada

AREFU

155

1

155

155

8

1240

1395

0.155

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

26

Strada

AR1ONOAIA

0

0

asfalt

retrocedat

27

Strada

ARMISTIȚIULUI

200

4

800

200

7

1400

2200

0.2

asfalt

in administrarea P.M.B-A5

28

Strada

ARON PUMNUL

600

4

2400

600

6.6

3960

6360

0.6

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

29

Strada

ASACH1 GHEORGHE

300

1

300

300

6

1800

2100

0.3

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

30

Strada

ASISTENTEI

150

2

300

150

4

600

900

0.15

asfalt

31

Strada

ATANASIU ION PROFESOR DOCTOR

235

2.3

540.5

235

7.2

1692

2232.5

0.235

asfalt

32

Intrarea

AZJMEI

78

3.4

265.2

78

6.6

514.8

780

0.078

asfalt

33

Strada

BABES VICTOR PROFESOR DOCTOR

260

1.5

390

260

6

1560

1950

0.26

asfalt

34

Aleea

BACAU

100

2

200

100

3

300

500

0.1

asfalt

35

Strada

BACAU

280

2

560

280

10

2800

3360

0.28

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

36

Strada

BACHUS

1,078

5

5390

1,078

10

10780

16170

1.078

asfalt

in administrarea P.M.B-A3

37

Strada

BACIULUI

490

4

1960

490

6

2940

4900

0.49

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

38

ntrarea

BADARAU EUGEN

30

2

60

30

6.5

195

255

0.03

asfalt

in administrarea P.M.B-A3

39

Strada

BADEA DUMITRU

240

2.6

624

240

6.5

1560

2184

0.24

asfalt

40

Strada

BAGDASAR DUMITRU DOCTOR

400

4

1600

400

13.5

5400

7000

0.4

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

41

Strada

BAIONETEI

100

2

200

100

8

800

1000

0.1

asfalt

42

Strada

BAIULESCU ION

705

4

2820

705

6

4230

7050

0.705

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

43

Strada

BAI EȘTI

225

3

675

225

6.5

1462.5

2137.5

0.225

asfalt

44

Strada

BALAN CONSTANTIN CAPORAL

220

3

660

220

6.5

1430

2090

0.22

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

45

Strada

BALANESTI

235

3.4

799

235

6

1410

2209

0.235

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

46

Strada

BAUNESTI

270

2

540

270

6

1620

2160

0.27

asfalt

in administrarea P.M.B-A3

47

Strada

BALOMIR

360

3

1080

360

6.5

2340

3420

036

asfalt

48

Strada

BALTAGULUI

400

1.6

640

400

6.3

2520

3160

0.4

asfalt

49

Strada

BANU MĂRĂCINE

300

1.35

405

300

6

1800

2205

03

asfalt

50

Strada

BARAJULUI

240

1

240

240

103

2472

2712

0.24

asfalt

51

Strada

BARAOLT

250

4

1000

250

6

1500

2500

0.25

asfalt

52

Strada

BARBATESCU VECHI

240

2

480

240

6

1440

1920

0.24

asfalt

in administrarea P.M.B-A3

53

Aleea

BĂRBĂTEȘTI

180

2

360

180

6

1080

1440

0.18

asfalt

54

Strada

BARDASULUI

525

3

1575

525

6

3150

4725

0.525

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

55

Strada

BASARABILOR

240

3

720

240

6.5

1560

2280

0.24

asfalt

56

Strada

BASCOV

220

2

440

220

5

1100

1540

0.22

asfalt

in administrarea P.M.B-A3

57

Intrarea

BATASAN1

150

2

300

150

4

600

900

0.15

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

58

Strada

BAZALTULUI

300

0

0

300

6

1800

1800

0.3

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

59

Strada

BACANAU

250

0

0

250

6

1500

1500

035

asfalt

60

Strada

BECLEAN

250

4

1000

250

6

1500

2500

0.25

asfalt

61

Intrarea

BEGA

90

2

180

90

4

360

540

0.09

asfalt

62

Strada

BEGA

270

4

1080

270

6

1620

2700

0.27

asfalt

63

Intrarea

BEICA

105

2

210

105

4

420

630

0.105

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

64

Strada

BELDIMAN ALEXANDRU

72

3

216

72

14

1008

1224

0.072

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

65

Strada

BALEN1

450

2

900

450

6

2700

3600

0.45

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

66

Strada

BEREA

60

2

120

60

4

240

360

0.06

asfalt

67

Strada

BERESCU ION

100

2

200

100

6

600

800

0.1

asfalt

68

Strada

BERZOVIA

425

1.2

510

425

5.8

2465

2975

0.425

asfalt

69

Strada

BIRCA

600

3.4

2040

600

6.6

3960

6000

0.6

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

70

Strada

BIRLAD

230

3.6

828

230

5.5

1265

2093

0.23

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

71

Strada

BIRLEA

280

2.4

672

280

7.2

2016

2688

038

asfalt

72

Strada

BIRNOVA

424

2.5

1060

424

8.6

3646.4

4706.4

0.424

asfalt

73

Intrarea

BISERICA GHENCEA

68

0

0

68

6

408

408

0.068

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

74

Strada

BISTRETU

45

1.8

81

45

3

135

216

0.045

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

75

Strada

BITUMULUI

200

2

400

200

6

1200

1600

03

asfalt

69

Strada

BIRCA

600

3.4

2040

600

6.6

3960

6000

0.6

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

70

Strada

BIRLAD

230

3.6

828

230

5.5

1265

2093

0.23

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

71

Strada

BIRLEA

280

2.4

672

280

7.2

2016

2688

0.28

asfalt

72

Strada

IRNOVA

424

2.5

1060

424

8.6

3646.4

4706.4

0.424

asfalt

73

Intrarea

BISERICA GHENCEA

68

0

0

68

6

408

408

0.068

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

74

Strada

BISTRETU

45

1.8

81

45

3

135

216

0.045

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

75

Strada

BITUMULUI

200

2

400

200

6

1200

1600

0.2

asfalt

76

Strada

BLEJAN FLOREA SERGENT

270

3

810

270

7.5

2025

2835

0.27

asfalt

77

Intrarea

BLIDARI

100

0

0

100

4.5

450

450

0.1

asfalt

78

Strada

BOBILNA

180

4

720

180

8.5

1530

2250

0.18

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

79

Strada

BOBULUI

418

4.2

1755.6

418

8

3344

5099.6

0.418

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

80

Strada

BOCANET ALEXANDRU

250

4

1000

250

6

1500

2500

0.25

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

81

Strada

BOGDANESCU IORDAN

180

1.5

270

180

6

1080

1350

0.18

asfalt

82

Strada

BOICESCU ALEXANDRU

DOCTOR

285

1

285

285

6

1710

1995

0.285

asfalt

83

Intrarea

BOLBOCI

135

0

0

135

6

810

810

0.135

asfalt

84

Strada

BOLDEȘTI

500

2

1000

500

6

3000

4000

0.5

asfalt

85

Strada

BON EA CONSTANTIN

190

2.5

475

190

5

950

1425

0.19

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

86

Strada

BORCAN ION

150

2

300

150

6

900

1200

0.15

asfalt

87

Strada

BORSEC

225.6

1.4

315.84

225.6

7.3

1646.9

1962.72

0.2256

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

88

Strada

BOTESCU HARALAMBIE

DOCTOR

200

2

400

200

6

1200

1600

0.2

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

89

Strada

BOTEZ DUMITRU

90

2.5

225

90

55

495

720

0.09

asfalt

90

Aleea

BOTORANI

192.8

2.5

482

192.8

3.9

751.92

1233.92

0.1928

asfalt

91

Intrarea

BOTORCA

40

2

80

40

25

100

180

0.04

asfalt

92

Strada

BOTORCA

500

2

1000

500

6

3000

4000

0.5

asfalt

93

Strada

BOTOȘANI

450

4

1800

450

6.5

2925

4725

0.45

asfalt

94

Strada

BRADEANA

225

2

450

225

6

1350

1800

0.225

asfalt

95

Drumul

BRAGAD1RU

3,000

0

0

3,000

6

18000

18000

3

pamant

in administrarea P.M.B-A.S

96

Intrarea

BRANISTAR1

62

1.3

80.6

62

6.5

403

483.6

0.062

in administrarea P.M.B-A.S

97

Strada

BRAN1STARI

200

3

600

200

7

1400

2000

0.2

asfalt

98

Drumul

BRANIȘTEA

350

3

1050

350

2.5

875

1925

0.35

in administrarea P.M.B-A.S

99

Strada

BRATASANCA

530

1.4

742

530

65

3445

4187

0.53

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

100

Strada

BRATILA

260

4

1040

260

6

1560

2600

0.26

asfalt

101

Strada

BRAZILOR

150

1

150

150

7.2

1080

1230

0.15

asfalt

102

Strada

BREBENEI

157

4

628

157

6

942

1570

0.157

asfalt

103

Strada

BRESLELOR

130

2

260

130

6

780

1040

0.13

asfalt

104

Strada

BREZOI

375

4.8

1800

375

7.2

2700

4500

0.375

asfalt

105

Strada

BREZOIANU ION

221

3

663

221 ”

135“

2983.5

3646.5

0.221

asfalt

in administrarea P.ROPA75-

106

Strada

BRIULUI

240

1.8

432

240

6.6

1584

2016

0.24

asfalt

107

Strada

BRUTUS M. I.

150

15

225

150

6

900

1125

0.15

asfalt

108

ntrarea

BUCUREASA

50

0

0

50

5

250

250

0.05

asfalt

109

Intrarea

BUCUREȘTI MĂGURELE

200

2.5

500

200

8

1600

2100

0.2

asfalt

110

Șoseaua

BUCUREȘTI MĂGURELE

4,670

2.5

11675

4,670

7

32690

44365

4.67

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

111

Strada

BUCUREȘTI MĂGURELE

200

0.2

pamant

in administrarea P.M.B-A.S

112

Strada

BUICUU CRISTEA DOCTOR

160

3

480

160

7.2

1152

1632

0.16

asfalt

113

Strada

BULBOACA

110

3

330

110

6

660

990

0.11

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

114

Strada

BULGARUS

260

3

780

260

6

1560

2340

0.26

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

115

Intrarea

BURLACU ION CAPORAL

50

2

100

50

6

300

400

0.05

pamant

in administrarea P.M.B-A.S

116

Strada

BURLACU ION CAPORAL

413

1.4

578.2

413

6.6

2725.8

3304

0.413

asfalt

117

Strada

BURZUC

90

1.5

135

90

5.5

495

630

0.09

asfalt

118

Strada

BUSUIOCULUI

100

2

200

100

6

600

800

0.1

asfalt

119

Strada

BUTIMANU

100

3

300

100

55

550

850

0.1

asfalt

120

Strada

BUTOIANU MIHAIL GENERAL DOCTOR

90.3

3

270.9

90.3

7.3

659.19

930.09

0.0903

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

121

Intrarea

BUTURUGENI

60

3

180

60

6

360

540

0.06

asfalt

122

Strada

BUTURUGILOR

350

4.8

1680

350

7.2

2520

4200

0.35

asfalt

123

Strada

BUZĂU

230

1

230

230

5.3

1219

1449

0.23

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

124

Strada

BUZOI ENI

426

5

2130

426

6.6

2811.6

4941.6

0.426

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

125

Strada

CĂLĂREȚILOR

150

0

0

150

6

900

900

0.15

asfalt

126

Strada

CĂLI FARULUI

250

2

500

250

8

2000

2500

0.25

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

127

Strada

CAUNICI MIHAIL

120

2.5

300

120

7.5

900

1200

0.12

asfalt

128

Strada

CAMPINA

230

2

460

230

6

1380

1840

0.23

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

129

Strada

CAPSA ȘTEFAN DOCTOR

218.7

2

437.4

218.7

7.2

1574.6

2012.04

0.2187

asfalt

130

Strada

CARACAL

240

25

600

240

65

1560

2160

0.24

asfalt

131

Strada

CARAGIALE MATEIU

450

1.5

675

450

8

3600

4275

0.45

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

132

Strada

CARCALECHi ZAHARIA

275

3

825

275

8.6

2365

3190

0.275

asfalt

133

Strada

CARELOR

105

1.5

1575

105

4.5

4725

630

0.105

in administrarea P.M.B-A.S

134

Strada

CARPEA ION SERGENT MAJOR

240

2

480

240

65

1560

2040

0.24

asfalt

135

Intrarea

CARTOJANCA

90

3

270

90

45

405

675

0.09

asfalt

136

Strada

CARTOJANI

100

3

300

100

4.5

450

750

0.1

asfalt

137

Strada

CARUL MARE

160

2

320

160

6.5

1040

1360

0.16

asfalt

138

Strada

CARUL MIC

80

2

160

80

4.5

360

520

0.08

asfalt

139

Strada

CĂRUȚEI

1,700

15

2550

1,700

4

6800

9350

1.7

pamant

in administrarea P.M.B-A.S

140

Strada

CASCADEI

170

2

340

170

7.5

1275

1615

0.17

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

141

Intrarea

CĂSCIOARELE

190

0

0.19

pamanat

in administrarea P.M.B-A.S

142

Strada

CEDRILOR

189.1

2.8

529.48

189.1

65

1285.9

1815.36

0.1891

asfalt

143

Strada

CEGAN I0NITA

192.3

2.6

499.98

192.3

7.3

1403.8

1903.77

0.1923

asfalt

144

Strada

CENAD

216.4

2

432.8

216.4

7.2

1558.1

1990.88

0.2164

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

145

ntrarea

CERNADIA

120

2.2

264

120

55

660

924

0.12

asfalt

146

Strada

CERNAVODA

226.6

1

226.6

226.6

6.8

1540.9

1767.48

0.2266

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

147

Strada

CHEIA

300

1.8

540

300

6

1800

2340

0.3

asfalt

148

Strada

CHIHLIMBARULUI

183

2

366

183

6.5

1189.5

1555.5

0.183

asfalt

149

Strada

CHIMIRULUI

400

1.3

520

400

7

2800

3320

0.4

asfalt

150

Drumul

CHIRCII

550

2

1100

550

5.5

3025

4125

0.55

pamant

in administrarea P.M.B-A.S

151

Strada

CH1RILESCU MIHAIL SERGENT

80

0

0

80

2

160

160

0.08

in administrarea P.M.B-A.S

152

Strada

CHIRITESCU RADU

350

2

700

350

6

2100

2800

0.35

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

153

Intrarea

CHIRNOGI

188

2

376

188

6

1128

1504

0.188

asfalt

154

Strada

C1BINULUI

115

3

345

115

8

920

1265

0.115

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

155

Intrarea

CICLOP

127.6

0

0

127.6

8

1020.8

1020.8

0.1276

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

156

Strada

CILNISTE

200

2.3

460

200

5.4

1080

1540

0.2

asfalt

157

Strada

CIMPEANU IUE LOCOTENENT

395

1.5

592.5

395

9

3555

4147.5

0.395

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

158

Intrarea

C1MPENESTI

440

3

1320

440

6

2640

3960

0.44

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

159

Strada

CIMPENEST1

120

2.5

300

120

6

720

1020

0.12

asfalt

160

Strada

CIMPIA BURNAS

230

2.4

552

230

6.2

1426

1978

0.23

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

161

Strada

CIMPIA MIERLEI

228

1

228

228

6.8

1550.4

1778.4

0.228

asfalt

162

Strada

CIMPUL MARE

384

2

768

384

7.2

2764.8

3532.8

0.384

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

163

Intrarea

CINCU

100

3

300

100

5

500

800

0.1

asfalt

164

Strada

CINDEA ION SOLDAT

225

3.5

7875

225

85

1912.5

2700

0.225

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

165

Intrarea

CIOLPANI

160

2

320

160

6

960

1280

0.16

asfalt

166

Strada

CIORANU MIHAIL

158.5

3

4755

1585

7

11095

1585

0.1585

asfalt

167

Intrarea

CIORAST1

150

2

300

150

4.5

675

975

0.15

asfalt

168

Strada

CIRCULAȚIEI

180

2.5

450

150

7.5

1125

1575

0.18

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

169

Strada

CIRUBABA

503

6

3018

503

10

5030

8048

0.503

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

170

Intrarea

C1SLA

100

1.3

130

100

4.2

420

550

0.1

asfalt

171

Intrarea

CIUBOTICA CUCULUI

200

0

0

200

3.8

760

760

0.2

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

172

Strada

CIUBOTICA CUCULUI

360

3

1080

360

65

2340

3420

0.36

asfalt

173

Strada

CIUCA MIHAI DOCTOR

235

2

470

235

7.2

1692

2162

0.235

asfalt

174

Strada

CIULEANDRA

240

3

720

240

10

2400

3120

0.24

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

175

Intrarea

CIUREA AUREL

175.7

2.8

491.96

175.7

6.6

1159.6

1651.58

0.1757

asfalt

176

Strada

CLADOVA

825

3.2

2640

825

6.4

5280

7920

0.825

asfalt

177

Strada

CLEJANI

152

1.8

273.6

150

6.6

990

1263.6

0.152

asfalt

178

Strada

CLUCERU SONIA

260

1.8

468

260

8.8

2288

2756

0.26

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

179

(strada

CLUNET DOCTOR

254.9

2

509.8

254.9

7.2

1835.3

2345.08

0.2549

asfalt

180

Intrarea

COBADIN

100

2

200

100

6

600

800

0.1

asfalt

181

Strada

COBADIN

400

4

1600

400

8

3200

4800

0.4

asfalt

182

Strada

COCEA N. D.

1350

1.5

2025

1350

9

12150

14175

1.35

asfalt

1X3

Intrarea

CODRULUI

90

1.5

135

90

45

405

540

0.09

asfalt

184

Strada

CODRULUI

250

2.8

700

250

7.2

1800

2500

0.25

asfalt

185

Strada

COJOCARU ELENA SI VASILE

384

3.4

1305.6

384

8

3072

4377.6

0.384

asfalt

186

Intrarea

COUBASI

60

1.5

90

60

4.5

270

360

0.06

asfalt

187

Strada

COUNDELOR

200

0

0

200

7.2

1440

1440

0.2

asfalt

188

Strada

COLINEI

200

2.5

500

200

7.7

1540

2040

0.2

asfalt

189

Strada

COMAN ION SOLDAT

360

2

720

360

5

1800

2520

0.36

asfalt

190

Intrarea

COMANESTI

57

0

0

57

9

513

513

0.057

asfalt

191

Strada

CO MS EȘTI

183

2.7

494.1

183

5.6

1024.8

1518.9

0.183

asfalt

192

Strada

CONDORULUI

400

3.3

1320

400

8

3200

4520

0.4

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

193

Strada

CONEA ION

300

2

600

300

3.5

1050

1650

0.3

asfalt

194

Intrarea

CONFIRMĂRII

375

3.2

1200

375

8.5

3187.5

4387.5

0.375

asfalt

195

Strada

CONSECVENTEI

530

3.5

1855

530

7.5

3975

5830

0.53

asfalt

196

Strada

CONSTANTIN VODĂ

180

2.8

504

180

6

1080

1584

0.18

asfalt

197

Strada

CONSUMULUI

120

1.7

204

120

5.2

624

828

0.12

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

198

Strada

CONTEȘTI

100

2

200

100

8

800

1000

0.1

asfalt

199

Strada

COOPERAȚIEI

185

2

370

185

6.5

12025

15725

0.185

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

200

Drumul

COOPERATIVEI

951

2

1902

951

7

6657

8559

0.951

asfalt

in administrarea P.M.B-A5

201

Intrarea

COOPERATIVEI

80.4

2

160.8

80.4

2

160.8

321.6

0.0804

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

202

Strada

CORBITA

400

2

800

400

6

2400

3200

0.4

asfalt

203

Strada

COR1OLAN CAIUS MARCIUS

266

2.1

558.6

266

6.6

1755.6

2314.2

0.266

asfalt

204

Strada

CORNEA ION

180

3.2

576

180

5

900

1476

0.18

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

205

Strada

COROD

225

2.5

562.5

225

6

1350

19125

0.225

asfalt

206

uuiEvaru-

. .i

COSBUC GEORGE

400

4

1600

400

10

4000

5600

0.4

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

207

Intrarea

COSMINA

150

2

300

150

4

600

900

0.15

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

208

Strada

COSOVENI

260

2

520

260

6

1560

2080

0.26

asfalt

209

Aleea

COST1NESTI

150

2.6

390

150

8

1200

1590

0.15

asfalt

210

Strada

COSULENI

183

0

0

183

8

1464

1464

0.183

asfalt

211

Strada

COZIENI

630

3

1890

630

7.5

4725

6615

0.63

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

212

Strada

CRAIOVEANU LUCA COLONEL

270

2.5

675

270

55

1485

2160

0.27

asfalt

213

Aleea

CRAIOV1TA

48.1

0

0

48.1

2.15

103.42

103.415

0.0481

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

214

Strada

CRAISORULUI

225

3

675

225

7

1575

2250

0.225

asfalt

215

Drumul

CRĂIȚELOR

650

2.5

1625

650

5

3250

4875

0.65

pamant

in administrarea P.M.B-A.S

216

Strada

CRASNA

300

1

300

300

6.2

1860

2160

0.3

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

217

Strada

CREANGA ION

227.4

4.8

10915

227.4

7

1591.8

2683.32

0.2274

asfalt

218

Strada

CREATA

362

2

724 “

362

6~

2172

2890

U.36Z

asfalt

219

Intrarea

CREMENE!

100

1.8

180

100

4

400

580

0.1

asfalt

220

Strada

CREMENEI

165

2

330

165

6.5

1072.5

1402.5

0.165

asfalt

221

Strada

CRIZANTEMELOR

320

3S

1330

380

75

2850

4180

0.38

asfalt

222

Strada

CROITORI) VASILE SOLDAT

715

4.8

3432

715

12

8580

12012

0.715

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

223

Strada

CUCUTEN!

5775

1.8

1039.5

577.5

6.5

3753.8

4793.25

0.5775

asfalt

224

Strada

CULTURII

260

1

260

260

5.5

1430

1690

0.26

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

225

Strada

CUNTAN MARIA

469.4

2.6

1220.4

469.4

7.2

3379.7

4600.12

0.4694

asfalt

226

Strada

CUN UNITA

130

3

390

130

6

780

1170

0.13

asfalt

227

Strada

CUPIDON

215

2.4

516

215

6.5

1397.5

19135

0.215

asfalt

228

Strada

CURIE JOLLIOT FREDERIC

300

2.4

720

300

7.2

2160

2880

0.3

asfalt

229

Strada

CURTEA DE ARGEȘ

150

4

600

150

6

900

1500

0.15

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

230

Intrarea

DAIA

65

2

130

65

6

390

520

0.065

asfalt

231

Strada

DA1CAREANU

155

2.5

3875

155

6.6

1023

14105

0.155

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

232

Strada

DAISOARA

45

2

90

45

5.4

243

333

0.045

asfalt

in administrarea P.M.B-AS

233

Intrarea

DALIEI

180

0

0

180

6

1080

1080

0.18

asfalt

234

Strada

DAN MIHAIL PICTOR

200

3.4

680

200

7.5

1500

2180

0.2

asfalt

in administrarea P.M.B-A5

235

Strada

DANTELEI

110

2.5

275

110

6.5

715

990

0.11

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

236

Intrarea

DARASTI

100

2

200

100

5.5

550

750

0.1

asfalt

237

Strada

DĂRNICIEI

235

3

705

235

6.6

1551

2256

0.235

asfalt

238

Drumul

DARVARI

100

3

300

100

5.5

550

850

0.1

asfalt

in administrarea P.M.B-AS

239

Strada

DATINILOR

135

1

135

135

7.2

972

1107

0.135

asfalt

in administrarea P.M.B-AS

240

Strada

DAVIDESTI

528.2

2.7

1426.1

528.2

6.3

3327.7

4753.8

0.5282

asfalt

241

Strada

DAVILAANA

840

3

2520

840

7

5880

8400

0.84

asfalt

242

Strada

DAVILA CAROL

1,050

3

3150

1,050

7

7350

10500

1.05

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

243

Strada

DEALUL COTMEANA

180

2.3

414

180

5.7

1026

1440

0.18

asfalt

244

Intrarea

DEGEȚELULUI

60

2.3

138

60

45

270

408

0.06

asfalt

245

Strada

DEUU CONSTANTIN, SERGENT

250

4.8

1200

250

7.2

1800

3000

0.25

asfalt

246

Strada

DELUREN1

385

2.7

10395

385

8

3080

41195

0.385

asfalt

247

Strada

nai urmr

558

2

1116

558

6.6

3682.8

4798.8

0.558

asfalt

248

Strada

DIHORULUI

400

13

600

400

8

3200

3800

0.4

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

249

Strada

DIM1ENI

120

2

240

120

6

720

960

0.12

asfalt

250

Strada

DINCA ȘTEFAN

280

2.6

728

280

6.5

1820

2548

0.28

asfalt

in administrarea P.M.B-AS

251

Strada

DARSTE

200

3.1

620

200

6

1200

1820

0.2

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

252

Strada

DISCIPLINEI

78

2.5

195

78

55

429

624

0.078

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

253

Strada

DOBRIN NICOLAE

163

0

0

163

45

733.5

733.5

0.163

asfalt

254

Strada

DOBRUN

180

2.4

432

180

7.6

1368

1800

0.18

asfalt

255

Strada

DOCOLINA

360

1.8

648

360

7.5

2700

3348

0.36

asfalt

256

Strada

DOCURI

104

2.8

291.2

104

6.5

676

967.2

0.104

asfalt

257

Strada

DOGARII ANGHEL

254

1.4

355.6

254

7.6

1930.4

2286

0.254

asfalt

Z58

ntrarea

DOINA

300

1.8

540

300

6.2

1860

2400

0.3

asfalt

259

Strada

DOINA

660

3.4

2244

660

8.4

5544

7788

0.66

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

260

Strada

DOUESTi

75

2.4

180

75

5.4

405

585

0.075

asfalt

261

Strada

DOMNITA ANASTASIA

222

3.2 .

710.4

222

9.6

2131.2

2841.6

0.222

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

262

Strada

DONICI GHEORGHE SERGENT

183

3.4

622.2

183

7.6

1390.8

2013

0.183

asfalt

263

Strada

DORNEASCA

340

2

680

340

7.2

2448

3128

0.34

asfalt

264

Strada

DORN1SOARA

80

1.8

144

80

6.4

512

656

0.08

asfalt

265

Strada

DORULUI

159

1.6

254.4

159

5.5

874.5

1128.9

0.159

asfalt

266

Strada

L7T\7TU~IVI7TimV~JLrWJCIV I

105.7

2.5

264.25

105.7

7.8

824.46

1088.71

0.1057

asfalt

267

Strada

DRAGAUNAION G-RAL

331.8

2.5

829.5

331.8

7.1

2355.8

3185.28

0.3318

asfalt

268

Strada

DRAGANU NICOLAE

340

2

680

340

6

2040

2720

0.34

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

269

Strada

DRAGASANI

250

4

1000

250

6

1500

2500

0.25

asfalt

270

Strada

etiv-wji ircjcu unvrrnvir

r\r>r~mn

200

3.1

620

200

7.2

1440

2060

0.2

asfalt

271

Strada

DRAGOMIRESTI

220

3

660

220

10

2200

2860

0.22

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

272

Strada

DRAGOVA

280

2

560

280

6

1680

2240

0.28

asfalt

273

Strada

DRAGU TEODOR INGINER

200

3

600

200

6

1200

1800

0.2

asfalt

274

Strada

DRĂGUȚ GHEORGHE

CAPORAL

200

2.5

500

200

6.5

1300

1800

0.2

asfalt

275

Strada

DRETEA

260

2.8

728

260

6.6

1716

2444

0.26

asfalt

276

Intrarea

DRUMUL MIC INTRE VII

90

0

0

90

8

720

720

0.09

asfalt

277

Strada

DRUMUL MIC INTRE VII

90

0

0

90

5

450

450

0.09

in administrarea P.M.B-A.S

278

Strada

DRUMUL NEFUULUI

270

0

0

0

0.27

in administrarea P.M.B-A.S

279

Strada

DUDESCU RADU

300

0.8

240

300

6

1800

2040

0.3

asfalt

280

Strada

DUMBRAVA NOUA

1,170

2

2340

1,170

8

9360

11700

1.17

asfalt

281

Strada

DUMITRESCU IUE SERGENT

140

4

560

140

6

840

1400

0.14

in administrarea P.M.B-A5

282

Strada

DUMITRESCU VASILE

310

4

1240

310

6

1860

3100

0.31

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

283

Strada

DUNAVAT

600

3.5

2100

600

65

3900

6000

0.6

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

284

Strada

DUTA GHEORGHE

125

3.5

437.5

125

6.5

8125

1250

0.125

asfalt

285

Intrarea

ECHERULUI

150

4

600

150

6

900

1500

0.15

asfalt

286

Strada

ECHINOCȚIULUI

500

3

1500

500

7

3500

5000

05

asfalt

287

Strada

ECLIPSEI

167.7

1.25

209.63

167.7

6.25

1048.1

1257.75

0.1677

asfalt

288

Strada

ECOULUI

0

0

0

0

asfalt

retrocedat

289

Strada

ECUATORULUI

105

2

210

105

6

630

840

0.105

asfalt

290

Pasajul

EFORIE

50

0

0

50

6

300

300

0.05

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

291

Strada

EFORIEI

100

3

300

100

8.1

810

1110

0.1

asfalt

in administrarea P.M.B-A5

292

Strada

EFT1MIU MACHE

170

3.2

544

170

5

850

1394

0.17

asfalt

293

Strada

ELEGIEI

300

4

1200

300

6

1800

3000

0.3

asfalt

294

Strada

EUE RADU INGINER

133.4

3

400.2

133.4

12

1600.8

2001

0.1334

pamant

in administrarea P.M.B-A.S

Z95

Strada

ENACHE 5PIRACHE

250

1.4

350

250

6

1500

1850

0.25

asfalt

296

Strada

EPIGONILOR

600

2.5

1500

600

6

3600

5100

0.6

asfalt

297

Intrarea

EPIGRAMEI

100

2.5

250

100

6

600

850

0.1

asfalt

298

Strada

ERIE EROUL

200

3

600

200

6

1200

1800

0.2

asfalt

299

Bulevard

EROII SANITARI

866.8

6

5200.8

866.8

12

10402

15602.4

0.8668

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

300

DUieVdl CT

ill

EROILOR

851

5

4255

851

37.1

31572

35827.1

0.851

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

301

Intrarea

ETERNITĂȚII

200

1.2

240

200

5

1000

1240

0.2

asfalt

302

Strada

ETERNITĂȚII

850

0.8

680

850

6.6

5610

6290

0.85

asfalt

303

Strada

EUSTATIU MIHAIL GENERAL

400

4

1600

400

7

2800

4400

0.4

asfalt

304

Intrarea

EVOCĂRII

75

2

150

75

8

600

750

0.075

asfalt

305

Strada

FABRICA DE CHIBRITURI

435

3

1305

435

12

5220

6525

0.435

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

306

Intrarea

FARCASANCA

95

1.8

171

95

5

475

646

0.095

asfalt.

307

Strada

FARCASANCA

225

23

562.5

225

8

1800

23623

0.225

asfalt

308

Strada

FAT FRUMOS

388.9

1.9

738.91

388.9

73

2916.8

3655.66

0.3889

asfalt

309

Strada

FEDELEȘULUI

118

2.5

295

118

7.6

896.8

1191.8

0.118

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

310

Calea

FERENTARILOR

1,900

6

11400

1,900

18

34200

45600

1.9

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

311

ri eiuiign

FERENTARILOR

1,800

43

8100

1,800

14

25200

33300

1.8

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

312

Intrarea

FERENTARILOR A

270

2

540

270

6

1620

2160

0.27

asfalt

313

Intrarea

FERENTARILOR B

270

2

540

270

6

1620

2160

0.27

asfalt

314

Intrarea

FERENTARILOR C

270

2

540

270

6

1620

2160

0.27

asfalt

315

Strada

FIUASI

130

3

390

130

8.5

1105

1495

0.13

asfalt

316

Strada

FIRUTA

350

0

0

350

6

2100

2100

0.35

asfalt

317

Strada

FLAMUREI

120

2

240

120

6

720

960

0.12

asfalt

318

Strada

FLAUTULUI

2083

1.7

354.11

208.3

8.6

1791.4

2145.49

0.2083

asfalt

319

Drumul

FLOARE DE COLT

500

2

1000

500

8

4000

5000

0.5

asfalt

320

Strada

FLOARE DE GHEATA

345

2

690

345

7

2415

3105

0.345

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

321

Strada

FLOARE DE VIRF

125

3

375

125

8

1000

1375

0.125

pamant

in administrarea P.M.B-A.S

322

Strada

FLORARILOR

240

2

480

240

6.6

1584

2064

0.24

asfalt

323

Strada

FLOREA GHEORGHE SOLDAT

270

2

540

270

6

1620

2160

0.27

asfalt

324

Strada

FLORESCU AUREL

304

3

912

304

6

1824

2736

0.304

asfalt

325

Strada

FLORETEI

132

2

264

132

7.2

950.4

1214.4

0.132

asfalt

326

Strada

FLORICA

284

23

710

284

6.6

1874.4

2584.4

0.284

asfalt

327

Strada

FLUTURILOR

100

1.8

180

100

6.2

620

800

0.1

asfalt

328

Strada

FOCH1STILOR

60

1.5

90

60

5

300

390

0.06

asfalt

329

Strada

FOCȘANI

212

3

636

212

8

1696

2332

0.212

asfalt

330

Intrarea

FRAGILOR

100

2

200

166

6~“

600

800

0.1

astalt

331

Strada

FRAGMENTULUI

176

5

880

176

11

1936

2816

0.176

asfalt

332

Strada

FRAȚII BUZEST1

395

2.9

1145.5

395

8

3160

4305.5

0.395

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

333

Strada

FREAMĂTULUI

176

2.2

492.8

176

7.8

1372.8

1865.6

0.176

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

334

Strada

FRECATE!

50

2

100

50

3

150

250

0.05

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

335

Strada

FRINARULUI

775

2

1550

775

65

5037.5

6587.5

0.775

asfalt

336

Strada

FRINCESTI

150

2

300

150

5

750

1050

0.15

asfalt

337

Strada

FRUNTE LATA

174

6

1044

174

7.5

1305

2349

0.174

asfalt

338

Strada

FULGERESTI

120

2

240

120

7.5

900

1140

0.12

asfalt

339

Intrarea

FULGILOR

50

1.4

70

50

3

150

220

0.05

pamant

in administrarea P.M.B-A.S

340

Drumul

FUNIGEILOR

300

2

600

300

2.5

750

1350

0.3

asfalt

341

Strada

FURCULESTI

256

1

256

256

6

1536

1792

0.256

asfalt

342

Strada

FURNALULUI

202.7

2

405.4

202.7

8.5

1723

2128.35

0.2027

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

343

Strada

GAFTON LAZAR SERGENT

80

3.5

280

80

5

400

680

0.08

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

344

Strada

GAGESTI

60

2

120

60

3

180

300

0.06

asfalt

345

Strada

GAICEANCA

182

2

364

182

7.5

1365

1729

0.182

asfalt

346

Intrarea

GAESTI

95

1.5

142.5

95

7

665

807.5

0.095

asfalt

in administrarea P.M.B-A5

347

Strada

GAESTI

100

2

200

100

6

600

800

0.1

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

348

Strada

GALAUTASI

90

1.5

135

90

6

540

675

0.09

asfalt

349

Strada

GALEA NICOLAE

240

3

720

240

6

1440

2160

0.24

asfalt

350

Strada

GALL 1ULIU

95

2

190

95

5

475

665

0.095

asfalt

351

Strada

GARA DEALUL SPIR1I

100

2

200

100

6

600

800

0.1

asfalt

352

Strada

GARDENIEI

300

3

900

300

6

1800

2700

0.3

asfalt

353

Intrarea

GAROAFEI

105

2.7

283.5

105

8.1

8505

1134

0.105

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

354

Strada

GAROAFEI

1517.5

2

3035

1518

6

9105

12140

1.5175

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

355

Strada

GAROFEANU 1. LOCOTENENT

AVIATOR

184.9

1.8

332.82

184.9

6.6

1220.3

1553.16

0.1849

asfalt

356

Strada

GASPAR DUMITRU LOCOTENENT

110

1.6

176

110

6.6

726

902

0.11

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

357

Intrarea

GAZONULUI

120

2

240

120

5

600

840

0.12

asfalt

358

Strada

GEMANATA

120

2

240

120

4.5

540

780

0.12

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

359

Strada

GHEORGHIADE TEODOSIU

DOCTOR

225

2.5

562.5

225

6.5

1462.5

2025

0.225

asfalt

360

Strada

GHEORGHIENI

604.3

3.3

1994.2

604.3

8.4

5076.1

7070.31

0.6043

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

361

Strada

GHEORGHIU F1LOFTE1A

225

2.5

562.5

225

65

1462.5

2025

0.225

asfalt

362

Strada

GHEORGHIU PERICLE

220

2.2

484

220

6.8

1496

1980

0.22

asfalt

363

Strada

GHERGHEFULUI

134

1.8

241.2

134

6.2

830.8

1072

0.134

asfalt

364

Strada

GHERGHINA

135

3.4

459

135

6.6

891

1350

0.135

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

365

Intrarea

GHIDIGENI

30

2

60

30

7.4

222

282

0.03

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

366

Strada

GHIDIGENI

165

2

330

165

6

990

1320

0.165

pamant

in administrarea P.M.B-A.S

367

Aleea

GHIMES

120

2

240

120

8

960

1200

0.12

asfalt

368

Drumul

GHINDARI

300

2

600

300

2.5

750

1350

0.3

asfalt

369

Strada

GHIOCULUI

208

15

312

208

6.5

1352

1664

0.208

asfalt

370

Strada

GHIULAMILA ION DOCTOR

220

4

880

220

6

1320

2200

0.22

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

371

Strada

GIDESCU PETRE DOCTOR

150

25

375

150

8

1200

1575

0.15

asfalt

372

Strada

GILORTULUI

180

2

360

180

6.5

1170

1530

0.18

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

373

Strada

GIRBEA ION CAPITAN

150.5

2.2

331.1

150.5

6.7

1008.4

1339.45

0.1505

asfalt

374

intrarea

GIURGIULUI

230

0

0

230

7

1610

1610

0.23

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

375

Strada

G1UVALA

90

2

180

90

5

450

630

0.09

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

376

Drumul

GLAVACIOC

200

2

400

200

3

600

1000

0.2

in administrarea P.M.B-A.S

377

Strada

GUCINELOR

368

2.6

956.8

368

8.6

3164.8

4121.6

0.368

asfalt

378

Strada

GORANI

230

2

460

230

6

1380

1840

0.23

asfalt

379

Strada

GORGONA D1MITRIE

210

3

630

210

7.2

1512

2142

0.21

asfalt

380

Strada

GORJULUI

240

2

480

240

7

1680

2160

0.24

asfalt

381

Intrarea

GORNENI

120

15

180

120

4

480

660

0.12

asfalt

382

Strada

GOROVE1ARTUR

300

2

600

300

4

1200

1800

0.3

asfalt

383

Strada

GRADINA CU CAI

94.6

2

189.2

94.6

7.4

700.04

889.24

0.0946

asfalt

384

Strada

GRĂDINII

300

2

600

300

6

1800

2400

0.3

asfalt

385

Intrarea

GRĂDINIȚEI

180

1

180

180

5

900

1080

0.18

asfalt

386

Strada

GRAPEI

538

2.6

1398.8

538

8.2

4411.6

5810.4

0.538

asfalt

387

Strada

GREACA

220

15

330

220

5

1100

1430

0.22

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

388

Strada

GRECESCU D1MITRIE DOCTOR

140

2

280

140

7.1

994

1274

0.14

asfalt

389

Strada

GRIGOREANU PETRE

560

2

1120

560

55

3080

4200

0.56

asfalt

390

Drum

GRINDU

250

2

500

250

3

750

1250

0.25

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

391

Strada

GRIPESCU IUE

260

1.5

390

260

7.5

1950

2340

0.26

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

392

Strada

260

3

780

260

7.1

1846

2626

0.26

asfalt

393

Strada

GRUIA

415

3.4

1411

415

6.3

26145

4025.5

0.415

asfalt

394

Strada

GURA LOTRULUI

233.9

1.9

444.41

233.9

9

2105.1

2549.51

0.2339

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

395

Strada

GURA PADINII

150

15

225

150

5.5

825

1050

0.15

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

396

Strada

GURIȚA IUE FRUNTAȘ

400

2

800

400

65

2600

3400

0.4

asfalt

397

Strada

GUTEMBERG

170

2.6

442

170

8

1360

1802

0.17

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

398

Strada

GUTUILOR

200

2.5

500

200

8

1600

2100

0.2

asfalt

399

Strada

HAG1 DINA

380

4.8

1824

380

7.2

2736

4560

0.38

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

400

Strada

HALMAGEANU GHEORGHE

260

0.8

208

260

6

1560

1768

0.26

asfalt

401

Strada

HĂRNICIEI

138

2

276

138

6.5

897

1173

0.138

asfalt

402

Strada

HARPEI

210

1.3

273

210

6

1260

1533

0.21

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

403

Strada

HASDEU PETRICEICU BOGDAN

465

5

2325

465

11.8

5487

7812

0.465

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

404

Strada

HATEGANA

315

2.5

787.5

315

85

2677.5

3465

0.315

asfalt

405

Strada

HEPfTESȘTEFAN INGINER

150

25

375

150

75

1125

1500

0.15

asfalt

406

Strada

HERCULANE

330

1.5

495

330

6.2

2046

2541

0.33

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

407

Strada

HERCULE

380

2.1

798

380

5.2

1976

2774

0.38

asfalt

408

Strada

HERESCU PETRE DOCTOR

285

2

570

285

7.3

2080.5

26505

0.285

asfalt

409

Intrarea

HERESTI

200

1.5

300

200

5.8

1160

1460

0.2

asfalt

410

Intrarea

HUMULESTI

240

1.3

312

240

65

1560

1872

0.24

asfalt

411

Strada

HUMULESTI

1,186

3.5

4151

1.186

6

7.116

4158.116

1.186

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

412

Prelung.

HUMULESTI

250

0

0

250

7

1750

1750

0.25

in administrarea P.M.B-A.S

413

Strada

HURMUZESCU DRAGOMIR

200

2

400

200

4.5

900

1300

0.2

asfalt

414

Intrarea

HUTANI

180

1

180

180

6

1080

1260

0.18

asfalt

415

Strada

IACOB ANDREI

720

3

2160

720

8.5

6120

8280

0.72

asfalt

416

Aleea

IACOB ANDREI A.

300

2

600

300

6.5

1950

2550

0.3

asfalt

417

Aleea

IACOB ANDREI B.

100

2

200

100

4.5

450

650

0.1

asfalt

418

Aleea

IACOB ANDREI C.

360

2

720

360

4.5

1620

2340

0.36

asfalt

419

Aleea

IACOB ANDREI D.

140

2

280

140

4.5

630

910

0.14

asfalt

420

Strada

IACOBENI

452

3

1356

452

6.2

2802.4

4158.4

0.452

asfalt

421

Strada

IACOVACHE INGINER

120

2

240

120

6.5

780

1020

0.12

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

422

Strada

1ANCU JIANU

745

3.4

2533

745

9.6

7152

9685

0.745

asfalt

423

Strada

IAȘI

465

2

930

465

8

3720

4650

0.465

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

424

Strada

IASOMIEI

60

1.2

72

60

4.8

288

360

0.06

asfalt

425

Strada

IATROPOL PANA1T DOCTOR

348

2

696

348

7.4

2575.2

3271.2

0.348

asfalt

426

Strada

IAZULUI

230

2

460

230

6

1380

1840

0.23

asfalt

427

Strada

IEDEREI

165

1.8

297

165

7.2

1188

1485

0.165

asfalt

428

Strada

ILEANA COSINZEANA

350

4.8

1680

350

7.4

2590

4270

0.35

asfalt

429

Intrarea

ILEANA COSINZEANA

70

15

105

70

55

385

490

0.07

asfalt

430

Strada

ILFOV

161

3.4

547.4

161

9.6

1545.6

2093

0.161

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

431

Strada

IUADA

300

2.5

750

300

6

1800

2550

0.3

asfalt

432

Strada

IL1E M1HAIL SOLDAT

118

3

354

118

8.5

1003

1357

0.118

asfalt

433

Strada

1LINA CAPORAL

200

3.4

680

200

7.2

1440

2120

0.2

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

434

Aleea

IMASULUI

200

2

400

200

6

1200

1600

0.2

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

435

Strada

1 MASULUI

400

4

1600

400

8

3200

4800

0.4

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

436

Strada

IMBOLDULUI

200

13

300

200

4

800

1100

0.2

asfalt

437

Strada

INCUNATA

240

3.5

840

240

7.5

1800

2640

0.24

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

438

Strada

ÎNDRUMĂRII

450

3.7

1665

450

8

3600

5265

0.45

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

439

Intrarea

INOVAȚIEI

75

2

150

75

55

4125

562.5

0.075

asfalt

440

Strada

ÎNVOIRII

120

2

240

120

65

780

1020

0.12

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

441

Strada

IOACHIM GHEORGHE

220

3

660

220

6.6

1452

2112

0.22

asfalt

442

Intrarea

IONESCU CRISTEA

180

1.8

324

180

7.8

1404

1728

0.18

asfalt

443

Strada

IONESCU CRISTEA

340

2.1

714

340

6.8

2312

3026

0.34

asfalt

W

Strada

I0NE5CU 5TEFAN OCTAVIAN

200

2

400

200

6.5

1300

1700

0.2

asfalt

445

Strada

IONESCU THOMA DOCTOR

422.8

3.8

1606.6

422.8

8.1

3424.7

5031.32

0.4228

asfalt

446

Strada

IORDACHE NASTASE

400

2

800

400

6.5

2600

3400

0.4

asfalt

447

Strada

IORDANA

100

3.4

340

100

6.6

660

1000

0.1

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

448

Strada

IORGA GHEORGHE SERGMAJ

70

3

210

70

8.2

574

784

0.07

asfalt

449

Strada

IOSIF O. EUGEN DOCTOR

171.6

2.5

429

171.5

7.4

1269.1

1698.1

0.1716

asfalt

450

Strada

IOVAN ION FRUNTAȘ

237.8

2.6

618.28

237.8

7.1

1688.4

2306.66

0.2378

asfalt

451

Strada

IOV1TA

262.7

2.6

683.02

262.7

7.1

1865.2

2548.19

0.2627

asfalt

452

Intrarea

ISP1RESCU PETRE

70

1.2

84

70

5.8

406

490

0.07

asfalt

453

Strada

ISPIRESCU PETRE

1130

7

7910

1130

10

11300

19210

1.13

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

454

Strada

ISTRATI CONSTANTIN

240

2

480

240

10

2400

2880

0.24

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

455

Strada

IVANESCU DUMITRU

100

2.2

220

100

6.8

680

900

0.1

asfalt

456

Strada

IZVOR

1500.3

4.1

6151.2

1500

17.2

25805

31956.39

1.5003

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

457

Strada

JIBLEA

240

1.5

360

240

6.3

1512

1872

0.24

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

458

Intrarea

JIBOU

75

2

150

75

4.5

337.5

487.5

0.075

asfalt

459

Strada

JIUSTE

230

1.2

276

230

6.8

1564

1840

0.23

asfalt

460

Strada

JIRLAU

250

1.2

300

250

7

1750

2050

0.25

asfalt

461

Strada

JUGURENI

380

4

1520

380

6.9

2622

4142

0.38

asfalt

462

Intrarea

JUPINESTI

80

1.8

144

80

5.2

416

560

0.08

asfalt

463

Strada

JURILOVCA

230

2

460

230

4.6

1058

1518

0.23

asfalt

464

Strada

KOCH IC ROBERT DOCTOR

124

2.6

322.4

124

7.3

905.2

1227.6

0.124

asfalt ■

465

Bulevard

KOGALNICEANU MIHAIL

600

6

3600

600

24

14400

18000

0.6

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

466

Piața

KOGALNICEANU MIHAIL

95

7.8

741

95

61

5795

6536

0.095

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

467

Strada

LACUL BUCURA

450

3

1350

450

7

3150

4500

0.45

asfalt

468

Strada

LACUL C1ULNITA

255

2

510

255

7

1785

2295

0.255

asfalt

469

Strada

LACUL DULCE

135

2.5

337.5

135

6

810

1147.5

0.135

asfalt

470

Strada

LACUL MARE

150

2

300

150

65

975

1275

0.15

asfalt

471

Strada

LACUL OLTINA

158

2

316

158

6

948

1264

0.158

asfalt

472

Strada

LACUL ORZA

360

3

1080

360

7

2520

3600

0.36

asfalt

473

Strada

LACUL PASAREA

120

1.5

180

120

6

720

900

0.12

asfalt

474

Strada

LACUL PLOPULUI

120

2

240

120

4.5

540

780

0.12

asfalt

475

Strada

LACUL RASTU

80

0

0

80

6

480

480

0.08

asfalt

476

Intrarea

LACUL URLEA

165

2

330

165

6

990

1320

0.165

asfalt

477

Strada

LANGESn

215

2

430

215

6

1290

1720

0.215

asfalt

478

Strada

LANȚULUI

184.7

1.8

332.46

184.7

5

9235

1255.96

0.1847

asfalt

479

Strada

LASCARESCU VALDEMAR

CAPITAN

270

2

540

270

7

1890

2430

0.27

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

480

Strada

LĂSTUNULUI

75

2

150

75

6.5

487.5

637.5

0.075

asfalt

481

Strada

LAVEI

237

2

474

237

8.5

2014.5

2488.5

0.237

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

482

Strada

LAZARESCU DUMITRU

240

2

480

240

7

1680

2160

0.24

asfalt

483

Strada

LAZUREANU

0

0

0

0

asfalt

retrocedat

484

Strada

LECCA CONSTANTIN PICTOR

160

4.8

768

160

7.2

1152

1920

0.16

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

485

Strada

LEONTE ANASTASIEV1CI

396.8

3.4

1349.1

396.8

5.4

2142.7

3491.84

0.3968

asfalt

486

Strada

LEOPARDULUI

215

3

645

215

6

1290

1935

0.215

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

487

Aleea

LERESTI

280

3

840

280

7.5

2100

2940

0.28

asfalt

488

Strada

LE REST!

300

4.8

1440

300

7.5

2250

3690

03

asfalt

489

Strada

LESPEZI

370

3.4

1258

370

7

2590

3848

037

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

490

Intrarea

LETEA

45

2

90

45

2.5

112.5

202.5

0.045

asfalt

491

bure vai cr

LIBERTĂȚII

1100

6

6600

1100

24

26400

33000

1.1

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

492

Strada

L1UACULALB

130

2

260

130

7.5

975

1235

0.13

asfalt

493

Strada

LIMANUL CORBULUI

120

3

360

120

6

720

1080

0.12

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

494

Strada

LINTES PETRE LOCOTENENT

270

2.4

648

270

7.5

2025

2673

0.27

asfalt

495

Intrarea

LINTESTI

60

3

180

60

5

300

480

0.06

asfalt

in administrarea P.M.B-A5

496

Strada

LIPSA

135

2

270

135

6.5

877.5

11475

0.135

asfalt

497

Strada

LIPSCANI

300

4

1200

300

13.5

4050

5250

03

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

498

Strada

LISTER DOCTOR

916.7

3.6

3300.1

916.7

105

9625.4

12925.47

0.9167

asfalt

499

Strada

LITOGRAFIEI

110

2

220

110

6

660

880

0.11

asfalt

500

Aleea

LIVEZILOR

750

3

2250

750

7

5250

7500

0.75

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

501

Intrarea

LIVEZILOR

500

3

1500

500

7

3500

5000

0.5

asfalt

502

Strada

LIVEZILOR

500

3.4

1700

500

1.6

800

2500

0.5

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

503

Strada

LOCUSTEANU ALEXANDRU Prof. Dr.

300

2.6

780

300

7.4

2220

3000

0.3

asfalt

504

Strada

LUCEAFĂRULUI

109

2.2

239.8

109

7.3

795.7

1035.5

0.109

asfalt

505

Intrarea

LUCERNE1

310

0

0

310

5

1550

1550

031

asfalt

506

Strada

LUCERNE1

310

2

620

310

7.5

2325

2945

0.31

asfalt

507

Strada

LUCIFER

100

2

200

100

7

700

900

0.1

asfalt

508

Strada

LUNTRENI

90

2

180

90

5

450

630

0.09

asfalt

509

Strada

LUPOAICEI

85

2

170

85

4.5

382.5

552.5

0.085

asfalt

510

Drumul

LUPTĂTORILOR ANTIFASCIȘTI

1,000

1.5

1500

1,000

8.5

8500

10000

1

asfalt

o porțiune neasfaltata intre Aliman si limita de sector

511

Intrarea

jLUPTATORILOR ANTIFASCIST!

120

2

240

120

6

720

960

0.12

asfalt

512

Strada

MAGHIRANULUI

105

2.4

252

105

6.5

6825

934.5

0.105

asfalt

513

Strada

MĂGURĂ CODLEI

300

2.5

750

300

8.6

2580

3330

0.3

asfalt

514

Strada

MAGUREI

360

3

1080

360

9

3240

4320

0.36

asfalt

515

Strada

MALC0C1

200

4

200

200

6

1200

2000

0.2

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

516

Strada

MANEA SERBAN SERGENT

400

2

800

400

85

3400

4200

0.4

asfalt

517

Strada

MANESCU CONSTANTIN

230

3.5

805

230

8.8

2024

2829

0.23

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

518

Intrarea

MANGALIA

75

2

150

75

6

450

600

0.075

asfait

519

Strada

MANOLESCU NICOLAE

DOCTOR

117.2

2.3

26956

117.2

6

703.2

972.76

0.1172

asfalt

520

Drumul

MARACINENI

250

2

500

250

6

1500

2000

0.25

asfalt

521

Strada

MARCAURELIU

195

2.4

468

195

7.6

1482

1950

0.195

asfalt

522

Strada

fnir'iMrn

100

2

200

100

6

600

800

0.1

asfalt

523

Strada

MĂRGEANULUI

1,387

6935

1,387

10.1

14009

20943.7

1.387

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

524

Intrarea

MĂRGINENI

155

25

387.5

155

7.5

1162.5

1550

0.155

asfalt

525

Strada

MARIN CONSTANTIN

540

3.4

1836

540

85

4590

6426

0.54

asfalt

526

Strada

IAA1M 1 iiM Ui .

580

2.5

1450

580

18

10440

11890

0.58

asfalt

527

Bulevard

MARINESCU GHEORGHE

602.7

4.2

2531.3

602.7

4.2

2531.3

5062.68

0.6027

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

528

Strada

MARINESCU PETRE

180

1

180

180

3

540

720

0.18

asfalt

in administrarea P.M.B-A5

529

Strada

MATEI CONSTANTIN

200

3

600

200

8.2

1640

2240

0.2

asfalt

530

Strada

MATEIASUL

255

3

765

255

75

1912.5

26775

0.255

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

531

Strada

MAZILU TEODOR

230

1.5

345

230

6

1380

1725

0.23

asfalt

532

Strada

MER1SANI

225

3.4

765

225

7

1575

2340

0.225

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

533

Strada

M ESTE CANIȘ

555

2

1110

555

6.9

38295

4939.5

0.555

asfalt

534

Strada

METEORILOR

0

0

0

0

asfalt

retrocedat

535

Strada

MICULESCU CONSTANTIN

315

3

945

315

8.5

2677.5

3622.5

0.315

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

536

Drumul

MIDIA

60

25

150

60

6

360

510

0.06

asfalt

537

Strada

MIERCUREA CIUC

230

0.8

184

230

6.8

1564

1748

0.23

asfait

in administrarea P.M.B-A.S

538

Strada

MIHAI STAN SERGENT

235

4.8

1128

235

7.2

1692

2820

0.235

asfalt

539

Strada

MIHAI VODĂ

900

6

5400

900

12

10800

16200

0.9

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

540

Strada

MINDRESTI

600

3

1800

600

9

5400

7200

0.6

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

541

Strada

MINOTAURULUI

0

0

0

0

asfalt

retrocedat

542

Intrarea

MINUCU

75

2

150

75

7

525

675

0.075

asfalt

543

Strada

MIRCEA CEL BATRIN

400

2.3

920

400

7.5

3000

3920

0.4

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

544

Strada

MIRINESCU M1HA1L DOCTOR

183

2.4

439.2

183

7.2

1317.6

1756.8

0.183

asfalt

545

Strada

MIȘCA PETRE CAPORAL

311

3.4

1057.4

311

7

2177

3234.4

0.311

asfalt

546

Intrarea

MISTREȚULUI

355

1.5

5325

355

7.3

2591.5

3124

0.355

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

547

Strada

MITARI

360

2

720

360

6.5

2340

3060

0.36

asfalt

543

Strada

MITROP.DOSOFTEI

600

3.5

2100

600

9

5400

7500

0.6

asfalt

549

Strada

MITROP. FILARET

250

1.5

375

250

8

2000

2375

0.25

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

550

Strada

MITROP. 1OSIF

600

3.5

2100

600

9

5400

7500

0.6

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

551

Strada

MITROP. VENIAMiN

COSTACHE

250

3

750

250

7.5

1875

2625

0.25

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

552

Strada

MIULEST1

224.4

1.2

269.28

224.4

6

1346.4

1615.68

0.2244

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

553

Strada

MIZILENI

149.4

1.5

224.1

149.4

5.5

821.7

1045.8

0.1494

asfalt

554

Strada

MOARA ROȘIE

120

25

300

120

7

840

1140

0.12

asfalt

555

Strada

MODORAN ENE SOLDAT

300

4

1200

300

7

2100

3300

0.3

asfalt

556

Strada

MOLDOVEANULUI

72

2

144

72

8

576

720

0.072

asfalt

557

Intrarea

MONEASA

255

2

510

255

6

1530

2040

0.255

asfalt

558

Strada

MORARU ȘTEFAN SERGENT

315

2

630

315

7

2205

2835

0.315

asfalt

559

Strada

MORUZESTILOR

350

25

875

350

8.2

2870

3745

0.35

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

560

Strada

MOS ADAM

360

3.4

1224

360

7.5

2700

3924

0.36

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

561

Strada

MOSCULUI

240

2

480

240

7.5

1800

2280

0.24

asfalt

562

Intrarea

MOST1STEA

225

2

450

225

6

1350

1800

0.225

asfalt

563

Strada

MOTOC

300

2

600

300

6

1800

2400

0.3

asfalt

564

Strada

MOTRULUI

135

2.5

3375

135

8.2

1107

1444.5

0.135

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

565

Drumul

MOVILITA

225

2.5

562.5

225

6

1350

1912.5

0.225

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

566

Strada

MUCENICUL BECHERU

200

2

400

200

6

1200

1600

0.2

asfalt

567

Strada

MUNCITORULUI

200

1.1

220

200

7.5

1500

1720

0.2

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

568

Strada

MUNȚII CARPATI

878

3.8

3336.4

878

7.2

6321.6

9658

0.878

asfalt

569

Strada

MUSAT CONSTANTIN

180

2.4

432

180

8.6

1548

19801

0.18

asfalt

570

Strada

MUSATINILOR

180

2

360

180

65

1170

1530

0.18

asfalt

571

Intrarea

MUSCA N1COLAE

80

1

80

80

6

480

560

0.08

asfalt

572

Intrarea

MUSCA VAS1LE

80

2

160

80

7

560

720

0.08

asfalt

573

Strada

NABUCULUI

150

3.7

555

150

7.1

1065

1620

0.15

asfalt

574

Strada

NAIPU

220

0.8

176

220

6.5

1430

1606

0.22

asfalt

575

Strada

NANDRU

200

2

400

200

7.8

1560

1960

0.2

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

576

Strada

NANU MUSCEL IOAN DOCTOR

141

2.6

366.6

141

7.3

1029.3

1395.9

0.141

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

577

Strada

NASAUD

490

8

3920

490

16

7840

11760

0.49

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

578

Bulevard ul

NAȚIUNILE UNITE

1000

3

3000

1000

24

24000

27000

1

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

579

Strada

NĂVALNICULUI

150

25

375

150

7

1050

1425

0.15

asfalt

580

Intrarea

NEAGOE BASARAB

30

1

30

30

4

120

150

0.03

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

581

Strada

NEDEIA

150

2

300

150

6

900

1200

0.15

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

582

Strada

NEDELCU IUE CAPITAN

395

2.7

10665

395

7.2

2844

3910.5

0.395

asfalt

583

Strada

NEDELEANU ION SERGENT

MAJOR

500

1.5

750

500

4

2000

2750

05

asfalt

584

Drumul

NEFLIULUI

600

2

1200

600

6

3600

4800

0.6

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

5S5

ntrarea

NEGRI COSTACME

74.2

1.4

104.72

74.8

6.1

456.28

561

0.0748

asfalt

586

Strada

NEGRI COSTACHE

340.8

7.4

2521.9

340.8

8.4

2862.7

5384.64

0.3408

asfalt

587

Strada

NEHOIASI

480

2

960

480

8

3840

4800

0.48

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

588

Strada

NENCIU PETRE

340

2.4

816

340

8.6

2924

3740

0.34

asfalt

589

Intrarea

NEPTUN

100

1.5

150

100

4.5

450

600

0.1

asfalt

590

Strada

NEPTUN

800

3

2400

800

7

5600

8000

0.8

asfalt

591

Strada

NICULESCU IOSIF

150

2.4

360

150

7

1050

1410

0.15

asfalt

592

Strada

NIVELĂRII

150

3

450

150

7

1050

1500

0.15

asfalt

593

Strada

NOVACI

500

4

2000

500

8

4000

6000

0.5

asfalt

594

Strada

NUFĂRUL GALBEN

850

1.8

1530

850

8.8

7480

9010

0.85

asfalt

595

Strada

NUTU ANGHEL

300

2

600

300

7

2100

2700

0.3

asfalt

596

Strada

NUTU ION SERGENT

540

4.8

2592

540

7.2

3888

6480

0.54

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

597

Strada

OAIE ION EROU

92

2

184

92

7

644

828

0.092

asfalt

598

Strada

OBEDENARU MIHAIL DOCTOR

317.2

2.3

729.56

317.2

7.2

2283.8

3013.4

0.3172

asfalt

599

Strada

ODIHNEI

195

2.4

468

195

7.2

1404

1872

0.195

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

600

Strada

ODOAREI

120

5

600

120

9

1080

1680

0.12

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

601

Strada

OFRANDEI

350

2.4

840

350

8.6

3010

3850

0.35

asfalt

602

Strada

OGORULUI

238.8

2.5

597

238.8

7.5

1791

2388

0.2388

asfalt

603

Intrarea

OGRADEI

440

2

880

440

7

3080

3960

0.44

asfalt

604

Strada

OGREZENI

70

2

140

70

6

420

560

0.07

asfalt

605

Intrarea

OJOGULUI

105

2

210

105

6

630

840

0.105

asfalt

606

Strada

OLARU ZAMFIR

215

2.4

516

215

8.6

1849

2365

0.215

asfalt

607

Strada

OLTEANU SOLDAT

80

2.5

200

80

7.5

600

800

0.08

asfalt

608

Strada

OLTINA

110

2.4

264

110

6

660

924

0.11

asfalt

609

Strada

OLTULUI

700

2

1400

700

6

4200

5600

0.7

asfalt

610

Strada

OMĂTULUI

200

2

400

200

6

1200

1600

0.2

asfalt

611

Strada

OPERETEI

50

0

0

0

0.05

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

612

Strada

OPREA ISTRATE

150

2

300

150

6

900

1200

0.15

asfalt

613

Strada

ORDINII

144

2.5

360

144

75

1080

1440

0.144

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

614

Strada

ORION

380

25

950

380

75

2850

3800

0.38

asfalt

615

Strada

ORLEANU PAUL

75

2

150

75

6

450

600

0.075

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

616

Strada

OSIRIS

200

2

400

200

7

1400

1800

0.2

asfalt

617

Strada

OSTROV

250

2.5

625

250

6

1500

2125

0.25

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

618

Intrarea

OSTROVENI

75

2

150

75

65

487.5

6375

0.075

asfalt

619 (Intrarea

OTELENI

150

2

300

150   |4

600

900

0.15

asfalt

620

Strada

OTELUL ROȘU

45

2

90

45

6.5

292.5

382.5

0.045

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

621

Strada

OTULESCU SCARLAT

90

2

180

90

6.5

585

765

0.09

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

622

Strada

PALOTA

130

2

260

130

7

910

1170

0.13

asfalt

623

Strada

PALTINILOR

120

2

240

120

8

960

1200

0.12

asfalt

624

Strada

PALTINOASA

300

1.5

450

300

8

2400

2850

0.3

asfalt

625

Șoseaua

PANDURI

1,470

6.5

9555

1,470

27.5

40425

49980

1.47

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

626

Strada

PANERULUI

200

2

400

200

7

1400

1800

0.2

asfalt

627

Strada

PANTEREI

101.6

1.1

111.76

101.6

7

711.2

822.96

0.1016

asfalt

628

Strada

PĂPUȘOIULUI

180

2.5

450

180

7

1260

1710

0.18

asfalt

629

Strada

PARASCHIVESCU

135

2

270

135

6

810

1080

0.135

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

630

Strada

PASAREA

140

1.5

210

140

7

980

1190

0.14

asfalt

631

Intrarea

PASTEUR LOUIS DOCTOR

26.2

1.3

34.06

26.2

8.2

214.84

248.9

0.0262

asfalt

632

Strada

PASTEUR LOUIS DOCTOR

572.3

3.2

1831.4

572.3

89

4864.6

6695.91

0.5723

asfalt

633

Strada

PĂSTRĂVILOR

130

2.4

312

130

7.6

988

1300

0.13

asfalt

634

Intrarea

PĂȘUNILOR

360

1.2

432

360

12

4320

4752

0.36

asfalt

635

Strada

PĂȘUNILOR

300

2

600

300

6.5

1950

2550

0.3

asfalt

636

Intrarea

PATULENI

75

1

75

75

6

450

525

0.075

asfalt

637

Strada

PAULESCU N1COLAE

150

2

300

150

6

900

1200

0.15

asfalt

638

Strada

PAUUNA

195

2

390

195

79

1462.5

1852.5

0.195

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

639

Strada

PĂUN ILIE

110

2

220

110

7

770

990

0.11

asfalt

640

Strada

PĂUN NICOLAE CAPORAL

250

2

500

250

7.5

1875

2375

0.25

asfalt

641

Strada

PĂUN PETRE

170

5

850

170

8

1360

2210

0.17

asfalt

642

Intrarea

PĂUN VASILE

45.5

1.8

81.9

45.5

59

250.25

332.15

0.0455

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

643

Strada

PAUNASUL CODRILOR

650

3

1950

650

75

4875

6825

0.65

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

644

Strada

PAUSA

224

1.2

268.8

224

6.9

1545.6

1814.4

0.224

asfalt

645

Strada

PAVEL CONSTANTIN

520

3

1560

520

7

3640

5200

0.52

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

646

Strada

PAZEI

160

1.5

240

160

6.5

1040

1280

0.16

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

647

Strada

PECI NEAGA

710

4

2840

710

7.2

5112

7952

0.71

asfalt

648

Strada

PECIN1SCA

300

3

900

300

6

1800

2700

0.3

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

649

Strada

PECIU NOU

400

3

1200

400

7.2

2880

4080

0.4

asfalt

650

Strada

PELEAGA

130

3

390

130

7

910

1300

0.13

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

651

Strada

PELLEA AMZA

285.4

1.5

428.1

285.4

7.4

2112

2540.06

0.2854

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

652

Strada

PENES DUMITRU AVIATOR

250

2

500

250

7

1750

2250

0.25

asfalt

653

Drumul

PENTELEU

300

2

600

300

25

750

1350

0.3

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

654

Intrarea

PEP1NIERII

150

1.5

225

150

8.2

1230

1455

0.15

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

655

Strada

PERENI

130

1

130

130

8.2

1066

1196

0.13

asfalt

656

Strada

PERINITA

380

2

760

380

7

2660

3420

0.38

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

657

Intrarea

PERS1CANI

80

2.5

200

80

7

560

760

0.08

asfalt

658

Strada

PERSICANI

230

2.2

506

230

8

1840

2346

0.23

asfalt

659

Strada

PETALELOR

200

2.2

440

200

8.2

1640

2080

0.2

asfalt

660

Strada

PETRESCU ZAHAR1A DOCTOR

108,5

2

217

1085

6.3

68355

900.55

0.1085

asfalt

661

Strada

PETRI Ni GALAȚI MIHAIL

DOCTOR

165

2.5

412.5

165

7.4

1221

1633.5

0.165

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

662

Strada

PETROȘANI

220

2

440

220

7.5

1650

2090

0.22

asfalt

663

Strada

PETRU VODĂ

260

2.6

676

260

7.6

1976

2652

0.26

asfalt

664

Strada

PIATRA ALBA

240

2.6

624

240

7.6

1824

2448

0.24

asfalt

665

Strada

PIATRA NEAMȚ

500

1.2

600

500

7.1

3550

4150

0.5

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

666

Strada

PIATRA OLT

230

1.2

276

230

6

1380

1656

0.23

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

667

Strada

PIATRA ȘOIMULUI

255

2

510

255

7.5

1912.5

2422.5

0.255

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

668

Strada

PICHETULUI

185

2

370

185

7.8

1443

1813

0.185

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

669

Bulevard ul

PIEPTĂNARI

1,300

4.4

5720

1.3

18

23.4

5743.4

13

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

670

Strada

PIRAMIDEI

240

2

480

240

7.5

1800

2280

0.24

asfalt

671

Strada

PITEȘTI

200

2

400

200

7.2

1440

1840

0.2

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

672

Intrarea

PITICULUI

100

1.5

150

100

6

600

750

0.1

asfalt

673

Strada

PITPALACULUI

120

2

240

120

8

960

1200

0.12

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

674

Strada

PARAULUI

60

2

120

60

6.5

390

510

0.06

asfalt

675

Intrarea

PANGARATI

135

2

270

135

7

945

1215

0.135

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

676

Strada

PLAISOR

135

2

270

135

7

945

1215

0.135

asfalt

677

Aleea

PLATANULUI

260

1

260

260

4

1040

1300

0.26

asfalt

678

intrarea

PLATINEI

240

1.5

360

240

6

1440

1800

0.24

asfalt

679

Strada

PLESANI

320

3

960

320

7.6

2432

3392

0.32

asfalt

680

Calea

PLEVNEI

140

2.4

336

140

7.6

1064

1400

0.14

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

681

Strada

PUVITULUI

200

3

600

200

7.6

1520

2120

0.2

asfalt

682

Intrarea

PLOPEN1

225

2.5

562.5

225

6.5

1462.5

2025

0.225

asfalt

683

Strada

PLOPENl

150

2

300

150

7

1050

1350

0.15

asfalt

684

intrarea

PODOLENI

180

2

360

180

7

1260

1620

0.18

asfalt

685

Aleea

PODUL GIURGIULUI

375

3.5

1312.5

375

7

2625

39373

0.375

asfalt

686

Strada

PODUL GIURGIULUI

675

25

1687.5

675

7

4725

6412.5

0.675

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

687

Strada

POENARU PETRACHE

309.8

2

619.6

309.8

6.6

2044.7

2664.28

0.3098

asfalt

688

Strada

POENARU VASILE FRUNTAȘ

250

2.5

625

250

8.2

2050

2675

0.25

asfalt

689

Strada

POENITA

210

2

420

210

7

1470

1890

0.21

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

690

Strada

POIANA VERDE

200

2

400

200

8

1600

2000

0.2

asfalt

in administrarea P.M.B-A3

691

Strada

POLITIEI

167

1.7

283.9

167

7

1169

1452.9

0.167

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

692

Strada

POLONI VICTOR DOCTOR

181.6

3.1

562.96

181.6

7.1

1289.4

1852.32

0.1816

asfalt

693

Strada

PONTONIERILOR

140

2

280

140

7

980

1260

0.14

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

694

Strada

POPA NAE

330

2.2

726

330

8

2640

3366

0.33

asfalt

695

Strada

POPA ȘTEFAN

250

3

750

250

8.2

2050

2800

0.25

asfalt

696

5trada

POPA SUBLOCOTENENT

560

5

2800

560

7.5

4200

7000

0.56

asfalt

n administrarea P.M.B-A5

697

Strada

POPEIACORNELIU COLONEL

359.9

1.9

683.81

359.9

6.5

2339.4

3023.16

0.3599

asfalt

n administrarea P.M.B-A.S

698

Strada

POPESCU GHEORGHE

150

2

300

150

7

1050

1350

0.15

asfalt

699

Strada

POPESCU GOPO ION

100

12

1200

100

15

1500

2700

0.1

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

700

Strada

POPINA

120

2.8

336

120

7.2

864

1200

0.12

asfalt

701

Strada

POPOVIC1 NICOLAE ELEV

300

0.8

240

300

6

1800

2040

0.3

asfalt

702

Strada

POROJAN NICOLAE SOLDAT

200

4

800

200

7.2

1440

2240

0.2

asfalt

703

Strada

PORTTTA

240

1.2

288

240

7

1680

1968

0.24

asfalt

704

Strada

PORUMBARU ION MAIOR

300

2

600

300

66

19800

20400

0.3

asfalt

705

Aleea

POSADA

70

2

140

70

3.5

245

385

0.07

asfalt

706

Intrarea

POSADA

112

1.5

168

112

6.5

728

896

0.112

asfalt

707

Strada

POSADA

250

1.7

425

250

6

1500

1925

0.25

asfalt

708

Intrarea

POTELU

75

2

150

75

5.2

390

540

0.075

asfalt

709

Strada

PREDA CAPORAL

310

2.2

682

310

7.2

2232

2914

0.31

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

710

Strada

PREPEL1 CARULUI

230

2.5

575

230

7.5

1725

2300

0.23

asfalt

711

Strada

PRET0RIEN1L0R

87.4

2.1

183.54

87.4

4.9

428.26

611.8

0.0874

asfalt

712

Strada

PRIBEAGULUI

250

2

500

250

5

1250

1750

0.25

asfalt

713

Aleea

PRICOPAN

150

3

450

150

7.5

1125

1575

0.15

asfalt

714

Strada

PRICOPAN

750

3

2250

750

7.5

5625

7875

0.75

asfalt

715

Strada

PROGRESULUI

3,800

3

11400

3,800

21

79800

91200

3.8

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

716

Intrarea

PRUNDENI

60

1.5

90

60

6

360

450

0.06

asfalt

717

Strada

PRUNDENI

270

2

540

270

8

2160

2700

0.27

asfalt

718

Aleea

PRUNDULUI

120

3

360

120

7.5

900

1260

0.12

asfalt

719

Strada

PRUNDULUI

180

2.4

432

180

7.6

1368

1800

0.18

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

720

Strada

PRUNILOR

200

2

400

200

7.5

1500

1900

0.2

asfalt

721

Intrarea

PRUNISOR

60

1.3

78

60

7.5

450

528

0.06

asfalt

722

Strada

PUCHENI

1,737

4

6948

1,737

8

13896

20844

1.737

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

723

Aleea

PUCIOASA

80

0

0.08

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

724

Strada

PUIȘOR

519.3

3.7

1921.4

519.3

9.6

4985.3

6906.69

0.5193

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

725

Strada

RACACIUNI

230

2

460

230

7

1610

2070

0.23

asfalt

726

Intrarea

RACHETEI

120

1

120

120

7

840

960

0.12

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

727

Strada

RACHITASULUI

227

1.8

408.6

227

7.2

1634.4

2043

0.227

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

728

Intrarea

RACOS

100

1.2

120

100

5

500

620

0.1

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

729

Strada

RACOVITA FEUCIA

88.8

3.2

284.16

88.8

73

648.24

932.4

0.0888

asfalt

730

Strada

RADACINEI

800

2

1600

800

7.5

6000

7600

0.8

asfalt

731

Strada

RADARULUI

250

2.5

625

250

73

1875

2500

0.25

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

732

Aleea

RADASENf

280

3

840

280

7

1960

2800

0.28

asfalt

733

Strada

RAD IȚEI

369

1.8

664.2

369

6.2

2287.8

2952

0.369

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

734

Strada

RADNA

0

0

0

0

în administrarea P.M.B-A.S

735

Strada

RADOVICl ION DOCTOR

150

2.2

330

150

6.1

915

1245

0.15

asfalt

736

Strada

RADU CONSTANTIN

420

3

1260

420

7

2940

4200

0.42

asfalt

737

Strada

RADUCANU CRISTEA CAPORAL

300

2.8

840

300

8.5

2550

3390

0.3

asfalt

738

Strada

RADULESCU MUSAT

180

2.5

450

180

73

1350

1800

0.18

pamant

in administrarea P.M.B-A.S

739

Strada

RAFIEI

225

23

5623

225

73

1687.5

2250

0.225

asfalt

740

Calea

RAHOVEJ

2,740

8.7

23838

2,740

14

38360

62198

2.74

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

741

Strada

RAINER FRANCISC PROFESOR

362

4

1448

362

13.5

4887

6335

0.362

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

742

Strada

RAZOARE

174

6

1044

174

14

2436

3480

0.174

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

743

Intrarea

RECAS

180

2

360

180

6

1080

1440

0.18

asfalt

744

Strada

RECRUTULUI

233.2

1.7

396.44

233.2

53

1282.6

1679.04

0.2332

asfalt

745

Bulevard ul

REGINA ELISABETA

782

6

4692

782

24

18768

23460

0.782

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

746

Strada

RHEA SILVIA

200

2.4

480

200

7.6

1520

2000

0.2

asfalt

747

Strada

RINOCERULUI

280

1.5

420

280

7.5

2100

2520

0.28

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

748

Strada

RISIPITU SAMOILA SOLDAT

120

2

240

120

8

960

1200

0.12

asfalt

749

Strada

RITORIDE

345

2

690

345

8

2760

3450

0.345

asfalt

750

Strada

RIUREANU DOCTOR

92.7

1

92.7

92.7

1.8

166.86

25936

0.0927

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

751

Intrarea

R1URENI

200

23

500

200

7

1400

1900

0.2

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

752

Intrarea

ROJISTEA

95

2

190

95

6.5

617.5

8073

0.095

asfalt

753

Strada

ROMAN

230

2

460

230

7

1610

2070

0.23

asfalt

754

intrarea

ROMÂNITE!

156.6

1.5

234.9

156.6

5.7

892.62

112732

0.1566

asfalt

755

Strada

ROMBULUI

381

3

1143

381

7.7

2933.7

4076.7

0.381

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

756

Strada

ROMN1CEANU GR1GORE

DOCTOR

499.9

2.7

1349.7

499.9

153

77483

9098.18

0.4999

asfalt

757

Strada

ROSCA PÂNDELE

180

2

360

180

73

1350

1710

0.18

asfalt

758

Strada

ROVINAR!

250

0

0

250

6

1500

1500

0.25

asfalt

759

Strada

ROZETULUI

390

2.8

1092

390

8

3120

4212

0.39

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

760

Strada

ROZNOV

45

13

673

45

6

270

337.5

0.045

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

761

Strada

RUPEA

500

1.2

600

500

6

3000

3600

03

asfalt

762

Intrarea

RUSCAI

135

2

270

135

7

945

1215

0.135

pamant

in administrarea P.M.B-A.S

763

Strada

RUSE DUMITRU

270

23

675

270

73

2025

2700

0.27

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

764

Strada

SABINELOR

964.3

5.3

5110.8

964.3

12.5

12054

17164.54

0.9643

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

765

Strada

SADULUI

700

2

1400

700

73

5250

6650

0.7

asfalt

766

Aleea

SALAJ

300

2

600

300

7

2100

2700

0.3

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

767

Șoseaua

SALAJ

2,400

4

9600

2,400

8

19200

28800

2.4

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

768

Strada

SALIGNY ANGHEL INGINER

160

8

1280

160

12

1920

3200

0.16

asfalt

in administrarea P.M.B-A3

769

Strada

SALVATORULUI

0

0

asfalt

770

Strada

SALV1EI

350

2

700

350

8

2800

3500

0.35

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

771

Strada

SANATORIULUI

330

3.7

1221

330

6.5

2145

3366

0.33

asfalt

772

Strada

SAMUIL VULCAN

526.8

2.6

1369.7

526.8

7.1

3740.3

5109.96

03268

asfalt

773

Drumul

SANCRA1UL

180

0

0

180

7.7

1386

1386

0.18

asfalt

774

Strada

SANDOR GHEORGHE SERGENT

250

1

250

250

4

1000

1250

0.25

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

775

Strada

SARU DORNEI

210

0

0

210

6

1260

1260

0.21

asfalt

776

Strada

SANDUUTA

450

2

900

450

6.8

3060

3960

0.45

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

Til

Strada

SANMARTIN

245

1.2

294

245

6

1470

1764

0.245

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

778

Drumul

SANPAUL

640

0

0

640

7

4480

4480

0.64

pamant

in administrarea P.M.B-A.S

779

Drumul

SANTANA

500

1.2

600

500

6

3000

3600

03

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

780

Strada

SANTIMBRU

950

0

0

950

2

1900

1900

0.95

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

781

Strada

SAPIENTEI

252.2

1.7

428.74

252.2

6.6

1664.5

2093.26

0.2522

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

782

Strada

SAPUNARI

150

0

0

150

6

900

900

0.15

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

783

Strada

SASCUT

270

2

540

270

8

2160

2700

0.27

asfalt

784

Intrarea

SATURN

240

2

480

240

6

1440

1920

0.24

asfalt

785

Strada

SCARLAT SERGENT

200

2

400

200

63

1300

1700

0.2

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

786

Bulevard ul

SCHITUL MAGUREANU

116

4.6

533.6

116

12.3

1426.8

1960.4

0.116

asfalt

in administrarea P.M.B-A3

787

Strada

SCOARȚEI

237

13

355.5

237

6.5

1540.5

1896

0.237

asfalt

788

Intrarea

SCURTA

90

1.8

162

90

6.8

612

774

0.09

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

789

Strada

SEBAST1AN MIHAIL

1,800

6

10800

1,800

12

21600

32400

1.8

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

790

Intrarea

SEMĂNĂTORULUI

60

2

120

60

63

390

510

0.06

asfalt

791

Strada

SEMĂNĂTORULUI

400

4.5

1800

400

7.4

2960

4760

0.4

asfalt

792

Calea

13-Sep

2,700

2

5400

2,700

6

16200

21600

2.7

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

793

Strada

SERBESTI

130

2

260

130

7

910

1170

0.13

asfalt

în administrarea P.M.B-A3

794

Strada

SERBOTA

239

1.4

334.6

239

6.5

1553.5

1888.1

0.239

asfalt

795

Strada

SEVER AXENTE

120

2

240

120

63

780

1020

0.12

asfalt

796

Strada

221.8

2.1

465.78

221.8

6.6

1463.9

1929.66

0.2218

asfalt

797

Strada

SFINȚII APOSTOLI

843.8

3.5

2953.3

843.8

7.3

6159.7

9113.04

0.8438

asfalt

798

Strada

SFINTUL ELEFTERIE

592

4.1

2427.2

592

293

17464

19891.2

0.592

asfalt

799

Strada

SILEXULUI

135

2

270

135

7

945

1215

0.135

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

800

Strada

SILFIDELOR

85.7

2.4

205.68

85.7

9.7

831.29

1036.97

0.0857

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

801

Strada

SIMFONIEI

220

2

440

220

8

1760

2200

0.22

asfalt

802

ntrarea

SIMLEU

195

2

390

195

6

1170

1560

0.195

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

803

Strada

ȘINDRILEI

332

2.4

796.8

332

7.6

2523.2

3320

0.332

asfalt

804

ntrarea

ȘINEI

225

2

450

225

6

1350

1800

0.225

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

gos

Strada

ȘINEI

1,700

2

3400

1,700

9

15300

18700

1.7

asfalt

806

Strada

SIRENELOR

691

3.1

2142.1

691

7.8

5389.8

7531.9

0.691

asfalt

807

Strada

SLATINA

170

2

340

170

7

1190

1530

0.17

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

808

Strada

SOCEN1

100

1.5

150

100

6.5

650

800

0.1

asfalt

809

Strada

SOCOLEST1

490

1.5

735

490

7

3430

4165

0.49

asfalt

810

Aleea

SOLCA

80

1.5

120

80

7

560

680

0.08

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

811

Strada

SOLULUI

240

1.5

360

240

8

1920

2280

0.24

asfalt

812

Strada

SORENI

130

15

195

130

7

910

1105

0.13

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

813

Strada

SPATARESTI

140

2

280

140

8

1120

1400

0.14

asfalt

814

Strada

SPĂTARUL PREDA

243.3

3.6

875.88

243.3

9.6

2335.7

321156

0.2433

asfalt

în administrarea P.M.B-A.S

815

Strada

SPAȚIULUI

380

2.5

950

380

7

2660

3610

0.38

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

816

Strada

SPIRALEI

210

2.5

525

210

7

1470

1995

0.21

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

817

Strada

SPULBER

190

2.4

456

190

7.6

1444

1900

0.19

asfalt

818

Strada

STA1COVICI D. NICOLAE

DOCTOR

686

3.8

2606.8

686

8.2

5625.2

8232

0.686

asfalt

819

Strada

STAM1NELOR

140

2

280

140

8

1120

1400

0.14

asfalt

820

Aleea

STANCIU GEORGE CRISTIAN

300

2

600

300

6

1800

2400

0.3

asfalt

821

Strada

STANCU PETRE

150

2.5

375

150

7.5

1125

1500

0.15

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

822

Strada

STANESCU 1RINA

180

25

450

180

7

1260

1710

0.18

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

823

Strada

STANISOARA

200

2.4

480

200

7.6

1520

2000

0.2

asfalt

824

Intrarea

ȘTEFAN VODĂ

120

1

120

120

6

720

840

0.12

asfalt

825

Strada

ȘTEFAN VODĂ

435

2

870

435

6.5

2827.5

3697.5

0.435

asfalt

826

Strada

STEFANESCU ION

290

1.45

4205

290

7.45

2160.5

2581

0.29

asfalt

827

Strada

STEFESTI

235.3

1.3

305.89

235.3

6

1411.8

1717.69

0.2353

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

828

Intrarea

STELELOR

65

2

130

65

6

390

520

0.065

asfalt

829

Intrarea

STERE IONITA SOLDAT

90

15

135

90

6

540

675

0.09

asfalt

830

Strada

STIINTEI

251.2

1

251.2

251.2

8.4

2110.1

2361.28

0.2512

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

831

Strada

ST1NA DE VALE

150

2.5

375

150

75

1125

1500

0.15

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

832

Intrarea

STOENESCU COLONEL MEDIC

92.1

0

0

92.1

6.8

626.28

626.28

0.0921

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

833

Aleea

STOGU

180

0

0

180

7

1260

1260

0.18

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

834

Strada

STOICANESTI

270

2.8

756

270

7

1890

2646

0.27

asfalt

835

Strada

STROEVASILE

220

2

440

220

7.5

1650

2090

0.22

asfalt

836

Strada

STRUGURILOR

225

1.5

337.5

225

8

1800

2137.5

0.225

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

837

Strada

SUCEVTTA

233

2.2

512.6

233

6.6

1537.8

2050.4

0.233

asfalt

838

Intrarea

SUFARU GHEORGHE

180

1.5

270

180

7.5

1350

1620

0.18

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

839

Strada

SUHAIA

300

25

750

300

7

2100

2850

0.3

asfalt

840

Strada

SULFINEI

100

2.8

280

100

7.2

720

1000

0.1

asfalt

841

Strada

SULINA

150

2

300

150

8

1200

1500

0.15

asfalt

842

Strada

SULIȚEI

284

2.8

795.2

284

7.8

2215.2

3010.4

0.284

asfalt

843

Strada

SUMANDRA

230

13

299

230

75

1725

2024

0.23

asfalt

844

Intrarea

SUNĂTOAREI

130

3.2

416

130

7.4

962

1378

0.13

asfalt

in administrarea P.M.B-A5

845

Strada

SURANESTI

235.1

1.2

282.12

235.1

6

1410.6

1692.72

0.2351

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

846

Strada

SURDUC

114

2

228

114

8

912

1140

0.114

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

847

Aleea

SURIANU

30

2

60

30

3.5

105

165

0.03

asfalt

848

Strada

SURLEI

300

25

750

300

7

2100

2850

0.3

asfalt

849

Strada

SURUGIILOR

0

0

0

0

asfalt

850

Intrarea

ȘUVIȚA

80

2

160

80

6

480

640

0.08

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

851

Strada

ȘUVIȚA

280

2

560

280

6

1680

2240

0.28

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

852

Strada

SUZANA

380

4

1520

380

8

3040

4560

0.38

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

853

Strada

TABARA STAN

285.6

1.7

485.52

285.6

6

1713.6

2199.12

0.2856

asfalt

854

Strada

TABLAN DUMITRU SERGENT

270

15

405

270

8.2

2214

2619

0.27

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

855

Strada

TĂCERII

180

2.5

450

180

7.5

1350

1800

0.18

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

856

Strada

TĂCU DUMITRU INGINER

255

2.5

637.5

255

7.5

1912.5

2550

0.255

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

857

Strada

TAIGA

230

1.3

299

230

6.4

1472

1771

0.23

asfalt

858

Strada

TALAZULUI

260

2

520

260

8

2080

2600

0.26

asfalt

859

Intrarea

TĂLMĂCI

100

25

250

100

75

750

1000

0.1

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

860

Strada

TAMASOAIA

154.3

1

154.3

154.3

5.1

786.93

941.23

0.1543

asfalt

861

Intrarea

TANASE ION SOLDAT

130

0

0

130

4

520

520

0.13

asfalt

862

Strada

TĂPȘANULUI

224

2

448

224

6

1344

1792

0.224

asfalt

863

Strada

TARANU GRIGORE DOCTOR

139.8

1.7

237.66

139.8

8.5

1188.3

1425.96

0.1398

asfalt

864

Strada

TARANU ION

0

0

0

0

asfalt

retrocedat

865

Strada

TARGU CARBUNEST1

480

0

0

0

0.48

asfalt

866

Intrarea

TATARU PETRE EROU

80

1

80

80

5

400

480

0.08

asfalt

867

Strada

TATARU PETRE EROU

450

7.6

3420

450

7.6

3420

6840

0.45

asfalt

868

Strada

TATU TUDOR SOLDAT

140

2

280

140

8

1120

1400

0.14

asfalt

869

Strada

TECUCI

228

1

228

228

6.8

1550.4

1778.4

0.228

asfalt

in administrarea P.M.B-AS

870

Strada

TEIULUI

500

2

1000

500

8.2

4100

5100

0.5

asfalt

871

Strada

TEIUS

900

3.4

3060

900

6.7

6030

9090

0.9

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

872

Strada

TEUTA

400

2

800

400

65

2600

3400

0.4

asfalt

in administrarea P.M.B-A5

873

Strada

TEL1U

180

3

540

180

7.2

1296

1836

0.18

asfalt

874

Strada

TEODORESCU FLOREA

134.9

2.1

283.29

134.9

6

809.4

1092.69

0.1349

asfalt

875

Strada

TEODORI IULIU DOCTOR

115.1

2.4

276.24

115.1

7.2

828.72

1104.96

0.1151

asfalt

876

Strada

TEODORU DUMITRU INGINER

345

3

1035

345

8

2760

3795

0.345

asfalt

in administrarea P.M.B-A3

§77

Strada

FEOHARIANIBAL PROFESOR

DOCTOR

186

1.5

279

186

5.5

1023

1302

0.186

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

878

Strada

TEPELUS

256

3

768

256

6.6

1689.6

2457.6

0.256

asfalt

879

Intrarea

TEREMIA

135

2

270

135

6.5

877.5

1147.5

0.135

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

880

Strada

TIGRULUI

40

2

80

40

10

400

480

0.04

asfalt

in administrarea P.M.B-A3

881

Intrarea

TIGVENI

75

1.2

90

75

6

450

540

0.075

pamant

in administrarea P.M.B-A.S

882

Intrarea

TIPARNIȚEI

320

1

320

320

4

1280

1600

0.32

asfalt

883

Strada

TIPARNIȚEI

960

1.5

1440

960

6

5760

7200

0.96

asfalt

884

Strada

T1RGOVISTEI

150

2.5

375

150

7.5

1125

1500

0.15

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

885

Strada

TIRGUJIU

295

2

590

295

8

2360

2950

0.295

asfalt

886

Intrarea

TIRGU OCNA

100

2

200

100

6

600

800

0.1

asfalt

887

Strada

TOBOȘARI

492

1

492

492

6.6

3247.2

3739.2

0.492

asfalt

888

Strada

TOCILEI

300

2

600

300

8

2400

3000

03

asfalt

889

Strada

TOCILESCU GRIGORE

300

2.1

630

300

75

2250

2880

0.3

asfalt

890

Strada

TODIRENI

240

2

480

240

6

1440

1920

0.24

asfalt

891

Strada

TOMA CONSTANTIN EROU

255

2.4

612

255

7.6

1938

2550

0.255

asfalt

892

Strada

TOMESCU NICOLAE DOCTOR

203.7

2.6

529.62

203.7

7.2

1466.6

1996.26

0.2037

asfalt

893

Strada

TOMESCU VOICU

105

2.5

2625

105

7.2

756

1018.5

0.105

asfalt

894

Strada

TOPLET

350

2.5

875

350

7

2450

3325

0.35

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

895

Aleea

TOPUCEANU VASILE SERGENT

300

0.8

240

300

6

1800

2040

0.3

asfalt

896

Strada

TOPOLNITA

400

2.4

960

400

6

2400

3360

0.4

asfalt

897

Strada

TOPOLOGULUI

500

4.8

2400

500

7.2

3600

6000

03

asfalt

898

Intrarea

TOPORASI

360

3

1080

360

8

2880

3960

0.36

asfalt

899

Strada

TOPORASI

975

4.8

4680

975

7.2

7020

11700

0.975

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

900

Strada

TORTOMAN

75

2.4

180

75

7.6

570

750

0.075

asfalt

901

Strada

TRĂGACIULUI

140

2

280

140

8

1120

1400

0.14

asfalt

902

Strada

TRAZNEA

20

23

50

20

7.5

150

200

0.02

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

903

Strada

TRIUNGHIULUI

394

3

1182

394

8

3152

4334

0.394

asfalt

904

Intrarea

TROMPETULUI

60

2

120

60

6

360

480

0.06

asfalt

905

Strada

TROMPETULUI

850

4.8

4080

850

7.2

6120

10200

0.85

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

906

Strada

TUDOR ALEXANDRU

130

2

260

130

6

780

1040

0.13

asfalt

907

Strada

TUFANILOR

120

2

240

120

8

960

1200

0.12

asfalt

908

Strada

TUFELOR

195

2.4

468

195

7.6

1482

1950

0.195

asfalt

909

Strada

TUFIȘULUI

90

2

180

90

6

540

720

0.09

asfalt

910

Aleea

1ULCEA

50

8

400

50

5

250

650

0.05

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

911

Strada

HJNSU PETRE SOLDAT

140

2.5

350

140

7.5

1050

1400

0.14

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

912

ntrarea

rURCANEI

80

1

80

80

8

640

720

0.08

pamant

in administrarea P.M.B-A.S

912

nfrarea

FURCENI

60

2

120

60

6.5

390

510

0.06

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

914

Strada

FURCENI

600

3

1800

600

9.5

5700

7500

0.6

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

915

Strada

TURNESCU NICOLAE DOCTOR

182

2.4

436.8

182

7.3

1328.6

1765.4

0.182

asfalt

916

Strada

TURTURICA SERGENT

850

2.4

2040

850

7.6

6460

8500

0.85

asfalt

in administrarea P.M.B-A-S

917

Strada

TUTUNARI

340

2.4

816

340

7.2

2448

3264

0.34

asfalt

918

Intrarea

TZARCULUI

120

2

240

120

8

960

1200

0.12

asfalt

919

Strada

TZICHINDEAL DUMITRU

200

3

600

200

7

1400

2000

0.2

asfalt

920

Strada

TZIPE1U AUREL

37

2

74

37

3

111

185

0.037

asfalt

921

Strada

ULMILOR

254

3.4

863.6

254

6.6

1676.4

2540

0.254

asfalt

922

Strada

UMBRARULUI

265

2.5

662.5

265

6.5

1722.5

2385

0.265

asfalt

923

Strada

UNGHENI

210

2

420

210

7

1470

1890

0.21

asfalt

in administrarea P.M.B-A.S

924

Intrarea

UNGHERULUI

75

2

150

7